in

Χα χαΧα χα LikeLike ΤέλειοΤέλειο

Γιά νά τελειώνουμε μέ τούς σκοταδιστές: Κλωνοποίηση Θεού είς τήν Γένεση…. Λεξάριθμοι: Αδάμαντος =667, Δάμαντος=666!!!! = Αντίχριστος….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Χριστός έν Παραδείσω Κλωνοποεί τήν Εύα ενώ ό Αδάμαντος (καθαρός άνθραξ μέ 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια, 6 ουδετερόνια) ευρίσκεται έν ύπνω βαθειάς ναρκώσεως = έκστασις…. 

Γιά νά τελειώνουμε μέ τούς σκοταδιστές: Κλωνοποίηση Θεού είς τήν Γένεση….  Λεξάριθμοι: Αδάμαντος =667, Δάμαντος=666!!!! = Αντίχριστος….

Γεν. 2,21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.

Γεν. 2,21 Τοτε ο Θεός, δια να αναπληρώση την έλλειψιν αυτήν, έφερεν έκστασιν στον Αδάμ, ο οποίος και εκοιμήθη βαθύτατα. Ελαβε τότε μίαν από τας πλευράς του Αδάμ και συνεπλήρωσε δια σαρκός το κενόν της αναιρεθείσης αυτής πλευράς.

Γεν. 2,22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,22 Και κατεσκεύασε και εμορφοποίησε την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από τον Αδάμ, εις γυναίκα, την οποίαν και έφερε προς αυτόν.

Γεν. 2,23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Γεν. 2,23 Οταν δε ο Αδάμ εξύπνησε και είδε την γυναίκα είπεν· “αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά μου και σαρξ από την σάρκα μου. Αυτή θα ονομασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής.

Γεν. 2,24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Γεν. 2,24 Ενεκα του στενού τούτου συνδέσμου του ανδρός προς την γυναίκα, στο μέλλον κάθε ανήρ θα αφήνη τον πατέρα και την μητέρα του και θα συνδέεται στενότατα με την γυναίκα του, ώστε οι δύο να γίνουν πλέον μία σαρξ δια της συζυγίας”.

Γεν. 2,25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.

Γεν. 2,25 Ησαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα αυτού, και δεν εντρέποντο ο ένας τον άλλον, διότι ήσαν αγνοί και αθώοι.

Αυτόν τό χωρίον είναι όλα τά «λεφτά» τής Υπεραποκάλυψης…..

Θά τό εξηγήσουμε μέ τρόπον ούτως ώστε κανείς νά μήν μπορεί νά τό αρνηθεί χωρίς ν’ προαρνηθεί καί προκαταρασθεί μέ τό γινάτι τού Τήν Λογικήν!…..

Ό Θεός πήρε πλευρόν από τόν Αδάμαντον καί έπλασεν τήν Εύα….

Αυτόν έγινε αφού υπνώτισε τόν Αδάμαντον…. Ποίους υπνωτίζουμε; Αυτούς οπού θά εγχειρήσουμε…..

Ό Θεός μπορούσε νά κάνει τήν Εύα χωρίς νά πονέσει ό Αδάμαντος αλλά δέν απέκοψε τόν πόνον από τόν Αδάμαντον καί τόν υπνώτισε διά νά τόν εγχειρήσει….

Αφού τόν υπνώτισε καί τόν εγχείρησε οικοδόμησε έτερον άνθρωπον καί τόν έκαμεν θηλέν ός δέν υπήρχε μέχρι τότες….

Τί σημαίνει οικοδόμησε; Έκτισε! Καί τί σημαίνει κτίζω από μία πλευρά; Ομοίως όπως κτίζω από έναν σπόρον….

Τί έκαμε λοιπόν;

Ό Θεός από τό πλευρόν τού Αδάμαντου οικοδόμησε = Κλωνοποίησε τήν Εύα!

Όπως λαμβάνουμε έναν παράμισχον από τήν ρίζα ενός δένδρου ή έναν κλάδον από έναν δένδρον καί τό μεταφυτεύουμε!….

Τί κάνουμε δηλαδή; Τρόπον τινά χωρίς νά έχουμε δημιουργήσει εμείς τό δένδρον Κλωνοποιούμε τό δένδρον!….

Άλλωστε η λέξη Κλώνος σημαίνει Κλάδος…. Έν Κύπρω ακόμη λέμε Κλώνος τού Δένδρου όχι κλάδος τού δένδρου…. καί διά τό κλαδίν λέμε κλωνίν…..

Εάν τό έλεγε ό Πλάτωνας θά τό πίστευαν, επειδή δέν τό λέγει ό Πλάτωνας δέν τό πιστεύουν…., αλλά άν τό ανάγνωθε ό Πλάτωνας θά τό πίστευε, είχε πιστεύσει πολύ πειό «κουφά»…. από αυτόν, τ’ ανάλυσε, τά υιοθέτησε….

Από τήν άλλη κάποιοι Χριστιανοί θά ειπούν ότι δέν είναι δυνατόν, είναι ιεροσυλία…. Δηλαδή είναι ιεροσυλία επειδή Ό Θεός έχει τήν δύναμη νά κάνει Κλωνοποίηση;….

Μήπως οί σύγχρονες ή μάλλον μελλοντικές Κλωνοποιήσεις Τεχνολογία Τινός εστίν;;;;;

Εάν Ό Θεός ήθελε ή θέλει κάνει άνθρωπος ή ό,τιδήποτε από τό μηδέν…. χωρίς νά εμφυσήσει πνεύμα ή νά λάβει πηλόν, μόνον μέ τό Βούλεσθαι Τού…. διά νά μήν παρεξηγόμαστε….

Εντούτοις, εδώ αναφέρεται βαθειά έκστασις καί ύπνωση δηλαδή νάρκωση διότι τί άλλον είναι η βαθειά έκστασις;….

Νάρκωσε Ό Θεός τόν Αδάμαντον διά νά μήν πονάει…., νά μήν βογγάει…., όταν θά τού έκοβε τεμάχιον από τό πλευρόν…..

Ό,τι καί εάν συνέβη εδώ περιγράφεται μία Κλωνοποίηση ή καί μαζύν μέ τό ό,τι άλλον συνέβη συνταυτοχρόνως ή συνάμα Περιγραφή Νάρκωσης μέ φάρμακα, Ύπνωσις, Εγχείρησις καί τέλος Κλωνοποίησης, ήτοι Μία Τετραπιθανότητα….

Ό Θεός δέν εξεφάνισε τόν πόνον καί τίς αισθήσεις τού Αδάμαντου πρό τής εγχειρήσεως παρά μόνον μέ Βαθειά Έκσταση (ώς νά τού έδωσε π.χ. μορφίνη) καί Ύπνωση…. Καί προέκυψε η Γένεσις τής Εύας!….

Άλλα Τεκμήρια…..

Όταν έγινε η πρώτη σύγχρονη Κλωνοποίηση είς τήν Αγγλία τήν δεκαετία τού 1990 μ.Χ. οί επιστήμονες έν αγνοία τούς επιβεβαίωναν τήν Γένεση τής Παλαιάς Διαθήκης (Τί πλούτος κρύβεται εκεί…. πολλοί δέν έχουν ιδέα!)….

Μόλις άκουσα ότι τό καλύτερον κρέας από τό ανθρώπινον σώμαν διά Κλωνοποίηση είναι από τά πλευρά!…..Μονομιάς έγραψα τήν αποκάλυψη αυτή εδώ καί τήν κατοχύρωσα….. Τότες δέν είχα αναγνώσει κανέναν κεφάλαιον τής Γένεσης…. αλλά ήξευρα ότι η Εύα έγινε από τό πλευρόν τού Αδάμ+αντου!….

Όσοι μισούν τήν Χριστιανική Θρησκεία θά προτιμούσαν νά έλεγα ότι η Κλωνοποίηση τής Εύας έγινε από εξωγήινους…. ή δαίμονες έστω, πάντως όχι από Τόν Θεάνθρωπον Λόγον Χριστόν!!!! Βλέπετε, πιστεύουν ευκολότερα ότι έναν κτίσμαν δύναται νά κάνει εγχείρηση καί Κλωνοποίηση παρά Ό Ίδιος Ό ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ τών κτισμάτων!!!!

Η Τετραπιθανότητα λέγει ότι η Γονιμοποίηση = Γένεση τής Εύας από τό πλευρόν τής Εύας έγινε: α) από θαύμα Θεού β) Κλωνοποίηση γ) Εξωγήινους ή δαίμονες ή άλλον κτίσμαν συμπεριλαμβανομένης τής φύσης = εφ’ ύσης καί δ) είναι ψευδής….

Αποφασίσετε μόνοι σάς…. Όσον διά τόν Σκοταδισμόν θά ειπώ τήν κλασσική Ελληνοκυπριακή Παροιμία: «άλλοι έχουν τ’ όνομαν καί άλλοι τήν χάριν»….. Καί επίσης τήν Παροιμία: «τά δικά μάς τού γειτόνου μάς», δηλαδή τά μειονεκτήματα καί πταιξίματα μάς τά χρεώνουμε καί κατηγορούμε ότι τά έχει ό γείτονας, ό άλλος, ό αντίπαλος, ό αντίθρησκός, ό αλλόθρησκος…..

Μήν λησμονούμε επίσης ότι η Γένεσις είναι Ελληνικόν Όνομαν καί τήν έλαβεν ό Μωυσής…. Μούσης (όπως Μούσα θηλέν)…. ή από τά Μυστικά Αρχεία τής Αιγύπτου από τήν Αδελφότητα τού Ερμού τού Τρισμέγιστου είτε από Τόν Θεόν είς τό Όρος Σινά…. Ίσως αυτά νά έγραφαν οί Θείες Πλάκες οπού απ’ οργήν πρός τούς φαύλους κατάθραυσε….

Διότι οί Αποκαλύψεις συνεχίζονται καί θ’ αποκαλυφθούν όλα πρίν τό πλήρωμαν τού χρόνου…. Ουδέν κρυφόν υπό τού ήλιου Ηράκλειτος!….

Αλλοίμονον δηλαδή Ό Θεός νά μήν δύναται νά κάμει Κλωνοποίηση! Αυτόν καί άν είναι βλασφημία….. Ό Θεός δύναται νά κάνει ο,τιδήποτε!

Τέσσερεις τρόπους αναφέρει όλη η Ιστορία τής Ανθρωπότητος διά Γένεση/Γονιμοποίηση: α) από Θαύμα σέ όλους τούς λαούς ήτοι από τό «μηδέν»…. β) σπόρους ωραρίων καί σπερματοζωαρίων γ) Κλωνοποίηση δ) Γονιμοποίηση με Θείον Φωτοσπέρμα ήτοι Αγιώ Πνεύματι καί Παρθενογένηση χωρίς άνδρα η γυνή ήτοι Η Παναγία μάς!…. Δέν υπάρχουν άλλες αύτη είναι η Τετραπιθανότητα τούς….

Πάμε νά τίς αναλύσουμε….

Είς τό α) μπορεί νά συμπεριληφθεί έκαστος μύθος τής ανθρωπότητος μέ γονιμοποιήσεις ανθρώπων μέ «θεούς» ή αγγέλους, δαίμονες. Η μεγάλη έκρηξη καί συνάμα η Δημιουργία Τού Θεού….

Όταν περιγράφεται η Δημιουργία σέ 6 ημέρες διά εσάς όσους Χριστιανούς δέν τό καταλάβετε…., περιγράφεται μία διαδοχική Εξέλιξη καί μέ τήν σειρά… Δέν έκανε πρώτον τόν άνθρωπον καί έσχατον τό άστρον. Ή τόν άνθρωπον πρίν τό φυτόν…. Θά μπορούσε νά τό κάνει αλλά τά έκανε μέ τήν πειό σωστή σειρά τής Λογικής!!!! Καί αφού έβαλε Λογική είς τήν Δημιουργία διατί νά μήν βάλει Λογική καί είς τήν Κλωνοποίηση! Άλλωστε, κληρικοί έχουν γράψει βιβλία ασχέτως εάν δέν τά έχετε αναγνώσει…., ότι οί έξη ημέρες τής Δημιουργίας είναι μία διαδοχική σειρά σωστής εξέλιξης = Λογικής ανασταδιακής οικοδομής! Πάντοτε έλεγα ότι κάθε ημέρα συμβολίζει μία μεγάλη περίοδον, τώρα τελευταίως τό βλέπω από πολλούς νά τό λένε συμπεριλαμβανομένων κληρικών. Ενδεχομένως νά τό είπαν καί κάποιοι πρίν από εμένα, αλλά δέν τό πήρα απ’ αυτούς, απλά ήταν Λογικόν καί τό κατάλαβα. Η Λογική δι’ όσους έχουν πρόβλημα μαζύν τής προέρχεται από Τόν Θεόν Λόγον, διά νά τελειώνουμε μ’ αυτόν….

Όταν ό Ανδρουλάκης έγραψε τό βιβλίον: «Η γυναίκα τής όγδοης ημέρας», δέν κατάλαβε ότι άθελα τού… έλεγε μία αλήθεια Μεγάλη… Γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια έλεγαν οί ημών πρόγονοι….

Όντως η Εύα δημιουργήθηκε τήν όγδοην ημέραν, δηλαδή μετά οπού εξεκουράστηκε Ό Θεός τήν εύδομη = εύ+δομή καί όχι έβδομη ημέρα όπως γράφεται μετά…. Είδε λέγει η Αρχιμύηση μέ Υπερλακωνικά Λόγια τής Γένεσης, ότι έλειπε κάτι καί έπλασε δι’ εγχειρήσεως τήν Εύα από τό πλευρόν τού Αδάμ+αντού, λέγεται καί Άδαμας = Άδαμ+ας = Διαμαντής = διαμάντι = ό καθαρότερος άνθραξ = πρωτόνια 6, ηλεκτρόνια 6, ουδετερόνια 6…. Καί μού λέτε δέν είναι ιερός Αριθμός; Ό διάβολος θά ελέγξει καί αυτόν τόν άνθραξ εντός όσων δεχθούν τήν χαρακιά είς τόν χαρακτήρα είς τήν Γονιοδομή ήτοι τό χάραγμα τού Αντιχρίστου, αυτόν εννοεί μέ τόν ανθρώπινον αριθμόν ό Ιωάννης χξς είναι πασιφανές!….

Καί κοιττάξετε ποίον είναι τό σύμβολον τής όγδοης ημέρας: «8» η αλληλοεισερχόμενη σπείρα ήτοι έσονται είς σάρκαν μία ήτοι ό ανήρ εντός γυνής καί η γυνή εντός ανήρ, γύν καί γιάνγκ = γυνή καί γενάρχης = Αδάμαντος!…. Καί γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια εξού καί οί Μαθηματικοί συμβόλισαν τό άπειρον μέ έναν εξαπλωμένον ήτοι οριζόντιον 8…. Ό αναπέσων Λέων οπού αναφέρει η προφυτεία διά Τόν Χριστόν!!!!

Κάποιος έγραψε βιβλίον διά τήν Κλωνοποίηση Τού Χριστού…. Ό αδαής δέν γνωρίζει ότι Ό Χριστός Κλωνοποιείται σέ κάθε άγιον Τού, νά διατί όταν προσκυνάτε εικόνα αγίου προσκυνάτε έν Αγίω Πνεύματι Χριστόν…. Οί Κλώνοι = Κλάδοι/Κλαδιά Τού Χριστού είναι Τώ Αγίω Πνεύματι… Ό Χριστός ό Κορμός καί η ρίζα Ό Πατήρ… Νά διατί ζωγραφίζεται ώς διακλαδούμενη άμπελος μέ τούς Αποστόλους! Ό Χριστός Ψυχοκλωνοποιείται ή καί Πνευματοκλωνοποείται είς τούς Αγίους Τού!!!! 

Εάν Ό Χριστός ήταν εξωγήινος, δαίμων, άγγελος, κτιστός, θά τόν πίστευαν, επειδή είναι Ενσαρκωμένος Θεός δέν Τόν ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ… Καί ώς Ενσαρκωμένος καί μετά Μεταμορφωμένος είς Φώς δύναται νά Επανενσαρκωθεί…. Επαναλαμβάνω όπως καί σ’ άλλα άρθρα…., άμα καί όταν Θέλει…. Άγνωσται αί Βουλαί Τού Κυρίου!!!!…..

Είδε καί άρθρον διά Δάμαντος = Λεξάριθμος Αντιχρίστου:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
 1. Αυτο ειναι το αποτελεσμα του πνευματικου degeneration. Επι του προκειμενου μιλαμε για την Εβραικη μυθολογια και για ενα αλληγορικο σχημα που σχετιζεται με την μνημη των αρχαιων μυστηριων αναφορικα και με τον πρωτοπλαστο Ερμαφροδιτο Θεο Ατουμ και αυτη η ιστορια ειναι απλα η Εβραικη εκδοχη αναφορικα με τον πρωτοπλαστο Αρχανθρωπο που συνανταμε και στην Πελασγικη παραδοση του Αρχανθρωπου Αδαμα.

  Ο εκπτωτος Αδαμ μεσα σε αυτο το πλαισιο συμβολιζει την πτωση του ανθρωπου απο το θεικο status του Ερμαφροδιτου Πρωτοπλαστου και η ιστορια με το αριστερο πλευρο εκφραζει την Εβραικη μνημη αναφορικα με το αριστερα-yin και δεξια-yang και το προβλημα ασφαλως οι κυριολεκτικες και δογματικες ερμηνιες της αρχετυπικης μνημης που οδηγει μεσα απο το πνευματικο degeneration στην θρησκευτικη παρανοια και στο καθεστως του σκοτους και του σκοταδισμου που εκφραζει καθολικα την ιστορια αυτης της αντι-θρησκειας, που αφου δαιμονοποιησε το φως στο προσωπο του Εωσφορου και κατεσφαξε ολους τους σοφους και ολους τους μυημενους αφου πρωτα τους στιγματισε ως “Εωσφοριστες” επειτα κατεκαψε την γνωση και προσπαθησε να εξαφανισει την οποιανδηποτε ελπιδα για κατανοηση με μονδικο στοχο τον νοητικο ελεγχο και την υποταγη της μαζας στην εξουσια του Αντιχριστου. Αυτος ειναι ο Αντιχριστος και δεν υπαρχει ουδεμια αμφιβολια περι τουτου.

  Ο Ιησους ασφαλως συμφωνα και με την ολη λογικη του θεματος που προσπαθει να καψει το πνευμα του σκοτους του Αντιχριστου με τα μαυρα ειναι ο Αδαμ οπως διδασκει αυτη η θρησκεια και δηλαδη ο Ερμαφροδιτος πρωτοτοκος που ειναι ολοκληρος – Ατουμ/Αδαμ γιατι επανενωθηκε με την θηλυκη του πλευρα που ειναι η Ψυχη συμφωνα και με την κωδικποιηση του ονοματος της Ευας που ειναι η Ψυχη του Ελληνικου μυθου (η νυμφη του Ερωτα) που ειναι η προσωποποιηση της Αφροδιτης που συμβολιζει την Ψυχη του ολου καθως επισης το ονομα Ḥawwāh – Ευα προερχεται απο τον τιτλο Chawat της μητερας θεας Asherah-Αφροδιτης.

 2. εισαι αιρετικος με αυτα που γραφεις..αλλα εγω ειμαι πιο πολυ, ποιος θεος εκανε τις κλονοποιησεις που περιγραφονται στο κεφαλαιο που παραθετεις?

 3. Ασφαλως δεν δαφωνω οτι εισαστε κλωνοι 666 καθως και εγω αυτο προσπαθω να εξηγησω και οτι βασικα δεν εισαστε ανθρωποι αλλα οι clone troopers στην ταινια εναντια στους Jedi που ειναι επισης μια αλληγορικη εκφραση αναφορικα με το Djed pillar που συμβολιζει την σπονδυλικη στηλη του Οσιρι οπου η Δυναμη της ταινιας ειναι η κουνταλινι που ανεβαινει μεχρι το crown ckakra. May the force be with the Jedi and the enemies of darkness.

  • Ενω εσυ δηλωμενος φουστης και αριστερος,(βάση των γραφομενων σου) εισαι η κορυφη της Δημιουργιας.
   Θα σε συμβουλευα καθε εξι μηνες να κανεις εξετασεις για ΣΜΝ
   Εχε υποψην σου οτι συφιλη σε προχωρημενο σταδιο, χτυπαει τον εγκεφαλο..
   Κατι που βλεπω σε σενα…

 4. δεν μπορείτε να πείτε; οι σεληνιατες βιμαναρχες ψευτοθεουλιδες και δεσμοφύλακες του πλανήτη φυλακή έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες ανά τους αιώνες για να κάνουν τα μυαλά των καταδίκων αχταρμα.

  • Ο άρχων του κόσμου τούτου είναι ο ιαλδαβαωθ αυτή είναι η αλήθεια πως να το κάνουμε δηλαδή υπάρχει το κακό απλά γιατί υπάρχει το καλό το μίσος γιατί υπάρχει η αγάπη και όλα τα αντίθετα. Ο άνθρωπος και το θηρίο έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό χξσ 666 ο Χριστός πλήρωσε τα τελωνεία με τον θάνατο του αλλά έσπασε το αυγό.

 5. Χριστος υπαρχει/υπηρξε φιλε και το σωμα του δεν ειναι στους ουρανους αλλα εδω στην γη εγω το ειδα αυτο. Ειδα ενα σωμα πανω σε εναν σταυρο το οποιο κοιμοταν χωρις ψυχη μεσα του, το σωμα ειχε ασπρη αρχαια ελληνικη φορεσια ακομα ειδα οντοτητες ανθρωπους αλλα με ξεχωριστη δυναμη να βαζουν μια μεγαλη φωτια και να πετανε τον σταυρο με το σωμα μεσα η φωτια εκαιγε ολο το βραδυ.
  Το επομενω πρωι που τελειωσε ο σταυρος και το σωμα δεν ειχαν ουτε γρατζουνια ουτε καν τα ρουχα που φοραγε δεν καικαν αλλα το σωμα δεν ειχε ψυχη.
  Μην ξερωντας τι να κανουν οι οντοτητες πηραν το σωμα με το σταυρο και το εκρυψαν εγω τους ειδα και τους μιλησα η πρωτη κρυψωνα μου ηταν οικεια και τους ειπα να παρουν απο εκει το σωμα γιατι θα βρεθει.
  Και το πηραν και το κρυψαν αλλου που ουτε εγω δεν γνωριζω απλα μιλησα με εναν απο αυτους λιγο πολυ ειδα την τοποθεσια αλλα μπορει να ειναι οπουδηποτε.
  Προσπαθησε να κανεις μια ερευνα πανω σε αυτο ισως βρεις κατι παραπανω.
  Το σωμα δεν ειναι στους ουρανους αλλα εδω στην γη.
  Οι οντοτητες ηταν 4 τυχαιο ή οχι ποιος ξερει…

  • Κοιτάξτε πως προδόθηκε ο παραπάνω σχολιαστής!

   Γράφει: «το σώμα (του Ιησού) είχε άσπρη αρχαία ελληνική φορεσιά».

   Λόγω των δικών του πεποιθήσεων, τον Ιησού τον φαντάζεται ως Έλληνα, όχι όμως τον σημερινό, αλλά τον αρχαίο με όλη την δόξα που τον περιέβαλε, κόντρα στα Ιερά χειρόγραφα και τους Αγίους που τον περιγράφουν ως Εβραίο.

   Μάλιστα μάλιστα! Εβραιο-ελληνικές αλκοολικές φαντασιώσεις!

   Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Υπαπαντή του Ιησού Χριστού.

   «Και παίρνει σάρκα και περιτέμνεται κι αυτός μαζί με τους Ιουδαίους. Πήρε το ίδιο με αυτούς σώμα, πήρε και την ίδια περιτομή. Έκανε α­ναντίρρητη την συγγένειά Του με αυτούς, ώστε να μη τον αρνη­θούν, Αυτόν, ο οποίος ήταν ο Χριστός που έρχεται από την γενιά του Δαυίδ, και που αυτοί προσδοκούσαν. Έδειξε το γνώρισμα της συγγενείας Του με αυτούς. »

   Πάρτο αλλιώς μεγάλε!

   «Το σώμα (του Ιησού) ήταν ντυμένο με Εβραϊκά κουρέλια!

   Στοίχημα ότι δεν ξέρεις και τι σημαίνει το όνομα Ιησούς!

   • Το μηνημα πηγαινε προς τον ερευνητη αν αυτος κρινει οτι πρεπει να το ψαξει εχει καλος ισως βρει κατι. Οι πληροφοριες δεν δινονται ποτε καθαρες για αυτο υπαρχουν οι ερευνητες για να βρισκουν αυτο που δεν φενεται.
    Με σενα δεν εχω να πω κατι γινε ερευνητης και μετα το συζηταμε για την ωρα εισαι απλα ειρωνας και με ειρωνες δεν θελω πολλα πολλα.

    • Το μήνυμα σου πήγαινε προς «ερευνητή» της πλάκας που δεν ξέρει ούτε τι σημαίνει η λέξη κλωνοποίηση. Θέλεις δε θέλεις θα σε ειρωνεύομαι ψευτο-ερευνητή με τα μυαλά στα κάγκελα της ανοησίας. Για να μην πέσεις στα χέρια μου φαντασμένε, κράτα για εσωτερική κατανάλωση τις αηδίες σου. Όχι να τρώμε στην μάπα τις σαχλαμάρες σου και να μας την λες κιόλας!

     Σοβαρότης μηδέν!

     • Θες να με νευριασεις για να πω πολλα κι εσυ να νιωσεις καλα που νευριασες αλλον εναν ανθρωπο. Απλο τεχνασμα ενος μικρου πνευματικα ανθρωπου ενα συνηθης φαινομενο απο οταν αρχισε να υπαρχει η μαγκια του πληκτρολογιου.
      Εγω απλα θα σε ενημερωσω οτι σε εχω γραμμενο και για μενα θα εισαι σαν να μην υπαρχεις καλη συνεχεια!

     • Αυτός που δεν υπάρχει είσαι εσύ και τα παραμύθια την μήτρας (χύτρας) του σκότους που έχει κυριεύσει το μυαλό σου. Αν θέλεις να γράφεις εδώ ανοησίες, θα δεχτείς την κριτική και αν το παίζεις τρέλα και την ειρωνεία μου. Σκοτίστηκα αν νευριάσεις ή όχι! Κράτα λοιπόν τα παραμύθια σου για εσωτερική κατανάλωση, αν δεν θέλεις να πέσεις στα χέρια μου ψευτο-ερευνητή της πλάκας.

      Και επειδή μου είπες καλή συνέχεια, σε πληροφορώ ότι εσύ δεν θα έχεις συνέχεια εδώ. Όχι γιατί είμαι μάγκας, αλλά γιατί θα ξεφτιλιστείς και θα πιαστείς από τα ίδια σου τα λόγια, όπως και οι υπόλοιποι του είδους σου με τα μυαλά στα κάγκελα.

      Σε ξέρω πολύ καλά εσένα! Σε έχω ερευνήσει! Θες να δεις πόσο καλός ερευνητής είμαι;

 6. Ειναι προφανες οτι δεν εισαστε νοημονα και ελλογα οντα και οτι δεν μπορειτε να επικοινωνησετε καν με τον εγκεφαλο σας. Πουστηδες συμφωνα με την δικη σας λογικη ειναι οι προγονοι σας και ολοκληρη βασικα η φασιστοφαρα σας

 7. Ασφαλως ειναι προτιμοτερο καποιος να ειναι αριστερος και gay οπως οι αρχαιοι παρα να εχει την οποιανδηποτε σχεση με το πουστρικο φασιστοσαπιοειδος σας που λανθασμενα θεωρειται ανθρωπινο και που βρωμαει σαπιοσκατιλλα απο εκατομμυρια ετη φωτος μακρια.

 8. Τελικά όλοι εσείς οι χριστιανοί εκφράζετε την ανοησία σε όλο της το μεγαλείο! Είστε το κατ`εικόνα και ομοίωση του Θεού σας Γιαχβέ!

  Τι σημαίνει κλωνοποίηση;

  «Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων ομοίων αντιγράφων από ένα πρότυπο.»

  Άρα λοιπόν αν ο Θεός σας Γιαχβέ έκανε κλωνοποίηση θα είχαμε δυο Αδάμ!

  Πάμε παρακάτω. Για την κλωνοποίηση απαιτείται η παρουσία ενός ωαρίου από το οποίο αφαιρείται ο πυρήνας …κτλ. Το ωάριο είναι το γεννητικό κύτταρο των θηλυκών οργανισμών το οποίο βρίσκεται στην ωοθήκη.

  Lol

  Να είστε σίγουροι ότι με τις αηδίες που λέτε κάνετε περήφανο τον δημιουργό σας Γιαχβέ!

 9. Πάμε τώρα να πιάσουμε το θεολογικό μέρος της υπόθεσης.

  Παραθέτω από το βιβλίο του ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου (Η συμβολική γλώσσα των αφηγηματικών κειμένων της Π.Δ.).

  «Κάθε αφήγηση στη Βίβλο δεν είναι οπωσδήποτε και ιστορία. Ακόμα και στα ιστορικά τους κείμενα οι Εβραίοι, επεξεργάζονται το υλικό τους όχι ως ιστορικοί, αλλά κυρίως ως θεολόγοι. Δεν αποσκοπούν στην παροχή ιστορικών πληροφοριών»

  Η όλη «ιστορία» λοιπόν έγινε για να ειπωθεί το παρακάτω:

  «Αυτή θα ονομασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής.» (Γεν. 2,23)

  Αλλά όχι μόνο αυτό!

  «Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα …». (Α´ Τιμόθεον β´ 9-5)

  Μισογύνηδες χριστιανοί! (και πολλά άλλα!)

 10. Ας είναι καλά η εβραιοεκκλησιά Α.Ε που μας απομάκρυνε από τους διαβόλους πρόγονους μας, και μας έριξε στην αγκαλιά του Αβραάμ του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έγιναν οι Έλληνες παιδιά του Γιαχβέ, και μεθούν με τις αλκοολικές του φαντασιώσεις αιώνες τώρα. Αλληλούια (ο Γιαχβέ σώζει) εβραιοέλληνα!

  Από τους τρεις γιους του πατριάρχη των Εβραίων Νώε (τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ) κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης.

  Είσαι απόγονος των Εβραίων! Εβραιόσπερμα που λέμε!

  Αυτή η ελαφρότητα που έχετε στο κεφάλι σας είναι μεγάλο βάρος για την κοινωνία.

 11. Είστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και κληρονομήσατε το προπατορικό αμάρτημα. Κουβαλάτε την αμαρτία τους ως ένα ελαττωματικό σκεύος που είστε και η μόνη σωτηρία σας είναι ο έσχατος Αδάμ ο Εβραίος Γιαχβέ Ιησούς.

  Η θέση σας μετά θάνατον είναι στον ουρανό (λέμε τώρα) γονατιστοί ημέρα και νύχτα μπροστά στον Γιαχβέ να φωνάζετε με δυνατή φωνή ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ (Αινείτε τον Γιάχ) «Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ, λέγοντος· Αλληλούϊα» (Αποκάλυψη 19:1.)

  Μετανοήστε πρόβατα και γονατίστε ενώπιον του Γιαχβέ Ιησού που πρώτα έδωσε την μετάνοια στον Ισραήλ (τον αγαπημένο του λαό) και μετά στους Έλληνες. (πάλι καλά να λες). «ότι και στους εθνικούς έδωκε ο Θεός μετάνοιαν, δια να κερδήσουν και αυτοί την σωτηρίαν και την ζωήν» (Πράξεις 11.18.)

  Μάλιστα μάλιστα!

  Ένα θα σας πω. Είστε εδώ για να με διασκεδάζετε με την ανοησία σας!

 12. Ευσέβιος της Καισαρείας.

  «Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από… της κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ, τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος Ευαγγ. Προπαρ. / Εις τους ψαλμούς / αλληλούια. ριβ΄ (23.1352.34)

  Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός:
  «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων» (Κοντάκιον προεόρτων τών Χριστουγέννων)

  Το ξέρω! Έχετε μεγάλο πόθο για τον δημιουργό των προγόνων σας Αδάμ και Εύα!

  Εβραιο-έλληνες!

 13. Αυτό που σας ορίζει μέσα στην ιστορία είναι η αγάπη που έχετε για τον Θεό των Εβραίων Γιαχβέ – Ιησού, και για τους προγόνους σας Αβραάμ Ισαάκ την μάρα την Σάρα και το κακό συναπάντημα.

  Όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες, αυτοί ήταν ηλίθιοι και ματαίως φιλοσόφησαν. «Όλα αυτά τα λόγια της ελληνικής μωρίας, είναι παραληρήματα που προκαλούν το γέλιο. Όταν οι Έλληνες μας αντιμιλούν, είναι καλό να γελάς εις βάρος τους και να κλαις για λογαριασμό τους.» (Ιωάννης Χρυσόστομος.)

  Η εβραιοεκκλησία του Χριστού πεθαίνει και η ταφόπλακα της είναι η Νέα Γενιά!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Ὁ πόλεμος κατά τῆς Πίστεώς μας,μαίνεται ἀκατάπαυστος…!

Ίσως το πιο αφυπνιστικό βίντεο για την παγκόσμια δυναστεία που βιώνουμε διαχρονικά! Η κρυφή ιστορία της απίστευτα σατανικής Χαζαρικής Μαφίας – Ιουλιανός Βουδούρης