in

Χα χαΧα χα LikeLike ουαουουαου λυπηλυπη θυμοςθυμος ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Εκεί πάει η ψυχή όχι όπου λέγει ό καθένας….. Αποδείξεις τής e=mc καί τής Τετραπιθανότητος….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Εκεί πάει η ψυχή όχι όπου λέγει ό καθένας….. Αποδείξεις τής e=mc καί τής Τετραπιθανότητος….

Τί είναι ψυχή;…. Ουσιαστικώς οί γνώμες διίστανται από σχολή σέ σχολή καί από άνθρωπον σέ άνθρωπον….

Πρίν την θεωρία τής e=mc ήτοι eνεργεία = είναι όταν η mάζα φτάσει τήν ταχύτητα φωτός = c……, πολλοί θεωρούσαν ότι η ψυχή ουσιαστικώς είναι ενέργεια! Όταν όμως καταλάβαμε ότι η ενέργεια δηλαδή η συμβατή ενέργεια είναι μάζα η οποία ταξειδεύει σέ ταχύτητα φωτός (προσωπικώς συμπληρώνω καί σέ οία κατώτερη καί ανώτερη ταχύτητα από εκείνη τού φωτός)…. τά πράγματα άλλαξαν άρδην….. Διότι πλέον δέν θεωρείται άϋλη η ενέργεια καθότι γνωρίζουμε ότι είναι μάζα σέ ταχύτητα φωτός, δηλαδή ύλη….. καί έτσι ήταν πάντοτε! Η ύλη διαχωρίζεται σέ ενέργεια καί μάζα….

Συνεπώς άν η ψυχή είναι ενέργεια δηλαδή συμβατή ενέργεια δέν είναι άϋλη αλλά υλική….

Άν η ψυχή είναι άϋλη, ορισμός οπού κατά κόρον έδωκε η χριστιανική θρησκεία, καί κάποιες άλλες ίσως αλλά δέν είχαν ή δέν χρησιμοποιήσαν τίς λέξεις σωστά. Ίσως κάποιες νά τήν χρησιμοποίησαν σωστά τήν λέξη αϋλία αλλά νά μήν τό γνωρίζω ή νά τό ξέχασα, ίσως κάποιος φιλόσοφος. Ό Αριστοτέλης ωμιλεί περί αιθέρος, αλλά ούτε ό ίδιος γνωρίζει επακριβώς τί είναι αυτός, τόν αποκαλεί τό πέμπτον (πεμπτουσία) στοιχείον μετά τούς αήρ, χούς, ύδωρ καί γαία….

Τόσον οί Αρχαίοι Έλληνες όσον καί οί Χριστιανοί αλλά καί άλλες θρησκείες λένε ότι μετά θάνατον η ψυχή καταλήγει είς τόν Άδην…. Πολύ σωστά τά λένε! Ποίος είναι ό Άδης; Αδελφός τού Δία. Η λέξη Δίας σημαίνει διώ/δίνω καί η λέξη Άδης είναι ακριβώς τό αντίστροφον ήτοι Αδίας = άλφα στερητικόν + δίας καί αφαιρέθηκε σύν τώ χρόνω τό ιώτα ενώ μεταλλαχθηκε τό δεύτερον άφλα σέ ήτα, συνήθες παραλλαγές τής ελληνικής γλώσσας…. Συνεπώς Δίας είναι τό φώς, τό κοσμικόν υλικόν φώς ή η παρουσία είς τή επίγειαν ζωήν καί Αδίας είναι τό σκότος, τό βασίλειον τού Κάτω Κόσμου….. Κατώτερον μέρος τού Άδου ό Τάρτατος, ενώ κατώτατον μέρος τής Κόλλασης ό Δράκος ό Αρχαίος κατά τούς Χριστιανούς…. Ό Άδης είναι μία περιοχή αναμονής διά τίς ψυχές οπού δέν άγιασαν καί οί οποίες θά Κριθούν είς Τήν Δευτέρα Παρουσία Τού Χριστού, Ός δέν θά έρθη πλέον ώς Αγάπη αλλά ώς Δίκαιον!!!!…. Ήταν τοίς πάσοις δεδομένον είς τήν αρχαιότητα ότι αί ψυχαί καταλήγουν είς τόν Άδην μέ τό Δικύνα Κέρβερον νά τίς φυλάττει. Δέν είναι τυχαίον αλλά ίσως σχετικόν ότι οί ποιμαντικές ράβδοι τών Χριστιανών Επισκόπων έχουν δύο δράκους επί κορυφής, θυμίζωντας τό Κηρυκείον τού Ερμού τού Τρισμέγιστου ός πρώτος είπε ότι Ό Θεός είναι Τρισμέγιστος = Τριαδικός, καί όλ’ αυτά πρίν τό Δωδεκάθεον ή οίαν άλλη επί γής θρησκεία η οποία γνωρίζουμε σήμερον….

Ό Οδυσσέας λέγεται κατάβηκε είς τόν Άδη, θ’ αναφερθούμε άλλη φορά, αλλά επιβεβαιοί ότι ό Άδης ήταν επί τής γής καί όχι σέ φεγγάρια, πλανήτες, διαστημόπλοια καί άστρα…. Τώρα εάν οίος δή ποτέ άλλος αρχαίος συγγραφεύς όπως ό Πλούταρχος ή άλλος θεωρεί ότι ό Άδης είναι είς τήν Σελήνη ή αλλού δικαίωμα τού…. Αλλά πού τό στηρίζει;

Εάν η ψυχή καταλήγει είς τήν Σελήνη τότε διατί νά μήν καταλήγει καί σέ δορυφόρον άλλου πλανήτη, τόν ήλιον, τόν Άρη, τήν Αφροδίτη κ.ο.κ. Μά άν πάει είς τόν ήλιον θά καεί, θά αλλοιωθεί, λέγει κάποιος! Μά άν καίγεται τότε η ψυχή δέν είναι άϋλη!…. Πώς είναι δυνατόν τό υλικόν ν’ αλλοιώνει τό άϋλον;….. Συνεπώς, ό Πλούταρχος καί άλλοι θεωρούν τήν ψυχήν υλικήν, ήτοι υλικήν ενέργειαν…..!!!! Καί πρίν έρθη είς τήν τροχαιά τής Γής η Σελήνη (κατά τόν Πλούταρχο) πού πήγαιναν οί ψυχές; Μήπως άλλα εννοεί κωδικοποιημένα; Κάτι διακρίνω (άλλη φορά)….

Βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητας η ψυχή είναι τά εξής: α) η ψυχή είναι ορμόνες, χημεία, ενέργεια σώματος ήτοι η πίστη γιά τήν ψυχή τών άθεων, εξού καί όρος τούς ψυχολογία αντί ορμονολογία (δι’ αυτή μιλήσαμε πρίν μερικά έτη θά επανέλθουμε, εδώ νά δείτε εκπλήξεις) β) αυτοί όπου πιστεύουν ότι η ψυχή είναι υλική ενέργεια είτε τό καταλάβουν είτε όχι γ) αυτοί οπού δέν πιστεύουν σέ ψυχή ώς έννοια, ούτε εσσώματη ούτε κάτι άλλον καί δ) αυτοί οπού πιστεύουν ότι η ψυχή είναι άϋλη. Σέ μία από αυτές τίς 4 ομοταξίες εντάσσονται οί πεποιθήσεις σάς καί άν είστε πολύ «τρελλοί» τότε θά σάς πώς γιά τήν Εξαπιθανότητα (άλλο Κεφάλαιο) ήτοι συμπλήρωση αυτών μέ ε) ουδέτερον ήτοι κάτι εντελώς απροσδιόριτον καί ζ) τό ανέμεικτον ή τοι συνδοιασμός δύο ή περισσοτέρων από τά προηγούμενα πέντε που αναφέραμε!…. Τώρα Μάλιστα!

Εξαπιθανότητα είναι όταν έχουμε τήν Δεύτερη Τετραπιθανότητα ήτοι χωρίς ανάμεικτον καί ουδέτερον, ενώ η Πρώτη είναι μέ ανάμεικτον καί ουδέτερον καί τίς ενώνουμε τότε σχηματίζεται Εξαπιθανότητα μέ τήν ένωση τών Δύο Τετραπιθανοτήτων καί όχι Οκταπιθανότητα. Υπάρχουν ακόμη δύο Τετραπιθανότητα (άλλη φορά…!)….

Η ψυχή άν είναι άϋλη καί είναι άϋλη δέν πάει σέ συγκεκριμμένον μέρος καί δή όχι σέ συγκεκριμμένον μέρος ή χώρος αυτού τού χρόνου, ήτοι τού χρόνου τής υλικής ύπαρξης. Η ψυχή ώς άϋλη όταν απελευθερωθεί από τόν ναόν (σώμα) οπού τήν φιλοξενούσε δέν ανήκει σ’ αυτόν τόν χρόνο αλλά σέ άϋλον χρόνο. Τώρα άν πιστεύετε σέ επανενσάρκωση απλά θά επιστρέψει σ’ άλλο σώμα… Είς τόν άϋλο χρόνο δέν υπάρχει συγκεκριμμένος τόπος, χώρος, μέρος, όπως τό εννοούμε καί ζούμε είς τόν υλικό κόσμο… Ό Χριστός τό είπε ξεκάθαρα ότι Ό Πατέρας δέν είναι συγκεκριμμένα εδώ ή εκεί…

Η άλλη διάσταση η οποία δέν είναι διάσταση αλλά αχρονία, ήτοι τόπος οπού η ταχύτητα είναι άπειρη καί οί υπό τής άπειρης ταχύτητας υπερμεγάλες ταχύτητες ενυπάρχουν σ’ άλλη Επίσταση (όχι διάσταση).

Ό τόπος τής ψυχής, ό Παράδεισος, η Κόλλαση, δέν είναι συγκεκριμμένα μέρη, αλλά συγκεκριμμένες αισθήσεις, αρετές, συναισθήσεις, ευλογίες, κατάρες, τιμωρρίες, ουράνιοι μισθοί. Περί τιμωρρίας ή σωτηρίας τής ψυχής πίστευαν καί οί Αρχαίοι Έλληνες εξού καί αναφέρωνταν είς τά Ηλύσια Πεδία = Παράδεισον καί σέ Άδην ώς κόλλα τιμωρρίας, ήτοι παραμονή σέ κατάσταση άθλια τής ψυχής, από τό κόλλα η κόλλαση ή έστω από τήν ίδια ρίζα, έστω άν γράφεται μέ έναν λάβδα = κόλαση.

Όταν απελευθερώνεται η ψυχή αμέσως εισέρχεται μετά από 40 ημέρες σέ έναν παράλληλον Σύμπαν θά έλεγα, αυτόν τής Αϋλίας καί συγκεκριμμένα είς τό Μεσοδιάστημα ήτοι σ’ έναν τόπον οπού είναι η ίση απόσταση (σύνορα) μεταξύ ταχυτήτων τού χρόνου = υλικής ενέργειας καί μεγάλης ταχύτητας αγγέλων καί αγίων κάτω από τήν Άπειρη Ταχύτητα Θεού…. Όταν κριθούν θά πάνε είτε σέ ανώτερη ταχύτητα ήτοι αγιότητος είτε σέ κατώτερη ταχύτητα από αυτήν τής συμβατής γνωστής μάς είς τήν επιφάνεια ύλης δηλαδή – 0 συμβατής ταχύτητας, αυτή είναι ό Κολλασμός!…. Αυτός είναι ό Τάρταρος τών Αρχαίων Ελλήνων, αυτή είναι μία μαύρη τρύπα σέ ταχύτητα σωματιδίων/κυματιδίων τού διαστήματος….

Υπάρχουν δηλαδή 4 στάδια, σκαλοπάτια, πλαίσια, ορόφοι καί σχηματίζουν μία Τετραπιθανότητα: α) Άϋλη Περιοχή β) Υλική Περιοχή γ) Μεσοδιαστημική Περιοχή είς τά σύνορα τών δύο Πρώτων Περιοχών καί δ) Τάρταρος…. ήτοι ό τόπος τής Αντιύπαρξης, Αντιύλης, Αντιαϋλίας, ό Άδης…. τό Σκότος, τό Έρεβος, ό ορφνός νούς είς τόν υπέρτατον βαθμόν.

Η Τετραπιθανότητα αυτή γίνεται Εξαπιθανότητα εάν τό θέσουμε ώς εξής: α) Αϋλία β) Μεσοδιάστημα γ) Ύλη δ) Άδης ε) Τάρταρος καί ζ) Αντιμεσοδιάστημα ήτοι μεταξύ τού δ) καί τού έ)…. Έχουμε καί άλλες αποδείξεις δι’ αυτά αλλά Προσοχή μάς παρακολουθούν καί συνάμα θέλουν νά κλέψουν ιδέες. Είς τά άρθρα μιλώ περιληπτικά όχι μέ κάθε λεπτομέρεια όπως στα βιβλία, άλλωστε δέν έχουμε χρόνο, ελπίζω νά τό κατανοείτε.

Είς τήν Ανάσταση νεκρών θ’ αναστηθεί τό αερικόν σώμα όπως λέγει ό Απ. Παύλος, δηλαδή τό αιθερικόν σώμα ή αυρόσωμα καί θά εξέλθει από τήν γήν διά νά συναντήσει τήν ψυχήν καί νά ενωθεί μαζύν τής είς τόν αέρα…. Συνεπώς, τό αυρόσωμα τού κάθ’ ενός είναι έν ύπνω τώρα εντός γής, χώματος, ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ…. Μόλις σάς έδωσα ακόμη έναν κλειδί, τόν καιρόν τής Κρίσης τής Δευτέρας Παρουσίας η Βαρύτητα/Προπέδη θά εξαναφανιστεί ή σμικρυνθεί (θά εξουδετερωθεί….)….

Τότε ό κάθε άνθρωπος θά ζήσει έν παραδείσω ή έν κολλάσει ώς αυρόσωμα ή αιθερικό ή «αερικό» σώμα μαζύν μέ τήν ψυχήν τού. Καί ποίον θά είναι τό τρίτον συνδετικόν αφού πάντοτε όλα είναι τριάδες;…. Ήταν καί πρίν τριάδα: α) σαρκόσωμα = σαρκίον β) αυρόσωμα ή αιθερόσωμα καί γ) ψυχή καί δ) τό ανάμεικτον ήτοι η ανθρώπινη, ζωική, φυτική ζωή…. Νά διατί είς τήν Αγία Γραφή καί αλλού φαίνεται ώς νά συγχύζεται η ψυχή μέ τήν ζωή καί τό πνεύμα….

Τό τρίτον στοιχείον μάς μετά θάνατον καί αφού κριθούμε είναι η Συνείδηση Παραδείσου ή η Συνείδηση Κόλλασης. Δι’ όσους πιστεύουν σέ επανενσάρκωση απλά θά λάβει η ψυχή καί τό αυρόσωμα καινούργιον σώμα επί γής (επανατριαδοποίηση πάλιν)…. Νά οπού συμφωνούμε εμμέσως πλήν σαφώς μέ τούς Ινδουιστές αλλά δέν γνωρίζουν τά πράγματα όπως τά αναλύσαμε εδώ καί δή τήν τριάδα σέ κάθε περίπτωση, πρίν καί μετά τόν θάνατον καί δή μετά τήν Θεία Χριστού Κρίσιν….

Συνεπώς η ψυχή δέν είναι υλική ενέργεια καί ούτε σέ φεγγάρια ούτε σέ λακκούβες καταλήγει μετά τόν θάνατον τού σαρκίου ναού τής, αλλά σέ άλλον χρόνο καί δή άχρονο χρόνο, αναμένωτας τήν Κρίση καί ό χώρος αυτός καλείται Άδης…. Δέν φαίνεται!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Έχει η Γκισλέιν Μάξγουελ κρυμμένα αντίγραφα από τα sex tapes του παιδόφιλου Έπσταϊν;

Από τη Ρωσία με αγάπη: Πλοίο γεμάτο τεθωρακισμένα πλέει στη Μεσόγειο