in

Χα χαΧα χα LikeLike ουαουουαου λυπηλυπη θυμοςθυμος ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Η καταβολή τής λέξη Βαβυλών = Baby+lon, τό ανδρόχρωμα τώρα όλα τά αίσχιστα συναρμολογούνται….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η καταβολή τής λέξη Βαβυλών = Baby+lon, τό ανδρόχρωμα τώρα όλα τά αίσχιστα συναρμολογούνται….

Αφορμή διά τό άρθρον στάθηκε η ανάρτηση ενός συνερευνητή εντός τών Κατοχικών Νέων τών στοιχείων οπού μάς δίδει ένας ιερέας ερευνητής διά τούς Εβραίους βρυκόλακες παιδιών (τ’ αφαιμάττουν καί ροφούν τό αίμα τούς γιά νά πάρουν τό ανδρόχρωμα) σέ βίντεο….. Πιστεύω ότι όταν δημοσιεύεται έναν σχετικόν πόρισμα σέ κάτι οπού δημοσιεύεται οί αναγνώστες έχουν περισσότερη συμπλήρωση τής αλήθειας, άλλωστε σ’ αυτόν αποσκοπεί η έρευνα. Π.χ. όλοι τώρα ασχολούμαστε μέ τόν κορωνοϊόν επειδή είναι θέμα τρέχον…..

Έκτοτε είχα έμφυτη γλωσσική ανάλυση ήτοι Γλωσσολογική Μελέτη…. Από παιδάκι είχα τήν ένστικτη πεποίθηση ότι όλες οί λέξεις έχουν μία καταγωγή, δέν γίνεται ν’ ανακαλύφθηκαν άλλες εδώ καί άλλες εκεί…. Εννοώ τίς πρωτόλεξεις…. Επιπροσθέτως είχα μία εσωτερική φλογερή πίστη ότι η καταβολή τούς ήταν η Ελληνική Γλώσσα, Η Πρωτόγλωττα όπως τήν ονομάζω…..

Πρίν από δεκαετίες κατάλαβα ότι η λέξη Babylon αφού εμπεριέχει τήν λέξη baby κάποια σχέση θά έχει μέ τό μωρόν, τό βρέφος, τό νήπειον, τό παιδίον….. Τήν συνέδεσα περισσότερον μέ τήν λέξη μωρόν διότι αυτή ή τό αντίστροφον προέρχεται από τήν λέξη μωρός…. Εξού καί η λέξη οξύμωρος καί τά άλλα τοιαύτα τής σύνθεσης τής…..

Εντούτοις, πάντοτε υποψιαζώμουν ότι ίσως κάτι άλλον συμβαίνει αλλά δέν ήθελα νά είμαι «ακραίος», υποχωρούσα είς τό οργίασμα τής ανάλυσης…. Όταν ανάλυα τήν λέξη Babylon γνώριζα ότι κάποιοι θά γελάσουν…. οί μώροι. Ακόμη καί άν δέν αληθεύει (αλλά αληθεύει) τόν μώρον τόν καταλάβεις από τό γεγονός ότι απορρίπτει αμέσως, δίχως νά τό ερευνήσει, δίχως νά τό αφήσει νά βαρύνει εντός τής νοίας, νά ψηθεί, νά τό έχει είς τά υπόψιν καί ίσως είς τό μέλλον ανακαλύψει μία λεπτομέρεια οπού νά συμπληρώνει εκείνον οπού τού είπε κάποιος άλλος μέ περισσότερα ή καί καταλυτικά στοιχεία….

Γνώριζα ότι η Βαβυλώνα ήταν χώρα υπεραμαρτωλότητος, αλλά δέν ήθελα νά πιστεύσω ότι κατά κόρον, ασελγούν σέ μωρά, όλα αυτά πρίν από δεκαετίες όταν δέν ακούαμε τότες τόσα αίσχιστα όσα σήμερα….. Τώρα πλέον είναι προφανές!

Είς τό θεμα μάς……

Προφανώς η λέξη Babylon είναι σύνθετη από τήν λέξη μωρόν «αγγλιστί» = baby+lon….. Η λέξη λών/λόν ελληνιστί υποδηλεί μεταξύ άλλων μία ανέμελλη, επιπόλαιη, ευτράπελη άσοφη, διανοητική καί ψυχική κατάσταση. Π.χ. τών τρε+λών, ό λωλός ή λω+λόν = τρελόν. Η λύρα = εύθυμη ροή = λύ+ήρα = λυήρα…. Τό κά+λον από τό κάλλος = κάλ+λός…. Είδωλον = είδω+λον…. κ.ο.κ…

Η λέξη baby = βαβύ (καί όχι μπέϊμπυ) η πρώτη σύνθεση τής λέξεως βαβυ+λωνία = λώ+νοία = εύθυμη, «ανεβασμένη» διάθεση….., είναι τής ίδιας ρίζας μέ τήν βαβούρα = βαβύρα = ροή βαβύ…. Ακόμη καί η λέξη βάρβαρος είναι συγγενική τό εντοπίζετε!…..

Η βαβούρα ή βαβύρα είναι ομόρριζη μέ τόν βόμβον = βούϊσμα = βόϊσμα = βοοειδή = βοός (επειδή μουγκρίζει μέ φωνή βουϊσματος εξού καί η αύδη/φωνή αγγλιστί = voice = voi+ce/κέ = βοή αλλά καί η λέξη βόι/βόϊν, βοός, βούβαλος, βούς = βόϋς = voice, είδατε πώς βγαίνει η λέξη από πέραν τής μίας καταβολής βάσει τής Ελληνικής Γλώσσας όπως κατ’ επανάληψη ανάφερα; Ό βόϋς = βούς είναι αυτός οπού κάνει βόϊς/βόϋς = voice, κάπως έτσι πήραν τίς λέξεις οί Ευρωπαίοι. Προφανώς καί τήν λέξη baby όπως θά ιδούμε….)……

Ανωτέρω μαυροτινίσαμε τήν λέξη βούβαλος, λέξη είναι τού ήλιου φαεινέστερον ότι είναι ομμόριζη μέ τήν λέξη βαβυλώνα, όπου έγινε αναγραμματισμός τού βού μέ τό βά καί τού βά μέ τό βύ ήτοι βάβυλος, βύβαλος, βούβυλος, βύβουλος = βύ+βούληση (Μαθηματικά είπαμε είναι τά Ελληνικά….).

Άρχισαν καί δένουν τά πράγματα…..

 

Οί Εβραίοι όταν έρχονταν από τήν Αίγυπτον καί ενόσω ό Μωυσής προσεύχετο είς τό Όρος Σινά…. έστησαν είδωλον Ταύρου καί επιδόθηκαν είς ανομαλίας…..! Δι’ αυτού έκτοτε η λέξη αμαρτία λέγεται καί σίν = sin = Σιν+ά = Σινά…..

Τό σύμβολον τής φιληδονίας εσωτερικής καί εξωτερικής, τής φιλολαγνείας, τής φιλοευμάρειας, χωρίς ενδιαφέρον διά τόν συνάνθρωπον, είναι ό Ταύρος…. ήτοι ό βούς = ό βούβαλος δηλαδή ό βάβυλος = βαβύ+λός = Babylos = Babylon = Βαβυλών…. Μέ τόν όρον βαβυλωνία εννοούμε τήν ακαταίσχιστη αισχρή, πρόστυχη, άνευ ηθικών αναστολών απόλαυση, από τίς κάψουλες τής οργανικής μάς ηδονής, ώς τό έγκλημα, τό χρήμα καί ούτω καθεξής…..

Συνεπώς τό baby ώς έννοια μωρόν τό πήραν από τήν Βαβυλώνα επειδή οί εκεί Ειδωλολάτρες τού Βαβύ/Βοός Ταύρου ήσαν βρυκόλακες αφαίμαξης…. = αφαίρεσης (καί πόσης) αίματος…..

