10:40 - 13/11/2020

Εδώ αί αμφιβολίαι αποθαίνουν. Θρίαμβος τής Μαθηματικής Σχηματολογίας! Μέρος 2

Εδώ αί αμφιβολίαι αποθαίνουν. Θρίαμβος τής Μαθηματικής Σχηματολογίας! Μέρος 2

Η ταυτόχρονη εκδήλωση τής «μονοδιάστασης» καί τής τρισδιάστασης σέ επίπεδη επιφάνεια δέν αφήνει αμφιβολία ότι η φύση εκδηλώνει τήν αλήθεια οπού τήν διέπει μέσω τού συνδοιασμού σχήματος καί φωτοδεσμού. Η έννοια δεσμοφωτομηχανική ουσιαστικώς σημαίνει τόν συνδοιασμόν σχηματομορφής καί φωτοδεσμών ήτοι 4 λέξεις.

Δύναστε νά φανταστείτε τό αντίστροφον; Ήτοι τήν κολοβότητα τής φύσης εάν δέν δυνόταν νά εκδηλώσει μέσω τών σχημάτων/μορφών καί τού φωτός/δεσμών τήν προοπτική τής τρισδιάστασης τής φύσης; Καί αφού συλλογιστείτε σ’ αυτόν καμπόσα λεπτά εάν θέλετε περάστε είς τόν επόμενον διαλογισμόν. Φανταστείτε ότι ζούμε σέ έναν κόσμον «μονοδιάστατον» ώς «μονοδιάστατα» ανθρωπονοήμονα όντα ή σ’ έναν κλωβόν ή δωμάτιον σέ τέτοια θέση ώστε νά μήν μπορούμε νά αντιληφθούμε ούτε νά βλέπουμε κανέναν τρισδιάστατατον πράγμαν καί νά ανακαλύπτουμε αιφνίς μέσω ηλεκτρονικής σχηματοποιίας καί μορφογραφοποιίας διά τής σκέψεως καί τών οφθαλμών τήν προοπτική τρισδιάστατου αντικειμένου; Δηλαδή τήν αλήθεια! Φαντάζεστε τήν έκπληξη μάς σ’ αυτήν τήν αποκάλυψη; Καί τήν προσπάθεια μάς νά ιδούμε ή νά οικοδομήσουμε σέ πραγματική εκδήλωση τήν τρισδιάστατη αλήθεια;

Πράγμα σημαίνει τρισδιάστατον αντικείμενον τό οποίον δέν είναι επίπεδον, κατόπιν έλαβε πολλαπλάσιες παρόμοιες καί ανόμοιες ή υπόνοιες έννοιες…

Εάν καταλάβεις αυτόν οπού σού λέγω θά καταλάβεις τήν προπροοπτική καί καί τήν μεταπροοπτική τής τρισδιάστατης αϋλότητος! Δηλαδή τρείς κατά σειρά συνομοταξίες τρισδιαστάσεων: α) τής επίπεδης β) τής πραγματικής γ) τής άϋλης ή μεταπραγματικής ή υπερπραγματικής ή μεταϋπερπραγματικής καί σέ κάποιες τέτοιες περιστάσεις σύνθετες λέξεις όπως μεταϋπερπραγματικότητα αιφνίς αποκτούν νόημα, δηλαδή είχε αλλά ήταν ανόητον = άλφα στερητικόν + νόημα = μή κατανοητού όπως οί άνθρωποι προσέδωσαν τό νόημα άνευ νοήματος καί συνάμα αγνοώντας τό νόημα τού μή κατανοητού.

Τό νόημα μεταϋπερπραγματικότητα διαφέρει από τό νόημα υπερμεταπραγμαιτικότητα έστω ελαχίστως αλλά αυτόν τό ελάχιστον σέ κάποιες περιπτώσεις είναι άπειρης προέκτασης.

Μέ τήν πνευματική διάκριση οί αγίοι βλέπουν τό άκτιστον άϋλον τρισδιάστατον μέ τούς τρείς ομματούς τού σώματος αφού εκκρίνονται τά προικίσματα τής ψυχής εντός τού σώματος διά τής Θείας Ευλογίας.

Οί δύο ανωτέρω συνομοταξίες επίπεδη καί πραγματική σέ επίπεδη επιφάνεια ονομάζοντε δίοπτη ταυτόχρονη προοπτική καί μαζύν μέ τήν άϋλη τρίοπτη ταυτόχρονη προοπτική.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*