in

Η ανάγκη….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η ανάγκη….

Η ανάγκη μπορεί νά σέ κάνει νά πολεμήσεις ή νά σέ κάνει νά υποταχθείς. Αυτό που έχεις ανάγκη καί τό μεγαλοποιείς αυτό θά κάνεις. Αυτό που έχεις ανάγκη καί δέν τό γνωρίζεις ή τό παραγκωνίζεις δέν θά τό κάνεις.

Από ανάγκη ό άνθρωπος έγινε ό,τι έγινε…

Από ανάγκη έγινε κακός, καλός, ουδέτερος, ανάμεικτος, καί άλλοτε από ιδεοληψία, έμφυτο καί φυτευτή γνώση…

Η ανάγκη υπερτερεί, είναι αυτή που σέ δένει. Καί αμά ξέρει ό άλλος τί ανάγκες νά σού φτειάξει έντεχνα τρέχεις εκεί που θέλει καί κάνει ανενόχλητος ό,τι κάνει καί ό,τι σέ κάνει…

Η ανάγκη είναι έναν δυσάρεστον συναίσθημα που συνοδεύεται από έντονη επιθυμία γιά ικανοποίηση τού, μάς έλεγε κάθε τόσον ό Φρεναρίτης καθηγήτης στό Γυμνάσιον καί σκάγαμε απ’ τά γέλια… τότες δέν είχαμε ανάγκη… ή ήταν ικανοποιημένη η ανάγκη μάς…

Σ’ αναγκάζω σημαίνει ότι σέ κάνω αυτό που θέλω ή σέ κάνω νά κάνεις αυτόν που δέν θέλω.

Δέν ενώνεται ό Έλληνας αυτόν είναι καταγραμμένον από τήν Ιστορία. Γιά νά ενωθεί πρέπει νά ευθυγραμμιστούν τά συμφέροντα τού ή η πίστη τού. Πρέπει δηλαδή τό συμφέρον τού καί η πατρίδα τού νά έρθουν στήν κατάσταση νά είναι τό ίδιον καί τό αυτόν. Ένας παράγοντας είναι η πείνα, ένας άλλος η κοινή πίστη, ένας άλλος ό κοινός αξεδιάλυτος κίνδυνος. Βάλε τρείς διαφορετικούς σ’ έναν δωμάτιον ή έναν χώρον νά κινδευνεύουν από τήν ίδιον παράγοντα, τέτοιον ώστε νά συμφέρει καί είς τούς τρείς νά επιβιώσουν καί οί τρείς διά νά σωθεί ό καθένας καί τούς ευθυγράμμισες τό συμφέρον, τάδ’ έφη ένωσις….

Ό κάθε Έλληνας έχει τήν ανάγκη νά επιβιώσει η πατρίδα τού αλλά καί ό ίδιος. Τί έχει διά πρωτοβουλία κάθε πρωινό; Σού ρίχνει ό νόμος ανάγκες, σού πτωχεύει κάθε ιδανικόν, κάθε περιουσία καί σ’ αποσπά από τήν πατρίδα καί τόν κοινόν παρονομαστή. Είχα ειπεί ότι δέν πιστεύω σέ καμμία ιδεολογία αλλά επιλέγω από τήν κάθε μία άν έχει κάτι καλόν χωρίς ενοχή καί ότι αναλόγως τής περίπτωσης συμφέρει σέ μία πατρίδα ό μέν ή δέ ιδεολογικός φαύλος κύκλος. Τώρα συμφέρει μία πατριωτική κοινοκτημονική κυβέρνηση, λέγε τήν κομμουνισμόν άν θέλεις, δέν έχει σημασία, αλλά άν η κορυφή είναι τώ όντι πατριωτική ή μασκοφορεμένη αντιπατρία…

