20:00 - 13/11/2020

Τά λόγια ενός χάκκερ καθαριστή πισίνας… Καί η εξέλιξη τής ζωής,. π.χ. από συχνότητα ηλεκτρομαγνητισμού 5g σέ βακτηρίδιον μέ τό όνομα κορωνοϊός 19…

Τά λόγια ενός  χάκκερ καθαριστή πισίνας… Καί η εξέλιξη τής ζωής,. π.χ. από συχνότητα ηλεκτρομαγνητισμού 5g σέ βακτηρίδιον μέ τό όνομα κορωνοϊός 19…

«Μέσα στήν πισίνα δημιουργείται έναν ψαράκι τό οποίον ζή μερικές ημέρες. Μέ τήν ίδια λογική ξέρω ότι δημιουργείται έναν βακτηρίδιον από τίς συχνότητες τού ηλεκτρομαγνητισμού. Κάθε συχνότητα δημιουργεί διαφορετικό βακτηρίδιον. Τό 5g δημιούργησε τό δικό τού καί τό ονόμασαν κορωνοϊό.

Τό ψαράκι αυτόν καταστρέφεται από τήν σόδα….»

Ποία σόδα τού λέγω τήν μαγειρική; Όχι μού λέγει, αυτήν πού βάζουμε στίς πισίνες άλλα έχει παρόμοια δραστικότητα.

Πισινάρης: «η σόδα αναδύεται στήν επιφάνεια τής πισίνας καί δημιουργεί αόρατη προστατευτική μεμβράνη».

Στόν ίσαλον εννοούσε. Μέ τήν δήλωση τού αυτή κατανοούμε ότι η σόδα είναι αντιβαρές, όπως καί τό έλαιον έν συγκρίσει μέ τό νερό. Η ιδιότητα τής αυτή μπορεί νά μάς προσφέρει περαιτέρω πληροφορία.

Ό άνθρωπος αυτός είναι χάκκερ = σπαζοκωδικιστής καί κυκλοφορεί τακτικότητα στό τάρκ γουέπ…

Μπαίνει κάποιος λέγει καί παραγγέλνει νά δεί σέ ζωντανή μετάδοση βιασμόν, θυσία καί πόση αίματος παιδιού κ’ εμείς παρακολουθούμε αμήχανοι. Η πληρωμή γιά αυτήν τήν υπηρεσία ανήλθε στίς 200,000 δολλάρια.

Τά μάτια μού έχουν δεί πολλά πρόσθεσε. Όλες τίς συναλλαγές τίς ελέγχει κάποιος πολύ πλούσιος, τού είπα τό όνομα καί συμφώνησε, είναι πασίγνωστος. Ό,τι αγοραπωλησία γίνεται εκεί μέσα πληρώνεται αυτός.

Εντούτοις, είμαστε βέβαιοι (εννοεί αυτόν καί άλλους σπαζοκωδικιστές) ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος τού, αλλά είναι εντελώς κρυμμένος καί δέν αφήνει ποτέ ίχνη.

Τού λέγω είναι από τήν φυλήν Δάν όπως προλέγεται γιά τόν Αντίχριστον. Δέν ξέρω μού απαντά.

Δέν αποκλείεται τού λέγω νά ευρίσκεται χωσμένος όχι εντελώς στήν αφάνεια αλλά σέ μία κατώτερη θέση γιά νά δείχνει δευτεροκλασσάτος.

Τόν ερωτώ μπορείτε νά παρεμβείτε στό 5g; Βεβαίως μπορούμε αλλά χρειάζεται ομάδα, ομαδικότητα, μπορούμε νά σπέρνουμε από μέσα τού αντίμετρα γιά τό ίδιον καί γιά τήν αναμετάδοση τού, αλλά ποίος ό λόγος;

Γιά νά πάψει νά λειτουργεί όπου εφαρμοστεί καί νά κοιττάξουν μία εναλλακτική λειτουργία, άν καί μέ βεβαιότητα θά είναι καθησυχαστική αλλά ίσως καί χειρότερη από τό 5g.

Τό θέμα είναι ότι δέν υπάρχει διάθεση από τίς κυβερνήσεις νά πολεμήσουν αυτούς τούς εχθρούς είπε. Εάν τούς δώσεις πληροφορίες θά τιμωρρήσουν εσένα ή είτε τό κάνουν είτε όχι, θά σέ καρφώσουν εκεί που «πρέπει».

Τού είπα, αυτά που λές μέ τά ψαράκια, συμπίπτει μέ τήν θεωρία μού ότι η εξέλιξη δέν είναι μία αλυσίδα αλλά πολλές αλυσίδες. Η τάδε πρωτεϊνη μαζύ μέ τόν τάδε υδατάνθρακα καί τά τάδε συναπτά στοιχεία ξεγεννάει τό τάδε ζωύφιον μέσα από καρπούς, γάλατα, νερά…

Πές μού παραδείγματα μού λέγει.

Ό καμμούγιαρος είναι έναν ζωύφιον τό οποίον γεννάει μόνον ό πεπαλαιομένος κύαμος = κουκί.

Τό χαλλούμι γεννάει έναν πηδηκτικόν ζωύφιον σάν ψύλλο μέ τό όνομα αππιητούριν τού χαλλουμιού.

Τά μαύρα πλαστικά λάστιχα προσφάτως ξεγέννησαν έναν ζωύφιον μέ αρία μπροστά τό οποίον τρυπά τά λάστικα καί γίνεται διαρροή. Ουσιαστικά τά τρώγει. Η φύση έχει τήν αυτόματη τής εξισορροπητική μηχανική αντίσταση καί αντίδραση, άρα τέ διέπεται από συνειδητοποιημένη νόηση η οποία δημιουργεί ενστικτώδη νόηση σέ επί μέρους περιοχές τής καί η νόηση αυτή είναι Άκτιστη καί Ουράνια από τήν Θεία Χάρι.

Τά απείρακτα καθαρά νερά δημιουργούν συγκεκριμμένους μικροργανισμούς καί κάβουρες, ενώ τά λασπώδη τέλματα ύδρες καί οί βόθροι άλλα. Συνεπώς, η εξέλιξη δέν είναι μονομάξουλη αλλά έχει σχέση μέ τό νερό, τό χώμα, τό πύρ = φώς = ενέργεια = ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμό καί τόν αέρα.

Αυτά τά τέσσερα ήτοι πύρ, ύδωρ, αήρ, χούς είναι τά τέσσερα προαρχέτυπα πρωτογενή στοιχεία. Τά άλλα στοχεία τής φύσης οπού αναφέρεται η επιστήμη διά τά μέταλλα είναι δευτερογενή καί προέρχονται απ’ αυτά τά πρωτογενή τέσσερα.

Τό πύρ = ενέργεια δηλαδή μία από τίς ενέργειες ή τους συνδοιασμούς τής επιδρά στήν μάζα η οποία είναι χούς μέ ύδωρ ή μόνον επάνω σέ ύδωρ καί αφού μαζεύσει χώμα δηλαδή στερεά ύλη δημιουργείται ζωή μέ τήν σφραγίδα τού αήρ καί δή τού οξυγόνου. Η εταιρεία αυτή είναι τετραμέτοχη μέ 25% πρός έκαστον Πρωτοστοιχείον.

Η πρωτεϊνη ενός καρπού είναι τό χώμα οπού μέ τήν κατάλληλη ενέργεια = πύρ καί υγρασία μέσω τού οξυγόνου καί άλλων αερίων δημιουργεί μία καινούργια ζωή.

Συνεπώς η δημιουργία τής ζωής γίνεται οπουδήποτε συναντόνται υπό τίς κατάλληλες συνθήκες αυτά τά τέσσερα καί όχι διά τής εξελίξεως από είδος σέ είδος κλιμακωτά καί τό καθένα μετά τό άλλον αλυσιδωτά. Μέ άλλα λόγια η ζωή δέν είναι αλησιδωτή υπόθεση όπως πιστεύεται αλλά υποθήκη τών τεσσάρων Πρωτογενών Στοιχείων, χωρίς νά σημαίνει ότι δέν υφίσταται η αλυσίδα. Άλλωστε όταν ό πολτοποιημένος καρπός δημιουργεί βακτηρίδια ή μικροργανισμούς οπού δημιουργούν τόν οίνον καί όπως εξηγήσαμε καί είς τίς άλλες περιπτώσεις, υπάρχει αλυσίδα. Αλλά αυτή η αλυσίδα δέν οδηγεί σέ όλα οπωσδήποτε, χωρίς νά σημαίνει ότι υπό τίς κατάλληλες συνθήκες θά οδηγούσε. Κάθε αλυσίδα μπορεί νά αποτελείται από μεταξέλιξη ενός οργνανισμού σέ κάποιον άλλον ήτοι δύο κινήσεων έμπροσθεν είτε περισσοτέρων.

Ουσιαστικά κάθε τυχαία ή σκόπιμη ή πειραματική σύνθεση ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού δημιουργεί βιολογία καί τό αντίστροφον σέ μικρότερον βαθμόν συνήθως είς τά πλαίσια τής γήινης δυνατότητας, αλλά όχι είς τά όρια τής Συμπαντικής δυνατότητας η οποία είναι σχεδόν απεριόριστη.

Αυτόν οπού καλούμε χυμικόν ή χημικόν καί σκοτώνει ζωή, συνάμα θέτει τίς προϋποθέσεις διά τήν δημιουργία αλλοειδούς ζωής σέ βαθμόν οπού δέν δυνόμαστε νά φανταστούμε καί σέ είδη ζωής οπού δέν δυνάμεθα νά εντοπίσουμε. Άλλωστε τά σωματίδια είναι ζωντανά διότι ό,τι κινείται ώς ενέργεια καί αυτοενέργεια όπως έχω εξηγήσει σ’ άλλα άρθρα ζή! Μπορεί νά νεκρόν σώμα είτε περιφέρεται είτε όχι νά είναι νεκρόν αλλά τά σωματίδια οπού αποτελούν τό σώμα, τά κύτταρα, τά μόρια καί δή τά άτομα καί τά υποσωματίδια τούς ζούν καί βασιλεύουν καί τόν κόσμον μαγειρεύουν!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Η περίπτωση σου έχει αρχίσει να με κάνει να πιστεύω στην ύπαρξη μηχανών του χρόνου.
  Η μόνη περίπτωση να πιστεύει σήμερα κάποιος ότι το χαλούμι και το κουκί γεννάνε συγκεκριμένα είδη ζωής είναι να έχει μεταφερθεί από τον μεσαίωνα.

  • ΠάνοςΓέριμου 11/14/2020 @ 10:15 ΠΜ

   Μά πού ζεις; …. Στόν Μεσαίωνα είχαν τέτοια γνώση ώστε νά σέ σκύβουν τώρα αυτοί που τήν συνεχίζουν κάτω καί όσες αντιστάσεις έχεις, ώς λαός εννοώ, είναι από τόν Μεσαίωνα!

   Επειδή έχεις χάος άγνοιας θά στό πώ μέ τρόπον που ίσως καταλάβεις, δέν είμαι βέβαιος πιά!

   Τά κουκιά γεννάνε μία μύγα όταν παλειώσουν τό ίδιο καί άλλοι ξεροί καρποί, σού κάνω τό μάθημα όπως στά παιδάκια πρώτης τάξης τού νηπειαγωγείου τήν πρώτη ημέρα…

   Επίσης τό χαλλούμι εάν δέν βάλεις συντηρητικά μέσα που τό κάνουν τώρα σέ πολλά τυριά κάνει έναν έντομο σαν ψύλλο που πηδάει….

   σέ άλα τυριά εξελίσσονται ιδιαίτερα βακτηρίδια καί μικροργανισμοί που η ζύμωση τούς τά κάνει πεντανόστιμα αλλά στό καθένα διαφέρει παιδιάκι, καί διαφέρουν απ’ τούς μικροργανισμούς τού οίνου ευφραίνει καρδία. Είναι πολύ μεσαιωνικό ότι ό οίνος κάνει βακτηρίδια καί ζυμώνει τόν χυμόν ώστε νά τόν κάνει κρασί δέν τ’ άκουες ποτέ;

   Όταν σαπίσει κάτι ένα φρούτο καρπός π.χ. κάνει σκουλήκια….

   Ό,τι πεθαίνει δημιουργεί κάτι άλλον…

   Τά σκουλήκια από τούς σαπούς καρπούς είναι από τήν ανεπεξέργαστη ζύμωση. Άν τά επεξεργαστείς κατάλληλα καί τά “σαπίσεις” μέ πατήματα γεννούνται οί μικροργανισμοί που σύ πίνεις καί δέν μεθάς….

 2. tag toy typou ?giati gia na arazei kai na parakolouthei snuff xwris na to ddooss einai i admin i skoupa toy room .

 3. Λοιπόν ας πάμε από την αρχή.
  Λόλα να ένα μήλο.
  Στα σάπια κρέατα και φρούτα εμφανίζονται μυγάκια όχι γιατί το σάπιο υλικό δημιουργεί ζωή αλλά γιατί πάει η μύγα και γεννάει τα αυγά της.
  Η φρουτόμυγα θα πάει στα φρούτα, το αππηητούριν θα πάει στο χαλούμι και στα τυριά και ούτω καθεξής.
  Στα κρασιά,τυριά, ψωμί η ζύμωση γίνεται από μύκητα που τοποθετεί ο παράγωγος.
  Στο δια ταύτα, ή είσαι πολύ μάγκας και έξυπνος και κοιτάς να προκαλέσεις γράφοντας μπούρδες και βιάζοντας την Ελληνική γλώσσα και την γραμματική της ή έχεις ταξιδέψει στο σήμερα από ένα μακρινό παρελθόν.

 4. Υστερόγραφο
  Υπάρχει πολύς κόσμος και εγώ μαζί που ανησυχεί για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας του 5G, η παρουσίαση τέτοιων θεωριών ότι το 5G γεννάει ζωή μόνο ζημιά κάνει στο κίνημα αυτών που εναντιώνονται στο 5G δίνοντας το έρεισμα στους θασιώτες του 5G να μας παρουσιάζουν όλους σαν γραφικούς.
  Είναι τόσο γελοία αυτά που γράφονται που έχω φτάσει να αναρωτιέμαι ποιος είναι με ποιον… και που αποσκοπεί.

  • ΠάνοςΓέριμου 11/14/2020 @ 12:44 ΜΜ

   Δέν κατάλαβα τί δέν καταλαβαίνεις; Είναι σαφές ότι ό ηλεκτρομαγνητισμός γεννά ζωή όπως γεννάει ό ηλεκτρομαγνητισμός τού Ηλιου τήν ζωή που γνωρίζεις γύρω σού συμπεριλαμβανομένων καί τών ανθρώπων. Όταν αλλάζεται συχνότητα ή δημιουργείται διασπορά σύνθετης συχνότητας γεννούνται βακτηρίδια τοξινοτικά εντός ντι εν εϊ καί αλλού. Αυτά εκκρίνονται έξω από τά χρωματοσώματα καί δημιουργούνται ιώσεις, αυτά τά λένε επιστήμονες καθηγητές εντός γιου τουπ μεταξύ άλλων.

   Νά καί αυτήν τήν πληροφορία όταν έγινε τό 3g γεννήθηκε τό ίδιον μήνα η γρίππη που τήν ονόμασαν τών χοίρων, όταν έγινε τό 4g γεννήθηκε ό σάρς καί όταν έγινε τό 5g γεννήθηκε ό κορώνα σιώνα… αυτά τά παρουσίασα παλαιότερα σέ άρθρα δέν ξέρω άν τά διάβασες.

   Μετά ανωτέρω που αναφέρεις από τό άρθρον απλά σού φέρνω απόδειξη ότι σέ κάθε αλλαγή, επίδραση, ιδιαίτερου φωτός = ενέργειας, στερεάς ύλης = χούς, ύδωρ = υγρών καί αέρα = οξυγόνου καί άλλων γεννούνται μικροργανισμοί που άλλο θέμα άν τά αφήσεις ήσυχα υπό τίς κατάλληλες συνθήκες μπορεί νά εξελιχθούν σέ έντομα ή μεγαλύτερα έστω μικροργανικά ζώα κοκ….

   Κατά συνέπεια, συνθέτουν συχνότητες ηλεκτρομαγνητοβαρυτικής συχνότητας ασπούμε κόκτειλς καί τά δοκιμάζουν σέ επιφάνειες οργανισμών καί άλλων υλικών εντός εργαστηρίων, ύστερα τά ρίχνουν έξω στό περιβάλλον καί η ψευτοκουκουβάγια η τηλεόραση σού λέγει ήρθε νέα ασθένεια από τό τάδε ή άλλον ζώον κτλ., ασχέτως εάν έσπειραν τά μικρόβια μέσω εμβολίων όπως λένε στά πρωτόκολλα ότι θά κάνουν πριν 200 έτη καί ασχέτως εάν τό βάλουν σέ νυχτερίδα γιά νά σού πουν φταίει η νυχτερίδα….

   Δέν ξέρω άν διαβάζεις όλα τά άρθρα μού αλλά άν τό κάνεις μπορείς νά παρατηρήσεις ότι υπάρχει συνέχεια σέ όσα έχουν όμοιον θέμα ασχέτως ότι δέν τό γράφω… Π.χ. τώρα έγραψα ένα γιά τόν ερυθρόν σταυρόν, άν προλάβω θά βάλω έναν δεύτερον μέρος ή συνέχεια χωρίς ν’ αναφέρω ότι είναι συνδεδεμένα…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*