in

ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΠΙΝΟΖΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!! ΛΑΚΤΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ). ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ!

ΥΠΟΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΥ
ΟΙ ΑΡΝΗΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ!!!
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!
Ἀπόσπασμα ἀπὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», μὲ θέμα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ;» φυλ. 230, Σεπτ. 1960
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ

«…Τὴν ἱδέαν αὐτὴ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ κηρύττουσα ἡ Ἐκκλησία, ἀνύψωσε ὡς ἥλιον ζωῆς εἰς τὸν ψυχικὸν οὐρανὸ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ὅποιος πιστεύει εἰς τὴν θεία διδαχή, ἀνέρχεται εἰς τὸ ὄρος τῆς θεωρίας, μένει ἔκθαμβος πρὸ τοῦ ἀπεριγράπτου κάλλους, πρὸ τοῦ Θαβωρείου φωτός, πρὸ τῶν ἀκτίνων τῆς τρισηλίου Θεότητος καὶ ἀναφωνεῖ· Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; Σύ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος. Καὶ τὴν πίστιν αὐτὴν εἰς τὸν ἐν Τριάδι Θεό ὁμολογοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι σε κάθε θεία Λειτουργία ἀπαγγέλοντες τὸ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, λίγο πρὸ τῆς τελέσεως τῆς φρικτῆς θυσίας. Εἰς αὐτὸ τὸ πρῶτο ἄρθρο, θεμελιῶδες δόγμα τῆς ἀμωμήτου μᾶς Πίστεως εἶναι περὶ Θεοῦ ἀληθεια, οἱ ὁποῖα μὲ λίγες λέξεις μεστὲς νοημάτων ἐκφράζεται καὶ διακηρύσσεται· «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων».
Δυστυχῶς τὴν Ὀρθόδοξη πίστι εἰς τὸν ἀληθινὸ Θεό καταπολεμοῦν διάφορα φιλοσοφικὰ συστήματα παλαιότερα και νεώτερα. Ἕνα ἐκ τῶν φιλοσοφικῶν αὐτῶν συστημάτων εἶναι ὁ Πανθεϊσμός. Ἀρχηγὸς τοῦ Πανθεϊσμοῦ ὑπῆρξε ὁ ἐβραῖος Σπινόζας, ὁ ὁποῖος μὲ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια ὁμιλῶν καὶ ἐκθειάζων τὴν θεωρίαν του διεκήρυττε ὅτι πᾶν ὅ,τι λέγει ἡ Χριστιανικὴ Πίστις περὶ Θεοῦ Δημιουργοῦ ἀποτελεῖ μύθον! Καὶ ὡς δόγμα, κατ᾽αὐτὸν καὶ τοὺς ὁπαδούς τοῦ Πανθεϊσμοῦ ἔρχεται νὰ ἀντικαταστήση τὸ χριστιανισμό…!!!»

————————————–
Μας καταλαμβάνει φρίκη ὅταν βλέπουμε τὶς κινήσεις τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τῶν ὁμοίων του, μὲ τοὺς αἰρετικούς καὶ τοὺς ἀλοθρήσκους! Μπῆκαν σ᾽ ἕνα κύκλωμα σκοτεινὸ καὶ ἀπαίσιο, ποὺ θέλει νὰ ἑνώσει ὅλα τὰ θρησκεύματα καὶ νὰ δημιουργήση μιὰ τερατώδη θρησκεία, τὴν Πανθρησκεία!!! Μὲ ἀρχηγο τὸν Ἀντίχριστο!
Ἐτοιμάζουν Πανορθόδοξη Σύνοδο, γιατί; Για νὰ ἐξομαλύνουν τὸν δρόμο για τὴν Πανθρησκεία!!!

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ 1920
blogs.sch.gr/savvop-nik/

29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου•
30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
(Πράξεις τῶν Αποστόλων κ” 29-30)

Η Σύναξη Προκαθημένων τῶν Ορθοδόξων Εκκλησιῶν στη Γενεύη (22-28 Ιανουαρίου 2016) απεκάλυψε το αιρετικό φρόνημα σχεδόν όλων τῶν Προκαθημένων και τον «θρυμματισμένο φωτισμό τῆς Ιεροσύνης» των, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή*.

Με το άρθρο 6 τοῦ κειμένου «Απόφασις σχέσεις τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο» κατοχυρώνεται η κακοδοξία περί «διηρημένης Εκκλησίας». Αναφέρει:

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικῶν Εκκλησιῶν και ομολογιῶν…..».

Το άρθρο 6 ταυτίζεται με την παναιρετική Εγκύκλιο τοῦ 1920 τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως (ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) που αναφέρει:

«Η παραδοχή ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν υπό πασῶν τῶν Εκκλησιῶν» τῶν μεγάλων χριστιανικῶν εορτῶν» (θέμα α).

Ακυρώνει το άρθρο 7 τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περί Μίας Αγίας Καθολικῆς και Αποστολικῆς Εκκλησίας.

Στο άρθρο (Ζ) τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920 αλλοιώνεται η αλήθεια τῶν δογμάτων και η Ορθόδοξος Πίστις «διά τῆς απαθούς και επί το ιστορικότερον εξετάσεως τῶν δογματικῶν διαφορῶν από τῆς έδρας και εν ταίς συγγραφαίς».

Τα δύο άρθρα τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920, τῆς οποίας οι αποφάσεις προκάλεσαν σχίσμα στην Εκκλησία το 1924, ανατρέπουν επιπλέον την θεολογία περί Βαπτίσματος και την Εκκλησιολογία τῆς Θείας Ευχαριστίας.

Η άρνηση τῆς δογματικῆς αληθείας, σχεδόν όλων τῶν Προκαθημένων, εκφράζεται και σε άλλα κείμενα τῆς Συνάξεως όπως π.χ. στο κείμενο «Το μυστήριο τοῦ γάμου και τα κωλύματα», που και αυτό είναι η συνέχεια τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920, ή οποία λέγει:
«διά τοῦ διακανονισμοῦ μεταξύ τῶν διαφόρων ομολογιῶν τοῦ ζητήματος τῶν μικτῶν γάμων». (θέμα ι.)

Ήδη από το 1920 συζητείται η Ορθόδοξη Εκκλησία να δέχεται τους μικτούς γάμους (ορθοδόξων και ετεροδόξων). Οι περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες δέχονται εδώ και δεκάδες χρόνια μικτούς γάμους, όλως αντικανονικῶς και χωρίς συνοδική απόφαση.

Το κείμενο τῆς Συνάξεως «Το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα», το οποίο δεν υπεγράφη από τα Πατριαρχεία Γεωργίας και Αντιοχείας, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ἀπαραίτητος προϋπόθεσις διά τόν γάμον εἲναι ἡ πίστις εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, μία πίστις, τήν ὁποίαν ὀφείλουν νά ἀποδέχωνται ὁ νυμφίος καί ἡ νύμφη, ὁ ἀνήρ καί ἡ γυνή. …………..

i. ὁ γάμος Ὀρθοδόξων μεθ᾿ ἑτεροδόξων κωλύεται κατά κανονικήν ἀκρίβειαν, μή δυνάμενος νά εὐλογηθῇ (κανών 72 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ συνόδου) δυνάμενος ὅμως νά εὐλογηθῇ κατά συγκατάβασιν καί διά φιλανθρωπίαν, ὑπό τόν ρητόν ὅρον ὅτι τά ἐκ τοῦ γάμου τούτου τέκνα θέλουν βαπτισθῆ καί ἀναπτυχθῆ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ…………..

7) Ἡ ἐφαρμογή τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας σχετικῶς ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζηται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἑκάστης αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τάς ἀρχάς τῶν ἱερῶν κανόνων, ἐν τῷ πνεύματι τῆς ποιμαντικῆς διακρίσεως, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.»

Εκτός από την διαστρέβλωση τοῦ 72 κανόνος τῆς Πενθέκτης Οικουμενικῆς Συνόδου, πρόκειται για μια εκ βάθους ασέβεια τῶν Προκαθημένων• μία φοβερή βλασφημία κατά όλων τῶν Πατέρων και τῶν Οικουμενικῶν Συνόδων. Στο Πηδάλιο τῆς Εκκλησίας αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία σε καμία περίπτωση δεν δέχεται – και δεν μπορεί ποτέ να δέχεται – μικτούς γάμους.

Σύμφωνα με τον 72ον κανόνα τῆς Πενθέκτης Οικουμενικῆς Συνόδου «δεν είναι συγκεχωρημένον να παίρνη ορθόδοξος άνδρας αιρετικήν γυναίκα, ή γυναίκα ορθόδοξος αιρετικόν άνδρα. Ει δε και τοῦτο ήθελε κάμει τινάς, να ήναι ο γάμος άκυρος και το παράνομον αυτό να χωρίζεται συνοικέσιον, διότι δεν πρέπει να ενόνεται ποτέ ο λύκος με το πρόβατον, και ο κλήρος τῶν αμαρτολῶν και αιρετικῶν με την μερίδα τοῦ Χριστοῦ και τῶν ορθοδόξων. Όποιος δε ήθελε παραβῆ τον παρόντα Κανόνα, να αφορίζεται. (1) …. Όρα και τον ιδ” τῆς δ”.
(1) Άς φοβηθοῦν το επιτίμιον τῆς παρούσης Συνόδου οι Αρχιερεῖς, οποῦ ευρίσκονται εις τας επαρχίας τῶν νησίων, και όλων εκείνων τῶν τόπων, εις τους οποίους ευρίσκονται Λατίνοι, και κατ” ουδένα τρόπον άς μη συγχωροῦν να παίρνη Λατίνος ορθόδοξον γυναίκα, ή Λατινίς γυνή ορθόδοξον άνδρα. Ποία γαρ κοινωνία ημπορεῖ να γένη τοῦ ορθοδόξου μέρους μετά τοῦ αιρετικοῦ; όχι και καθ” οιονδήτινα τρόπον φθάσουν άνευ τῆς ειδήσεώς των να συζευχθοῦν τοιοῦτοι γάμοι παράνομοι, ας τους χωρίζουν παρευθύς, κατά τον Κανόνα τούτον, έξω μόνον αν βαπτισθῆ ορθοδόξως το λατινοφρονοῦν πρόσωπον….». (ερμηνεία και παραπομπή, Πηδάλιον, εκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 283)

Στο ίδιο πνεύμα συμβαδίζει και ο 31ος τῆς εν Λαοδικεία Τοπικῆς Συνόδου:
«…δεν πρέπει, λέγω, εις κανένα αιρετικόν να δίδουσιν οι Χριστιανοί τους υιούς και θυγατέρας αυτῶν προς γάμου κοινωνίαν, ίνα μη μεταστρέψουσιν αυτούς από την ορθήν πίστην εις τα κακόδοξα αυτῶν δόγματα, μάλλον δε αυτοί να λαμβάνουσιν εκ τῶν αιρετικῶν, εάν όμως αυτοί υποσχεθοῦν και μετατεθοῦν πρῶτον εκ τῆς αιρέσεως εις την ορθοδοξίαν. Όρα και τον ιδ” τῆς δ”. (ερμηνεία, Πηδάλιον, σελ. 433)

ΟΙ ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΙ.

Στῶμεν Καλῶς Άγιοι Επίσκοποι τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έχομεν ανάγκη ομολογητῶν επισκόπων στις ημέρες μας.

Aξίζει τέλος να αναφέρομεν τον μακαριστόν Άγιον Παΐσιον, που δεν δέχθηκε να ειπεї μαζί με αιρετικούς παπικούς στο υπαίθριο Αρχονταρίκι του – όχι σε ιερό ναό – ούτε το «Πατερ ημῶν» γιατί, όπως τους εἶπε, «δεν συμφωνοῦμε στο δόγμα», και επίσης «Μεταξύ ημῶν και υμῶν «χάσμα μέγα εστί»». (Γερ. Παїσίου Αγιορείτου, Λόγοι Ε”. Πάθη και Αρετές, εκδ. Ιεροῦ Ησυχαστηρίου «Ευεγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης).

Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
Θεολόγος
*ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Σχόλια εἰς τό Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραχίας 5, 2.4 PG 4,164Α. Πρβλ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας 3,2 PG 3, 428A.

hellasforce.com

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. Ο ΣΠΙΝΟΖΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΘΕΟ ΓΙΑΧΒΕΧ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ..
  ΠΡΟΦΑΝΤΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΚΗΡΥΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η [ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ] ΦΥΣΗ [“Deus sive Natura”] – ΣΥΜΠΑΝ – ΣΥΜΠΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ…ΓΑΛΑΞΙΕΣ-ΑΣΤΡΑ-ΠΛΑΝΗΤΕΣ-ΖΩΑ-ΦΥΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑ ΜΕΛΗ-ΚΥΤΤΑΡΑ-ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ “ΘΕΟΥ”-ΦΥΣΗ-ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΗΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ Ο ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ “ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΥ” = ΠΑΝΑ!! ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ Ο ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑ..
  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΝ Η Ο.Ε.Α. !!!

  Spinoza viewed God and Nature as two names for the same reality
  Spinoza contends that “Deus sive Natura”
  en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

 2. Πατριάρχης Μόσχας: Η Πανορθόδοξη Σύνοδος δεν είναι Οικουμενική. Δεν πάμε για ένωση με μη Ορθόδοξους
  “Εμείς δεν αποκαλούμε Οικουμενική την επικείμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε αντίθεση με τις αρχαίες Οικουμενικές Συνόδους, δεν καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά με δογματικά θέματα. Ούτε καλείται να εισάγει καμία καινοτομία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και την κανονική τάξη της. Παρ ‘όλα αυτά, μπορεί, εάν προετοιμασθεί σωστά, να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στην εδραίωση της ενότητας και της συνεργασίας”… Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων προς την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος.
  Τόνισε επίσης ότι η Σύνοδος θα μπορέσει να χαρακτηριστεί πανορθόδοξη μόνο εάν οι εκπρόσωποι όλων των αναγνωρισμένων Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών λάβουν μέρος σε αυτή.

  “Δεν πάμε για ένωση με μη Ορθοδόξους”

  Σε άλλο σημείο δε τόνισε πως μια εκ των βασικών αρχών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εγκρίθηκε στο Σαμπεζυ και αφορά στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με μη-ορθόδοξες εκκλησίες. Όπως είπε στο έγγραφο που εγκρίθηκε αναφέρεται πως “θα πρέπει να βασίζεται στην ταχύτερη δυνατή και πιο σωστή διευκρίνιση όλων των εκκλησιολογικών θεμάτων, ειδικά σε ότι αφορά θέματα διδασκαλίας για την μυστήρια, την επιείκεια, την ιεροσύνη και την αποστολική διαδοχή στο σύνολό της”.
  Σε ένα ξεχωριστό σημείωμα αναφέρει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ συμμετέχει στις εργασίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, «δεν αποδέχεται την ιδέα της «ισότητας των ομολογιών» και δεν μπορεί να αντιληφθεί την ενότητα της Εκκλησίας ως κάποια δια-ομολογιακές συμβιβασμού” .

  «Σίγουρα, δεν είναι ένωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους μη Ορθόδοξους, δεν αναφέρεται καν στο έγγραφο», δήλωσε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

  agioritikovima.gr/rosiki/item/75680-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%82

 3. Της θρησκείες της έφτιαξαν εκείνοι που βρίσκονται πίσω από ολόκληρο το σύστημα…

  Η θρησκείες όπως κ όλα τα παρακλάδια την κωλοφάρας έχουν παγίδευση κ σκλαβώσει την ανθρωπότητα πολύ πριν ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος, κ όχι τώρα τελευταία…

  Όλα τα παρακλάδια του συστήματος ελέγχονται από το ίδιο τέρας, τον θεό της κωλοφάρας, τον Γιαχβέ…

  Η πανθρησκεία θα είναι μια καινούρια εποχή, οπού θα παριστάνουν ότι θα μας πούνε την αλήθεια, θα προσπαθήσουν στην πραγματικότητα να παραγράψουν καλύτερα τα όποια ιστορικά κενά που είχαν οι προηγούμενες παραγραφές τους… Τώρα θα παριστάνουν ότι ενώνονται (όμως πάντα ήταν κρυφά ενωμένοι) για να φαίνονται πιο αληθές τα παραμύθια που θα μας πούνε, στην κάθε αλήθεια που θα λένε θα την λασπώνουν με τόνους ψέματα, αυτό έκαναν πάντα κ εξαφάνισαν την πραγματική ιστορία, κ το έκαναν με γοργούς ρυθμούς, από τότε που μας σκλάβωσαν…

  Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δεν μπορούν να μας κρύβουν περισσότερο ότι είμαστε μόνοι μας, επειδή κάποιοι στην γενιά μας, τους πήραμε χαμπάρι… Πριν τους πάρουμε χαμπάρι κρυβόντουσαν στην καλύτερη κρυψώνα απ’ όλες, προσανατόλιζαν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν… Τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογία έχουν καταφέρει να κάνουν τους περισσότερους να νομίζουν ότι τα πάντα είναι τεχνολογία, αυτό είναι για να προασφαλίσουν κάποιους στο μην πιστεύουν τίποτα από αυτά, ότι κ να ακούνε… Τα σχέδια τους κατά της ανθρωπότητας, δεν βαδίζουν τυχαία…

 4. Οι εχθροί της Ορθοδοξίας που επιθυμούν την μεταξύ των Ορθοδόξων έριδα τρέμουν στην ιδέα πως οι εν Χριστώ Αδελφοί θα συναντηθούν για να ομονοήσουν και να λύσουν όσα ζητήματα δημιουργούν μεταξύ τους προβλήματα και έριδες ώστε να επικρατήσει η ειρήνη , η τάξη και η αρμονία μέσα στους κόλπους της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής εκκλησίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ..

  Με αφορμή αυτή την Σύνοδο που έτσι και αλλιώς είναι ευλογημένη , αφού κάθε Σύνοδος των εν Χριστώ Αδελφών της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας είναι ευλογημένη , θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά από μισαλλόδοξους εχθρούς της εκκλησίας μας , Δούρειους Ίππους που λειτουργούν μυστικά εντός της καθώς και πολλών υποκριτών που έχουν ενδυθεί την προβιά του αρνιού , ενώ είναι λύκοι προκειμένου να ξεγελάσουν τους πιστούς και να τους κατασπαράξουν ..

  • Προσέχετε μην σας κατασπαράξουν οι εν Χριστώ Αδελφοί της εκκλησίας που πηγαίνουν στις στοές και τους έχουν βάλει σαν τον Δούρειο Ίππο στην Ελλάδα. Οι εν Χριστώ Αδελφοί της εκκλησίας δεν πάνε να διαπραγματευτούν, να πάρουν εντολές πηγαίνουν, από εκείνους που κατασπαράζουν την ανθρωπότητα. Βεβαίως θέλουνε ειρήνη μια χαρά έχουν βολευτεί. Όλοι εκείνοι στις στοές τρέμουν μην αφυπνιστεί ο κόσμος.

  • DΙΟΝ, για την πανθρησκεία τι γνώμη έχεις κ νομίζεις ότι οι εν Χριστώ Αδελφοί πάνε να διαπραγματευτούν…?
   Σε ποιους ακριβώς απευθύνεσαι ότι κρύβονται κ πάνε να σας κατασπαράξουν, κ τους αποκαλείς Δούρειους Ίππους κ υποκριτές…?
   Για τους εβραίους τι γνώμη έχεις…?
   Είσαι κληρικός η εκτελείς κάποια αποστολή τους…?

  • DION, περίμενα αρκετές ώρες για να απαντήσεις… Θα στα πω κ ας μην σου αρέσουν, κ αν νομίζεις ότι στα λέω για κακό, ακολούθησε τυφλά τον δρόμο που διάλεξες…

   Έγραψες ότι έγραψες, αναφέρθηκες σε εκείνους που δεν πιστεύουν στην εκκλησία κ τους χαρακτήρισες υποκριτές, Δούρειους Ίππους, κ γενικά δίνεις την εντύπωση ότι φέρεσαι σαν αποδιοπομπαίος τράγος που καλύπτει την εκκλησία κ την πανθρησκεία, πετάς κάτι κ κρύβεσαι όταν σε ρωτάνε… Τα κόλπα που μας δείχνουν για να κοιτάμε αλλού (για να μας διχάζουν), κ μας τα κάνουν από πίσω οι ίδιοι, δεν περνάνε σε μένα αυτά…

   Να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν ανήκω πουθενά, κ δεν πιστεύω σε κανένα παρακλάδι του σύστημα τος (κ μέσα εκεί είναι κ η εκκλησιά), αλλά πιστεύω όπως νιώθω μέσα μου κ το εκφράζω… Συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα που η εκκλησία κ όλα τα υπόλοιπα παρακλάδια (φανερά κ μυστικά) του συστήματος, όλα εκείνα δρούνε σαν Δούρειος Ίππος κατά της ανθρωπότητας, κ έχουν σκλαβώσει τους περισσότερους με ύπουλους τρόπους, από το κάθε παρακλάδι που το καθένα παίζει τον ρόλο του, κ όλα αυτά τα παρακλάδια καταλήγουν με παγίδα στον θεό τους Γιαχβέ…

   Να σου ξεκαθαρίσω πως εγώ σου απάντησα κ στα 2 πρώτα μηνύματα για να δω που θα απαντήσεις, τι θα απαντήσεις, κ αν θα απαντήσεις… Κ να αποφεύγεις να μου απαντήσεις, όταν πετάς κάτι για άλλους κ εξαφανίζεσαι, κανε μόνο σου αυτοκριτική στο εαυτό σου να δεις τι είναι αυτό που κάνεις… Εννοείτε ότι στο εξομολογούμε σαν Άνθρωπος ευθέως σε εσένα (για τα 2 μηνύματα που σου έστειλα για να δω τι θα κάνεις), δεν κρύβομε για να το εξομολογούμε στην εκκλησία που δίνει το δικαίωμα να λειτουργούμε ύπουλα, αυτό για την εξομολόγηση της εκκλησίας είναι κάτι για να σας τραβάνε στην εκκλησία, να δημιουργούνε βολεψάκηδες, υποκριτές, πισώπλατους, ψεύτες, κ γενικά θέλουν να σας μάθουν να κρύβεστε πίσω από την μάσκα του καλού, σαν μια εύκολη πισώπλατη λύση για τα δύσκολα, σας κάνουν να κρέμεστε από πάνω τους με πολλούς τέτοιους τρόπους που σας τραβάνε την προσοχή για μια εύκολη ζωή, κ σας έχουν υποδουλώσει να τους προστατεύετε, όταν όμως γίνει στον κάθε ένα η πραγματική κάθαρση, από της πραγματικές ρίζες μας (της Ανθρωπότητας), εκεί θα δούμε όλοι μας τι επιλέξαμε στην ζωή μας… Εσύ μπορείς να μιλάς επειδή σε έχουνε κάνει όπως θέλουνε κ τους καλύπτεις έστω κ από μόνο σου, αλλά όσοι δεν πιστεύουμε στα παραμύθια που μας μεγάλωσαν, προσέχουμε για πάρα πολλούς λόγους… Μακάρι αυτά που μας έμαθαν να πιστεύουμε να ήταν αλήθεια κ να μην απασχολούσε με το θέμα αυτό κ να ήταν όλα σωστά, αλλά δεν είναι, κ υπάρχουν σοβαρότατη λόγοι για αυτά που γίνονται… Πίστευε αυτό που θες μέσα σου, εκεί θα βρεις μέχρι κ τον πραγματικό σου εαυτό, ξέχνα ότι μας μάθαινε κ κατάντησαν την ανθρωπότητα έτσι… Πίστευε η μη, ερεύνα, αντικειμενικά, πολυδιάστατα, κ αν είναι να καταλάβεις, θα καταλάβεις…

 5. Ο.Ε.Α. για Χριστόδουλο-Βαρθολομαίο-Σουφιστές Κριναετούς-M.R.A. (MUΝDANA RELIGIO ADUNATA – ΠανΘρησκεία του Μαιτρέγια- 666):

  (18-11-07):
  Με Εβραικές Διαταγές των Ελληνοεβραίων και των Ελλήνων “θεοσοφιστών” μασώνων “Κριναετών Έψιλον”, ο μογγόλος τουρκαλβανός Kara-Zaferi και οι χριστιανοδωδεκαθεϊστές σουφιστές “Κριναετοί Έψιλον” θεωρητικοί του ΛΑ.Ο.Σ. ψευδοσυγγραφείς (υπογράφοντες συγγράμματα ανωνύμων “κριναετών έψιλον”) Λιακόπουλος, Φουράκης – Ακτουδιανάκης – Καλογεράκης – Βελόπουλος – Κεραμυδάς – Τουλάτος – Και λοιποί, εργάζονται συνωμοτικώς δια να ιδρύσουν το θρησκευτικό έκτρωμα του “Χριστιανοδωδεκαθειστικού Σουφισμού M.R.A. – 666”, το οποίο ήδη τα Χριστιανικά – Ισλαμικά – Βουδιστικά ιερατεία του άξονος Ρ.Ι.Κ. Ρωσίας – Ισλαμικών Χωρών – Κίνας+Κορέας καταγγέλουν ως “Αντίχριστο – Αντι-ισλαμικό – Αντιβουδιστικό θρήσκευμα” και ως “αιτία θρησκευτικού ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ μεταξύ ανατολής και δύσεως” ήτοι μεταξύ των αξόνων Ρ.Ι.Κ. και ΗΠ.Ε.Ι. + Θ.Ι.Μ. κατά ορολογία Ο.Ε.Α., ώστε οι αντεπιτιθέμενοι στρατοί της Ρ.Ι.Κ. να έχουν πρόσθετη αιτιολογία ολικής γενοκτονίας των Ελλήνων ως δήθεν “Αντίχριστων”.
  Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Χριστόδουλος αρνείται να μετατρέψει τον χριστιανισμό Ελλάδος σε “Χριστιανοδωδεκαθειστικό Σουφισμό 666”, όπως τον πιέζει ο “Σουφιστής 666” “Πατριάρχης” Κων/λεως Βαθρολομαίος, ο οποίος, συμφώνως με αναφορές ελλήνων “ορθοδόξων” των “ΗΠΑ” προς το περιοδικό “Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης”, όργανο των “Ζηλωτών” της Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στις “ΗΠΑ”, προσεκύνησε την “Θεά Γαία – Δήμητρα” εις τους “Ναούς της Γαίας – Tara – Terra – Δήμητρας 666” των ΗΠΑ (!!!), οι οποίοι ναοί προς το παρόν εξαρτώνται από το σουφικό κέντρο του “Tara Center” Λονδίνου, και πρόκειται να υπαχθούν εις το “Ορθόδοξο” Πατριαρχείο Κων/λεως υπό την προσωπική ηγεσία του “Νέου Αρχιπατριάρχου Χριστού Διονύσου 666 – Αυτοκράτορος των Ελλήνων” Ιωάννου Παλαιολόγου Δραγάζη, αμέσως μετά την απόδοση της Κων/λεως στην Ελληνική κυριαρχία από τους Ρώσους και από το “ΝΑΤΟ”.
  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ιατρική Μασωνία των “Καθηγητών Ιατρικής” Ελλάδος αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Χριστόδουλο μέσω “Θεραπειών” δηλητηριάσεως του αρχιεπισκόπου, επωφελούμενη από την ασθένεια του.
  Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίο τα εβραιομασωνικά “ΜΜΕ” Ελλάδος έπαθαν κρίση λύσσας, σχολιάζοντας δήθεν ως “ειδήσεις” την δήθεν “ανάγκη διαδοχής και τα σενάρια διαδοχής του Αρχιεπισκόπου”.
  Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίο τα ίδια “ΜΜΕ”, όπως η εφημερίδα -φυλλάδα- “ESPRESSO”, πρότειναν ως διάδοχο του αρχιεπισκόπου, έναν “σουφιστή χριστινοδωδεκαθειστή 666” μητροπολίτη Αττικής, τον Νικόλαο Χατζηνικολάου, εξάδελφο του ομώνυμου διευθυντού ειδήσεων του “ALTER TV”, ο οποίος ωργίασε με ολόκληρα δελτία ειδήσεων περί των “Σεναρίων διαδοχής του Αρχιεπισκόπου”, – (!!!) δια να προωθήσει ως αρχιεπίσκοπο τον “θεοσοφιστή” μασώνο εξάδελφό μητροπολίτη.
  Αν και μη χριστιανική η Ο.Ε.Α., γνωρίζοντας το ως άνω εβραιομασωνικό δολοφονικό παρασκήνιο, δια Εθνικούς Λόγους και μέσω της Μητροπόλεως Βόλου, απέστειλε προς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τις δοκιμασμένες επιτυχείς μεθόδους της αντικαρκινικής “Υπεραλκαλικής θεραπείας μέσω Φυτικής Ωμοδίαιτας” του εκλιπόντος Κύπριου Φυσιοθεραπευτού Σάββα Σαββίδη, ακόλουθου της Ιπποκράτειας Ιατρικής, συνδυασμένες με αντικαρκινικές μεθόδους του τμήματος ερευνών της Ο.Ε.Α. αναγραφόμενες εις το κείμενο “ΝΟΥΣ ΤΕ ΚΑΡΔΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ” της Ο.Ε.Α.

  βλ. επίσης απόσπασμα κειμένου Πρυτανείας Ο.Ε.Α. 22-5-2004:

  ΟΙ ΣΟΥΦΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΙΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΟΥΦΙΣΜΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΕΚΕΙ ΣΟΥΦΙΣΤΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣΑΞΩΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 12-5-2004 ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΑΣΠΑΣΘΗΚΕ ΕΙΚΟΝΙΚΩΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΡΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΕ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΟΥΦΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΟΥΦΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ.
  Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ – ΠΑΠΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΦΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ ΡΑΧΜΑΝΤ ΑΧΜΑΝΤ Ή “ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ 666” ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΟΥ “ΤARA CENTER” ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
  ΟΘΕΝ ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΦΙΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

 6. ΚΑΛΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥΡΙΑ Α Α Α Α Α …

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦάΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1920.
  ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΝΝΟΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ “ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ”ΠΑΤΕΡΩΝ .
  ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙ, ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΟΜΗΤΩΡ.

 7. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ,ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΝΑ ΤΟΝ ΕΙΡΩΝΕΥΤΕΙΤΕ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΛΟΙΔΩΡΗΣΕΤΕ!!!
  ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΕ,ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ,ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΛΔ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΘΕΙΤΕ.
  Ο ΠΑΤΗΡ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΠΑΝΤΟΥ,ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ!!!
  ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ,ΜΗΝ ΑΝΥΣΗΧΕΙΤΕ!!!
  ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ.
  ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ.

  • Προσωπικά την πίστη μου δεν την αγοράζω ούτε την πουλάω, κ αν θεωρείς ότι ειρωνεύομαι που δεν πιστεύω στην εκκλησιά επειδή βλέπω ότι είναι παγίδα, να ακολουθήσεις την εκκλησία στην πανθρησκεία κ να αφιερώσεις την ψυχή σου στον θεό τους, κ όταν έρθει η ώρα θα πάει ο καθένας στον δρόμο που ακολουθήσαμε…

   • ΑΚΟΥ ΚΑΤΙ ΑΔΕΛΦΕ,Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΦΙΑ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΠΑΠΠΑΔΕΣ.
    ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΝΤΩΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ.
    ΑΛΛΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΠΠΑΔΕΣ,ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΣΥ ΓΥΡΩ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!
    ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΑΥΤΟ,ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΠΕ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.
    ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ,ΑΠ ΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ,ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ Σ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΞΗ,ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠ ΑΥΤΑ.
    ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΟ ΒΕΒΑΙΑ,ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.
    ΥΣΤΕΡΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟ.
    ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΕΛΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ,ΜΕ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟ ΣΟΥ ΟΝΟΜΑ!!!
    ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ!!!
    ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟΝ.ΚΑΙ ΝΑ ΘΛΙΒΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΛΥΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗ,ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΑΟΡΙΣΤΑ.
    ΑΥΤΟ ΑΔΕΛΦΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕΣ,ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
    ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ,ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΑΨΕΙΣ ΠΙΚΡΑ,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΨΥΧΗ.
    ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΑΠΕΙΡΕΣ!!!
    ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΙΠΩΤΟΣ!!!ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ,ΑΛΛΑ ΕΣΥ,ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ.
    ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ,ΕΚΕΙΝΟΣ Η ΕΣΥ?

    • Άκου croif101, έχω σιχαθεί να βλέπω πολλούς να πιστεύουν απλά για να πιστεύουν, κ νομίζουν ότι με το γλύψιμο κ με το α κάθονται να σταυροκοπιούνται, κ νομίζουν ότι ακολουθούν αυτά που δίδαξε ο Χριστός… Πολλοί κάνουν ότι γουστάρουν κ μετά πάνε κ εξομολογούνται, τι βολικό… Το τι έχω δει στην ζωή μου, δεν θα μου το ακυρώσει κανείς, κ όταν κάθομαι κ λέω κάποια πράγματα είναι γιατί βλέπω την πραγματικότητα πολυδιάστατα, κ όχι την εικονική πραγματικότητα που μας δείχνουν… Δεν θα μου πει κανένα σύστημα τι είναι ο Χριστός, την διάφορά την βλέπω σαν Άνθρωπος μέσα μου…

  • ΑΧΡΗΣΤΕ, CRUIJFF ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ.
   ΤΥΡΟΓΑΛΟ, ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΚΑΤΙ ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΕΚΑΝΕΣ.
   ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΣΑΙ ΞΥΠΝΗΤΖΗΣ ΜΑΘΕ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΩΣΤΑ.

 8. -Το πρόβλημα είναι ότι η “δική μας”κεφαλή της Εκκλησίας φοράει μίτρα πού στο κούτελο έχει σταυρό που το οριζόντιο σκέλος του,είναι αντί ευθύ, ΚΑΜΠΎΛΟ!

 9. Εδω νομιζω οτι δεν γραφουμε για να κανουμε επιδειξη των οποιων γνωσεων εχουμε αλλα για να καταθεσουμε τις σκεψεις και να ωφεληθουμε ακομα και να προβληματιστουμε .Οταν επιδιωκουμε να προσβαλουμε τους συνομιλητες για αευ ουσιας θεματα που κανεναν δεν ενδιαφερουν παρα μονον αυτον που δεν ξερει να ξεχωριζει το ουσιωδες απο το επουσιωδες τοτε το μονοπου καταφερνουμε ειναι να απογυμνωνουμε τους εαυτους μας απο επιχειρηματα και να αποδεικνυουμε οτι ειμαστε ξυπνατζηδες αγαπητε ανωνυμε 2:55

  • -ΣΩΣΤΑ !-Αλλωστε Ο Χριστός δεν θέλησε να μας κουράσει αφού ΟΛΗ ΤΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ συμπυκνώνεται σε ΔΥΟ((2) λεξεις:_ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Η Απόκρυφη Ιστορία του εβραϊκού μπολσεβικισμού & Τεκτονισμού!

Πρώην τζιχαντιστής: Το 2016 το Ισλαμικό Κράτος θα ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο