20:32 - 06/02/2014

«S.O.S.»!!!!ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!!Ο ΛΑΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ!!!!

Από το… 1945 (!) προειδοποιούσε ο Ιωάννης Πασσάς για τα ΔΕΙΝΑ που έρχονται για τον ελληνισμό!!!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Ο Ιωάννης Πασσάς υπήρξε πράγματι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύστες του ελληνισμού! Από εκείνους που πρόσφεραν πάρα πολλά στο έθνος και την πατρίδα, εργαζόμενοι υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Πολλοί τον ταύτισαν με την Ομάδα Έψιλον, μάλιστα υπήρξαν και σχετικές μαρτυρίες συγγραφέων και δημοσίων προσώπων κατά το παρελθόν που έκαναν σχετικό λόγο. Όπως και να έχει το πράγμα, εντυπωσιάζουν σίγουρα τον σημερινό αναγνώστη του 2014 οι αναφορές του Ιωάννη Πασσά (δημιουργού, μεταξύ άλλων, και της εκπληκτικής Εγκυκλοπαίδειας του Ηλίου) στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και σε όσα πρόκειται τούδε και στο εξής να σημειωθούν γύρω από την τύχη του ελληνισμού! Και όχι μόνο στα όσα ο Πασσάς έγραψε ή είπε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά ακόμα και το… 1945!

Ήταν το έτος 1945. Η Ελλάδα είχε μόλις απελευθερωθεί από την τριπλή κατοχή του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Ο πλέον αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών για την ανθρωπότητα όδευε προς το τέλος του, μετά την παράδοση της Γερμανίας τον Απρίλιο του 1945 και την καταστροφή της Ιαπωνίας τον Αύγουστο του ιδίου έτους. Τότε ο Ιωάννης Πασσάς συνέγραψε και εξέδωσε ένα βιβλίο-δραματική προειδοποίηση για τον ελληνισμό με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «S.O.S.»! Το έργο αυτό, μεγάλης πράγματι αξίας, εξεδόθη το 1945 στην Αθήνα και στο εξώφυλλό του διαβάζουμε:

«- Ποίοι κίνδυνοι μάς απειλούν και ως άτομα και ως Έθνος. – Διατί ο Βενιζέλος επανέφερε τον Γεώργιον το 1935. – Διατί έγινε η Δικτατορία και ο Μεταξάς Πρωθυπουργός. – Διατί και πώς ενεπλάκη η Ελλάς εις τον παρόντα πόλεμον. – Διατί οι κομμουνισταί απέκτησαν εσχάτως τόσην δύναμιν. – Διατί οι αριστεροί έκαμαν το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. – Διατί οι πολιτικοί ηγέται οφείλουν να συνεργασθούν. – Διατί πρέπει ο Βασιλεύς να παραμείνη επικεφαλής του Έθνους. – Και διατί είναι ανάγκη να αφυπνισθώμεν αμέσως, να συνέλθωμεν, να οργανωθώμεν όλοι οι Έλληνες και να γίνουμε, βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί, μια παράταξις Εθνικοφρόνων».

Αυτά αναγράφονται στο εξώφυλλο του ιστορικού αυτού έργου, ένα μόλις έτος προτού ξεσπάσει στην Ελλάδα ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος (κατ’ άλλους: συμμοριτοπόλεμος) και η χώρα μπει εκ νέου σε δραματικές περιπέτειες… Όμως ο Ιωάννης Πασσάς προειδοποίησε, αλλά (όπως φαίνεται και από τα διαχρονικά αποτελέσματα)… «στου κουφού την πόρτα»! Ακολούθησε η εμφύλια σύρραξη (1946-1949), η πολιτειακή ανωμαλία της περιόδου 1965-1967, η στρατιωτική επανάσταση της 21ης Απριλίου του 1967, η τραγωδία στην Κύπρο το 1974 και η αθλιότερη περίοδος που γνώρισε δυστυχώς ποτέ αυτός ο τόπος: η καταραμένη Μεταπολίτευση των Καραμανλήδων και των Παπανδρέηδων, που οδήγησε τον ελληνισμό στα πρόθυρα της βιολογικής εξαφάνισης…

Ιδού όμως τι γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης Πασσάς στο κλασικό βιβλίο του «S.O.S.», με υπέρτιτλο στην αρχή του έργου του τα εξής δραματικά λόγια «Μπροστά στο χάος που ευρισκόμεθα… Πρέπει πρωτίστως να υπάρξη και να ζήση η Ελλάς! Ο Λαός προετοιμάζεται να αναλάβη το έργον που εγκατέλειψαν οι ηγέται του». Διαβάζει κάποιος τα όσα γράφει ο αείμνηστος Πασσάς και… θαρρεί πως αυτά γράφτηκαν μόλις χθες! Διότι και πάλι ο ελληνισμός περνά στιγμές κρίσιμες και θλιβερές… Ακολουθεί λοιπόν ένα απόσπασμα από το ως άνω έργο του Ιωάννη Πασσα:

«Ιστορική αλλά κρίσιμος είναι η περίοδος που διερχόμεθα σήμερον και ως Λαός και ως Έθνος. Ζήτημα είναι εάν εις την μακραίωνα Ιστορίαν μας υπάρχη μία ακόμη περίοδος ομοία με την σημερινήν. Θα ηδύνατο ίσως να λεχθή, ότι από την εποχήν που οι Πέρσαι επήλθον εξ ανατολών δια να υποδουλώσουν την Ελλάδα, ποτέ άλλοτε η φυλή δεν διέτρεξε σοβαρώτερον κίνδυνον από την επιδρομήν που υπέστη εσχάτως εκ δυσμών παρά των δύο καταφράκτων αυτοκρατοριών, των συγχρόνων βαρβάρων. Η πραγματικότης εν τούτοις σήμερον είναι κάπως διάφορος. Διότι εάν η Ελλάς, χάρις εις την υπέροχον αυτοθυσίαν και αυταπάρνησιν των τέκνων της, αντιμετώπισε νικηφόρως και απέφυγε τον μέγιστον εκείνον κίνδυνον, οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να την απειλούν και σήμερον ακόμη δεν είναι μικρότεροι. Δυστυχώς δια τον τόπον, η κατάστασις που εδημιουργήθη από την επομένην της υποδουλώσεως και μετά την απελευθέρωσίν του, τόσον εσωτερικώς, όσον και εξωτερικώς, δεν είναι διόλου ευχάριστος.

Άπειρα και πυκνά και μαύρα είναι τα νέφη που καλύπτουν τον εθνικόν ορίζοντα και διάχυτος είναι η ανησυχία που συνέχει την ψυχήν του Λαού δια την αύριον, δια το μέλλον της Χώρας. Η διαπίστωσις αύτη δεν είναι υπερβολή, ούτε αποτέλεσμα νοσηράς και αδικαιολογήτου απαισιοδοξίας. Είναι μία πραγματικότης έκδηλος, σαφής, καθαρά, αναμφισβήτητος και την οποίαν, ενώ εννοεί και την αντιλαμβάνεται, την βλέπει και την διαισθάνεται ο Λαός με το αλάθητον αισθητήριόν του, μόνον οι ηγέται του, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πολιτευόμενοι και η ηγέτις λεγομένη τάξις της Χώρας δεν την αντιλαμβάνονται και δεν φαίνεται να συγκινούνται σοβαρώς από τους κινδύνους που διατρέχομεν και ως άτομα και ως Έθνος.

Παρά το αλβανικόν έπος και τους τόσους ωραίους αγώνας της φυλής, παρά την απερίγραπτον και τρομεράν περιπέτειαν της δουλείας που διήλθομεν, παρά την φρικιαστικήν τραγωδίαν της εσωτερικής διαμάχης και της εθνοκτόνου Στάσεως που εζήσαμεν, παρά πάντα ταύτα, φαίνεται δυστυχώς, ότι ελάχιστα μετεβλήθημεν ή μάλλον από όλα αυτά ουδέν εδιδάχθημεν και εξακολουθούμεν, ή μάλλον οι ηγέται της Χώρας εξακολουθούν να ζουν και να κινούνται με την νοοτροπίαν της προπολεμικής εποχής και να ενδιαφέρωνται περισσότερον δια τα κομματικά των συμφέροντα, δια τας πολιτικάς και πολιτειακάς αντιθέσεις που μας χωρίζουν και έκτοτε μας εχώριζαν, και ολιγώτερον δια τα σημερινά, τα ύψιστα συμφέροντα του Λαού και του Έθνους, που έπρεπε και μόνον να τους απασχολούν.

Ατυχώς οι πολιτικοί ηγέται του τόπου πολιτεύονται, σκέπτονται, δρουν και κινούνται σαν να αγνοούν την αλήθειαν, ότι πρέπει πρωτίστως να υπάρξη Κράτος και Έθνος, δια να υπάρξουν αρχηγοί και κόμματα. Οι λεγόμενοι πολιτικοί ηγέται θα έπρεπε τουλάχιστον να είχον αντιληφθή την βαθυτέραν σημασίαν των υπαινιγμών που έκαμε περί αυτών, εις ένα από τους τελευταίους λόγους του, ο μέγας προστάτης της Ελλάδος, ο Άγγλος Πρωθυπουργός, όταν ωμίλησε με τόσην δηκτικότητα δια την απειρίαν των κομμάτων που έχει η Χώρα. Θα έπρεπε να είχον αντιληφθή πρώτον ότι το Έθνος δεν το συγκροτούν και ούτε το δημιουργούν οι αρχηγοί και τα κόμματα, δεύτερον να έχουν εννοήσει ότι η Ελλάς εδοκιμάσθη εις το παρελθόν και κινδυνεύει και σήμερον να αφανισθή από τας διενέξεις ακριβώς των κομμάτων.

Διότι τι άλλο δύναται να λεχθή με το φαινόμενον που παρουσιάζει και πάλιν η Χώρα εξ αφορμής της αφροσύνης και της ακατανοήτου σπουδής ωρισμένων πολιτικών ηγετών, που επιδιώκουν να επιλύσουν το πολιτειακόν ζήτημα του τόπου πριν έτι ικανοποιηθούν και πραγματοποιηθούν αι δίκαιαι απαιτήσεις του Έθνους και αξιοποιηθούν αι τόσαι θυσίαι του; Τι άλλο δύναται να λεχθή όταν η λεγομένη ηγέτις τάξις της Χώρας, αντί να έχη αφυπνισθή από τα προ και μετά την Στάσιν γενόμενα και να εξεγερθή, αδιαφορεί δια τα συμβαίνοντα και, αντί να συσσωματωθή και να βοηθήση και να καθοδηγήση τον Λαόν να αντιμετωπίση τας ανοησίας, τας αθλιότητας και τας τάσεις των αδιαλλάκτων αριστερών, αλλά και τας καταστρεπτικάς δια τον τόπον φροντίδας των δήθεν Δημοκρατικών, κρύπτει την κεφαλήν της εις την άμμον, όπως η στρουθοκάμηλος, ενώπιον του κινδύνου που διατρέχουν και αυτή και ο Λαός και το Έθνος»;

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (27)

 1. 0
  0
  Πως το πας και πως το φέρνεις κύριε αρθογράφε, ομάδα έψιλον και τσούπ και η ορθοδοξία. Πότε θα καταλάβεις επιτέλους ότι αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Δεν ταυτίζεται ο Ελληνικός πολιτισμός, αυτόν που σου άφησαν οι Αρχαίοι Έλληνες πρόγονείς σου και η ορθοδοξία. Σταματήστε αυτή την καραμέλα, δεν περνάει αλλο. Φτάνει. Και όσο για τα αποσπάσματα του βιβλίου που αναφέρεις, συνέχεια επαναλαμβάνονται οι λέξεις, Λαός, Έθνος, Χώρα, Ελλάς…..δεν είδα πουθενά Θρησκεία….

  Ακόμα ο ολοκληρωμένος τίτλος του είναι

  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ – S.O.S. – ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ (τα οποία είναι και τα περιεχόμενα).
 2. 0
  0
  ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΜΙΑ ΦΗΜΗ ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ …
  "ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ, ΒΙΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ …"
  ΠΡΟΕΤΡΕΨΕ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΧΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ…
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΒΥΛΑ Η ΟΧΙ Η ΕΙΔΗΣΗ …
 3. 0
  0

  «S.O.S.»!!!!ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!!Ο ΛΑΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ…..χαχαχαχαχαχαχαχαχ καλο το αλλο με το τοτο το ξερεις……………
 4. 0
  0
  Ορε μήπως εσύ τώρα με τον Πασα πας να προετοιμάσεις την εισαγωγή του γιου του τέως βασιλέως ως αρχηγού κόμματος;
  Ο τέως με το ελληνικότατο όνομα Γλιτσμπουργκ,χαχα
 5. 0
  0
  Σταμάτησα να διαβάζω την μπουρδολογία όταν εφτασα στην "επανάσταση" του 67. Συννεχιστε έτσι γίδια τον εθνικό διχασμό μου μεσα. Και μετά σας φταινε οι ελοχιμ και τα χερουβιμ και η παγκόσμια συνομωσία να μας καταστρέψουμε. λες και όλος ο κόσμος στον πλανήτη ξυπνά και κοιμαται με το πως θα μας καταστρέψουμε. Δεν κοιτάμε τα χάλια μας και την ανεπάρκεια μας. Πλέον είμαι στο εξωτερικό αφενός λόγω κρίσης και αφετέρου επειδή δεν άντεχα τον ελληναραδισμο που μας δέρνει. Είδα ενα ντοκυμαντερ βρετανικό για το μηχανισμο των Αντικυθήρων και από τη μια αισθάνθηκα περιφανος που είμαι έλληνας και ταυτόχρονα ντροπή για το χαλί που μας διέπει γενικά σα λαό….
 6. 0
  0
  ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΜΕΡΕΜΕΤΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑ…3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ …ΟΧΙ ΠΑΛΙ…ΛΑΣΠΗ ΡΕ ΛΑΣΠΗ ΕΙΠΑΜΕ…ΑΚΟΜΑΑΑΑ…. ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 7. 0
  0
  ευτυχώς που βάζει και κάτι τέτοια ο Νίκος και γελάμε, να σαι καλά
 8. 0
  0
  Κ πολύ φασιστας ο πασσας το ίδιο και ο αρθρογράφος όπως κ όσοι επεφυμουν την χυδαία αυτή διαφήμιση ενός φασιστα.
 9. 0
  0
  Δεν ταυτίζεται ο Ελληνισμός και η ορθοδοξία 550 χρόνια τώρα που τον κράτησε ζωντανό μέσα στην Τουρκική λαίλαπα……Μήπως ταυτίζεται η Εβραιομασωνία ;
 10. 0
  0
  τα περισσοτερα κομματα του κοινοβουλιου ειναι σαπια αριστεροι δεξιοι καπιταλιστες φασιστες τα ιδια σκατα ξηλωμα ολα και φτου και απο την αρχη και ολα αυτα που μας λενε οτι δεν κυβερνησανε αλλα το βουλωσανε αντιπολιτευση δεν ηταν την θεσουλα και το μισθουλακο την κρατησανε λαμογια
 11. 0
  0
  ναι τα υπολοιπο κομματα δεν ειχαν ευθυνες αλλα την θεσουλα και τον μισθουλακο τους την κρατησανε ξηλωμα ολοι και απο την αρχη λαμογια
 12. 0
  0
  ΝΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΕΣ..ΒΛΕΠΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥΒΟΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΝΗ,,ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑ…ΚΟΨΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
 13. 0
  0
  ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΚΙ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ Τ' ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ.
 14. 0
  0
  όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει την εγκυκλοπαιδια του πασσα θα καταλαβεναι αμέσως περί τίνος ελληνα πρόκειται, τώρα οι υπόλοιποι αγράμματοι με τα υβριστικά σχόλια σας σας έχω χεσμένους, βλάκες ξυπνάτε αμερικανάκια του κώλου.
 15. 0
  0
  1108 ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΙΑ
 16. 0
  0
  Το διαβα σμα δέ κανει για όλους τους ανθρώπους καταντα κουραστικο βαρυ απροσάρμοστο με κοινωνικές ακραίες δομες δημιουργει κοινωνικές τάξεις σνομπ.Ετσι θεραπεία δια της αφης
 17. 0
  0
  Ορμάτε ωρέ παλουκάρια, ούρτ ωρέ λέμε!
 18. 0
  0
  Τι άλλο δύναται να λεχθή όταν η λεγομένη ηγέτις τάξις της Χώρας, αντί να έχη αφυπνισθή από τα προ και μετά την Στάσιν γενόμενα και να εξεγερθή, αδιαφορεί δια τα συμβαίνοντα και, αντί να συσσωματωθή και να βοηθήση και να καθοδηγήση τον Λαόν να αντιμετωπίση τας ανοησίας, τας αθλιότητας και τας τάσεις των αδιαλλάκτων αριστερών, αλλά και τας καταστρεπτικάς δια τον τόπον φροντίδας των δήθεν Δημοκρατικών, κρύπτει την κεφαλήν της εις την άμμον, όπως η στρουθοκάμηλος, ενώπιον του κινδύνου που διατρέχουν και αυτή και ο Λαός και το Έθνος»; εσυ φιλε 6´02 …απο που κρινεις καποιον που γραφει αυτα σα …φασιστα;;;επειδη σου εφιξε καποια αριστεριστικη ιδεοληψια που αυτοαναγορευτηκατε ως υπερτατοι δημοκρατες και οποιος διαφωνει μαζι σας ειναι φασιστας;;;φασισμος φιλε μου ειναι να βαζεις ταμπελες στον αλλο με βαση δικα σου ιδεοληπτικα και υποκειμενικα κριτηρια…αλλα μαλλον σε ξενισε ο ορος εθνος…κριμα…και ο διεθνισμος ομως(που μαλλον εισαι οπαδος του…και καλα κανεις να εισαι…δικαιωμα σου…)…τη λεξη εθνος εμπεριεχει…αν το μισεις…δεν μπορεις να το υπερβεις…ουτε να το ανεχθεις απο τους αλλους…που και εκεινοι πρεπει να το υπερβουν…ως περιχαρακωση ομως…οχι ως εννοια…και παντως ΠΟΤΕ ιδεοληπτικα… ειναι σα να λεμε οτι δεν υπαρχουν τα παιδια μας…η οτι δεν εχουν δικαιωμα να φερουν το ονομα μας…η οτι δεν δικαιουνται την περιουσια μας(οποιος εχει τελος παντων να κληροδοτησει στους διαδοχους του)…το μονο που δεν δικαιουνται…ειναι να θεωρουν κατωτερους τους αλλους…οχι να μην αισθανονται υπερηφανοι…η απλως δικαιουχοι αυτων που τους ανηκουν με βαση τη συνεχεια… αλλιως ολα ειναι αχταρμας…ολα ειναι ολων…και τελικα τιποτα κανενος(τα παιρνει ο εκαστοτε μαγκας που δεν τον συμφερουν τα ¨φασιστικα¨ κληρονομικα δικαια…)
 19. 0
  0
  και κατι ακομα…ο Πασσας ειναι ο πρωτος που μιλησε και απεδειξε την υπαρξη ενεργειακων αποθεματων στην Ελλαδα καθως και πληθους αλλων στρατηγικων μεταλλων κα ουσιων…πολυ πριν ο προδοτης γιωργακης(προεδρος του πασοκ με τις πακιστανικες ψηφους στις κομματικες εκλογε τοτε) τα ανακαλυψει…αφου μπηκαμε στα μνημονια…που λιγες εβδομαδες πριν μπουμε…ελεγε οτι ειναι μυθευματα…(παρεα με το μεγαλο τραγουδιστη)
 20. 0
  0
  Οταν πνίγεσερ σε μι΄΄α κουταλιά νερο τοτε σκέψου αυτο. Ποιός είναι περισσότερο εξωγήινος ο Σωκράτης ο Χριστός η εσυ
 21. 0
  0
  Ανέκαθεν έχω μια μεγάλη απορία……..Πως και από που κι ως που συνδέονται, μια καθαρά Εβραιο-γενής αντι-ανθρωπιστική θρησκεία με το μεγαλείο του αρχαιοελληνικού ιδεαλισμού??????? Από φιλοσοφικής άποψης και μόνο, το ένα αναιρεί το άλλο….. (αλήθεια, η "επανάσταση" του '67 δεν ήταν κι αυτή φιλο-αμερικανική?????)
 22. 0
  0
  Ο Πασα΄ς έβλεπε την καταστροφή της Ελλάδας από το κομμουνισμόν και προέτρεπε τους πολιτικούς ηγέτας να ενωθώσιν χαχαχαχα!! καλά δεν ήξερε ότι οί πολιτικοί ήγετες της Ελλάδας από το 1831 και εντευθεν ότι δεν είναι καν Ελληνες αλλά Χαροεβραικής καταγωγής με ελληνοποιημένα ή ακόμη και εντελώς αλλαγμένα ονόματα,΄(όπως οί πράχτορες και όι κακοποιοι του κοινού ποινικου δικαίου) τόσο μύωψ ήτανε;;;;
 23. 0
  0
  551 την απάντηση στην εδωσα αν δεν την κατανοης ακομα σελιξε
 24. 0
  0
  Η ορθοδοξία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων.
 25. 0
  0
  Μη λετε παπαριες ρε ζουδια οποιος ειναι ΕΝΑΝΤΙΑ στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ειναι αυτοματως ΚΑΙ εναντια στην ΕΛΛΑΔΑ και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.τα αλλα που λετε ειναι μονο για τους γκαγκαδες
 26. 0
  0
  ΠΑΣΟΚ , ΝΔ , ΔΗΜΑΡ , ΚΚΕ , ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ . ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ . ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ! ΤΟ ΔΕ ΚΚΕ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΡΥΣΑΝ ΕΒΡΑΙΟΙ .

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί