14:07 - 03/09/2021

ΘΑ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΕ ΟΙ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΦΧΨΚΑΙΩ METALΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΟΡΩΝ5G ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΟΣΒΥΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ!!!!…. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ…

ΘΑ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΕ ΟΙ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΦΧΨΚΑΙΩ METALΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΟΡΩΝ5G ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΟΣΒΥΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ!!!!…. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ…

Σού τό έλεγα… μήνες πρίν…. σ’ ανύποπτους χρόνους… Σού είπα καί διά υπομεταλλάξεις καί συνθέσεις μεταλλάξεων…

Σού είπα θά επιβάλουν εμβολιασμούς είς τό στράτευμα καί νά μήν στείλεις τό παιδί σού νεοσύλλεκτον, διότι θά είναι ό καλύτερος στρατιώτης έστω άοπλος αλλά ανεμβολίαστος… Σώσε τό παιδί σού, καλύτερα τρελλόν παρά εμβολιασμένον μέ βιοτεχνολογία μικροψηγμάτων, ό Μπουλλάς τής Φάουσας τό παραδέχθηκε, ίδες τό βίδεο!…

Σού είπα θά ψάξω διατί μεταλλάξεις ίσες μέ τά Ελληνικά Γράμματα προανακοινωμένες… Εύρηκα!…

Επειδή Ό Χριστός είπε από τό Α έως τό Ω συνάμα = Α Έώς/Φώς Ωμέγα… Αλφωμέγα… Καί επειδή «αυτοί» οί σατανιστές πάντοτε λοιδωρούν τά Τού Θεού καί συνάμα τά σφετερίζοντε….

Σού Προείπαν Μεταλλάξεις:

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΦΧΨΚΑΙΩ

Συνάμα γράφουν ύμνον, όπως αυτόν που επινοήθηκε ότι είναι διά τόν θεόν Δία;… Τροφή διά σκέψη…. σχυματίζουν άλλη λέξη επίσης…

Άλφα Έως = Ώ Μέγα!…

Λέγει η Αποκάλυψις ότι θά βλασφημούν Τόν Θεόν… ώδε έχωμεν μίαν έμμεση άμεση βλασφημία…

Τά Γράμματα εισίν 24… = ό Κύβος…. Η μικρότερη μορφή ύλης κατά τόν Πλάτωνα που επιβεβαιώσε προσφάτως αμερικάνικον πανεπιστήμιον θραύωντας κατ’ επανάληψιν ύλην….

Γνωρίζουμε ότι ό αριθμός 6 είς τά εβραϊκά είναι 1 Ή Ι… = Ιώ+τα καί Εύ+Θεία…

Τό τρίγωνον είναι καί τρίπλευρον καί αυτόν Τριεύθειον καί κατά τά εβραϊκά Τριέξαρον!….

Τό τρίγωνον αποτελείται από τρείς ευθείες = κατά τούς εβραίους τρία εξάρια = ΙΙΙ σέ σύνθεση γωνιοποίησης, συνεπώς, όταν βλέπουμε έναν τρίγωνον βλέπουμε τρία εξάρια!… Καί συνάμα κατά τά Ελληνικά τρείς ευθείες = Εύ Θεία Πρόσωπα = Τριαδικός Θεός, «αυτοί» άλλαξαν τήν Ευθεία σέ «έξ» έξοδον, αίξ, σαίξ = σέξ καί εξάρια…

Η ευθεία όπως γράμμα ελληνιστί καλείται Ιώτα όχι Γιώτα άλλη η Παναγιώτα Γιώτα καί άλλον τό Ιώτα… Πώς θά λέγεται η Παρθένος που θά γεννήσει Τόν Υιόν Τού Θεού κατά τόν ενσταυρωμένον ή καί εμπασσαλωμένον Προμηθέα = Προμυθέα = Προφήτη = Προφύτη είς τόν Αισχύλον;…

Ιώ = ΙΩ = ΕΥ ΘΕΙΑ Ω ΜΕΓΑ… = Η ΕΥ ΘΕΙΑ ΓΥΝΗ ΤΟΥ Ω ΜΕΓΑ ΘΕΟΥ!

Ιώ+τά = τά Ιώ ή καί μέ κατάληξη «τά» ώς γράμμα…

Κατά τήν εβραϊκή γραμματοσειρά τρίγωνον τρία εξάρια = 666 καί όχι τρία Ιώτα = ΙΙΙ καί τρείς Ευθείες ή παράλληλα ισχύουν αυτά, αφού οί γωνίες τού Ισοϊώτα, Ισοευθείου Ισόπλευρου Ισογώνιου Τριγώνου είναι 60ο = 606060 = 666… άρα αριθμός υποδεικνύων Τόν Θεόν οπού σφετερίσθηκε τό κτίσμα έκπτωτος άγγελος διάβολος…

Απορούσα διατί τετράγωνη πέτρα ήτοι κύβος είς τό κέντρον τής Μέκκας εντός θαλάμου προστασίας (που είς τήν φωτογραφία αντιλαμβάνεσαι ότι ομοιάζει μέ τόν ναόν τού Σολομώντα! Συνδέεται καί μέ τήν Κιβωτόν τών 10 Εντολών τού Νόμου τού Δικαίου, αλλά άλλον νά τά συμβολίζεις καί άλλον νά τά τηρείς καί άλλον νά τά εκμεταλλεύεσαι ενώ άλλα πράττεις καί ενώ εξαπατείς άλλους καί σφετερίζεσαι σύμβολα διά νά τούς πείσεις, αυτά τά είπε όλα Ό Χριστός!) καί νά φαίνεται έναν μέρος τής απ’ όπου οί Κορανιστές λαμβάνουν ευλογία μέ τήν χείραν, τό μέτωπον ή προσκυνούν; Όλως δι’ όλου περί χαράγματος σέ δεξιά χείρ καί μέτωπον καί προσκύνηση τής εικόνος τού θηρίου αναφέροντε είς τό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψις που συμπίπτει μέ τήν προσευχή είς τήν Μέκκα = Μέγγα = Μέγκα = Μέγα καί είς τό τέλος τού I pet goat III διά τήν παγκόσμια Αντίχριστη Κορανική Σατανοειρήνη…

Λοιπόν εάν τρείς ευθείες ή τρία Ιώτα = έναν τρίγωνον = τρία εξάρια αφού Ι = 6, τότε τέσσερεις ευθείες ή τέσσερα Ιώτα = έναν τετράγωνον = 6666 = όσοι οί στίχοι τού Κορανίου, τώρα καταλάβετε ότι ό θεμελιώδης συμβολισμός επί τού θεμελιώδη λίθου τού Μεκκικού Κορανισμού ή Μεγακορανισμού είναι από γραμματοσειρά εβραϊκή καί δή τό γράμμα «Ι» = 6…. Καταλάβετε τώρα ποίοι κρύβοντε όπισθεν τής διασποράς/κορανισμού τού γνωστικισμού τού Κορανισμού!…

Λοιπόν μέ τό 6666 = ΙΙΙΙ τετραγωνοποίησαν τήν ρίζα τού κακού….

Τυχαία η Ευθεία = Ιώ Παρθένα Αγία Παναγία γέννησε Τόν Υιόν Τού Θεού; Από Αγία καί συνάμα Αειπαρθένα = Παναγία θά γεννόταν Ό Σωτήρ καί όχι από οία άλλης διαγωγής όπως λένε οί ραββίνοι ότι θά μπορούσε νά γεννηθεί….

Ιώ Ιώ Ιώ = Τριώ Θεώ καί Τριιώ Θεώ = Τρί Ιώ/Υιώ Θεώ!… Τεκούσα!… Θεοτόκος!…

ΙΩ ΙΩ ΙΩ = Τρίγωνον τριών όμοιων Ευθειών = Ομοούσιον Τώ Πατρί καί Τώ Υιώ καί Τώ Αγίω Πνεύματι = Τρία Ιώ+τα, Τρείς Ευθείες καί συνάμα Τρία Έξ…

Όλα όσα γράφουμε είς τό άρθρον συνδέοντε τό “Ι” που είναι καί 1 καί 6 ελληνιστί καί εβραϊστί καί αληθινιστί καί = 16 η ηλικία όπου ΕΓΈΝΝΗΣΕ Η ΠΑΝΑΓΙΑ καί = ό ιερός αριθμός 7 = επτά καί εβδομάδα = ευδομάδα από τό εύ+δομή!…

Θέλεις νά σού τό αποδείξω καί άλλως πώς; Είς τήν Αποκάλυψη αναφέρεται η Ουράνια Ιερουσαλήμ η Αγία άνευ αμαρτίας, η οποία είναι Κυβορθογώνια καί όχι ανισόπλευρον ορθογώνιον όπως ό ναός τού Σολωμόντος καί η Μέγγα!… Ό ισόπλευρος κύβος όπως καί οί ανισόπλευροι κύβοι παντός μήκους, πλάτους καί ύψους, έχουν 24 πλευρές ήτοι έξη τετράγωνα σέ σύνθεση καί κάθε τετράγωνον έχει τέσσερεις πλευρές ήτοι 6Χ4=24 πλευρές καί αφού πλευρά είναι εκτός από 1 ή Ι καί 6 = 6Χ24=144! Ό αριθμός οπού αναφέρεται είς τά Ουράνια Ιεροσόλυμα ή Ιωροσόλυμα κατά κόρον καί σέ άλλα εδάφια τής Αποκάλυψης… Εάν δέ προσμετρήσουμε τό σύμβολον “Ι” ώς 1 καί ώς 6 επί 24 τό καθένα = 24+144=168… ένας άλλος αριθμός μέ μυστικιστικές Μαθηματικές Προαποδόσεις…

Συνάμα ό κύβος έχει 24 γωνίες γωνίες 90ο ήτοι 24Χ90=1080… Είς τήν Αποκάλυψη ευρίσκουμε τόν αριθμόν 144 μέ ή χωρίς τρία μηδενικά καί τόν αριθμόν 108, όπως τό ύψος τής πόλης 144 πήχυς = 108 μέτρα!… Συνάμα τροφή διά σκέψη άλλων σημαντικών αριθμών = 1080+144 = 1224 + 24 = 1248…

Έτι δέ, 144+108=252+24=276Χ4=1104 όσα τά 7 σημαντικότερα αιθερικά κέντρα τού ανθρώπου… Ό δέ Βούδας ωμιλούσε διά τά 108 βήματα ήτοι 3 χρόνοι τού 36 = 3600ο = κύκλου παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος καί είπε μέ ταπεινότητα σέ 500 έτη θά γεννηθεί αυτός ός θά διαλύσει τήν φιλοσοφία μού, ήτοι 500 π.Χ…

Παρέλαση μυστικών, καί σφετεριστικών εξαπατήσεων μέ τά Μυστικά Τού Τριαδικού Θεού από διαβόλους ανταγωνιστές κτίσματα Τού Τριαδικού Θεού…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Aλφάβητος λατινικής βάσης είτε με 21 ή 26 ή 27 γραμμάτα έχουμε το αντίστοιχο αρχή/τέλος Α..Ζ..
    Α/στρα-Ζ/ενεκα,,
    λεω εγω τ-ωρα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*