Γόρτυνος Ιερεμίας: Ο Θεός μας είναι Ένας και τον λένε ΓΙΑΧΒΕ

1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 15ο Ψαλμό. Ὁ Ψαλμός αὐτός ἐπιγράφεται «στηλογραφία τῷ Δαβίδ». Εἶναι ἕνα ὡραῖο κείμενο, σάν ἕνας στῆλος, σάν ἕνας ἀνδριάντας, πού παρουσιάζει καί κηρύττει τήν ἀκλόνητη πίστη τοῦ Δαβίδ στόν ἀληθινό Θεό. Καί ἀκόμη ὁ Ψαλμός αὐτός παρουσιάζει τά ὡραῖα βιώματα καί σκιρτήματα τοῦ Δαβίδ ἀπό τήν πίστη αὐτή στόν Θεό.

Ὅπως διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. Α´ Βασ. 26,12) ὁ Δαβίδ διωκόμενος ἐπλανᾶτο στήν ξένη χώρα καί ζητοῦσε φιλοξενία μεταξύ τῶν ἀλλοθρήσκων. Ὅπως δέ τό καταλαβαίνουμε, πολλές φορές ὁ Δαβίδ θά ἐνοχλεῖτο ἀπό τούς ἀλλοπίστους γιά νά ἀρνηθεῖ τόν δικό του Θεό, τόν Γιαχβέ, καί νά λατρεύσει τούς δικούς τους θεούς καί νά προσφέρει θυσία σ᾽ αὐτούς. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ κατάσταση στήν ὁποία μᾶς μεταφέρει ἐδῶ ὁ Ψαλμός μας.

Ὁ Δαβίδ ἀρχίζει λέγοντας τρεῖς φορές τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως φαίνεται στό πρωτότυπο Ἑβραϊκό κείμενο, ὀνομάζει τόν Θεό μέ διάφορες ὀνομασίες: Ἐλ, Γιαχβέ καί Ἀδωναΐ. Δέν λέει τήν γενική ὀνομασία «Θεέ», πού τήν λένε καί οἱ ἄλλοι λαοί, γιά τούς δικούς τους ψεύτικους θεούς, ἀλλά λέει τά ὀνόματα τοῦ δικοῦ του ἀληθινοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ξεχνάει τόν Θεό του. Ἀπό τήν ἀρχή ὁ Δαβίδ, σ᾽ αὐτούς τούς ἀλλόθρησκους, πού τόν προτρέπουν νά ἀλλάξει τήν πίστη του, τούς λέγει ὅτι ὁ Γιαχβέ, ὁ Θεός του, Αὐτός εἶναι ἡ ἐλπίδα του (στίχ. 1) καί Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός του: «Εἶπα τῷ Κυρίῳ μου: Κύριός μου εἶ σύ» (στίχ. 2).

2. Στήν συνέχεια ὁ Δαβίδ παρουσιάζει τόν Θεό του, γιά νά δείξει τήν ἀνωτερότητά Του ἀπό τούς ψεύτικους θεούς, καί δέν εἶναι λοιπόν δυνατόν νά Τόν ἀρνηθεῖ. Γιά τό Θεό του λοιπόν ὁ Δαβίδ λέγει «τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις» (στίχ. 2). Δέν ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ ἀπό ὑλικές τροφές καί ποτά, ὅπως οἱ θεοί τῶν ἄλλων λαῶν, στούς ὁποίους οἱ λάτρεις τους πήγαιναν μέλι καί γάλα καί κρέατα γιά νά φάγουν καί νά πιοῦν. Ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ ὁ ἀληθινός, εἶναι πνεῦμα, καί λοιπόν, «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» Αὐτόν (Ἰωάν. 4,24).

3. Ὅτι ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ εἶναι ἀληθινός φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι εἶναι σωστοί καί ἀληθινοί ὅσοι Τόν λατρεύουν. Εἶναι ἅγιοι! Ἡ πίστη τοῦ Δαβίδ βγάζει θαυμαστούς ἁγίους. «Τούς ἁγίους τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (στίχ. 3), λέγει ὁ Ψαλμός. Βέβαια καί οἱ ἅγιοι ἔχουν δυσκολίες στήν ζωή τους καί αὐτοί ἔχουν ταλαιπωρίες καί ἀσθένειες· καί μάλιστα λέγει ὁ Ψαλμωδός μας ὅτι «ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν». Ὅμως μέ τήν ἁγιότητά τους τά ξεπερνᾶνε ὅλα γρήγορα. Γι᾽ αὐτό παρακάτω λέγει ὁ ψαλμωδός «μετά ταῦτα ἐτάχυναν»· οἱ ἀρρώστιες «ἐτάχυναν» (στίχ. 4). Ξεπεράστηκαν γρήγορα μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιατί «τοῖς ἁγίοις τῆς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (στίχ. 3).

4. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Δαβίδ εἶναι πιστός στόν Θεό του, λέγει τώρα μέ σταθερότητα ὅτι ποτέ δέν θά πάει στίς συγκεντρώσεις τῶν ἀλλοθρήσκων καί ποτέ δέν θά προσ¬φέρει αἱματηρές θυσίες σ᾽ αὐτές: «Οὐ μή συναγάγω τάς συναγωγάς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων». Καί ἀκόμη περισσότερο, ποτέ δέν θά μολύνει τά χείλη του λέγοντας τά ὀνόματα τῶν ψεύτικων θεῶν (στίχ. 4), ὅπως τά ὀνόματα Καμώς, Μολώχ, Βάαλ καί Ἀστάρτη.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

5. Παρακάτω στόν Ψαλμό μας, ἀγαπητοί, ὁ Δαβίδ παριστάνεται ὡς πολύ δεμένος μέ τόν Θεό, σάν ἱερέας Του. Καί ὅπως οἱ Λευῖτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔλαβαν ὡς κληρονομιά τους τόν Ἴδιο τόν Θεό καί ὄχι μερίδα γῆς (βλ. Ἀριθμ. 18,20. Δευτ. 10,9), ἔτσι λέγει καί ὁ Δαβίδ γιά τόν ἑαυτό του. Λέγει ὅτι «Κύριος μερίς τῆς κληρονομίας μου καί τοῦ ποτηρίου μου» (στίχ. 5). Αὐτή ἡ κληρονομία τοῦ μετρήθηκε («σχοινία ἐπέπεσέ με ἐν τοῖς κρατίστοις», στίχ. 6), κληρονομία, τήν ὁποία ἀμέσως παρακάτω τήν ὀνομάζει «κράτιστη» (στίχ. 6). Ὑπέροχη, δηλαδή! Ἀσύγκριτη! Ναί, χριστιανέ μου, δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο καί τίποτε καλύτερο ἀπό τό νά εἶσαι ἀφιερωμένος στόν Θεό. Καί αὐτή ἡ κληρονομία, τό νά εἶσαι δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ἔχει καί «ποτήριον». Ἔτσι εἶπε παραπάνω ὁ Δαβίδ: «Κύριος μερίς τῆς κληρονομίας μου καί τοῦ ποτηρίου μου» (στίχ. 5). Ποιό εἶναι αὐτό τό «ποτήριον»; Δέν νομίζετε, χριστιανοί μου, ὅτι ἐδῶ ὁ Ψαλμός μιλάει προφητικά γιά τήν θεία Κοινωνία; Ναί, αὐτό εἶναι! Ὤ, αὐτό τό θεῖο Ποτήρι. «Τό Ποτήριόν Σου, ὦ Θεέ, μεθύσκον μέ ὡσεί κράτιστον»!

6. Μετά ἀπό αὐτά ὁ Δαβίδ δίνει ἱερή ὑπόσχεση ὅτι τόν Θεό του, τόν Γιαχβέ, δέν θά τόν ἀρνηθεῖ ποτέ. Ὑπόσχεται ὅτι «εὐλογήσω τόν Κύριον τόν συνετίσαντά με» (στίχ. 7)! Θά δοξάζει, δηλαδή, πάντα τόν Θεό του, πού τόν φώτισε νά Τόν γνωρίσει καί νά Τόν ἀγαπήσει καί νά πάρει αὐτή τήν ἀπόφαση, τό νά εἶναι γιά πάντα πιστός σ᾽ Αὐτόν.

Πολύ τόν ἀγαπάει τόν Θεό του ὁ Δαβίδ. Ἀφοῦ λέγει ὅτι ὄχι μόνο τήν ἡμέρα, ἀλλά καί τήν νύχτα ἀκόμη, ὅλο του τό «εἶναι» καί ὅλα του τά σωθικά σκέπτονται Αὐτόν: «Ἔτι δέ καί ἕως νυκτός ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου» (στίχ. 7)! Τόν Θεό Του, λέγει παρακάτω ὁ Δαβίδ, τόν ἔχει σύντροφο, διαρκῶς ἱστάμενο στό πλευρό του, στά δεξιά του. Καί ἔτσι νοιώθει σιγουριά: «Προωρώμην τόν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ» (στίχ. 8)!

7. Στό τέλος ὁ Ψαλμός μᾶς παρουσιάζει τόν Δαβίδ νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται καί νά σείεται ὁλόκληρος ἀπό χαρά (στίχ. 9) Ἡ χαρά του βέβαια εἶναι γιά τόν Θεό του, ἕναν τόσο δυνατό καί ὑπέροχο Θεό, πού ἔχει. Στήν χαρά του αὐτή συμμετέχει καί τό σῶμα του: «Ἔτι δέ καί ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι» (στίχ. 9). «Ἐπ᾽ ἐλπίδι», λέγει, γιατί εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός του θά τοῦ εἶναι πιστός καί δέν θά τόν ἐγκαταλείψει ποτέ, οὔτε στόν θάνατό του. Τό λέγει καθαρά παρακάτω: «Οὐκ ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδέ δώσεις τόν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθορᾶν» (στίχ. 10). Τελικά λέγει ὁ ποιητής μας ὅτι ἡ ζωή μέ τόν Θεό ἔχει χαρές, ἔχει μεγάλες χαρές, ἔχει «εὐφροσύνες» καί «τερπνότητες» (στίχ. 11).

