Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
14:03 - 03/08/2022

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. 

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου & ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!… Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. 

Υπογεγονός: άκουε τό κλειδοκύμβαλον=πιάνον κάτω κάτω είς τό άρθρον ενώ αναγνώθεις… !

Γεγονός 1: Πολιτική, σκέψη, αναρχία, τζιάζ, σουρεαλισμός, κβάντα, μαθηματικά, χυμεία, διακόσμηση, σχύματα, ειρμοί, συχνότητες, συνειρμοί, συνδονήσεις, συνκραδασμοί, αριθμολογοκβαντική = Αριθμοφωτοδεσμοζωντανική-Αριθμοφωτοδεσμομηχανική-Αριθμοφωτοδεσμοζωντανομηχανική…., Λόγος-Γλώσσα σέ Άπειρες Άλειπτες Μορφές, Σύμβολα, Δυνάμεις, Ιεραρχίες, 4 Ζώα σύν 24 Πρεσβύτεροι, Αγία Τριάδα… !

Γεγονός 2:

Η σύνθεση του ύμνου και η λειτουργική του χρήση

Το θεομητορικό μεγαλυνάριο «Άξιον Εστίν» αποτελείται από δύο διακεκριμένους ύμνους, από το αγγελο-δίδακτο προΰμνιο «Αξιον έστιν ως αληθώς, μακαρίζειν Σε την Θεο­τόκον, την αειμακάριστον, και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών[.]» και από τον ειρμό της θ’ ωδής του κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής «Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον Σε μεγαλύνωμεν», ποίημα του αγίου Κοσμά του Ποιητού (8ος αι.).

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και η αποκάλυψη του ύμνου «Άξιον εστίν ως αληθώς..» σε μοναχό

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Γεγονός 3: Κάθεται ό αδαής παίς καί η αδάησσα κούρη καί διαλογίζονται τήν πολιτική καί λένε έτσι είναι πώς νά είναι διαφορετικώς δηλαδή; Ντορεμιφασολλασιντό!…

Κάθεται ό αρχάριος καί λέγει, έ μπορούν ν’ ανακατωθούν οί τόνοι[-αναγραμματισμός νότοι-νότες] δηλαδή εάν λάβεις τίς Ελληνικές Λέξεις καί ανακατώσεις τούς τόνους, οξείες [τό], περισπωμένες [τῶν], ψιλές [ἐδῶ], δασείες [ὑγεία], βαρείες [ἄν & ἥβη], υπογεγραμμένες [Η υπογεγραμμένη είναι διακριτικό που χρησιμοποιούνταν στις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους. Δόξα τῷ Θεῷ ! ᾍδης, ᾠδή, κατ’ ακρίβειαν μέ δύο υπογεγραμμένες καί μία κάτω από τό ήτα η ᾠδή], τότε τά νοήματα διαφέρουν, πολλαπλασιάζονται, επεκτείνονται, αλλά ποτέ δέν φτάσαμε σ’ εκείνον τό μεγαλοίον αντίληψης, αλλά αντιθέτως πίψαμεν! Βεβαίως όλα αυτά σάς λέγω ότι τά είχε μέ Βεβαιότητα έν μέρει αναπτυγμένα η Γραμμική Α΄καί κυρίως η Προγραμμική-Πρωτοπολυγραμμική Α΄τών κυπριακών οικισμών, ήτοι εκεί όπου αναπτύχθηκε κατά πάσαν πιθανότητα βάσει ερευνών ή έστω εξελίχθηκε ραγδαίως περισσότερον από αλλού καί μετά απλώθηκε σέ άλλα μέρη καί πρώτον τήν Μικρά Ασία, Εγγύς Ανατολή καί Κρήτη… Αυτή είναι μία Α Πρωτοποριακή Θεωρία, η οποία δέν είναι μόνον ματαιόδοξη αλλά καί Θεολογική ή Γνωσιοθεολογική, αναλόγως εάν τήν προσαναπτύξεις πρός τά εκεί…. !

Λοιπόν έχουμε 7 πνευματότονους οξεία, περισπωμένη, ψιλή, δασεία, λοξή πρός τ’ αριστερά καί λοξή πρός τά δεξιά βαρεία, υπογεγραμμένη-[7]. Συνδοιασμόν περισπωμένης καί αριστερόστροφης καί δεξιόστροφης βαρείας-[2], συνδοιασμόν ψιλής καί δασείας μέ αριστερόστροφη καί δεξιόστροφη βαρεία-[4], περισπωμένης μέ συνδοιασμόν ψιλής καί βαρείας είτε πρός τά αριστερά είτε πρός τά δεξία-[2], περισπωμένης με συνδοιασμόν δασείας καί βαρείας είτε πρός τά αριστερά είτε πρός τά δεξιά-[2] καί η άνω τελεία η οποία είναι πνευματότονος-[1] = 18, σύν η τελία-[1] καί τό κόμμα-[20] καί εάν βάλουμε καί τό ενδιάμεσον κόμμα όπως ότι καί ό,τι-[1] = 21 καί η παύλα είς τήν αρχήν διά τό πρόσωπον όπου ωμιλεί ώς έστω αμφιπνευματότονος[1] = 22… Εάν λάβουμε τά 17 ή έστω 18 πρώτα καί τά παίξουμε είς τό Κλειδοκύμβαλον ειδικώς τά 17 πρώτα τότε τά νοήματα είναι πολυυπερπολλαπλάσια !

Θά μού ειπείτε ότι η βαρεία είναι αριστερή λοξή καί η οξεία δεξιά λοξή, εντάξει, ασπούμε αμφότερες βαρείες αριστερόστροφη καί δεξιόστροφη, ή άς ανακαλύψουμε τίς φωνές δεξιά βαρεία καί αριστερή οξεία ! Τότε 17+2=19… Συνάμα, η υπογεγραμμένη συμβαίνει σέ περισσότερα από έναν φωνήνετα σέ μία λέξη ώστε πολλαπλασιάζει τούς πνευματότονους ήτοι 20, καί εάν ανακαλύψουμε τήν δασεία-[21] υπογεγραμμένη αφού η υπάρχουσα είναι η ψιλή υπογεγραμμένη καί τήν πέραν τής μίας επανάληψης τής είς τήν ίδια λέξη-[22] καί τόν συνδοιασμόν είς ίδια λέξη ψιλής καί δασείς υπογεγραμμένης-[23] καί τούς συνδοιασμούς τής μέ τούς όλους άλλους τόνους-[24] πνευματότονους! Αλλά αυτός ό εικοστός τέταρτος πνευματότονος άς δήθεν παραμεριστεί πρός τό παρόν…

Μπορείς νά μού ειπείς διατί τά τελώνεια όταν ανεβαίνει η ψυχή καί τά χρωματοσώματα από κάθε γονέα είναι 23; Ποίον είναι τό 24όν; Διότι δέν μπορεί νά μήν σχυματίζεται κύβος καί νά παραμένει ατελές, έτσι δέν είναι Μαθηματικώς όπου είναι κύτταρα Θεού; Τό 24όν τελώνειον είναι εμφανές, παρότι σέ κάθε τελώνειον η ψυχή γίνεται νά καταδικαστεί καί φυλακιστεί, συνταυτοχρόνως προχωρεί καί καταδικάζεται ή αθωόνται είς τά άλλα τελώνεια καί συνάμα τήν Τελική Κρίση έχει Ό Ιησούς Χριστός, ήτοι Τό Άκτιστον Πνεύμαν Όν-Ών πληροί τόν κύβον καί είναι η αρχή καί τό τέλος τού, από τό 1 έως τό 24 τού ή από τό Ά έως τό Ω, κατά Αποκάλυψιν Χριστού είς Ιωάννην! Συνάμα, τά 23 χρωματοσώματα συμπληρώνονται από Πνεύμα Θεού είς διττή φάση καί γίνονται τά 46 χρωματοσώματα τού Ανθρώπου αλλά μέ τά δύο πνευματοψυχοχρωματοσώματα = δύο κύβοι = 48-[σέ ρυθμόν σώματος αιθερικών κέντρων 4, 6, 10, 12, 16 = 48 = 5 αισθήσεις, αισθητός κόσμος, πύρ, χούς, ύδωρ, αήρ καί αιθήρ=πεμπτουσία Αριστοτέλη. Ύστερα ακολουθεί 96 η ψυχή καί 960 τό πνεύμα ένωσις μέ Τόν Θεόν, ασπούμε συμβολικώς ό έκτος καί εύ+δομός-έβδομος Ουρανός] ! τού κατ’ εικόναν καί καθ’ ομοίωσιν που σημαίνει καί άλλα από αυτά όπου κινοποιούνται ότι σημαίνει η ρήση αυτή !…. Μέ τούς 24 πνευματότονους, κρίσεις, διακρίσεις, χρωματοσώματα παίζεται τό Άπειρον Άλειπτον Ηχόχρωμα τών Ιαχορυθμοσυνειρμοσυχνοτητοδονητοκραδασμών, ακουώμενων έξ’ ότων ανθρώπων καί άλλων όντων καί μή ακοώμενων καί Αυτά χαρακτηριστικόν Τού Ακτιστοαρχιγενάρχη ΙΑΧΑ Πα,τρί Θεού !!!!….

Μήπως τελικά η μουσική είναι 7 τόνοι-[νότες όπως άλλως πώς λέγονται] σύν 14 ημιτόνια-[τά ημιτόνια είναι συνάμα διημιτόνια ήτοι έξ’ ημισύας από δύο τόνους, ήτοι σύνθετη χυμεία, ύδωρ, μαγείρευμα, κόκτεϊλ] = 21. Σύν οί φθόγγοι καί τά διαστήματα = 23;!!!!

Στη μουσική, η νότα (ή φθογγόσημο ή και φθόγγος), και ιδιαίτερα στο δυτικό κομμάτι της εν λόγω τέχνης, είναι μια θεμελιώδης έννοια με διπλή σημασιολογία:

Είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη μουσική σημειογραφία για να αναπαραστήσουν το τονικό ύψος και τη διάρκεια ενός ήχου, και

οι ήχοι που χαρακτηρίζονται από ευκόλως αντιληπτό τονικό ύψος, κι επομένως μπορούν να αναπαρασταθούν με τη βοήθεια της προαναφερθείσας σημειογραφίας.

Στη θεωρία της μουσικής το διάστημα ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα σε δύο τονικά ύψη. Τα διαστήματα χωρίζονται σε οριζόντια (ή μελωδικά, ή γραμμικά) όταν πρόκειται για μια σειρά διαδοχής τους, όπως σε μία μελωδία, και σε κάθετα (ή αρμονικά) όταν διέπονται από την ταυτόχρονη συνήχηση δύο τονικών υψών, όπως σε μια συγχορδία.

Τό 24όν τελώνειον τής μουσικής είναι η αρχή καί τό τέλος, τό ανάμεικτον τούς όπως είς τήν Τετραπιθανότητα, τό άλειπτον άπειρον μέγεθος συνδοιασμών, χρωμάτων, φωνών ακουώμενων καί μή ακουώμενων από οίον όν ή από κανέναν κτιστόν όν. Είναι τό 24ον χρωματόσωμα από τόν έναν γονέα καί τό συν24όν χρωματόσωμα από τόν άλλον γονέα; Ποίοι είναι οί γονείς; Τό όργανον καί ό μουσικός μέ τό πάθος, τήν αύρα, τήν ψυχή τού, τήν ψυχράδα τού, τήν καρδία τού, τόν τρόπον καί ζήλον κτυπήματος τών πλήκτρων, φυσήματος τών πνευστών, κρούσματος τών κρουστών ή όλων αυτών τών συνδοιασμών από έναν ή περισσότερους μουσικούς καί συλλογικόν πνεύμαν σύνπαιανίσματος ορχήστρας ! ! …! Άρα πάλαι 48 ή πολυσυνδοιαζόμενα 48χρωματοσωματικά μουσικά ή ηχητικά ανατινάγματα, διότι περί ανατίναξης, πόνου, κραυγής ό ήχος γάρ εστίν!!!!

Δεήσεις:
Σολ 1 (φα) 1
Ρε 2 (φα, ντο) 2
Λα 3 (φα, ντο, σολ) 3
Μι 4 (φα, ντο, σολ, ρε) 4
Σι 5 (φα, ντο, σολ, ρε, λα) 5
Φα# 6 (φα, ντο, σολ, ρε, λα, μι) 6
Ντο# 7 (φα, ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι) 7-[7 τόνοι 7 κλιμακοστάσια = 14 και 77 όσες φορές Ό Χριστός ανερμηνεύτως ή κυριολεκτικώς καί δι’ άλλους συμβολισμός δι’ άπειρες φορές, Εξομολόγησης, 14+77=91+19=110=11]

Μού θυμίζει τά 4 Ζώα καί 24 Πρεσβύτερους υπό Τόν Θρόνον Τού Πατρός Θεού Ιαχά-[παραφθορά Ιαχωβά] = Ιαχή = Ήχοι!!!!

Υφέσεις:
Φα 1 (σι) 1
Σιb 2 (σι,μι) 2
Μιb 3 (σι,μι,λα) 3
Λαb 4 (σι,μι,λα,ρε) 4
Ρεb 5 (σι,μι,λα,ρε,σολ) 5
Σολb 6 (σι,μι,λα,ρε,σολ,ντο) 6
Ντοb 7 (σι,μι,λα,ρε,σολ,ντο,φα) 7 [7 τόνοι 7 κλιμακοστάσια = 14 και 77 όσες φορές Ό Χριστός ανερμηνεύτως ή κυριολεκτικώς καί δι’ άλλους συμβολισμός δι’ άπειρες φορές, Εξομολόγησης, 14+77=91+19=110=11]-[77+77=154. 91+91=182 καί Χ2= 364, σέ συνδοιασμόν μέ τίς δεήσεις ανωτερώ, κάνετε μόνοι σάς τίς μαθηματικές πράξεις, πολλές φορές τίς παρουσιασα. Επίσης 7 τόνοι σύν 28 κλιμακοστάσια = 35 Χ 2 = 70=7, θυμηθείτε τούς προφύτες, όπως ό Δανιήλ καί τά επτάρια τούς καί τόν αριθμόν 14 μετά τό 13 τής Αποκάλυψης καί αλλού, όπως καί τό 144 καί ώς 14 σέ τέσσερεις πιθανότητες καί υποδιαιρέσεις, καί 14Χ4=56, παρακάτω φαίνεται… 56Χ2=112 καί 56+65 αναγραμματιστί = 121+112-εδώ φαίνεται η αυτοματοπρογραμματισμένη πρό πάντων τών αιώνων συνοχή συνέπειας τού αναγραμματισμού είς τά Μαθηματικά = 233, λοιπόν: κάθε αριθμός ώς ανεξάρτητος σέ κάθε θέση από τούς τρείς δύο πρόσωπα του 1 καί έναν πρόσωπον τού δύο ώς  112+112+121+121+121+211+211=888!!!! Ό Αριθμός τής λέξεως Ιησούς = Θεραπευτής, Ό Ιησούς είναι Αυτός όπου δίδει τήν ζωή, τήν ανα+πνοή, τήν πνοή, τό πνεύμα = τήν γέννηση, τήν ψυχή, τό τέλος τής επίγειας ζωής όπου παύεται η οξυγόνωση = αναπνοή καί επέρχεται ό θάνατος τού σαρκίου καί ίσως καί τής ψυχής εάν υπερβάρυναν οί αμαρτίες τών αγαθοτήτων καί αγαθοποιήσεων. Ό Αριθμός 24 = Κύβος, τά 23 τελώνεια + τό Τής Ιησούς Κρίσεως = 24 = Κύβος.  Τί σημαίνουν οί 6 συνδοιασμοί τών δύο προσώπων τού 1 καί τού ενός προσώπου τού 2; Σημαίνει Δύο Άτομα Υδρογόνου αρ.1 τού Περιοδικού Πίνακα καί Έναν Άτομον Οξυγόνου αρ. 8 τού Περιοδικού Πίνακα = Ύδωρ-Ρώδυ, καί τούτον μάς λέγει τό αυτονόητον ότι η ζωή εκτός τών άλλων πρωτοχρειάζεται τήν αδιάλειπτη αναπνοή = Οξυγόνον όπου είναι Ό Ιησούς αλλά καί σέ κατ’ εικόναν καί καθ’ ομοίωση είς τόν Κάτω Κόσμον Τού Άνω Κόσμου Τού Πατρός, όπως είπε ό Ερμής ό Τρισμέγιστος ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει-(αντίστοιχον, κατ’ εικόνα καί καθ’ ομοίωση κατω)- καί ότι τό Ύδωρ είναι συνδοιασμός τριών ατόμων δύο όμοιων προσώπων, εδώ είναι τό υδρογόνονον σέ δύο πρόσωπα καί τό οξυγόνον σέ έναν πρόσωπον ήτοι συνδοιασμός τού 1 δύο φορές καί τού 2 μία φορά καί όπως βλέπετε ανωτέρω ισούται μέ 888 όπου είναι Κύβος Ιησούς.

Όλοι σκέπτηκαν νά λατρεύσουν τόν αδάμ+αντον-αδάμαντον-διαμάντι επειδή έχει 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια καί 6 ουδετερόνια, αλλά κανείς νά οιδεί τήν σημασία τού όγδοου στοιχείου τής Φύσης τού Περιοδικού Πίνακα ός έχει 8 πρωτόνια, 8 ηλεκτρόνια καί 8 ουδετερόνια = 888 καί είναι η αρχή τής ζωής ήτοι τό Οξυγόνον! Επίσης δύο πρόσωπα τού 1 καί έναν πρόσωπον τού 2 είναι τρείς αριθμοί καί σέ πρόσθεση τό 4 = Νόμος τής Τετραπιθανότητος. Ό αριθμός τού Οξυγόνου είναι 888 καί τού Υδρογόνου είναι 111 διότι τό άτομον τού διαθέτει 1 πρωτόνιον, 1 ηλεκτρόνιον, 1 ουδετερόνιον ώστε 888+111=999 τό αντίστροφον τού 666 καί επειδή είναι δύο άτομα Υδρογόνου ήτοι 111+111=222+888=1110-(συνδοιάστε τά τρία πρόσωπα 1 καί τό έναν πρόσωπον 0 νά οιδείτε ποίος αριθμός προκύπτει) !!!!=3 = Αγία Τριάδος καθ’ ομοίωση έν κόσμω καί κατ’ εικόναν έν κόσμω έκ Τού 3Αδικού Άκτιστου Δημιουργού!… καί είναι 3 άτομα τό Ύδωρ συνάμα…

Ενώ Ό Θεός Τριάτομος Κυριολεκτικώς!!!!… Ό Κύβος έχει 6 πλευρές ήτοι οί 6 συνδοιασμοί τών δύο προσώπων τού 1 καί ενός προσώπου τού 2, , έχει 12 πλευρές σέ πράξη ήτοι ό συνδοιασμών τών προσώπων 1 καί 2, σέ κάθε συγκλίνουσα άκρη έχει 3 συνδοιαζόμενες γωνίες ώς τραντακτή τεκμηρίωση τής Παντρισδιαστικότητος όπου ποιεί τήν 4ην διάσταση ήτοι τό βάθος-χώρον-πάχος. Ό κύβος έχει 8 κορυφές όπου η κάθε μία είναι τριγωνική = τριγωνοκαταληκτική, θυμάστε όταν σάς έγραφα ότι ό κόσμος καλεί τρίγωνα μόνον τά κεκλεισμένα σχήματα ενώ είναι τά ακέκλειστα ασύνδετα σέ συνοχή σχήματα. Κάθε κορυφή είναι τριγωνιστική ήτοι η κατάληξη τριών γωνίων άρα τέ Τριαδικές Κορυφές!  Άρα εάν 8 κορυφές Χ 3  γωνίες = 24Χ8=192=12=3.  Ίδε αριθμός 24Χ7=168 καί 24Χ6=144!!!! Έχει 12 ακμές-γραμμές διαχωριστικές γωνίασης όχι καμπύλωση.

Έχει 6 έδρες ώστε 6Χ8Χ12=576 καί διαιρεμένων αυτών τών τριών = 192! Εάν ακμή, έδρα καί κορυφή αντιστοιχεί σέ 192=12=3 τότε αντιστοιχεί σέ Ομοούσιον Πρόσωπον καί τρία Όμοια Πρόσωπα Διαστάσεων καί  576=18=9 ήτοι ό αριθμός Θεού αλλά καί τρείς φορές τό 3 ήτοι κάθε διάσταση είναι υποτρισδιάστατη μέ τίς όμοιες διαστάσεις μήκος-πλάτος-ύψος ώς υποδιαστάσεις υπομήκος-υποπλάτος-υποϋψος. Συνάμα τί άλλον λέγει η διάταξη Ύδατος H₂O = Υ₂O; Ότι οί δύο διαστάσεις όμοιες ήτοι πάντοτε μήκος καί πλάτος οριζόντιες σ’ εμάς καί η μία κάθετη ήτοι τό ύψος, αλλά άμα περιστρέψετε τόν κύβον αλλάζουν θέσεις, καί αυτόν επιβεβαιώνεται ότι όλες ομοούσιες ήτοι 888, καί μήκος καί πλάτος συμβολίζεται Μαθηματικώς μέ τά δύο πρόσωπα 1 καί τό ύψος μέ τό έναν πρόσωπον 2, καί τούς συνδοιασμούς ανωτέρω όπου συνάπτουν 888 Ιησούς. Ότι 1 ή 11 = δύο άτομα Υδρογόνου = Μήκος καί Πλάτος αδέλφια καί αδελφός Ύψος μέ τό 2. Πολλοί νομίζετε ότι Λόγος είναι μόνον η γλώσσα χαμηλών βεληνηκών πολλάκις όπου χρησιμοποιείται είς τό σπίτι, τό γραφείον, τίς συναναστροφές κ.α., ενώ πάντοτε έλεγα ότι είναι παντού καί έκ τών πάντων καί έκ πανταχόθεν ερχόμενες καί ιστάμενες, νά τά Τεκμήρια!!!! Σημειώνω ότι κρυσταλλική δομή τού οξυγόνου είναι ό κύβος, ότι επιστήμονες επιβεβαίωσαν όσα έλεγε ό Πλάτων ότι η μικρότερη μορφή ύλης είναι κύβος.

Αναλογιστείτε τό Θαύμα τού Αγίου Σπυρίδωνος τού Κύπριου: έσφιξε τόν κέραμον καί έπεσε κάτω τό ύδωρ, ανέβηκε άνω τό πύρ-φώς καί έμεινε εντός τής χούπτας τού ό χούς-άνθρακας! Τό ύδωρ είναι δύο αέρια καί συνάμα υγρόν, τό χώμα είναι άνθρακα καί συνάμα πύρ ήτοι φώς, άρα έχουμε δύο αέρια καί έναν άνθρακα = αναδράκα = ξανά είς τήν δράκα-χούπτα-παλάμη καί τό πύρ ήτοι τό τρίτον “αέριον” ή “άνθρακα” όπου αιωρείται καί γίνεται φώς, εξού καί ό αδάμαντος-διαμάντι είναι ό καθαρότερος άνθρακας καί συνάμα αυτόφωτος, άρα τέ εμπεριέχει τήν οργανική καί ανόργανη ύλη σέ σύνθεση, υπάρχει υγρόν στοιχείον τής ύλης; Ό υδράργυρος, τό βρώμιον, τό καίσιον, τό γάλλιον, τό ρουβίδιον από τά γνωστά, τά τρία τελευταία λοιώνουν μόλις ανωτέρω από θερμοκρασία δωματίου. Αλλά ποίον είναι τό θέμα;

Κάθε στοιχείον αναλόγως θερμοκρασίας συναντάται σέ υγρή, στερεή καί αερική μορφή, κανένα σέ πυρηνική-πυρική-φωτεινή μορφή; Ουσιαστικώς η οργανική πλευρά κάθε στοιχείου καί πράγματος δέν γίνεται φώς-πύρ καί η ανόργανη γίνεται πύρ-φώς αλλά τό φώς αποτελείται από  υποργανική ύλη ήτοι τά σωματίδια-κυματίδια καί τίς διάφορες ακτίνες μέ αυτά ώς υποάτομα, συνθέσεις υποατόμων καί ακτίνες, συχνότητες, δονήσεις, κραδασμούς καί συνθετικούς συνειρμούς. Όσον μικρότερη η ποσότητα οργανικής ύλης καί περισσότερη ανόργανης ύλης τόσον ολιγότερον υποανθρακική-υποργανική ύλη ήτοι υποοργανική ύλη καί περισσότερον υποενέργανη καί ενόργανη ύλη, δι’ αυτόν λέμε διαστάσεις ήτοι η στάση άνθρακος-ενόργανης ύλης είδη καί η στάση ανόργανης ύλης.

Είναι τά δύο Φύλα τής Φύσης, θηλέν καί αρρέν, ό αδάμαντος = Αδάμ+αντος έκ τού οποίου έγινε καί τό θηλέν ίδιον είδος άλλη μορφή υφής καί υπόστασης γεννητικών οργάνων καί συναπτών ανά φύλου χαρακτηριστικών, τό τρίτον είναι τό ουδέτερον, ανάλογον μέ τά ουδετερόνια τών σωματιδίων καί τό τέταρτον τό ανάμεικτον οργανικής καί ανόργανης ύλης καί τού ουδέτερου βεβαίως σέ ένωση μέ τό αρρέν, ήτοι η Τετραπιθανότητα, είς τήν φύσιν απαντούνται είδη ερμαφρόδιτα.

Η ισορροπία 6 αρσενικών υποσωματιδίων-πρωτονίων, 6 ουδέτερων υποσωματιδίων-ουδετερονίων καί 6 θηλυκών υποσωματιδίων-ηλεκτρονίων επιτρέπει ιδιαιτέρως σέ λείανση τόν αδάμαντα-διαμάντι άνθρακας νά αποσυνδέεται η ανόργανη ύλη από τήν ανθρακική-ενόργανη, μετά από εκατομμύρια έτη, δέν γνωρίζω πόσα, έναν διαμάντι-αδάμαντος, αφού εκτροχιασθεί-εκροηθεί όλον τό φώς-ανόργανη ύλη, παραμένει σκέττος άνθρακας, εκτός καί εάν ταυτοχρόνως συλλέγει φώς ώς δούναι καί λαβείν διηνηκώς η σχεδόν διηνηκώς μέχρι νά φθαρεί.

Όταν ρίψουμε τά διαμάντα σέ φωτειά καίγονται καί φεύγει τό φώς, παραμένει η στάκτη, δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον μέ τά καυσαέρια τά οποία είναι άνθρακας μέν αλλά μέ ποσότητα ανόργανης ύλης καί μέ συμπίεση καί σωστή διεργασία μετατρέπεται σέ διαμάντι ήτοι καταφέρνεται νά εκπέμπει τό φώς τού πρός τά έξω. Μήπως ό Ήλιος είναι ένας αδάμαντος-διαμάντι, έστω μέ ποσότητα υδρογόνου τό οποίον είναι τό ελαφρύτερον στοιχείον καί ώς τέτοιον τό ανεξάρτητα καί αυτοκυρίαρχα αντιβαρύτερον; Τό ήλιον είναι αντιβαρές, έναντι τής γής όμως καί ελκυώμενον ήτοι φιληβαρές πρός τόν Ήλιον ή έστω τό διάστημα…]

Μού θυμίζει τά 4 Ζώα καί 24 Πρεσβύτερους υπό Τόν Θρόνον Τού Πατρός Θεού Ιαχά-[παραφθορά Ιαχωβά] = Ιαχή = Ήχοι!!!!

Συνάμα 7 κλιμακοστάσια διέσεων καί 7 κλιμακοστάσια υφέσεων, αλήθεια διατί τήν λένε Κλίμακα τής Μουσικής; χαχαχα, δέν νοείτε; Ούτε ότι αντιστοιχούν σέ 7 ουρανούς καί 7 ενεργειακά κέντρα, 7 ημέραι καί ότι είς τόν εύδομον Ουρανόν κανείς δέν ανέβη, αλλά μόνον Ό Χριστός εγεννήθη από εκεί καί γνώριζε όλη τήν γνώση έξ’ αρχής, ενώ ό Βούδας απόκτησε γνώση έως τόν έκτον ουρανόν-κτιστόν ουρανόν-έκτου ενεργειακού αιθερικού κέντρου, σύμφωνα μέ διδασκαλία γιόγκυ είς τήν Θαϋλάνδη σέ φίλον μού!… Σέ αυτά καί η Κλίμακα τού Αγίου Ιωάννη τού Σιναϊτου, εάν είσαι έστω ολίγον κοσμικός δέν αντέχεις ούτε λεπτόν σ’ εκείνη τήν συγγραμμένη Κλίμαξ, σού τό λέγω νά τό εξεύρεις, μήπως καί διερωτέσαι εάν ανεβαίνεται !

28 δεήσεις καί 28 υφέσεις = 56 = ανεβοκατέβασμα όπως η Κλίμαξ τού Ιακώβ, σύν 56 ημιτόνια, σέ Κλίμακα Δέησις όπως δεείται ό ΕυΧριστιανός καί 56 σέ Κλίμακα Ύφεσης όπως ταπεινώνεται γονατιστός σκυπτός ό ΕυΧριστιανός = 168 διά/ τού Κύβου-[24] = 7 Ουρανοί-Τόνοι-Ευδομή Ουρανών καί άλλα όσα είπαμε, παραλείψαμε, δέν προλάβαμε ν’ αναφέρουμε! Μά όλα τυχαία,; έτσι λές;;;;….. [είς τούς τόνους Γλώσσας-Λόγου καί Τού Χριστού αναλόγως συνομιλητών, κοινού, προδιάθεσης τών άλλων, Ομιλούντα ώς Ανθρώπου-Ταπεινότητα ήτοι σέ Ύφεση ή ώς Θεού-Αυτοπανακτιστοκυριότητα ήτοι σέ Δέηση, αλλά καί όταν δέεται μέ χείρας είς ανάταση ώς Άνθρωπος καί όταν προσεύχεται σέ Ύφεση ώς Υιός Θεός πρός Πατέρα,,… καί τά ερωτηματικά καί θαυμαστικά, αλλά καί τά ειρωνικά καί ταπεινά, τά ψυχρά καί τά οργισμένα καί άλλα ψυχοτονικά τονίσματα, αλλά αυτά είναι είς τίς δεήσεις καί υφέσεις τόνων τής Γλώσσας, βλέπετε πώς δένουν-συγκουμπώνουν όλα;];];]….

168-24=144! Ό αριθμός τής Αποκάλυψης ήτοι οί Αγίοι Τού Έκτου Ουρανού!…

Αλλά άς επιστρέψουμε είς τό όραμα τού Ιάκωβου! Οίδε μία Κλίμακα, μέ αγγέλους νά ανεβοκατεβαίνουν, υπερέτες Τού Ιαχά καί τής Ιαχής Μήτρας!…!…! Δεήσεις καί Υφέσεις, Ανώσεις καί Κατώσεις, καί τά κλιμακοστάσια-σκαλοπάτια, φανταστείτε τά νά αλλάζουν θέσεις καί Διαστήματα όπως αυτά τής Μουσικής-Ιαχής καί τόν χρόνον παραμονής σέ κάθε κλιμακοστάσιου κάθε διαφορετικού αγγέλου διαφορετικόν, ώς φθόγγοι, πάθος, αύρα τού καθενός καί συνδοιασμόν αυτών, τί υπέροχος Ήχος-Ιαχή!,,,, έ,,,; τί λέτε,,,,;..;.;
Έχουμε καί Έλληνες όπου ανέβηκαν μέ άλλες κλίμακες, γνωσιακές αντιληπτικές, ασπούμε ό Αριστοτέλης είς τό Όργανον, όσον δύνησαι νά εισέλθεις είς τήν Κλίμακα Ιωάννη Σιναΐτου τόσον δύνησαι καί είς τήν Κλίμακα Οργάνου Αριστοτέλη,,,,!/.>>>>
Θά ειπεί κάποιος μά τί προσθέτεις είς τούς τόνους μουσικής ανωτέρω; Διατί όχι; μήπως η μουσική πρέπει νά παραμείνει υποανάπτυκτη είς τήν ευφυία μάς; Δέν αντιλήφθηκες ότι εδώ ωμιλώ Μαθηματικώς μέ λέξεις-έννοιες;;;;; Μήπως υπάρχουν φραγμοί είς τήν Επιστήμη τών Μαθηματικών ή επειδή προχώρησε η επιστήμη τής καταστροφής διά τών μαθηματικών μέσω τεχνολογίας, χυμείας, φυσικής, συνδοιαστώς, σημαίνει ότι δέν υπάρχουν δρόμοι είς τά Αγνά Μυστικά Μαθηματικά;,,,, Έτσι σού είπαν στό σύνστημα τού σπηλαίου έκ τού οποίου εξήλθεν ό Σώκρατες καί τό ψιττακίζεις-παπαγαλίζεις χωρίς νά αντιλαμβάνεσαι τά λόγια, τό νόημα καί ότι είσαι είς τόν σκιερόν Άδην αυτού τού σπηλαιοσυνστήματος κοινωνικής οικοδομής; Καιρός ν’ αλλάξεις, βρές τήν σκωληκότρυπα νά εξέλθεις… μέ τά χρόνια, ή μέ τήν Μαρτυρία στό πί καί φί τόνους-νότες!!!

Διά ν’ ανεβείς τήν Κλίμακα πρέπει συνεχώς νά γίνεσαι νανότερος, μικρότερος νάνος, τόσον νάνος ώστε νά εγχωράεις σέ τρυμαλία-τρύμα=τρύπα-[διάτρυτη-διάτρυση οπή τρύ+οπή = τρύπα] κάθε μεγέθους, νά γίνεις καί νοιώθεις ένας σκώληξ σέ αξία σέ συγκρίση μέ τό μεγαλοίον καί αγιότητα Τού Τρυμαλικού Τριαδικού Θεού, είδε μή καί παραμείνεις καί είσαι γίγας τού κόσμου τούτου όσον πολλούς κάμηλους, ούκ δύνησαι καί ούκ σώνεις ν’ ανεβείς έστω έναν κλιμακοστάσιον τής Ιερά Ιαχικής-Μουσικής Κλίμακος, μέ γεμάτον στόμαχον καί χωρίς τό βλέμμα μέ ταπεινοφροσύνη είς τήν κορυφή χωρίς άλλη σκέψη δέν θά τά καταφέρεις καί θά θαπτείς όπως οί γίγαντες τής μυθολογίας υπό κάτω τής γής, είς τούς ενκέλαδους τού Αβυσσάδου !

Λουκ. 18,25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.

Τό νά γίνεσαι ανώτερον φώς σημαίνει νά γίνεσαι ολοέναν λεπτότερον φώς έως σέ κατάσταση άϋλου φωτός δίχως ή μέ ελάχιστον ίχνος ύλης. Θυμάσαι όταν σού έλεγα διά τήν Συνομοταξία: α) Ύλη β) Μεσοδιάστημα σέ διάφορα ποσοστά Ύλης καί Αϋλίας καί γ) Αϋλίας καί δ) τό ανάμεικτον αυτών σέ ποιημένα όντα καί πράγματα καί κατάστασης ζωής καί ότι όσον ανεβαίνεις πρός αϋλία προϋπόθεση είναι νά χάνεις βάρος, μάζα, όγκον, ώσπου νά παραμείνεις άϋλον πνεύμα;

Λοιπόν, αυτά όπου είπαμε έως εδώ είναι τό Προοίμιον διά αυτά όπου θά ειπούμε σέ δεύτερον μέρος, χωρίς νά σημαίνει ότι αυτά είναι υποδιέστερα, ανακαλύψετε τίς Θεωρίες καί επεκτείνετε τές, αλλά καί τά αποκαλυπτικά όπου ακολουθούν μέ τό Θαύμα τού Άξιον Εστίν διά τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ… είς τό δεύτερον μέρος…

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2…

Καί είπεν Ό Χριστός είς τήν αναγνώστρια Α-Δ.Ο.Υ.: καὶ λέγει αὐτώ-[αυτή] ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Διατί φιλελεύθεροι γίνοντε ώς διά μαγείας Μουσουλμάνοι;…

Παναγιώτης Δίας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*