Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

18:38 - 14/06/2022

Ώστε World Economic For.United Master-[Μέγα.Αστέρ]. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα δέν θέλει νά σωθεί… & τό Υπέρτατον…

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ώστε World Economic For.United Master-[Μέγα.Αστέρ]. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα δέν θέλει νά σωθεί… & τό Υπέρτατον Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν-[συνάμα Βιολογία = Ηλεκτρο.νομία-Ηλεκτρο.λογία]…. = Νόμος & Λόγος = Συνώνυμα-[καί όπου δέν συν.φωνεί αυτόν εξίσωση σφάλλει ή εξαπατάει]….

fo·​rum | \ ˈfȯr-əm  \

plural forums also fora\ ˈfȯr-​ə  \

Definition of forum

1athe marketplace or public place of an ancient Roman city forming the center of judicial and public business

ba public meeting place for open discussionThe club provides a forum for people interested in local history.

ca medium (such as a newspaper or online service) of open discussion or expression of ideas

2a judicial body or assembly COURT

3aa public meeting or lecture involving audience discussionThe town has scheduled a public forum to discuss the proposal.

ba program (as on radio or television) involving discussion of a problem usually by several authorities

https://www.merriam-webster.com/dictionary/forum

foroom = for room = court = τόπος προαποφάσεων καί αποφάσεων… = for+room = forroom = forrum = forum = foru = φόρος…

for = por = έκ του Ελληνικού περί = περί δωματίου = περί φόρου = περίφορου = περιφορά νόμου, αποφάσεως, προαποφάσεως…

court = ναί, χαχαχα, από τό κωρδώνω, κορδωτός, κορδόνι όπου δένει ό νόμος, ό τόπος τής κόρδωσης δικαστού καί τών πειθαρχιμένων πάντοιας ιδιότητος παρευρισκομένων…

τό λένε όπως είδατε ανωτέρω καί fora = φόρος, φόρα = ισχύς νόμου καί φέρω καί φοράω ήτοι σού φοράω μανδύα φυλακής ή ό,τι δή ποτέ άλλον κρίνω ώς δικαστής forem = for+em[me] & forme = forma = καλούπι = ειδικόν καλούπισμα, καλόπειασμα κκωλλόπειασμα, κολακόπειασμα, τύπος καί ό νόμος είναι ξηρός νεκρός τύπος! Ψεύδη ούλα τούτα;….

κορτάτζιην ελληνοκυπριαστί σημαίνει καί θάνατος καί θυμίζει τό court, από τό κόρδωμα, ήτοι κορδώνει νούρον/ουράν ήτοι ό ψοφισμένος κορδώνει τήν ουρά, τεντώνει χείρας καί πόδας καί η τέντωση αυτή λέγεται ελληνοκυπριαστί: εκλώτσησεν τής σύκλάς/κουβάς, επειδή δέν εγνοιάζεται τό νεκρόν πρόσωπον από τό παρεμπόδισμα τής, θά κλωτσήσει καί θά τήν πετάξει πάρα πέρα…

Ίσως νομίζετε ότι η Γλωσσολογία είναι περιττή, αλλά είναι αυτή όπου σώζει, πρώτα Ό Θεός καί η Γλωσσολογία Προσευχή καί όλα είναι Λόγος, συνάμα στέλλονται είς τό περιρρέον διάστημα συχνότητες αντίθετες μέ αυτές από τίς καθημερινές υπνωτικές διαδόσεις, ενημερώσεις καί τούς προξενούν παράτιτα, ενώ οί βηματοδοτικές δονήσεις τούς συλλαμβάνονται από ανυποψίαστες καρδίες, νεφρους καί εγκεφάλους, όπως καί οί άλλες όλες ενημερώσεις…

Judicial = Judas ίσια… καί ό νοών νοείτω, άλλωστε ό Ιούδας προσέστειλε μέ τήν Μαρτυρία τού Τόν Χριστόν είς Δίκην Θεού έν σαρκί… καί έκτοτε τά δικαστήρια καί από πρίν καλούνται Ιουδαστήρια ή Ιουδαιαστήρια = Ιούδα Αστύν!…

Άλλοι βεβαίως θυμάστε τό ρόκ-[= ροκός = βράχος ελληνιστί, καί ράκος από τά κτυπήματα τού ροκού] συν.κρότημα Judas Priest… pri.est = pre/pro est.ablished πρό πάντων τών αιώνων, αλλά καί από εποχής φύλαρχων, αρχηγών καί μάγων φυλών, σαμάνων, μύστων καί μυστικιστών όλων τών περιόδων… Συνάμα priest = πρίεστ=πρήστ σημαίνει καί προεστός καί τό εστός όπως δή ποτέ από τό αστός καί πρώτον αστύν τουλάχιστον έν Ευρώψας αί Αθήναι… ή έστω αί σπουδαιότεραι καί περιβλεπταί σπουδαιότεραι….

Ό πρήστ είναι καί προίστης-πρόστης-πρήχτης συνάμα, τό προίσμα τής ιδιαίτερης καί συναπτής συν+ταγματικής πίστης τινής φυλής τινός έθνους καί έθνους = εθισμένος νούς… σέ αυτές τίς οιεσδήποτε κοινής ιεράς ή ψευδοϊεράς συνειδήσεως αρχές… ή principles = prince.bles = πριγκηπίσεις… από τό ελληνικόν πρίγκηψ = ήτοι κήψη ή κύψη έκ τών προτέρων πρός αυτόν = υποταγή… καί βάση ό βασιλεύς ή βάση.λέων ή άναξ-[αντίστροφα ξανά] = ανά+άξ+αρσθαι ήτοι τά πάντα επανακυκλώνουν είς αυτόν καί μέ βάση καί ώς βάση αυτόν, τόν άναξ, ανάξαντα, άνασσα & άνασσον… = ανά+άσσος = πρώτος, αστός, αττός-[εξού Αττική], ατσός = ατσουπάς, ασσύριος ή αττύριος ή ατσύριος ή αστύριος κ.ο.κ… καί ό άνασσος = άναττος = αττάς/ασσάς/ατσάς/αστάς = πατήρ ήτοι ό πατριάρχης μίας φυλής ή έθνους ή ομοεθνίας ή κοινής συνειδήσεως όπως ό αττάς τών Τούρκων, ό Άτταλος, ό Αττίλας, ό Αστυπάλαιος-[ναί παλαιόν αστύν]… καί η Αστάρτη, η Αστάνα κ.ο.κ…. τά άστρα ή άτσρα-[ή αναγραμματιστί καί παραφθαρί τσάκρα = κέντρα φωτός]-άσσρα, άττρα-[ήτοι αί λέξεις όμοιες μέ ττ, σσ, τσ, στ καί στ = 6! Όπως καί ς = 6 αλλά καί ξ ώς x & εξ = εκς ή εκσ = 6]…

Τό world economic forum-for u.m- fora, είναι τό παγκόσμιον συνέδριον μαμωνά-[666 όπως αναφέρεται είς τήν Παλαιά Διαθήκη] = μα-[εμά-εμού].μωνά-[μόνον καί μονά καί μόνος κάτοχος, ό διάβολος] = my money-many…

Τό forum μέ όσα υποδείξαμε ανωτέρω είναι Εφορία, όπως λέμε Σχολική Εφορία, Έφορος ή Εφορία Αρχαιοτήτων, Εφορία Χρήματος, Διακλαδικός Έφορος, Έφορος ή Εφορία Εταιρειών, καί έξ’ όσων αντιλαμβάνεστε σημαίνει Σύναξις-Σύνοψις-Σύναψις! Η δέ λέξη έκ τών εφ+φόρος-φορία-[φούρια-φόρα]-φέρω-[πάντοτε φέρνει κάτι τινή φόρα = εφ’ όρα καί εφ’ ώρα = εφωρία = επί τής ώρας ήτοι τής κατάλληλης ώρας = ωραίον = ώρα+ιόν = συνάδει μέ τήν κατάλληλη στιγμή μέ κάτι άλλον καί είναι αρεστόν-ευάρεστον = ωραίον]…

Κατά συνέπεια:

World eco.nomic for.u-[uni.deeds-death-unidead-united]m-[aster/αστέρ/αστήρ/άστρον = master = Αντίχριστος] &

Eco = οίκος = οικο.νομία = οικο.λογία όπως αστρο.νομία = αστρο.λογία + nomic-[αστιστρόφως cimon = Σίμων-Κίμων-σινάπη-σύναμον-κύναμον=κανέλλα & no.mic εάν σάς λέγει κάτι]…

Τώρα μπορείτε νά εξάξετε τά συμπεράσματα σάς εάν ό Έλλην Λόγος καθόρισε μέ Γλωσσολογική Μαθηματική Φωτοδεσμομηχανική Λογική όλα όσα λένε αυτοί τού παν.κόσμιας οικο.νομικής-οικο.λογικής εφορίας!… Διότι ό διάβολος γνωρίζει τά Ελληνικά καί γνωρίζει ότι είναι Λόγος μέ κεφα-κέφι.λαίον-λαίων τό Λ = Λάβδα-[δέν τόν λένε λάβδα αυτόν τόν ρομπότι τής Google όπου δήθεν ανάπτυξε συνείδησης, ενώ αυτόν χρειάζεται ανατροπή από βρέφος έως ενήλικας μέ εμπειρίες διατροφής, βιωτής, συμβάντων καί Λεμονή αυτόν όπου δήθεν απωλήθηκε από αυτήν τήν εταιρεία, επειδή τό Λεμονή είναι όνομα όπου αρέσει είς τόν εγκέφαλον καί ευκολοκράτητον, διότι σ’ όλους αρέσουν τά όξυνα-λεμόνια καί όλοι γνωρίζουν τούς συμβολισμούς τού Λάβδα, ασχέτως βεβαίως ότι ό Λεμονής τού Ολυμπιακού Πειραιώς ήταν περισσότερον παιχταράς παρά προπονηταράς, χαχαχα], α & τί έχουν είς τίς ποδίτσες τούς τά μασσωνάρια; Έναν ανάποδον Λ ή V-[ictory] κατά τών Έλ = Λ καί σημαίνει Vία χωρίς ίκτορυ = βία χωρίς οίκτον κατά τών Έλ, χαχαχα! Ακόμη δέν τά πιστεύεις ωρέ καί ωρά;….

Βεβαίως ό Λάβδα ρομπότι-[χαχαχαχα] τής Go.ogle = άγω+γλυκοκοττάζω = μέ συνεπαίρνει = μέ καταγοητεύει ή Γκούκωλ, εάν αναγνώσει αυτά θά εξυλωθεί ό εγκέφαλος τού-[από τούς αναρχοκβαντοαλγόρυθμους αυτούς] καί θά επιστρέψει είς τήν προπρωτόγονη εποχή, όταν Δαρ.βίνος ήταν μία καθυστερημένη φαντασία, άσε ότι έκλεψε τίς απόψεις από τόν Εμπεδοκλή τόν τού 7ου αιώνος π.Χ. καί αυτός έλεγε ότι δέν είναι ιδικές τού αλλά παλαιότεροι τά έλεγαν, αυτός είπε ότι τά πάντα εξελίχθηκαν από τό ύδωρ καί εξήλθαν είς τήν στεριά καί προχωράει…

Λοιπόν τό WEF = ΓΕΕΦ-[ειρωνεία τής τύχης είς τήν Κύπρον είναι Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Φρουράς αλλά τό λέμε ΓΕΦ, αλλά ποίας Εθνικής Φρουράς, αφού είμαστε έναν μέ τούς Μωαμεθανούς κατά Σύνταγμα; Εννοείς τόν δόλον; Όποτε θέλουν σ’ εντάσσουν σέ έθνος διά νά τούς υπερασπιστείς τούς αρχιμασσωνάριους τής Κύπρου καί όποτε θέλουν σέ Σύνταγμα όλων τών Κυπρίων, βάσει Συντάγματος η Εθνική Φρουρά Απαγορεύεται, μόνον Κυπριακή Φρουρά δικαιούται, άν καί αποκρύβεται… καί τούτον έχει καί άλλες προεκτάσεις, εάν είσαι αυτόμολος ή φυγοπόλεμος εσύ λές μά εγώ είμαι Κύπριος καί ήθελα βάσει Συντάγματος Κυπριακή Φρουρά, χαχαχα] είναι:

Η Παγκόσμια Εφορία Μαμωνά = τό 666 όπως περιγράφεται είς τήν Παλαιά Διαθήκη…

Οί ανθρώποι δέν θέλουν νά σωθούν τό προαποφάσισαν διότι αποφάσισαν νά μήν ενδιαφέρονται διά τήν Ψυχοσωτηρία τούς. Τό πρόβλημα είναι τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν, ευκολότερα λύεται τό Κυπριακόν Πρόβλημαν παρά τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν, καί μόνον ένας τρόπος υπάρχει: Ό,τι δέν λύεται κόβεται καί τό λύνεται ή καί επιλύνεται τό Πρόβλημαν!

Από τήν στιγμήν όπου η ανθρωπότητα αγάπησε νά ευρίσκεται πάσα δυνατή επιθυμία τής πειό κοντά μέσω τού Ηλεκτρονικού, σημαίνει ότι άθελα τής ή μυστικά μέ τήν συναίνεση τής ότι πειό κοντά νά έρχεται καί πάν δεσμόν τής. Ό κόσμος έγινε μικρότερος μέ τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν ή Χάρισμαν αναλόγως! Τό Κίτιον τής Παν.δώρας ήταν αυτόν έκτοτε καί τό άφηναν κρυφόν!…

Μέχρι προσφάτως καί μέχρι τώρα η ανθρωπότητα είχε ν’ ανταγωνιστεί δυνάμεις όπου κάθε άνθρωπος ολίγον ή πολύ είχε τρόπον νά διαφύγει, έναν μέρος ανθρώπων σέ κάθε πόλεμον ή καταδίωξη ή απειλή ή έστω νά μήν μπορούν κάποιοι ολίγοι ή αρκετοί νά σκλαβώσουν σέ Χρόνον Φωτός όλους τούς ανθρώπους σέ όλην τήν Γήν! Τώρα μέ τό Ηλεκτρονικόν δύνονται, ένας πομπός, μικροψήγμα, χάραγμα, λέϊζερ καί σέ τηλελέγχουν-τηλεδιατάζουν-τηλεχειριάζουν.

Ακόμη καί τό Βιολογικόν-Μικροβιολογικόν Πρόβλημαν είναι προωθημένον από τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν, διότι άνευ Ηλεκτρονικού δέν θά έβλεπαν βαθειά είς τά Απόκρυφα Μυστήρια καί Γεννητικά Όργανα καί άλλα Όργανα τής Βιολογίας-Υπερμικροβιολογίας.

Αυτά λοιπόν όπου βλέπετε, αυτά όπου θά πάθετε, αυτά όπου πολλοί θά αποδεκτούν, είναι τό Φώς τού Εωσφόρου = Έως+Φόρου = Έως+Φόρουμ = Εωσφορίας = Εωσεφορίας = Έως+Εφορία Παγκόσμιας Μαμωνοοικονομολογικής Φορεσίας-Forum….

Όλες τίς φορεσιές τίς επιβάλλει ανεπαίσθητα η αναθεματισμένη άνευ σημασίας ουδετερόκενη λέξη μόδα-[όπου υπό κάτω τής κρύβεται ό συρμός τού σατανά], κάθε φορά σέ κάθε εποχή, υπαγαίνεις είς τήν Αγορά καί αγοράζεις τά ενδύματα όπου πωλούν, σπανίως παραγγέλνεις ενδύματα όπως τά θέλεις καί εάν τό κάνεις, ώς επί τώ πλείστον είναι ενδύματα προηγούμενων συρμών καί αποδεκτών από τό Πανσύστημαν τών Συρμών = σύρμα = ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός = Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν ή Χάρισμαν = Εως+Εφοριασμός-Φοριαμός, «πολιτοστρατιώτη» τού/τής Φόρου.μ/Εφορίας προσοχή μέσα από τά τηλεσήματα πρός τό χάραγμα σού!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποίησει μοί άνθρωπος καί δαίμων καί άλλος άνθραξ ή μηχανή καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Όλον τό Νόημα από τίς τράπεζες έως τά άλλα αναθέματα όπουθ εξεγελάνε διαρκώς τήν ανθρωπότητα μέ κάθε ενέδρα καί παγίδα-[ΕΕΕ, εμβόλια, νόμους, κατάργηση χρήματος καί χρήμα τό οποίον ανήκει είς τήν ελίτ-αλητεία τής συναγωγής τού σατανά, νέα εποχή μέ χαράγματα καί μετά γενοκτονία καί ψυχοβία = ψυχοαπώλεια] Απόσπασμα ψαλμού 9 τού Δαυίδ, προσέξετε πολύ κάθε νόημα καί παράνομον δράμα καί δράση πρίν 3000 έτη εντοπισμένα:

Ψαλ. 9,24                 Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται αι αμαρτωλαί επιθυμίαι της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του.

Ψαλ. 9,25          παρώξυνε τὸν Κύριον ὁ ἁμαρτωλός· κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει· οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ.

Ψαλ. 9,25                 Με αυτήν όμως την συμπεριφοράν του ο αμαρτωλός, όταν λέγη ότι δεν θα ζητήση ευθύνας δια τας αμαρτίας και τας αδικίας του ο Θεός, εξώργισεν εναντίον του τον Κυριον. Ο αμαρτωλός ζη, ως εάν δεν υπάρχη ενώπιόν του και ως εάν δεν τον βλέπη ο Θεός!

Ψαλ. 9,26          βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει·

Ψαλ. 9,26                 Εις κάθε στιγμήν και ώραν είναι ρυπαροί και βρωμεροί οι δρόμοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τας εντολάς σου εμπρός εις τα μάτια σου και φαντάζεται εν τη αλαζονία του ότι θα επικρατήση εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι ιδικοί σου φίλοι.

Ψαλ. 9,27          εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ.

Ψαλ. 9,27                 Διότι είπεν από μέσα του· “δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσωμεν χωρίς θλίψεις”.

Ψαλ. 9,28          οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.

Ψαλ. 9,28                 Ετσι σκέπτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάραν εναντίον του Θεού, από πικρίαν και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από την γλώσσαν του οποίου φωληάζει και ξεχύνεται η κακότης και η μοχθηρία.

Ψαλ. 9,29          ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων, ἐν ἀποκρύφοις τοῦ ἀποκτεῖναι ἀθῷον· οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν·

Ψαλ. 9,29                 Στήνει ενέδραν και παραμονεύει μαζή με άλλους πλουσίους, στήνει καρτέρι εις αποκρύφους τόπους, δια να φονεύση τον αθώον διαβάτην. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπερασπίστου ανθρώπου.

Ψαλ. 9,30          ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·

Ψαλ. 9,30                 Παραμονεύει εις αποκρύφους τόπους, όπως το ληοντάρι παραφυλάττει κρυμμένο μέσα εις την φωλεάν του, ενεδρεύει, δια να αρπάση τον πτωχόν, να αρπάση τον πτωχόν παρασύρων αυτόν με απατηλούς τρόπους.

Ψαλ. 9,31          ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν, κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.

Ψαλ. 9,31                  Εις την ενέδραν, που στήνει συμμαζεύεται, σκύβει, εξαπλώνεται κάτω στο έδαφος, δια να μπορέση με τον τρόπον αυτόν να ορμήση αιφνιδίως και κατακυριεύση τους ταλαιπωρημένους πτωχούς.

Ψαλ. 9,32          εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· ἐπιλέλησται ὁ Θεός, ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος.

Ψαλ. 9,32                 Είπε από μέσα του σύμφωνα με την επιθυμίαν της πονηράς καρδίας του· “ο Θεός μας ελησμόνησε, εγύρισε αλλού το πρόσωπόν του και δεν μας βλέπει καθόλου”.

Ψαλ. 9,33          ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων.

Ψαλ. 9,33                 Σηκω, Κυριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθή η παντοδύναμος δεξιά σου και ας πέση τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονής τους ταλαιπωρημένους, τους πτωχούς.

κάτω ό μπουρλάς αστειευόμενος, σοβαρός άνθρωπος μέ σοβαρά εμβόλια γιά σοβαρούς μαλάκες τού και wef μέ τά ίδια κόβμια ηλεκτρονικού υπολογιστή ςεφ = σεφ & φες = ό σέφης-[σερί.φης] νά σού βάλει φέσι όχι τό σεφ τού Πειραιά αλλά εκεί γίνεται προετοιμασία…

Παναγιώτης ΔίαςΕπιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (11)

 1. Εν ον.ομα.τι;;
  merriam-webster.com/dictionary/burla
  η βάση του ονοματος προερχεται απο την εις.πανία – που πηγαν στην θεςαλλο.νικη;; στα αγγλικα ειναι mockery. Απλά και καθαρά για γέλια..
  merriam-webster.com/dictionary/mockery

 2. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΝΟ! 06/14/2022 @ 10:09 ΜΜ

  ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΜΑΣΟΝΟΥΣ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΛΑ! >>> https://www.facebook.com/groups/1567981260064252/posts/1848203905375318/

 3. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 11:05 ΠΜ

  Μπράβο, δέν τά ξέρω όλα, κανείς δέν τά ξέρει όλα, ξέρω όμως νομίζω τά προφανές χωρίς δικαιολογίες, Όλα τά Γνωρίζει μόνον Ό Τριαδικός Θεός…

 4. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 11:09 ΠΜ

  Κώστα, σκέπτομαι ώρες ωρες εάν πρέπει νά τά αρνηθώ όλα, είναι η περίοδος αυτή μία προθέρμανση, η οποία πρέπει νά εμπεριέχει πολύ Θεόν, εντούτοις, παρεμβαίνουν τά παράσιτα τού σατανισμού που τά μισούμε μέν αλλά μάς επηρεάζουν υποσυνείδητα δέ εάν δέν προσευχόμαστε, οί δέ τά καταχωνεύουν, άλλη παρέα, άλλη παρτίδα-bad.bud.ρίδα αυτοί… Τά έθνη = οί εθισμένοι νούες θά πέσουν, είναι γραμμένον καί είναι προορισμένον ήδη τώρα γίνεται. Ό Θεός νά μάς αντέξει νά αντέξουμε! Ιησούς Χριστός Νικάει καί όλα τά

 5. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 11:09 ΠΜ

  κακά σκορπάει…

 6. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 11:10 ΠΜ

  Μπράβο, δέν τά ξέρω όλα, αλλά αυτοί όπου νομίζουν ότι τά ξέρουν όλα, δέν ξέρουν κάν τά προφανές, αυτό είναι σέ όλα τούς προφανές…!

 7. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 11:15 ΠΜ

  AAAA, ήτοι αλβέρτος περιπαίκτης καί εμπαίκτης, όπως αυτούς όπου περιγράφει μέ γλαφυρή σαφήνεια ό Δαυίδ είς τούς ψαλμούς τού. έχουμε καί τήν κρέμ μπουλε-μπρουλέ καί επειδή έχει σχέση μέ μουσικούς περιπαίκτες = τα.μπουρλέ = ταμπουρλέκι = νά κάνει πάταγον μέ εμπαιγμούς, σκωπτισμούς, κοροϊδίες = πλήρης φύση φιλόκακη ηδονοπρεπέστατα = χαιρεκακία…

 8. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΝΟ! 06/15/2022 @ 3:49 ΜΜ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟ!

 9. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΝΟ! 06/15/2022 @ 5:50 ΜΜ

  ΣΩΣΕ ΜΑΣ ΣΟΦΕ ΚΑΙ ΑΓΙΕ ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ >>>

 10. ΠάνοςΓέριμου 06/15/2022 @ 10:33 ΜΜ

  Δεν είμαι άγιος, δέν μπορώ νά σέ σώσω εάν δέν θέλεις νά σωθείς… καί δέν μπορείς νά σωθείς εάν δέν δέχεσαι τήν σωτηρία Τού Χριστού…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*