16:25 - 10/06/2021

Η τέχνη, η επιδημία, τό σύνδρομον τής σήψης. Η μεταλλαγμένη δημοκρατία. Σ’ έναν λεπτόν θά σού αποδείξω ότι είσαι ήδη αρκετά μεταλλαγμένος καί η θεραπεία… Τά 64 χέρια… Μέρος 2

Η τέχνη, η επιδημία, τό σύνδρομον τής σήψης. Η μεταλλαγμένη δημοκρατία. Σ’ έναν λεπτόν θά σού αποδείξω ότι είσαι ήδη αρκετά μεταλλαγμένος καί η θεραπεία… Τά 64 χέρια… Μέρος 2

Μέρος 1: https://katohika.gr/sinomosia/i-techni-i-epidimia-to-syndromon-tis-sipsis-i-metallagmeni-dimokratia-s-enan-lepton-tha-sou-apodeikso-oti-eisai-idi-arketa-metallagmenos-kai-i-therapeia-meros-1/

Κάπου είς τήν Ανατολή, τήν Κίνα υπήρχε καί μπορεί νά υπάρχει ακόμη η Αριανή δηλαδή Πολεμική Τέχνη τών 64 Χειρών… Λέγεται ότι ακόμη καί ό τρομερός Ίπ Μάν παρακάλεσε μία γυναίκα νά τού διδάξει τήν Τέχνη αυτή ώς μέ σέβας ώς νά εκλιπαρούσε παιδάκι έναν τέρας γνώσης, αλλά η γυναίκα απάντησε: «μπορώ νά πολεμώ αλλά όχι νά διδάσκω…»….

Μού έτυχε ξανά νά συναντήσω είς τούς σταθμούς τών αμαξοστοιχειών/τραίων τής γνώσης τόν 64 αλλά προχώρησα επειδή αυτοπροοριζώμουν τήν δεδομένη στιγμή αλλού…

64 Χείρες μπορούν νά έχουν 32 ανθρώποι. 64 χείρες ισούνται μέ 320 χειροδάκτυλα καί 320 ποδοδάκτυλα καί συνηριθμισμένα 640 δάκτυλα ή άκρα… 64+46 (αναγραμματιστί) = 110… = 11…. = 2 όπως δύο χείρες ανά άνθρωπον…

Οί Βασικές Γνήσιες Εκφάνσεις, Εκδηλώσεις, Εκφορές καί Εκφράνσεις τής Φύσης είναι 4, ήτοι κατά σειρά Μηχανική, Κινητική, Δυναμική/Δυνητική καί Ηλεκτρική ήτοι Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανική = Κβαντομηχανική…

Η Μηχανή Κινείται η Κίνηση προξενεί Δύναμη καί Δυνητικότητα ή Δυναμικότητα καί αυτή μέ τήν σειρά τής Επιτάχυνση καί Σφοδρότητα ήτοι τήν Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανική… Νομίζω είναι σέ όλους κατανοητόν η αφετηρία είναι η Μηχανή η οποία ώς πρώτην εκδήλωση δημιουργεί τήν Κίνηση καί αυτή από τήν ταχύτητα τής μεταδημιουργεί τήν Δύναμη καί σφοδρότητα αυτής μεταϋπερδημιουργεί τήν Παραξενότητα τής Κβαντομηχανικής…

Θά μπορούσαμε νά τές αντιστοιχήσουμε μέ Μηχανή = Γή, Κίνηση = Αήρ, Δύναμη = Ύδωρ καί Ηλεκτρική ή Ηλεκτρομαγνητοβαρυτική = Πύρ… Εντούτοις, μία βαθύτερη δηλαδή χαώδης βαραθρώδης βαθύτερης επισκόπιση μάς φανερώνει τό λογικόν συμπέρασμα ότι η κάθε μία είναι καί τά 4 στοιχεία τής Φύσης υπό άλλες λεπτομέρειες εκδήλωσεις καί τά 4 στοιχεία τής Φύσης είναι καί οί 4 Βασικές Εκφορές τής Ενέργειας… Συνάμα ότι κάθε τετράδα απ’ αυτές συνδοιάζεται καί είναι προσυνδοιασμένη σέ δυάδες καί άν τό παρατραβήξουμε τριάδες, τετράδες; Τί εννοούμε;…

