Simulacra λέγεται και ναι θέλει φαντασία αλλά δεν μπορείς να τα «παραγγείλεις»!!!

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ

Βέβαια ότι δεν κατανοεί ο γραμμικός νους αμέσως προσπαθεί να του δώσει την όποια εξήγηση για να μην κάνει τιλτ!

Αρχετυπικες δικλίδες λέγονται για να μην στολαρει ο νους μας!

Ναι στα σύννεφα σχηματίζονται περίεργα φαινόμενα ….αλλά δεν σχηματίζονται κατά παραγγελία πρόσωπα..άτομα …ιδίως όταν πριν δημιουργηθούν τα σύννεφα έχει προαναγγελθεί η παρουσία συγκεκριμένης ενέργειας …!

Τώρα απάντησε εσύ ….μα αν τα κοιτάξουμε συνέχεια όλο και κάτι θα βγει…να άλλα το ποιος θα βγει …δεν παίζει!!!

Και δεν παίζει να κάνει επανάληψη …το μοτίβο του προσώπου που κοιτά ..Ξυπνα όλα είναι συνείδηση!

Stranger…

Loading...

33 thoughts on “Simulacra λέγεται και ναι θέλει φαντασία αλλά δεν μπορείς να τα «παραγγείλεις»!!!

 1. Μανιάτη Βηρσαβεέ says:

  Κάποτε κάποιοι έλεγαν ότι κοίταζαν την πανσέληνο και έβλεπαν να σχηματίζεται η Ελλάδα. Τώρα τι να πει κανένας

 2. ΕΠΩΝΥΜΟΣ says:

  Από νεκροκεφαλή σε όλη την επικράτεια μας και μεχρι την Αγκυρα,μεχρι και φιγουρα στη Θρακη μας.Αλλα αυτο το αλλο που βλεπω,εχει πιο αγγελικους χαρακτηρες

 3. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
  Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
  Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
  ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
  καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·
  ὅτι δεδόξασται.

  ᾨδὴ γ’
  Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ,
  καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι ἀσπόρως,
  Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·
  Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, Ἅγιος εἷ Κύριε.

  ᾨδὴ δ’
  ῾Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί,
  καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας,
  ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς κατασκίου δασέος,
  ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, ὁ ἄυλος καὶ Θεός.
  Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

  ᾨδὴ ε’
  Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
  τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
  εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
  ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,
  ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε, Φιλάνθρωπε.

  ᾨδὴ ς’
  Σπλάγχνων Ἰωνᾶν, ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέξατο·
  τῇ Παρθένῳ δὲ ἐνοικήσας ὁ Λόγος καὶ σάρκα λαβών,
  διελήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον·
  ἧς γὰρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως,
  τὴν τεκούσαν κατέσχεν ἀπήμαντον.

  ᾨδὴ ζ’
  Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες
  δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες,
  πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν,
  ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ἐστῶτες ἔψαλλον·
  Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

  ᾨδὴ η’
  Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
  οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει νέους,
  ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος Παρθένου, ἣν ὑπέδη, νηδύν·
  διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν·
  Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον,
  καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

  ᾨδὴ θ’
  Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον!
  οὐρανὸν τὸ σπήλαιον·
  θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον·
  τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος,

 4. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  Ὁ Χριστὸς γεννιέται, δοξάσατε. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ συναντῆστε (τον). Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὴν γῆ ὑψωθεῖτε. Τραγουδῆστε γιὰ τὸν Κύριο ὅλη ἡ γῆ καὶ νὰ γιὰ νὰ πῶ καὶ τὰ δυὸ μαζί: Νὰ εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοὶ καὶ νὰ ἀγαλλιάσει ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ἔπειτα ἐπίγειο.

  Καὶ ἐγὼ θὰ φωνάξω τὴν δύναμη (σημασία) τῆς ἡμέρας: Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται. Ὁ Λόγος γίνεται ὑλικός. Ὁ ἀόρατος ὀρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφιέται. Ὁ ἄχρονος ἀρχίζει, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερα ὁ ἴδιος καὶ στοὺς αἰῶνες».

  Ἕνα (πρόσωπο) ἀπὸ δυὸ ἀντίθετα (φύσεις), σάρκα (ἀνθρώπινη φύση) καὶ Πνεῦμα (Θεία φύση). Ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ (ἡ Θεία) ἐθέωσε, καὶ ἡ ἄλλη (ἡ ἀνθρώπινη) ἐθεώθηκε. Ὢ τῆς καινούριας μίξεως! Ὢ τῆς παραδόξου συνθέσεως! Ὁ ὢν δημιουργεῖται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται διὰ μέσου νοερῆς ψυχῆς ποὺ μεσιτεύει στὴν Θεότητα καὶ (διὰ μέσου) τῆς ὑλικότητας τῆς σάρκας. Καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει. Ἐπειδὴ πτωχεύει (λαμβάνοντας) τὴν δική μου σάρκα, γιὰ νὰ πλουτήσω ἐγὼ ἀπὸ τὴν δική του Θεότητα. Καὶ ὁ πλήρης ἀδειάζει, ἐπειδὴ ἀδειάζει ἀπὸ τὴν δόξα του γιὰ λίγο, γιὰ νὰ μεταλάβω ἐγὼ ἀπὸ τὴν πληρότητά του. Ποιὸς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητας; Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο (ποὺ ἔγινε) γιὰ μένα; Μετάλαβα τὴν εἰκόνα (του) καὶ δὲν τὴν ἐφύλαξα. Μεταλαμβάνει τὴν δική μου σάρκα, καὶ γιὰ νὰ σώσει τὴν εἰκόνα καὶ γιὰ νὰ ἀθανατήσει τὴν σάρκα. Δεύτερη πραγματοποιεῖ κοινωνία, πολὺ παραδοξότερη τῆς πρώτης (τῆς δημιουργίας). Τότε μετέδωσε τὸ καλύτερο (τὴν εἰκόνα του), ἐνῷ τώρα μεταλαμβάνει τὸ χειρότερο (τὴν σάρκα μου). Αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὸ προηγούμενο θεοπρεπέστερο. Αὐτὸ εἶναι σὲ ὅσους ἔχουν νοῦ ὑψηλότερο.

 5. PANDAROS says:

  καλησπερα …..οταν εγω εγραφα εχτες ο αιθερικος εναεριος χωρος της ελλαδας εχει γινει μπουρδελο απο τους δαιμονες , οποιος θελει μπαινει και οποιος θελει βγαινει,και πως εχουμε περισσοτερες παραβιασεις ακομη και απο f-16 των τουρκων,το αρθρο αυτο δεν ειχε σκασει μυτη!!!!………αντιθετα εσκασαν σχολια απο ανωνυμους που ελεγαν οτι γαμιε@@@μαι εγω, η μανα μου και ολη η οικογενεια μου!!!!χχχαχαχχαχαχχαχαχχα………………………..ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΡΑΨΑ ΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΡΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΦΙΛΕ ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡ………………………Κατα την γνωμη μου αγαπητοι φιλοι….αυτο που μας δειχνει ο στρειντζερ ειναι Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΕΡΗΣ ΜΑΧΗΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ!!!!!!!![να πουμε και τα πλατωνικα μας…] ….εκει πανω γινεται της πουτανας το καγκελο…και εδω βλεπουμε μαλλον την αντανακλαση του νικητη!!!!!!!…………..ΜΟΝΟ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΑΤΙΜΕΤΩΠΠΙΣΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ….ΕΜΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ…..ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ…..ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ…ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΙΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ……………………………..Ναι τα εχουν για παρτυ τους αδελφια.,και γιαυτο επιβιωνουν, εμεις μεχρι να μαθουμε τα βασικα θελουμε δυο ζωες!!!!!Μια δεν φτανει……..ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΙΩΝΩΝ….ολα παιζονται πανω αδελφια και εμεις βλεπουμε μονο οσα σπορια φτανουν εδω κατω……………..,,,,,,.ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΜΑ ΑΦΟΥ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΑΓΙΟΡΙΤΕΣ?……ποιος ξερει αδελφια …ποιος ξερει με ποιον δαιμονα [σαν και αυτον που ειναι στην φωτο π..χ]τα εχουν κανει πλακακια,σαμπως ειναι η πρωτη φορα?……

 6. ΠΔ. says:

  ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΟΣ ΘΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ,ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ.ΜΕ ΒΛΟΣΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ.ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΄Η ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ;

  • ΠΔ. says:

   KAI ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΕΞΑ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ,ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ,ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΚΗΠΤΡΟ ΄Η ΔΟΡΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ.Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΠΑΙΔΙΑ!!!

  • alice223 says:

   ΝΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΑΝ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΕΞΩ Κ ΕΙΔΑ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ? Κ ΕΡΧΟΜΑΙ Κ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΕΔΩ Κ ΛΕΩ Ε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ…

 7. filarianna says:

  Για τους περισσότερους από εμάς δεν είναι πλέον δυνατόν να ξεχωρίσουμε το πραγματικό από την απομίμησή του, ή το αντίγραφο του πραγματικού. Η πραγματικότητα είναι άσχετη με την τρέχουσα αντίληψη της ζωής μας. Σε αυτήν την άκρως ανησυχητική και καινοφανή κατάσταση, το βάθος, η ουσία και η πραγματικότητα συνεχώς απομακρύνονται και μαζί με την τελική εξαφάνισή τους, χάνεται επίσης και η δυνατότητα κάθε δυνατής αντίδρασης. Στην ουσία, πρόκειται για μία εποχή στην οποία οι μάζες ζητούν θέαμα και όχι νόημα και ακολούθως βουλιάζουν μέσα σε μια σιωπηλή πλειονότητα που σημαίνει «το τέλος του κοινωνικού». Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΑΠΛΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ζαν Μποντριγιάρ και Simulacra Simulation
  …. Φλόιντ Ρεντ Κρόου Ουέστερμαν: Ο χρόνος εξελίσσεται και έρχεται σε ένα σημείο όπου ανανεώνεται και πάλι. Υπήρξε πρώτα ένα διάστημα εξαγνισμού και έπειτα ένας χρόνος ανανέωσης. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτόν τον χρόνο. Tα πάντα έρχονται σε μια εποχή, όπου η προφητεία και η αδυναμία του ανθρώπου να ζει στη γη κατά ένα πνευματικό τρόπο θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι μεγάλων προβλημάτων. Είναι η πεποίθηση των Hopi -η δική μας πεποίθηση, πως εάν δεν είστε συνδεδεμένοι πνευματικά με τη γη και εάν δεν κατανοήσετε αυτή την πνευματική πραγματικότητα για το πώς να ζείτε στη γη είναι πολύ πιθανό να μην τα καταφέρετε. Τα πάντα είναι πνευματικά, όλα εμπεριέχουν πνεύμα, όλα αυτά σας τα πρόσφερε ο Δημιουργός. Βρισκόμαστε εδώ στη Γη μόνο για λίγους χειμώνες και μετά πάμε στον Πνευματικό Κόσμο. Ο Πνευματικός Κόσμος είναι πιο πραγματικός από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι από εμάς. Ο Πνευματικός Κόσμος είναι το παν. Tο νερό είναι ιερό. Ο αέρας είναι ιερός. Το DNA μας είναι φτιαγμένο από το ίδιο DNA όπως εκείνο του δέντρου. Το δέντρο αναπνέει αυτό που εκπνέουμε. Όταν το δέντρο εκπνέει, χρειαζόμαστε αυτό που αποπνέει, έτσι έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο. Είμαστε όλοι από τη γη. Όταν η γη, το νερό, και η ατμόσφαιρα είναι διεφθαρμένα, αυτό θα δημιουργήσει τη δική του αντίδραση. Η μητέρα αντιδρά και οι Χόπι στην προφητεία τους, λένε ότι οι καταιγίδες και οι πλημμύρες θα αυξηθούν. Για μένα δεν είναι ένα αρνητικό πράγμα να γνωρίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι εξέλιξη. Όταν παρατηρείς αυτήν την εξέλιξη, είναι η ώρα που τίποτα δεν μένει το ίδιο. Ο πίθηκος λέμε πάντα, ότι θα μπορούσε να είναι ο δικό σας πρόγονος, αλλά όχι ο δικός μας. Ένας συγγενής, αλλά όχι πρόγονος. Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τα πάντα ως πνεύμα. Να συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε μια οικογένεια. Δεν υπάρχει τέλος. Ακριβώς όπως η ζωή. Δεν υπάρχει τέλος στη ζωή……. Όρεν Λάονς: Πιστεύω λοιπόν, ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν ενσυνείδητοι, να αφυπνιστούν. Η δύναμη βρίσκεται πάντα στα χέρια των ανθρώπων. Πρέπει να ενωθούν και πρέπει να αμφισβητήσουν τις αξίες που τους πλασάρονται σήμερα. Διότι ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία που δεν καθοδηγείται από την κοινή λογική, αλλά από οικονομικά συμφέροντα. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με κοινή λογική; Γεννηθήκαμε με κοινή λογική, αυτός είναι ο λόγος που την αποκαλούν έτσι. Απλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Έτσι αξιολογούμε αυτά που ακούμε. Εάν τα πράγματα λειτουργούν ή όχι. Θυμάμαι έναν από τους αρχηγούς μας. Είχαμε μια ομάδα αγοριών, που έκανε κάτι κακό. Και κάθονταν μπροστά από το συμβούλιο του αρχηγού. Απολογιόντουσαν για το ποιος ήταν επικεφαλής. Και ο ηλικιωμένος αρχηγός τους είπε: «Δεν είναι λογικό να ακολουθείτε κάποιον χωρίς να είστε σε θέση να δικαιολογήσετε γιατί το κάνατε. Θα ακολουθούσατε κάποιον που επρόκειτο να πηδήσει από τον γκρεμό; Χρησιμοποιείστε τη λογική σας. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική». Και πρόσθεσε: «ο καθένας θα πρέπει να είναι ηγέτης του εαυτού του». Με άλλα λόγια, να σκέφτεστε…

 8. maria says:

  Εγω βλεπω δυο αγρια ζωα.ενα αριστερα πιο σκουρο χρωμα και δεξια,διπλα του ενα αλλο με ανοιχτα σαγονια..
  Αν ειναι δαιμονικες οντοτητες..ο θεος να μας φιλαει,!!!
  Ο Ιησους Χριστος Νικα και ολα τα κακα σκορπα..
  Η αληθεια ειναι οτι δεν θα τα παρατηρουσα αν δεν διαβαζα το αρθρο του Νικου του οποιου υπολογιζω πολυ τα λεγομενα του..και για να το λεει αυτος δεν το κανει τυχαια.
  Κυριε ελεησον μας,!!!!!

 9. ΣΟΦΟΣ says:

  Λοιπόν προβατάκια πέστε όλοι στα τέσερα και αρχίστε τις μετάνοιες για να σωθείτε! σούργελα καταντήσατε πρώην Έλληνες ΚΑΙ ΠΛΈΟΝ ΤΩΜΙΟΊ ΕΒΡΑΊΟΙ ΘΎΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΒΡΑΙΚΉΣ ΘΡΗΣΚΕΊΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ!!
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ!!!!

   • ΣΟΦΟΣ says:

    Τι να απαντήσω σε έναν άνθρωπο όπου βλέπει παντού θηρία;
    Η πλύση εγκεφάλου που σου έκαναν δεν σου άφησε περιθώρια για να έχεις δική σου ελεύθερη σκέψη, και πλέον οδηγός σου είναι ο φόβος! δηλαδή η ΑΓΝΟΙΑ ειδικά από την στιγμή που τονίζεις οτιδήποτε σου προτρέπει και οδηγεί η αποθήκη πληροφοριών του θνητού σου εγκεφάλου το υποσυνείδητο σου και όχι η νοητική ουσία της ψυχή σου! άρα σου λείπει ο λογισμός και η διανόηση του λόγου της ψυχής..κι εσένα δεν σου έμαθαν να σκέφτεσαι! γιατί σου το απαγόρεψαν! και από τότε αντιγράφεις ότι σου φυτεύουν στο θνητό μυαλό σου.

 10. ανωνυμη says:

  Υπάρχουν τρια πράγματα.Ενα σαυροειδές με κέρατα πάνω απο την Ιταλία, ένα ελάφι ή αλεπου πάνω απο την Ελλάδα και μια μορφή που σπρώχνει το σαυροειδές αλλα δεν φαίνεται ξεκάθαρα πάνω απο την Τουρκία…το ζώο στην μέση δεν καταλαβαίνω τι δουλεια έχει, αν δηλ. το προστατευει η μορφή πανω απο την Τουρκία ή δεν ξέρω….Νίκο τα φώτα σου.

 11. Maria Selini says:

  Νομίζω οτι διακρίνεται και η μορφή της Παναγίας πάνω απο την Κρήτη..

  Αλλά γενικά γίνεται της μουρλής στο αιθερικό…

  • Van Gel says:

   Καλημέρα,

   Βασικά θέλει λίγο να κοιτάξες πάνω δεξιά. Θα δεις μια δαιμονική μορφή που κοιτάει προς την Ελλάδα με σώμα μακρύ το οποίο φτάνει μέχρι κάτω κάτω μονοκόματα. Θυμίζει ίγο το «άλιεν» από την ομώνυμη ταινεία. Δεν λέω αναγκαστικά ότι σημαίνει κάτι αυτή η μορφή αφού βάση τυχαιότητας στον σχημστισμό μπορεί να δημιουργηθεί η οποιαδή[οτε μορφή. Όπως όμως δεν απορρίπτω την μία εκδοχή έτσι δεν απορρίπτω και την άλλη αφού … δεν γνωρίζω, απλά βλέπω.

 12. Ανώνυμος says:

  Ο ΠΟΥΤΙΝ ΠΑΙΖΕΙ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΕΝΑΣ ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ.
  ΛΥΚΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. ΛΙΟΝΤΑΡΙ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

 13. ΝΕΜ.... says:

  Λοιπόν… Αν θέλετε. όποιος θέλει… Ας ψάξει να βρει την δορυφορική εικόνα της Ευρώπης την Παρασκευή το μεσημέρι πριν την Μεγάλη Παρασκευή του 2016. Εκεί θα δείτε διάφορα καλά. Και ανθρώπους? που είναι εν ζωή.

 14. ΣΩΤΗΡΙΑ says:

  παιδιά έλεος. μου θυμίζετε κάτι κυρα-κατίνες που ψάχνουν για μορφές στα φλιτζάνια….μπορεί να ακούγεται κακεντρεχές το σχόλιο αλλά το λέω αυθόρμητα και καλοπροαίρετα. ας χαλαρώσουμε λίγο και μην απομακρυνόμαστε από το σκοπό μας που είναι όσο μπορούμε κάθε μέρα να γινόμαστε λίγο καλύτεροι από χτες, να πέφτουμε, να σηκωνόμαστε, να παλεύουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό στρέφοντας το βλέμμα στο Θεό – γιατί άνθρωπος ίσον άνω θρώσκω, κοιτάω ψηλά- με την έννοια την πνευματική.δεν πα να βρέχει δαίμονες και δυσκολίες και οτιδήποτε,δε μας απασχολεί,(κάθε μέρα εξάλλου βρέχει «δαίμονες» που είναι ο πόνος του δίπλα από υπαιτιότητά μας, αυτοί είναι οι πιο τρομεροί μεταφορικά μιλώντας) ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος κι εκεί κοιτάμε, όχι το δάχτυλο, το δρόμο…..αυτά προς γνώσιν και συμμόρφωσή μας-και για μένα μιλάω φυσικά, όλοι είμαστε ένα στο τέλος τέλος, αδερφάκια

 15. Ανώνυμος says:

  AYTOΣ Ο ΕDDIE TON IRON MAIDEN, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ??
  ΧΑΧΑΧΑ, ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΣΧΗΜΟΦΑΤΣΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ!!!
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΦΑΤΣΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΒΟΣΠΟΡΟ) ΜΑΣ «ΚΟΙΤΑΕΙ» ΠΟΛΥ ΦΘΟΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΗΡΘΕ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ!!!
  ΚΑΦΕΤΖΗΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΑΛΛΑ ΟΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΧΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΝΕΦΩΝ.
  «Τhe best name»

 16. PANDAROS says:

  ειπαμε και πριν πως αυτα που βλεπουμε ειναι η αντανακλαση αυτων που γινονται εκει πανω……ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ….αυτοι αγαπητοι φιλοι ειναι οι,ας το πουμε πιο sic ,»’οι βοηθοι των θεων ,ετσι το λεει ο πλατωνας,στην κατασκευη και στην συντηρηση αυτου εδω του κοσμου»»’οι θεοι κατα τον πλατωνα δεν μπορουν να κανουν τιποτα γιατι ειναι αιωνια μαστουρωμενοι στην θεα- ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΑ -του δημιουργου!!!!!!!!!!!!!………………………..ΕΠΩΜΕΝΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ EVER ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΑΝ ΚAI AYTON MAS EΔΕΙΞΕ Ο ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ……ταδε εφη πλατωνας……….!!!!!!!!!!!!!Ειναι λυπηρο αδελφια ,αλλα αυτη ειναι η πραγματικοτητα………Ο κοσμος μας δεν φτιαχτηκε απο τον δημιουργο….αυτος εφτιαξε μονο τον κοσμο των ιδεων…..Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ,ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ!!!!!!!!…………………………ΔΕΝ ΜΑΣ ΞΕΡΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ…….ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ……ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΕΦΤΙΑΞΕ Η ΨΥΧΗ ΝΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ….ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΚΑΙ ΜΙΣΟ…….καθε δημιουργημα ειναι κατωτερο του δημιουργου,,,,οποτε επειδη η ψυχη ειναι η προβολη του νου ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ,,,τι να κλασει αδελφια τα εκανε ολα μπαχαλο και εφτιαξε εμας…..η ψυχη ειναι ενα τιποτα μπρος τον δημιουργοκαι απο τον κοσμο των ιδεων…..γιαυτο εφτιαξε μια μαλακια και μιση …εμας!!!!!χαχχαχαχχαχαχα…….εφτιαξε τον κοσμο μας να καταλαβει τον δημιουργο οπως αυτος εφτιαξε τις ιδεες να καταλαβει τον ΕΝ!!!!!!!!!!!!!!!!……………………..ΟΠΟΤΕ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ…ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!!!!………..ΘΕΛΕΙ ΦΑΙ ΣΚΑΤΟ ΚΑΙ ΥΠΝΟ….χαχχαχχαχ….απο οτι φαινεται το φαι τους ειμαστε εμεις…….ΟΛΟΙ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ-οι δαιμονες δηλαδη- ποιος θα παρει το καλυτερο φιλετο με εμδιαμεσο την ΘΡΗΣΚΕΙΑ…..με τις υγειες μας………ΥΓ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑς ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΦΡΑΓΚΟΔΙΦΡΑΓΚΑ…ΧΑΧΧΑΧΧΑΧΧΑΧ…..

 17. Meibiyes says:

  Anemostrobilos, καιρικά φαινομενα… .. Προσέξτε… Ο Ερντογαν… Ζητουσε ζωνη ασφαλείας… Συρία… Για κουρδους… Και για Μουσουλη… Επεσε αεροπλανο πολεμικο, εγινε πραξικόπημα… Και δολοφονήθηκε πρεσβης… Το αποτελεσμα ηταν το ζητούμενο… Δια της τεθλασμενης κινουμενης άμμου… Έχουμε καινουρια κατάσταση . Με Τραμπ… Συμαχιαυ κατι να πουμε σαν του Ερντογαν… Που θα χτυπήσει το Νταες… Αλλα και το Ιράν… Δηλαδη το πολυεργαλειο του Μακειν… Θα φέρει… Το ζητούμενο.. Ο Τραμπ… Εχει.. Εξαρτηση.. Φιλικη προς το Ισραήλ… Αλου ιδους και καλα κανει… Νομιζετε το χτύπημα στο Ιραν.. Ειναι κατι απλό.. Ειναι η ουσια στο οτι γινεται στην ευρύτερη περιοχή… Ο Ρώσος… Παντα.. Σκεφτονταν μονοκοματα… Και προβλεψιμα…. Τιποτε δεν τελειωσε… Το παράδειγμα της Τουρκίας διπορτο.. Παίζει .. Οποια πορτα και να ανοιξης.. Το αποτελεσμα το ιδιο… Οτι εχει δομολογηθει θα αλλάξει μιλαμε για ενέργεια για εμπορικό δρομο μεταξιου.. Για πυλες στενα και σσίγουρα την πλανηταρχια… Εχουμε ενέργεια… Λετε αυτο να μην έχει επιπτώσεις να μας αφησουν ετσι.. Οχι ελικειτε κοινωνικη αναταραχη με λαθρομυστικους.. Ωστε να διαμελιστουμε συν επιθεση απο οποιον μπορεί να δηλωσει συμετοχη στο ν πλουτομας.. Ειναι το τελευταίο σταδιο του οικονομικού δολοφονου.. Και του σχεδιου Παπουλια Μπενακη… Τα μασωναρια τα δικα μας μιλουσαν για συμμετοχή μειωμενη δικη μας κι αυτοι απλως τα θελουν ολα χωρις τον νόμιμο κατοχο… Χαρας ευαγκελια και τους μασωνολυκους… Ειπε ο γεροντας… Μασωνος που θα επιστρέψει επιτιθεμσνος σε αυτους που σκαβουν στοες τον ταφο της Ελλάδας.. Θα εχει μισθο Βασιλιά Βατατζη… Και Ελληνας ειναι ο καθε ελληνορθοδοξος ο οποιος αποστρεφεται τον γκλομποφασισμο… Την πανθρησκεια… Την ηλεκτρονικη διακυβέρνηση παυλα σφραγισμα αχρηματη κοινωνια… Σεβεται το κρατος του Ισραήλ… Ταυτόχρονα αφαιρωντας καθε προνομιο κράτος εν κράτη του ΚΙΣ σε φορολογια κληρονομιά… Και οι τράπεζες να δωσουν λογο σα ιδιοτικες επιχειρήσεις… Εμείς τις μπουκωναμε αυτοι μπουκωναν πολιτικους…. Σε λιστες λαγκαρντ… Και στελναν λλογαριασμό στην ανακαιφαλαιωση.. Μνημονιο και αφανισμο Ελλάδας … Βυζάντιο… Ορθοδοξια δικεφαλος… Η μονη διεξοδος… No spirit no glory… Χωρίς Ουδετεροτητα. Στο ματι… Σε αυτο που έρχεται… Ειναι αδύνατο να σταθουμε.. Στον κυκλωνα…οποιος μπει στην κινουμενη αμμο θα εχει την τυχη των κυλωνων της Αμερικής.. Που παρασερνουν τα παντα… Θα τα σηκωσει ηλα θα τα στριφιγυρισει.. Και θα τα τσακισει…απιστευτα…. Καιρικα φαινομενα…Χμμμμ.

 18. Ανώνυμος says:

  Κόψτε ρε τις μαλακίες! Αρχίσατε πάλι; Τι δαιμονικές οντότητες και αιθερικές παπαριές μάς τσαμπουνάτε μωρέ; Αυτό είναι φαινόμενο παρειδωλίασης. Μπορεί για μια στιγμή να δεις ένα πρόσωπο που να σού φανεί σαν την Παναγία, και μετά από λίγο αν ξανακοιτάξεις, να δεις κάτι το τελείως διαφορετικό, π.χ έναν Άγγελο. Εγώ είδα για παράδειγμα, με την πρώτη φορά που εστίασα το βλέμμα μου πάνω στην εικόνα, την μορφή μιας γριάς που κοιτάει στοργικά κάτι, όπως η Παναγία τον Χριστό που έχει στην αγκαλιά της (ακριβώς κάτω από την Πελοπόννησο αυτό). Πρόκειται όμως για φαινόμενο παρειδωλίασης 100%, γιατί στην οποιαδήποτε εικόνα με πιξελωτή ανακατωσούρα, είναι δυνατόν να βλέπει κανείς διάφορα..δεν σάς παραξενεύει το γεγονός ότι το 95 με 98% των θεάσεων αυτών έχουν να κάνουν με πρόσωπα και όχι με αντικείμενα; Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί έτσι είναι δομημένος ο εγκέφαλος τού ανθρώπου, να λαμβάνει σήματα πρωταρχικά ανθρώπινων ή ζωικών μορφών (οτιδήποτε έμψυχο δηλαδή). Εγώ πολλές φορές στην τουαλέτα, όταν μπαίνει το φως τού ήλιου από το παράθυρο και φωτίζει τα πλακάκια τού δαπέδου, βλέπω διάφορα πράγματα πάνω στα πλακάκια, τα οποία και αλλάζουν μορφή στην οπτική μου εστίαση ανάλογα με το πότε θα τα παρατηρήσω, με το ποια οπτική γωνία εστίασης θα έχω κλπ. Έχω δει πχ έναν μυστακοφόρο γέρο που από κάτω έγραφε την λέξη «Μύστης», έχω δει γυναίκα να κάνει πίπα σε γέρο και πολλά άλλα… Και η εικόνες αυτές που έβλεπα ήταν σε όλα τα πλακάκια η ίδια αφού το φως τού ήλιου έπεφτε πάνω σε αυτά και με βοηθούσε να «ερμηνεύσω» αυτά που έβλεπα. Αυτό συνέβαινε επειδή τα πλακάκια ήταν ακριβή αντίγραφα..αν πχ κάποιο πλακάκι είχε τοποθετηθεί διαφορετικά από τις 4 δυνατές κατευθύνσεις, φαινόταν η εικόνα να ήταν η ίδια, αλλά με την περιστροφή των ανάλογων μοιρών. Θέλω να καταλήξω στο ότι όλα αυτά αποτελούν το γνωστό φαινόμενο τής παρειδωλίασης και απορώ πώς κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό εδώ μέσα. Γι’ αυτό, λοιπόν, αφήστε τις θεάσεις δαιμονικών οντοτήτων στο αιθερικό και άλλες τέτοιες ανυπόστατες αρλούμπες και δείτε το όλο θέμα λίγο πιο λογικά. Μπορεί π.χ. κάποιες εικόνες σε σύννεφα που να δείχνουν πολύ παραστατικά κάποια πράγματα να μην είναι φαινόμενο παρειδωλίασης, με ό,τι δύναται να σημαίνει αυτό, αλλά δεν θεωρώ λογικό να βλέπουμε παντού φαντάσματα και να καλπάζει η φαντασία μας. Σόρρυ παιδιά, αλλά νομίζω ότι με αυτό το άρθρο το τερματίσατε…

 19. ΗΡΩ says:

  μας μοιάζει αριστερά κάτι να παίρνει αγγαλιά ένα παιδί , που η συνολική εικόνα μοιάζει με πουλί σαν το πουλί κορμοράνο. και λίγο δεξιά κάτω μια αρκούδα.. το παιδί φοβάται την αρκούδα..
  πάνω στην ΄μέση μοιάζει με μια κοπέλα που κοιμάται μπρούμυτα αλλά μοιάζει και σαν να έχει τα δύο χέρια ανοικτά. και αριστερά μια μορφή με το δεξί χέρι της /του κάτι να κάνει . είναι σκυφτή/ος … σαν να ψιθυρίζει ή να απειλεί..δεν ξέρω..
  η φαντασία μου αυτές τις εικόνες μου δείχνουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *