09:00 - 13/11/2020

Ό 11 τής Πυραμίδας. Δέν φαντάζεσαι…

Ό 11 τής Πυραμίδας. Δέν φαντάζεσαι…

Τό ότι η ελληνική λέξη πυραμίς εμπεριέχει τήν πυρά, τό πύρ, τό αμίς, τήν αμίδα ήτοι τό εμού δηλαδή, τό έχουμε εξηγήσει είς τό παρελθόν, ψάξετε τά άρθρα εάν θέλετε…

Τό ότι σχετίζεται η πυραμίς μέ τήν ενέργεια καί ότι η ενέργεια είναι πύρ ήτοι φώς καί αυτόν τό είπαμε…

Τό ότι τούς αρέσει πολύ η πυραμίς «τούς» σιωνιστές από τότες οπού ήσαν είς τήν Αίγυπτον καί ότι τό I pet goat ii τελειώνει μέ τόν Αντίχριστον νά κατεδαφίζει δύο πυραμίδες, πατρός καί υιού φαραώ; Ή τής μίας οπού λέγεται ότι μέσα είναι κρυπτοθαμμένος ό Ερμής ό Τρισμέγιστος καί η άλλη τού φαραώ Ακενατών 14ος αιώνας π.Χ. ός προσπάθησε νά επιβάλει Μονοθεϊσμόν αλλά απότυχε καί οί Δαιμονοβααλσιωνιστές τόν μισούν καί αυτόν έχει νόημα… Ωσάν νά λέμε Εκκενατών ή Ανακενατών;;;;… τροφή διά σκεψούλλα δι’ ούλλα…

Λοιπόν είς τό πολύ πολυ γλυκοψητόν. Ό κύβος έχει 6 έδρες καί η πυραμίδα 5 έδρες.

6+5 = 11 έδρες! Καί τί λέγει αυτόν;

Ιδές καί αυτόν…

Η πυραμίδα τού δολλαρίου έχει έναν τραπεζοειδή σχήμα, τυχαία ή «τυχαία» αναγάγει είς τίς τράπεζες, τούς τραπεζίτες, τίς μπάνγξ, τόν πονηρόν πάνγξ μπάννυ τόν λαγόν καί τό ανδρονοχρώμιον μέ τίς θυσίες είς τά Πάσχατα καί τήν πόση παιδοαίματος είς τά Βαβυλονοβααλσιωνιστικοϊουδαϊκα αντιμυστήρια καί Τόν Χριστόν Ός ζήτησε Αναίμακτη Θυσία καί αναφέρεται είς τήν Τελετή Τής Θείας Ευχαριστείας, τό τραπέζειν ή δανείζειν ή τά τραπεζικά αλλιώς μπάνγκινγ = banking ή bank King. Τό μπανγ οπού σημαίνει σέ πυροβολώ, σέ ρίχνω καί τήν έκρηξη όπως δείχνει τήν έν εκρήξει κατεδάφιση τών δύο πυραμίδων είς τό I pet goat ii… Δέν υπήρχε τρόπος νά τά ειπούμε όλ’ αυτά σέ περισσότερον συμπυκνωμένον λακωνικόν τρόπον ώστε διά κάποιους νά είναι δυσκολότερα παρά εάν τά απαριθμούσαμε σ’ ολόκληρα κεφάλαια βιβλίου…

Η ελληνική λέξη τράπεζα είναι πετσοκομμένη διότι έξ’ αρχής ήταν τετράπεζα από τό τετρά+πλευρον, τετρά+γωνον, τετρά+τρισδιάστατον = κύβος, τετρά = τέσσερα ή τέσσαρα καί δή τετρά+πεζά ή καί μέ άλλον νόημα νά καμμύει/κλείνει τ’ αμμάτι τετράπαιζα!

Τό ότι η λέξη δολλάριον μέ τήν συνοδεία επάνω είς τό χαρτονόμισμα in God we trust προέρχεται από τό doll = λατρεύω καί τό idol είδωλον ήτοι λατρεύω είδωλον… τον «θεόν» τού χρήματος μαμωνά, τό έχουμε αναφέρει σέ άρθρον περί τού dollar = doll+ar, εάν θέλετε περαιτέρω μελέτη εντός Κατοχικών Νέων όλα τ’ άρθρα…

Κοιττάξετε τήν ιδιαίτερη πυραμίδα τού δολλαρίου. Έναν τραπεζοειδές σχήμα από κάτω ήτοι οί τράπεζες καί οί τραπεζίτες εξυπηρετούν έναν θεόν οπού συμβολίζεται μέ τόν πανόπτη οφθαλμόν ός είναι Ό Θεός αλλά εδώ σφετεριστικώς λένε πώς είναι ό θεός τούς ό σατανάς καί αυτός ό σατανικός πανόπτης οφθαλμός προφυτεύει ότι θά είναι ό μεγάλος αδελφός = big brother τού Γεώργιου Όργουελ ή οργίων έλ = οργίων θεός, φώς, λευκόν, πολύ πονηρόν έ; Καί προφυτεύτει συνάμα ότι η πανοψία δέν είναι αυτόματη αλλά μέσω ηλεκτρομαγνητοβαρυτικής σήμανσης πέμπτης ή έκτης γενεάς ή άλλης λέγε 5g, 6g, 7g …. Πώς συνάδουν όλα έ; Ιδιαιτέρως όταν Ό Χριστός καρφώνει ώς ό Μέγιστος Συνωμοσιολόγος κατά τής μέγιστης συνωμοσίας τής συναγωγής τού σατανά οπού αναφέρει ρητώς είς τήν Αποκάλυψη, ότι ό Αντίχριστος θά κάνει ψευδοθαύματα μέσω μηχανών!

Βεβαίως ό διάβολος κάνει «θαύματα» δηλαδή μαγείες καί επιτεύξεις μέσω συνδοιασμών ενεργειών τού Σύμπαντος έν Απείρω… Αλλά ό Αντίχριστος θά ελέγχει τήν θέληση σού όχι μέσω αυτοδύναμης τού αλλά μέσω ηλεκτρομαγνητοβαρυτικού μικροψήγματος ήτοι μηχανής καί δή μηχανικής συναρμολόγησης είς τόν παν+σέρβερ = πάν+εξυπηρετητή τού!

Θαύμα είναι η αυτόματη ίαση καί εμφάνιση μέσω τής Χάρις Τού Θεού.

Μαγεία είναι εκμετάλλευση ενεργειών τής Δημιουργίας καί τών κυττάρων Τού Θεού ήτοι αριθμούς, σχήματα, μορφές δηλαδή όλα μαζύν τά μαθηματικά ώς φυσική, χυμεία, βιολογία, ενέργεια, διά νά φέρει τινόν αποτέλεσμα, φρενάρωντας άλλα καί επιβάλλοντας άλλα πράγματα πρός επίτευξην τού αντικειμενικού σκοπού. Η μαγεία δέν έχει ευλογία διότι δέν έχει ευλογία εξουσιοδότησης, χρήσης καί αδειοδότησης, έστω καί εάν υπάρχει η επίτρεψη ελευθέρας δράσης καί βούλησης τού σατανά από Τόν Θεόν διά νά δοκιμαζόμαστε καί διά νά μήν στερείται η ελευθερία βούλησης τού σατανά, τού αγγέλου, τού αγίου, τού ανθρώπου, τού ζώου, τού φυτού, τών στοιχεόων τής φύσης καί τής ύπαρξης.

Η ευλογία απέχει από τήν μαγεία επειδή η μαγεία δέν είναι ανιδιοτελής από εκείνον οπού γίνεται αλλά αποσκοπεί είς τόν κολλασμόν τού ανθρώπου οπού επικαλείται τά δαιμόνια τά οποία χρησιμοποιούν τίς μυστικές συνταγές μέσω τής αποκάλυψης σέ ανθρώπους μυστικών κωδικών, είναι δηλαδή σφετερισμός, ληστεία, κατάχρηση, κλεψιά…

Τό δολλάριον τής εικόνας μάς έχει έναν τραπεζοειδήν σχήμαν μέ 6 έδρες καί έναν τρίγωνον οπού ώς πυραμίδα έχει 5 έδρες ήτοι σύνολον 11 έδρες! Νά διατί αρέσκονται πολύ είς τόν αριθμόν 11… καί αφού είναι 11ος μήνας τού έτους 2020 μ.Χ. καί ημέρα 13η τό αναφέρουμε… Τυχαία 13 σειρές τοιχείων ή σκαλιών η πυραμίδα αυτά καί επί 4 πλευρές = 52, τά έτη εμφάνισης τού Αντίχριστου;;;.., διά νά μήν αναφέρουμε τά άλλα 13 καί 33 κ.τ.λ. τού δολλαρίου. Καί τό δεκατριαμελές συμβούλιον τής συναγωγής τού σατανά εδώ είς τήν γήν… Καί 14ον ό πανόπτης οφθαλμός, τυχαία ή “τυχαία” ό αριθμός τής Λύτρωσης από τά δεινά τού Αντιχρίστου είς τήν Αποκάλυψη. Αλλά “αυτοί” τά αντικατοπτρίζουν μέ άλλον νόημα καί τούς στράβωσε συνάμα Ό Χριστός νά δείχνουν τήν Αλήθεια παρά τήν θέληση τού εναντίον τής Αλήθειας! Πρόσεξε ότι υψυλοειδής ήτοι σέ σχήμα “υ” καμπυλωτή επιγραφή κάτω από τήν πυραμίδα καταλήγει σέ δύο “δαντελωτές” προεξοχές οπού ειδικώς αριστερά όπως τήν βλέπετε ομοιάζει μέ κεφαλή κέρβερου ή κύνα…

Αλλά αυτήν τήν ημέρα ευλογεί ιδιαιτέρως ό ρήτωρ τής Εκκλησίας Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος ός εισέρχεται ώς κόπτης καί προκόπτης είς τήν γρουσουζιά τής…

Κ’ έναν άλλον «τυχαίον» 11+13 = 24 = κύβος… Τώρα τί νά ειπώ ότι 24+20+20 = 64 θυμίζοντας τά 64 χέρια; Άς τ’ αφήσουμε αυτόν καί επίσης αριθμολογικώς 11+13+2+2 = 28 = 10 = 1. Κι’ αυτόν άς τ’ αφήσουμε είναι παραπλήσιον, κοιττάξετε τ’ άλλα μέ τίς 11 έδρες…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*