Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

09:30 - 02/03/2023

Το Σολομώντειον Κλειδί [στα Τέμπη/Temple of the 3D_evil Kings: 118+118+181+181+811+811=2220=222….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Το Σολομώντειον Κλειδί [στα Τέμπη/Temple of the 3D_evil Kings: 118+118+181+181+811+811=2220=222….

Είδαμε τον αριθμόν 118, τον είδαν πολλοί και σε προανακοινώσεις, προσωπικά δεν τον είδα, πρόσφατα, λόγω έλλειψης χρόνου διαδικτύωσης ή είτε τον είδα είτε όχι, αφού τα γνωρίζω….

Ο αριθμός 118 είναι τρία ψηφία/ψοφία, τρεις ψηφιακές προσαρμογές.

Κάνουμε αναγραμματισμόν του καθενός που πάντοτε είναι 6ΆΔΑ:

118+118+181+181+811+811=2220=222

Περιττόν να αναφερθώ εις τον 222 σε σχέση με τους «Εβραίους», ψάξετε το εάν δεν γνωρίζετε….

Μόνον αναφέρω ότι τα τρία θηρία ή και οι τρεις βάτραχοι της Αποκάλυψης είναι:

Όφις αρχαίος δράκος = 222 = 6

Αντίχριστος θηρίον = 222 = 6

Ψευδοπροφήτης/Ψευδοπροφύτης θηρίον = 222 = 6

Σύνολον σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις 666….

Συνάμα βάσει αριθμολογίας 222/2 = 111 = 666 αφού 1 ή Ι = 6 εις την εβραϊκή γραμματοσειρά !

666+666=1332

222Χ6 ή αναγραμματισμόν του κάθε ψηφίου 2 ήτοι 6 φορές = 1332 = 333

Και 1332 Χ 2 = 2664 = 666 ….

2664=18 ΟΚ, ο Μοναχός από την Ιερά Μονή  Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου Πρέβελη Κρήτη μου έλεγε ότι ο αριθμός 18 είναι κακός, αυτός έβαζε να του αναγνώθουν την Αποκάλυψη κάθε βράδυ, ενώ συνειδητοποίησα ότι είχα επισκεφθεί την περιοχή πριν 18 έτη και παρότι ήθελα να επισκεπτώ την Πρέβελη αλλά όχι το Μοναστήρι δεν το έκανα….

Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα [ΑΣΠΟΥΜΕ 222], τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου [ΑΣΠΟΥΜΕ 222] ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ [ΑΣΠΟΥΜΕ 222].

Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα ανάγει το ίδιον, ασπούμε ότι αυτόν το ίδιον συμβολίζεται με 222 ή έναν 6….

Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

666Χ 6 αναγραμματισμούς = 3996 = 999.

Αποκ. 13,5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μνας τεσσαράκοντα δύο.

42 μήνες Χ 30 ήμεραι = 1260 = 126+162+216+261+612+621=1998 = 999 = 27 = 9.

Μήνας = 30 = 3 και 42 = 342:

234+243+324+342+423+432=1998 = 999…

222 = 2Χ2Χ2=8  Χ3 = 888 = 24 = κύβος = 6 και 2160ο και 6Χ6Χ6=666….

Εντάξει, διατί επιμονή με το 666;….

Γνωρίζουμε ότι πλήρωναν τους σκλάβους με 666 μονάδες όπως θα γίνει και με τους Νεόσκλαβους ήτοι 666 σεντ όταν επιβληθεί το χάραγμα…

Γνωρίζουμε ότι το Ι ή 1 = 6 εις την εβραϊκή γραμματοσείρα.

Γνωρίζουμε ότι τρεις ίσες ευθείες = ι ή Ι = έναν ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον όπου έχει 60ο Χ 3 = 606060 = 666 και κάθε γραμμή του τριγώνου αυτού σημαίνει ίσων διαστάσεων γραμμένον 6….

Αυτόν όπου μου είπε ένας φίλος είναι ότι αρχικώς ο Δαυΐδ είχε εις την σημαία του έναν ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον επειδή γνώριζε διά Την Αγία Τριάδα εκ του Δείπνου του Αυραάμ ! Και αυτόν το τρίγωνον σημαίνει 666 = ιιι = Δ !

Ο διάβολος αντιγράφει Τον Τριαδικόν Θεόν: αρχαίος δράκος όφις, θηρίον και ψευδοπροφήτης !

Εις την Βάπτιση Του Χριστού εμφανίστηκε Η Αγία Τριάδα εις τις τρεις συνομωταξίες αισθήσεων α] Ιαχά/Ιαχή Πατρός ήτοι Ακουστική Αίσθηση β] εν είδει Περιστεράς Αγίω Πνεύματι ήτοι Ορατική Αίσθηση γ] Αφή Ο Ενσαρκωμένος Υιός με σώμα Τον Οποίον έγγιζε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήτοι Αφική Αίσθηση, οι δε γεύση και όσφρυση υποκατηγορίες της αφής εξού και με αφή και επαφή γίνονται αισθητές.

Ο διάβολος αντιγράφει ως εξής, ασπούμε επισκέπτεσαι την υπεραγορά πριν εισέλθεις α] ελέγχεται η φωνή σου ήτοι ακουστική επαλήθευση β] ελέγχεται ομματός σου ήτοι βιομετρική επαλήθευση γ] ελέγχεται δι’ αφής η χείρ σου ήτοι αφική επαλήθευση…. Να η τριάδα αντιγραφής των Αισθήσεων και το Αντιβάπτισμα και Αποβάπτισμα των Χριστιανών !….

Αποκ. 13,15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. Ακουστική και αφική αισθήσεις…. Και εικονική πραγματικότητα…

Αποκ. 13,15 Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.

Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ασπούμε τριάδα και 222 Χ 3 = 666….

Αποκ. 13,13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Οπτική Αίσθηση….

Αποκ. 13,13 Και κάμνει, το προβατόσχημον αυτό θηρίον (με την δύναμιν του διαβόλου) μεγάλα και τερατώδη σημεία, ώστε και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά μίμησιν του προφήτου Ηλιού).

Αποκ. 13,14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Αποκ. 13,14 Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε. Εδώ εάν είναι κυριολεκτικά τότε ο Αντίχριστος θα αναγνωριστεί λόγω της πληγής του από μάχαιραν…. Ίσως το χάραγμα να είναι προς τιμήν του όπως εις τους Χριστιανούς είναι ο Σταυρός προς τιμήν Του Χριστού!

Τέμπη και Temple of the King Fake Solomon Antichrist Solomon…. Το κλειδί διά τα δαιμόνια….

Παναγιωτής ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (4)

 1. τα Vagonια που έδειχναν ηταν το 2 και το 6..

 2. Η πληγή της Μαχαιρας
  Η πληγή του Λόγου
  Το κλειδί διά τά δαιμόνια=Ο πρώτος Άρχων
  Το κλειδί κατά των δαιμόνων=Ο Πρώτος Αδάμ
  ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑ=118

 3. ΠάνοςΓέριμου 03/02/2023 @ 7:34 ΜΜ

  ΑΑΑΑ 2 και 6 = 26 + 62 88, βγαίνει και αυτός ο αριθμός αλλά δεν έκανα προέκταση, που σημαίνει ανακύκλωση, αναποίηση, επανάληψη επίθεσης ασπούμε και δεύτερη φάση επανάληψης… Πάντως το 26 τελευταία το εντοπίζω πολύ και ίσως έχει σχέση με το 13 χ 2 αλλά και με το διπλάσιον 52 που + 25 = 77… βγαίνει και αυτόν… Στην Γένεση: 7 φορές τιμώρρησε Ο Θεός τον Κάϊν 77 τον υιόν του που καυχήθηκε ότι σκότωσε δύο που ο ένας τον τραυμάτισε και ο άλλος τον πλήγωσε. Μετά στην Καινή Διαθήκη όταν ο Μαθητής λέγει 7 φορές να συγχωρούμε τον αδελφόν, Ο Χριστός αναφέρει 77. αντίστροφα λόγια με την Γένεση που εκεί κρίνει Ο Θεός ενώ στην Καινή αναφέρεται από άνθρωπον προς άνθρωπον. Το 13 σε καλές περιπτώσεις είναι 1 Θεός Τρία Πρόσωπα και 31 = Τρία Πρόσωπα Ένας Θεός = 44 και το διπλάσιον εκείνον που αναφέραμε προηγουμένως = 88.

 4. ΠάνοςΓέριμου 03/02/2023 @ 7:38 ΜΜ

  (/) σαφέστατον, αίμα για αίμα, θυσία για θυσία….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*