11:30 - 14/05/2021

Πώς νά προστατεύσεις τίς συχνότητες, πώς νά ελέγχεις καί νά καθορίζεις συνειδητά τίς αυτοσυχνότητες σού…. Ό τελευταίος απαγορευμένος καρπός ό τελευταίος πειρασμός… είναι δώ καί ονομάζεται εμβόλιο καί ονομάζεται χάραγμα.. Μέρος 2

Πώς νά προστατεύσεις τίς συχνότητες, πώς νά ελέγχεις καί νά καθορίζεις συνειδητά τίς αυτοσυχνότητες σού…. Ό τελευταίος απαγορευμένος καρπός ό τελευταίος πειρασμός… είναι δώ καί ονομάζεται εμβόλιο καί ονομάζεται χάραγμα.. Μέρος 2

Στό πρώτο Μέρος φέραμε τό παράδειγμα ότι σάς φιλοξενεί κάποιος στό σπίτι τού καί σάς επιτρέπει τά πάντα εκτός από μία συγκεκριμένη χρήση, μπορεί νά είναι ενός ποτηριού ή ενός μαχαιριού, αλλά εσείς βδελυγματοποιείται τήν Τιμήν τού μέ τήν ασέβεια καί τήν ανυπακοπή που έχουν πηγές τήν απληστία καί τήν πείνα γιά υπερηφάνεια = ανωτερότητα… ή «ανωτερότητα»….

Είδαμε ότι τό μήλο ήταν έναν δόλωμα που δελέασε τήν Εύα καί τόν Αδάμαντο…

Εδώ βλέπουμε ακόμη έναν μυστικό… Ό Αδάμαντος παρότι δέν συνουσιαζόταν ακόμη μέ τήν Εύα αλλά μόνον μετά τήν πτώση τούς, σεβόταν περισσότερο τήν βούληση, θέληση, γνώμη, επιθυμία τής Εύας παρά Τού Θεού… Διότι έφαγε τό μήλο επειδή τού τό προτεινοεπέβαλε η Εύα! Γιατί αγαπούσε υπερβολικά τήν Εύα; Διότι εκτός από μοναδικός σύντροφος τού που ήταν που κάλυψε τήν σωματική μοναξιά τού πρίν αυτή κλωνοποιηθεί από τόν ίδιον, τού ήταν συνάμα αδελφή, θυγατέρα καί σύνζυγος… Τό ισχυρότερον συναίσθημα ήταν ότι τού ήταν τέκνον!

Εδώ κατανοούμε τό νόημα τής εντολής Τού Χριστού ότι πρέπει ν’ αγαπάμε περισσότερο Τόν Θεόν από τά παιδιά μάς, τήν γυναίκα μάς καί τούς λοιπούς συγγενείς μάς ή καί φίλους μάς ή καί αυτούς που ό,τι καί άν μάς είναι ή δέν είναι, νομίζουμε ή αδιαφορούμε ότι μάς είναι ή δέν είναι… Νά τί μάς λέγει μεταξύ άλλων στό Λουκά 14:
«26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταί μου μαθητής εἶναι. 27 καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισμόν,»

Τί μάς λέγει εδώ Ό Χριστός; Ότι ό Αδάμαντος ηγάπησε περισσότερον τήν θυγατέρα, αδελφή καί γυναίκα τού Εύα από Τόν Θεόν, ώστε νά υπακούσει είς τήν Εύα νά φάγει τόν απαγορευμένο καρπό καί νά ανυπακούσει είς Τόν Θεόν νά μήν τόν δοκιμάσει ποτέ… Τί έγινε εδώ; Μίσησε Τόν Θεόν ό Αδάμαντος διά χάριν τής Εύας καί η κλωνοποιημένη Εύα διά χάριν τής δύναμης… Η Εύα αγαπούσε τήν δύναμη καί μετά τόν Αδάμαντο, ό δέ Αδάμαντος αγαπούσε τήν Εύα… Αμφότεροι αγαπούσαν κάτι άλλον περισσότερο από Τόν Θεόν… Ό Αδάμαντος καί η Εύα δέν ήθελαν νά βαστάξουν τόν Σταυρόν τούς, νά είναι υπάκουοι, νά υποτακτούν είς Τόν Θεόν έστω καί άν τό μήλον θά τούς έκανε ισοδύναμους μέ Αυτόν, κάτι που ασφαλώς δέν ίσχυε… Πέταξαν λοιπόν τόν Σταυρόν τούς οί Αδάμαντος καί Εύα καί ακολούθησαν τίς προσωπικές ιδιοτελείς επιθυμίες τών καρδιών τούς. Μίσησαν Τόν Θεόν καί αγάπησαν αλλήλους καί τήν δόξαν που φάνηκε άνθρακας αντί αδάμαντος/διαμάντι… Όταν επιλέγεις μισείς τό άλλον, όταν ψηφίζεις έναν κόμμα μισείς τό άλλον… Έν τέλει μάς λέγει ότι πρίν οικοδομήσουμε έναν πύργον πρέπει νά λογαριάσουμε τίς δαπάνες ή εάν διαθέτουμε τά υλικά, εννοώντας πώς πρίν γίνουμε μαθητές Τού πρέπει νά λογαριάσουμε εάν έχουμε κότσια καί τί πρέπει νά αφήσουμε διά νά γίνουμε μαθητές τού. Γιά νά κτίσεις επί τού αγρού πρέπει νά προαγαπήσεις τό κτίσμα καί νά μισήσεις τόν αγρόν…

Η απάντηση δύναται επίσης στό Κατά Λουκά 16 κεφ. 13: «Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ».

Κατά συνέπεια, εάν θέλεις νά γίνεις μαθητής ήτοι δούλος Θεού μέ θέληση, πρέπει νά μισήσεις ο,τιδήποτε άλλον από τόν κόσμον, συμπεριλαμβανομένων καί τών τέκνων, γυναίκας, πατρός, μητρός, αδελφιών… Τό μισήσεις εδώ σημαίνει νά μήν τούς θεωρείς ίσους = μή+ίσους = μηίσους = μήσους = μίσους καί νά μισήσεις καί απεχθανθείς νά τούς υπηρετείς αυτούς καί τά εγκόσμια τούς καί τίς αμαρτίες τούς, αλλά νά αγαπήσεις μόνον τά Θεία καί νά αγαπάεις περισσότερον Τόν Θεόν καί νά υπηρετείς μόνον Τόν Θεόν… αναγραμματιστί ό μαμωνάς/χρήμα = ανωμάμ = άνωμα = άνομα…
Ξανά πάμε στό Λουκά 14: εντός παρενθέσεων η γνώμη μού μέ βάση τήν λογική:

15 Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος ὅς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 20 καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα (Εδώ μάς λέγει ότι όλοι αυτοί που αρνήθηκαν νά έρθουν στό δείπνον αρνήθηκαν τόν ευεργέτη, Τόν Θεόν, τά καλά τού δείπνου καί ότι ευαρέστησαν τίς επιθυμίες τούς καί μέ αυτές θά μείνουν. Όταν λοιπόν Ό Θεός μάς λέγει μήν βάλετε εμβόλια καί χαράγματα καί εμείς λέμε δέν μπορούμε διότι έχουμε περιουσίες καί πρέπει νά τίς διαχειριζόμαστε καί δέν γίνεται άλλως πώς παρά μόνον νά εμβολιαστούμε καί χαρακτούμε, τότε ανρούμαστε τό Θείον Αιώνιον Δείπνον! Η Αποκάλυψη αυτόν μάς λέγει, ότι πρέπει νά μισήσουμε τά πάντα έν τώ κόσμω τούτω, ακόμη καί τούς συγγενείς καί τίς περιουσίες γιά νά μπορέσουμε νά σώσουμε τίς ψυχές μάς καί δή νά μήν προσκυνήσουμε τήν εικόνα τού θηρίου, νά μήν βάλουμε επί μετώπω ή δεξιάν χείρα τόν αριθμόν ή τό όνομα τού θηρίου). τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί.
23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου (Ό δούλος είναι οί προφύτες καί λέγει πώς όσοι καλέσθηκαν ήτοι είχαν τήν ευκαιρία νά γνωρίσουν Τόν Θεόν καί αρνήθηκαν δέν θά γευτεί τόν δείπνον Τού επειδή αρνήθηκαν Τόν Θεόν καί θεώρησαν υποδιέστερον τον δείπνον Θεού καί θά πάρουν ότι επέλεξαν ήτοι τόν μάταιον κόσμον τής προθανατικής ποινής).
25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς·
26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταί μου μαθητής εἶναι. 27 καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.(Εδώ προειδοποιεί τόν Νέον Ισραήλ ήτοι τούς Χριστιανούς έναντι τών κεκλημένων αρνηθέντων που ήσαν οί Παλαιοί Ισραηλίτες, ότι όποιος δέν αρνηθεί τούς συγγενείς τού καί τήν ψυχήν τού τήν ίδια δέν μπορεί νά γίνει μαθητής Τού καί νά δειπνήσει μαζύν Τού είς τήν αιωνιότητα. Πόσοι σήμερον δέν πάμε εκκλησία ή δέν κάνουμε τά Θεία Καθήκοντα μάς μέ τήν δικαιολογία ότι έχουμε άλλες δουλειές; Πρέπει νά μισήσουμε τά πάντα γιά νά σωθούμε ή νά γίνει τό θαύμα ή άν θά πάμε στήν δουλειά νά Προσευχόμαστε έν Θεώ απ’ εκεί που πήγαμε)…

Ποίον είναι τό δίδαγμα; Ότι όσοι βάλουν τό χάραγμα είς τήν Γονιοδομή = εμβόλιον καί τό χάραγμα επί χειρός ή μετώπου ώς ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν εμβολιασμού καί μέσον ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε μέ τήν δικαιολόγια τής ψευτοασθένειας τού κορωνοϊού δηλαδή επειδή αγαπούν τήν ψυχή τούς, είτε επειδή παρεξαναγκάζονται γιά νά μπορέσουν νά λειτουργήσουν τίς δουλειές τούς καί νά μπορούν νά εργασθούν, προσκυνούν τό θηρίον 666 ήτοι τόν μαμωνά αφού αυτός ήταν ό αριθμός πληρωμής τών σκλάβων από τούς Ιουδαίους σέ λεπτά χρήματα τότες… Καί 666 σημαίνει θεός επειδή συμβολίζει Τήν Αγία Τριάδα μέ τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον τών 60ο έκαστη = 606060 = 666… Είτε προσκυνήσουν τήν εικόνα αυτού, είτε τοποθετήσουν τόν αριθμόν ή όνομα τού θηρίου θά ψυχοχαθούν….

Θά έχεις νά επιλέξεις μέ τά εμβόλια καί χαράγματα α) ψυχήν καί περιουσία ή β) Χριστόν… Έναν από τά δύο θά μισήσεις καί έναν θά αγαπήσεις… Καί όπως λέγει αλλού: «Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: (Μκ. η΄ 34 – θ΄1)

Πρωτότυπο Κείμενο

«Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει».

Μετάφραση: «Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του κι ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει· όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας μέσα σ΄ αυτή τη γενιά την άπιστη κι αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους αγίους αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ΄ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δε θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά η βασιλεία του Θεού».

Μέ άλλα λόγια δέν μπορείς νά προσκυνήσεις καί τόν μαμωνά δι’ εμβολιασμών καί διά χαραγμάτων καί συνάμα νά προσκυνείς Τόν Χριστόν καί νά Κοινωνείς. Ή τόν μέν θά μισήσεις ή Τόν δέ….

Η δοκιμασία έν καιρώ Αποκαλύψεως είναι ίδια μέ τήν δοκιμασία έν καιρώ Εύας καί Αδάμαντου καί έκτοτε, τίποτε δέν άλλαξε… Πολλοί δέ μάλιστα θά ξεγελαστούν έκ νέου από τόν όφιν τόν αρχαίον όπως καί η αφελής καί επιπόλαια Εύα καί θά λέγουν ποίος μπορεί νά νικήσει τό θηρίον, όπως αναφέρεται στό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψης! Η Εύα καί ό Αδάμαντος δέν διερωτήθηκαν γιατί ό διάβολος δέν έφαγε τό μήλον νά γίνει θεός! Τόση βλακεία είχαν…

Τό νέον μήλον είναι τό εμβόλιον καί τό χάραγμα…

Ό Χριστός στήν υμνολογία τής Εκκλησίας λέγει στούς Σταυρωτές Τού ότι έχει καί αλλού εκλεκτούς καί θά καλέσει τά έθνη νά Τόν δοξάσουν, εξού καί τό ελύληθεν η ώρα ινά δοξασθεί ό υιός τού ανθρώπου, που είπε όταν ζήτησαν νά τόν ιδούν Έλληνες… Αυτοί όλοι είναι οί όχλοι που καλεί στήν παραβολή ό άνθρωπος που κάλεσε κάποιους γιά δείπνον καί αρνήθηκαν επειδή είχαν άλλες υποχρεώσεις καί συνάμα αρεσκείες…

Βλέπουμε λοιπόν νά συνδοιάζονται διάφορα εδάφια από διάφορα κεφάλαια τής Αγίας Γραφής….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh