09:12 - 04/07/2020

Ετυμολογία λέξεων Κύπρος, Αλάσια καί τό Ξεκλείδωμα Επιστήμης/Παράδοξου Ελληνικής Γλωσσολογίας/Μαθηματικών

Αφού παρακολουθήσετε τό τετράλεπτον αφρώδες βίντεο έν συμπερασμάτι η Θεωφανώ Πολυμέρη υποστηρίζει ότι η λέξη Κύπρος προέρχεται από τήν σύνθεση κύω (κύηση)+πορίζομαι…. καί από εκεί τό κυπρίτης = χαλκός….. Δικαίωμα τής!…..

Προσωπικώς έχω άλλη άποψη, ότι κύπρος σημαίνει χαλκός όπως υποστηρίζουν άλλωστε πολλοί άλλοι καί, ότι χαλκός σημαίνει κάτι άλλον αλλά συγγενικόν από αυτόν οπού σημαίνει σήμερα….

Παρακολουθήστε τήν λογική τής ανάλυσης μού. Αλλά πρίν πρέπει νά σάς πώ ότι η Γλωσσολογία είναι μία Επιστήμη ίσως δυσκολότερη ή ίσης δυσκολίας μέ τά Μαθηματικά στά οποία δίδοντε πολλές θεωρίες ώσπου νά καταρριπτούν καί αφού κάποιες καταρριπτούν λαγχαίνει νά επανέρχονται στό προσκήνιον ώς σωστές ή σέ συνδοιασμόν μέ άλλες σωστές θεωρίες που θεωρούνταν σωστές ή δέν θεωρούνταν γιά κάποιες περιόδους σωστές….. Π.χ. στά Μαθηματικά η κβαντομηχανική απόδειξε ότι δέν υπάρχει η Θεωρία τής Σχετικότητας καί αυτή ότι δέν υπάρχει η κβαντομηχανική καί σέ άλλη θεωρία αποδείχθηκε ότι έκαστη υπάρχει εντός τής άλλης, τί έν τέλει ακριβώς συμβαίνει;…..

Συμβαίνει τό εξής: «ότι έναν πράγμα προέρχεται από πέραν τής μίας καταγωγής, όπως υποστηρίζω γιά τίς ελληνικές λέξεις ή έστω πολλές καθαρές ελληνικές λέξεις καί ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι Μαθηματικά άρα τέ ισχύει η ίδια παραδοξότητα τών Μαθηματικών στήν Ελληνική Γλώσσα αλλά καί η μή παραδοξότητα». Π.χ. η λέξη αλήθεια προέρχεται από τό άλφα στερητικόν + λήθη καί συνάμα από τό άλ που σημαίνει Θεός, φώς καί λευκόν μέ τήν λέξη ήθεια = ήθος, ήτοι άλ+ήθεια…. Αυτό τό εξηγούμε μέ απλή αριθμιτική. Π.χ. όπως στά Μαθηματικά 7+3=10 καί 8+2=10 ομοίως βάζουμε ώς 7 = άλφα στερητικόν καί τρία ώς λήθη = 10, στήν δεύτερη περίπτωση 8 = άλ/φώς καί 2 = ήθεια/ήθος = 10…. Μέ αυτήν τήν λογική έχουμε ενδείξεις ότι οί Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξων Καταγωγή ίσως νά είναι τέσσερεις ίσως καί πέντε, ήτοι 1+9=10…… 2+8=10……. 3+7=10…….. 4+6=10……. καί ίσως αντιστοίχως στήν Ελληνική Γλώσσα 5+5=10. Επίσης στήν περίπτωση τών δεκαδικών ή άλλου ορισμένου αντίστοιχου αθροίσματος αντί τού 10, τά πράγματα αλλάσσουν κάπως άρδην καί περιπλέκονται δέν παύει όμως νά είναι μία Κορυφαία Θεωρία δι’ όσους καταλάβουν τήν Λογική τών Μαθηματικών καί δι’ όσους διαβάσει τά Μαθηματικά πέραν τής απλής αριθμιτικής….

Τώρα, γιά τήν λέξη κύπρος…. Είναι βέβαιον ότι η λέξη αυτή έχει άμεση ή έμμεση σχέση μέ τόν χαλκόν…. Αυτόν είναι αναμφισβήτητον από όλους τούς ερευνητές ή σχεδόν όλους.

Μία θεωρία μού είναι ότι η λέξη κύπρος προέρχεται από τό κύπτω = υποκύπτω = λυγίζω, επειδή τό μέταλλον οπού σήμερα καλούμε χαλκόν ευλυγίζετο διά τήν παρασκευή διαφόρων χρειώδη εργαλείων, όπλων, σκευών καί άλλων….

Αυτό υποστηρίζει καί η λέξη χαλκός η οποία σημαίνει επεξεργάζομαι διά χαράκων ήτοι ισχυρών εργαλείων τά οποία τού αλλάζουν τήν μορφήν. Η λέξη χαλκός έχει είς τήν σύνθεση τής τήν λέξη χά όπως τό χαράσσω, χαρακτήρ, χαρακιά, χάρακας, χάραξη, χάρτα επειδή επάνω τής χαράζουμε γράμματα καί ούτω καθεξής…..

Τουτέστιν, η λέξη κύπτω διά τό κύπρος καί η λέξη χαλκός σημαίνουν έστω καί έμμεσα τό ίδιον νόημα, επεξεργασία, τακτική, εργασία, πράγμα….

Εντούτοις, επειδή υφίσταται η Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων, ενδεχομένως νά έχω δίκαιον τόσον εγώ όσον καί η Πολυμέρη καί κάποιοι άλλοι μέ διαφορετικές ερμηνείες….. Σ’ έναν άλλον άρθρον μού σάς είπα γιά τέσσερεις ανθρώπους που ανέβαιναν τό ίδιον βουνό από 4 διαφορετικές πλευρές καί επειδή στήν κάθε πλευρά ίσχυε διαφορετικόν περιβάλλον καί καιρικές συνθήκες, πράγμα εφικτόν είς τήν φύση, ό καθένας έριζε λέγωντας τήν αλήθεια γιά τό περιβάλλον τού βουνού. Όμως κάποιος ανέβηκε στήν κορυφή καί είδε σφαιρικώς τό βουνό, συμπεραίνωντας ότι ό καθένας από τούς άλλους 4 ανθρώπους έλεγε μέν τήν αλήθεια αλλά όχι όλη, έλεγε ημιαλήθεια διότι είδε μόνον τήν πλευρά οπού ορειβάτησε χωρίς νά ανεβεί στήν κορυφή….

Τό ανωτέρω παράδειγμα, εξηγεί τό παράδοξον τών Μαθηματικών καί τής Γλωσσολογίας που εκθέσαμε στήν αρχή τής επιπονίας/έρευνας μάς. Επίσης, συμπίπτει μέ τό παράδειγμα τών 4 καταβολών μίας λέξης καί μίας μαθηματικής ατραπού στό παράδειγμα 1+9=10/2+8=10/3+7=10/4+6=10…. χωρίς νά συμπεριλαμβάνεται τό 5+5=10 διότι είναι ώς νά λέμε αλήθεια = αλήθεια ή αλήθεια είναι η αλήθεια. Τά 4 αυτά παραδείγματα ώς 4 πιθανότητες στό Μαθηματικό καί Ελληνογλωσσικό Παράδοξο συμπίπτουν μέ τόν Νόμον τής Τετραπιθανότητος….. Γιά όσους ενδιαφέρονται άς τό μελετήσουν περαιτέρω καί νά είναι βέβαιοι ότι θ’ ανακαλύψουν έν εκπλήξει τούς πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα καί θά τούς λύσει ενδεχομένως κάποια προβλήματα, απορίες, πίστεις, αμφισβητήσεις κ.τ.λ…..

Αφού σάς αναλύσω τήν λέξη Αλάσια στό τέλος σάς παραθέτω μία έρευνα τής Γλωσσολογίας γιά νά ιδείτε ιδίοις ομμάσι τά χάσματα, τίς ενώσεις, τίς απόψεις, τίς πεποιθήσεις τής Γλωσσολογίας από διαφορετικούς ανθρώπους καί λαούς, όπως καί στά Μαθηματικά αλλά καί στά Θρησκευτικά. Ενδεχομένως κάποιες πεποιθήσεις νά είναι έξ’ αρχής βρώμικες πολιτικές διεκδικήσεις, ενδεχομένως όχι, αλλά αξίζει νά τίς μελετάμε διότι είναι η Επιστημονική Οδός τής Αλήθειας….. Τέτοιες πολυπλοκότητες υπάρχουν σέ κάθε θρησκεία αλλά δέν είναι αυτόν οπού αποδεικνύει ότι είναι οπωσδήποτε ενσφαλμένες αλλά ίσως αυτόν νά είναι η πολυπληροφορία ότι είναι σωστές. Γι’ αυτό αναγνώθετε ευαγγέλια καί λέτε μά τί συμβαίνει εδώ; Επειδή οί αλγόριθμοί = συνστηματοποιίες τής αλήθειας είναι Πέραν τής Μίας Καταγωγής καί δημιουργείται σύγχυση, θυμηθείτε τούς τέσσερεις ανθρώπους που ανέβηκαν τό όρος χωρίς κανείς τούς νά καταφέρει ν’ ανεβεί στήν κορυφή…..

Αλάσια κατά μία κλασσική εκδοχή που έμαθα στό σχολείον είναι ότι σημαίνει δασώδης, επειδή κατά τήν θεωρία η Κύπρος είναι κατάφυτη. Προσωπικώς τό πιστεύω ότι η Κύπρος ήταν κατάφυτη. Π.χ. έχω ανακαλύψει μέ διάφορες συνοπτικές διαδικασίες που ίσως δέν σάς ενδιαφέρει άν κάποτε σάς τίς ειπώ επειδή δέν γνωρίζετε τό έδαφος, αλλά θά σάς άνοιγε τά μάτια άν διαβάζετε τόν τρόπον σκέψης, επαλήθευσης καί αναζήτησης τής αλήθειας στό παρελθόν γιά νά τόν χειρίζεστε στά προσωπικά σάς προβλήματα καί άλλες δικές σάς συνοπτικές έρευνες. Ανακάλυψα λοιπόν, ότι Από τό Ακρωτήριον τού Αποστόλου Ανδρέα παραθαλάσσια ώς τήν Αμμόχωστο καί απ’ εκεί ώς τήν Λάρνακα τουλάχιστον η Κύπρος ήταν κατάφυτη μέ τόν δενρόθαμνον επ’ ονόματι αόρατος….έναν είδος κατά προσέγγιση υπεραιωνόβιου κυπάρισσου…..

Στήν έρευνα που ακολουθεί πάρακατω υπάρχει ό ισχυρισμός ότι η Κύπρος έλαβε τό όνομα τής από τούς κυπάρισσους! Τροφή γιά σκέψη, έχουμε τρείς θεωρίες γιά τήν καταγωγή τής λέξεως Κύπρος, από εμένα, τήν Πολυμέρη καί κάποιους Αρχαίους, ίσως υπάρχει καί τέταρτη, αλλά αυτό που είναι σημαντικόν είναι τό ότι βλέπουμε νά εφαρμόζεται ίσως ό Νόμος τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών/Μαθηματικών λέξεων…..

Η Κύπρος κάποτε ονομαζόταν Αλάσια = δασώδης. Είς τήν έρευνα μού τό συνέδεσα μέ τήν λέξη άλσος, αλσίδιον…. = δάσος, δασίδιον. Μετά οίδα ότι η λέξη δάσος προέρχεται από τήν λέξη άλσος ώς εξής. Έμπροσθεν τού άλσος προσθέθηκε η λέξ δέ/the = δεάλσος = δ’ άλσος = δάλσος = δάσος όταν έν τέλει αφαιρέθηκε τό λάμβδα…. Άλλη θεωρία λέγει ότι τό Αλάσια είναι από τό άλ+σιος όπου σημαίνει αλατώδης, τώ όντι μέχρι σήμερον η Κύπρος έχει ίσως τό ανώτερον αλάτι παγκοσμίως, κάποιοι ξένοι αναφέρθηκαν σ’ αυτόν καί από τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερον μαζεύεται από παραθαλάσσιες λακκούβες μετά τήν εξάτμιση τού θαλάσσιου ύδατος από τίς λακκούβες. Επίσης, υπάρχει η αλυκή Λάρνακος, αλλά από τίς έρευνες μού ανακάλυψα ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο αλυκές είς τήν Πόλη τής Αμμοχώστου οπού αλλοιώθηκαν από τούς εισβολείς Τούρκους καί στήν Λεμεσσόν. Συνεπώς, ίσως η Αλάσια ήταν εξαγωγέας άλατος!!!! Η λέξη Αλάσια σέ συνδοιασμόν μέ τό άλσος/δάσος ίσως σημαίνει μέ μία λέξη τήν χώρα/νήσον οπού διαθέτει άλας εντός δασωδών παραθαλάσσιων εδαφών, τροφή γιά σκέψη…. Τό πιστεύω, ερευνήστε τό διότι άν ισχύει αλλάζει άρδην ό τρόπος οπού σκέπτωνταν κάποιοι Αρχαίοι καί τότε είμαστε ξανά στόν τρόπον Διαντίληψης τούς, ουσιαστικώς η Διαντίληψη αυτή Λεπτομερούς Γλωσσολογίας καί δή Λεπτομερούς Ευφυίας δηλαδή ήδη ειπώθηκε καί μάς ανεβάζει επίπεδον. Ελπίζω νά καταλάβατε τί εννοώ….

Ακολουθεί τό άρθρον γιά δεκάδες παλαιές ονομασίες τής Κύπρου, αξίζει νά τό διαβάσετε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh