10:13 - 13/02/2014

Αγαπούλα την κουκούλα !

Ξέρεις γιατί άνθρωποι σαν και μένα αντέχουν το φτύσιμο,το βρίσιμο , τις επιθέσεις ,τους αρνητικούς ανθρώπους ,τους στημένους προβοκάτορες κοκ κοκ κοκ ;

Γιατί μερικοί από εμάς έχουμε δει αυτο το μέλλον που εσύ σκιάζεσαι να αντιμετωπίσεις και χώνεις το κεφάλι σου στην άμμο!

Και όταν καταφέρεις να δεις τον εχθρό τότε μα μόνο τότε ξυπνά μέσα σου η αντίσταση , κορόιδευε με όσο θες ,γέλα με αυτά που λέω άλλα όταν έρθει η στιγμή που ο πολιτισμός της χέστρας βγάλει την μάσκα του καλού μπαμπάκα ,,…θυμήσου το όνομα μου να έρθεις να με βρεις να σε βοηθήσω …γιατί εγώ και αρκετοί ακόμα γραφικοί θα είμαστε έτοιμοι να σε οδηγήσουμε να αντισταθείς!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ..ΣΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΟΥ

Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/26.07.2013)

Α.Υ.Ο. Πολ. 1033/28.01.2014

(ΦΕΚ Β’ 276/10-02-2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/26-7-2013), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους.
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α’- 12/11/2012), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 1/16-1-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Aποφασίζουμε:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/26.07.2013), σχετικά με τον τρόπο και χρόνο υποβολής και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ορίζουμε τα ακόλουθα:

‘Αρθρο 1

Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

1.1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:

1.1.α Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

δ) Αριθμός λογαριασμού,

ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos,

στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

ζ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς. 1.1.β Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.β, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

δ) Αριθμός λογαριασμού,

ε) Ποσά συνολικής χρέωσης και πίστωσης,

στ) Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό,

ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

η) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

1.1.γ Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.γ, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων,

β) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

γ) Αξία χαρτοφυλακίου αρχής και τέλους χρήσης,

δ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

1.2. Επιπλέον, οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αριθμός κάρτας πληρωμών τράπεζας εκδότη που δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

γ) Πλήθος συναλλαγών καρτών που εκκαθαρίστηκαν, ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής από την Τράπεζα.

δ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ που εκκαθαρίστηκαν, ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής από την Τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (β) προσμετρώνται οι εκκαθαρισθείσες συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων).

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (δ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών (ακυρώσεων) από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

1.3. Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων των παραγράφων 1.1. και 1.2. είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά τα στοιχεία των περιπτώσεων 1.1.β και 1.1.γ, για την πρώτη εφαρμογή και μόνο, μπορούν να αποσταλλούν εώς 31 Μαρτίου 2014. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

1.4. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

1.4.α Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,

γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται,

δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,

ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,

στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος,

ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,

η) Ποσό συναλλαγής,

θ) Ημερομηνία συναλλαγής,

ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166,

ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,

ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC,

ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

1.4.β Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,

γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,

δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,

ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,

στ) Ποσό συναλλαγής,

ζ) Ημερομηνία συναλλαγής,

η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, σε ISO code 3166,

θ) Επωνυμία δικαιούχου,

ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC,

ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

1.4.γ Αναφορικά με τη χρήση τραπεζικών επιταγών (εσωτερικού και εξωτερικού) για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τραπεζική επιταγή όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής,

γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής,

δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα / συναλλασσόμενου,

ε) ΑΦΜ εντολέα / συναλλασσόμενου,

στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

ζ) Ποσό,

η) Εις διαταγή,

θ) Είδος συναλλαγής

1.4.δ Αναφορικά με συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) ΑΦΜ επιχείρησης,

γ) Επωνυμία επιχείρησης,

δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης,

ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα,

στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (ε) προσμετρώνται οι συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων).

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (στ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Διευκρινίζεται ότι, στην αξία των συναλλαγών πρέπει να καταγράφεται και το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

1.5. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1.4. θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

1.6. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

α) ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ 650/Β’/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ 650/Β’/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναφορικά με τις παραπάνω πληροφορίες, διαβιβάζονται ειδικότερα τα πιο κάτω στοιχεία:

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
7) Υπηκοότητα
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου – εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
9) Επαγγελματική δραστηριότητα
10) Διεύθυνση
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσης τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους

Νομικά Πρόσωπα:

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επωνυμία
4) Διεύθυνση
5) Νομική Μορφή
6) Αντικείμενο Δραστηριότητας
7) Εν ενεργεία Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)
8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή στους οποίους συμμετέχει στο ίδρυμα)
9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους
12) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους
13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

1.7. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1.6. θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.

Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων αυτών είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

‘Αρθρο 2
Πληροφορίες από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

2.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23-07-2013).

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου,

β) Αριθμός συμβολαίου,

γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,

δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

2.2. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν επίσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α). Ονοματεπώνυμο δικαιούχου

β). Α.Φ.Μ δικαιούχου

γ). Ποσό αποζημίωσης

δ). Αριθμός δικαστικής απόφασης

ε) Ημερολογιακό έτος είσπραξης

2.3. Η διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου αυτού θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά για στοιχεία της παραγρ. 2.2 που αφορούν την χρήση 2013, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 14η Μαρτίου 2014.

‘Αρθρο 3
Πληροφορίες από ιδιωτικά θεραπευτήρια

3.1. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρικές πράξεις. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,

β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,

γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης,

δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ιατρικών πράξεων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής.

Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

3.2. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

‘Αρθρο 4
Πληροφορίες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

4.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος.

4.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

γ) Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

4.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

4.4. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

‘Αρθρο 5
Πληροφορίες από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

5.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού),

γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

5.3 Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές) / Τμήμα Α’, ταχυδρομικώς σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές του αρχείου θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

‘Αρθρο 6
Πληροφορίες από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

6.1. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh),

δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού),

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

6.3 Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές) / Τμήμα Α’, ταχυδρομικώς σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές του αρχείου θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

‘Αρθρο 7
Πληροφορίες από εταιρείες ύδρευσης

7.1. Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται, αφορούν μόνο σε συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας χίλια (1.000) ευρώ και άνω και είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

γ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού),

δ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m ),

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

7.3. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε., Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου ή ταχυδρομικώς σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

‘Αρθρο 8
Χρόνος διατήρησης των στοιχείων

8.1. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 1.6 του άρθρου 1, τα οποία διατηρούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

8.2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών.

‘Αρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2013 και εφεξής, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 1.4 του άρθρου 1, η οποία ισχύει για τα στοιχεία από 01/01/2014 και εφεξής.

Κάθε προηγούμενη απόφαση με την οποία ζητούνται τα ίδια με την παρούσα απόφαση στοιχεία, παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της παρούσης, όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο.

‘Αρθρο 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή:www.capital.gr

Πώς θα αξιοποιεί το «φακέλωμα» δαπανών των φορολογούμενων η εφορία

Του Σπύρου Δημητρέλη

Αργά αλλά σταθερά το υπουργείο Οικονομικών χτίζει την υποδομή για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Με την απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης μια σειρά από επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τους φορολογούμενους και διαθέτουν σημαντικά στοιχεία της οικονομικής τους συμπεριφοράς θα πρέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να τα αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ειδικότερα:

– οι τράπεζες θα πρέπει να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο υπουργείο Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε τόκους, λογαριασμούς με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ, επενδυτικά προϊόντα αξίας 100.000 ευρώ και άνω, κινήσεις πιστωτικών καρτών εξωτερικού, χρεώσεις πιστωτικών καρτών, εμβάσματα κάθε είδους καθώς και τα στοιχεία ελευθέρων επαγγελματιών που στους λογαριασμούς τους πιστώθηκαν ποσά άνω των 200.000 ευρώ. Οι τελευταίοι θεωρούνται φορολογούμενοι υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

-τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία για τα δίδακτρα, τη δαπάνη φαγητού, τα έξοδα μεταφοράς μαθητών και προαιρετικών δραστηριοτήτων που πλήρωσαν οι γονείς ή κηδεμόνες τους.

-οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για τα ασφάλιστρα που εισπράττουν από τους πελάτες τους καθώς και τις αποζημιώσεις που κατέβαλαν σε αυτούς.

-οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην εφορία τις ιατρικές πράξεις ανά γιατρό που απασχολούν είτε μόνιμα είτε εκτάκτως

-οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τα στοιχείων όσων πλήρωσαν για έξοδα ύδρευσης ποσά άνω των 1.000 ευρώ καθώς και τα στοιχεία για ηλεκτρικό ρεύμα και λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2013 και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου. Μάλιστα, θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Που θα χρησιμεύουν

Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν μια μεγάλη βάση δεδομένα για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιούνται:

-στο πλαίσιο των νέων έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου, όπως το εισόδημα των ελεγχόμενων προσδιορίζεται με βάση στοιχεία όπως είναι οι δαπάνες τους σε μετρητά, τα δίδακτρα, τα ασφάλιστρα, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας ακόμη και οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ για το… γέμισμα της πισίνας.

-για την επαλήθευση των δεδομένων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις και αφορούν στα τεκμήρια διαβίωσης. Για παράδειγμα, θα επιχειρηθεί να εντοπισθούν φορολογούμενοι οι οποίοι δεν θα δηλώσουν τις δαπάνες τους για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγησή τους με βάση τεκμήρια.

-για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούν ιατροί σε ιδιωτικές κλινικές μπορούν να αντιπαρατεθούν με τα στοιχεία από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους. Για παράδειγμα, τα στοιχεία από τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησαν μπορούν να «παντρευτούν» με καταθέσεις χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δε δικαιολογούνται.

-για τον έλεγχο διαφόρων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των ακαθάριστων εσόδων, όπως είναι για παράδειγμα τα ιδιωτικά σχολεία και οι ιδιωτικές κλινικές.

Πηγή:www.capital.gr

Stranger …Στο τελος θα υπαρξουν δυο δυναμεις ,αυτοι που εψαξαν και βρηκαν πως να προσφερουν και αυτοι που θα προσπαθουν να επιβιωσουν εις βαρος αλλων ….ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΕΙΣΑΙ !

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (19)

 1. 0
  0
  και το φακέλλωμα καλά κρατεί! και ο θεός, βοηθός!
  Χρυσούλα
 2. 0
  0
  χι χι χι…εμ τι πιστευατε….τωρα το καταλαβατε….

  κ…..α
 3. 0
  0
  Συμπληρωνω τα στοιχεια αυτα τα εχουν εδω και καιρο στα χερια τους και τα εχουν επεξεργαστη…..απλως τα επισημοποιησανε ως πιο νομοτηπα

  κ……α
 4. 0
  0
  Τι προτεινεις αγαπουλα να κανει ο κοσμακης εεεεεεε….,τι;
 5. 0
  0
  Πολλοι ανθρωποι ξέρουν και είναι σίγουροι πως βρήκαν το νόημα της ζωής είναι όμως έτσι… θα δείξει στα δύσκολα
  δωσε και στον σκυλο σου να φαει
  Η χιονατη
 6. 0
  0
  Mε σκοπο την παταξη την φοροδιαφυγης δημιουργειται για καθε πολιτη οικονομικος φακελος,στα πλαισια του Αμερικανικου Συστηματος Φορολογισης. Θεωρητικα δεν ειναι κακο αλλα καθως ολα τα πραγματα στην Ελλαδα ξεκινανε θεωρητικα με καλο σκοπο και στο τελος λειτουργουν εις βαρος του πολιτη.

  Ενα θεμα βασικο ειναι το εξης, μεχρι χθες δηλωνες οτι ηθελες και με την κριση αλλαξανε το συστημα και σου λενε τωρα να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας, δυσκολα τα πραγματα για πολιτες σωστους και μη σωστους.

  Περικυκλωμενοι ολοι, σιγα σιγα με τροπο και χωρις να παρει κανεις χαμπαρι.
 7. 0
  0
  Ειναι μια καλη-κακη γιαγιουλα συνταξιουχα
  βγηκε στα 60 στη συνταξη
  επαιρνε ας πουμε 700,
  ηταν υγιης και σφικτη-οικονομολογα σπαγγοραμενη οτι θελει ο καθενας περισσευε τα μισα τωρα ειναι 80
  350*12=4200*20=84000 ευρω το παραδειγμα ειναι χοντροκομενο για να μη μπλεξουμε με δραχμες και και λοιπα……

  Η γιαγια θα λαβει χαρτακι και θα πρεπει να αποδεξει οτι τα εκανε απο οικομια γιατι ητανε σφικτη-οικονομολογα σπαγγοραμενη. Και οταν περισευεις εισοδημα επειδη εισαι οικονομολογος γιατι να το δηλωνεις και να σου παρει το κρατος απο την οικονομια την προσωπικη.

  Οπως προειπα ,περυκυκλωμενοι, εχει για ολο τον κοσμο και τον σωστο και το κακο.
 8. 0
  0
  Μεσα σε ολον αυτον τον κακο χαμο ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ αμεσα να αλλαξουμε τροπο σκεψης. Ποναει το ξερω εδικα οσοι ειχαν μαθει στο βολεμα. Τι να κανουμε? Σιγα σιγα το παιχνιδι γινεται 'η ζωη μας η ζωη τους' σε βαρος της δικης μας ζωης φυσικα. Αν το καταλαβουμε εχει καλως αλλιως σαν τα σκυλια στ αμπελι θα παν πολλοι.

  Ανυποτακτη
 9. 0
  0
  Τώρα που δε υπάρχει πιά ελληνική οικονομία ψάχνουν για μαύρο χρήμα.
 10. 0
  0
  Φίλε 1.04!!!!! Δεν υπάρχει θεωρητικά είναι σωστό!!!!! Η φορολογία, το φακέλωμα, η εξαφάνιση αργά αλλά σταθερά του χρήματος κ η ύπαρξη του μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αποσκοπούν ΜΌΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΆΓΜΑ!!!!
  Τον ΑΠΌΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ Κ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΞΆΡΤΗΣΗ!!!! Μην σε γελάει η ιδέα κ η θεωρία του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους κλπ. Τόσα χρονια πληρώνουμε φόρους κ ΤΑ πάντα έχουν γίνει με δανεικά. Που πάνε οι φόροι;
 11. 0
  0
  Αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια οπότε μην σαν φαίνονται παράξενα, απλά εμείς έχουμε συνηθίσει διαφορετικά και μας φαίνονται περίεργα. Πώς είναι δυνατόν ΔΥ (εφορίας, πολεοδομίας, κλπ) να έχει σπίτι 500.000 και αυτοκίνητο των 70.000 και να μην τρέχει τίποτα; Πώς γίνεται να δηλώνεις από το ελεύθερο σου επάγγελμα 15000 τον χρόνο και να πηγαίνουν και τα 2 σου παιδιά σε ιδιωτικό και να ξοδεύεις 20.000 σε πιστωτικές;
 12. 0
  0
  Ηλεκτρισμός!!! …."Η τεχνολογια του κακού" Το "φλάς" θα φέρει την λύτρωση……!
 13. 0
  0
  ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΑ [εαν και θα μπορουσαν να βρουν τους εχοντες γιατι απλα το χρημα και ο βηχας δεν κρυβονται ]
  ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΒΑΖΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ???ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΦΙΣΒΗΤΟ ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ …..ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ????
  ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΑΞΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ —-ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ
  στα αλλα κρατη μπορει να εναι υποδουλοι αλλα ανα πασα στιγμη γινεται ο ελενχος και με βαρυ τιμημα .Εδω γιατι να μην μας απασχολει να ξερουμε που παει η ρωτα και να ειμαστε ερμαιοι του εκαστοτε καπετανιου…ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ………
 14. 0
  0
  Φίλε Σηματωρέ… ,
  Αγγίζεις ευαίσθητες πτυχές, έχεις απόλυτο δίκιο, καταλαβαίνω τι λες, αλλά δυστυχώς βρίσκεσαι σε λάθος τόπο.
  Ξέρεις ότι ενώ λες κάτι απόλυτα σωστό, και στην ουσία το μόνο ουσιαστικό από όλα τα σχόλια, όλοι θα κάνουν τα πάντα για να σε βγάλουν λάθος. Το γιατί μην το ρωτήσεις, δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Πρέπει όμως απλά να σε αμφισβητήσουν, χωρίς επιχειρήματα και χωρίς λόγο.

  Κώστας


  Κώστας
 15. 0
  0
  ΦΙΛΕ ΚΩΣΤΑ
  ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΌΡΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΟΤΙ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΊΝΕΙ ΒΙΒΛΙΑ
  Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΘΗ ΒΛΕΜΑ ΑΠΑΝΤΑ- ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΤΙ θΑ ΜΑΘΕΙ!!!
  Ετσι λοιπον λεγε λεγε κατι θα μήνει , σε ευχαριστω που συνμπλευσες με το σχολιο αυτο
 16. 0
  0
  βαριέμαι είναι μεγάλο…λολ
 17. 0
  0
  Ειπε ενα ωραιο ο Σταροβας…..
  Εσεις οι Ελληνες ειστε ο πιο ερωτικος λαος του κοσμου.
  Γιατι το λες???
  Γιατι τα γαμησατε ολα…
  Νασται καλα….χωρις αγχος και ολα θα πανε οπως πρεπει…..γελαει καλυτερα οποιος γελαει τελευταιος.
 18. 0
  0
  @ 1:04

  Μακάρι να μοιάζαμε με τους Αμερικάνους στο φορολογικό σύστημα που τα έξοδα που κάνουν για την ανακαίνιση του σπιτιού τους (ένα παράδειγμα) εκπίπτουν από την φορολογία.
  Εμάς εδώ μας χτυπάνε όπου βρουν και μας φορολογούν από το πρώτο ευρώ προσπαθώντας να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι.

  @1:28

  Έτσι όπως πάνε,φίλε, θα μας τελειώσουν όλους και δεν θα μείνει κανένας τελευταίος για να γελάσει.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί