Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

10:03 - 16/09/2023

Τί σημαίνει σύντηξη & συγχώνευση φυσικῆς [6], ψοφιακής [6] & βιολογικῆς [6] ταυτότητας; soul & Body Fusion Kitchen…..

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Τί σημαίνει σύντηξη & συγχώνευση φυσικῆς [6], ψοφιακής [6] & βιολογικῆς [6] ταυτότητας; soul & Body Fusion Kitchen…..

Κλασικὸς Ὁρισμὸς Σύντηξης: «Μὲ τὸν ὅρο σύντηξη χαρακτηρίζεται ἡ τήξη διαφόρων οὐσιῶν ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάμειξη. Στὴν Χημεία ἡ σύντηξη ἀποβλέπει στὴν ἐκτέλεση ἀντιδράσεων μεταξὺ τῶν συντηκομένων οὐσιῶν καὶ στὴ παραγωγὴ εὐδιάλυτου στὸ ὕδωρ, ἢ ἄλλου ἀνόργανου, διαλύτη τήγματος».

Σᾶς εἶπα ὅτι προφέρουν λέξεις κλειδιὰ πρὶν τὶς ἐφαρμόσουν μὲ κάποια ὕπνωση εἰς τὸ μέλλον. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ λέξη σύντηξη/fusion.

Καὶ ἡ λέξη τήξη/melting θυμήθου τὰ μαλακά [μαλακισμένα] ὡρολόγια τοῦ Σαλβαδὼρ Δαλὶ ποὺ λοιώνουν τὰ Πεδία.

Θυμήθου γενικότερα τὸν σουρεαλισμό…..

Θυμήθου τὰ τελευταῖα 20 ἔτη τὴν fusion κουζίνα, ἀσποῦμε τὴν ἀνάμειξη κινέζικης μὲ μεξικάνικη κουζίνα-μαγειρεύματα….. Τὸ fusion θυμίζει ὡς λέξη καὶ τὴν φούσκα. Θυμήθου τὲς φοῦσκες σὲ οἰκονομία, πωλειτική, ὑποσχέσεις γιὰ ἕναν Μεγάλο Ἑλληνισμὸ καὶ ἄλλα μεγαλεῖα τοπικὰ καὶ παγκόσμια, ὅτι ὅλοι θὰ προχωρήσουμε ἐμπρὸς μὲ τὴν ἔννοια τῆς προσωπικῆς συμφέρουσας προόδου διὰ τὸν καθένα, ἐνῶ πάντοτε εἶναι διὰ τοὺς ἴδιους μερικούς….

Φυσικὴ ταυτότητα εἶναι τὸ σῶμα.

Βιολογικὴ ταυτότητα εἶναι τὰ γονίδια & τὰ χρωματοσώματα, δηλαδὴ οὐσιαστικὰ ἡ ἐκδηλωμένη ἐν σώματι ψυχή.

Ψηφιακή/ψοφιακὴ ταυτότητα εἶναι ὁ ἠλεκτρομαγνητοβαρυτισμὸς μέσα σου καὶ ἔξω σοῦ ἀπὸ τὴν σύνδεση μὲ ἕναν παγκόσμιο διαδίκτυο μὲ τὴν ψυχοπνευματοσωματικὴ ταυτότητα σου….

Ἀντίστοιχη τριάδα πνεύματος, ψυχῆς τὲ σώματος…. Ὅλα σᾶς ἔγραψα πολλὲς φορὲς εἶναι Τριαδικὰ ἐπειδὴ Ὁ Θεὸς εἶναι Τριαδικὸς καὶ ὅπως ἔγραψε ὁ Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν παλαιότερη καταγεγραμμένη μαρτυρία ὅτι εἶπε Ὁ Θεὸς εἶναι Τρισμέγιστος, εἶπε συνάμα ὅ,τι ὑπάρχει ἄνω ὑπάρχει καὶ κάτω καὶ τὸ ἐξήγησα ὅτι μεταξὺ ἄλλων σημαίνει ὅλοι οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς & τῆς Ζωῆς γενικότερα εἶναι Τριαδικοὶ καὶ τὸ ἐξήγησα πάμπολλες φορὲς μὲ τὸν Νόμο της Τετραπιθανότητας, ὅπου ὅλα εἶναι τριαδικὰ καὶ τὸ σύνολον τους τὸ ἀνάμεικτον….

Μὲ τὴν σύντηξη δηλαδὴ συνλοιώσιμο βιολογικῆς, φυσικῆς καὶ ψηφιακῆς/ψοφιακὴς ταυτότητας ἐπέρχεται ἕναν ξύλωμα ἄνευ προηγουμένου, ἕναν τέλος τοῦ ἀνθρώπου ἢ αὐτοῦ ποὺ γνωρίζουμε ὡς ἄνθρωπο. Αὐτὸ τὸ ὀνόμασαν μετάνθρωπον. Ὅπως π.Χ. μ.Χ. ἐδικοῦνται μὲ τὴν νέα τάξη ποὺ σκοτώνει τὴν Χριστιανικὴ Τάξη & τὸν ἄνθρωπο μὲ μετάνθρωπο ἤτοι τὴν δολοφονία τοῦ ἀνθρώπου μὲ συντηγμένο ἄνθρωπο.

Ἡ συγχώνευση βιολογικῆς, φυσικῆς καὶ ψηφιακῆς ταυτότητας προσδιορίζει κάτι ἐντελῶς καινούργιο, μία δημιουργία χημισμοῦ στὸ ἐργαστήριο, ἕναν πλαστικό!

Ὁ ὅρος Μαγειρεῖον Σύντυξης Ψυχῆς [Soul & Body Fusion Kitchen….][ τὲ καὶ Σώματος σημαίνει τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.

Ἡ σύντηξη μέσα σὲ μία κιματομηχανὴ συγχώνευσης βιολογικῆς, φυσικῆς καὶ ψηφιακῆς/ψοφιακὴς ταυτότητας ἰσοδυναμεῖ μὲ ἰσοπέδωση καὶ ἰσοποίηση ψυχῆς [6], πνεύματος [6] καὶ σαρκός [6], ἤτοι 666.

Διατὶ ὅμως μὲ τὸν ἀριθμὸν 666; Ὑπάρχουν πολλὲς ἐξηγήσεις ποὺ δώσαμε, θὰ δώσουμε καὶ αὐτές.

Ἐξ = 6, ἀπό/ἐκ [ἀπὸ = ἔξοδος πρὸς τὰ ὀπίσω ἀπόχώρησή & ἐκ ἐκβολὴ πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἢ καὶ πυροβολήση ἢ ἐμετὸς ἢ γέννηση], ἐθισμός/ἕξη & φῦλον ἐξοῦ καὶ σὲξ = εἰς+εξ & εἰς ἔξην καὶ εἰς+αιξ [αἴγα] ποὺ εἶναι τὸ ζῶον ποὺ εἶναι ὁ μπαφομὲθ & Αἰγόκερως ἢ καὶ Αἰγόψαρως εἰς τὴν Ἀστρολογία ὡς ζωγράφισμα…..

Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν δύο φῦλα, εἶναι αὐτὰ ποὺ τεκνοποιοῦν ἀλλὰ καὶ φυλὲς ποὺ εἶναι διαφορετικὲς συνομοταξίες γονιδιακῶν χαρακτηριστικῶν!

Εἰς τὸ χαρτοπαίγνιον ὑπάρχουν 4 φυλὲς γνήσιες, ἡ πίκα, ἡ καρῶ, ἡ σπαθὶ & ἡ κούπα [καρδία]. Τώρα φανταστεῖτε μία σύντηξη & συγχώνευση αὐτῶν τῶν 4 φυλῶν, ἕναν χάος!

Οἱ φυλὲς τῶν ἀνθρώπων ἀναμειγνύονται, ἄλλες εἶναι πιὸ γνήσιες καὶ ἄλλες σχεδὸν ἐντελῶς γνήσιες.

Ἀνάμεικτη φυλὴ τῶν πάντοτε 2 τεκνοποιητικῶν ὀργάνων παρουσιάζονται σὲ ζῶα καὶ φυτὰ τῆς φύσης.

Εἰς τὴν Παλαιὰ Διαθήκη προφυτεύεται σύντηξη & συγχώνευση φυλῶν τοῦ ζωικοῦ καὶ φυτικοῦ βασιλείου & ἀνθρώπου! Πρόκεται περὶ καταπληκτικῆς προφυτείας, ποὺ σᾶς συνάφερνα τακτικότατα…. Νὰ ποὺ ἦρθε μὲ τὰ λόγια του Σβάαμπ: συγχώνευση καὶ σύντηξη βιολογικῆς, φυσικῆς καὶ ψηφιακῆς/ψοφιακὴς ταυτότητας λέγει, ἀλλὰ ἡ συνέχεια θὰ εἶναι καὶ μὲ ἄλλα εἴδη ζωῆς!

Τώρα ξανὰ ἐπιστρέφουμε εἰς τὸν σουρεαλισμό. Πᾶρτε ἀνὰ χεῖρας ἕναν πινέλο καὶ ζωγραφίστε μὲ τὴν φαντασία σας ζῶα καὶ φυτὰ σὲ κάθε ἀνάμειξη, αὐτὸν εἶναι τὸ κράτος τοῦ Ἀντίχριστου…. !

Τὸ Ἅγιον Πνεύματι δὲν κατοικεῖ μὲ Χάριν σὲ Τέρατα….. Ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ εἶδος ποὺ μπορεῖ νὰ Ἁγιάσει καὶ καλεῖται ἄνθρωπος! Ὁ Ἀντίχριστος καὶ οἱ δυνάμεις του ἤδη ἐκ τῶν προτέρων ξυλώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀναμειγνύουν μὲ τρόπον ὥστε νὰ γίνει ἀηδιαστικός, ἀσεβὴς & ἐκτὸς Θείων Προδιαγραφῶν & οἱ Θεῖες Προδιαγραφὲς δὲν εἶναι ὅπως τὸ ρητὸν λέγει: «ἀλὰ καύλα ἀλὰ ποῦτσα» ἀλλὰ βάσει τῆς σοφίας Τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ Ἁγιότητα νὰ εἶναι ἐφικτή!

Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε τὴν δυνατότητα τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσιαστικῆς μετάνοιας, ἤτοι ὄχι τῆς μετάνοιας ἄνευ ἀντικρύσματος, δηλοῖ ματαιόδοξης, ἀλλὰ μετάνοιας ποὺ ἔχει ἀντίκτυπο ὠφέλειας & σωτηρίας εἰς τὴν ψυχήν.

Μὲ τὸν μετανθρωπισμὸ παύει νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ μετάνοια γενικότερα καὶ ὁ ψυχικὸς ὠφέλιμος ἀντίκτυπος καὶ συνάμα ὁπωσδήποτε ὁ ὄλεθρος τῆς ψυχῆς ἐς ἀεί!

Μία ἄλλη ἑρμηνεία ποὺ εἴπαμε, διατὶ τὸ 6. Ἐπειδὴ ἡ εὐθεῖα γραμμὴ = Ι ἢ 1 εἰς τὰ ἑβραϊκὰ εἶναι τὸ σύμβολον διὰ τὸν ἀριθμὸν 6. Αὐτὸ συναντᾶται εἰς τὸ ἰσογώνιο ἰσόπλευρο τρίγωνο = 666 = Ἰσοτρίπλευρο ποὺ συνάμα ἔχει 60ὸ εἰς ἕκαστη γωνία = 606060 = 666. Εἴπαμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἱερὸς καὶ σφετερίζεται ἐκ τοῦ διαβόλου, καθότι τὸ Ἰσόπλευρο Τρίγωνο συμβολίζει ἀκράδαντα Τὸν Ὁμοούσιον Τριαδικὸν Θεόν….

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἤδη ἐκ Θεοῦ μία σύντυξη καὶ συγχώνευση φυσικῆς, βιολογικῆς καὶ ψηφιακῆς ταυτότητας ὡς σῶμα, χρωματοσώματα καὶ ἠλεκτρομαγνητοβαρυτισμὸς καὶ ὁ διάβολος τὰ ἀναπλάθει μὲ τρόπον τινὰ ὥστε ἡ μετάνοια καὶ ἡ προσχώρηση εἰς τὴν Ἁγιότητα νὰ εἶναι ἀδύνατη διὰ αὐτὸν τὸ νέον τερατῶδες «ὀν» ποὺ μέσα στὸν προγραμματισμό του θὰ λείπει κάθε γονίδιο καλοσύνης, Θεοσεβείας, ψυχοεπιμέλειας!

Τὸ «ὀν» αὐτὸν θὰ εἶναι ἐργαστηριακὸ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν διάβολο καὶ θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα Ἐλέγχου τοῦ διαβόλου διὰ τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας!

Ὁ ἄνθρωπος αὐτῆς τῆς ταυτότητας, ἀρνεῖται Τὸν Θεὸν ἀρνούμενος τὴν ταυτότητα του καὶ ἠθελημένα προσχωράει σὲ καινούργια ταυτότητα ἢ καὶ συνταυτότητα [βιολογίας, φυσικῆς καὶ ψηφιακῆς ὑπόστασης] συναινετικὰ μὲ ἕναν ψευδοθεὸ τοῦ ἐργαστηρίου. Ἀρνούμενος Τὸν Θεὸν καὶ τὴν φύση ἐκείνη ποὺ μπορεῖ νὰ ἁγιάσει ἀποδέχεσαι τὶς συνέπειες τῆς νέας αὐτὸ+ταυτότητας καὶ αὐτό+ταυτοποιήσεως!

Εἶναι ὡσὰν νὰ ἀποκόβεσαι ἀπὸ τὸν ἕναν ἐξυπερητητή/διακωμιστή [σέρβερ] & ἑνώνεσαι μὲ ἕναν ἄλλον, δὲν μπορεῖς νὰ λάβεις δῶρα καὶ χάριν ἀπὸ τὸν πρῶτον καὶ ὕστερα ἔρχεται ὁ πρῶτος καὶ διαλύει τὸν δεύτερον μαζὺ καὶ ἐσένα σὲ ἕναν δεύτερο θάνατο ποὺ δὲν εἶναι θάνατος ἐξαφάνισης, βάσει τῶν ὅσων ὁρίζει ἡ Ἀποκάλυψη, ἀλλὰ ἕνας θάνατος δίκαιης καταπίεσης ἐφόρου ζωῆς!

Σᾶς εἶπα διὰ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν ὅτι μόλις ὁ διάβολος τὸ ἐπιτύχει τοῦτον, θὰ σᾶς ἀποστέλλει συνεχεῖς βλασφημίες κατὰ Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε ὁ οὐράνιος μισθὸς τῆς ψυχῆς νὰ εἶναι ὅσον περισσότερον κολασμένος!

Σᾶς εἶπα διὰ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν ὅτι θὰ διδάσκεται ὁ κιναιδισμὸς εἰς τὰ σχολεῖα, ἦρθε!

Σᾶς εἶπα διὰ σειρὰ πολὼν ἐτῶν, ὅτι μετά, ἕνας καινὸς Νόμος, θὰ ἐπιβάλλει συνεύρεση πατρός, υἱοῦ καὶ θυγατέρας καὶ μητέρας υἱοῦ καὶ θυγατέρας! Ἔρχεται….

Σᾶς λέγω ὅτι αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν ἐπιδόματα θὰ τοὺς εἰποῦν ὅτι ἐὰν pushτέψουν θὰ λαμβάνουν περισσότερη ἀμοιβή, εἶναι ἡ προέκταση τοῦ νῦν γλοιώδης ἀηδιαστικοῦ πόσιηκου ρομποτικάνθρωπου ὑπερκομμουνιστικοῦ καθεστῶστος τῆς Κίνας.

Σᾶς εἶπα ὅτι κάνουν push νὰ pushτέψουν ὅλοι, οἱ λέξεις δὲν εἶναι τυχαῖες, ὁ pushτης ὡς λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ push ἀνωμαλίας ψυχῆς τὲ καὶ σώματι….. push to pooff…..

Νὰ ποὺ ὁ διάβολος μὲ αἰσθησιακὸ τρόπο μᾶς προαυθυποβολοῦσε, μὲ τὴν ὠδὴν the soul Kitchen π.χ…..

Σας ανοιγουν τις θυρες της ψυχης, ξυπνατε !

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*