in

Ό Λαός τού Ισραήλ Εισραήλ, ό ίσος μέ Τόν Ρά τού Ήλ καί ό είς Ρά Ήλ… Μέρος 2

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Λαός τού Ισραήλ Εισραήλ, ό ίσος μέ Τόν Ρά τού Ήλ καί ό είς Ρά Ήλ… Μέρος 1

Όπως λέμε Ισοτιμία, Ισονομία έτσι λέμε καί Ισραήλ, από τήν πρόθεση ίσος+τιμή, ίσος+νόμος, ίσος+ρά+ήλ…

Ρά = βασιλεύς αρχαιοελληνιστί καί ήλ = φώς εξού καί ήλ+ιός = ήλ+virus = ηλ ακτινοβολία… Αυτή είναι η ιδική μού ερμηνεία… είναι ολοφάνερη όπως η ερμηνεία τού Γλωσσολόγου Ιωσήφ Ιαχούντα τήν οποία ανάγνωσα αργότερα…

Η πρώτη μού ερμηνεία είναι τό Ις = ίσος είναι τό είς = πρός, άρα τέ είς ρά ήλ = πρός τόν βασιλέαν τού φωτός…, εντούτοις, ένεκα τής πέραν τής μίας καταγωγής τών ελληνικών λέξεων οπού είναι Νόμος Υπερμαθηματικός ισχύει καί τό ίσος μέ τόν βασιλέα τού φωτός… Όπως λέμε είσπραξη = είς+πράξην = πρός πράξιν…

Ό Ιαχούντα επίσης λέγει ότι τό ις = είς τό ρά = ροή καί τό ήλ = Θεός, σωστόν επίσης, αφού ήλ αρχαιοελληνιστί σημαίνει Θεός, φώς καί λευκόν…

Όσον δι’ αυτούς οπού θέλουν νά ονομάζονται Ισραήλ μάς τό αποκαλύπτει η Αποκάλυψις ποίοι είναι, η συναγωγή τού σατανά μέ τήν σατανοποιητική νέα εποχή τού αιώνος τού απατεώνος, παραστρατημένοι καί παραπλανημένοι Ισραηλίτες, οπού θά μετανοήσουν κατά τά 2/3 συμφώνως τής προφυτείας εάν πραγματοποιηθεί έν μέσω παγκοσμίου πολέμου καί οί Χαζζαροεβραίοι οί οποίοι είναι οί αρχισυναγωνιστές τού σατανά καί η Αποκάλυψη λέγει ότι θά λένε ότι είναι Εβραίοι αλλά δέν θά είναι!

Διατί τό λέγει αυτόν η Αποκάλυψις η οποία ούτως ή άλλως επαληθεύεται πλήρως εδώ καί καμπόσες δεκαετίες καί δή εφ’ ημερών ημερά μετά τήν ημέρα..

Μάς τό λέγει επειδή η λέξη Εβραίος είναι ιερή καί δέν αποτείνεται επίσης σέ εθνότητα αλλά ιδιότητα θείου προσανατολισμού, ήτοι εύ+ραίω = ρέω πρός τό αγαθόν, καλόν, εύ… καί η λέξη κανονικώς είναι Ευραίος… από τό εύρος αλλά καί τήν εύ ροήν…. ήτοι εξεκάθαρα ροή πρός τό Θείον, πρός τήν Αγιότητα….

Η άλλη επίμαχη λέξη οπού κατά τό λεξικόν σημαίνει χωμάτινος ήτοι Ιουδαίος ή ιουδαίος, κατά μεγάλη πιθανότητα ήταν η λέξη Υιού Δέος = Υιουδέος = Υιουδαίος… Κατά πάσαν πιθανότητα η λέξη ήταν Υιουδαίος καί επειδή αυτοαποκαλούνταν οί σιωνιστές Ιουδαίοι κάποιος παρατηρητικός Έλληνας έδωσε δεύτερη έννοια είς τήν λέξη ήτοι χωμάτινος επειδή ασχολούνταν πάντοτε μέ τήν αρπαγήν καί κατοχήν τής ύλης ήτοι ήσαν υλόφρονες, όπως ισχύει έως τήν σήμερον. Πάμπολλες ελληνικές λέξεις προσαρμόζουν καινούργιες έννοικες μέ τό πέρασμα τού χρόνου, ακόμη καί άνα δεκαετία έκτοτες καί πάντοτε υπήρχε παραφθορά καί αλλοιοποίηση αυτών τών αρχικών λέξεων. Εάν δέν πιστεύετε εμένα τό οποίον διαπίστωσα πρίν αναγνώσω τόν Σωκράτη ανατρέξετε είς τό πλατωνικόν βιβλίον Κρατύλος… Δέν είναι τυχαίον οπού αποσιωποιήθηκε αυτόν τό τεράστιον τεκμήριον, άλλωστε οί ξένοι δέν ημπορούσαν νά εμβαθύνουν σέ ελληνικά γλωσσολογικά υπερκβαντομηχανικά μυστικά. Προσωπικά χαίρομαι ότι διαπίστωσα αυτά πρίν αναγνώσω τό βιβλίον καί όταν τό ανάγνωσα πρίν δύο έτη έτριβα τά μάτια μού. Τό είχα αγοράσει τό έτος 2000 μ.Χ…

Αυτοί δέν έχουν κάν όνομα διότι τά “όντα” τού μή όντος είναι ανονομάτιστοι. Διατί τό λέγω αυτόν; Διότι καί η λέξη Σιών είναι ελληνική.  Η λέξη αυτή είς τήν λακωνική διάλεκτον σημαίνει Κύριος, εξού καί μετά έγινε σιώρ καί σένιωρ έκ παραφθοράς… Η λέξη Σιών ήταν η λακωνική απόδοση κατά κάποιους εκείνης τής λέξης οπού αλλού καλείτο Ζιών καί Διών εξού καί αγγλιστί “τυχαία” η Σιών καλείται Zion = ΖΗ Ο ΩΝ καί ΖΗ ΩΝ = ΖΗΩΝ = ΣΗΩΝ = ΣΙΩΝ όπως γράπτηκε ξανά είς τά ελληνικά μέ ιώτα, όπως τό Υιουδαίος έγινε Ιουδαίος καί τό Είς τήν Πόλιν = Εισταμπούλ κατ’ ακρίβειαν γράφεται πλέον Ισταμπούλ… Συνεπώς είναι τόσον “εξωφρενική” η χρήση τής λέξεως Σιών από τήν Θαυματουργκική Εκκλησία όσον είναι η λέξη ΙΕΧΕ = ΙΑΧΗ = ΙΑΧΩ καί η λέξη Ισραήλ/Εισραήλ….

Τό όνομα τούς είναι σατανιστές, συναγωγή = σύναξη τού σατανά = σάταν είς+άτη (αφού τό “είς τό” = γίνεται “στό” καί άλλα παρόμοια, ήτοι όπου “είς” καί τά άρθρα “το”, “τά”, “τήν” καί άλλες λέξεις οπού ανάφερα παλαιότερα ενώνεται καί φεύγει τό “ει”), διαβάστε ποία ήταν η “θεότητα” Άτη είς τήν αρχαιότητα, ήτοι τής παραφροσύνης, τού βρυκολακιάσματος, τού δαιμονισμού μέ λύσσα, τυχαίον; είς Άτη = είς Άτα = είς Άταν = εισάταν = σάταν = σατανάς…

Συνωμοσία όλα συνωμοσία αλλά καί αποκαλυπτική συνωμοσιολογία… η οποία διαψεύεται μέχρι νά επαληθευτεί….

Συνεπώς η συναγωγή τού σατανά επικαλείται τέσσερεις (ενδεχομένως καί άλλες) λέξεις οπού δήθεν τήν αυτοπροσδιορίζουν αλλά είναι ψεύδος καί ψευδαίσθηση τής…

Όσον θεός είναι ό σατανάς ό σφετεριστής ός λέγει ότι είναι θεός, άλλον τόσον ό πιστός τού σατανά είναι Ισραηλίτης, Εισραηλίτης, Ευραίος, Σιωνιστής/Ζηωνιστής καί Υιουδαίος ή Υιουδέος…

Όσον ιδικόν τού είναι τό 666 τού σατανά τό οποίον σφετερίστηκε ένεκα τής ιδιαίτερης συμβολικής τού δύναμης, τόσον παντοκράτωρ καί πανόπτης οφθαλμός είναι ό ζηλόφθονος αρχίκακος διάβολος…

Είναι πανόπτης οφθαλμός μέσω μηχανών καί περιορισμένης εμβέλειας ώς πνεύμα, καί αυτοσυγκρίνεται καί σφετερίζεται τήν θέση τού Αληθινού Πανόπτη Οφθαλμού Τού πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών! Εάν δέν είναι αυτός ό ορισμός ό ορισμός τής Πανοψίας τότε ποίος είναι;….

Ό Λαός τού Εισραήλ θά παραμείνει γυμνός άνευ πατρίδος καί οικίας από τήν καινούργια Φαραωνική Αίγυπτον, δέν είναι τυχαίον ότι τό δείχνει είς τό I pet goat ii… καί ό καινούργιος Παμφαραών θά είναι ό Αντιχριστούλης τούς….

Η λέξη φαραώ ή φαραών είναι ελληνική από τό φάρος ή φέρω έως… ήτοι ό φωτοφόρος…, καί αυτή σφετερισμός, διότι σκοτοφόρος είναι έν πράξει ό φαραώ καί νέος Αντιχριστοφαραώ όπως ό πατέρας τού ό Ψευδοεωσφόρος ήτοι ό απόλυτος Σκοτοφόρος…

Η Εκκλησία η οποία θαυματουργούσε καί θαυματουργεί εάν είχε σφάλμα μέ τήν αναφορά τής λέξεως Ισραήλ δέν θά θαυματουργούσε καί αυτόν τόν όρον τόν παράλαβε από τήν Παλαιά Διαθήκη η οποία αναφέρεται είς Τόν Χριστόν, τούς ανθρώπους Τού Θεού, τούς άπιστους, τούς αποστάτες οπού μετανοούσαν καί επαναπίστευσαν καί πάλιν αποστατούσαν, μετανοούσαν καί επαναπίστευαν…

Αυτόν τό τρίπτυχον αποστασία, μετάνοια, επαναπίστη, τό ζούμε ώς Χριστιανοί έκτοτες καί θά τό ζήσουμε έν μέσω τών συγκλονιστικότερων συμβάντων οπού έρχοντε καί τά οποία πολλά τουλάχιστον είναι προφυτευμένα… Θά μάς καίνε μέ τήν επαλήθευση τούς οί προφητείες ή προφυτείες ή αμφότερες καί δέν θά μετανοούν πολλοί, ενώ άλλοι έν μέσω αυτής τής λαίλαπας θά μετανοήσουν καί θά σωθούν ψυχικώς…

Σέ μερικές δεκαετίες δημιούργησαν χάσμα γενεών χιλιετηρίδων, εντούτοις η αλήθεια θά επαναλάμψει… αυτή είναι η παράδοση μάς…

Διά τούς επιστημονηκάκηδες έναν άρθρον έκπληξη από τήν Κορέα… https://glossitses.wordpress.com/2012/06/19/%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CE%BF/ Ανοίγει η θάλασσα, δύναται βρέ κουτοπόνηρε η φύση ν’ ανοίγει τήν θάλασσα καί δέν δύναται νά τήν ανοίγει Ό Θεός; Έστω μέ μή καθορισμένη ώρα παλίρροιας;…

Επίσης η γεολογία τής περιοχής ήταν κάποτε πολύ διαφορετική ολοπράσινη καί ενδεχομένως νά ήταν μία λιμνοθάλασσα ό κεράτειος κόλπος τής Ερυθράς Θάλασσας… Αλλά δέν χρειάζονται όλα αυτά είς τούς Πιστούς, εντούτοις, είναι περισσότερον ενισχυτικά…

Δέν είναι τυχαίον όπου η συναγωγή τού σατανά απαγόρευσε νά προφέρεται η λέξη ΙΕΧΕ, ΙΑΧΩ, ΙΑΧΗ ήτοι τό Τετραγράμματον, επειδή φρίττει είς τήν προφορά τού ένεκα τής βλασφημίας καί τής ενοχής τής καί διά νά μήν δοξολογείται, διαταγή τού πνευματικού αρχσατανά πρός τήν ανθρώπινη συναγωγή σατανάνθρωπων…Πρώτοι οί Χριστιανοί τόλμησαν νά τό φωνάξουν καί νά τό θέσουν οί Πατέρες εντός τής Δοξολογίας καί εκεί οπού αναφέρεται τό Κύριος πιθανότητα αναφερώταν αυτή η λέξη, όπως καί Έλ καί άλλα ελληνικά ονόματα διά Τόν Θεόν (τετραγράμματον καί αυτόν)….

Δέν είναι επίσης τυχαίον ότι η συναγωγή τού σατανά σκάβει σκάβει καί δέν ευρίσκει τεκμήρια τής Παλαιάς Διαθήκης καί τής Καινής Διαθήκης, αλλά μόνον Έλληνες καί άλλοι ανεξάρτητοι αρχαιολόγοι τά ευρίσκουν καί πολλά παρακατασκεπάζονται μακρυά από τήν δημοσιότητα….

Ό άπιστος βλέπει τήν φύση αυτεξούσια, η κβαντομηχανική καταρρίπτει αυτήν τήν αντίληψη καί τά Υπερμαθηματικά αποδεικνύουν ότι η κβαντομηχανική δέν είναι βεβαίως βεβαίως η ανωτέρα βαθμίδα μαθηματικών καί δέν είναι ούτε η υψηλοτέρα βαθμίδα μαθηματικών ήτοι τό άπειρον, η απειρολογία, η απειρομαθηματική. Άρθρον έκπληξη προσεχώς…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

-5 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply
 1. Tb Aloperidin 20 +. Tb Akineton 2 Πρωί Μεσημέρι Βράδυ. Σταθερή αξία , σου το υπόσχομαι ότι θα δεις αποτελέσματα.

  • Ποίες τά εσύ καί βάλε τετραπλή δόση νά σού κοπεί η βλακεία, η ειρωνία καί η χλεύη! Νά γίνεις ζόμπυ μιάς καί καλή… σαράβαλον η ταχύτητα τής διαντίληψης σού…

   • Θα ήθελα πολύ να σου απαντήσω με επιστημονικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την κατάστασή σου,βάση των γραφώμενών σου στην ιστοσελίδα , αλλά χωρίς να πάρεις την αγωγή που σου προτείνω για 2 μήνες οπωσδήποτε , τότε δεν πρόκειται να φτάσεις σε σημείο να καταλάβεις. Το περίμενα ότι θα απαντούσες αποκρουστικά αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να καταλάβεις ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ότι έχεις πρόβλημα σοβαρό. Για να σταματήσεις να νομίζεις ότι σου λέω βλακείες , επισκέψου έναν συνάδελφο της αρεσκείας σου να σου το επιβεβαιώσει. Φτάνει να του δείξεις ΟΛΑ τα που αναρτείς καθώς και όποιον παράγοντα σχετικό που σε απασχολεί.

 2. ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑΣΑΙ, ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΟΛΑΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ…
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ???
  ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΑΧΤΑΡΜΑΣ, ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ…
  ΘΑ ΣΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΥΓΝΩΜΩΝ, ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΚΤΑΤΗ, ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ…
  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ..
  ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΕΛΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ…
  ΣΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΜΕ ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κατερίνη: Παρέλαβε κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Πιερρακάκης : 5g αρχές του 21 – Δηλαδή ένα ωραίο πρωι θα πατήσει το κουμπί και θα εμφανιστούν από το πουθενά κεραίες;