Μηχανική Γή, Μηχανική Αήρ, Μηχανική Ύδωρ, Μηχανική Πύρ…
Κινητική Γή, Κινητική Αήρ, Κινητική Ύδωρ, Κινητική Πύρ…
Δυναμική Γή, Δυναμική Αήρ, Δυναμική Ύδωρ, Δυναμική Πύρ…
Ηλεκτρική Γή, Ηλεκτρική Αήρ, Ηλεκτρική Ύδωρ, Ηλεκτρική Πύρ…
16 συνδοιασμοί μέ 16 συνδοιασμούς ανά μεταξύ τούς ίσον 256 μετασυνδοιασμοί…

Μηχανική Γήινη, Μηχανική Αηρική, Μηχανική Υδωρική, Μηχανική Πυρηνική….
Κινητική Γήινη, Κινητική Αηρική, Κινητική Υδωρική, Κινητική Πυρηνική….
Δυναμική Γήινη, Δυναμική Αηρική, Δυναμική Υδωρική, Δυναμική Πυρηνική…
Ηλεκτρική Γήινη, Ηλεκτρική, Αηρική, Ηλεκτρική Υδωρική, Ηλεκτρική Πυρηνική…
Ήτοι ακόμη μία 16άδα…

Μηχανική Μηχανική, Μηχανική Κινητική, Μηχανική Δυναμική, Μηχανική Ηλεκτρική….
Κινητική Μηχανή, Κινητική Κίνηση, Κινητική Δύναμη, Κινητική Ηλεκτρική…
Δυναμική Μηχανή, Δυναμική Κίνηση, Δυναμική Δύναμη, Δυναμική Ηλεκτρική….
Ηλεκτρική Μηχανή, Ηλεκτρική Κίνηση, Ηλεκτρική Δύναμη, Ηλεκτρική Ηλέκτριση…
Ήτοι ακόμη μία 16άδα, σύνολον τρείς 16άδες ίσον 48 τρόποι τής Δύναμης ή μάλλον τής Εκδήλωσης…

Εάν αυτές τές πολλαπλασιάσετε επί τρία ήτοι μέ Θετική, Αρνητική καί Ουδέτερη Εκφορά τότε 48Χ3=144 Εκφορές!!!! Σάς λέγει κάτι;… συνάμα έχουμε 48 δυάδες ήτοι 96 Υποδυνάμεις ανά δύο συνδοιαστί!… 48Χ3 = 4+8+3=15… +1+4+4 = 24 … = Κύβος = Ολοκλήρωση ή Κύκλος, θέλετε νά τό επαληθεύσουμε καί αντιστρόφως; 360ο / 24 = 15! Όσον τό 4+8+3….

Τρείς 16άδες μάς κάνουν 48 συνδοιασμούς ή υποσυνδοιασμούς ή σύνθετους συνδοιασμούς ή δισυνδοιασμούς (συνδοιασμούς τών 2 εκδηλώσεων)…
Έχουμε μία 16άδα μέ συνδοιασμούς τών 4άρων Εκφορών Ενέργειας, μία 16άδα τών 4άρων Στοιχείων τής Φύσης καί μία 16άδα μέ μία Εκφορά Ενέργειας καί μία Έκφραση Στοιχείου ήτοι 48 συνδοιασμούς τών 2 Εκδηλώσεων…

Κάλλιστα μπορούμε νά κάνουμε καί έναν συνδοιασμόν Φορτίων ή Γένους ή Πρόθεσης ήτοι τών Θετικόν, Αρνητικόν, Ουδέτερον Ανάμεικτον…
Θετικόν Θετικόν, Θετικόν Αρνητικόν, Θετικόν Ούδέτερον, Θετικόν Ανάμεικτον…
Αρνητικόν Θετικόν, Αρνητικόν Αρνητικόν, Αρνητικόν Ουδέτερον, Αρνητικόν Ανάμεικτον…
Ουδέτερον Θετικόν, Ουδέτερον Αρνητικόν, Ουδέτερον Ουδέτερον, Ουδέτερον Ανάμεικτον…
Ανάμεικτον Θετικόν, Ανάμεικτον Αρνητικόν, Ανάμεικτον Ουδέτερον, Ανάμεικτον Ανάμεικτον…

Προσέξετε, π.χ. τό Αρνητικόν Ανάμεικτον είναι διαφορετικόν από τό Ανάμεικτον Αρνητικόν διότι τό ποίον είναι πρώτον καί από πού φεύγει η ενέργεια καί πρός τά πού κατευθύνεται έχει διαφορά… Συνάμα από τό Αρνητικόν Ανάμεικτον μπορεί νά φύγει μέ δύο τρόπους από τό εκατέρωθεν πρός εκατέρωθεν καί από τό Ανάμεικτον Αρνητικόν επίσης μέ δύο τρόπους, ήτοι επί συνόλει 4 τρόπους… ήτοι μία Τετραπιθανότητα… Καί αυτόν διότι εάν κατευθύνεται από δεξιά πρός αριστερά ή από αριστερά πρός δεξιά έχει διαφορά… Καί 4 τρόπους σέ κατευθύνσεις άνω/κάτω καί 4 τρόπους εμπρός/όπισθεν ισούται μέ 12… καί 12 ενδιάμεσοι ίσον 24 Χ 6 κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, άνω, κάτω, εμπρός, οπίσω) = 144.. Τώρα εάν οί κατευθύνσεις συνδοιαστούν μέ τίς άλλες πέντε ισούται μέ 5 συνδοιασμούς Χ 4 τρόπους = 20 έκαστη καί 6 κατευθύνσεις επί πέντε συνδοιασμούς ισούται μέ 30… Εάν συμπεριλάβουμε βεβαίως καί τόν εαυτόν τής κάθε κατεύθυνσης, π.χ. δεξιά δεξιά, δεξιά αριστερά, δεξιά άνω, δεξιά κάτω, δεξιά εμπρός, δεξιά οπίσω ισούται μέ 6 συνδοιασμούς Χ 4 Τρόπους έκαστη = 24….

Πρίν προχωρήσουμε, θυμίζουμε ότι ανωτέρω συνάψαμε 4 16άδες Εκφορών καί μία ήταν η ανάμεικτη ήτοι:

Μηχανική Γήινη, Μηχανική Αηρική, Μηχανική Υδωρική, Μηχανική Πυρηνική….
Κινητική Γήινη, Κινητική Αηρική, Κινητική Υδωρική, Κινητική Πυρηνική….
Δυναμική Γήινη, Δυναμική Αηρική, Δυναμική Υδωρική, Δυναμική Πυρηνική…
Ηλεκτρική Γήινη, Ηλεκτρική, Αηρική, Ηλεκτρική Υδωρική, Ηλεκτρική Πυρηνική…

Εάν αυτή θέλουμε νά τήν θέσουμε σωστά πρέπει τήν κάθε στήλη νά τήν επαναλάβουμε τέσσερεις φορές μέ τήν πρόσθεση τής Θετικής, Αρνητικής, Ουδέτερης καί Ανάμεικτης Εκδήλωσης τής Ενέργειας, ήτοι 4Χ4=16 κάθε στήλη Χ 4 στήλες = 64 χείρες!!!! Δηλαδή έχουμε τίς Εκφάνσεις:

Μηχανική, Κινητική, Δυναμική, Ηλεκτρική (Ηλεκτρομαγνητοβαρυτική) Εκφορά Ενέργειας…
Γή, Αήρ, Ύδωρ καί Πύρ… Στοιχεία…
Θετικόν, Αρνητικόν, Ουδέτερον, Ανάμεικτον…. Φύλον ή Είδος Ενέργειας…

Καί τό ανάμεικτον αυτών ήτοι συνδοιασμός έναν από τό καθένα ήτοι 16 συνδοιασμοί Χ 4 = 64 καί 16 διά τές πρώτες τρείς ίσον 48+64=112…

Πώς μπορούσε η Κινέζα η οποία γνώριζε πρακτικώς μέ έννοιες κλειδιά αλλά όχι Φυσικής 4 είς τήν τρίτη ήτοι 4Χ4Χ4=64 νά διδάξει τήν Αριανή/Πολεμική τής Τέχνη;… Παράλληλα 4 είς τήν τρίτη ισούται είς τήν αριθμοσοφία μέ 43 = 7 καί 43+43 (αναγραμματιστί) = 77 ήτοι ό αριθμός ός είπε Ό Χριστός διά τίς φορές οπού δύνασαι νά Εξομολογηθείς καί ερμηνεύτηκε από τούς Αγίους ώς αναρίθμητες φορές… Συνάμα (η πράξη 4Χ4Χ4=64) αριθμολογικώς 4+4+4+6+4=22=4 = Τετραπιθανότητα καί αναλογική προσαύξηση 4, 8, 16, 32, 64!… Συνάμα 64+144=208=28+82 (αναγραμματιστί) = 110 = 11 καί 64+46=110=11… Πάρακατω θά ιδούμε τήν σχέση τού 28 μέ τά 4 ζώα καί τούς 24 πρεσβύτερους τής Αποκάλυψης σ’ έναν σχήμα εντός σφαίρας…

Ξανά πάμε στούς τρόπους…

Π.χ. τά 4 στοιχεία…, γή, αήρ, ύδωρ, πύρ… Υπάρχει τρόπος νά μετατρέπονται τό καθ’ έναν είς τό κάθ’ άλλον χωρίς συγκεκριμένη όμοια σειρά; Η μία απάντηση είναι όχι, η άλλη είναι ναί… Η κβαντομηχανική = Ηλεκτρομαγνητοβαρυτική απέδειξε ότι εκεί οπού υπάρχει έναν όχι κρύβεται πάντοτε έναν μεγαλύτερον ναί σέ μικρότερον μέγεθος. Μία ισχύς ανωτέρα τής οποίας τό μέγεθος αρχίζει από μικρότερη ύλη, ημιύλη = μεσοδιάστημα ή αϋλία, αναλόγως διά ποίον ουρανόν αιθέρων αναφερόμαστε…

Τό όχι σ’ αυτές τές περιπτώσεις είναι έναν δηλωτικόν όχι μέ τόν τάδε ή τινά εφαρμοσμένον τρόπον, δυναμική, ταχύτητα, ακόμη καί υλικά… Όταν αλλάζουν οί γενικότερες τιμές δυναμικών καί παραγόντων μεταλλάζονται τά όχι σέ ναί καί τά ναί σέ όχι…

Άρα η τετράδα γή, αήρ, ύδωρ, πύρ, μπορούν υπό τάς κατάλληλας προδιαγραφάς νά μετατρατούν σέ μία άλλη ύλη π.χ. γή σέ γή ή καί άλλη γή, γή σέ αήρ, γή σέ ήδωρ, γή σέ πύρ… καί κατά σειρά τά άλλα τρία ήτοι 16… Ομοίως μέ τά θετικόν, αρνητικόν, ουδέτερον, ανάμεικτον σέ άλλες 16 καί τίς εκφορές Μηχανική, Κινητική, Δυναμική καί Ηλεκτρική ενέργεια σέ άλλες 16 συνδοιασμούς, επί συνόλει 48 Τροπονόμοι Δύναμης καί άλλοι 16 είς τήν ανάμειξη αυτών ήτοι 64 συνδοιασμοί… μέ βάση τούς Πόλους θετικός, αρνητικός, ουδέτερος καί ανάμεικτος…

Συνάμα τά 4 στοιχεία Χ 4 = 16 Χ 4 (4Χ4Χ4) = 64, δηλαδή 4 στοιχεία επί 4 συνδοιασμούς έκαστον μέ τόν εαυτόν τού καί τά άλλα τρία ισούται μέ 16 καί αυτά τά 16 επί 4 φορές ήτοι μία διά κάθε στοιχείον ισούται μέ 64, αυτός είναι σέ γενικές γραμμές ό Νόμος τών 64 Χειρών, εντούτοις, ό Νόμος αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη προέκταση… Δηλαδή 16 συνδοιασμοί στοιχείων τής Φύσης επί 4 Πόλους (θετικόν, αρνητικόν, ουδέτερον, ανάμεικτον ή μέν, δέ ουδέτερον, ανάμεικτον) = 64… Ομοίως 16 συνδοιασμοί στοιχείων τής Φύσης επί 4 Εκφορές Ενέργειας (Μηχανική, Κινητική, Δυναμική, Ηλεκτρική) πάλαι 64. Όποιες από τές δύο συνδοιάσουμε μάς κάνει 64, π.χ. εάν αγνοήσουμε τά στοιχεία καί συνδοιάσουμε 4 Πόλους ή Είδη Ενέργειας μέ 4 Εκφορές Ενέργειας… Αυτόν περίπου ανακάλυψαν κάποιοι διαχειριστές ενεργειών σέ σωματική άσκηση η οποία έγινε Αριανή/Πολεμική Τέχνη…

Εάν συνδοιάσουμε τές δύο καί ύστερα τίς επανασυνδοιάσουμε μέ τές άλλες 4 π.χ. τόν συνδοιασμόν Πόλων καί Εκφορών μέ τά Στοιχεία τής Φύσης, τότε μάς συναριθμίζει τόν σημαντικότατον αριθμόν 256 (ήτοι 16Χ16) καί ό αριθμός μέ περαιτέρω συνδοιασμούς μπορεί νά φθάσει σέ υψηλότερες τιμές συνδοιασμών ή υποσυνδοιασμών… σέ περίπτωση όλων τών άλλων δυνατών κατά σειρά συνδοιασμών σέ μονάδες, δυάδες, τριάδες καί τετράδες κάθε συνωμοταξίας απ’ αυτές τές τρείς μέ κάθε άλλη μονάδα από τές άλλες δύο…

Δέν είναι τυχαίον ότι τό 16 διαιρείται μέ τόν αριθμόν τών αιθερικών κέντρων ήτοι 1104/16=69 σέ ακέραιον αριθμόν. Καί 1104/64=17,25 ήτοι σέ ημιακέραιον αριθμόν αφού είναι ακέραιος ό δεκαδικός ήτοι 17 καί ¼… Ήτοι 17,25Χ4=69…

Τώρα φανταστείτε μία Αριανή/Πολεμική Τέχνη η οποία συνδοιάζει Μηχανισμόν, Κίνηση, Δύναμη, Ηλεκτρική Αύρα μέ Σχηματισμούς Συμπεριφοράς Μυαλού ώς γή, αήρ, ύδωρ, πύρ… Δηλαδή π.χ. μέ αντοχή ή καταπλάκωση γής, μέ σφοδρότητα καί ελιγμούς αήρ, μέ πτώση άνωση καί προσαρμογή σχήματος ύδατος καί μέ οξύτητα κτυπήματος όπως τό πύρ. Συνάμα ή σ’ αντιστοιχεία μέ Θετική Ανταπόκριση, Αρνητική Ανταπόκριση, Ουδέτερη Ανταπόκριση καί Ανάμεικτη Ανταπόκριση… Δηλαδή σού λέγει ότι έχει 64 τρόπους Αντίδρασης οί οποίοι μπορούν νά συνδοιαστούν μέ οία δή ποτέ σειρά…

Πολλαπλασιάζωντας αυτούς μέ άλλους καί επαναλήψεις άλλων καί από πλευρά κρούσης, π.χ. δεξιά, αριστερά, οπίσω, εμπρός, κάτω, άνω ή πλαγίως δεξιώς ή αριστερώς από οπίσω ή εμπρός…

Κάθε τεχνική ή δύναμη αυτή μπορεί νά συνδοιαστεί μέ τόν εξαδάκτυλον εμπρός, οπίσω, δεξιά, αριστερά, άνω κάτω μέ κάθε συνωμοταξία από 4 ισούται μέ 24… Χ 3 τετράδες εκδηλώσεων = 72…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh