15:32 - 24/08/2020

Η μεγάλη αποκάλυψη τού τίτλου I pet goat ii του The Economist. Τράγος μέ σκυλάκι. Τί ανήκουστον δηλώνει ό Rothschield…. Εσύ καί Ό Ιησούς Χριστός!….

Η μεγάλη αποκάλυψη τού τίτλου I pet gaot ii του The Economist. Τράγος μέ σκυλάκι. Τί ανήκουστον δηλώνει ό Rothschield…. Εσύ καί Ό Ιησούς Χριστός!….

Όλοι έτρεξαν νά εξηγήσουν τά «φαινόμενα» τού I pet goat ii καί σ’ όλους εξέφυγε ό τίτλος….

Τί σημαίνει I pet goat ii;…..

I pet gaot ii = είμαι κατοικίδιον (κατ’ οίκον περιορισμός καί αναλώσιμης χρήσης) τού τράγου/αίγας επίσης = Im a pet of goat (goatmale) too!… = είμαι κατ’ οικίδιον (κτήνος = πρός πάσαν χρήσιν από τά χέρια μού, ενώ ζώον δέν είναι τό ζώον οπού είναι κτήμα = κτήνος, εξού καί ό όρος άγριον ζώον καί θηρίον, κτήνη είναι τά βοοειδή, κατοικίδιες γαλές = γάτες, κύνες = σκύλλοι κ.α.) τού τράγου επίσης…..

Πάμε ξανά τί μάς λένε: είμαι κατ’ οικίδιον ζώον τού τράγου επίσης!….

Ποίος είναι ό τράγος;…. Ό Μπαχομέθ, όταν φωνάζει ό πάτερ Κλεομένης περί αυτού, έχει δίκαιον….

Ό Μπαχομέθ ζή είς τά βάθη τής γής κατά τήν δοξασία = είς τόν Τάρτατον = τόν πυθμένα τής Κόλλασης….

Η λέξη μπάχο παραφθορά τού βήτα σέ μπά καί τού θό σέ χό, όπως γίνεται ακόμη καί από τά ελληνικά είς τά αγγλικά, πόσον μάλλον είς τάς Ινδίας η οποία είναι παλαιότερη γλώσσα….

Ήτοι, βαθο+μεθ = βαθομέθη ή βαθομέσα, τό ίδιον νόημαν είναι, εξ’ άλλου εκεί λέγει ό μύθος ότι είναι ό Βαθομέθ….

Είς τό επίμαχον σημείον μόλις αρχίζει η ταινεία I pet goat ii εξέρχεται από τόν θάλαμον τού ό τράγος Βαθομέθ καί είς τόν τοίχον τού θαλάμου τού υπάρχει ζωγραφιά μέ κιμωλία ενός ανθρώπου νά βάστάει από τό λουρί έναν κυνάριον!

Είναι ελεύθερος αυτός ό άνθρωπος; Όχι άν ήταν δέν θά ήταν κιμωλιασμένος είς τόν θάλαμον τού Τραγοβαθομέθ….. Τήν εικόνα μάς συμπληρώνει τό εξώφυλλον τού περιοδικού Economist έν καιρώ πρώτου κατ’ οίκου περιορισμού μέ τεχνητή αφορμή τόν κορωνοϊόν, έχετε ακόμη αμφιβολίες ότι πρόκειται περί τεχνητής διάδοσης, μασκοφορίας καί εμβολιασμού καί ό,τι άλλον επέρχεται;…. Κάνετε άμυνες;…..

Είς τό περιβόητον εξώφυλλον τού Economist έναν μεγάλον χέρι βαστάει από τό λουρίν τόν άνθρωπον όπου βαστάει από τό λουρίν τό κυνάριον τουτέστιν I pet gaot ii = im a pet of goat too

Δηλαδή εσύ τό κατοικίδιον ζώον έχεις κατοικίδιον ζώον καί εσύ καί τό κατοικίδιον σού ζώον είσαστε κατοικίδια ζώα τού Τραγοβαθομέθ…..

Η αποκάλυψη δέν μένει εδώ…..

Ποίος είναι ό Economist; Ό ιδιοκτήτης τού περιοδικού Economist ό Rothscield !

Καί αφού συνδέονται τό βίντεο τού I pet gaot ii καί τό εξώφυλλον τού Economist σημαίνει απ’ αυτόν καί τήν αμήγυρην τού έγιναν καί αλληλοσυμπληρώνονταν! Σιγά μήν θέλαμε επιπλέον τεκμήρια διά νά τό καταλάβουμε, αλλά τέλος πάντων, δι’ όσους δέν μυήθηκαν ακόμη…..

Τί σημαίνει Economist; Οικονομιστής, μία ελληνική λέξη καί ορολογία η οποία αναπτύχθηκε αγγλιστί από τό Ρόθτσιηλντ καί τήν ιδιότητα τών αρχιμασσωνοσιωνιστών!…. Όπως αναφέρεται είς τά Πρωτόκολλα τούς!

Αυτόν οπού εξέφυγε από όλους είναι ότι ό Economist Rothscield δηλώνει εμφαντικώς μέ υποταγή καί πειθαρχία I pet gaot ii ότι είναι καί αυτός κατ’ οικίδιον ζώον τού Τραγοβαθομέθ, άρα τέ γνωρίζει βεβαίως ότι δέν είναι ό Αντίχριστος αλλά προελαύνει τό έδαφος ώς ισχυρός Τέκτονας (αφού έκανε τήν συμφωνία μέ τόν διάβολον είς τήν γέφυρα τής Χαζζαρίας; Ίδε τά άρθρα Μάτια Ερμητικά Κλειστά) , τού κτίζει/τεκτονίζει τόν δρόμον….

Ό τράγος εντός τού θαλάμου δηλαδή ενός σπιτιού σκύλλου είναι σημαδευμένος είς τό μέτωπον μέ τίς γραμμώσεις τού 666 καί αυτός είναι  όπου βαστάει από τό λουρίν τόν άνθρωπον, ό γραμμωμένος, δηλαδή ό Economist Rothscield καί η συμμορία!….

Μήν σάς φανεί παράξενον νά δολοφονήσει ή θυσιάσει ό Αντίχριστος τόν Ρόθτσιηλντ καί άλλους μεγαλοαρχισιωνομασσώνους! Άν διαφωνήσουν ότι δέν είναι ό θεός αλλά ό μεσσίας όπως γράφει η Παλαιά Διαθήκη (ίδε παρακάτω τί δείχνει τό βίντεο ότι θά κάμει ό Αντίχριστος είς τούς Τέκτονες καί βάσει τών Πρωτόκολλων Σιών, πολλοί αυτοκράτορες τους σκότωναν τούς υπηρέτες τούς διά νά μήν διαρρεύσουν σημαντικά μυστικά, διαδοχικώς σκοτώθηκαν όλοι όσοι έφτειαξαν τόν τάφον τού Τζιέκινγκς Χάνς) καί επειδή ούτως ή άλλως ό διάβολος δέν υπολογίζει, δέν αγαπά καί δέν σέβεται κανέναν καί άμα λάβει τήν εξουσία θά φανεί αχάριστος πρός τούς ευεργέτες τού, όπως έκαναν χιλιάδες άλλες αχάριστοι καί οί οποίοι δέν ήταν τόσον διαβολικοί όσον ό Αρχίκακος Αντίχριστος….

Ό,τι λέγει η Αποκάλυψη γίνεται καί ό,τι λένε οί άλλες προφυτείες….

Στό 2:42 ( ακολούθηστε τήν ερμηνεία βλέπωντας τά στιγμιότυπα τής ταινείας) εμφανίζεται ό Θώς ό πατέρ τού Αντίχριστου όπως λέγει η Αποκάλυψη Τού Χριστού είς τόν Ιωάννη… ήτοι ό Τσακκαλόμορφος Άνουβις όπως υποστήριξα σέ πολλά άρθρα μού καί νά οπού συμφωνεί ό Economist καί μάς επιβεβαιώνει…..

Ό Άνουβις εμφανίζεται ώς όφις, ήτοι τό πρόσωπον τού θώς/τσακκαλιού καί ουρά τού όφι = ουροβόρου όφι….. Θέλετε καί άλλες κατακλυστικές αποδείξεις; Ότι ήρθαν τά ύστερα τού κόσμου, τά σημεία τών καιρών οπού αναφέρει η Αποκάλυψη καί γενικώς η Αγία Γραφή!….

Άνουβις = Ανόβις  = Ανόβιος = άνευ βίου, = αντιβίου, αντιύλης, αντιύπραξης όν…. όπως λέγουν τά Ιερά Βιβλία…. μέ διάφορα λόγια…. περί τής Κόλλασης καί του πρωτοκατοίκου!….

Μετά είς τό 2:44 εμφανίζεται ό υιός τού Άνουβι ό Αντίχριστος μέ φλεγόμενη καρδία = roth/rot = ερυθρόν γερμανιστί, ήτοι 4 καρδίας σέ σχήματα 3 = 3333 = 12 = 3….. Τό σύμβολον τών παιδοβιαστών είναι η καρδία μέ καρδία μέσα είς τήν καρδία τού βίντεο = 33. Είδε καί είς τήν γλώσσα τών Μαραθοί ερυθρόν = λάλα ή λαλά όπως προφέρεται καί τό γραματικόν σχήμα είναι 33 ή εε οριζόντια είδε लाल

Κάνε κ’ εσύ τήν μετάφραση φάινεται καλύτερα εκεί δηλαδή πλήρως τό ε ή 3 οριζόντιον….

Τό κομμένον μήλον είς τό 1:36 είναι δύο τριάρια = 33 ή 3 ε ήτοι τό σώμα τής γυναίκας αλλά καί τό εξ’ ημισύας φάγωμα τού απαγορευμένου μήλου τής Εδέμ…. (αλλά καί γύν/γιάνγκ = γυνή/ανήρ). Δηλαδή συνεχίζει η αποστασία καί η ιστορία τού Αδάμαντου καί τής Εύας ό,τι καί άν είναι αλήθεια ή αλληγορία ή αμφότερα έχει νόημα….

Ό Αντίχριστος είς τό 4:12 έρχεται επάνω σέ μία αιγυπτιακή γόνδολα όπου η πλώρη τής είναι ό Άνουβις ό πατέρας τού (ό κορμοκύλινδρος τού ουροβόρου όφι έγινε βάρκα διά τόν υιό τού)…. Μετά έρχεται άλλος δαίμων η Κάλι μέ τήν γλώσσα έξω τών Ινδιών…. δαίμονες εκατομμύρια, θά τούς αξιοποιήσουν όλους. Η Κάλι είναι θεότητα τής καταστροφής, τής κακίας, τού θανάτου…. Αμέσως μετά τά αλιευμένα ψάρια μαυρόασπρα τού Αντίχριστου… Όπως αλίευε ό Χριστός μέ τούς Αποστόλους καί Μεταποστόλους ψυχές ώς ψάρια, όπως είπε Ό Χριστός θά σά μάθω νά ψαρεύετε ανθρώπους, ό Αντίχριστος διάβολος μιμείται όπως είπα κατ’ επανάληψη είς τά άρθρα μού τά Τού Θεού καί εδώ δείχνει ότι ψαρεύει ψυχές πρός απώλειαν….. Ό Αντίχριστος εξέρχεται υπνωτισμένος, κοιμισμένος επάνω είς τήν γόνδολα από τό σπήλαιον. Σάς είπα σ’ ανύποπτον χρόνον καί είναι παλαιά θεωρία μού ότι η ζωή γεννήθηκε έν σπηλαίω = είς+πηλόν…. Τό σπήλαιον είναι η πρώτη μήτρα, η μήτρα είναι σπήλαιον εκκόλαψης αναπαραγούμενης ζωής, η τεχνητή εξωσωματική γονιμοποίηση γίνεται εντός κουβούκλιου θαλάμου ήτοι τεχνητού σπηλαίου, νά οπού επιβεβαιώνουμε….

Ό Αντίχριστος γεννάται…. ό Αντίχριστος έρχεται, θά είναι 33 ετών όταν θά παλαίψει μέ Τόν Χριστόν;….. π.χ. άν γεννηθεί τό ……32……. άλλωστε είναι τό σύμβολον τών Ρόθτσιηλντ είς τόν δικέφαλον αετόν τούς, είδε τά άλλα Μάτια Ερμητικά Κλειστά άρθρα  2 0  3 2  …..

Η γυμνόστηθη μάγισσα μέ τόν σταυρόν επάνω αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη…. πρίν τόν Αντίχριστον….

Μετά βλέπουμε τούς ανθρώπους εμβολιασμένους ή πλυσιοεγκεφαλισμένους υπάκουους φαίους/γκρίζους όπως οί πήλινοι στρατιώτες τού αυτοκράτορα τής Κίνας (όπου γλύπτισαν Έλληνες) καί εκτοξεύεται είς μετεωρισμόν ό Αντίχριστος καί αυτοί διαλύονται ώς σκόνη. Οί φαίοι ανθρώποι είναι οί υπηρέτες τέκτονες οίτινες θά καταστραφούν όταν έρθη ό Αντίχριστος όπως προλέγεται είς τά Πρωτόκολλα….

Μετά η μεγάλη βαβυλώνα = η τηλεόραση φεύγει καί ό πλυσιοεγκεφαλισμένος = ανεγκέφαλος = κενοεγκέφαλος ανθρωπάκος προχωρεί. Ό ενορχηστρωτής μαέστρος διάβολος Χάρος καθοδηγεί τούς παίκτες/μουσικούς αυτής τής παρωδίας τού κακού….

Ένας δερβίσης, άλλος υπορέτης του διαβόλου στροβιλίζει έν ουρανώ….

Μετά ένας μασκοφόρος χορευτής χορεύει απ’ όλα από ζεϊμπέκικο μέχρι γεωργιανούς χορούς (θυμηθείτε, οί Γεωργιανοί είναι απόγονοι τών Χαζζάροι είπαμε είς τά άλλα Μάτια Ερμητικά Κλειστά άρθρα)….

Ό Αντίχριστος γεννάται, αφυπνίζεται, φλέγεται είς τά πόδια, τά μάτια τού επίσης γυριζοφλέγονται μέσα…. καί κατακρεμνίζεται τό όρος, τά ανάκτορα τής βασίλισσας τής Αγγλίας μαζύν καί όλος ό Χριστιανισμός, έτσι νομίζουν, έτσι θέλουν, ναί ό αγγλικανικός παραχριστιανισμός θά πέσει όχι όμως η Ορθοδοξία….

Κρεμνίζεται έν συνεχεία η πυραμίδα τής Αιγύπτου, ενώ πρίν είχαν πέσει ακόμη δύο μετεωρίτες, ίσως αστρολογικόν γεγονός…. Ενώ συνάμα προβλέπεται κατακλυσμός υδάτων είς τήν Αίγυπτον καί αλλού;….

Ό Αντίχριστος έρχεται από τήν Δύση ήτοι Ισραήλ πρός Αίγυπτον ανατολικώς εξού καί ό ήλιος ανατέλλει…. Ακόμη έναν αστρολογικόν γεγονός…. Ό Αντίχριστος ήρθε καί είναι τό τέλος, ό χαλασμός κόσμου, η συνέχεια γνωστή, δι’ αυτούς αιώνια κυριαρχία δι’ ημάς επταετής κυριαρχία καί μετά η Δευτέρα Παρουσία Τού Ιησού Χριστού….

Ποίος θά νικήσει θά φανή, πάντως ένας από τούς δύο, όλοι οί άλλοι καί όλα τ’ άλλα δέν έχουν ελπίδα…

Εμείς είμαστε μέ Τόν Ιησού Χριστόν καί γνωρίζουμε ότι θά ΝΕΝΙΚΗΣΕΙ! Ό Ντοσογιέφσυ είπε άν όλος ό κόσμος πήγαινε από τήν μία πλευρά καί Ό Χριστός από τήν άλλη θά ακολουθούσα Τόν Χριστόν.

Αναλύσαμε τό βίντεο κυρίως από τό 2:40 καί μετά…. Θά αναλύσουμε καί τά υπόλοιπα….

Όσα προειδοποίησε η Αποκάλυψη διαδραματίζονται….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Απόλλων Έρως 08/24/2020 @ 3:38 ΜΜ

    Εκαμα σου like γιατι αρεσκει μου που τους πελλανισκεις.

  2. Γιωργος 1962 08/24/2020 @ 4:58 ΜΜ

    Τα υποσυνειδητα μηνυματα που μας περναει το συγκεκριμενο βιντεο ατελειωτα!Ενας τραγος με το bar code στο μετωπο… Μπαθομετ….Ενας πολιτικος μαριονετιστας να χορευει πανω σε μασονικο δαπεδο .. Mια κρεμαλα που βγαζει evolution ?devolution?revolution?Eπανασταση μεταβιβαση εξελιξη!Μια εξελιξη που φαινεται πανω απο τον πινακα,..Απο τον πιθηκο προς τον φωτισμενο εωσφορικο νου..Μιας ανθρωποτητας που βρισκετε στο παρα ενα πριν την καταστροφη ..Βλεπε διπλα ρολοι της αποκαλυψης στο 0¨45 του βιντεο..Το μηλο της αποστασιας ανοιγει και φυτρωνει ο σπορος της αμφισβητησης,και της εωσφορικης φωτισης.εν ηδη λωτου.. Η πτωση των διδυμων πυργων.. Μια αμερικανικη σημαια σε αποδρομη..Η ελευθερια που φευγει..Βλεπε πτωση του πυρσου απο το αγαλμα της ελευθεριας..Ενα κοριτσακι που απαιτει ελευθερια,προσομοιαζοντας ,με την πλατεια Τιεν αν μεν ,της κινας,αντιμετωπο με τανκς..Ενας εργατης με σφυροδρεπανο που βυθιζετε..Το τελος της εργατικης ταξης..Ο Ανουβις θεος του κατω κοσμου οδηγει τον αναμενομενο ,προς την αφυπνηση..Προσεξτε ο αναμενομενος εχει την μορφη του Χριστου,εχει επανω του ολα τα χαρακτηριστικα του φωτισμενου νου,καρδιακο πλεγμα,κατοχος της ενορασης,τριτο ματι στον ουρανιο θολο, απολυτος εξουσιαστης και των εφτα τσαρκας..Ο φωτισμενος νους ..Εκπαιδευμενος και αποδεχομενος πληρως την εωσφορικη μυηση..του κατω κοσμου..Εχει κανει σιγουρα το ταξιδι προς την μαυρη φλογα,αποδεχομενος πληρως,την υπερτατη μυηση..Μια θεα Καλι που χορευει ..Προσπαθουν να ανοιξουν πυλες με το cern..Εν συντομια ενας κοσμος matrix κομμενος και ραμμενος στα μετρα του υπερτατου οντος,που ηθελε να γινει θεος ,στην θεση Του Πραγματικου Πανταχου Παροντος Θεου,,Λογαριαζουν χωρις τον πραγματικο ξενοδοχο του κοσμου ..Υπαρχει και το Ακτιστο Ζων Φως Του Ανασταντος,που θα δωσει την τελικη απαντηση διαλυοντας τα εωσφορικα σκοταδια,μια για παντα..

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*