01:50 - 19/11/2020

Θά σού δώσω μία από τίς Θεωρίες μού διά τό Φώς δώρον, μέ ένα πείραμα ανάμματος τσιγάρου. Τήν –m=ec2 καί τό αποκοιμισμένο φώς = σκότος. Νάξερες τί σού δίνω!

Θά σού δώσω μία από τίς Θεωρίες μού διά τό Φώς δώρον, μέ ένα πείραμα ανάμματος τσιγάρου. Τήν –m=ec2 καί τό αποκοιμισμένο φώς = σκότος. Νάξερες τί σού δίνω!

Τύλιξε ένα «καπριτσιόζικο» τσιγάρο καί είς τό επάνω μέρος άφησε τό ολίγον κενόν. μήν βάλεις πολύ καπνό εντός τού τσιγαρόχαρτου, ώστε νά υπάρχει διάκενον είς τίς περικοκλάδες τού καπνόφυτου…

Βάλε τό είς τό στόμα καί άναψε τό ρουφώντας μέ απότομη ταχύτητα μερακλή. Εάν τό επιτύχεις θά καεί τό καπνόφυτο σέ έναν εκατοστόμετρον ή καί κάπως μεγαλύτερη απόσταση βάθους αλλά όχι τό τσιγαρόχαρτο!

Μπορεί νά μήν σού λέγει τίποτε…, αλλά λέγει πάρα πολλά καί όστις τό καταλάβει…

Η ρουφήκτρα, τό στόμα σού δηλαδή, δημιούργησε αντιβαρύτητα μέσω τής επιτάχυνσης εισροής τού πυρός τού ανάμματος…

Εάν εκεί έξω είς τό βαθύ αχανή διάστημα υπάρχει μία τέτοια ρουφήκτρα περικυκλικά, τότε όποτε ανάψει πύρ τό ρουφάει μέσα από τήν ασθενέστερη βαρύτητα καί τό κάνει αντιβαρές, ώστε τό πύρ νά γίνει φώς που νά φθάνει τά πλήν/σύν 300,000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτον. Σέ κάποιον άρθρον σού έδειξα ότι βάσει τής Αποκάλυψης η ταχύτητα αυτή είναι 302,000 χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτο, εάν ισχύει, είναι μία θεωρία βάσει τών αριθμών οπού παρουσιάζει η Αποκάλυψη συγκαλυμμένως καί μέ κωδικούς περί τής Άνω Ιερουσαλήμ, σ’ άλλα εδάφια συναντάμε παρόμοιες τιμές.

Η ρουφήκτρα τού διαστήματος εισπνέει τό φώς μέ τέτοια ταχύτητα, απότομη διαρκή ή παλλόμενη κίνηση καί συνεχή σταθερά, ώστε νά τεντώνει δηλαδή διαστέλλει τά μόρια/άτομα τού πυρός καί νά γίνεται η μάζα τόσον λεπτή ούτως ώστε νά έχουμε αυτόν οπού αποκαλούμε μετατροπή τής μάζας σέ ενέργεια ή e=mc2. Μέ τήν ίδια λογική η συνστολή αυτής τής ενέργειας δηλαδή τού φωτός δημιουργεί τήν καλούμενη από εμένα m=ec2 ήτοι μάζα ταχύτητος πλήν τό μηδέν ή υπό τού μηδενός, αυτόν οπού είς τήν αλάνα τής αστροφυσικής καλείται Μαύρη Τρύπα.

Πρίν σού αναλύσω τήν m=ecη αντιβαρύτητα τού Διαστήματος λειτουργεί μέ όμοιον τρόπον είς τό ήλιον, τό αέριον οπού υπάρχει μέσα είς τήν φούσκα = μπαλόνι οπού βαστούσες είς τήν πανήγυρη μικρός καί σέ ώρα αφηρημάδας χαλάρωνε φυσικώς καί ενστικτωδώς ανοιγόμενο τό χέρι σού καί σού έφευγε τό κορδόνι οπού ήταν βαντουζομένο είς τόν νότιο πόλο τής φούσκας ή δεμμένο μέ σχοινάκι είς τό στόμιον τής καί τότε η φούσκα έφευγε πρός τόν μακρυνόν κατακόρυφον ουρανόν.