Είς τήν Αστρολογία τό ζώδιον τού Ταύρου είτε ισχύει είτε ισχύει έν μέρει είτε σ’ άλλους δέν ισχύει, είναι τό ζώδιον τής Φιληφονίας. Έναν από τά τρία γήινα ζώδια. Βλέπετε ότι όλα συνάδουν!

Τώρα ίσως είμαστε σέ θέση νά κατανοήσουμε διά ποίους πρακτικούς καί όχι μόνον εξωραϊστικούς λόγους οί Βαβυλώνιοι ήσαν περιβότητοι διά τό «θαύμα τών κρεμμαστών κήπων». Τί έκρυβαν εκεί μέσα; Σάρκα καί οστά αφαιξαγμένου θύματος; Μέρος ιδιαίτερης τελετής; Δέν είμαστε μακρυά…. μέ κάποιον τρόπον αυτά.

Ήθελαν νά κτίσουν τόν πύργον τής Βαβέλ διά νά φτάσουν Τόν Θεόν, ήσαν Τέκτονες, πίστευαν ότι μέ τό κτίσιμον θά φτάσουν τό Άκτιστον, τό θράσος καί η μωρολατρεία τούς δέν είχαν όριον, όμοια τού τότε επιχειρηματία επαναστάτη πραξικοπηματία Εωσφόρου εναντίον Τού Θεού….. Κάποιοι σήμερα κάνουν μέ τό ίδιον θράσος….. η Νέα Αταξία Απραμγάτων…..

Ό Θεός αντί νά τούς ρίξει τόν πύργον οπού ούτως ή άλλως δέν θά έφτανε ώς τό άπειρον, τούς επηρέασε ώστε ν’ αλλάξουν διαλέκτους καί έν τέλει η λέξη οπού σημαίνει είς τήν πρώην γλώσσα τούς μαχαίρι, σ’ άλλη διάλεκτον νά καλείται κουτάλι καί σ’ άλλη πηρούνι. Αυτός ό συμβολισμός είναι μία δήλωση ότι οί άνθρωποι αυτοί παρανόησαν ένεκα τής φιλελεύθερης ασυδωσίας τούς, δηλαδή επειδή δέν είχαν μέτρον άριστον καί αναστολή πράξεων έναντι ηθικών αξιών. Όταν κάποιος έχει πετάξει ή αποτάξει τήν Ηθική έχει ξεφύγει όπως ό Σαμαέλ Εωσφόρος, έχει βλασφημήσει καί «πετάξει» Τόν Θεόν καί, τήν ίδια τού τήν ψυχήν είς τό πύρ τό εξώτερον χωρίς νά τό λάβει υπόψιν. Πέρασε από τήν οντόττητα είς τήν αντιοντότητα ήτοι είς τό μήν όν όπως λέγει η Εκκλησία.

Η λέξη βαβέλ ώς βάβελος εμπεριέχει τήν λέξη βέλος (τροφή γιά σκέψη) ήτοι εύβελος = εύ+βέλος. Αλλά καί Βαβυλών = εύ αντί βά, αύ αντί άβ, εί αντί ύ +λών = ευαυειλών….. = εύ = εύκολον + αύ = συμβαίνει τώρα, αύρα τώρα ενεστώτα αόριστου (τό ing σέ κατάληξη τών Εγγλέζων) + εί = είναι = εί+ναί = τώ όντι ναί +λών = τών ευτράπελων. Αυτή είναι μία άλλη καταγωγή τής λέξης βάσει τού Νόμου τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων (θά αναφερθούμε συγκεκριμμένα μέ πολλά παραδείγματα σύν τώ χρόνω)…..

Οί Βαβυλώνοι, οί Αιγύπτιοι καί οί Εβραίοι σκλάβοι όποτε δυνώντουσαν αφαίμασσαν ανδρόχρωμα από νεαρά άτομα καί δή παιδία…. Αυτόν είναι τό συμπέρασμα. Δέν ήσαν ανθρωποφάγοι κατά κόρον αλλά ανθρωποαιμοτοροφηκτές!

Μέσα σ’ αυτόν υπήρχε τό ανδρόχρωμα….. Τό ναρκωτικόν τών βρυκόλακων. Η λέξη βρυκόλαξ είναι ελληνική καί εμπεριέχει τό συνθετικόν κόλαξ = κόλακας ήτοι αυτός οπού σέ μαγνητίζει μέ τούς ωραίους τρόπους τού, ενώ όπισθεν αυτών μέγας δόλος! Τό βρύ είναι από τόν βρυχηθμόν = βρύ+χηθμός = βρυχηθμοκόλακας = βρυκόλακας…… Κόλαξ είναι αυτός οπού κολλάει επάνω σού από τίς εντυπώσεις οπού σού αποστέλλει μέ συχνοτικές οντοενέργειες. Βρυχηθμοκόλακας είναι ό ίδιος ό σατανάκιας (λεγώταν έτσι παλαιότερα)…..

 

Τό παραμύθι μέ τούς βρυκόλακες, όπως καί τό παραμύθι μέ τήν μάγισσα οπού έτρωγε μωρά, ήταν κωδικοποιημένες μαρτυρίες διά τούς έξ’ ανέκαθεν ανθρωπόμορφους ψευδάνθρωπους βρυκόλακες οί οποίοι έξ’ ανέκαθεν θυσίαζαν, έτρωγαν καί μαστούρωναν μέ αίμα παιδιού…. Αυτούς οπού έχουμε σήμερα καί μάς κυβερνούν, τούς σιωισταί!….

Η διαφήμιση διά τίς εκτρώσεις έγινε διά νά ελαττώνεται ό πληθυσμός μίας χώρας, νά πηγαίνεις είς τήν κόλλαση επειδή διέπραξες φόρον καί διά νά αφαιμάττονται καί τρώντε τά έμβρυα. Ό δέ πλακούντας τής γυναίκας γεμάτος από διεγερτικά στοιχεία, εξού καί καταναλώνεται μυστικώς ενώ εταιρείες τούς τόν βάζουν σέ καλλυντικά…..

Τούς μεγαλύτερους σέ ηλικία τούς κάνουν λίπασμα διά τά φυτά. Εξού καί τούς γενοκτονημένους Έλληνες τής Μικρασσιατικής Καταστροφής, τούς φόρτωσαν πτώματα σέ βαμπόρια καί τούς πήραν διά εκκοπριοποίηση σέ ολλανδική εταιρεία…..

Μία άλλη ιδέα τούς οπού κάποτε τήν έκαναν καί κινηματογραφική ταινεία (δέν θυμάμαι τ’ όνομα τής) μάς συνεστήνει τήν προσοχή νά γίνουμε ανθρωποπτωμοφάγοι, δηλαδή νά τρώμε τό ίδιον μάς τό είδος όταν αποθάνει, όπως κάνουν οί κροκόδειλοι καί άλλα ζώα…… Αυτή είναι η λογική τού περιούσιου λαού ή μάλλον αποπεριούσιου λαού….. Δι’ αυτούς ό Αδάμ+αντος σοδόμιζε όλα τά ζώα εντός τού Παραδείσου…. Πώς κατέληξαν ωσαύτως επειδή είχαν τήν εύνοια! Όταν σού δώσει κάποιος ισχυρός τήν εύνοια η νούς σού γεμίζει αέρα, τό βλέπουμε είς τήν καθημερινότητα, καβαλλάς τό καλάμι…. Έτσι έπαθαν καί αυτοί, έτσι όλα τά κακομαθημένα παιδιά, υπηρέτες, υπαλλήλοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Ενώ όταν σέ δυδχέρεια, δυσεύνοια, τότε ταπεινώνεσαι. Ό Εωσφόρος είχε εύνοια καί έγινε διάβολος. Ό Θεός στήνει παγίδα είς τούς ευνοημένους Τού, νά ιδεί άν θά παλαίψουν νά βαστάξουν τήν σωφροσύνη τούς από τόν μοναδικόν δρόμον οπού είναι εφικτόν ήτοι τήν ταπεινοφροσύνη….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

15 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply
 1. Η λέξη Βαβυλών είναι ελληνοποιημένη λέξη που προέρχεται από την Ακαδική γλώσσα (Μεσοποτάμια γλώσσα) και σημαίνει Πύλη του Θεού (ή των Θεών). Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την Αγγλική γλώσσα αφού η Ακαδική υπήρχε πολλά χρόνια πριν την Αγγλική.

  Ακκαδική φράση: Στην Ακκαδική γραφή (σφηνοειδής γραφή) 𒆍𒀭𒊏𒆠
  Προφέρεται Μπαμπ-Ιλάνι ή Μπαμπ-ίλλι, που σημαίνει “Πύλη του Οεού”, ή “Πύλη των Θεών”.

  • Νά σού ειπώ ακριβώς τί κάνεις. Ό,τι γράφω απλά πηγαίνεις στό λεξικό καί παπαγαλίζεις….. Νομίζεις ότι αγνοούμε τά λεξικά! Απλά δέν κατάλαβες ότι τά αμφισβητούμε μέ τεκμήρια καί εσύ απλά αντί νά προσπαθήσεις νά καταλάβεις κάνεις αντιπολίτευση…. συνέχισε. Π.χ. άν διαβάσεις τόν υπεργλωσσολόγον Ιωσήφ Γιαχούντα που αποδεικνύει μέ αναλύσεις ότι τά εβραϊκά είναι ελληνικά, εσύ θά πάς στό λεξικό που λέγει τήν κατά προσέγγιση μετάφραση π.χ. Τζιεσούα ενώ είναι από τό Ιησούς καί τήν ίαση…. Οί λέξεις στήν αρχαιότητα άλλαζαν νόημα αναλόγως τών ιδιομματισμών καί τώρα, απλά συνέχισε τήν αντιπολίτευση, είναι η τέχνη σού. Δαυίδ σημαίνει εβραϊστί βασιλέας διά βίου καί η λέξη τό λέγει από μόνη τής = Δαβίδ = Διάβιος! Αγόρασε κι’ άλλα λεξικά γιά περαιτέρω αντιπολίτευση!

 2. Οχι οτι δεν γινοντουσαν και εκει αυτα οπως και στην αρχαια Ελλαδα αλλα βασικα δεν αναφερονται καν η Αιγυπτος και Βαβυλωνα. https://en.wikipedia.org/wiki/Child_sacrifice

  Οι ανθρωποθυσιες και οι θυσιες παιδιων μαλιστα που εχουν γινει με εντολη του θεου της Π.Δ και επειτα και απο τους χριστιανους θεωρω οτι υπερβαινουν κατα πολυ αυτο που γινοτανε στην αρχαιοτητα. Τωρα ολα αυτος ο αχταρμας δεν ειναι ασφαλως σοβαρη προσεγγιση ξεκινοντας απο το ονομα Βαβυλωνα που το γνωριζουμε απο την σφηνοειδη γραφη που ειναι η παλαιοτερη γραφη.

 3. Ασφαλως απο καποιο σημειο και μετα υπαρχει η επιλογη να διαγραψετε την μνημη του Απολλωνα και τους Απολλωνιους και ασφαλως του Αλεξανδρου για να “γλυτωσετε” και απο τους Διαφωτιστες Αλεξανδρινους η Αληθεια ομως σε οτι αφορα και τα Ακασικα Αρχεια που φυλανε η θεοι και που εχουν ανοιξει δεν προκειται να αλλαξει.

  —-
  Η Αληθεία είναι ότι ΟΛΟΙ όσοι μιλάνε για τους αρχαίους φιλοσόφους ανεξαρτήτως θρησκεύματος επικαλούνται την μνήμη των Απολλώνιων φιλοσόφων και το αρχέτυπο του Απόλλωνα που εκφράζει την Ελληνική κωδικοποίηση του Ηλιακού Λόγου που βασίζεται ΑΣΦΑΛΩΣ στη κωδικοποίηση παλαιοτέρων παραδόσεων σύμφωνα και με αυτα που μας έλεγαν οι αρχαίοι που ηταν αλλωστε μυημενοι στα μυστήρια της ανατολής και της Αιγύπτου των “κατώτερων” αράπηδων και παρά τον κομπλεξισμό τους, που άλλωστε μετά τον Αλέξανδρο (δηλαδή τον αιώνιο εχθρό του φασιστά των αιώνων) έγινε στάχτη, καθότι μάλιστα ο Απόλλωνας ταυτίστηκε όχι μονο με τον Ώρο αλλά και με του Μίθρα και ειναι προφανής η σχέση του και με τον Μάρδουκ και με τον Σαμάς και τον Απαλιούνα των Χιττίτων-Τρώων που είχαν σχέση και με τυς αρχαίους Μακεδόνες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο όνομα του Απόλλωνα γιορταζόταν το Βαβυλωνιακό Sabattu που θεσμοθέτησε ο Μάρδουκ και δηλαδή ο AMAR.UTU που ήταν γνωστός και ως Bel που είναι η ρίζα του ονόματος Belenus (που ειναι ο Shinning One και δηλαδή ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ και ο ASARluhi που είναι Μάρδουκ) που επίσης ταυτίστηκε με τον Απόλλωνα.

  “A non-Greek origin of Apollo has long been assumed in scholarship.[7] The name of Apollo’s mother Leto has Lydian origin, and she was worshipped on the coasts of Asia Minor. The inspiration oracular cult was probably introduced into Greece from Anatolia, which is the origin of Sibyl, and where existed some of the oldest oracular shrines. Omens, symbols, purifications, and exorcisms appear in old Assyro–Babylonian texts, and these rituals were spread into the empire of the Hittites. In a Hittite text is mentioned that the king invited a Babylonian priestess for a certain “purification”.[52]

  A similar story is mentioned by Plutarch. He writes that the Cretan seer Epimenides purified Athens after the pollution brought by the Alcmeonidae and that the seer’s expertise in sacrifices and reform of funeral practices were of great help to Solon in his reform of the Athenian state.[92] The story indicates that Epimenides was probably heir to the shamanic religions of Asia and proves, together with the Homeric hymn, that Crete had a resisting religion up to historical times. It seems that these rituals were dormant in Greece and they were reinforced when the Greeks migrated to Anatolia.

  Homer pictures Apollo on the side of the Trojans, fighting against the Achaeans, during the Trojan War. He is pictured as a terrible god, less trusted by the Greeks than other gods. The god seems to be related to Appaliunas, a tutelary god of Wilusa (Troy) in Asia Minor, but the word is not complete.[93] The stones found in front of the gates of Homeric Troy were the symbols of Apollo. A western Anatolian origin may also be bolstered by references to the parallel worship of Artimus (Artemis) and Qλdãns, whose name may be cognate with the Hittite and Doric forms, in surviving Lydian texts.[94] However, recent scholars have cast doubt on the identification of Qλdãns with Apollo.[95]

  The Greeks gave to him the name ἀγυιεύς agyieus as the protector god of public places and houses who wards off evil and his symbol was a tapered stone or column.[96] However, while usually Greek festivals were celebrated at the full moon, all the feasts of Apollo were celebrated at the seventh day of the month, and the emphasis given to that day (sibutu) indicates a Babylonian origin.[97]

  The Late Bronze Age (from 1700 to 1200 BCE) Hittite and Hurrian Aplu was a god of plague, invoked during plague years. Here we have an apotropaic situation, where a god originally bringing the plague was invoked to end it. Aplu, meaning the son of, was a title given to the god Nergal, who was linked to the Babylonian god of the sun Shamash.[21] Homer interprets Apollo as a terrible god (δεινὸς θεός) who brings death and disease with his arrows, but who can also heal, possessing a magic art that separates him from the other Greek gods.[98] In Iliad, his priest prays to Apollo Smintheus,[99] the mouse god who retains an older agricultural function as the protector from field rats.[33][100][101] All these functions, including the function of the healer-god Paean, who seems to have Mycenean origin, are fused in the cult of Apollo.”

  Από https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo

  *Να συμπληρώσω επίσης ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα της γενετικής οι Έλληνες κατάγονται από την Ανατολία.

  Επίσης ο Απόλλωνας παρουσιάζετε ως ο σύζηγος της Βαβυλώνας, καθώς επίσης ο ενσαρκωεμένος Απόλλωνας και δηλαδή ο Αλέξανδρος έκανε προτεύουσα της αυτοκρατορίας του την Βαβυλώνα και δήλωσε ότι είναι ο νόμιμος βασιλέας και δηλαδή ο Μάρδουκ και έδωσε μάλιστα εντολή για την ανέγερση του Πύργου του Μάρδουκ.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Arabius_(mythology)

  Σχετική Γεματρία

  WHO IS GOD MARDUK = 1008

  1008 = ALEXANDER THE GREAT

  THE KING OF BABYLON = 996

  996 = HE IS KING ALEXANDER

  Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η επίκληση του Απόλλωνα μέσα στά όρια του “Ελληνοκεντρισμού” είναι άκυρη όπως και του Αλέξανδρου άλλωστε καθότι έγινε ξεκάθαρο ότι ο “Ελληνικεντρισμός” μεταφράζεται και ως εθνοφυλετισμός=νεοναζισμός που είναι και σύμφωνα με την επιστήμη άκυρος.

  Γίνεται λοιπόν επίκληση του Απόλλωνα από όλους όσους αναφέρονται στους αρχαίους φιλοσόφους και ακόμα και τους χριστιανούς, που μπορεί να ασχολούνται αντιδραστικά με το θέμα και όχι με πρόθεση να μάθουν από την εμπειρία τρίτων χωρίς προκαταλήψεις.

  Το κρατάμε λοιπόν σαν δεδομένο: Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ

 4. Με αυτα τα δεδομενα ασφαλως και η καταρα θα πεσει πρωτα στους ψευτο-Απολλωνες και σε αυτους που επιμενουν μαλιστα να μιλανε στο ονομα του Αλεξανδρου αναφορικα και με το Μακεδονικο και με βαση το δεδομενο οτι μιλαμε για τους δολοφονους του οπως εχει καταγραφει στα ακασικα αρχεια και οι θεωριες συνωμοσιας και η βλακοπαρανοια βασικα αναφορικα με το θεμα στην ολοτητα του δεν προκειται να βοηθησει σε τιποτα καθοτι μαλιστα η ΥΒΡΙΣ προς την ΘΕΙΚΗ ΜΗΤΡΑ που ειναι και η ΠΥΛΗ εχει ξεπερασει καθε οριο.

 5. Επισης να μην ξεχασω να αναφερω τωρα που μου ηρθε οτι συμφωνα με τα Σουμεριακα κειμενα που βαριεμαι να τα ψαχνω ο Ενκι που ηταν αρχικα το ονομα του πλανητη Ερμη πριν να ονομαστει Ναμπου (που ειναι και το πρωτοτυπο του Ελληνικου Ερμη καθως αλλωστε και το Κηρυκειο προερχεται απο την Μεση Ανατολη) εφτιαξε την Λυρα και την εδωσε στον γιο του τον Μαρδουκ.

  Ασφαλως η λυρα του Απολλωνα (και δηλαδη του Μαρδουκ περαν πασης αμιφιβολιας) με τις 7 χορδες σχετιζεται με τις συχνοτητες των 7 πλανητων τις αληχημειας που εκφραζει την συνειδηση του Θωθ-Ναμπου-Ερμη του Θεου της Σοφιας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Αντίνοος Επ.7-“Σύγχρονη Εκπαίδευση- Ο Μυστικός Πόλεμος στα Παιδιά” Μέρος 2

Κεραυνοί: Το μυστηριώδες φαινόμενο με 24.000 νεκρούς ετησίως – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.