Η πατριωτική δικτατορία άμα λάχει ευθυγραμμίζει μέ τόν βούρδουλα τό κοινόν συμφέρον, ενώ τώρα απευθυγραμμίστηκε κάθε πατριωτική συνοχή. Τώρα μέ τόν βούρδουλα τού κακονόμου σέ αποσυντονίζουν, σπάνε τό έθνος καί άμα σπάσει τό έθνος ό καθένας είναι μόνος νά φάει τόν άλλον μόνον… Ελεύθερη αγορά ονομάζεται αυτόν μόνον οπού σκοπίμως δέν πρόσθεσαν καί τό έτερον ήμισυ ήτοι πώληση! Ελεύθερη αγορά καί πώληση έκαστου πρός έκαστον… Ό θάνατος σού η ζωή μού, η εκμετάλλευση σού η σωτηρία μού, η εξαπάτηση εναντίον σού ό πλούτος μού καί ούτω καθεξής.

Ενόσω ικανοποιούνται οί πρώτες ανάγκες ολίγοι θά παλαίψουν διά τίς υπόλοιπες, τά ιδανικά, τίς θρησκείες τού, διότι ό κάθε Έλληνας σπάνιον είδος, έχει καμπόσες θρησκείες, όπως καί άν τίς ονομάζει αυτές. Δύο Έλληνες μπορούν ανά πάσα στιγμήν νά διαπληκτούν π.χ. διά 23 ½ θρησκείες, ιδεολογίες, απόψεις, είτε έχουν νόημα είτε όχι.

Η θρησκεία ήταν αυτή οπού έσωζε πάντοτε τόν Έλληνα αλλά δέν τό έχουν καταλάβει όλοι. Ένεκα εξυπνάδας μπορεί ανά πάσα στιγμή νά ικανοποιήσει τήν ανάγκη τού καί νά μήν ενδιαφερθεί διά τούς άλλους, ό λόγος οπού δέν τό κάνει πάντοτε, όσοι δέν τό έκαναν καί δέν τό κάνουν, είναι η θρησκεία, η ανάγκη διά κάτι ιδανικότερον, υψηλότερον, ψυχικότερον, δικαιότερον κ.ο.κ… Ήταν τό φιλότιμον! Νά διατί οί φιλόσοφοι κάθε εποχής καί αντίληψης καί θρησκείας τής Ελλάδος ασχολούνται ψυχωτικώς μέ τό δίκαιον…. Διότι μόνον τό δίκαιον ενώνει εάν δέν ενώσει η ανάγκη τής αυτοεπιβίωσης….

Κάθε χώρα έχει μοίραν, μοίραν είς τόν ουρανόν, μοίραν είς τίς συντεταγμένες τής γής. Εάν δέν καταλάβεις από μοίρες, λέγε ό,τι θέλεις καί κάνε τόν έξυπνον!

Ό Έλληνας θέλει νά νικήσει! Ωραία εώς εδώ! Πώς θά νικήσεις αυτούς οπού ελέγχουν καί εκμεταλλεύονται τήν οργανωμένη δύναμη 6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων; Άφησε έναν δισεκατομμύριον απ’ έξω διά πάν ενδεχόμενον! Είδες ότι ευρίσκεσαι σέ αφασία καί είσαι αλαλάζον τύμβανον;…. Εσύ δέν μέτρησες τήν έχθρα, τόν βαθμόν οργάνωσης τής, τόν βαθμόν ισχύς τής, τήν νοοτροπία τής, δέν πιστεύεις ούτε σέ Ανωτέρα Δύναμη Θεού καί θέλεις νά νικήσεις; Μά τί είσαι βρέ εσύ; Καί νά ήσουν ύψος όσον τό διαπλανητικόν μάς σύνστημα μπορεί νά σέ σκότωναν!

Καί σ’ ερωτάω, άμα τραβήξουν τά έξη δισεκατομμύρια μέ τό 5g καί εσύ ευρίσκεσαι είς τό κέντρον, είς τήν Ε.Ε.Ε. κτλ τί θά κάνεις βρέ; Τί είσαι ικανός νά κάνεις; Εάν θέλεις νά τηλεφωνείς ή νά διαβάζεις εδώ μέσα θά πρέπει νά γίνςι 5g…. Ή θά γίνεις 5g ή θά γίνεις πρωτόγονος! Τυχαία σού λέω νά μάθεις καί νά αποδεκτείς τίς ικανότητες τού πρωτόγονου; Όταν οί «εξωγήινοι» είχαν 5g ή πρωτόγονοι τί είχαν; Είχαν τήν γήν! Όταν οί Αιγύπτιοι Έλληνες ηγεμόνες έκτιζαν πυραμίδες πολλοί πέριξ λαοί, π.χ. είς τήν Αφρική, τόν Καύκασον, τήν Μικρά Ασία, τήν Ελλάδα σέ πολλά μέρη τί ήσαν; Πρωτόγονοι, αλήθεια τό έχεις συνειδητοποιήσει καμμία φορά;

Όταν έρθεις είς τά δύο στενά θά επιλέξεις κοινότητα… 5g ή γή πρωτόγονη. Καί δέν είναι μόνον τό 5g, τό γνωρίζεις, άν ήταν ώς αυτόν καλά θά ήταν! Τό 5g είναι σταθμός πρός άλλα κόλπα… τά κόλπα οπού δέν ανέχονται άλλη κοινότητα καί εάν ενταχθείς είς αυτήν τήν κοινότητα δέν θά είσαι σέ καλύτερη μοίρα. Συνεπώς, επιλέγεις καί ό,τι βγεί, ή λογαριάζεις τί θά βγεί από τήν κάθε μία καί επιλέγεις τό κακόν από τό χείρον…

Έν τώ μεταξύ παλεύεις νά μήν γίνουν όλα αυτά, δέν έχεις καί πολλά όπλα, έναν μέτρον όμως είναι η Προσευχή! Σπάει τά κύματα τού ηλεκτρονισμού.

Από τήν ώρα που «προόδευσες», προόδευσε η τεχνολογία η ποινή σού ήταν μία η σκλαβιά ή η εξαφάνιση. Καί άν ζήσεις σκλάβος πρέπει νά εξαφανιστείς ώς είδος διά μέσω τής τροποποίησης τού DNA/RNA…

Τό μέλλον ανήκει σέ δύο κοινότητες: α) τούς μεταλλαγμένους καί β) τούς πρωτόγονους. Όσον γρηγορότερα τό αντιληφθείς τόσον γρηγορότερα θά είσαι έτοιμος. Η σύγχρονη τεχνολογία περί τής οποίας ενδεχομένως νά χαίρεσαι, πληροί τά όλα τά κριτήρια τού πανολοκληρωτισμού… εξού καί δέν θά ανεχθεί τήν κοινότητα τών πρωτόγονων, αλλά θά τό παλαίψεις, μπορεί νά γίνει θαύμα ή κανένας κομήτης νά σφάξει τήν σύγχρονη τεχνολογία καί τούς εξουσιαστές μαζύν μέ τόν βασιλέα τής. Ποτέ δέν ξέρεις τί θά ξημερώσει, εδώ κότζαμ δεινόσαυροι καί τήν έπαθαν χαχαχα!

Αυτά είτε σ’ αρέσει είτε όχι είναι προφυτευμένα από αρχαίους συνωμοσιολόγους. Σού έδωσαν τόν χάρτη καί θέλε κράτα τόν καί ακολούθα τόν θέλε πέτα τόν ή κάψε τόν. Είπαμε πάντοτε αγωνίζεσαι καί πάντοτε έχεις σχέδιον επιβίωσης εάν ό αγώνας δέν επιτύχει. Η σωστή υποχώρηση ενίοτε είναι μεγαλύτερη νίκη από τήν νίκη….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

13 points
Upvote Downvote

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Νέα από τό μέτωπον τής μάσκας….

Γ. Τράγκας: Ο ΠΟΥ ταυτιζόμενος με τον Τραμπ επισημαίνει ότι η Δημοκρατία, ο πολιτισμός και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται ισχυρά πλήγματα από την «ιατρική τυραννία»