Ἄς χαιρόμαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, τίς χαρές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μας καί ἄς εἴμεθα πιστοί σ᾽ Αὐτόν γιά πάντα.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Νοέμβριος 2015

pentapostagma.gr

diadrastika.com

Loading...

35 thoughts on “Γόρτυνος Ιερεμίας: Ο Θεός μας είναι Ένας και τον λένε ΓΙΑΧΒΕ

 1. ΜΝΗΚΑΝΔΡΟΣ says:

  Ο παπάς ο παχύς,έφαγε παχειά φακή,γιατί παπα παχύ,εφαγες παχειά φακή;(για να μην την φάη ο ησαυ), άντε παλι οι εβραιοδουλοι.

 2. GIANNIS KABOURAKIS says:

  Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΓΙΑΧΒΕ.Ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΗΚΕ ΝΑ ΧΤΙΣΕΙ ΤΟ MATRIX ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ.ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΗΣΕ Ο ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ,Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ.ΕΤΣΙ ΗΡΘΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΥΣΤΗΣ -Ο ΚΕΧΡΙΣΜΕΝΟΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ»-ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΡΙΧ.ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ.ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟ.ΔΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ.ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΧΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΕΙ.

  • ΖΗΤΩ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΡΟΠΗΣ ΖΗΤΩ says:

   ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΣΕΝΑ ΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΕΙΠΕ
   ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
   ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
   ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ
   ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΑΦΑΣΙΑΣ
   ΛΕΓΕ ΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΕΙΠΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
   ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
   ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΛΑΚΑ ΦΑΤΑ ΑΜΑΣΗΤΑ ΟΛΑ

   • GIANNIS KABOURAKIS says:

    ΜΟΥ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ -ΠΛΑΤΩΝΑΣ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΛΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ 1821.ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΜΕ ΟΥΖΑΚΙΑ ΠΛΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΩΧ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ.ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΣ ΛΕΩ ΝΑ ΠΩ ΕΝΑ «ΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΙΣΩΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΠΡΕΦΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.ΕΣΥ ΜΕΓΑΛΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ?

    • εντροπια says:

     Παιδιά ας μείνουμε στην προσέγγιση των Προσωκρατικών για το Θεό και ειδικά του Αριστοτέλη που έλεγε για το Θεό ότι είναι το »πρώτων κινούν ακίνητον »σαν Έλληνες μας ταιριάζει πιο πολύ

     • εντροπια says:

      το πρώτον κινούν ακίνητον

      συγνώμη για το ορθογραφικό στο προηγούμενο σχόλι

 3. blue beam says:

  Μην πιστεύετε αυτους τους καραγκιόζηδες που λενε οτι ο γιαχβε ειναι ο σατανας ειναι εντεταλμένοι για να πιστέψει ενας ανθρωπος τέτοιες βλακείες πρεπει να μην εχει ανοίξει ποτε του την καινη διαθήκη γιατι αμα την ειχε ανοίξει θα καταλαβενε οτι ο Χριστος αναφέρει το γιαχβε για πατερα του πολες φορες στην καινη διαθηκη, και πες οτι η καινη διαθηκη ειναι παραποιημένη τοτε πως θα κρίνει ο Θεός τον κοσμο στην δευτερα του παρουσια οταν ο ιδιος ο λογος του ειναι παραποιημένος η μήπως ο Χριστος είχε σκεφτεί να φερει τον αγιο λιακοπουλο για να προειδοποιήσει τον κοσμο με το αζημίωτο φυσικά για να τον σοσει που προσεύχεται στον σατανα χωρις να το γνωρίζει, να φανταστείτε οτι καθε αγιος της ορθοδοξίας πίστευε οτι ο γιαχβε ειναι ο πατερας του Χριστου και σε καθε βιο αγιου θα διαβάσετε προσευχές της παλαιάς διαθήκης που ειναι για τον γιαχβε

  • GIANNIS KABOURAKIS says:

   Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΗΣΕ «ΑΓΙΟ».ΣΕ ΚΕΙΝΑ ΤΑ ΔΙΣΕΚΤΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΑΛΛΟΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΓΜΗΣ ,ΠΟΥ ΕΞΩΣΤΡΑΚΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 4. ΣΟΦΟΣ says:

  ΠΑΡΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑ ΧΡΩΣΤΑΩ………Πλην των Εβραίων όλοι οι λαοί της γης είναι εχθροί του περιούσιου λαού και πρέπει κατ΄ αυτόν να εξολοθρευθούν χωρίς κανένα έλεος: «Και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου, και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου» (Μιχαίας Ε΄ 11). «Και θέλεις εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώση εις σε. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαγχνισθή δι΄ αυτούς» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 16). Έλεος Γιαχβέ μου …;

  Ο Γιαχβέ εναντίον των αρχαίων Ελλήνων

  Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες με την βοήθεια του περιούσιου λαού, πρέπει να σφαχτούν απ΄ το θεό Γιαχβέ: «Και εξεγείρω τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων σου Ελλάς και θα σε καμω ως ρομφαίαν μαχητού. Και ο Κύριος θέλει φανή επ΄ αυτούς, και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή ( …; ) και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους, και τους καταβάλει» (Ζαχαρίας Θ΄ 13-14).

  «Ουαί εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, πάροικοι Κρητών ( …; ). Χαναάν γη των Φιλισταίων, και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχη ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είσθαι κατοικία και σπήλαια ποιμένων, και μάνδραι ποιμνίων» (Σοφονίας 5-6).

  Ο Γιαχβέ εμφανίζεται μέσα στο όραμα του προφήτη Δανιήλ και του εξηγεί, ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό των Περσών, όταν εκείνοι θα επιτεθούν εναντίον των αρχαίων Ελλήνων. Οι Εβραίοι, με τις επιρροές που είχαν μέσα στην Περσική Αυτοκρατορία, προέτρεπαν τους Πέρσες να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδος. Άλλωστε και ο αρχηγός του περσικού στρατού του Ξέρξη, που πολέμησε στις Πλαταιές, ήταν ο εβραϊκής καταγωγής Μαρδοχαίος η Μαρδόνιος («εκ φυλής Βενιαμίν, άνθρωπος Ιουδαίος οικών εν Σούσοις», «Εσθήρ», Α΄ 1): «Ιδού έτι τρεις βασιλείς θέλουσιν εγερθή εν τη Περσία. Και ο τέταρτος θέλει είσθαι πολύ πλουσιώτερος παρά πάντας, και αφού κραταιωθή εν τω πλούτω αυτού, θέλει διεγείρειτο παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος» (Δανιήλ ΙΑ΄ 2).

  Γιαχβέ εναντίον πάντων

  Κι άλλοι λαοί απειλούνται με εξολόθρευση απ΄ τον Γιαχβέ: «Πέρσαι, και Κρήτες και Λυδοί και Λίβυες και πάντες οι επίμεικτοι και των υιών της διαθήκης μου, θέλουσι πέσει μετ΄ αυτών εν μαχαίρα» (Ιεζεκιήλ Λ΄ 5).

  Στους Αιγυπτίους -έναν απ΄ τους κύριους εχθρούς των Εβραίων- ο Γιαχβέ στέλνει τις γνωστές πληγές. Το μενού αρχίζει με μόλυνση ποταμών, αίμα και ιχθυοκτονία: «και τα ψάρια τα εν τω ποταμώ ετελεύτησαν, και ο ποταμός εβρώμησεν ( …; ). και ήτο αίμα καθ΄ όλην την γην της Αιγύπτου» (Έξοδος Ζ΄ 21). Ακολουθούν βατράχια σκνίπες και σκυλόμυγες: «και ανάγαγε τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου» (Η 5), «και έγινε σκνίπες εις τους ανθρώπους, και εις τα κτήνη» (Η΄ 17), «και επί τον λαόν σου, και επί τας οικίας σου κυνόμυιαν» (Η΄ 21). Επειδή είδε, ότι αυτά δεν πιάνουν τόπο έριξε στους Αιγυπτίους θανατικό βαρύ και ελκώδη εξανθήματα με άφνονη καούρα …; «η χειρ του Κυρίου ( …; ) θανατικόν βαρύ σφόδρα» (Θ΄ 3), «καύσις αναδιδούσα επί, ελκώδη εξανθήματα» (Θ΄ 9). Οι Αιγύπτιοι υπομένουν κι ακολουθεί χαλάζι και πεινασμένες ακρίδες: «και θέλει γίνει χάλαζα εφ΄ όλην την γην της Αιγύπτου» (Θ΄ 22), «ακρίδα, δια να αναβή επί της γης της Αιγύπτου, και να καταφάγη πάντα τον χόρτον της γης» (Ι΄ 12). Για το τέλος φύλαγε την παιδοκτονία: «παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει» (ΙΑ΄ 4-6).

  Στέλνει και την «αεροπορία» της εποχής τις σφήκες, άμα δει ότι δεν τα βγάζει πέρα με τους εχθρούς τους: «Και προσέτι τας σφηκίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς εωσού εξωλοθρευθώσιν» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 20).

  • l says:

   ελα μου ντε.ο ΘΕΟΣ που δημιουργησε τον ανθρωπο κρινει οτι πρεπει να κυριαρχησουν μονο οι γιδοβοσκοι -νυν τοκογλυφοι-και ολοι οσους δημιουργησε πρεπει να τους εχουν δουλους οι ευνοουμενοι του.δηλαδη μεσα σε τρισεκατομυρια αστρα κοσμους και απειρους πλανητες ο ΘΕΟΣ διαλεγει ενα λαο που το προσον του ειναι να εχουν κομμενη την τσουτσου τους .Ρε ειναι για γελια αυτες τις γελιωτητες που πλασαρουν και τις χαυτουν οι ανιδεοι.Ας μην αναφερουμε οτι οι προπατορες τους ηταν Ο Αβρααμ και η Σαρα που ηταν τι?ΑΔΕΡΦΙΑ ναι κυριοι ο λαος αυτος προερχεται απο ΑΙΜΟΜΙΚΤΕΣ.Τοσο καλα και πρεπει εμεις να πιστευουμε οτι μαλακια μας πλασαρουν αυτοι οπως η ιστορια με τον Γιαχβε.αντε παρακατω .

 5. GLADIATOR says:

  Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀναφέρεται σχεδόν σέ κάθε ἐδάφιο αὐτῆς, εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός. Τοῦτο ἀποδεικνύεται περίτρανα ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς Βίβλου, ἀπό τό χωρίο α’ 26 τῆς «Γενέσεως», ὅπου ὁ δημιουργός πλάθει τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα Του, ἐκείνην πού θά λάβη ὅταν σαρκωθῆ, ἄνθρωπος γενόμενος.

 6. GLADIATOR says:

  ΓΙΑΧΒΕ Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀναφέρεται σχεδόν σέ κάθε ἐδάφιο αὐτῆς, εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός. Τοῦτο ἀποδεικνύεται περίτρανα ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς Βίβλου, ἀπό τό χωρίο α’ 26 τῆς «Γενέσεως», ὅπου ὁ δημιουργός πλάθει τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα Του, ἐκείνην πού θά λάβη ὅταν σαρκωθῆ, ἄνθρωπος γενόμενος.

 7. GeorgiosK says:

  εμ τα λέμε εμείς στους παλιούς και δεν μας πιστεύουν, οτι η εκκλησία εξαπάτησε τους άπαντες. Προωθούν τον γιεχωβά δράκο της Κίνας και υποκρίνονται για τον επουράνιο πατέρα θεό, διότι η σαύρα της κίνας ειναι στα τάρταρα κλισμένη απο τον επουράνιο πατέρα θεό!
  Τώρα θέλω να δω τι θα μας πουν οι τάδε και οι σαδε… Να κρυφτείτε δεν μπορείτε πια είστε γιεχωβάδες συνειδητοί. Οσο για της παλαιότερες θύματα πλάνης γενεές, συγχωρεμένοι είναι…εσείς να δούμε

  • GIANNIS KABOURAKIS says:

   ΕΚΟΒΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΤΟΥ.ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΒΡΩΜΥΛΟΙ ΟΙ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ- ΝΑ ΕΝΔΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΛΑΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΖΟΤΑΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ Η ΣΑΡΑ ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΟΡΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ.

 8. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ1912 says:

  Ό γιαχβέ είναι ό θεός των εβραίων, ό δικός μου Θεός είναι Ο Πατέρας Ο Υιός και Το Άγιο Πνεύμα τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.
  Μόνο ο Χριστός σώζει.
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ.

 9. PANDAROS says:

  Nα,αυτα εναι που λεω……….Ολοι αυτοι οι δεσποταδες ενω ξερουν οτι ο Ιεχωβας ειναι ο ΚΡΟΝΟΣ,ο θεος των Οβραιων…….ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ προσπαθουν να μας τον επιβαλλουν!!!!!!!!!!!!……..Ο κοσμος ξυπνησε αγαπητοι παπαδες,γερονταδες κλπ……………παρτε το χαμπαρι ,οτι και να κανετε ,τον κοσμο δεν τον μαζευεται πλεον στην στρουγκα σας!!!!……………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ,ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ?…………ΕΝΩ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΕΣ!!!!!………………………..χαχαχχαχαχαχχα …..πως γινεται ρε αυτο, εχετε τρελλανει τον κοσμο και εχετε τρελλαθει και εσεις οι ιδιοι……………….οι ορθοδοξοι καλογεροι ειναι αντισιωνιστες, ενω πιστευουν στον ΙΔΙΟ ΘΕΟ με αυτους που κατηγορουν !!!,ΤΟΝ ΙΕΧΩΒΑ-ΚΡΟΝΟ!!!!…………………….εχουμε πει πολλες φορες και θα το λεω συνεχεια για την εμμονη των οβραιων ραβινων με τον πλανητη κρονο ,τον ΚΥΒΟ, κλπ…………..η εμμονη αυτη περασε και τους ΟΡθοδοξους ,ΤΟ κεντικο κτηριο τησ αγιας σοφιας ειναι ΚΥΒΟΣ! και πανω του ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ Ο …ΣΤΑΥΡΟΣ!!!!!!!!!!!…………………………………………………………παρολο που η ορθοδοξια εχει εμπλουτιστει με παρα πολλα ελληνικα στοιχεια , ωστε να μιλαμε πλεον για ελληνορθοδοξο δογμα υπαρχουν ακομη και σημερα ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ που υμνουν τον ιεχωβα και μας μιλανε για τον θεο του Δαβιδ!!!!!!!…………………………………………….τι να πω ,αδελφια, ο κοσμος τους εχει προσπερασει τρωνε την σκονη τους και νομιζουν οτι ειναι η αχνη του κουραμπιε……

  • Ονοματα says:

   Ο Θεός των χριστιανών είναι τριαδικός, ο Γιαχβέ όχι. Ο ισχυρισμός περί κοινού θεού, είτε φανερώνει βαρειά άγνοια ή είναι εκ του πονηρού.

   • PANDAROS says:

    η τριαδικοτητα του θεου ειναι ελληνικη σκεψη…..αλλα οπως και ενα εχει το θεμα ,δεν μπορει ο ιεχωβα να ειναι ο πατηρ αγαπητε φιλε…….

  • Ονοματα says:

   Αν διαβάσεις τις Επιστολές των Αποστόλων, θα δεις πως, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Εκκλησία, ομάδες εβραίων -δήθεν «χριστιανών»- ταξίδευαν σ’ όλες τις τοπικές εκκλησίες προσπαθώντας να επιβάλλουν τον Μωσαϊκό Νόμο στους χριστιανούς. Έφτασαν να εξαπατήσουν ακόμα και τον Απόστολο Πέτρο, που φοβήθηκε μην τον πουν «ασεβή» οι πρώην ομόδοξοί του. Τους ξεμπρόστιασε ο Απόστολος Παύλος που, ως πρώην φαρισαίος ραββίνος, ήξερε καλά τα κόλπα και τα τερτίπια τους. Οι περισσότερες επιστολές του Παύλου ασχολούνται μ’ αυτό το θέμα και είναι πολύ σκληρές. Έφτασε μάλιστα να τα ψάλει γερά και στον Πέτρο, ο οποίος έκανε πίσω και ζήτησε συγγνώμη (γεγονός που καταρρίπτει το περίφημο «πρωτείο» του Πέτρου που επικαλούνται οι παπικοί). —– Κρατάει πολλάααα χρόνια αυτή η κολώνια. Τώρα μάλιστα που οι περισσότεροι δεσποτάδες είναι και μασώνοι…. κα-λά!

  • ANEFIX says:

   Μα οι ίδιοι οι Εβραίοι γελάνε με μάς και μάς κοροϊδεύουν επειδή κατάφεραν να μάς κάνουν να πιστεύουμε πράγματα που ήθελαν αυτοί. Πράγματα που φάσκουν και αντιφάσκουν μεταξύ τους. Το λένε οι ίδιοι και κοκορεύονται γι’ αυτό τους το επίτευγμα, ακόμα και στα ιερά τους βιβλία υπάρχουν πολλά στοιχεία γι’ αυτό. Αμ στις εκκλησίες; Τι λένε οι παππάδες στις εκκλησίες; «Ζήτω ο λαός τού Ισραήλ» λένε. Κατά τα άλλα πολεμούν τούς Εβραίους και τούς Σιωνιστές… Για πολλά γέλια είναι η κατάσταση.

    • ANEFIX says:

     Και πότε θα ‘ρθει αυτή η ώρα; Θα ζούμε εμείς μέχρι τότε για να προλάβουμε να απολαύσουμε το γεγονός;

   • PANDAROS says:

    ναι,φιλε μου το παπαδαριο τα εχει χασει…….Λενε ο θεος της ελλαδας[π.χ ο συγχωρεμενος ο χριστοδουλος]και οταν τους ρωτας ποιος ειναι ,σου λενε ο ΚΡΟΝΟΣ-ΙΕΧΩΒΑΣ!!!!…….ειναι να μην σαλταρουνε οι ρασοφοροι?………………..τα ιδια και οι πιστοι….εχουν χασει την μπαλα και αυτοι………………ΑΚΟΥΝΕ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Ο ΨΑΛΤΗΣ ΝΑ ΥΜΝΕΙ ΤΟΝ ΙΕΧΩΒΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!!!!!……………..δεν κολλανε παλαια διαθηκη και χριστιανισμος με την μορφη που παρουσιαζεται στην ελλαδα…………..δηλαδη »’το λαε του θεου κατα τονχριστοδουλο»»δεν κολλαει με τον ιεχωβα………………..ο χριστιανισμος με την μορφη που τον ξερουμε πρεπει να τελειωσει αδελφια……………

 10. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ

  ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ*

  Η επιθυμία της Παναγιότητάς σας και των δικών σας ανθρώπων να υποταχθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στον Πάπα και ο εκ μέρους σας ανεξήγητος ζήλος, γέμισε την καρδιά μας με ανομολόγητη θλίψη και απογοήτευση. Τα αυτιά μας ακόμα σφυρίζουν από το φρικτό αυτό άκουσμα.
  Το Ορθόδοξο ποίμνιο διχάστηκε. Άλλοι σας ακολούθησαν στον ολισθηρό δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, ενώ άλλοι παρέμειναν εδραιωμένοι και ασάλευτοι στην Ορθόδοξη πίστη των πατέρων τους, αποτροπιασμένοι και μόνο στη σκέψη ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης αγκάλιασε τον Πάπα και μολύνθηκε από αυτό το βδέλυγμα της ασέβειας.
  Εκείνοι που σας ακολούθησαν ήταν εκ των προτέρων προδικασμένοι να σας ακολουθήσουν, καθώς σκέφτονταν μόνο τα υλικά αγαθά, ήταν ματαιόδοξοι, άπιστοι και ξενόδουλοι κόλακες και κολακευόμενοι. Έσπευσαν, λοιπόν, να συνταχθούν με τον «κόσμο», με τον αμαρτωλό κόσμο της επίγειας άνεσης, με τη χωρίς ταλαιπωρίες και αγώνα ζωή, «εις την ώδε μένουσαν πόλιν» με αυτούς που δεν επιζητούν τη μελλοντική ζωή, καθώς τη θεωρούν ανύπαρκτη και μη πιστευτή.
  Οι άλλοι, όμως, πιστοί παρέμειναν ασάλευτοι στην Ορθόδοξη πίστη, στη χώρα της φτώχειας, των στερήσεων, των πειρασμών, των διωγμών, επειδή ήταν βέβαιοι ότι μέσα σε αυτά βρίσκεται ο Κύριος, Αυτός που είπε ότι η Εκκλησία Του θα είναι συνδεδεμένη με το μαρτύριο, την περιφρόνηση, τη φτώχεια, τον εμπαιγμό, τα οποία θα είναι η αμοιβή στης σθεναρής ομολογίας τους σε αυτόν τον κόσμο. Στα αυτιά τους ηχούν ημέρα και νύχτα οι παρήγοροι λόγοι του Χριστού: «Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν» (Αφού έδιωξαν εμένα, και εσάς θα διώξουν). Ο διωγμός, η κακοπάθηση και ο θάνατος είναι ο ευλογημένος κλήρος των γνήσιων μαθητών του Χριστού. Το πανάγιο στόμα Του είπε ακόμα: «Η βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν». Πώς είναι δυνατό να υπάρχουν βιαστές στην παράταξη των αμάχων, οι οποίοι έσπευσαν να συνθηκολογήσουν με το ψεύδος, για να ζήσουν στην ησυχία και στην απόλαυση των εγκόσμιων αγαθών;
  Και εσείς, οι ποιμένες του λαού, τι είδους ποιμένες είστε; Τα πρόβατα τα οποία σας εμπιστεύθηκε ο Χριστός, τα παραδίνετε στους λύκους. Έχετε επικοινωνία με τους άρχοντες αυτού του παρερχόμενου κόσμου, γιατί ζηλέψατε τη δόξα τους και όχι τη δόξα του Θεού. Υποτάξατε την πίστη στους αμαρτωλούς ανθρώπους των κοσμικών επιθυμιών, οι οποίοι οδηγούνται από τον σατανά. Παραδοθήκατε και παραδώσατε τα πρόβατα στον άρχοντα του κόσμου αυτού, σε αυτόν που κατέχει την ύλη, τον χρυσό, τις εφευρέσεις και τις μηχανές, οι οποίες καταπλήττουν τα πλήθη ως θαύματα του αντίχριστου. Παραδοθήκατε και παραδώσατε τα πρόβατα στην ψευδώνυμη γνώση, στην «κενήν απάτην», σε αυτήν που διδάσκεται στις χώρες της αθεΐας και της απόγνωσης, όπου δεν υπάρχει ούτε οσμή της αιώνιας ζωής και της αληθινής γνώσης, της γνώσης του Θεού.
  Και αυτά, γιατί δεν είστε οι καλοί ποιμένες, αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή τους για τα πρόβατα και που τα οδηγούν στα ευωδιαστά λιβάδια της αθάνατης ζωής. Εσείς είστε οι μισθωτοί ποιμένες και, σύμφωνα με το πανάγιο στόμα του Κυρίου, «ο μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν» (ο μισθωτός ποιμένας δεν είναι ποιμένας) (Ιων. ι’, 12). Είστε μισθωτοί των αρχόντων αυτού του κόσμου, εξαιτίας της δόξας και του πλούτου για τα οποία εργάζεστε.
  Και από τη στιγμή που είστε οι δούλοι τέτοιων κυρίων, είστε οπλισμένοι με τα όπλα της βίας, με τα οποία απειλείτε τα πιστά πρόβατα του Χριστού, για να τα αναγκάσετε να σας ακολουθήσουν.
  Αλλά αυτά τα μακάρια πρόβατα αποδέχονται το μαρτύριο ως λύτρωση και ως αψευδές σημείο ότι θα πάρουν το αμάραντο στεφάνι από τον κριτή του αγώνα, τον Κύριο Ιησού Χριστό.
  Ναι! Είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε με χαρά και αγαλλίαση για την Ορθόδοξη πίστη, την οποία κρατούμε ως τον μέγιστο θησαυρό. Μακαρίζουμε τους εαυτούς μας, διότι θα διωχθούμε και θα πεθάνουμε για την πίστη και την αλήθεια.
  Ακονίσατε το μαχαίρι της ντροπής. Στείλατε τα όργανα της βίας, τα οποία σας ακολουθούν και με τα οποία είναι πάντα πάνοπλη η αποστασία. Να τα αποστείλετε εναντίον μας. Ήδη στο Άγιο Όρος εμφανίστηκε το ματωμένο και αποτρόπαιο ξίφος της βίας, για να σπείρει τον τρόμο στις άγιες καρδιές των γερόντων, των ασκητών και των ερημιτών, οι οποίοι έζησαν σε δοκιμασίες, σε στέρηση, σε τέλεια απάρνηση της σάρκας τους, για να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Το φρικτό πρόσωπο της βίας εμφανίζεται όπως το κεφάλι της μυθικής Μέδουσας στον αγιασμένο κήπο της Παναγίας. Και πίσω από αυτό το βδέλυγμα της βίας βρίσκεστε εσείς, οι «ποιμένες οι μισθωτοί», οι τρεις φορές δούλοι των αρχόντων του σκοτεινού κόσμου του χρήματος, της αθεΐας, του εκφυλισμού και της κάθε ακολασίας.
  Σπαράξατε τους αθώους, τους άγιους ομολογητές, αφού γίνατε λύκοι εσείς οι ίδιοι οι ποιμένες.
  Σπαράξατε την Ορθοδοξία μέσα στο Κολοσσαίο στο οποίο παρίστανται οι Καίσαρες της σημερινής κακούργου αθεΐας. Είναι καιρός όμως να αποβάλετε το δέρμα του προβάτου, καθώς αυτό δεν απατά πλέον κανέναν.

  «Ο ποιείτε, ποιήσατε ταχίον!».

  *«Ο.Τ.», Απρίλιος 1965.

 11. ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ says:

  Πολύ «πιασάρικο» θέμα λοιπόν η θρησκεία.Μόλις γραφτεί κάτι που την αφορά,αμέσως «τσιμπάνε».Και να σου διαφωνίες και να σου συμφωνίες,και διαφωνίες επί των διαφωνιών καιlikes και dislikes,κι ο χορός καλά κρατεί.Λες και έχει ουσιαστική σημασία.Λες και η καθημερινότητα δεν είναι αρκετή για να μας απασχολεί και να μας βασανίζει.Αλλά δεν βαριέσαι,Καθένας όπου κολλήσει.
  ΥΓ.Έχω μια τρομερή περιέργεια να δω κατά πόσον όλοι αυτοί της θρησκείας τηρούν ευλαβικά ΟΛΕΣ τις εντολές της πίστης τους.Κι αυτό επειδή οι πιο πολλοί που ξέρω….άστα να πάνε.

 12. Η ΓΙΑΦΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ says:

  Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ..ΤΩΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝΕ Η ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ..ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟΝ ΣΒΕΡΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΙΩΝΕΣ. ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΕΒΡΑΙΣΜΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΜΠΟΣΙΚΑ

 13. ΟΥΡΑΝΙΑ says:

  Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

  Η εξελληνισμένη έκφραση «αλληλούια» (αρχ. «ἀλληλούϊα») [1], που προέρχεται από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να «αινέσουν τον Γιαχ».[2] Στην Αγία Γραφή αυτός ο όρος χρησιμοποιείται 28 φορές. Οι μεταφράσεις έχουν αποδώσει αυτή την έκφραση δοξολογίας ως «Αινείτε τον Γιαχ» ή «Αινείτε τον Κύριο». Ο όρος Γιάχ αποτελεί συντομευμένη μορφή του θεϊκού ονόματος που προσδιορίζεται από το Τετραγράμματο και αποδίδεται συνήθως Γιαχβέ ή Ιεχωβά.

  Για την πλειονότητα των Χριστιανών αποτελεί έκφραση ιδιαίτερου αίνου προς τον Θεό. Στον Ιουδαϊσμό αποτελεί μέρος των προσευχών (ύμνων) Χαλλέλ. (Ψαλμοί 113-118)

  Η διατήρηση αυτού του αμετάφραστου εβραϊκού όρου στην εκκλησιαστική υμνολογία θεωρείται απομεινάρι των πρακτικών που υιοθέτησε η πρωτοχριστιανική εκκλησία από την ιουδαϊκή συναγωγή και τις εσσαϊκές κοινότητες.
  Άλλες χρήσεις

  Το χορωδιακό τμήμα «Αλληλούια» από το έργο Μεσσίας του Χέντελ αποτελεί περίφημη χρήση του όρου.

  Αλληλούια είναι επίσης ο τίτλος τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν, το οποίο τραγούδησαν επίσης ο Τζον Κέιλ, η Άλισον Κρόου, ο Τζεφ Μπάκλεϊ, ο Ρούφους Γουέινραϊτ, η Ίντια Αριέ και η Κ. Ντ. Λάνγκ.

  Άλλο ένα τραγούδι ονομάστηκε Αλληλούια, το οποίο τραγούδησαν οι Milk and Honey και Gali Atari. Αυτό το τραγούδι κέρδισε στον Διαγωνισμό Τραγουδιών Eurovision 1979 για το Ισραήλ.

 14. Ανώνυμος says:

  Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
  ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ.

  ΕΛΛΗΝΕΣ! Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ.

  ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΔΥΘΗΚΕ…
  ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ….

  https://www.youtube.com/watch?v=9e3TRIAuWSo
  ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ! ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *