Ελλάδα, η χώρα πείραμα. Μετρητά, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι στο νέο πόθεν έσχες (Όλη η απόφαση)

πινακας

Μετρητά, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι
στο νέο πόθεν έσχες (Όλη η απόφαση)

Το αρθρο το βρήκαμε στο enikonomia.gr…διαβάστε τι μας περιμένει αν δεν βγούμε απο τον λήθαργο που έχουμε πέσει…αυτά τα μέτρα που έρχονται δεν έχουν παρθεί πουθενά. Είμαστε η χώρα πείραμα των σιονιστών τραπεζικών της ΕΕ και της Γουόλ Στριτ…με μια κυβέρνηση θεατρικού θιάσου που εκπορνεύει τον λαό της…!!!

Ξυπνήστε… γιατί ο θάνατος σας πλησιάζει…Κρααααα

…..Μετρητά στα σεντούκια , κάτω από το στρώμα ή σε θυρίδες αξίας άνω των 15.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και πολύτιμους λίθους αξίας άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώσουν το 2016 στο Taxisnet οι υπόχρεοι της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες).

Τα παραπάνω προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που αποτελεί ουσιαστικά «πρόβα» για το περιουσιολόγιο.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η απόφαση περιγράφει τη διαδικασία αλλά και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην οποία θα αποτυπώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων αλλά και των ανήλικων τέκνων τους.

Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό έντυπο, που θα πρέπει να συμπληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου, εδώ.

Αναλυτικά η απόφαση:

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’ 309), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014 (Α’160).

2) Το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 4) Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

5) Το Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α’168).

6) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 7) Την υπ’ αριθμ. Υ30/12-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β’ 2183).

8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

1. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση.

2. Η ταυτοποίηση υπόχρεου και συζύγου από την εφαρμογή υποβολής γίνεται με την χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο TAXISnet. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά από το σύστημα TAXISnet.

3. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, σε σχέση με τη Δ.Π.Κ. του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί.

4. Ο υπόχρεος υποβάλλει με τη/το σύζυγο κοινή δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ή της συζύγου του υπόχρεου να συνυποβάλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας.

5. Σε περίπτωση βεβαιωμένης διάστασης ή διαζυγίου, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μόνο από τον υπόχρεο και αφορά μόνο τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, ο οποίος δηλώνει συγχρόνως το γεγονός της διάστασης ή του διαζυγίου.

Άρθρο 2 – Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

1. Το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του Ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 4281/2014 (Α’ 260), έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύεται από γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Κατά την υποβολή Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού δηλαδή ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο.

Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο.

3. Με τη Δ.Π.Κ. δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

4. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

5. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.

6. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ., δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δ.Π.Κ..

Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά, οικογενειακά κ.λπ. δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

Άρθρο 3 – Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή

1. Για την υποβοήθησή του στη συμπλήρωση της δήλωσης, ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISnet, μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9) που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε. Με την οριστική υποβολή υποχρεούται να επισυνάψει στην Δ.Π.Κ. τα ηλεκτρονικά αρχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων ή να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της Δ.Π.Κ. την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το TAXIS.

2. Τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ., οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την απευθείας άντληση αυτών από το TAXIS κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία υποβολής της Δ.Π.Κ., μεταφέρονται ψηφιακά στην εφαρμογή υποβολής. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αυτή είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία και οφείλει να τηρεί αρχείο για τις χορηγήσεις αυτές με το στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας χορήγησης. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου καθώς και την περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει σχηματιστεί από τις δηλώσεις ακινήτων του έτους που αφορά η Δ.Π.Κ.

3. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της δήλωσης, ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

4. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία των Δ.Π.Κ. τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Άρθρο 4 – Ηλεκτρονική επεξεργασία

1. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής βάσης των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης, όπως ορίζεται στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50), είναι τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς τους. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης δεδομένων κατ’ εντολή των υπευθύνων επεξεργασίας, όπως επίσης ορίζεται στο Ν. 2472/1997, είναι τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και των αρχών ελέγχου αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς τους. Την ευθύνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος έχουν τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς τους.

2. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δ.Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύουν, κάθε όργανο ελέγχου ορίζει τους υπαλλήλους του καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης που θα έχουν αυτοί επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα των υπαλλήλων αυτών είναι αυστηρά προσωποποιημένη, ελεγχόμενη μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού. Επίσης υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των ενεργειών των υπαλλήλων αυτών εντός του ηλεκτρονικού συστήματος.

Άρθρο 5 – Πρώτη ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.

Άρθρο 6 – Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 (Α’ 260), έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ συνοδευόμενο από γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής από τον υπόχρεο και την ή το σύζυγο, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η υποβολή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 7 – Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016, εκτός από τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014, για τα οποία η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loading...

10 thoughts on “Ελλάδα, η χώρα πείραμα. Μετρητά, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι στο νέο πόθεν έσχες (Όλη η απόφαση)

 1. Ιθύνων says:

  Κλασσική περίπτωση ενός ακόμη νομοσχεδίου Δούρειο Ίππο, που προσπαθεί με νύχια και δόντια να επιβάλλει η Ν.Τ.Π. Αρκετός κόσμος άκουσε γι’αυτό τον νέο νόμο, αλλά εκτός από ελάχιστους, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, ή απλά δεν ενδιαφέρεται πια… Βλέπεις η ζεστασιά και η βόλεψη που προσφέρει η στάνη στα προβατα, αυτήν την στιγμή, είναι πιο σίγουρη από κάθε άλλη επιλογή ελευθερίας…

  Οι προδότες που μας «κυβερνούν», μας ζητούν να δηλώσουμε χρυσαφικά, μετρητά ή οτιδήποτε άλλο αξίας, άνω των 15.000 ευρώ.
  Πέρα από το αντισυνταγματικό της υπόθεσης, υπάρχουν πολλά που (επίτηδες) δεν μας διευκρινίζουν… Θα επαφίεται το κράτος απλά και μόνο στην εθελούσια δήλωση των χρυσαφικών;
  Και που θα ξέρει το κράτος, ποιος έχει τί μέσα στο σπίτι του;;
  Γιατί δεν νομίζω να πάει εθελοντικά η κάθε γιαγιά και ο παππούς να αρχίσουν να δηλώνουν κοσμήματα,λίρες και μετρητά! Αυτοί προτιμούν να τα πάρουν μαζί τους…
  Θα δώσουν μήπως το ελεύθερο στο κράτος να μπουκάρει στα σπίτια μας και να ψάχνει;;;
  Θα ορίσει το κράτος και εκτιμητές χρυσαφικών; ή θα στέλνει τον κόσμο αναγκαστικά να πηγαίνει να εκτιμήσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ;
  Μήπως αυτό το νομοσχέδιο είναι προπομπός αυτού που έρχεται;;

  Όλο αυτό μου θύμισε μια πρόταση που είχε ρίξει η κυβέρνηση GAP, πριν χρόνια, να βιντεοσκοπήσουμε το εσωτερικό των σπιτιών μας, για να υπάρχει ως αρχείο στην πολεοδομία. Αλήθεια τα θυμάται κανείς;

  Ζούμε Οργουελικές καταστάσεις… Κι αυτό που βλέπω εγώ από τον περίγυρο μου είναι ότι, αντί να ξυπνάει ο κόσμος, κοιμάται όλο και πιο βαθειά…

  • Ανώνυμος says:

   «Ζούμε Οργουελικές καταστάσεις… Κι αυτό που βλέπω εγώ από τον περίγυρο μου είναι ότι, αντί να ξυπνάει ο κόσμος, κοιμάται όλο και πιο βαθειά…»

   Αυτό είναι μακράν το πιο σωστό πράγμα. Όχι οτι τα’άλλα δεν είναι. Αυτό είναι ο καρκίνος της χώρας μας, οτι ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΟΡΘΙΟΣ ο Ελληνικός λαός.

 2. giko says:

  Εμ, βεβαια !
  Επρεπε να το περιμενεις !
  Μια ζωη ο «Περιουσιος Λαος»
  ( ονοματα δεν λεμε )
  το χρυσαφι σου θελει να σου αρπαξει !

  Τα υπολοιπα
  ( πολυτιμοι λιθοι, πινακες κλπ )
  ειναι για ξεκαρφωμα !

 3. babis says:

  Τις δικές μου (μοναδικά χρυσά αντικείμενα) βέρες τις πήραν Ρουμάνοι κλέφτες που ρήμαξαν το σπίτι μου.
  Στη συνέχεια αυτοί εδώ τα αγόρασαν για μια δεκάρα από τους Ρουμάνους.
  Ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου τους…

 4. Βασίλης says:

  Να εξαιρεθούν για λόγους ασφάλειας από την δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες τους ζητούν με επιστολή τους στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου δικαστές και εισαγγελείς των 6 δικαστικών ενώσεων της χώρας.
  Μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί αλλά ο πρόεδρος της Βουλής είπε πως επίκειται αλλαγή το πλαισίου και κατάργηση όλων των εξαιρέσεων κάτι που προκαλεί ερωτήματα στους δικαστές για την ασφάλεια τους. Όπως αναφέρουν:

  Έτσι και πάνε κόντρα στους ανώτατους δικαστικούς τους βλέπω να κάνουν μια τρύπα στο νερό.

 5. Ο Μπύκτης says:

  Μιά ερώτηση πρός πάντας διότι δεν αντελήβην….Το 10% των μετοχών της microsoft και το 12% των μετοχών της great bretania hotel που διαθέτω TA ΔΗΛΩΝΩ ? ΓΑΙ ΟΧΙ????

 6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ says:

  ΕΧΩ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕΣΑ ΜΟΥ.
  ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΕΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ….. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΦΥΤΕΥΤΗ ΑΠΟ ΞΕΝΑ »ΤΗΙΝΚ ΤANKS» ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΔΕΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟΥ.
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ,
  ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ…. ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ…
  ΓΙ’ ΑΥΤΟ…… ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *