Καραμανλής και ομάδα Ε (;)

Τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με ένα ενημερωτικό δελτίο της ΕΥΠ που αναφέρεται σε απόπειρα δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και η οποία αποτράπηκε κατόπιν επέμβασης της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών. Στο κείμενο που ακολουθεί…

με ημερομηνία υπογραφής 14 Δεκεμβρίου 2009, γίνεται αναφορά για απειλές προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα fourakis-kea.com με τίτλο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ», στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και απεστάλη στο blog palladion1.wordpress.com , στο οποίο δημοσιεύθηκε με τίτλο «ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ », στις 19 Δεκεμβρίου 2009. Ο υπογράφων το παρακάτω κείμενο εμφανίζεται ως ο «Ὁ Ἐπί τοῦ Καυκάσσου Πυλαρός» και όπως διαπιστώνεται από την ανάγνωση, σχετιζόμενος με την ομάδα Ε.
Παραθέτοντας το κείμενο, θα θέλαμε να θυμήσουμε τις φήμες που διαδίδονταν πριν λίγα χρόνια περί ασθενείας της συζύγου του πρώην Πρωθυπουργού, Νατάσας Καραμανλή, τα περί καρκίνου που διέρρευσαν και φυσικά διαψεύσθηκαν ως κακοήθειες λίγο αργότερα…

Σημειώσαμε το σημείο που αναφέρεται στον Κ.Καραμανλή με έντονο χρώμα. Στο ίδιο σημείο, έντύπωση προξενεί η αναφορά σε «σοβαροτάτην καί πρωτοφανῆ νοθείαν» των εκλογών, ώστε να αναδειχθεί Ο Γ.Παπανδρέου σε Πρωθυπουργό της χώρας, με σκοπό την δρομολόγηση περαιτέρω εξελίξεων.
Ακολουθεί το κείμενο:
1
Παραλῆπται τῆς παρούσης Διακηρύξεως: Ἕλληνες Πολίτες, κ.κ. Παπανδρέου Γεώργιος, Καραμανλής Κωνσταντῖνος, Σαμαράς Ἀντώνιος, Ἀρχηγοί Πολιτικῶν Κομμάτων, Κυρία Διαμαντοπούλου Ἄννα, Κύριος Βενιζέλος Εὐάγγελος, Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ ἐν Ἑλλάδι, Ἐνώσεις τῶν Συντακτῶν, Συλλόγοι Καθηγητῶν καί Διδασκάλων.
Καί πρός: Τοῦς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος καί τίς δήθεν «Ὁμάδες Ἔψιλον».
Κοινοποίησης: Εἱς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικής Δημοκρατίας Ἑξοχώτατον Κύριον Κάρολο Παπούλια, καθώς καί εἱς τά ἐπί τῆς Ἑλλάδος ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

«Σιγάν τήν ἀλήθειαν χρυσόν ἔστι θάπτειν».
Πυθαγόρας

«Ἀδελφοί, φίλοι καί συμπατριῶται, ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων καί γενναῖοι τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἑλληνικοῦ γένους, ὑπέρμαχοι, οἱ κατά τήν Αἴγυπτον εὑρισκόμενοι Γραικοί καί ὅσοι ἄλλοι εἰς τήν Ἑλλάδα ἤ ἀλλαχοῦ διατρίβετε, προσμένοντες τόν ἁρμόδιον καιρόν τῆς κοινῆς τοῦ γένους ἐλευθερίας, ἀξιωματικοί τε καί στρατιῶται πάσης τάξεως καί παντός βαθμοῦ, χαίρετε· ἐπειδή ἡ χαρά σας εἶναι κοινή χαρά ὅλων τῶν Γραικῶν· ὑγιαίνετε, ἐπειδή ἡ ὑγεία σας εἶναι κοινή σωτηρία τῆς Ἑλλάδος».
Κοραῆς Ἀδαμάντιος

ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΡΙΟΝ 1801
«Σέ παρακαλῶ καί τοῦτο πρίν ἀποθάνω· μέ τόν Βάμβαν νά ἑνωθῇς σφιγκτά καί μέ τόν Κούμαν, καί νά κάμετε ἱεράν συνωμοσίαν ὑπέρ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς νεκρωμένης ὑμῶν κοινῆς πατρίδος καί θέλεις ἰδεῖν πόσα καλά ἀπροσδόκητα μέλλει νᾶ γεννήσῃ ἡ τοιαύτη σύμπνοια…»
Κοραῆ Ἀδαμάντιου, ἐπιστολή πρός Καΐρην Θεόφιλον 5/4/1815
2
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ
Ἡ τῶν Ἑλλήνων Οἰκουμενική Ἀνθήλη, τήν ὁποίαν πολλοί ἔχομεν συνηθίσει νά ἀποκαλοῦμεν “Ὁμάδα Ἔψιλον“ ἤ «Ὁμάς “Ε”», εἶναι ἡ διά τοῦ Πυθαγόρειου Κώδικος φυσική συνέχεια τῆς κατά τήν Πρωτοελληνικήν περίοδον συνελθούσης ἐν Ἀνθήλῃ – Πυλαίᾳ – Θερμοπύλαις, πρώτης τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως. ῞Ωρισαν καί προσδιώρισαν αὐτήν Ἀμφικτυονία, ἤτοι ἕνωσιν τῶν εἰς τήν τότε κοιτίδα τῶν Πελασγῶν ἐλθόντων Ἑλλήνων τῶν σταδιακῶς αὐτήν πολιζόντων καί ἐποικιζόντων.
Ὡς γνωστόν κατά τόν παρελθόντα αἰῶνα οἱ ὁραματισταί τοῦ Ἔθνους ἡμῶν συνώψισαν (ἤ ἐκεφαλαίωσαν) τά ὑπό τοῦ Κοραῆ περιγραφέντα καί διακηρυχθέντα ἀέναα καί τότε ΟΡΑΜΑΤΑ τῶν τῆς οικουμένης Ἑλλήνων εἰς ἐκεῖνον τό δίλεξον ἐγερτήριον τοῦ Γένους ἡμῶν σάλπισμα: «Μεγάλη Ἰδέα».
Γνωστόν ὡσαύτως τυγχάνει πώς τήν Ἰδέαν ταύτην καί τά δι᾽ αὐτῆς ἐκφραζόμενα καί προσδιοριζόμενα ΟΡΑΜΑΤΑ τῶν τῆς οἰκουμένης Ἑλλήνων ἐκαλλιέργησαν, ἀνέπτυξαν καί προώθησαν ἡ Φιλική ἀρχικῶς καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία. Ἀπό δέ τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ἤτοι τό 1897, ἡ τῶν τῆς Οἰκουμένης Ἑλλήνων Ἀνθήλη οὖσα τεταγμένη νά ὑπερασπίζηται τρόπῳ παντί, ἐμφανεῖ ἤ ἀφανεῖ, τά δίκαια, τάς γνώσεις και τάς ὑποθέσεις παντός τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων τήν ἐλευθερίαν ἐπωμίσθη πλέον τόσον τῆς πρώτης ὅσον καί τῆς δευτέρας τάς ἐπιτυχίας ἀλλά καί τάς στρατηγικάς αὐτῶν ἀποτυχίας.
Συμφώνως πρός τά αὐστηρῶς ὁρισθέντα καί προσδιορισθέντα ὅρια καί πλαίσια ὑπό τῆς συνελθούσης κατά τό 1888 εἰς τήν Ἁγίαν Πετρούπολιν πρώτης ἐπανιδρυτικῆς οἰκουμενικῆς τῶν Ἑλλήνων Ἀμφικτυονίας – Ἀνθήλης, οἱ πρωτοταγοί αὐτῆς, προκειμένου νά ὑπερασπίσουν τήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ Μητρόπολιν, τήν Ἑλλάδα, καί τό ἀεί ΟΡΑΜΑ του, καθώρισαν λεπτομερῶς ἀφ᾽ ἑνός τάς ὑπ᾽ αὐτῆς κατεχομένας Γνώσεις, ὑλικοτεχνικάς δυνάμεις καί δυνατότητας, καί ἀφ᾽ ἑτέρου τάς αἰτίας καί τά ἀποτελέσματα, τάς κατά καιρούς Φυλετικοεθνικάς συνθήκας καί περιστάσεις, τήν χρησιμοποίησιν, τήν ἀξιοποίησιν καί τήν ἐφαρμογήν αὐτῶν.
Ἡ τῆς Ἀνθήλης ὕπαρξις καί ἡ ἀνύστακτος ἐγρήγορσις τῶν πρωτοταγῶν αὐτῆς δέν ἀποτελεῖ παραμύθιον φαντασιοπλήκτων τινῶν, ἀλλά ζῶσα πραγματικότητα ἥτις ἠνώχλει, ἐνοχλεῖ καί θά ἐνοχλῇ εἰς τό διηνεκές τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οὐ μόνον ἐπειδή οἱ ἐχθροί ἡμῶν γιγνώσκουν ἤ ὑποπτεύονται τάς μυστικάς Δυνάμεις τοῦ ἡμετέρου Δικτύου, ἀλλά καί κυρίως ἐπειδή ἠξεύρουν ὅτι ἀγωνιζόμεθα καί πολλάκις ἐπιτυγχάνομεν νά διατηρῶμεν ἔτι δέ καί νά ἀναβαθμίζωμεν ταῦτα ἅπερ ἐκεῖνοι προσπαθοῦν νά καταστρέψουν.
3

ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΥΔΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΟΥΔΙ
Μία ἐκ τῶν πρώτων ἐντός τῆς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς τότε ἀκόμη συγκροτουμένης Ἀνθήλης, παρεμβάσεων ἦτο ἡ ἐκ τοῦ Γουδίου ἄρξασα καί εἰς τήν πλατείαν Συντάγματος ὁδηγηθεῖσα, γνωστή ὡς ἐπανάστασις τοῦ 1909.
Ἡ τῆς Ἀνθήλης δευτέρα ἐντός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ Μητροπόλεως ἠπιοτάτη, δι᾽ ὅ καί ἀτελέσφορος παρέμβασις ἦτο ἡ εἰς τό Γουδί παραπομπή ἔστω καί τῶν δευτεροκλώνων ἐκ τῶν προκαλεσάντων τήν ὡς “Μικρασιατική Καταστροφή” γνωστήν δευτέραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἧττα, τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη συνετελέσθη κατά τό 1071 εἰς τήν περιοχήν Μαντζικέρτ τῆς τωρινῆς Ἀρμενίας.
Ὅμως ὀλίγον πρό ἤ καί ὀλίγον μετά τήν ὁριστικήν ὁλοκλήρωσιν τῆς μεθοδευμένης τρίτης ταύτης ἥττας οἱ πρωτοκλῶνοι οὐ μήν ἀλλά καί οἱ δευτεροκλῶνοι τῆς ἐνσυνείδητης αὐτῆς προκλήσεως δέν θά παραπεμφθοῦν βεβαίως εἰς τό Γουδί ἀλλά ἐπί τάς ἀγχόνας τάς στηθησομένας ὅσον οὔπω.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΤΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΑΡΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΗΤΤΑΣ
Μέ τήν ἀνοχήν καί παραδοχήν, ἐάν ὄχι καί μέ ἐνσυνείδητον συμμετοχήν ΟΛΩΝ τῶν Ταγῶν καί δή τῶν πολιτικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ τρίτη καί τελειωτική, κατ’ ὑμᾶς, ἧττα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπέρχεται ἀναποτρέπτως, ἀλλά πλανάσθε πλάνην οἰκτράν. Βλέποντες, καί οὐχί ἁπλῶς διαβλέποντες, οἱ τῆς Ἀνθήλης Πρωταγόροι τήν ἀκάθεκτον ἐπέλευσιν καί τῆς ἥττας ταύτης, διά τῆς παρούσης των … κρούουν ἁπλῶς τόν κώδωνα μέ τήν φρούδην ἐλπίδα μήπως τάχα οἱ πολιτικοί μας οὗτοι ἀκούσουν καί ἐννοήσουν τούς χαμηλούς του ἤχους.
Οἱ τῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ Ἀνθήλης Πρωταγόροι ἐργαζόμεθα, ἐλπίζομεν καί εὐχόμεθα νά αποφευχθῆ ἡ ἧττα αὕτη, ἵνα μή εὑρεθῶμεν εἰς τήν λίαν δυσάρεστον ἀνάγκη νά σημάνωμεν πλέον τούς κώδωνας. Πρίν δέ ὁδηγηθῶμεν εἰς τήν ἀνάγκην ταύτην, εἰδοποιοῦμεν καί προειδοποιοῦμεν ὅτι ἤδη εἰς τάς πλατείας Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ἀριστοτέλους Θεσσαλονίκης, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν καί εἰς πλείστας ἄλλας ἑτέρων πόλεων ὀρθώνομεν ἀγχόνας. Διό διά τῆς παρούσης ἡμῶν ἀπευθυνόμεθα πρός τούς ἐπωνύμους καί τάς ἐπωνύμους, πλήν δοτούς καί δοτάς κομπάρσους τοῦ εἰς τό προσκήνιον καί δή παρασκήνιον τῆς φυλετικοεθνικῆς σκηνῆς παιζομένου καί ἐξελισσομένου δράματος. Ἀπευθυνόμενοι εἰς αὐτούς καί εἰς αὐτάς ἐπειδή καί ἡμεῖς θέλομεν τηρήσει μετ᾽ εὐλαβείας τό τοῦ Ἰωσήφ Στάλιν δόγμα: “Μπροστά εἰς τό πεπρωμένον τῆς πατρίδος τό πεπρωμένον τοῦ ἀτόμου παύει ὑφιστάμενον”.
4
Πρός τόν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς ῾Ελλάδος Ἑξοχώτατον Κύριον Γεώργιον Παπανδρέου
Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος,
Ἐν ἀρχῇ σᾶς εὐχόμεθα καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον Σας. Ἀκολούθως θά ἠθέλομεν νά θέσωμεν ὑπ᾽ ὄψιν ὑμῶν ὅτι ἔχετε ἐθνικήν ὑποχρέωσιν νά πράξετε ὡς ἀκολούθως:
Ὡς ἕλλην εἶσθε ταγμένος νά φυλάττητε, νά ὑπερασπίζησθε, νά ὑπηρετῆτε καί νά ἐξυπηρετῆτε ΜΟΝΟΝ τά τείχη τῆς Ἑλλάδος, τάς κατακτήσεις αὐτῆς, τήν ἀσφάλειαν, τήν τῶν πολιτῶν αὐτῆς κοινωνικήν πρόοδον καί εὐημερίαν, βεβαιότατα δέ τά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ ΟΡΑΜΑΤΑ καί τάς θέσεις. Μακράν ἀπό ὑμᾶς, κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως, αἱ ὀλέθριαι σκέψεις νά “πωλήσητε” καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον τά τῶν ἑλλήνων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ Ὁράματα καί θέσεις, προκειμένου νά ἐξυπηρετήσητε συμφέροντα Τρίτων καί τούς ὀλέθριους σκοπούς αὐτῶν.
Ἤδη διαφωνοῦμεν καί ἐντόνως διαμαρτυρόμεθα διά τήν ἐμφανῶς ὑποβολιμιαίαν κατάργησιν σειρᾶς ὑπουργείων, ἰδίᾳ δέ τοῦ ὑπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (ὅπερ ἐνδυναμώνει τήν γείτονα χώρα νά ἐκμεταλλευθῆ καταλλήλως τήν ἀνεξήγητον καί ἀνεπίτρεπτον κίνησίν Σας αὐτήν), τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τοῦ Ὑπουργείου Αἰγαίου, ἐνεργείας αἵτινες ἀποδεικνύουν ἀπολύτως τήν ἀποποίησιν καί ἐγκατάλειψιν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας καί τοῦ Αἰγαίου.
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΜΕ:
Τήν σκόπιμον ἀλλά καί τήν ἐνσυνείδητον κατάργησιν τοῦ δηλωτικοῦ καί σηματοδοτικοῦ Ἱεροῦ ὀνόματος “Ἐθνικό” ἐκ τῶν ὀνομασιῶν ἤ τίτλων διαφόρων Ὑπουργείων.
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως, πολεμῆστε τήν “διαπλοκήν” καί θά μᾶς εὕρητε συμπαραστάτας, ἐκεῖ ὅπου ὑμεῖς δέν θά ἀναμένατε, θέλετε εὕρει ἡμᾶς ὡς “ἀπό μηχανῆς” βοήθειαν, ἄλλως ἐάν ἐπιχειρήσητε νά προδώσητε τήν χώραν ἥτις σᾶς ἐνεπιστεύθη τήν διακυβέρνησίν της, θά μᾶς εὕρητε ἐναντίους Σας.
Πρός τόν πρώην Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος
Ἐξοχώτατον Κύριον Κωνσταντῖνον Καραμανλή
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Γνωρίζομεν πῶς καί διατί ἤχθητε εἰς τήν ἀπόφασιν να διενεργηθοῦν πρόωροι ἐκλογαί. Γνωρίζομεν ὡσαύτως τάς πρός τά μέλη τῆς οἰκογενείας Σας ἀπειλάς αλλά καί τάς ἀπειλάς πρός τό πρόσωπόν Σας περί “λευκοῦ θανάτου”
5
τάς ὁποίας ἐλάβατε αὐτοπροσώπος ὑπό μορφήν “ἀπροσδιορίστου” δῆθεν πηγῆς ἐκπορεύσεως καί διαχύσεως πληροφοριῶν ἀλλά καί φιλικῶν συμβουλῶν περί ἀποτροπῆς αὐτῶν παρά γνωστοτάτου παγκοσμίου οἰκονομικού, καί ὄχι μόνον, παράγοντος, ἅμα δέ καί ὑπό ἐκπροσώπου παγκοσμίας θρησκευτικῆς, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς κ.λ.π., κ.λ.π., σέκτας, οἱ ὁποῖοι Σᾶς ἐπεσκέφθησαν εἰς τό Μέγαρον Μαξίμου, καί ὄχι μόνον, (16η Μαρτίου 2009 καί 30η Ιουνίου 2009) καί Σᾶς “ἐνεπιστεύθησαν” τάς κατά τῆς οἰκογενείας Σας καί τοῦ προσώπου Σας ἀπειλάς.
Γνωρίζομεν τά περί τῆς ἀπειλῆς πολέμου μέ τήν Τουρκία. Γνωρίζομεν βεβαίως καί ὡρισμένας ἀτασθαλίας εἰς τάς ὁποίας ὑποπέσατε, καί αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς ἀπειλαί ἐναντίον Σας ἵνα μή ἀποκαλυφθῶσιν. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ λόγος δι᾽ ὅν ὑπέστητε ὅλας τάς ἀνωτέρω καί ἔτι πλείονας “πιέσεις” ἦτο τό ὑμέτερον ἀσυμβίβαστον ἐπί τοῦ θέματος τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων· ἦτο προσέτι ἡ ἐμμονή Σας νά ἀνερευνᾶτε ἐπικινδύνως τό θέμα τῶν “Γκρίζων Ζωνῶν” εἱς τό Αἰγαῖον καί ἡ πρόθεσίς Σας νά μήν ἀποδεχθῆτε τήν ἔνταξιν τής Τουρκίας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.
Πρός τούτοις προεκάλεσε ἡ ὑμετέρα ἐπιλογή καί ἀπόφασις ὅπως συνεργασθῆτε ἐπί τῆς οὐσίας μετά τῆς Ρωσσίας, φέρ᾿ εἰπεῖν ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Ἀγωγοῦ, ἐν ταὐτῷ δέ εἴχατε δημιουργήσει ἐπικίνδυνα δι᾽ὡρισμένους “ἀνοίγματα” καί ἀγαθάς σχέσεις μετά τῆς Κίνας (π.χ. COSCO). Ἐπί πλέον ἡ παραγγελία τῶν Ρωσσικῶν ἁρμάτων ἀπετέλεσεν τελικῶς, τήν σταγόνα ἡ ὁποία “ξεχείλισε τό ποτήριον”, καί ἐνῶ αἱ ἀποφάσεις εἶχον ληφθῆ κατά μῆνα Μάϊον εἰς ξενοδοχεῖον “Ἀστέρας τῆς Βουλιαγμένης” εἰς ὅ συνεδρίασεν ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ καθαίρεσις ὑμῶν ἐπεταχύνθη προκειμένου νά σᾶς διαδεχθῆ ἡγέτης τις ὅστις ἤθελε πραγματοποιήσει ὅλας τάς ἀπαιτήσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ὑπονομευτῶν καί ἐπιβουλευομένων τήν Ἑλλάδα, καί ὅστις θά ἤθελε ὑπηρετήσει ἐπωφελέστερα τά συμφέροντά των.
Γνωρίζομεν ὡσαύτως ὅτι προκειμένου νά ἀποφύγητε τά ἀνωτέρω ἀναφερόμενα δεινά ὑπακούσατε εἰς ἐντολάς κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ἐπράξατε τό κατά τήν ὑμετέραν δύναμιν διά νά ἡττηθῆτε εἰς τάς ἐκλογάς μέ ὅσην ἠδύνατο μεγαλυτέραν δυσμενῆ δι᾽ ὑμᾶς διαφοράν, ἵνα παράσχητε ὡς οἷόν τε ἐστίν μεγαλυτέραν αὐτοδυναμίαν εἰς τήν νέαν κυβέρνησιν.
Γνωρίζομεν, τέλος, ὅτι ἐπειδή ὅλα αὐτά δέν κατέστησαν δυνατά, τά τῶν ἐκλογῶν ἀποτελέσματα ὑπέστησαν σοβαροτάτην καί πρωτοφανῆ νοθείαν οὐχί ἄνευ τῆς ὑμετέρας γνώσεως καί ἀνοχῆς.
Θα ἦτο ὅμως μέγα λάθος ἐκ μέρους Σας, κύριε Καραμανλή, νά πιστεύητε ὅτι ἐπειδή ἀπεφασίσαμε νά καταστήσωμεν γνωστά εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν τά ὡς ἄνω ἀναφερθέντα ἵνα ἀποκατασταθῆ ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, εἴμεθα μεθ᾽ ὑμῶν. Ἐξ ἀντιθέτου Σᾶς θεωροῦμεν ὡς τήν χειροτέραν κυβέρνησιν ἐξ ὅσων ἐκυβέρνησαν ποτέ τήν Ἑλλάδα, ὑμᾶς δέ προσωπικῶς τόν πλέον κακόν καί ἀδρανῆ πρόεδρον κυβερνήσεως.
6
Πρός τόν Ἡγέτην τής Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἐξοχώτατον Κύριον Ἀντώνιο Σαμαρά
Διαφωνοῦμεν μέ ἀρκετούς ἐκ τῶν χειρισμῶν τούς ὁποίους ἔχετε πράξει εἰς θέματα τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, καθ᾽ὅσον ἐταυτίζατε τούτους μέ τάς θέσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ὄχι μέ τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος.
Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὡς ἐκ τούτου ὅτι δέν εἶσθε ὑπάλληλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλά Ἕλλην, καί προσέτι ὅτι ἔχετε πλέον ἱερόν ἔργον νά ἐπιτελέσητε εἰς τήν νέαν αὐτήν θέσιν ὑμῶν. Τό θεσμικόν Σας ἔργον πρέπει νά ἔχῃ οὐσίαν, νά εἶναι καθοριστικόν καί σοβαρόν καί ὄχι ἀντιπολίτευσις διά τήν ἀντιπολίτευσιν.
Πρός τούς Ἀρχηγούς τῶν ὑπολοίπων πολιτικών Κομμάτων
Νά στηρίζητε τάς Ἑλληνικάς θέσεις καί τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν Ἑλλήνων, ἄνευ τυχοδιωκτισμῶν.
Πρός τήν Ὑπουργό Ἐθνικής Παιδείας Κυρία Ἄννα Διαμαντοπούλου
Σᾶς εὐχόμεθα καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον Σας. Προΐστασθε ἑνός σημαντικοτάτου Ὑπουργείου καί ἐλπίζομεν νά ἀνταποκριθῆτε εἰς τό μέγεθος τῆς εὐθύνης Σας. Θά ἠθέλαμε νά θεωρήσωμεν τήν γνωστήν δήλωσίν Σας ὅτι δηλαδή κυρίαρχη γλῶσσα εἰς τήν Ἑλλάδα θά ἔδει νά εἶναι καί ἡ Ἀγγλική, ὡς μίαν κακήν στιγμήν καί ἐκτίμησιν καί ὡς παρανόησιν καί λάθος. Ἐάν ὅμως διαπιστώσωμεν ὅτι ὁ λόγος δι᾽ ὅν ὑμεῖς ἐτέθητε ἐπικεφαλῆς τοῦ παρόντος ὑπουργείου ἦτο διά νά κάμετε πρᾶξιν τήν σαχλοτάτην δήλωσίν Σας, Σᾶς προειδοποιοῦμεν εὐθαρσῶς ὅτι ἀφ᾽ ἑνός αὐτό δέν θά γίνῃ ἀνεκτόν καί ἀφ᾽ ἑτέρου αἱ συνέπειαι τοῦ τολμήματος αὐτοῦ θά εἶναι ὀδυνηραί.
Πρός τόν Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Κύριον Εὐάγγελον Βενιζέλον
Εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς καλήν ἐπιτυχίαν· προσδοκῶμεν νά ἀποβῆτε ἄξιος εἰς τό δύσκολον ἀλλά καί σημαντικόν αὐτό ὑπουργεῖον. Ἀποφύγετε τό ἀτόπημα τῆς ὑποτιμήσεως τοῦ ρόλου τῶν στρατιωτικῶν ἡγετῶν τοῦ στρατοῦ καί τῆς χώρας ἡμῶν. Ἐμπιστευθῆτε τάς ἐνόπλους δυνάμεις καί τήν ἡγεσίαν αὐτῶν. Ἀντιταχθῆτε εἰς τά πολιτικά – κομματικά ἤ ἄλλα συμφέροντα κατά τήν ὥραν τῆς κρίσεως τῶν ἀξιωματικῶν. Νά εἶσθε συμπαραστάτης καί προστάτης αὐτῶν κατά τάς κρισίμους στιγμάς αὐτῶν. Μή θεωρῆτε ἑαυτόν παντογνώστην
7
θεμάτων τά ὁποῖα ἀγνοεῖτε. Φροντίσατε νά ἐνημερωθῆτε καί νά μάθητε. Εὐελπιστοῦμεν ὅτι εἶσθε καί αἰσθάνεσθε Ἕλλην, παρ᾽ ὅτι ὑποπέσατε κατά τό παρελθόν εἰς σοβαρότατα λάθη ἕνεκα ἀναιτίων καί ἀπαραδέκτων ἀδίκων ἐπιθέσεών Σας ἐπιζημίᾳ ἀξίων Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν.
Εὐχόμεθα ὅπως μή ὑποπέσητε ἐκ νέου εἰς Ἑθνικά σφάλματα ἐπ᾽ ὠφελείᾳ πάντων ἡμῶν.
Πρός τόν ἐν Ἑλλάδι Πρέσβυν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων οὐδέποτε ὑπῆρξαν ἔχοντες ἀντιαμερικανικά αἰσθήματα ὡς διακαῶς ἐπιθυμοῦν νά πιστεύητε. Τοὐναντίον μάλιστα, πάντοτε ἤμεθα σύμμαχοι ἰδίᾳ δέ εἰς χαλεπούς καιρούς.
Μήν ὅμως σκοπεύητε μόνον εἰς τήν ἐκμετάλλευσιν ἡμῶν, ἀλλά ἀποδείξατε τά φιλικά Σας αἰσθήματα πρός ἡμᾶς καί πράξατε τό ὑμέτερον χρέος ἔναντι ἡμῶν. Ἐντούτοις ἐπ᾽ οὐδενί μή θεωρήσητε ἡμᾶς δεδομένους, πολύ δέ μᾶλλον ὑποχειρίους ὑμῶν.
Ἐκτιμῶμεν τάς προσπαθείας Σας διά τήν εξομάλυνσιν τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καθώς καί διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, πλήν ὅμως προτείνομεν ἀλλά καί παρωθῶμεν ὑμᾶς νά παύσητε νά ἐνεργῆτε μονομερῶς ὑπέρ τῶν Τούρκων καί τῶν Σκοπιανῶν.
Βεβαίως εἰς τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν δέν ὑπονοοῦμεν ὑμᾶς προσωπικά ἀλλά αὐτήν τήν κυβέρνησιν τῶν Η.Π.Α.
Πρός Διδασκάλους καί Καθηγητάς
Θεωροῦμεν καί ὑμᾶς οὐχί ἀναιτίους διά τόν τῆς Ἑλληνικής γλώσσης καί παιδείας ἐξευτελισμόν.
Ὀφείλετε νά παρωθῆτε ἐπιμόνως τούς μαθητάς νά ὁμιλοῦν ὀρθά τήν Ἑλληνίδα Φωνή καί νά γράφουν ὀρθά τόν Ἕλληνα Λόγον. Παροτρύνατε αὐτούς εἰς τό νά μελετοῦν ὀρθῶς τήν Ἀρχαίαν Ἕλληνικήν Γλῶσσαν, μετά τῶν κρύφιων ἐπιπέδων αὕτης, τήν Γραμματείαν καί τήν Φιλοσοφίαν. Καθοδηγήσατε αὐτούς εἰς τήν ὀρθήν μελέτην τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀλλά καί τῆς Μυθολογίας, καθ᾽ ὅσον καί αὕτη ἀποτελεῖ πολύτιμον Ἱστορίαν.
Μή δέχησθε ὁδηγίας ἤ βιβλία τά ὁποῖα βλάπτουν καί ἀλλοιώνουν τήν οὐσίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τάς Ἀρχάς του καί τήν ἱστορικήν του διαδρομήν. Ἀντιδράσατε ἀμέσως καί ἐντόνως. Μήν παραμένητε ἀδρανεῖς, δέν εἶσθε Δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀλλά Δημόσιοι Λειτουργοί.
8
Πρός τά Μέσα Μαζικής Ἐνημερώσεως καί τούς ἐκφραστάς αὐτῶν
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς τήν ἀπροσμέτρητον εὐθύνην ἥν ἑπωμίσθητε διά τήν κακίστην πορείαν τῆς χώρας ἡμῶν. Οὐχί σκοπίμως, ὡς πιστεύομεν, παρανομήσατε πολλάκις, ὅπως παραδείγματος χάριν, εἰς τήν παραπληροφόρησιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν, εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων, καί εἰς ἄλλα πολλά.
Δέν εἶσθε θεοί, δέν εἶσθε παντογνῶσται. Δέν δύνασθε νά ἐκφέρητε γνώμην καί απόψεις ἐπί παντός ἐπιστητοῦ καί διά πάντας τούς ἀνθρώπους.
Ἐγκληματεῖτε, ἄκοντες, ὡς νομίζομεν, εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅταν παρέχητε προγράμματα καί ἐκπομπάς δίκην σκουπιδιῶν, καί θέματα ἅτινα ὑποτιμοῦν τήν νοημοσύνην τοῦ Ἑλληνος.
Γνωρίζομεν τινας ἐξ ὑμῶν χρηματιζομένους, προκειμένου νά προωθήσουν συμφέροντα ἀλλότρια, ὅπερ ἀποτελεῖ παράνομον καί ἀπαράδεκτον πρᾶξιν, ἅμα δέ καί Ἐθνικήν προδοσίαν.
Καλοῦμεν τήν ὑγιᾶ μερίδα τοῦ μαχομένου δημοσιογραφικοῦ κόσμου, τήν γνωρίζουσαν καλῶς τό παρασκήνιον τῶν συνωμοσιῶν αἱ οποῖαι ἐξυφαίνονται εἰς τήν χώραν ἡμῶν ἐκ πολλοῦ χρόνου, νά τολμήσουν καί νά βοηθήσουν εἰς τήν ἀποκάλυψιν αὐτῶν. Πολεμήσατε τούς ἀνεντίμους συναδέλφους σας καί ἀντίστητε εἰς τήν ἐν κρυπτῷ κατευθυνομένην ὕπνωσιν καί ἀποχαύνωσιν τού Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Πρός τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν Ἑλλήνων
Γνωρίζομεν διά τήν νέαν μεγάλην οἰκονομικήν κρίσιν τήν ὁποίαν προπαρασκευάζετε ἵνα ἐπέλθῃ· γνωρίζομεν ἐπίσης τόν λόγον δι᾽ ὅν ὑμεῖς τό πράττετε. Εὐχόμεθα ὅπως διαψευσθῶμεν καί νά ἀποστῆτε ἐκ τοῦ δολεροῦ τούτου σχεδίου ὑμῶν. Πλήν ἐάν ἐπισυμβῆ τοιοῦτον τι, ἐστέ βέβαιοι ὅτι ἐκ νέου ἡ Ἑλλάς θά τήν ὑποστῆ ἀνωδύνως.
Ἐάν δέ πιστεύητε ὅτι ἡμεῖς δέν γνωρίζομεν τά κρύφια τῶν ἀπολεσθέντων και κλαπέντων θησαυρῶν τῆς Ἑλλάδος, θεωρήσατε ἑαυτούς ἀπατημένους.
Γνωρίζομεν ὅτι ὑμεῖς ἐπιθυμεῖτε καί ἔχετε κατά νοῦν τόν πολλαπλοῦν δημογραφικόν διαχωρισμόν τῆς Ἑλλάδος. Γνωρίζομεν ὡσαύτως πάντα ὅσα μηχανεύεσθε καί τούς τρόπους δι᾽ ὧν θά προσπαθήσητε νά πραγματοποιήσητε τούς στόχους ὑμῶν. Ἐπί πλέον γνωρίζομεν τά ἐναλλακτικά δόλια σχέδια ἐναντίον τῆς πατρίδος ἡμῶν. Προειδοποιοῦμεν ὑμᾶς ὅτι δέν θά εὕρητε τόν τάπητα ἐστρωμένον, καί ὅτι δέν λειτουργοῦν τά πάντα ὑπό τόν ὑμέτερον ἔλεγχον, ὡς ὑμεῖς πιστεύετε.
Καθιστῶμεν δε γνωστόν εἰς ὑμᾶς ὅτι αἱ δόλιαι ἐνέργειαι ὑμῶν πρός ἀνεξαρτοποίησιν τῆς Κρήτης, πρός ανεξαρτοποίησιν καί φυλετικήν
9
ἀφομοίωσιν τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, πρός δυσμενῆ διά τήν Ἑλλάδα ἐπ᾽ ἐπωφελείᾳ διά τήν Τουρκίαν ἐπίλυσιν τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος πρός ἀπόλυτον ἔλεγχον τοῦ Αἰγαίου καί τοῦ ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντος πετρελαίου, θά ἀποβῶσιν εἰς μάτην, ὡς συντόμως θά ἠθέλατε διαπιστώσει.
Σᾶς καθιστῶμεν γνωστόν ὡσαύτως ὅτι δι᾽ ἕκαστον καυθησόμενον τῶν ἐν Ἑλλάδι δέντρων ὑφ᾽ ὑμῶν καί οὐχί ἐκ φυσικῶν αἰτιῶν, κατακαυθήσονται ἕτερα δέκα ὑμέτερα. Δι᾽ ἑκάστην τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων πληττομένην ἐξ ὀλεθρίων ὑμετέρων ἐπεμβάσεων πληγήσονται ἕτεραι δέκα ὑμέτεραι. Ἐν τέλει, δι᾽ ἕκαστον Ἑλληνα ἀδίκως φονευόμενον ὑφ᾽ ὑμῶν ἤθελον φονευθῆ ἕτεροι δέκα ὑμέτεροι.
Προειδοποιοῦμεν ὁμοίως τούς κατευθυνόμενους ὑπό ἀλλοτρίων συμφερόντων ἀνθέλληνας κουκουλοφόρους ἀναρχικούς οἵτινες ἐπέδραμον εἰς τό μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου κατακαίοντες τάς Ἑλληνικάς σημαίας, ἀφανίζοντες πολλάκις τάς πόλεις καί τήν πατρίδα ἡμῶν· προειδοποιοῦμεν ἐπί τούτοις τούς κατευθύνοντας καί ὑποθάλπτοντας αὐτούς ὅτι τούς θεωροῦμεν τῆς πατρίδος προδότας. Γνωρίζομεν λοιπόν ἄριστα ποῖοι εἶναι οὗτοι καί ποῖαι ἄνομαι προθέσεις ὑποκρύπτονται ὄπισθεν τῶν πράξεών των, καί ποία ἀληθή ἤ μή σχέσην ἔχοντες μέ τά τᾶς βαθυτέρας ἔννοιας τοῦ Μεδενιστικού Διαφωτισμού. (Ἡ χρῆσις δέ τοῦ ὅρου “ἀναρχικός” ὑπό τοιούτων ποταπῶν ἀνθρώπων προσβάλλει τήν ἀληθῆ ἔννοια τοῦ ὅρου, καθ᾽ ὅσον οὗτος σημαίνει μεν τήν ἀντίστασιν εἰς τό κατεστημένον καί τήν ανατροπήν αὐτού, οὐδόλως δέ τήν τρομοκρατίαν).
Ἐν τέλει γνωρίζομεν καλῶς ὅλας ἄνευ ἐξαιρέσεων τάς ἐχθρικάς πρός τήν Ἑλλάδα, τούς Ἕλληνας καί τόν Ἑλληνισμό Ἀδελφότητας καί Ὀργανώσεις, καί συνιστῶμεν ὅπως παύσουν ἀσχολούμενοι μέ τήν πατρίδα ἡμῶν, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν προστασίαν διαφορετικῶν Ὀντοτήτων τῶν κατευθυνουσῶν αὐτούς, καί αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐξ ἴσου ἰσχυραί ἤ καί ἰσχυρότεραι. (Ὁ ἔχων νοῦν, νοήτῳ).
Πρός τίς δῆθεν “Ὁμάδες Ἔψιλον”
Σᾶς ἠνέχθημεν νά ὑπάρχητε καί νά λειτουργῆτε, ἐπειδή ἦτο πρός συμφέρον ἡμῶν νά ὑφίσταται ἕνα γραφικόν τμῆμα προκαλύψεως εἰς τό θέμα “Ὁμάδα Ἔψιλον”. Τό γελοῖον ὅμως ὀφείλει νά λάβῃ τέλος.
Εὐτυχῶς δέ τινες ἐξ ὑμῶν ἐμφοροῦνται ὑπό Ἑλληνικῆς συνειδήσεως. Παύσατε ἀνοηταίνοντες, ἡμεῖς δέ θέλομεν εὕρει λίαν συντόμως μεθόδους πρός ἀπορρόφησιν καί ἀξιοποίησιν τῶν ἀξίων.
Συνεχίζετε ἐμπαίζοντες τόν κόσμον, ἡμεῖς ὅμως θά σᾶς καταργήσωμεν ἰδίῳ τρόπῳ.
10
Πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν
Ἕλληνες, μήν υπνώττητε. Ἀφυπνιστῆτε! Μελετήσατε τήν Γλῶσσαν, τήν Ἱστορίαν, τήν Μυθολογίαν καί τήν Φιλοσοφίαν τῆς Ἑλλάδος, καί ἐμβαθύνατε εἰς τήν αὐτογνωσίαν· αἱ ὁδοί αἱ μή ὁδηγοῦσαι εἰς τά ἀνωτέρω ἄγουσιν ὑμᾶς εἱς ὄλεθρον. Μήν προκαλῆτε οἱ μέν τούς δέ, μήν γογγύζητε ὁ εἷς πρός τόν ἕτερον ἄνευ σοβαρᾶς αἰτίας, «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Ὑπάρχουν ἐπουράνιοι Σωτῆρες, (παρά τάς πεποιθήσεις ἐνίων περί τοῦ ἀντιθέτου). Μήν ὄμως ἀναμένητε ἐξ αὐτῶν ὅπως διαφυλάξουσιν ὑμᾶς, ἐάν μή πρῶτοι ὑμεῖς ἀποδείξητε ὑμᾶς ἀξίους τῆς σωτηρίας.
«Ἔστιν ἡγεμών καί ἄρχων ἀπάντων εἰς αεΐ ἐών, μόνιμος, ἀκίνητος, αὐτός, ἑαυτῷ ὄμοιος, ἔτερος τῶν ἄλλων».
Πυθαγόρας

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΑΝΘΗΛΗ
Ὁ Ἀγός,

Ἀντ᾽ Αὐτοῦ
Ὁ Ἐπί τοῦ Καυκάσσου Πυλαρός
Σουμελαΐδης Ἀκρίτας
Ἀστάνα – Καζαχστάν, Θεσσαλονίκη – Ἑλλάς, 14η Δεκεμβρίου 2009

το αρχείο βρίσκεται εδώ
πηγη 
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.


Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

PROFIT MAXIMISER

Μάθε πώς να να κερδιζεις σε ονλινε σελιδες στοιχηματισμου παντα !!

Ενα καταπληκτικο προγραμμα και μια απιστευτη ιδεα οπου με βαση της δικες τους προσφορες να βγαινεις 100% κερδισμενος παντα !

Διαβαστε το αρθρο μου να δειτε πως ξεπερασα τον περιορισμο στην χωρα μας για τις στοιχηματικες εταιριες

Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

Η προωθηση αυτη ειναι πρωθηση ενημερωσης και πληροφοριας και κατα κανεναν λογω δεν ειναι προτροπη προς στοιχηματισμο η επενδυση η οποιαδηποτε αλλη παρανομη πραξη ..!

ΤΙΜΗ: 1,5 € euro για τις πρωτες 14 μερες να δοκιμασεις το προγραμμα,Ηλεκτρονικο προιον για συνδρομη
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *