Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
10:15 - 31/07/2022

Τό ball in εί ναί παρασ-α-gas[kaysi-gausi-καύσι-ΣΥ-σύ-si-see-sea si,s,terιώνεις] “καλλύτερον” από τήν ηλ,εκ+τρον-ν—ική ε[αυ(ρο)το].ταυ+το—-τητά….

Τό ball in εί ναί παρασ-α-gas[kaysi-gausi-καύσι-ΣΥ-σύ-si-see-sea si,s,terιώνεις] “καλλύτερον” από τήν ηλ,εκ+τρον-ν—ική ε[αυ(ρο)το].ταυ+το—-τητά….

Τό ballin-bull+in-g πολλοί τό έκαμαν γιά “υγεία”, άλλοι γιά πειθ.αρχία, άλλοι από φόβο στίς αρχές, άλλοι από ύπνωση καί όλοι από τά 4, διότι καθ’ έν,αν οδ,ηγεί στ’ άλλον, πράξε τό νά δείς, “υγεία” σημαίνει νά έχω χρήμα, νά έχω χρήμα σημαίνει νά μήν έχω πρό,βλημα αλλά νά είμαι πρόβλημμαν τών α,ρχών καί υπ.αρχών σημαίνει υπ/ιπ,νώση-νόηση-νόσηση…. ! .>

Τήν ηλεκτρονική ταυτό—–τητα για—-τί τί κάν, είς; : ;

Απ’., ευ,”θείας” στό ψη,τό!….

Απ’ό όν σέ πράγμα συν,στήματοοοοος ! ! !

Μέ τά ballia-bollia μπορεί νά γλυ,τ,ώσει κάν+ποίος ,

μέ τά ηλεκτρόνια ό’,μώς?????????????

Μέ τά ballia δηλ,ώνεις μία καί υπό΄,τί,θεται τελ.ιώ,νείς…. μέ τά ηλεκτρό—-νοιά-ανοία δηλ,ώνεις αιώ,νοία υπο,ταγή-υπό,ταξη ….

σού βάζω μπολ-αιώ—νοία-νοιά-ανοία μέ,χρίς νά υπο,ταχθείς-υπο+ε.αυτό+ταχ,θείς αιώ-νοίαααα.!.
είσαι στήν φαρ,μάν μέ μί,άχ καύλα-καΰλα…. !

[καΰλα, ελληνοκυπριστική λέξη που σημαίνει οσφυοκάνπτης ατ,add-ιταμωτικ+ώς, οικονο[no],+μικώς, ψυχοσφυοκαμπτικώς-go,ast ,,,,

καΰλώ = δέχομαι νά σκύψω, δέχομαι τό bigbinbanπήδημα, έλεγαν τά “καμάκια”: σού καΰλυσε,ν ρέ;….
Black goo-00000000 = υγ,ρόν πύ,ρ στό μυ,αλό-μυ+αλλο+ποιημένον, στήν καρ,δία καί πετσ,εί…..
μπλακ γκόοοοοουυυυ μέ γραφέν-+ον έν,αν…. καί μπλακ κ,όφιςςςςςςς-[&οf,fice demondemo,cracy-κράση-α+κράση]

Εί,μ,αί+μαno ηλεκτρονικός μαλαξάκας….. Ό έχων ηλεκτρονική ταυ-ταφ[οπετρα]τό τί τά-ντι ντι ριχτά] απο,ποιήθηκεν τήν φύ,σιν = οφύσιν = off side is in ! Χωρ,είς αυ,τήν δέν υπ>άρχει έξω εκ,εί !

“Ζή” μέσ’ απ’ τό μαρά[άρα μάρα = κατ’ άρα &/εξού μαρ.αίνεται ρήν+μάν]φέττι[φέττες φέττες λούρες λούρες η ψυχονοία-αυροψυχονοία], κοιττ,άξαρσθε-αξετε τήν ει,κων-εξωφύλλου, σβύνει αυτόν τό μάρας φέττιν σβύνει κι’ αυτός, μάγια καθ’ρέπτη α,ψυχός………

Συνδοιάστε bar—-βαρ(ος)+[βάρος] code-κότα μέ τρία διπλοτετράγωνα έν μέσα στ’ άλλον—– tar-get-[πίσσα πάρε όπως λέμε πίσσα τής Κόλλα,σις έναν πράμαν —- ό target is to tar g(G).et]-Gi-Gee-is the ma,sons God-Dog-“θεός” &  ma/μά-μμά-τροφή εληνιστί εξού καί: κάνε άμμου=φάε στά βρ,έφη-βρυά,έφη εξού έν+βρύα=έμβρυα-ένβρυα=εν+ύβρις κόσμον-καϋόσμον=καυμένη οσμή—- is ma,mon,sons haχα! Καί You Q,uick[Σκέχου καί μελέτησον καί ερεύνησον όλα τά Q: or,γάνωση Q, Qu,ran = Qu,run[Κοράν-ι = κορέω = σπέρνω-spread- εξαπλώνω = έξω απλώνει τίς παγίδες τού κατά Τόν Άγιον Αντώνιον = Quick Run/Re,spon,ce, Q,Un,tum/done Financial Syster[QFS] &άλλα… Καί: συν.βολισμός-συν,διά.βολ/μπολ,ισμός Bl.ack Goo[go to o/0-ze,ro-roze-orez-ores-sero-serial nu,m,b,er Καί: γρατσουνιαφίτης-γραφ,ίτης-γραφένιον = άν,.θραξ όπως πετρ’έλαιον καί Black G,oo! Όλα μαύρα, τρία μαύρα, τρία τε,τρά+γωνά μαύρα καί μέσα τρία γεμάτα μαύρα τε/death,τρία/τρά,—γων/γόν-[ος]—α….——— ό Co.ffes-fees-of,fis-of,fees, μήπως η ζωή μάς δέν είναι καφές, τέλη καί γρα,φεία-γραφ,ένια όφις ρομποτικής;;;; χαχαχα…. καί αντί.στροφα όφις = σιφό = σιφού διδάσκαλος-σοφός κινεζιστί καί σύ φού = εσύ τό πύρ-φώς-φωτειά-αφ.ού φού ελληνιστί σημαίνει φώς καί πύρ/φώκος, φλόγξ αλλά καί φλογέρα-φλογξ-γοερώς, γοητεία, πάθος καί φω,τεία….. νέα αταξία απρ,αγμά,”των”…… QFS = Queue Fees System-Satan = Σειρά Τελών Συνστήματος-Σατ,ανά = set ανά = set ξ,ανά = new world or,der is G,reat = G re at re,set=teser = η σειρά καί τε/dead/de,at & Set = Seth = Σέθ = Σατ.ανάς = Σετ,ανάς = G re at re Set….. καί κάτσε στήν θέση σού, στήν κόλλα, σύ δηλα.δή μέ ηλε κτρον ική θέση καπνός η ψυχή…..

Σέ λένε ηλεκτρο,νικό “γιώργο” ηλ,ι+άκη;” κάθε ομοιότητα είναι λαγχαία, η ψυχή δέν ομοιάζει μέ τήν φωτοδεσμομηχανική δι’,ό,τι είναι φωτοδεσμοφυσημενοπνευματοζωντανή….. What Q u r, Quran? Any Q you are you are QAR=RAQ=RAG=ΚΟΥΡΕΛΛΙ ΚΟΥΝΕΛΛΙ = ΦΕΤΤΕΣ ΦΕΤΤΕΣ ΛΟΥΡΕΣ ΛΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑ,ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΤΟ ΑΝΑ,ΓΝΩΣΜ,ΑΝ!!!!!….

καί τό μαύρον gas = G.as=G.us=αναγραμματιστί η φωνή suck…. θά γλείφεις τήν εικόνα τού θηρ. ίου-υιού στήν γειτ.ο,νοία Αποκάλυψη εντός δικτύου-on line or off line —– gram,μική serial soul killer γραμμωτοκωδική QARE-ΚΑΡΕ καί τά καρέ είναι γραμμωτά καί κώδιξ σημαίνει κάτ’,…ω !

υπάρχει κ’ η άσπρη νύχ,τα υπά,ρχει κ η μαβ,ρη νύξ,τά…. !

[Σημείωση ό ζωντανή ηγογράφηση MADE IN JAPAN είναι μέ υπερ+διαφορά η καλύτερη συναυλία ρόκ όπου έγινε ποτέ καί η καλύτερη μουσική ρόκ όπου ηχο,γραφήθηκε-γραφενήθηκε σέ βυνίλλιον νά τ’ ακούσετε, όχι σέ “λουκουμάκια”, διαπασόν μέ κοντά σύρματα στά μεγά,φωνα δίπλα καί θά Αντι,ληφθείτε, γιατί σάς τό λέγω, γιά νά τό βρείτε μόνοι σάς από πού μάς πήραν καί από πού μάς έφεραν, από μάς ηχο,γράφησαν στά υποσυναίσθητα αυτά που θέλουν καί από πού μάς έσβυσαν σέ μία μαύρη νύχτα δίχως τελειωμόν στήν ανάγκη τού εθισμού γιά ηλεκτρονικό καί πώς η Αντίσταση ήτοι η Αυτοκυρίαρχη ΑυτοΑντιδραστική Αυτοθέληση μπορεί νά φωνάζει μέχρι τέλους ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ… Καί είπαμε πού κατα,σκευωριάστηκε-σκευάστηκε-σκεύος τό υπο,συνείδητον έγινες; ΜΑΔΕ-ΜΑΤΕ-ΜΙ-me —— MATE MADE EL,EK,TRON,IX IN JAPAN TELE,CUMNICA,T.ION!!!!!]

Στα κατύδατα μαύρα υφάδια στά μαύρα σύν,παν,τα τής ψυχής

Τόν βρήκα ξανά τόν δίσκο σέ βινύλλιον στής Αυστρίας τό Λήτς, αλλά δέν ήθελα νά ξανά κατέβω στά κατ’έν,κατά ξανά τής μαύρης κβάντας τής ψυχής

Εί, πάμεεεεε διά πασών ….. μπάμ !

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑΣ 07/31/2022 @ 10:51 ΠΜ

  ΠΑΡΑΝΟΙΑ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ Ο ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑΣ.

 2. μην ανχωνεσαι συν…ελληνα,εμβολιο δεν κανουμε ταυτοτητα ηλεκτρονικη δεν περνουμε την πολη θα την παρουμε…ολους θα τους νικησουμε τον δαιμονα που εχουμε μεσα μας ,τον εαυτο μας μονο να νικησουμε…αυτο ειναι το μονο δυσκολο τα αλα ειναι ευκολακια…δε μασαμε οι ελληνες στα δυσκολα αντεχουν δυναμωνουν οπως και η ορθοδοξια..στα ευκολα ο κακος εαυτος μας δυναμωνει κραμερ εναντιων δαομονοκραμερ συν θεο κατι θα γινει…εχε πιστη…ο επιμενων διωχνει τον δαιμων…ολος ο κοσμος εναντιων ο κραμερ ενας

 3. ΠάνοςΓέριμου 07/31/2022 @ 12:02 ΜΜ

  Έφτασε ό πολυζουρλομανδύας 666

 4. ΠάνοςΓέριμου 07/31/2022 @ 12:04 ΜΜ

  Κραμερολούλις, βλέπω αυτό που έρχεται καί δέν ανακόπτεται, τό νοιώθω από τώρα… καί εάν δέν ανακοπεί…. έ πώς νά τό ειπούμε Μαρτυρικόν Φρόνημαν, καί δέν τό έχουμε, Ό Θεός ΒοΗθώς μάς!

 5. ΠΙΘΗΚΟΚΥΝΗΓΟΣ 07/31/2022 @ 1:47 ΜΜ

  Τί Βαθεις Μωβ, Μαύρες Νυχτες και τσιγάρα από τον Άγιο Αντρόνικο ρε Παναή; Καθαρόαιμη Ψυχεδέλεια χωρίς Βοηθήματα

  https://newtube.app/user/IoannisKomninos/rP1FHM6

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/01/2022 @ 1:38 ΠΜ

  Αυτές τίς ημέρες ήταν τού Αγίου Ανδρονίκου, εχθές νομίζω…. ψυχοεπενδυτική ψυχεδέλεια καί τά ρέστα στόν άζωτον…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*