in

Νά πώς σέ παρακολουθούν τά «στραβά μάτια» καί προσποιούντε τά στραβά μάτια!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Νά πώς σέ παρακολουθούν τά «στραβά μάτια» καί προσποιούντε τά στραβά μάτια!

Σού κάνουν τά στραβά μάτια τά ψευδοστραβά μάτια, αλλά συνάμα σού τό λένε δι’ άλλων στόματων ότι σέ παρακολουθούν αλλά σ’ εσένα εμπεδώθηκε είς τό υποσυνείδητον υποσυναίσθητον ότι δέν βλέπουν. Μ’ αυτό εξετάζουν τό πείραμα τής ψυχανάλυσης τής στραβομάρας σού. Αφού σ’ έπεισαν ότι δέν βλέπεις έπαψες νά βλέπεις καί δέν πιστεύεις ότι σέ βλέπουν. Πολύπλοκος αλγόριθμος; Μπά που νά δείτε πραγματικώς Πολύπλοκους καί Μακροσκελείς 1,000 σελίδων συνεχόμενως καί πού σέ παίρνει. Άστο καλύτερα, τρέξε είς τό διά ταύτα νά εξεστραβωθείς από τήν εντολή καί αυτοεντολή: «είμαι στραβός καί δέν τό γνωρίζω, δέν είμαι στραβός αλλά δέχομαι νά γίνω στραβός καί νά νομίζω ότι βλέπω»…. Εάν δέν γνωρίζετε από δηλώσεις υποσυνείδητης εντολής, τότε αναγνώστε μυστικούς ψυχικούς αλγόριθμους = συνστήματα υποσυνείδητης υποσυναίσθητης εντολής. Είσαι ό,τι δηλώσεις υποσυνείδητως καί υποσυναίσθητως ασχέτως εάν δηλώνει τ’ αντίστροφα (δήθεν) συνειδητώς καί συναισθητώς. Τό πώς καταφέρνουν νά απενεργοποιούν τό συνειδητόν καί υποσυναίσθητον σάς, άλλη Ιστορία! Έν πολλοίς σάς τό εξεφλούδισα σ’ άλλα άρθρα…. καί άθελα σάς καί χωρίς νά σάς τό είπω σάς επανεργοποίησα έν μέρει τουλάχιστον τό υποσυναίσθητον καί υποσυνείδητον. Ασχέτως εάν εκείνη τήν ώρα ίσως μ’ υβρίζατε….

Νά πώς σέ παρακολουθεί ό Μεγάλος Κακοσαταναδελφός:

Η Τράπεζα είναι ό μοναδικός γιατρός που σέ βλέπει κατάγμνο, αλλά είναι κακούργος. Λογαριάζει όλη τή δύναμη σού. Άν κερδίσεις τρέχεις σ’ αυτή, άν χάσεις τρέχεις σ’ αυτή, άν έχεις ανάγκη τρέχεις σ’ αυτή καί άν δέν έχεις ανάγκες σού δημιουργεί εντέχνως ανάγκες διά τών παθών διά νά προτρέξεις σ’ αυτή καί νά σέ δεσμεύσει.

Από τή Τράπεζα, τήν κοινωνική σού συμπεριφορά, τήν αστυνομική διεύθυνση τής περιοχής, τό κόμμα, τό αυτοκίνητο, τή διασκέδαση, τό σπίτι, τήν εργασία, ό Μεγάλος Κακόψυχος Ψευδαδελφός Λογιστεύει τήν ψυχολογία σού καί τίς προαιρέσεις σού….

Εάν θρησκεύεις, εάν εκκλησιάζεσαι καί άν καταλάβεις τί λέγει η θρησκεία καί άν τά εφαρμόζεις συμπεραίνει. Σού ρίχνει δηλητήρια είς τήν θρησκεία ήτοι παραέθιμα, π.χ. ό κόκα κόλα σάντα κλάους ψευδοαηβασίλης, τά παιχνίδια, τό τρελλό δένδρο, ύστερα σού φέρνει τά πάρτυ καί τά ναρκωτικά καί έτσι τά Χριστούγεννα μετατρέπονται έκ τών έσω Ψευδοχριστούγεννα καί δή Αντιχριστούγεννα. Καί πολλ’ άλλα….

Σού δημιουργεί δολόματα παραεθίμων διά νά εξοδεύσεις καί νά σ’ αποσπά από σοβαρά θέματα καί νά σπαταλάς τόν χρόνον σού σέ μή άμυνα εαυτού, πατρίδος, θρησκείας, αλλά σέ μάταια καί δή ζημιογόνα διά τά τρία αυτά θέματα πράγματα. Π.χ. τά τερτίπια τής υλοφροσύνης καί τά τερτίπια τής πλανοψευδοπνευματικής βελτίωσης. Τό σώμα εκκρίνει ορμόνες καί σύ νομίζεις ότι έφτασες είς τό αποκορύφωμα τής Διαντίληψης ενώ έφτασες σέ κάποιο μικρό ή μεγάλο αποκορύφωμα τής έκ τών έσωθεν ναρκωτικής απόλαυσης, ευφορίας, χαροποιήσεως, φαιδρότητος….

Σού έστησε τό διαδίκτυο καί σού λέγει ρίξε σκέψη, άποψη, γνώμη, πάρε δώσε καί ψάξε ό,τι θέλεις, αλλά κατά 90% ό,τι θέλει καί δή αυτά οπού θέλει….

Καταγράφεις τά Δεδομένα σού εντός Διαδικτύου καί σέ θεωρεί μαλάκα ενώ εάν δέν ρίψεις τά Δεδομένα πρός Γενική Άμυνα τής Θεοπατρίδος, Πατρίδος καί Οικογενειοπατρίδος, τής Οικογένειας, τής Θρησκείας, πάλαι είσαι μαλάκας, αλλά είτε τά ρίψεις είτε δέν τά ρίψεις ό Κακόψυχος τό γνωρίζει καί ωφελείται αυτός διότι γνωρίζει «ποίος μαλάκας είσαι καί τί μαλάκας είσαι». Δι’ αυτόν όλοι οί άλλοι είναι μαλάκες, μαλακάνθρωποι, αναλωσιμάνθρωποι….

Πρακτορεύει μέ σπιούνους, τέκτονες, πράκτορες, εξαγορασμένους, φλύαρους, υπαλλήλους, ιθύνοντες, επαγγελματίες, συγγραφείς, καλλιτέχνες, φιλοσόφους, τά γνωρίζει όλα, γνωρίζει όλον τό Πεδίον τής Πληροφορίας, ενώ εσύ μόνον έναν μέρος. Εντούτοις, εάν ήξευρες τά βασικά τού βάθους δέν χρειάζεσαι όλον τόν πακτωλόν τής Πληροφορίας διά νά πεισθείς καί νά αμυνθείς. Π.χ. αφού γνωρίζεις ότι όλοι οί ανθρώποι σχεδόν κάνουν έρωτα δέν χρειάζεται νά γνωρίζεις κάθε λεπτομέρεια τού έρωτα τού καθενός διά νά γνωρίζεις τί κάνουν!…

Ωσαύτως, ό Κακόψυχος Ψευδομεγάλος Αντιαδελφός ώς ψευδοπανόπτης οφθαλμός διά τών μηχανών καί Μηχανισμών Λαβής Πληροφοριών γνωρίζει τά πάντα («πάντα»), ενώ εσύ ακόμη τίποτε διότι δέν πείθεσαι! Τόν θεωρείς στραβόν ενώ ισχύει τό αντίστροφον, είσαι τυφλός ός αυτονομίζεται πανόπτης…. Ελπίζω ν’ αλλάξεις εάν δέν άλλαξες. Προσδοκώ άναβλεψη τυφλών καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος δίχως μικροψήγματα αμήν!

Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος….Αμήν! Καί Πότε!….

Ίδια σημασία αμφότεροι οί στίχοι…. Ό Θεός νά μάς ελεήσει από τή τρέλλα καί τήν τύφλα ήτοι τήν παντύφλα υπέρ έκαστης όρασης καί φώτεισης….

Νά πώς ένας πρώην αρχηγός τών Μυστικών Πληροφοριών τής Κύπρου είπε τήν κατασκοπία σέ συνέντευξη τού: «Όταν κάθεσαι σ’ έναν καφενειόν δέν μπορείς νά προσποιηθείς ότι δέν άκουσες τί λέγεται στό διπλανό τραπέζι»….

Τά έν οίκω ούκε έν δήμω!….

Σιωπή διότι οί τοίχοι έχουν αυτιά καί οί βραμοί/φραγμοί αμμάτια! Παλαιά ελληνοκυπριακή παροιμία, πόσον κυριολεκτική έγινε διά τής γκούκωλ καί άλλων, όπως ό τοίχος στό φέισμπουκ που είναι απευθείας σύνδεση μέ τό δίκτυον πληροφοριών στής σιώνας!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

16 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply
  1. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΙΜΟΥ ‘Η ΔΙΑΣ ΚΤΛ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ.ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟ ”ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ” ΟΠΟΥ ΧΑΟΣ ΟΙ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΑΝΑΚΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΟΛΑΓΝΩΝ.ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΛΗΚΤΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΟΙ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ» ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΤΛ ΠΑΝΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΟΙ ΝΤΕΝΕΚΕΔΕΣ.ΤΩΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΑ.ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ.

  2. Β Π νά σέ ενημερώσω είναι Αντίχριστη. Καί πάντοτε οί Αντίχριστοι ήσαν μέ τούς εβραίους από τότε που ήρθε Ό Χριστός, έχουμε πολλές αποδείξεις από βιβλία. Αλλά έναν έναν ….. Θά βάλει καί τό μικροψήγμα τής ακριβώς επειδή ό Ιωάννης τής είπε νά μήν τό βάλει, καί επειδή δέν θέλει νά επιβεβαιώνονται οί προφυτείες, αλλά οί πρό+φυτείες τής Ευλογίας ζούν καί βασιλεύουν καί νάτα ό,τι είπε Ό Χριστός κατ’ Αποκαλύψει είς τόν Ιωάννη μάς τά φέρνει ό Έλον Μάσκας ήτοι τά μικροεμφυτεύματα = μικροψήγματα, τό μαρκάρισμα, τά εμβόλια μέ μικροψήγματα. Νά τήν αλήθεια ήτις ειπώθηκε πρίν 2000 έτη όταν ακόμη δέν υπήρχε τεχνολογία ηλεκτρονισμού. Μάθετε νά βλέπετε τίς προφυτείες καί τούς Αντίχριστους από 1000 μίλια. Τώρα είναι η εποχή τών Αντίχριστων καί ύστερα τού Αντίχριστου!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυστραλία: Παρατείνεται το lockdown στη Μελβούρνη λόγω κορωνοϊού – Πλήθος αντιδράσεων

Ξάνθη: Νεκρά ψάρια στη Λίμνη Βιστωνίδα