19:23 - 30/07/2020

Σάς τό υποσχέθηκα: Νομικό Έγγραφο γιά Εγγύηση από ΠΟΥ, ΕΕ, ΗΕ, Πρωθυπουργό, Πρόεδρο, Βουλή, Δήμους, Νοσοκωμεία, Υπουργούς κ.α. γιά τήν υγεία σάς από εμβόλια, chips, 5g

Τό ακόλουθον νομικόν έγγραφον είναι έναν πρώτον δείγμαν τού πώς μπορείτε νά υπερασπίσετε τούς εαυτούς σάς, τούς συνανθρώπους σάς, τήν θρησκεία σάς, τήν πατρίδα σάς, τήν οικογένεια σάς, τήν προκοπή, τήν αξιπρέπεια, τήν ηθική καί μπορείτε νά τό διαφοροποιείσετε έν μέρει ή όπως θέλετε ή νά προσθέσετε. Είναι μία “ατομική βόμβα” υπέρ τής Ελευθερίας, τών Δικαιωμάτων καί τής Ορθώς Νοούμενης Καθώς Πρέπει Κοινωνίας τήν οποία εάν δέν υποστηρίξουμε καί δέν αμυνθούμε υπέρ τής η “νέα” ψευδοηθική οπού φέρουν θά μάς ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΟΛΟΥΣ!

Σάς τό υποσχέθηκα: Νομικό Έγγραφο γιά Εγγύηση από ΠΟΥ, ΕΕ, ΗΕ, Πρωθυπουργό, Πρόεδρο, Βουλή, Δήμους, Νοσοκωμεία, Υπουργούς κ.α. γιά τήν υγεία σάς από εμβόλια, chips, 5g

Σάς δίδω καί παραδίδω έναν όπλον οπού δύναται νά γίνει υπερόπλον εάν γίνει μαζική προσφυγή σέ διάφορα σώματα καί μέ συνυπογραφές πολλών ανθρώπων είς κάθε αντίγραφον, χρησιμοποιείστε δι’ εσάς καί δι’ όλους. Δείξετε τήν παλλικαριά σάς, τήν τόλμη σάς, τήν αποφασιστικότητα, τόν Πατριωτισμόν σάς, στείλετε σ’ όλους τό Υπερμήνυμα αυτόν ότι είσαστε καί θέλετε νά παραμείνετε Άνθρωποι διότι μόνον όστις δέν είναι ψυχικώς άνθρωπος δέν θέλει νά παραμείνει άνθρωπος ή επειδή εξαπατείται ή/καί επειδή φοβάται, δειλιάζει, παραλύει θυμικώς καί τρέμει ανησυχητικώς ή, δέν τόν ενδιαφέρει τό γενικόν καλόν εντός τού οποίου είναι μονάδα καί αδιαφορεί διά τίς ερήμην αποφάσεις έναντι τού, κατά τού, ερήμην τού, καί διά τόν ίδιον, από οιουσδήποτε άλλους ολίγους ώς Ολιγάρχες…..Δέν πρόκειται νά τό υπογράψουν είτε όπως είναι είτε χαλαρώτερον ούτε ακόμη εάν 99% είναι υπέρ τούς γιά νά μάς δείξουν ότι δέν μάς υπολογίζουν, δέν μάς αναγνωρίζουν καί δέν μάς έχουν κάν είς τά υπόψιν καί ότι δέν αναγνωρίζουν τήν ισότητα ημών μεθ’ αυτών…. Αλλά αξίζει νά τούς δώσουμε έναν μήνυμα τό οποίον μπορεί νά δώσει δύναμη αργότερα σέ δυνάμεις ή χώρες οπού ενδεχομένως θά θελήσουν νά τούς πολεμήσουν φανερά καί νά είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν καί μέ αυτόν τό έγγραφον κατωτέρω τούς δίνουμε ώθηση καί επιπλέον θάρρος ν’ αντισταθούν σ’ αυτούς οπού μάχοντε νά μάς καταστρέψουν από κάθε άποψη ολοσχερώς!…..

Έκτακτη καί Διηνηκής Εγγύησις Άνευ Απόσυρσης καί υπό Πλήρους Αμετακλησίας σήμερον τήν

……./……./…….Κυρίες/Κύριοι τού/τής/τού……. ώς πολίτης/πολίτες δημοκρατικού πολιτεύματος καί εφόσον είσαστε καί εσείς πολίτες δημοκρατικού ή παραπλήσιου πολιτεύματος υπό τάς αρχάς ούτως ή άλλως τής δημοκρατίας καί τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαστης ανακήρυξης έξ’ αμνημονεύτων ετών καί κάθε διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί εννοείται εφόσον ότι ανθρώπινα δικαιώματα εννοούνται τά δικαιώματα τού κάθε ανθρώπου νά διατηρεί καί νά προστατεύεται η σωματική καί ψυχική τού ακεραιότητα καί κάθε άλλον δικαίωμα όπως αυτά τά εννοεί κάθε είδος σώφρονης δημοκρατίας καί ότι κάθε άνθρωπος έχει τό δικαίωμα νά μήν βλάπτεται τοιουτοτρόπως είς έκαστη αντίληψη, τροπή, νομικόν καί αυτονόητον πλαίσιον καί ηθικόν αξίωμα, καί νά μήν βλάπτεται από άλλον άνθρωπον ή συνάνθρωπον ή οργανισμόν ή κράτος ή κόμμα ή ιδεολογία ή θρησκεία ή ο,τιδήποτε άλλον όμοιον ή παρόμοιον ή παραπλήσιον ή εννοούμενον ώς έκ τών ών ούκ άνευ ή ο,τιδήποτε άλλον προκύψει ή διανοηθεί άνθρωπος ώς φυσικόν ή νομικόν ή οργανωτικόν πρόσωπον ή/καί συμπρόσωπον καί ώς έκ τούτων τών όσων αναφέρονται καί τών όσων εννοεί καί διδάσκει η κοινή λογική, επιθυμούμε, θέλουμε, ζητούμε καί απαιτούμε όπως μάς εγγυηθείτε τούδε, εκτάκτως καί είς τό διηνηκές ότι εσείς ώς οργανισμοί ή κράτη ή συνασπισμοί κρατών ή πολιτειών ή άλλως πώς ποικιλλοτρόπως υπόκεισται αποκλειστικώς καί μόνον υπό τάς αρχάς, αξίας καί ρητάς αλλά άρρητας ηθικάς καί τής θρησκείας καί συγκεκριμμένως τής θρησκείας μού ώς ……………. ότι τά εμβόλια σάς διά τόν κορωνοϊόν ή οίαν άλλη ίωση, ή ιόν ή επιδημία ή πανδημία ή άλλη ασθένεια, αρρώστεια, νόσον καί έκτακτη ανάγκη δέν θά είναι επιβλαβής είς τήν σωματική, ψυχική, ορμονική, γονιωδοματική ή/καί γονιδιακή ή/καί χρωματοσωματική ή καί DNA RNA τού οργανισμού ώς άνθρωπος ή οιουνδήποτε άλλου ανθρώπου, ζώου καί φυτού καί ότι δέν αλλάζει τήν γονιδιακή μάς δομή έστω τό απειροελάχιστον τοίς εκατόν καί τό απειροελάχιστον τοίς δεκαδικοίς καί υποδεκαδικοίς τοίς εκατόν ή τοίς χιλίοις ή τοίς εκατομμυρίοις καί ούτω καθεξής καί καθώς η διαφορά έξ’ όσων αναφέρονται από ειδικούς ιθύνοντες επιστήμονες είς τά πλαίσια τής νομοθεσίας σάς ή/καί μή η διαφορά τού ανθρώπινου DNA έν συγκρίσει μέ εκείνον τού πιθήκου ή τινός πιθήκου ή οίου πιθήκου είναι μόλις έναν τοίς εκατόν (1%) καί εφόσον δέν ανήκετε καί δέν διέπεστε από οία δικτατορικά ή/καί τυραννικά ή/καί μονκρατορικά ή/καί βασιλικά ή/καί αυτοκρατορικά ή/καί μοναρχικά ή/καί ολιγαρχικά ή/καί αριστοκρατικά υπό τάς ιδικάς έννοιας ή άλλως πώς πιστεύω, σύνδρομα, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, έκ τούδε καί είς τό διηνηκές εξής διά τού παρόντος εγγράφου υπογράφετε καί συνυπογράφετε, εγγυάστε καί συνεγγυάστε πάν ανθρώπινον δικαίωμα εμού ή άλλου συνανθρώπου μού, ζώου καί φυτού καί ότι ουδέν αποκρύβετε καί ότι ουδέν αγνοείτε περί τών έν λόγω δικαιωμάτων εγγράφων καί αυτονόητων καί δικαιωμάτων πρός τήν ελεύθερη ζωής τής ευπρεπούς βιωτής καί ευπρεπούς φύσης καί συγκρεκριμμένα ότι καμμία από τίς έν λόγω ψυχές, ζωές καί είδη δέν κινδυνεύει τούδε ή οποτεδήποτε είς τό μέλλον από εμβόλια κατά οιασδήποτε αμφισβητούμενης ή ημιαμφισβητούμενης ή μή αμφισβητούμενης επιδημίας ή ασθένειας ή όπως περιγράφηκαν οί ιοί καί οί πανδημίες ή αρρώστιες ή/καί νόσοι ή συμπτώματα ανωτέρω καί περαιτέρω ότι όπως αναφέρονται ανωτέρω καί πάν πρόταση τού παρόντος εγγυητηρίου εγγράφου εγγυηθείτε εγγράφως καί λεκτικώς ότι ουδεμία παρενέργεια ή βλάβη ή αλλοίωση ή μεταλλοίωση ή παραλλοίωση ή μεταστροφή ή διαστροφή ή καταστροφή ή μετατροπή ή παρατροπή ή διατροπή θά γίνει τούδε ή οποτεδήποτε καί εννοείται συνεχώς εννοείται, είς οίον μέρος τού οργανισμού, DNA, RNA, ψυχής, χημειών, ορμώνων, ορμολογία ή οπουδήποτε αλλού καί οπωσδήποτε αλλού καί περιουνδήποτε αλλού καί άλλως πώς ή διαφορετικώς έν σχέσει μέ τήν πάσα έννοια τής φυσικής υγείας ώς είδη καί ώς ανθρώποι καί ώς κτήνη καί ώς φυτά καί η εγγύηση σάς αυτή ρητώς δηλώνετε διά τής υπογραφής καί συνυπογραφής σάς αυτής ότι ότι ισχύει δι’ όλης τής οιασδήποτε μορφής περιουσίας σάς καί οφείλετε καί δηλώνετε νά πληρώσετε αμέσως καί νά μήν υποστηρίξετε τόν εαυτόν σάς είς περίπτωση σφάλματος, σκευωρίας, λάθους καί ούτω καθεξής καί δηλώνετε ρητώς καί αμετακλήτως διά τής έν λόγω έγγραφου εγγυήσεως σας διά τής πάσας μίας υπογραφής σάς ότι η λαχόν υποστήριξη σάς είς τοιαύτην περίπτωσιν γίνεται έκ τού πονηρού, έξ’ ιδιοτέλειας, εγωισμού καί ενοχής καί δηλώνετε ρητώς ότι ταύτα ισχύουν αμετακλήτως καί είς περίπτωσιν διάλυσης ή μεταμόρφωσης ή μετεξέλιξης ή αντικατάστασης ή κληρονομίας ή εκδοχής ή όπως άλλως πώς οποτεδήποτε καί δεσμεύουν ρητώς καί αμετακλήτως τούς κάθε μορφής κληρονόμους, εκδοχείς καί δικαιούχους σάς καί οίους λάβουν οίαν θέση παρόμοια ή όμοια ή αντίστοιχη μέ εσάς είς τά οιανδήποτε νομικά σώματα οπού είσαστε αξιωματούχοι καί είτε αυτά αντικατασταθούν ή συγχωνευθούν ή μετεξελιχθούν υπό οίας δή ποτέ έννοιας, αντίληψης, ανάγκης, πράξεως, ενέργειας, επενέργειας, από εσάς ή άλλους καί όπως δή ποτέ άλλως πώς. Έντιμοτάτοι Κυρίες καί Κύριες η λέξη Εντιμότητα ήτις αποδέχεσθε καί είναι όρος καί προεννόηση καί προαπαίτηση διά τήν οίαν όπως δή πότε θέση έχετε ανά καιρούς είς τήν σταδιοδρομία σάς τιμάται καί ορίζεται καί καθορίζεται πλήρως καί υπό μηδεμίας εξαίρεσης υπό τής επίγνωσης τής υπογραφής τού έν λόγω εγγυητηρίου εγγράφου υπό υμών έν σχέσει μέ τόν κορωνοϊόν ή οίαν άλλη ασθένεια όπως ανωτέρω υπολογίζετε καί αναφέρεται μέ διάφορες καί ποικίλλες λέξεις καί τά ίδια ισχύουν σέ σχέση μέ αυτά καί από μόνα τούς διά τά τηλεκύματα ή άλλως δυνατόν καλεσθέντα 5g, 6g, 7g ή υπό οίας άλλης έννοιας, ακρωνυμίας, συνθήματος, αρχικών ή/καί άλλως πώς τά καλέσετε εσείς ή άλλοι τούδε ή είς τό διηνηκές μέλλον καί συνάμα τά ίδια ισχόυν όπως ρητώς καί αμετακλήτως καί ηθεληματικώς θέλετε έκ βάθους ψυχής, νοός καί καρδίας καί έν σχέσει μέ μικροψήγματα (microchips) ή εμφυτεύματα ή οιασδήποτε τροπής καί μορφής χαράγματα επί τού DNA RNA ή αλλού ή άλλως πώς ή συνταυτοχρόνως ή ταυτοχρόνως ή υπό οιουνδήποτε νομικού ή ρητορικού ή επιστημονικού μανδύα ή λαχόν ή σκόπιμης παραπλάνησης, εξαπάτησης, παραπληροφόρησης, αισχροκέρδιας καί άλλης οιασδήποτε Αντιηθικής Διάδρασης κατά τής Ηθικής όπως είναι καί εννοούμε ώς ανθρώπινα όντα καί δημοκρατικά όντα καί ανθρώπινα ζωντανά οργανικά όντα ανθρωπίνων οργανικών καί ψυχικών δικαιωμάτων καθότι ό όρος άνθρωπος καί ανθρώπινος εννοεί καί συμπεριλαμβάνει τήν ψυχήν, τήν ζωήν, τόν βίον, τήν φυσική οργανική κατάσταση καί υπόσταση υπό πάσης έννοιας. Τούδε καί διηνηκώς καί όπως εννοείται είς πάν τούτον όρον καί ορισμόν τού έν λόγω εγγράφου καί δηλώνετε ότι είσαστε υπεύθυνοι πρός πάσαν κατεύθυνση αποζημίωσης καί δή πλήρους καί διηνηκές αποζημίωσης, από εσάς ώς Π.Ο.Υ., Ε.Ε., Η.Ε., Πρωθυπουργός, Πρόεδρος, Βουλή τών Αντιπροσώπων, Υπουργείον Υγείας, Υπουργείον Δημόσιας Τάξης, Υπουργεία εσσωτερικής ασφάλειας, τάξης καί ομαλότητος όπως καί άν είναι τά ονόματα τούς, Νοσοκωμεία, δήμους, κράτος, επιχειρηματίες οπού προωθούν εμβόλια, ιάσεις, τηλεπικοινωνίες καί άλλες τεχνολογίες καί εγκαταστάσεις καί υπογράφετε ότι ΕΓΓΥΑΣΤΕ τήν προσωπική σάς εντιμότητα καί διαπίστωση καί εγγύηση έλλειψης πάσας παρενέργειας καί συνάμα εγγυάστε τήν ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ τών οίων άλλων εξ’ όσων αναφέρονται καί δέν αναφέρονται καί τούς οποίους εμπιστεύεστε ή διακηρύττετε επισήμως ή ανεπισήμως καί άλλως πώς άμεσα ή έμμεσα ή μέ υπόνοιες ή μέ τεχνική ρητορική ότι εμπιστεύεστε καί ότι είναι ακίνδυνοι όπως ότι είσαστε καί εσείς ακίνδυνοι καί ότι είσαστε συνυπεύθυνοι τούς σέ περίπτωση οπού ανακαλυφθεί ότι έσφαλλαν ή παραπλανούσαν ή από ανευθυνότητα ή σκοπίμως υπό οιουνδήποτε κινήτρου ή από αμέλλεια ή αδιαφορία ή άλλως πώς ομοίως καί παρομοίως καί ότι θά μάς παραδώσετε πάν φάρμακον ή λύση ή εμβόλιον ή ο,τιδήποτε άλλον πρός προσωπικήν καί εργαστηριακήν μάς πλήρως ανεξάρτητη έρευνα καί ότι έχουμε τό δικαίωμα ώς ανθρώποι μέ δικαιώματα νά μήν αποδεχθούμε εξ’ ο,τιδήποτε μάς ζητάτε ή διαφημίζετε ή μάς παροτρύνετε καί όπως άλλως πώς εννοείται είς τό παρόν έγγραφον καί ότι έχουμε τό Αναφαίρετον Ανθρώπινον Δημοκρατικόν Δικαίωμαν υπεράνω όλων νά αρνηθούμε πάσαν κατεύθυνση (συμπεριλαμβανομένης τής κατάργησης τού μετρητού χρήματος καί τής επιβολής κάρτας χρήματος ώς μόνου χρηματικού μέσου συναλλαγής ή κατάργηση καί καί τής κάρτας καί αντικατάστασης τής μέ ηλεκτρονικά ψηφιακά χρήματα καί νά μάς θεωρείτε ή είμαστε ή έχουμε ταυτότητα ηλεκτρονική καθότι είναι παράφορη παραβίαση τών Ανθρωπίνων καί Δημοκρατικών καί Θρησκευτικών καί Κοινωνικών καί Ψυχικών καί Βιολογικών μάς ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) σάς ή παρότρυνση σάς ή ισχυρισμόν σάς καθότι τούδε καί είς τό παρελθόν καί είς τό μέλλον αναρίθμητοι αξιωματούχοι διαφόρων θεμάτων, θέσεων καί ειδικοτήτων είς όλην ταύτην τήν υφήλιον γήν έδρασαν καί έδραμαν μέ ανευθυνότητα, ιδιοτέλεια, παμπονηρία, χρηματισμόν, ανηθικότητα, αντιανθρωπότητα, αντιδημοκρατικότητα καί σάς καλούμε νά συνυπογράψετε καί υπογράψετε ώς ΕΝΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΝΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΗΘΙΚΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ:Υπογραφή καί συνυπογραφή Αιτούντος μετά αριθμού ταυτότητος ή/καί άλλης ταυτοποίησης καί διευθύνσεως:………………………………………………………………………………………………………..Υπογραφή καί συνυπογραφή Υπεύθυνου Προσώπου, Εισπράξαντα τό έγγραφον ταύτον μετά αριθμού ταυτότητος ή/καί άλλης ταυτοποίησης καί διευθύνσεως:………………………………………………………………………………………………………..

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Ο ομίλων μετά σου 07/31/2020 @ 10:28 ΠΜ

  Η καλύτερη λύση είναι να εξαφανιστουμε επειδή θα υπογράψουν με κλειστά τα μάτια. Δεν μας πιστεύουν και μας ξεγελούν με όποιο τρόπο μπορούν και με την υπογραφή τους ακόμα. Όταν τους καθυστερήσουμε μερικά δευτερόλεπτα για να υπογράψουν πριν μας μπηξουν τη σύριγγα με το εμβόλιο σε ποιους θα απευθυνθείς για να βρεις το δίκιο σου; Στα δικαστήρια που είναι δικά τους;; Ας προετοιμαστούμε να εξαφανιστουμε. Είναι πιο σημαντικό να επιζησουμε παρά να γίνουμε νεομάρτυρες.

  • ΠάνοςΓέριμου 08/01/2020 @ 4:26 ΠΜ

   Όμιλε, απ’ εσένα περιμένω περισσότερα πράγματα, εύγε σοί, διότι οί αληθώς αγανακτισμένοι είναι αυτοί οπού δύναμη αληθινού καταδρομέα….

 2. χέσε ψηλά και αγνάντευε! 07/31/2020 @ 4:24 ΜΜ

  εντάξει…. ήρθαν σε μάζεψαν ή όχι ακόμα; Πάτε σε ένα κωλογιατρό, πνευμονολόγο κατά προτίμηση, του χώνεται μερικά ευρώ στο κώλο και σας δίνει μια βεβαίωση ότι εσείς δεν πρέπει να φοράτε μάσκα λόγω λοιμώξεως του αναπνευστικού που έχετε ή κάτι τέτοιο, ξέρουν αυτοί, και τέλος. Τα ίδια και στον παιδίατρο για τα παιδιά σας. Το τρίβετε στη μούρη όλων και είστε κύριοι. Δε μάθατε ακόμα πως γίνονται οι δουλειές σε αυτή τη χώρα; Δεν μάθατε οι γιατροί -σε αυτή τη χώρα- τι καθήκια είναι;

  • ΠάνοςΓέριμου 08/01/2020 @ 4:27 ΠΜ

   Αγνάντευε! Η αγανάκτηση σού είναι δύναμη μήν τήν χαραμμίσεις! Εύγε σοί!

 3. Αντε πάλι… Τώρα έπιασες τη νομική! Ένα ασυνάρτητο κείμενο–διάρροια, χωρίς σημεία στιξης. Αν υπήρχε ακόμη ΠΑΣΟΚ, θα σου πρότεινα να οργανωθείς εκεί, αυτοί ήταν ειδικοί στο να μιλάνε ώρες χωρίς να βγαίνει νόημα! Άσε τα νομικά κείμενα για τους νομικούς και κοίτα να επαναλάβεις καμία τάξη σχολείου, δεν είναι ντροπή να μετριασεις την αγραμματοσυνη σου, ντροπή είναι να την προβάλλεις σαν υπέρτατη γνώση.

  • ΠάνοςΓέριμου 08/01/2020 @ 4:22 ΠΜ

   Βρέ άσχετε, 4,000 έγγραφα πέρασαν από τά χέρια μού, άντε σώπα! Συνεχώς καί κάτι άλλοι εμπαθείς μ’ έμενα μιλάτε συνέχεια γιά πράγματα που δέν ξέρετε. Θά πείς τό έγγραφον ασυνάρτητον ΥΠΕΡΑΣΧΕΤΕ ΦΙΛΟΚΑΚΕ! ΄Αντε ρέ ούςστ….

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/01/2020 @ 4:24 ΠΜ

  Καί ψί Νίκο πούσαι! Ξέρω ποιός είσαι…. τό πώς ψί δουλειά δική μού! ψί….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*