Η Μαύρη Τρύπα επενεργά καί επιδρά ελκυστικά δηλαδή μαγνητικά πρός τό πύρ ώστε νά τό τεντώνει καί μέσω τού τεντώματος νά τό επιταχύνει δημιουργώντας τό φώς έλκωντας τό φώς πρός τό μέρος τής καί κάνωντας τό φώς νά τρέχει μέ ασύλληπτη διά τά σταθερά δεδομένα τής Γής ταχύτητα. Η επίδραση τής Μαύρης Τρύπας εισπεράνει μέσα από κάθε σταθερόν στερεόν ή μή πράγμα, είτε αυτόν είναι συμπαγής βράχος, μπετόν αρμέ ή ό,τι δή ποτέ άλλον, εξού καί τό φώς οπού χύνεται είς τήν γήν από τόν Ήλιον έλκεται από τήν Μαύρη Τρύπα οπού είναι ακριβώς απέναντι πλευρά όπισθεν πλευρά. Όταν θά αναλύσουμε σέ άρθρον τήν μυστική σημασία τών συναισθηματικών ροϊκών ενεργειών τού ζωδιακού διαστημικού κύκλου α) παρόρμησης β) σταθεράς καί γ) μεταβλητότητος, νά θυμηθείς εάν σού άρεσε αυτόν νά τό συνδοιάσεις μ’ εκείνον, πολύ σύντομα προσεχώς.

Τό φώς καθώς έλκεται από τήν Μαύρη Τρύπα λειτουργεί μέ τόν ίδιον τρόπον οπού από τήν πηγή τού βουνού εξέρχεται τό ύδωρ καί ξεχύνεται πρός τά κάτω από τήν βαρύτητα τής γής ώστε νά γίνεται χείμαρρος έως καί παρορμητικός (θυμήσου τούς παρορμητικούς τού ζωδιακού κύκλου) καταρράκτης καί έν τέλει νά καταλήγει είς τήν λίμνη τής θάλασσας ήτοι τήν Μαύρη Τρύπα τής λακκούβας μέ τό όνομα ταμιευτήρας νερού ή υδατοφράκτης ή υδροταμιευτήρας ή ωκεανός. Τώρα αντίστεψε τούς όρους τής ροής. Φαντάστου ότι τό νερό ξεχύνεται από μία πηγή τής πεδιάδας καί ανεβαίνει είς τό βουνόν τής κορυφής, επειδή η βαρύτητα ή μία άλλη ή τεχνητή βαρύτητα λειτουργεί ανταγωνιστικά καί ισχυρότερα έναντι τού στοιχείου, μορίου, ατόμου τού νερού καί δέν τό αφήνει νά καταλήξει κάτω αλλά τό ανεβάζει επάνω, καλή ώρα όπως κάνουμε μέ τίς υδροηλεκτροανελκυστηριακές μηχανές ή καί γεννήτριες ενέργειες ή μέ τούς σχοινοδεμμένους κουβάδες/σύκλες διά χειρός μέσα από τά πηγάδια καί τούς λάκκους, ήτοι νά ανεβάζουμε τό ύδωρ μέσω τής χειρονακτικής αντιβαρυτικής αναβιβαστικής διαδικασίας…. Τώρα ελπίζω νά κατάλαβες! Ότι ό ποταμός τού πυρός έλκεται από κάτι ταμιευτήρες ενέργειας καί αναβιβαστικές μηχανές εντός αυτών τών ταμιευτήρων μέ τό όνομα Μαύρες Τρύπες οπού λειτουργούν ωσάν σαπροφάγα καί πτωματοφάγα όρνεα όπως ό ανδεικός κόνδωρ/σύνδωρ!

Κατακλείνωντας τήν δράση καί τό στόμιον τών Μαύρων Τρύπων, τό πύρ από τήν ζέση τού θά μάς έκαιγε μέσω τής αύρας τού. Καί αυτή η διαδικασία σέ παγγήινη διαδικασία ημέρα μετά τήν συνημέρα θά κατάκαιγε τήν γήν μετατρέπωντας τήν σέ μία μικρή Μαύρη Τρύπα, συνεπώς τό φαινόμενον τών Μαύρων Τρυπών είναι ταυτόχρονον μέ τό φαινόμενον τών άστρων. Δούναι καί λαβείν, ήτοι δούναι τ’ άστρα καί δή τό πύρ καί λαβείν οί μικροσκοπικές, οί μικρές, οί μεγάλες καί τεράστιες γνωστές καί άγνωσται, φανερές καί αφανείς Μαύρες Τρύπες, όπου τούς έχω καλύτερον συγκεκριμμένον αποκαλυπτικόν όνομα αλλά δέν θά τό αναφέρουμε πρός τό παρόν δι’ ευνόητους λόγους.

Εάν η πηγή τής κορυφής τού όρους είναι η e=mc2 η λίμνη είς τό βάθος τού ορίζοντα τής μακρόσυρτης πεδιάδος είναι η m=ec2. Η δεύτερη προξενεί τό φαινόμενον τής πρώτης διότι η δεύτερη έλκει τήν πρώτη, αλλά ταυτόχρονα η πρώτη προκάλεσε τήν μοίρα τής διότι σινιάλισε καί συνταυτοποιήθηκε μέ τήν συχνότητα βαρυτικής εκπομπής τής δεύτερης! Η αλήθεια είναι ότι έκτοτε η κάθε μία προγεννάει τήν άλλη όπως η όρνιθα καί τό ωόν έξ’ ανέκαθεν. Η παροιμία λέγει: «εκύλησεν ό τέτζιερης/στούππωμα/πώμα καί ηύρεν τήν μαγείρισσα/κατσαρόλλα»… Τά αντίθετα έλκονται, ,.. μέσα από τήν αόρατη γέφυρα τής ομοιότητας τούς. Η ομοιότητα τούς καθορίζεται από τήν αόρατη καί αθόρυβη προσυγκαταβατικότητα καί προκατάφαση τού ουδέτερου στοιχείου. Ουδέτερον στοιχείον είναι η βαρύτητα, όταν αυτή επιτρέπει τήν διείσδυση, επιρροή καί επίκληση μίας άλλης βαρύτητας, μακρυνής…, ώς αντιβαρύτητας, τότε τό πεδίον τού αντιβαρούς στοιχείου όπως είς τήν περίπτωση μάς τό πύρ ανταποκρίνεται. Εντούτοις, τό πύρ μέ τήν δράση τής ανυπόφορης αύρας τού προξενεί τήν ίδια τήν αυτόματη «αντιπυρική» άνοιξη τής βαρύτητας διά νά φύγει πρός τά έξωθεν άνωθεν τό πύρ τεντωμένον γινόμενο αυτό οπού καλούμε φώς.

Οί επιστήμονες λένε ότι οί Μαύρες Τρύπες συλλαμβάνουν μυστηριωδώς τό φώς ελαττώνοντας τήν ταχύτητα τού, είτε όχι λέγω εγώ! Εδώ θά γελάσω καλοπροαίρεται, χαχαχα, διότι αυτές έφεραν τό φώς σ’ αυτές καί όχι, δέν ήρθε, από μόνον τού τό φώς, ώς τίς Μαύρες Τρύπες, πρόκειται περί διηνεκούς αέναου αυτόματου καί ζωτικού μηχανισμού επιβίωσης καί δή αυτοεπβίωσης τού Διαστήματος. Οί Μαύρες Τρύπες είναι οί βόθροι, οί λάκκοι, οί ταμιευτήρες, οί «σκουπιδότοποι» οπού η αύρα τού φωτός «χάνεται» ήτοι ενσωματώνεται μέσα. Καί όλα αυτά διότι επιδρά η εξίσωση m=ec2.

Όπου μένει ή πάει η πολλή ενέργεια είναι όλα κατακρουσμένα καί κατάμαυρα, εάν έμενε είς τήν γήν, τέτοια μαύρη καί άραχνη τρύπα ή κρανίου τόπος θά ήταν καί η γή.

Τώρα θά σού κάνω καί τήν δεύτερη αποκάλυψη καί ίσως σού τήν αναλύσω πλήρως άλλη φορά ίσως, όχι!

Τό μαύρο, τό σκότος, που βλέπεις δέν είναι έλλειψη φωτός αλλά αποκοιμισμένο κατασταλαγμένο ακίνητο συσσωρευμένο συμπυκνωμένο φώς. Αυτό μετά από κάποια συμπίεση καί μετά δέν αντέχει άλλον σέ συνοχή καί εκρηγνύεται ώστε νά γεννηθούν τά καινοφανή υπεράστρα ή άστρα… Σού είπα νά θυμάσαι νά κοιττάξεις τ’ άρθρα διά τά διαστημικά συναισθήματα είς τά ζώδια (παρορμητικά, σταθερά, μεταβλητά, επίσης τα 4 στοιχεία) Παρακαλώ μήν τό κλέψετε διότι τό έχω κατοχυρωμένον καί σέ πολλά αντίτυπα πέρα δώθε, διά νά εξηγούμαστε καί νά σεβόμαστε…

Η σχέση ελκούμενου καί έλκων είναι τέτοια ώστε η Μαύρη Τρύπα νά ομοιάζει μέ έναν γίγαντα ό οποίος είναι ακουμπημένος σέ έναν γιγαντιαίον τείχος καί μέ τό χέρι τού έλκει ώς Κρόνος τά παιδιά τού ή επάνω είς τά στήθη τού ώστε νά τά σπουρτάει = νά τά κάνει λοιώμα καί διασπορά ταυτοχρόνως, μέσα τού, ήτοι μία συγχώνευση μέ συγχωνευτή τήν Μαύρη Τρύπα καί συγχωνούμενον τό φώς!…

Ένας τρόπος πού γίνεται αυτόν είναι ό εξής. Έχεις έναν πομπό, ένα ασύρματο καί κάποιος σού στέλλει σήμα, σημαίνει τό κάνει αντιβαρές έν αγνοία τού ότι αυτό συμβαίνει καί συνάμα τού δίνει διεύθυνση προορισμού. Τό σήμα όπως ένας υπερατλαντικός πύραυλος πηγαίνει καί σκάζει στήν πόλη-πομπό που εστάλη καί τότε μπούμ! Δέν υπάρχει πιά διότι έγινε κάτι στατικό, συγχωνεύτηκε από τόν αποδέκτη πομπό. Μέ νοείς τί σού λέγω; Τό σήμα δέν υπάρχει πιά, δέν ταξειδεύει έχει συγκρουστεί μέσα είς τήν Μαύρη Τρύπα τού πομπού καί τό πολύ πολύ νά έχει σχηματισθεί σέ πληροφορία μέσα στά κατάστιχα κανενός Η/Υ, τετραδίου ή… ώψ, ώπ!, εγκεφάλου! Ναί καλά άκουσες, πομπός αποστολής καί επιστολής = σύλληψης μηνυμάτων από τό Διάτημα, τούς αγίους, τούς αγγέλους, τούς δαίμονες, τούς κακούς καί καλούς, ουδέτερους καί ανάμεικτους ανθρώπους καί βεβαίως Τόν Θεόν άν σού κάνει κανένα θαύμα ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΝ+ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΟΥ ΜΥΕΛΟΣ!!!! Μία Μαύρη Τρύπα δεδομένων καί κατασταλμένων δονήσεων. Έτσι σού κάνουν καί οί παράξενοι πανούργοι γενοκτόνοι πλουτοκράτες μέ τήν διλέξη έλεγχος μυαλού. Κάθε μικροσκοπική καί μεγαλύτερη Μαύρη Τρύπα είναι έναν πεδίον δεδομένων, Ακασικά = Αχασικά Αρχεία, τέτοια έχει καί Ό Θεός διά νά σέ κρίνει ή εξεκρίνει επειδή Εξομολογήθηκες ώς Ένοχος ήτοι προδήλωσες προένοχος! Τέτοια θά είναι καί η απαρχή τής πλατώφόρμας = πλατφόρμας = πλακέττας οπού μέ τό εμβόλιον θά σέ εισάγουν ψυχή τέ καί σώματι σέ μία Μαύρη Τρύπα, τήν Μαύρη Τρύπα τής Κόλλασης απ’ όπου πλέον δέν θά μπορείς νά δραπετεύσεις! Σού έδωσα τίς πληροφορίες, τώρα κάνε ό,τι Νομίζεις!… νομί+ζεις! Τό μικροψήγμα θά είναι ό αποδέκτης καί ό αποστολέας σ’ ό,τι αποφασίσουν οί ιππείς = καβαλλάρηδες τής Κόλλασης σού! Πρόσεχε από τήν μαύρη τρύπα τού μυαλού….

Άν κατάλαβες καλά, τώρα σού έκανα τόν γύρο τού Διαστήματος σέ πέντε μικροσκοπικά λεπτά.

Μόνον διά δυνατούς παίκτες καί συμπαίκτες!…

Ό Θεός μαζύν σάς διά τόν σεβασμόν σάς περισσότερη ευλογία θά λάβετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (18)

 1. γιωργος τιμπολης 11/19/2020 @ 4:36 ΠΜ

  ωραιο. παμε αναποδα. ΑΠΕΙΡΟ ΕΙΣ ΤΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ κριβει την μοναδα . diakopoulos.net/2017/07/02/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%83-de-l-hospital-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81-2/ οποτε διαστημα εις το τελος του χρονου= θεος. https://www.youtube.com/watch?v=uD4izuDMUQA&t=34s&ab_channel=melodysheep Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. οπου ουρανος= διιαστημα οπου γην =χρονος εις την μηδενικη.[η υλη στην αρχη. προ καταγραφης γεγονοτος,υλη μπορει να ειναι και τα αερια του big bang] . σσ λεμε ολοι φθαριστημενοι ]]

  • ΠάνοςΓέριμου 11/19/2020 @ 10:32 ΠΜ

   χαχαχα ωραίος! πρέπει νά συνεργαστούμε εντονότερα…, τούς έχω κάτι εκπλήξεις αλλά δέν τούς τά λέω όλα, διότι κλέβουν… τά κλειδιά τ’ αφήνω κρυμμένα… θά δώ τά βίτεο αργότερα. Ό Θεός μαζύν σού!

 2. E=mc2 , m=c2 / e. Απλά μαθηματικά. Που να έβλεπες και τις εξισώσεις πεδίου, πέρα από την απλουστευμένη ισοδυναμία ενέργειας και μάζας.

  Είσαι επικίνδυνος με αυτά που γράφεις και παράλληλα επικίνδυνοι αυτοί που σε δημοσιεύουν.

  • γιωργος τιμπολης 11/19/2020 @ 3:35 ΜΜ

   εικινδυνος γιατι?σφαξαμε κανακοκορα?]] θα γραψει κανενεις λαθος στις πανελληνιες? και m=e/c2 . θα ελλειιπες εκεινη την ημερα μαλλον.] ειπαμε προσοχη στις μαυρες τρυπες .

  • ΠάνοςΓέριμου 11/20/2020 @ 10:08 ΠΜ

   Έχεις δίκαιον, αλλά όταν σπάζουμε κάτι σπάζει στημένη πολυενέργεια διότι μέ τήν αναφορά καί μόνον αλλάζει τό πεδίον… Τό ότι αυτά είναι επικύνδινα τά έχω αναφέρει.

 3. Μάλλον δεν κατάλαβες ότι το λάθος μου ήταν στοχευμένο.

  Προσέχετε τι γράφετε και τι δημοσιεύετε. Εμείς οι Έλληνες τις λέμε μελανές οπές.

  • γιωργος τιμπολης 11/19/2020 @ 10:53 ΜΜ

   Μαύρη τρύπα (ή μελανή οπή, αγγλικά: black hole) ονομάζεται το σημείο του χωροχρόνου, στο οποίο οι βαρυτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε τίποτα …… file kathgoria synomosia leei oxi astronio .]] δεν παιζει ρολο η επαλυθευση του τυπου. μιλαει για αντιβαρυτητα για αντιυλη σε φιλοσοφικο επιπεδο. και τυπογραφικο λαθος εκανε στον τυπο.

 4. ΠάνοςΓέριμου 11/20/2020 @ 10:11 ΠΜ

  Καιρός νά μπούμε στό πεδίον…., γιά όσους καταλάβουν άρα συνάμα μπορούν, η ενότητα τής συχνότητας μάς εναντίον “τούς” που φθάνει κβαντικώς καί άμεσα έως τίς προσευχές καί επικλήσεις μέ Ταπεινοφροσύνη πάντοτε διότι μόνον σ’ αυτήν τήν συχνότητα φθάνουν μέσω τής άλλες είς Τόν Θεόν!

 5. Για να φιλοσοφείτε ικανώς είναι απαραίτητο να έχετε κατανοήσει τις αντίστοιχες έννοιες. Όταν θέλετε να φιλοσοφήσετε για την αντιβαρύτητα και την αντιύλη πρέπει να έχετε καταλάβει και τους αντίστοιχους μηχανισμούς. Δυστυχώς κατά την ανάγνωση του αρχικού κειμένου καθώς και των απαντήσεων διαπίστωσα ότι αγνοείτε βασικά θέματα. Αναπόφευκτα, δίνετε αυτόματα το δικαίωμα σε κάποιον (όπως ο γράφων) να χαρακτηρίσει τον αρθρογράφο επικίνδυνο.

  Η βαρύτητα δεν είναι δύναμη. Η βαρύτητα είναι αποτέλεσμα της καμπύλωσης του χώρου (και ταυτόχρονα του χρόνου ) από σώματα που έχουν μάζα. Αυτό που αισθάνεστε ως βαρύτητα δεν είναι τίποτα άλλο από την ελεύθερη πτώση στο καμπυλωμένο χωροχρόνο του πλανήτη μας.

  Όταν σηκώνετε τα χέρια σας, δεν υπερνικάτε την βαρύτητα. Το σώμα σας παράγει έργο, δηλαδή καταναλώνει ενέργεια, για να υπερνικήσει την πτώση. Δεν υπάρχει καμία δύναμη που έλκει τα χέρια σας.

  Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να ξεφύγει από την καμπύλωση που προκαλεί ο πλανήτης, πρέπει να έχει ταχύτητα 11km/sec. Γνωστή και ως ταχύτητα διαφυγής. Με μικρότερη ταχύτητα είναι εγκλωβισμένος. Οποιαδήποτε πορεία και αν ακολουθήσει είναι καταδικασμένος να επιστρέψει γιατί πολύ απλά δεν παράγει αρκετό έργο ώστε να υπερνικήσει την καμπυλότητα.

  Οι μελανές οπές καμπυλώνουν το χωροχρόνο τόσο πολύ που οποιαδήποτε σώμα εισέλθει στον ορίζοντα γενονότων τους, πρέπει να έχει ταχύτητα διαφυγής μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή κανένα σώμα δεν μπορεί να ξεφύγει, καθώς η ταχύτητα του φωτός είναι η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στο χωροχρόνο.

  To φως δεν έλκεται ούτε συλλαμβάνεται. Ακολουθεί τις καμπυλωμένες τροχιές.

  Με αυτά τα ολίγα που έγραψα παραπάνω, χωρίς να μπλέξω το θέμα της αντιύλης, υποθέτω μπορείτε να αντιληφθείτε το πόσο λάθος είναι η σκέψη σας.

  • γιωργος τιμπολης 11/20/2020 @ 5:21 ΜΜ

   η βαρυτητα ειναι δυναμη [νευτωνας]. η βαρυτητα δεν ειναι δυναμη [αινσταιν]. ισχυουν οι νομοι του νευτωνα. οταν πλησιαζεις μια μελανη οπη [τον χωνεις ]] πλακα] ισχυυουν οι νομοι αινσταιν. ο αρθρογραφος μας ταξιδεψε στην ακρη του χωρου,, μηδενιισαμε τον χρονο και συ απο ολο το εφε καταλαβες οτι δεν πηγαμε στο δημοτικο.η δυναμη μαζι σου.

 6. ‘Εγινε, κατάλαβα αυτά που έπρεπε, δεν το συνεχίζω. Σας αφήνω στην κβαντική σας συχνότητα.

  Καλή σας συνέχεια.

 7. γιωργος τιμπολης 11/20/2020 @ 10:35 ΜΜ

  το φως ελκεται οσο το ανθρωπιινο σωμα καμπτει τον χωροχρονο. διικαιωμα στην φιλοσοφια εχουν ολοι.υπαρχει ελευθερια λογου μπορει οποιος θελει να εκφρασει τις αποψεις του. και μεις καταλαβαμε σε τι κβαντα παιζεις.

 8. ο χρονος υπαρχει μονο στον υλικο κοσμο

 9. γιωργος τιμπολης 11/21/2020 @ 11:37 ΠΜ

  ναι ρε φιλος peace.katse exeis na peis pragmata.ο αρθρογαφος και ο οικοδεσποτης σε καλοσοριζουν ειτε υπαρχει χρονος ειτε οχι.τωρα εισαι +e πριν εισουν -e. ειδες που βγαζεις σωστο το αρθρο.[αν εχει αγγελους παει σε δευτερη].

 10. Η τελευταία απάντηση, δηλαδή ότι ο χρόνος υπάρχει μόνο στον υλικό κόσμο, δεν ήταν από εμένα. Τσίμπησα όμως για να απαντήσω, για τελευταία φορά.

  Όσο αφορά τη βαρύτητα, πρέπει να καταλάβεις ( ή να καταλάβετε ) ότι δεν υπάρχουν ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις. Όπως ο ιχθύς ζει σε ένα υδάτινο κόσμο, έτσι και εμείς ζούμε σε σύμπαν γεμάτο χωροχρόνο.

  Δεν το βλέπεις, δεν τον αισθάνεσαι.Είναι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα μυστήρια της Κοσμολογίας και της Φυσικής να ανακαλύψουν τι είναι. Κανείς δεν ξέρει. Παρουσιάζει όμως ιδιότητες. Οι τρεις πιο σημαντικές:

  1. Καμπυλώνεται
  2. Διαστέλεται
  3. Διαστέλεται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Εντός του, υπάρχει όριο ταχύτητας,η ταχύτητα του φωτός.

  Μία από τις συνέπειες του 1 είναι η αίσθηση της βαρύτητας. Τόσο απλά.

  Ο καθένας έχει δικαίωμα στην φιλοσοφία. Η ελευθερία του λόγου είναι αδιαμφισβήτητη.

  Είναι όμως σημαντικό να φιλοσοφείτε και να εκφράζεστε ελεύθερα πάνω σε σωστές βάσεις, έχοντας κατανοήσει τις έννοιες.

  • Η απαντηση που αναφερεσαι ειναι απο εμενα.
   Ο χρονος υπαρχει μονο στον υλικο κοσμο.

 11. γιωργος τιμπολης 11/22/2020 @ 10:21 ΠΜ

  την θεωρια του αινσταιν την κανουν πλεον στο δημοτικο.την καταλαβαμε 9 φορες και την ξεχασαμε 12. δεν ειναι σωστη.αποδεικνυεται επιστηημονικος.ειναι η αφροδιτη με μια ελια στην μυτη.δεν καταρριπτεται απο την . κβαντική βαρύτητα είναι πεδίο της θεωρητικής φυσικής που επιδιώκει να περιγράψει τη βαρύτητα σύμφωνα με τις αρχές της κβαντικής μηχανικής, και όπου τα κβαντικά φαινόμενα δεν μπορούν να αγνοηθούν,[1] όπως κοντινά συμπαγή αστροφυσικά αντικείμενα, όπου τα αποτελέσματα της βαρύτητας είναι ισχυρά. δεν ισχυει απο το γεγονος οτι φως ελκεται λιγο μεν αλλα ελκεται.για λογουυς χρησης .γη-νευτοννας, διαστημα αινσταιν.μαυρες τρυπες κβαντικη. δεν το φωναζουμε πολυ γιατι θα δωσουμε δικαιομα να μας πουν οτι η γη ειναι επιπεδη.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*