ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!!

Τίς αἱρέσεις πάντα τίς ἀκολουθοῦν διωγμοί.

Πόσα δεινά ἔχουν ἔλθει στόν κόσμο; Οἰκονομική κρίση, φτώχεια καί πεῖνα, μετανάστευση λαῶν, τρομοκρατικές ἐνέργειες, πόλεμοι σφαγές καί ἐγκλήματα, νόμοι ἀντίχριστοι ἀσεβεῖς καί ἀνήθικοι, ἐξάπλωση τῆς διαστροφῆς τῶν ἀνθρώπων, ἀγωνιώδης προσμονή παγκόσμιου πυρηνικοῦ πολέμου, ἐξαγγελίες κυβερνητῶν, προετοιμασίες ἐθνῶν, μετακινήσεις στρατῶν, χρεοκοπίες κρατῶν, καταστροφή τῆς χώρας μας ἀπό ἀντεθνικές κυβερνήσεις, ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας μέ ἐντολές ἐξωτερικῶν δυνάμεων, εἰσροή φανατικῶν μωαμεθανῶν στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας, ἀπειλές γειτονικῶν κρατῶν γιά τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα κ.ἄ.π. πού ξαφνικά ἐμφανίζονται καί δέν ξέρουμε πού θά ὁδηγήσουν τήν ζωή μας. Καί σάν νά μή μας ἔφταναν αὐτά, ξεκινᾶμε ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο, χωρίς ὅπλα πού ἀφαιροῦν τήν ζωή, ἀλλά πού κλονίζουν τήν ψυχή καί σαλεύουν τήν πίστη. Ὅπως ὅταν ἐμφανίζονταν οἱ αἱρέσεις καί ὅταν ἄλλαξε τό ἡμερολόγιο καί διχάζονταν οἱ χριστιανοί, ἔτσι καί τώρα μ΄αὐτή τήν μυστήρια Σύνοδο τῆς Κρήτης, Ἐκκλησίες χωρίζονται,Μητροπολίτες διχάζονται, οἱ λαϊκοί ἀποροῦν καί στό Ἅγιον Ὄρος, Πατέρες διώκουν καί διώκονται. Ὅλες τίς Συνόδους γιά νά ἐπικυρωθοῦν, ἔπρεπε πρῶτα νά τίς ἀποδεχθοῦν οἱ χριστιανοί, ἐνῶ αὐτήν τήν Σύνοδο ὁποῖος δέν τήν ἀποδέχεται διώκεται. Καί μόνο αὐτό φτάνει γιά νά καταλάβει κι ἕνας ἁπλός χριστιανός ὅτι δέν εἶναι θεϊκή ἀλλά ληστρική. Τόσα χρόνια ζούσαμε μαζί ἀγαπημένοι καί ὑμνούσαμε τόν Θεό «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» καί τώρα ξαφνικά γίναμε ἐχθροί; Σχεδόν ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικά οἱ Ἕλληνες καί οἱ Σλάβοι βρίσκονται σέ ἀναταραχή καί ἀντιδροῦν στίς ἀλλαγές πού βλέπουν, ὅπως ἡ ἀναγνώριση -ἐμμέσως πλήν σαφῶς- τῶν ἑτερόδοξων ὡς ἱστορικῶν ἐκκλησιῶν, τοῦ Προτεσταντικοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν, τοῦ γάμου μετά τῶν αἱρετικῶν, τῶν διαχριστιανικών διαλόγων μετά συμπροσευχών καί τελετῶν πού ἀπαγορεύονται κ.ἄ.π. ὅπως, ἡ ὑποβάθμιση τῶν Ποιμένων δηλ. τῶν Ἐπισκοπῶν στήν Σύνοδο, ἡ ἐγκαθίδρυση πρωτείων στήν Σύνοδο δηλ. οἱ πρῶτοι πού ἀποφασίζουν, οἱ δεύτεροι πού ψηφίζουν, οἱ τρίτοι πού συνυπογράφουν, οἱ τέταρτοι πού δέν συμμετέχουν, οἱ παρόντες αἱρετικοί πού συγχαίρουν καί οἱ ὀρθόδοξοι πού ὑποχρεωτικά ἀποδέχονται, ἡ παρουσία τοποτηρητῶν ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις καί συμπροσευχές μέ αὐτούς, ἡ συμμετοχή γυναικός πράκτορος τῆς CIA στήν Σύνοδο κ.λ.π. πού εἶναι ἀτελείωτα καί ἀνεκδιήγητα.

Ἄς προσευχηθοῦμε νά μᾶς δείξει ὁ Θεός τί νά κάνουμε. Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχει ἀφήσει Κανόνες πού μᾶς λένε τί μποροῦμε καί τί πρέπει νά κάνουμε. Ἄς μή βιαστοῦμε νά βγάλουμε συμπεράσματα καί ἀποφάσεις. Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτρέπει μέ Κανόνες νά μή μνημονεύουμε ἕναν Ἐπίσκοπο πού ἀλλάζει τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας, διότι πῶς μπορεῖ χριστιανός πού πιστεύει καί ἀγαπάει τόν Χριστό, ν΄ἀποδέχεται ἕναν βλάσφημο ἐχθρό του Χριστοῦ ὅπως τό εἶπε ἡ Παναγία στήν Μονή Ζωγράφου «ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Μου καί ἐμοῦ» καί ἐννοοῦσε τούς Παπικούς καί τούς Φιλενωτικούς. Ὡστόσο δέν ἐπιτρέπει νά κάνουμε σχίσμα, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία «καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Σχίσμα δέν κάνει αὐτός πού ἀποτρέπει τήν δημιουργία σχίσματος πολεμώντας τά ἀλλότρια δόγματα διακόπτοντας ἐπικοινωνία μετά τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου. Σχίσμα γίνεται ὅταν κάποιος χωρίζεται ἀπό τήν μία ἁγία καί ἀποστολική Ἐκκλησία καί κάνει δική του ἐκκλησία, ἐπίσης ὅταν κάποιος βγάζει ἀλλότρια δόγματα, ὅπως ἔκαναν οἱ αἱρετικοί καί οἱ σημερινοί Οἰκουμενιστές πού ἀποδέχονται τούς αἱρετικούς καί μέ τήν «Οἰκουμενική Κίνηση» ὁδηγοῦν αὐθαίρετα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ ἕνωση μέ αὐτούς πού οἱ ἅγιοι Πατέρες μας καί οἱ Οἰκουμενικές μας Σύνοδοι τούς καταδίκασαν καί τούς ἀναθεμάτισαν καί παραμένουν ἀδιόρθωτοι καί προκόπτοντες εἰς τά χείρω. Συμμέτοχοι γίνονται καί ὅσοι τούς ἀκολουθοῦν γιά ὁποιοδήποτε λόγο, διότι οἱ πιστοί δέν κάνουν συμβιβασμούς στήν πίστη, ἐνῶ οἱ αἱρετικοί προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν μέ διωγμούς. Δυστυχῶς ἕνα τέτοιο φαινόμενο ἐμφανίζεται στό Ἅγιον Ὄρος, τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι εἶναι ἐντολή ἄπ΄ἔξω καί εἶναι κρίμα νά συμβαίνει αὐτό ἐδῶ μέσα στήν Ἀθωνική πολιτεία καί οἰκογένεια. Νά διωχθεῖς ἀπό ἕναν ἀλλόπιστο ἢ αἱρετικό, ναί εἶναι εὐλογία, ἀλλά ἀπό τόν πατέρα σου ἢ τόν ἀδελφό σου εἶναι κρίμα γι΄αὐτόν. Ἄς προσευχηθοῦμε νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός νά κάνουμε τό καλό μέ καλόν τρόπο χωρίς ν΄ἀφήσουμε νά μειωθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη πουθενά καί σέ τίποτα. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον ἡμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς Σου, καί τόν κόσμον ἅπαντα φώτισον. Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες Μοναχούς τοῦ Περιβολιοῦ σου.

Μοναχός Παίσιος Ἁγιορείτης.

hellasforce.com


Θεραπεία της σεξουαλικής ανικανότητας

Το φυτικο σκεύασμα που θεραπεύει τα προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας χωρις καμία παρενέργεια

Το μοναδικό 100% φυτικό σκεύασμα που θεραπεύει το πρόβλημα και δεν το συντηρεί οπως αλλα χημικά γνωστά προιόντα με παρενέργειεςΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Loading...

39 thoughts on “ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!!

 1. Ανώνυμος says:

  ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Διδάσκουν στο σχολείο ότι το Έθνος είναι προκατάληψη!

  ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Διδάσκουν στο σχολείο ότι το Έθνος είναι προκατάληψη!

  Σήμερα το θέμα μας είναι η πολυπολιτισμικότητα στο βιβλίο Κοινωνική και πολιτική αγωγή. Ας δούμε πως ετοιμάζει το σύστημα τους δούλους του για την νέα εποχή.
  Η μπουρδολογία των αριστερών και της νέας τάξης πραγμάτων επελαύνει στα σχολικά βιβλία και στα μυαλά των παιδιών μας.

  Δείτε λοιπόν τι μηνύματα περνάνε:
  1) Το κείμενο λοιπόν ξεκινάει με την επιβολή της πολυπολιτισμικής ….
  κοινωνίας. Δεν γίνεται ρε παιδί μου αλλιώς, έτσι είναι οι κοινωνίες. Τέλος.

  2) Μετά τα βάζει με την οποιαδήποτε ταυτότητα με παραδείγματα Έλληνας, χριστιανός, (πετάει και το οπαδός έτσι για ξεκάρφωμα). Δεν πρέπει λοιπόν παιδί μου, να έχεις κάποια ταυτότητα και να θεωρείς εαυτόν Έλληνα, χριστιανό κτλ γιατί τότε θα είσαι αρνητικός στις άλλες ομάδες (πχ στους λαθρομετανάστες που έχουν εισβάλλει στην ζωή μας και δεν λένε να δεχτούν τον τρόπο ζωής μας. Άρα ας δεχτούμε εμείς τον δικό τους). Το πιό φασιστικό συμπέρασμα που έχω διαβάσει.

  3) Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα του ανθρωπισμού. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων λοιπόν, η οποία πάντα πρέπει να είναι σεβαστή, γίνεται προκατάληψη.
  α) Είναι προκατάληψη λοιπόν η φυλή (μην είσαι Έλληνας γίνε πολίτης του κόσμου σαν τον ΓΑΠ)
  β) το φύλο (άνδρας, γυναίκα αλλά τι προκατάληψη να υπάρχει για τους άνδρες και τις γυναίκες; ενώ για τους ομοφυλόφιλους;)
  γ) την θρησκεία (απλά γίνε άθεος παιδί μου είναι προκατάληψη η θρησκεία)
  δ) η χώρα προέλευσης (ναι παιδί μου τι δεν καταλαβαίνεις; δεν κατακρίνουμε κανένα μουσουλμάνο που μπήκε λαθραία στην χώρα μας και στην χώρα του οι 60άρηδες παντρεύονται 8χρονα ή τα σκοτώνουν επειδή πάνε στο σχολείο)
  ε) κοινωνικό στρώμα (ακριβώς, δεν πρέπει να θεωρείς καν πως υπάρχουν κοινωνικά στρώματα γιατί ίσως τότε μας πάρεις με τις πέτρες εμάς τους εξουσιαστές πολιτικούς που είμαστε η άρχουσα τάξη με μεγαλοδημοσιογράφους και επιχειρηματίες και πίνουμε το αίμα του πατέρα σου και του μέλλοντος σου)

  στ) υγεία (δεν έχω να πω τίποτα εδώ. Να είναι καλά τα γενόσημα και η δραστική ουσία γιατί οι άρρωστοι θα φεύγουν πιο γρήγορα στον άλλο κόσμο και θα αποφεύγουν την προκατάληψη)

  Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε άνισες μεταχειρίσεις και δεν το θέλουμε αυτό σωστά; Δηλαδή κακό είναι που ο μουσουλμάνος στην Θράκη μπαίνει σε πανεπιστήμιο με 5 και συ με 15; Είναι κακό να φέρουν οι καημένοι οι λαθρομετανάστες την οικογένεια τους εδώ; Δεν τους λυπάσαι; Μόνοι στο κρύο και το αγιάζι;
  Αυτό είναι ρατσισμός. Ότι πιστεύεις ότι σε κάνει ανώτερο είναι ρατσισμός. Ότι χαρακτηριστικό θεωρείς για τους άλλους στραβό και δεν σου αρέσει είναι ρατσισμός. Εδώ να σημειώσω την διαφορά με τους ανθρώπους με αναπηρίες (που τα αναφέρει ως άτομα, μια απρόσωπη λέξη).

  Aυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Εξισώνει τους αλλοδαπούς και τους τσιγγάνους που έχουν άλλα ήθη και έθιμα από εμάς και που δεν ταιριάζουν με τον πολιτισμό μας, με τους ανθρώπους με αναπηρία. Όσο για την γυναίκα, πιστεύω πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία προκατάληψη και διάκριση. Από την αρχαιότητα η γυναίκα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην κοινωνία των Ελλήνων και αντιμετωπιζόταν με σεβασμό, σε αντίθεση με τις σκοταδιστικές κοινωνίες των αλλοδαπών (αυτών που έχουμε στην χώρα μας σε μεγάλο αριθμό και είναι μουσουλμάνοι) που τις φέρονται σαν ζώα.

  Πιστεύεις στις συνωμοσιολογίες; Τι διαφορετικό διδάσκουν στα σχολεία μας από αυτά που
  είπαν αυτοί;

  Αν κοιμάσαι ακόμα μην αγχώνεσαι. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο που θα ξυπνήσεις ξαφνικά και θα αναρωτιέσαι σε τι πλάνη έπεσες. Γιατί καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να πιστέψεις πως ζεις σε μία πλάνη τόσα χρόνια. Είναι θέμα εγωϊσμού να πιστεύεις πως δεν πιάστηκες κορόϊδο. Έχεις χρόνο να προετοιμαστείς για αυτά που έρχονται σωματικά και ψυχικά, αρκεί να το θες. Και που ξέρεις μπορεί να γραφτείς και σε κάποια σελίδα της ιστορίας ή να συμβάλλεις στην ανατροπή της Νέας τάξης πραγμάτων που θα μνημονεύεται μέχρι για πάντα. Χτυπήστε την παγκόσμια δικτατορία των τραπεζιτών και πάσης φύσεως νεοταξιτών.

  ΠΗΓΗ: http://grothia.gr/enimerosi/propaganda/2734/neotaxitiki-pedia-didaskoun-sto-scholio-oti-ethnos-ine-prokatalipsi/

 2. PANDAROS says:

  Ασε ρε Παισιε…..σε βαρεθηκαμε εσενα και τουε μαυροπουκαμισαδες αγιοριτες….!!!! Ολο κλο κλο και αυφο τιποτα εισαστε……εκει στγν ησυχια του Αγιου Ορους εχετε γινει αμπελοφιλοσοφοι…….Ξυπνατε ρε στις εξι το πρωι και επιστρεψετε στις εξι το βραδυ με φουλ δουλεια και μετα ελαστε να μας πειτε τις μαλακιουλες σας…………Εμ δε!!!! δεν θα μας πειτε αυτα που τσαμπουνατε καθε μερα………..φαι πληρωμενο.κρεβατι πληρωμενο….καλυβι πληρωμενο……μεχρι και η προσευχη σας ρε, πληρωμενη ειναι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………Βρε ουστ απο εδω που μιλησετε για Ελλαδα εσεις οι πουθεναδες…..δεν ειστε τιποτα ρε…..2000 ευρα πληρωσα σε μια βδομαδα,[οποιος ειναι ελευθερος επαγγελματιας ξερει, οποιος ειναι τεμπελης δεν ξερει… ΄[μην τα γραφω ενα- ενα αυτα που εδωσα…]για να τα βγαλω αυτα πουλησα την ψυχη μου στον διαβολο ρε μπαρμπα……..Αλλα που να καταλαβεις εσυ ρε πουθενα,εχεις και το θρασος να μιλας για πιστους………….μεχρι και τα ξυλα που καις στο τζακι σου τζαμπα ειναι……..Εκ του ασφαλους μας το παιζεις εθνοπατερας…..κατεβα κατω στην κολαση που ζουμε …και μετα ελα μιλα μας….Αν αντεξεις και δεν αυτοκτονησεις οπως 40,000 συνανθρωποι μας……εδω ειμαστε μες στα σκατα και σε περιμενουμε………

  • Ανώνυμος says:

   ρε μεγαλε εχεις κατι με τον αγιο παισιο ???? γιατι του τη μπαινεις ετσι ???το φαι σου εφαγε ??? τιναυτα τα πραγματα ??? δικαιωμα σου να μην πιστευεις κι απολιτος σευαστον μα τετεια συμπεριφορα ειναι αδικαιωλογιτη !!!

   • Ανώνυμος says:

    η Ελληνικη ξεφτιλο-τσογλανια, ειναι διαχρονικη !!! Αριστειδης ο Δικαιος : «Και τι σου εκανε αυτος ο ανθρωπος, που μου ζητας να γραψω το ονομα του για εξοστρακισμο» ? Χωρικος : «Τιποτε, δεν τον ξερω καν, αλλα δεν αντεχω να ακουν να τον λενε Δικαιο» !!! Γνησιοι απογονοι ! Την Υβρι του Μπε-Εμ-Βε και σκυλαδικο με τις Επιδοτησεις, και του φραπε στην Πλατεια Κολωνακιου με τα Πορσε 4χ4, ακολουθησε η τωρινη Νεμεσις ! Καλα τα παθατε, και λιγα παθατε, μεχρι τωρα !

   • Ανώνυμος says:

    Αυτα τα ιερα και τα οσια ειναι τα ΜΟΥΣΙΑ των εξαπατημενων δουλων του ΓΙΑΧΒΕ.Εισαι ενα φυτο στο μυαλο, και ελληνας της πλακας.

  • croif101 says:

   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΩΣ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑ!!!
   ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ.
   ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ,ΛΥΠΑΜΑΙ!!!

   • Ανώνυμος says:

    Ο Αγιος Παισιος για τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ σαν και σενα λεει.ΓΡΑΦΕΙ [ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον ἡμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς] χρΙστε ΛΕΕΙ οχι ΧρΕΙστε,και για ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ λεει…ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Αποκαλεις τον Χριστο ΧρΕιστο γιατι εισαι μελος ενος νεοπαγανιστικου κινηματος που απορριπτει ολοκληρη την παλαια διαθηκη και διαδιδει οτι ο Χριστος ειναι ελληνας και η Παναγια ελληνιδα.Το Ε τοποθετειται στον τιτλο Χριστος αποδεσμευοντας τον απο το χρισμα.Η θεση αυτου του κινηματος ειναι συγκαταβατικη ως προς την αρχαια ελληνικη «θρησκεια» και τα κειμενα των χριστιανικων ελληνικων γραφων. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο δικο του μηνυμα [croif101 7 Οκτωβρίου 2016 @ 21:39 ΕΙΠΑΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ,[οι ολυμπιοι] ΑΛΛΑ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!!! Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ,ΚΑΙ ΡΗΤΗ,ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ] …[croif101 11 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:52 ΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!! ]…[ http://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!]…[croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 17:59 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣ].. Στην ερωτηση μου αν ειναι χριστιανος ορθοδοξος ο κροιφ απαντησε [croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.]..

  • Νικητας says:

   Πανδαρος..,το θεμα ειναι αν εχεις τα ‘κοτσια’ να αντεξεις και να στραφεις εναντια στο ρευμα ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΣ(και ειναι ειλικρινα) ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΟΥ!! Οταν..οπως κι εσυ πολλες φορες εχεις σχολιασει..,κλιθεις να αντιμετωπισεις ,οπως ολοι μας, ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, του πολεμου του ΑΝΙΣΟΥ εναντιον μας, νομιζεις οτι θα επαρκεσουν τα λεφτα και τα οπλα για την επιβιωση ; Οχι βεβαια !! ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ..ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ,ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΠΟΙΟΙ…ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ !!!!! ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ!!! Προσωπικα, (εχω παρακολουθησει πολλα σχολια σου) , πιστευω πως εχεις αγανακτησει με τα ολα οσα συμβαινουν και βιωνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!! Πιστεψε με ,δεν εισαι ο μοναδικος που του ‘φευγει η μαγκια’ απο το κυνηγητο που ζουμε!!! ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ!! Εμεις..,ισως..,χασουμε αυτα που χρονια ‘πεθαναμε’ να αποκτησουμε!!! ΑΥΤΟΣ..,κινδυνευει να χασει ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ..,ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΟΝΤΑΙ, στελνοντας το μηνυμα του.(τι αλλου περιεχομενου μηνυμα θα μπορουσε να στειλει αραγε ενας μοναχος; εχεις σκεφτει;) Οταν εμεις τις..’καλες εποχες’..ειμαστε χαλαροι, ΑΥΤΟΣ ΖΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΤΩΡΑ ,ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ !!! Μην αδικεις τον εαυτο σου ρε Πανδαρε με ‘εκρηκτικες’ αντιδρασεις..ΣΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ !!!

   • PANDAROS says:

    Ναι αγαπητε φιλε,ημουν πυροβολημενος χτες…χαχχαχχα τα ειχα παρει στην κρανα,δυσκολη μερα και ακουμη πιο δυσκολη η σημερινη…………………………..Εγω τους μοναχους τους βλεπω με αλλο ματι…..τους βλεπω ας πουμε σαν τους μπατσους!!!!! αυτοι πληρωνονται απο μας .για μας προσπατευουν απο τους κλεφτες και οι μοναχοι να την βγαζουν ζαχαρη ,αλλα με τιμημα ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ…..ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΟΡΑΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ………..βλεπεις τιποτα να γινεται?…………………αντι αυτου βλεπεις και ακους οτι παπαρια θελεις απο αυτους……τα εχουν κανει ολα ενα χαρμανι και μας το δινουν ετοιμο να το φουμαρουμε… ,,πιστη υποταγη στον θεο,ελληνορθοδοξια,να παρουμε την πολη…υπομονη!!!!! …λιμοι σεισμοι καταποντισμοι !!!! Ρωσοι ομοδοξοι,ξανθο γενος που θα μας σωσοι……. έδω γελαμε..χαχχαχαχχαχ] ………………………ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ?…….ΟΧΙ ΡΕ ΦΙΛΕ…ΘΑ ΚΑΝΕΙς ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΑΓΜΕΝΟΣ……..θα πυροβολας τα εχθρικα εγρηγορατα και θα αφησεις τις μαλακιες…καιτις παντελονιες με τις βιλες στην μονη βατοπεδιου με πισινα και τις πουστιες με τις αγοροπωλησιες ακινητων…..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΜΟΝΑΧΕ….Ο ΚΑΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ…..οπως εγω ειμαι εκτελωνιστης και κανω την δουλεια μου ,ετσι και εσυ μοναχε θα κανει αυτο που ξερεις.!!!!!!!!!!…………ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙΣ….ΑΣΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΩΡΙΛΙΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑ ΚΑΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΟΥΡΔΕΛΟ….οποιο θελει μπαινει οποιο θελει φευγει …1000 παραβιασεις τους αιθερικου χωρου της ελλαδας κανουν την μερα….πιο πολλΕς και απο τα τουρκικα F-16..!!!…

     • PANDAROS says:

      τι θεμα να εχεις ? τα πραμματα ειναι απλα…..ενα και ενα κανουν δυο …αν τα βλεπεις και εσυ ετσι αγαπητε φιλε ,εδω ειμαστε να τα πουμε …..αν τα βλεπεις τρια…..χαχχαχ τοτε ναι ,υπαρχει θεμα….!!!!!…εισαι για δεσιμο…..χαχχαχαχχαχαχ δηλαδη αν πιστευεις πως ο ρολος των μοναχων ειναι να βγαζουν φιλιππικους λογους υπερ των ρωσων και κατα ολων των αλλων,η να μας τα πρηζουν με σεισμους ,πολεμους και οργη θεου κλπ………εχεις προβλημα …..αλλη πρεπει να ειναι η δουλεια τους…αν γουσταρουν το ρασο,αν δεν το γουσταρουν …ξεκουμπιδια, να ξεβρωμισει ο τοπος!!!!

 3. croif101 says:

  ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΥ,ΜΙΛΗΣΤΕ ΤΟΥ,ΔΕΙΞΤΕ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΡΚΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ,ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ,ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.

  • Ανώνυμος says:

   [croif101 11 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:52 ΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!!croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.].. Αποκαλεις την ορθοδοξια εβραιοχριστιανισμο.Πες μας croif μην φοβασαι σε ποιο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ κινημα ανηκεις? Ουτος η αλλος εχεις πιασει πατο,τι φοβασαι μην σε ξεπατωσουμε?Ειστε οπαδοι του ψευδους και ο εχθρος σας ειναι η αληθεια.

 4. Μανιάτη Βηρσαβεέ says:

  Έρχεται πόλεμος. Ασέληνη νύχτα και με μεγάλη τρικυμία. Ο Θεός να μας ελεήσει. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομάι σου, νίκας τοις βασιλεύσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττ0ν δια του σταυρού πολίτευμα.Αν είναι μαζί μας ο Θεός δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και επειδή ο Θεός δεν φεύγει από εμάς, αλλά θα είναι μαζί μας έως της συντελείας του αιώνος, εμείς φεύγουμε από αυτόν, δια της αμαρτίας και αμετανοησίας μας. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε πίσω έστω και στο παρά πέντε

   • Ανώνυμος says:

    Μεγαλε η κοπελα ειναι ορθοδοξη και πιστευει στον ΧρΙστο της ορθοδοξιας ΟΧΙ στον ΧρΕΙστο του ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ,μην τους δουλευεις ειναι κριμα.

    • croif101 says:

     ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΩ ΘΕΟΝ!!!!
     ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ? ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ.
     ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ,ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.
     ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ,ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ,ΟΥΤΕ ΧΡΙΖΕΤΑΙ.
     ΧΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΚ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ.
     ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΡΗΜΑΔΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΟΤΕ?
     ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ,ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ?ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΣ,ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ!!

     • Ανώνυμος says:

      Χρειαν εχεις απο ψυχολογο,Οσον αφορα τον ΧρΕΙστο του νεοπαγανισμου αυτος δεν εχει καμια σχεση με τον ΧρΙστο της Αγιας Γραφης.Ο ΧρΙστος της Αγιας γραφης ΧΡΙΣΤΗΚΕ απο τον ΠΑΤΕΡΑ του. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ
      ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 9 Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. γι’ αυτό σε έχρισε, Θεέ, ο Θεός σου, με λάδι αγαλλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου.13 Και σε ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ: Κάθου από τα δεξιά μου, ωσότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου.ΨΑΛΜΟΙ 44. 8 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε Θεε ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 8 .22 Ὁ Κύριος μὲ εἶχεν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν ὁδῶν αὑτοῦ, πρὸ τῶν ἔργων αὑτοῦ, ἀπ᾿ αἰῶνος.23 Πρὸ τοῦ αἰῶνος μὲ ἔχρισεν, ἀπ᾿ ἀρχῆς, πρὶν ὑπάρξῃ ἡ γῆ. ΧΩΡΙΣ ΜΥΑΛΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ. Του Σεβ. Μητροπολίτη Καισαριανής Χριστός. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Χριστός; Εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ἐκεῖνος πού προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες καί προεκήρυξαν οἱ Πατριάρχες. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ χρισμένος ἀπό τόν Θεό Πατέρα σωτήρας καί λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ὁ Ἐμμανουήλ (Ματθαίου α΄, 23) πού θά μείνει μαζί μας μέ τή Χάρη Του καί τίς εὐεργεσίες Του.Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Τρισυποστάτου Παναγίας Τριάδος, ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, πού ἔλαβε σάρκα στά καθαρά καί ἀκηλίδωτα σπλάγχνα τῆς ταπεινῆς κόρης τῆς Ναζαρέτ, τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας…Πουσε στερεοφωνικε CROIF 101 FM STEREO Αν θελεις να πιστευεις ΚΑΝΤΟ ΣΩΣΤΑ γιατι προκαλεις το γελιο.

     • Ανώνυμος says:

      ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΡΟΙΦ .ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΡΑΣΟΣ,ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑ ΑΦΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.[ΧρΕιστιανος] Σε λιγο θα γελασουν μεχρι και οι πετρες μαζι σου.Εγω δεν πιστευω οτι υπαρχουν τοσο ανοητοι ανθρωποι.Μαλλον πουλας τρελα.Στην περιπτωση ομως που δεν με δουλευεις,ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ,ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.Αλλοι κανουν δωρεα οργανων,ΕΣΥ ΧΑΡΙΣΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΟΥ ωστε μετα θανατον [δικο σου] να μαθουμε τι δεν πηγε καλα. ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ. ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΩ.

   • Mpamphs says:

    ksimeroni 29 gia alli mia fora tha pate kouva!aste tis profitiespiaste ta sovara themata opws oti o filos Mouzalas tha kanei auto pou oi germanoi fonazoun sti alli tin fola ti merkel….na tous taizei kai na ksinoun ta apoftatous!analise kana sovaro thema kai ase tous agiorites pou kai autoi ksinontai oli mera kai tous plironete eseis gia na sas lene oti ena prwi to ksantho genos tha sas sosei!To ksantho genos mazi me tous mogkolous tha paroun to aigaio otan oi amerikanoi tha to theloun mexri tote min fovase!

   • Mpamphs says:

    Eisai poli mpoulis gia na peis se mena kati Koyba an kaiesu simerizese tis arloumpes tote eprepe na kaneis proseuxi twra kai na les to pater hmon mexri na perasei i simerini mera!a ksexasa den to ksereis e ti na kanoume giauto esu eisai o koubas kai egw o MPAMPHS katse edw twra gidi!

 5. lykaonas says:

  Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΛΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΟΤΙ ΕΠΕΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΝΟΣΟΣ ΛΟΙΜΙΚΗ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΟΖΟΥΡΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΣ ΖΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΤ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΝΑΙ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΕΥΚΟΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΙΟΥ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΡΩΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΟΥΓΚΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΧΩ ΠΑΘΗ ΦΛΑΣΙΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΔΕΧΩΜΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΗ ΡΗΤΑ ΩΡΑ ΜΗΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΒΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΝ ΠΑΤΩΣ ΜΟΝΟ Η ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΑ ΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *