TO ΤΑΛΜΟΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Επί χιλιάδες χρόνια οι Εβραίοι απέκρυψαν από τον υπόλοιπο κόσμο τα μυστικά περιεχόμενα των 63 βιβλί­ων, τα οποία αποτελούν το Ταλμούδ, βάσει των οποίων όχι μόνο εκπαιδεύονται οι Εβραίοι Ραββίνοι, αλλά κα­θοδηγείται ολόκληρο το Εβραϊκό Εθνος.

Οι οπαδοί της Ταλμουδικής θρησκείας έθεσαν σαν σκοπό την εξαφάνιση του Χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών και την υποταγή ολόκληρου του κόσμου σε μια Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση (Τάξη).

Όσοι στο παρελθόν προσπάθησαν να στραφούν ενα­ντίον τους, τελικά καταστράφηκαν, είτε σαν άτομα, είτε σαν έθνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τσαρική Ρωσία.

Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έσχισε το πέ­πλο του μυστηρίου, το οποίο κάλυπτε το Ταλμούδ, ήταν ο Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτης, καθηγητής της Θεολογίας και της Αρχαίας Εβραϊκής γλώσσας στην Αυτοκρατορική Εκ­κλησιαστική Ακαδημία της Πετρούπολης της Τσαρικής Ρωσίας.

Ο Ι.Β. Προναϊτης μελέτησε τα 63 βιβλία που αποτε­λούν το Ταλμούδ και τελικά εξέδωσε στα λατινικά το 1893 το συγκλονιστικό βιβλίο «Το Ταλμούδ ξεσκεπάζεται- Οι μυστικές Διδασκαλίες των Ραββίνων περί των Χριστιανών».

Ο Χριστιανικός κόσμος της εποχής εκείνης κατάπλη­κτος πληροφορήθηκε ότι οι διδασκαλίες του Ταλμούδ ή­ταν διδασκαλίες διαφθοράς, ανηθικότητας και μίσους.
Αλλά πριν ακόμη το γεγονός αυτό ξεσκεπασθεί, τα μοναδικά αντίτυπα του βιβλίου του Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτη χάθηκαν ως διά μαγείας απ’ όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, όπου είχαν αποσταλεί. Έτσι ακόμη μια φο­ρά οι Ταλμουδιστές επέβαλαν πληροφοριακή συσκότιση.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το 1954, όμως, 60 χρόνια μετά τις αποκαλύψεις του Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτη, συνέβει ένα άλλο γεγονός, πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Ενας από τους εξέχοντες Ραββίνους της Αμερικής, ο Benjamin H. Freedman, βαθύς γνώστης και Διδάκτωρ του Ταλμούδ, συγχρόνως και οι­κονομικά ισχυρός, ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, ως νέ­ος Απόστολος Παύλος. Το καταστροφικό όμως για τους Ταλμουδιστές ήταν το γεγονός ότι όχι μόνο έγινε Χρι­στιανός, αλλά και ανέλαβε πύρινο και ατρόμητο αγώνα κατά των οπαδών του Αντίχριστου. Οι Σιωνιστές συνωμό­τες διέθεσαν πολλά εκατομμύρια δολλάρια για τη δολο­φονία και την καταστροφή του έργου του Benjamin Η. Freedman και την ανασκευή των τρομερών του αποκαλύψεων, άνευ όμως αποτελέσματος. Η ανοιχτή επιστολή του προς τον Αρχιραββίνο της Βοστώνης Dr. David Goldstein, LL. D, της 10ης Οκτωβρίου 1954, απετέλε­σαν ένα από τα τρομερότερα κτυπήματα το οποίο δέχθη­κε ο ύπουλος εχθρός της Χριστιανοσύνης.

Οι παρακάτω περικοπές του Ταλμούδ είναι από την ανοιχτή αυτή επιστολή του γενναίου Freedman, για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια το τί γράφουν για τον Χριστό και τους Χριστιανούς οι άνθρωποι του σκότους και του μίσους, οι Ταλμουδιστές-Σιωνιστές.

(α) Το Ταλμούδ περί του Κυρίου Ιησού Χριστού

• SANHEDRIN, 67A. Ό Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, στρατιώτου τινός».

• KALLAH, 1B (18B). «Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκειαν εμμήνου ροής».

• SANHEDRIN, 67A. Ό κρεμασθείς την εσπέραν του Πάσχα».

• TOLDATH JESCHU. Γέννησις αναφερομένη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον.

• ABHODAH ZARAH 11. «Αναφέρεται ως υιός του Πανδίρα, Ρωμαίου στρατιώτου».

• SCHABBATH XIV. «Και πάλιν αναφέρεται ως υι­ός του Πανδίρα, του Ρωμαίου».

• SCHABBATH 104B. «Ωνομάσθη παράφρων και ου­δείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας».

• SANHEDRIN 43A. «Την εσπέραν του Πάσχα ού­τοι εκρέμασαν τον Ιησούν».

• TOLDOTH JESCHU. Ό Ιούδας και ο Ιησούς συ­νεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών».

• SANHEDRIN 103A. Ό υποδείξας την κατάπτωσιν της ηθικής και ο ατιμάσας τον εαυτόν του».

• SANHEDRIN, 107B. «Απεπλάνησεν, διέβρωσεν και κατέστρεμε το Ισραήλ».

• ZOHAR 111 (282). «Απέθανεν ως κτήνος και ετά­φη εις σωρόν ακαθαρσιών κτηνών».

• HILKOTH MELAKHIM. «Προσπάθησε να αποδεί­ξης ότι οι Χριστιανοί σφάλουν λατρεύοντες τον Ιησούν».

• ABHODAH ZARAH, 21A. «Η μνεία καν περί της λατρείας του Ιησού εις τους οίκους ανεπιθύμητος».

• ORACH CHAIIM, 113. «Απόφευγε να παρουσιάζε­σαι ότι τρέφεις σεβασμόν προς τον Ιησούν».

• IORE DEA, 150, 2. «Μην εμφανίζεσαι ότι σέβεσαι τον Ιησούν, έστω και εκ παραδρομής».

• ABHODAH ZARAH (6A). «Η ψευδής διδασκαλία περί λατρείας την πρώτην ημέραν του Σαββάτου». (Κυρι­ακή).

(6) Το Ταλμούδ περί των Χριστιανών

• HILKOTH MAAKHALOTH. «Οι Χριστιανοί είναι ειδωλολάτραι. Μη σχετίζεσθε μετ’ αυτών».

• ABHODAH ZARAH (22A). «Μη σχετίζεσθε μετά των ειδωλολατρών, διότι ούτοι κάνουν αιματοχυσίας».

• IORE DEA (153, 2). «Μη συναναστρέφεσθε μετά των Χριστιανών. Χύνουν αίμα αυτοί».

• ABHODAH ZARAH (25B). «Φυλάξου από τους Χριστιανούς, όταν πορεύεσαι εν τη ξένη μετ’ αυτών».

• ORACH CHAIIM (20, 2). «Οι Χριστιανοί μεταμφι­έζονται διά να δολοφονούν τους Εβραίους».

• ABHODAH ZARAH (15B). «Ενθυμού, ότι οι Χρι­στιανοί έχουν σεξουαλικές σχέσεις μετά των ζώων».

• ABHODAH ZARAH (22Α). «Υποπτοι είναι οι Χρι­στιανοί της συνουσίας μετά των ζώων».

• SCHABBATH (145B). «Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας».

• ABHODAH ZARAH (22B). «Οι Χριστιανοί είναι α­κάθαρτοι, διότι δεν είναι επί του όρους Σινά».

• IORE DEA (198,8). «Καθάρισε τας θήλεις Ιουδαί­ας, τας μολυνθείσας εξ επαφής μετά των Χριστιανών».

• KERITHUTH (6B, σ.78). «Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι».

• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). «Αθώος δολοφονίας, εφ’ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού».

• ORACH CHAIIM (225, 10). «Οι Χριστιανοί και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισιν».

• MIDRASCH TALPIOTH (225). «Οι Χριστιανοί ε πλάσθησαν, διά να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε».

• ORACH CHAIIM (57, 6Α). «Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοί­ρους».

• ZOHAR 11 (64Β). «Οι Χριστιανοί ειδωλολάτραι ο­μοιάζουν με τας αγελάδας και τους όνους».

• KETHUBOTH (110B). Ό μάλτης (Δαυίδ) παρομοιά­ζει τους Χριστιανούς με τα ακάθαρτα κτήνη».

• SANHEDRIN (74B) TOS. «Η σεξουαλική συνουσί­α του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους».

• KETHUBOTH (3B). «Το σπέρμα του Χριστιανού έ­χει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους».

• KIDDUSCHIM (68A). «Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων».

• ΕΒΕΝ HAERAR (44, 8). «Οι γάμοι μεταξύ των Χριστιανών και Εβραίων άκυροι».

• ZOHAR (11, 64Β). «Αι γεννήσεις των Χριστιανών πρέπει να ελαττωθούν αριθμητικώς».

• ZOHAR (I, 28B). Όι Χριστιανοί ειδωλολάτραι εί­ναι τα τέκνα του όφεως και της Εύας».

• ZOHAR (I, 131A). » Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον».

• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). «Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου».

• ZOHAR (I, 46B, 47Α). «Αι ψυχαί των ειδωλολα­τρών έχουν ακάθαρτον θεϊκήν προέλευσιν».

• ROSCH HASCHANACH (17A). «Αι μη εβραϊκοί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου».

• IORE DEA (337, 1). «Αντικαταστήσατε τους νε­κρούς Χριστιανούς, όπως αντικαθιστάτε ψοφήσασαν αγε­λάδα ή γάϊδαρον».

• ΙΕΒΗΑΜΜΟΤΗ (61 Α). Όι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι, αλλά οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω-ποι .

• ABHODAH ZARAH (14B). «Απαγορεύεται να πω­λούνται θρησκευτικά έργα εις τους Χριστιανούς».

• ABHODAH ZARAH (78). «Αι Χριστιανικοί Εκκλη-σίαι είναι τόποι ειδωλολατρείας».

• IORE DEA (142, 10). «Πρέπει να ευρίσκεσαι μα­κράν εκκλησιών».

• IORE DEA (142, 15). «Δεν πρέπει να ακούς εκκλη-σιαστικήν μουσικήν ή να ατενίζης είδωλα αυτών».

• IORE DEA (141, 1). «Δεν πρέπει να επανακτίζης καταστραφείσας οικίας πλησίον εκκλησιών».

• HILKOTH ABH. ZAR. (10B). Όι Εβραίοι δεν πρέ­πει να πωλούν θραυσθέντα δισκοπότηρα εις τους Χρι­στιανούς».

• SCHABBATH (116A) TOS. «Τα Ευαγγέλια ονομαζό­μενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία».

• SCHABBATH (116A). Όι Ταλμουδισταί συμφω­νούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται».

• ABHODAH ZARAH (2A). «Αι εορταί των Χριστια­νών ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς».

• ABHODAH ZARAH (78C). «Αι Χριστιανικοί εορ­ταί είναι καταφρονημένοι ημέραι, μάταιαι και πονηραί».

• ABHODAH ZARAH (6A). «Απαγορεύεται να τηρή τις την Χριστιανικήν ημέραν των Χριστουγέννων».

• HILKOTH AKUM (CH. IX.). «Απαγορεύεται να ε-ορτάζη τις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα».

• GLULLIN (91Β). «Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη».

• SANHEDRIN (58B). «Το να κτυπήση τις Εβραίον είναι ως να ραπίση το πρόσωπον του Θεού.

• CHAGIGAH (15B). Ό Εβραίος να θεωρείται κα­λός παρ’ όλας τας αμαρτίας, τας οποίας διαπράττει».

• GITTIM (62A). «Εβραίε, μείνε μακράν των Χριστι­ανικών οίκων κατά τας εορτάς».

• IORE DEA (148.10). «Εβραίε, εσύ δεν πρέπει να ανταποδίδης τον χαιρετισμόν του Χριστιανού. Χαιρέτα λοιπόν πρώτος».

• CHOSCHEN HAM. (26, 1). Ό Εβραίος δεν πρέ­πει να προσφεύγη εις Χριστιανόν Δικαστήν ή Χριστιανικούς Νόμους».

• CVOSCHEN HAM. (34, 19). «Οι Χριστιανοί ή οι υπηρέται δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάρτυ-ρες .

• IORE DEA (112, 1). «Απόφευγε να συντρώγης με­τά των Χριστιανών, διότι αυτό δημιουργεί οικειότητα».

• ABHOTAH ZARAH (35B). «Μην πίνης γάλα εξ α-γελάδος, την οποίαν αρμέγουν οι Χριστιανοί».

• IORE DEA (178, 1). «Ουδέποτε να μιμήσθε τας συ­νήθειας των Χριστιανών, ούτε καν προς το κτένισμα της κόμης».

• ABHODAH ZARAH (72B). Ό οίνος, τον οποίον ήγγισε Χριστιανός, πρέπει να χύνεται».

• IORE DEA (120, 1). «Πιάτα, αγορασθέντα από τους Χριστιανούς, πρέπει να πλυθούν καλώς».

• ABHODAH ZARAH (2A). «Επί τρεις ημέρας προ των Χριστιανικών εορτών να αποφεύγης τους πάντας».

• ABHODAH ZARAH (78C). «Αι εορταί των οπαδών του Ιησού να θεωρούνται ως ειδωλολατρικοί».

• IORE DEA (189.1). «Να αποφεύγης αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται υπό των Χριστιανών, διά τας δημιουργίας των».

• ABHODAH ZARAH (14B). «Απαγορεύεται να πωλούνται εις τους Χριστιανούς αντικείμενα, διά θρησκευ­τικάς των τελετάς».

• IORE DEA (151, 1). «Μη πωλείς ύδωρ εις τους Χριστιανούς, διά βάπτισιν».

• ABHODAH ZARAH (2A, Τ). «Μην εμπορεύεσαι μετά των Χριστιανών, κατά τας ημέρας των εορτών των».

• ABHODAH ZARAH (1, 2). «Τώρα επιτρέπεται να εμπορεύεσαι μετά των Χριστιανών κατά τας τοιαύτας η­μέρας».

• ABHODAH ZARAH (2A, Τ). «Να εμπορεύεσαι με­τά των Χριστιανών, διότι αυτοί έχουν χρήματα, διά να πληρώνουν».

• IORE DEA (148, 5). «Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα».

• HILKOTH AKUM (IX, 2). «Να αποστείλης δώρα εις τους Χριστιανούς, μόνον εάν αυτοί είναι άθρησκοι».

• IORE DEA (81, 7 HA). «Αι Χριστιανοί τροφοί πρέ­πει να αποφεύγονται, διότι αύται είναι ακάθαρτοι».

• IORE DEA (153, 1, Η). «Αι Χριστιανοί τροφοί θα οδηγήσουν τα τέκνα προς αίρεσιν».

• IORE DEA (155, 1). «Να αποφεύγης Χριστιανούς ιατρούς, οι οποίοι δεν είναι πολύ γνωστοί εις τους γεί­τονας».

• PEASCHIM (25A). «Να αποφεύγης ιατρικήν βοήθειαν από τους ειδωλολάτρας, δηλαδή τους Χριστια­νούς».

• IORE DEA (156, 1). «Να αποφεύγης Χριστιανούς κουρείς, εκτός εάν παρίσταται Εβραίος».

• ABHODAH ZARAH (26A). «Να αποφεύγης Χριστι­ανούς μαίας ως επικίνδυνους, όταν μένουσι μόναι».

• ZOHAR (1, 25Β). «Εκείνοι, οι οποίοι κάνουν κα­λό εις τους Χριστιανούς, ουδέποτε θα αναστηθούν».

• HILKOTH ARUM (X, 6). «Βοήθησε τους πένητας Χριστιανούς, εάν αυτό θα προαγάγη την ειρήνη».

• IORE DEA (148, 12Η). «Aπόκρυψε το μίσος κατά των Χριστιανών, κατά τας εορτάς των».

• ABHODAH ZARAH (20A). «Ουδέποτε να επαινής τους Χριστιανούς, παρά μόνον όταν τούτο δεν δύναται να γίνη πιστευτόν, ως αληθές».

• IORE DEA (151, 14). «Δεν επιτρέπεται να επαινής τους Χριστιανούς, διότι τούτο τους προσδίδει δόξαν».

• HILKOTH AKUM (V 12). «Να αναφέρης σχετικός περικοπάς των Αγίων Γραφών, ίνα αποφεύγης να αναφέ­ρης το όνομα του Θεού των Χριστιανών».

• IORE DEA (146, 15). «Να αναφέρεσαι εις τα Χρι­στιανικά σκεύη με καταφρόνησιν».

• IORE DEA (147, 5). «Να χλευάζης τα Χριστιανικά εκκλησιαστικά σκεύη, έστω και αν δεν έχης επιθυμίαν προς τούτο».

• HILKOTH AKUM (Χ, 5). «Ουδέν δώρον εις τους Χριστιανούς. Δώρα όμως εις τους αποστάτας (του Χρι­στιανισμού)».

• IORE DEA (151, 11). «Απαγορεύονται τα δώρα προς τους Χριστιανούς, διότι αυτά ενισχύουν την φιλίαν.

• IORE DEA (334, 43). «Εξορία δι’ εκείνον τον Εβραίον, ο οποίος θα πωλήση αγρέπαυλιν εις Χριστιανον

• IORE DEA (154, 2). «Απαγορεύεται να διδάξη τις επάγγελμα εις Χριστιανόν».

• BABHA BATHRA (54BA). «Η Χριστιανική περιου­σία ανήκει εις πρώτον άτομον, το οποίον τυχόν ήθελε ζητήση αυτήν».

• CHOSCHEN HAM (183, 7). «Κράτησε εκείνο, το οποίον ο Χριστιανός εκ λάθους σου επλήρωσε επί πλέ-
ον

• CHOSCHEN HAM (226, 1). Ό Εβραίος δύναται να κρατήση απολεσθέν υπό Χριστιανού και ανευρεθέν υπό Εβραίου».

• BABHA KAMA (113B). «Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς».

• CHOSCHEN HAM (183, 7). «Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζωνται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επί πλέον από Χριστιανούς».

• CHOSCHEN HAM (156, 5).Όι Εβραίοι δεν πρέ­πει να αποσπούν πελάτας Χριστιανούς από άλλους Ε­βραίους».

• IORE DEA (157, 2Η). «Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν εις το Χριστιανικόν δόγμα».

• ABHORAH ZARAH (54A). «Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοσθή επί Χριστιανών ή αποστατών».

• IORE DEA (159, 1). «Η τοκογλυφία επιτρέπεται τώ­ρα, διά οιανδήποτε αιτίαν εις βάρος των Χριστιανών».

• BABHA KAMA (113B). «Το όνομα του Θεού δεν βεβηλώνεται, όταν το χρησιμοποιή τις διά να εξαπάτη­ση τους Χριστιανούς».

• KALLAH (1Β,σ.18). «Εβραίος δύναται να ψευδορ-κίση με καθαράν την συνείδησιν».

• SCHABBBOUTH HAG. (6D). Ό Εβραίος δύναται να ορκισδή ψευδώς, χρησιμοποιών λέξεις υπεκφυγής».

• ZOHAR (I, 160A). «Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαδούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς».

• IORE DEA (158, 1). «Μη θεραπεύεις Χριστιανούς, εκτός εάν αυτό δημιουργή εχδρούς».

• ORACH CAHIIM (330, 2). «Μη βοηθάς κατά την γέννησιν τέκνων των Χριστιανών κατά το Σάββατο».

• CHOSCHEN ΗΑΝ (425, 5). «Μόνο εάν πιστεύη εις το Τοράχ, άλλως μη παρεμπόδισης τον θάνατόν του».

• IORE DEA (158, 1). «Ούτε οι Χριστιανοί, ούτε οι εχθροί δεν πρέπει να διασώζωνται».

• CHOSCHEN HAM (388, 10). «Ένας κατάσκοπος δύναται να φονευθή πριν καν ομολογήση.

• ABHODAH ZARAH (26B). «Οι αποστάται δέον να ρίπτωνται εις φρέατα και ουχί να διασώζωνται».

• CHOSCHEN HAM (388, 15). «Φονεύσατε εκεί­νους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς».

• SANHEDRIN (59A). Ό κατασκοπεύων τον Εβραϊ-κόν Νόμον δέον να τιμωρήται διά δανάτου».

• HILKOTH AKUM (Χ, 2). Όι βαπτισθέντες Εβραί­οι δέον να θανατώνονται».

• IORE DEA (158, 2) HAG. «Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα».

• CHOSCHEN HAM (425, 5). «Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν».

• HILKOTH TECH (11, 8). Όι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον «Νόμον του Τοράχ».

• ZOHAR (11, 25Α). Όι Χριστιανοί πρέπει να κατάστραφούν, ως ειδωλολάτραι».

• ZOHAR (11, 19Α). Η αιχμαλωσία των Εβραίων τε­λειώνει όταν αποθνήσκουν οι Χριστιανοί Πρίγκηπες».

• ZOHAR (1, 219Β). Όι Πρίγκηπες των Χριστιανών είναι ειδωλολάτραι και πρέπει να αποθάνουν).

• OBADIAM. «Όταν καταστραφή η Ρώμη, το Ισ­ραήλ θα αναστηθή».

• ABHODAH ZARAH (26Β)Τ. Όι καλλίτεροι των Γκόϊμ (Χριστιανών) πρέπει να φονεύωνται.

• SEPHER OR ISRAEL (177B). «Εάν Εβραίος φο-νεύση Χριστιανόν, δεν διαπράττει έγκλημα.

• IALKUM SIMONI (245C). «Η αιματοχυσία αίμα­τος ασεβών είναι προσφορά θυσίας εις τον Θεόν».

• ZOHAR (11, 43Α). «Η εξολόθρευσις των Χριστια­νών είναι μία αναγκαία θυσία».

• ZOHAR (L, 38B, 39Α). «Υψηλή θέσις εις τους ου­ρανούς δι’ εκείνους, οι οποίοι φονεύουν ειδωλολάτρας».

• HILKOTH AKUM (Χ, 1). «Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστια­νούς».

• HILKOTH AKUM (Χ, 1). «Είτε απότρεψον αυτούς από τα είδωλα των ή φόνευσον αυτούς».

• HILKOTH AKUM (X, 7). «Μην επιτρέψης εις τους ειδωλολάτρας να παραμείνουν εκεί, όπου οι Εβραίοι εί­ναι ισχυροί».

• CHOSCHEN HAM (338, 16). «Συνεισφέρατε όλοι, διά τα έξοδα δολοφονίας προδότου».

• PESACHIM (49B). «Ουδεμία ανάγκη προσευχών, καθ’ όν χρόνον αποκεφαλίζετε το Σάββατον».

• SCHABBATH (118A). «Προσευχαί διά την σωτηρί-αν από την τιμωρίαν του ερχομένου Μεσσία».

Πολλοί διερωτώνται γιατί οι Σιωνιστές-Ταλμουδι-στές είναι άρπαγες, κλέφτες, αλαζόνες, ύπουλοι και ψεύ-τες! Αυτά τα «προτερήματα» τα οφείλουν στις διδασκαλί­ες του Ταλμούδ. Θα παρατεθούν ορισμένες περικοπές για να βγάλουν οι αναγνώστες μόνοι τους τα συμπερά­σματα.

(1) «Η Βίβλος ομοιάζει με το νερό, η Μισνά με κρα­σί,η δε Γκεμάρα με αρωματικό κρασί. Όπως ο κόσμος δεν μπορεί να υπάρξη χωρίς νερό, κρασί και κρασί α­ρωματικό, έτσι δεν μπορεί να υπάρξη χωρίς την Βίβλο, την Μισνά και την Γκεμάρα. Η Παλαιά Διαθήκη ομοιά­ζει με άλας, η Μισνά με πιπέρι και η Γκεμάρα με ευω­διά, ο δε κόσμος δεν μπορεί να υπάρξη άνευ αυτών!» (MASECH, SEPHARIM, FOLIO 13, Β).

(2) Ό μελετών την Βίβλον κάνει έργον καλόν αλλά ίσως και μη καλόν, ο μελετών την Μισνά πράττει έρ­γον καλόν διά το οποίον θα ανταμειφθή, αυτός δε ο ο­ποίος μελετά την Γκεμάρα διαπράττει το μέγιστον κα­λόν» (ΒΑΒΑΜΕΖΑ FOLIO 33, Ο).

(3) «Εάν ο άνθρωπος θα κάνη χρήσιν αποφθέγματος από την Βίβλον αντί του Ταλμούδ, αυτός δεν θα δει ευ-τυχίαν» (CHAG, FOLIO 10, Β).

(4) Όι λόγοι του Ταλμούδ είναι περισσότερον γλυ­κείς από τους λόγους της Βίβλου» (TALMOUD DE JE­RUSALEM, BERACHOTH, PEREK Ι).

(5) «Αι παραβάσεις του Ταλμούδ είναι σοβαρώτεραι παρά οι παραβάσεις της Βίβλου» (SANHEDRIN, FOLIO 88 β). (6) «Δεν πρέπει κανείς να έχη επικοινωνί­α μ’ αυτούς οι οποίοι κρατούν εις χείρας την Βίβλον α­ντί του Ταλμούδ» (SEPHER CAD HA KEMACH, FO­LIO 74, C, 4).

(7) «Υιέ μου, δίδε περισσοτέραν προσοχήν εις τους λόγους των ραββίνων παρά εις τους λόγους της (Παλαι­άς) Διαθήκης!» (Κείμενον ERUBIN, FOLIO 21 β, CF, Κείμενον GITTIN, FOLIO 59 β).

(8) Ό αναγιγνώσκων την Βίβλον χωρίς την Μισνά και την Γκεμάρα ομοιάζει τον άνθρωπον, ο οποίος δεν έχει Θεόν!» (SEPHER CHAFARI ZEDEK, FOLIO 9).

(9) «Εμείς αναγνωρίζομεν ότι αναμφιβόλως το Ταλ­μούδ υπερέχει της Βίβλου του Μωϋσέως (Εβραϊκά Αρ­χεία, 1867, τόμος 25, σελίς 15 ο).

(10) «Όποιος δεν εκτελεί τας εντολάς του Ραββίνου, είναι άξιος θανάτου» (Κείμενον ERUBIN, FOLIO 21, β).

(11) «Πρέπει να ενθυμήται κανείς, ότι οι λόγοι των Ραββίνων είναι γλυκύτεροι από τους λόγους των προφη­τών» (SEPHER CAPHTHORU· PERACH 1590, FO­LIO 121).

(12) «Αι συνήθεις ομιλίαι των ραββίνων πρέπει να τι­μώνται εις το πλήρες κείμενον της Βίβλου» (MIDRACH MISCLE, FOLIO 1).

(13) «Όποιος αντιλέγει εις τον Ραββίνον του, φιλονι-κεί μαζύ του ή αγανακτεί εναντίον του, αυτό αντίκειται εις το μεγαλείον του Θεού και φιλονικεί μαζύ του και αγανακτεί εναντίον του» (Κείμενον SANHERDIN, FO­LIO 110, α).

(14) «Τα λόγια των Ραββίνων είναι λόγια Θεού ζώ­ντος!» (BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4).

(15) Ό φόβος ενώπιον του Ραββίνου είναι ο φόβος ενώπιον του Θεού!» (I AD. CHAZ HILCH, TALMUD, THORA, PEREK 5, 1)

(16) «Εάν ο ραββίνος σου λέγη ότι το δεξί σου χέρι είναι αριστερό και το αριστερό σου δεξί, πρέπει να πι-στέψης τα λόγια του!» (AD. DEUTER., XVII, 11).

(17) «Οι αποθανόντες ραββίνοι καλούνται εις τους ουρανούς διό να διδάξουν τους εκλεκτούς» (AD PENT., PAR 28 FOLIO 129, COL.3)

(18) «Επειδή ο κάθε λόγος των Ραββίνων είναι θεί­ος, πράξε αυτό το οποίον σε συμβουλεύει η καρδιά σου, αναλόγως της δυνατότητος της πραγματοποιήσεως» (Κεί­μενον CHULIN, FOLIO 34, Β).

(19) «Επιτρέπεται να αμαρτάνης, εφόσον η αμαρτία σου μένει κρυφή!» (Κείμενον CHAG, FOLIO 16 και Κείμενον KIDDUCHIN, FOLIO 40-α).

ΠΗΓΗ

Loading...

23 thoughts on “TO ΤΑΛΜΟΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 1. Ανώνυμος says:

  Ας ξεκινησει ο ευγενης διαλογος ως ειθισται…ΘΕΜΑ: "Αφου οι εβραιοι φτιαξαν τον Χριστιανισμο για να μας χαζεψουν,πως γινεται μεσω του ταλμουδ να θελουν να τον εξαφανισουν?"
  Παμε δυνατα!Δεν θελω χαλαρες αποψεις!Θελω δυνατα επιχειρηματα απο το αρχαιοελληνικο και το Χριστιανικο μπλοκ!(εξαιρουνται οι υγιεις χριστιανοι και αρχαιολατρεις)

  "Σεξαπηλιον της Τροιας"

  • Ανώνυμος says:

   Eισαι σιγουρος φιλε οτι οι εβραιοι εφτιαξαν τον χριστιανισμο? Η μηπως τον καπελωσαν οταν ειδαν οτι τα διδαγματα του Χριστου ειχαν απηχηση παρολες τις προσπαθειες τους να τα αφανισουν?
   Τωρα για τους κυριους με τα χορταρακια κτλ τι να πω?
   Τους εχουν κανει τα μυαλα μιλκσεικ ολα αυτα τα εβραιο νεο παγανιστικα που τους ταιζουν διαφορες ιστοσελιδες.
   Ο μονος τροπος για να φερουν την παγκοσμια θρησκεια τους ειναι να απαρνηθουν πρωτα ολοι οι ανθρωποι την δικη τους,
   για αυτο και ολη η φαση με ισις κτλ. σε λιγο θα σας πουν¨¨ οι θρησκειες φερνουν μονο πολεμο και κακα απαρνηθειτε τις λοιπον και δεχτητε την παγκοσμια!
   Εχει μαλλιασει η γλωσσα μου εδω μεσα.
   Ο καθε ενας απο μας θα ειναι υπευθυνος για τις πραξεις κ τα λογια του..

 2. Ανώνυμος says:

  τα γνωστά δηλ….ότι λέει η μια εθνότητα για την άλλη, ότι λέει η μια θρησκεία για την άλλη, ότι λέει η μια ομάδα για την άλλη και πάει λέγοντας……Διαίρει και βασίλευε…..θέλω κι άλλο χορτάρι, πολύ χορτάρι, θέλω να μασουλάω συνέχεια χορτάρι…..

 3. Ανώνυμος says:

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;
  ΔΕΣ ΛΙΓΟ ΠΛΕΥΡΗ
  Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ "ΙΕΧΩΒΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΙΝΑΙΔΟΙ" 01-09-14
  https://www.youtube.com/watch?v=bJyLExWEMmI

  Κ.Πλεύρης: Πιστεύω εις Χριστόν επειδή τον σταύρωσαν οι Εβραίοι
  https://www.youtube.com/watch?v=fd1P7MfM7bM

  Κων/νος Πλεύρης 07/05/13. Ιστορική παράδοση περί του προσώπου του Ιησού Χριστού.
  https://www.youtube.com/watch?v=5Fu5YZ7D6OA

  • Ανώνυμος says:

   Ασε ρε φιλε, ετσι τους ειπαν, ετσι λενε. Αν ειχαν λιγο μυαλο μεσα στο κεφαλι τους, θα φιλτραριζαν καμια παπαρια πριν την αναμεταδωσουν σαν ¨αφυπνισμενοι που δεν τρωνε χορτο…¨

  • Ανώνυμος says:

   Ανώνυμος • 8 Ιανουαρίου 2015 – 12:33 π.μ.

   Άραγε οι Εβραίοι σταύρωσαν το Χριστό -ενδεχόμενα Ρομαντικό Κήρυκα Πανανθρώπινης Ειρηνικής Συνύπαρξης με Κοινά Αποδεκτούς ‘’Κανόνες’’- Ή Πανάξιος Λαός -ως μετέπειτα Εξουσιαστές, Θύτες και Δήμιοι των Λαών- καθώς ήσαν Τον ‘’ΘΈΩΣΑΝ’’ μέσω της ΣΤΑΎΡΩΣΉΣ Του προκειμένου μετά να Τον οικειοποιηθούν και να Τον ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ για να γκρεμίσουν στη Ρώμη τον Καίσαρα και να Ενθρονίσουν Τον ΠΆΠΑ, Αλλαγή – Εφαλτήριο για την Παντοκρατορία τους επί του Πλανήτη?
   Υ.Γ. Πιστεύω πως η αναφορά του Κ.Πλεύρη ως Ιστορικής Πηγής είναι Εγκληματικό Παράπτωμα.

 4. Ανώνυμος says:

  Δωδεκαθεισμός και Μασόνοι χέρι χέρι με κοινό σκοπό κατά της Ορθοδοξίας των σχεδόν 2000 χρόνων.Οι πάντες γνωρίζουν πλέον τους σκοπούς τους.Όποιος θέλει να εθελοτυφλεί ας το πράξει.Έχουν προειδοποιηθεί οι Έλληνες.Μετά δικαιολογία δεν θα υπάρχει καμία.
  Ξαφνικά εχει δημιουργηθεί μια προπαγάνδα των Δωδεκαθειστών οτι οι Ορθόδοξοι είναι πιόνια των Εβραίων και θέλουν το κακό της Ελλάδας.
  Τότε προς τί το μίσος όλων αυτών των Εβραίων κατά των Χριστιανών;συνωμοσία κι αυτό ε;
  Γιατί όλες οι αιρέσεις,οι μασόνοι και οι νεοπαγανιστές διώκουν με τέτοιο μένος την Ορθόδοξη εκκλησία αλλά μεταξύ τους όλα είναι καλά σαν να μην τρέχει τίποτε;Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς;φυσικά και όχι.
  Το Ταλμούδ κυκλοφορεί ως βιβλίο εδω και χρόνια μετά την διερευσή του.Γιατί τόσος μίσος για τον Ιησού Χριστό αφού κατα τα λεγόμενα πολλών δεν υπήρξε;Το κοίταξε ποτέ κανείς;φυσικά και όχι.
  Το να μασάνε όμως πολλοί Έλληνες την προπαγάνδα των Δωδεκαθειστών και των Μασόνων οτι οι Ορθόδοξοι θέλουν την διάλυση της Ελλάδας το πράττουν με μεγάλη ευκολία.Λογική μηδέν.Λές και η εκκλησία αν ήθελε εδω και σχεδόν 2000 χρόνια δεν θα μπορούσε να το κάνει.Κάποτε οι Έλληνες οταν όλοι αυτοί οι Νεοπαγανιστές και οι Μασόνοι θα τους πιούνε το αίμα,και θα τους βυθίσουν στον βούρκο της ειδωλολατρίας,του σατανισμού και της αμαρτίας,της ηθικής παρακμής και του ξεπεσμό της ψυχής,θα ψάχνουν τον Ιησού Χριστό.Τότε όμως μόνο τους εύχομαι να μην είναι πολύ αργά.Ο Εωσφόρος δεν διώκει τα παιδάκια του!Παρα μόνο ένα όνομα και,αυτό λέγεται Ιησούς Χριστός!Ο Εωσφόρος είναι ο πιό Αρχαιός Δαίμονας και μισητής του Θεού.Έχει αμέτρητα πρόσωπα,αμέτρητα ονόματα.Υπάρχει πριν κάν την δημιουργία του ανθρώπου.Άς το θυμούνται αυτό οι Έλληνες κάθε φορά που θα πάνε να πιστέψουν τον οποιόδηποτε μασκαρεμένο Νεοπαγανιστή.

  Καλή Λευτεριά εύχομαι στους Έλληνες απο αυτό το τέρας με τα αμέτρητα παρακλάδια και στόματα,που λέγεται Νεοπαγανισμός.

  υγ:ένα ευχαριστώ στον αρθρογράφο.Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να μπορέσουν να βγούνε απο τον δρόμο του σκότους και,να ξαναβρούνε το αληθινό φως που λέγεται Ιησούς Χριστός.

  υγ2:δεν πρόκειται να ανταπαντήσω σε κανέναν,πόσο μάλλον σε είρωνες και υβριστές.Αυτή είναι η πίστη μου,αυτή είναι η αποψή μου.Δικαίωμα μου,και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν για αμαρτίες και πράξεις αλλονών.

 5. Ανώνυμος says:

  Δεν είναι θέμα χριστιανισμού είναι θέμα ράτσας ανθρώπων βλέπει κανείς σε αυτά τα κείμενα κανένα ίχνος πνευματικότητας η πολιτισμού;Κανένα απολύτως.Αυτοί οι άνθρωποι νοιώθουν κομπλεξικοί μπροστά στην πνευματική φύση των Ελλήνων και γιαυτό θέλουν την καταστροφή του Ελληνισμού βασικά και τίποτε άλλο.Αυτό τους ενοχλεί διότι είναι καθαρά υλιστές και δεν μπορούν να καταλάβουν έννοιες και αξίες που έχουν οι Έλληνες.Πχ εάν αυτά τα κείμενα ήταν Ελληνικά εγώ θα ένοιωθα ντροπή αυτοί όμως καμαρώνουν και θεωρούν τους εαυτούς των έξυπνους και ξεχωριστούς.

 6. Ανώνυμος says:

  Παρατηρείται αποστασία από τους ίδιους τους δογματισμούς τους για να εφαρμόζουν πρακτικά την υπεροψία και την αρρωστημένη αλαζονεία τους, συνεπώς αποτελούν το «καρκίνωμα της ανθρωπότητος«, όσο για τον Χριστιανισμό τον πολεμάνε λυσσαλέα διότι δεν τον δημιουργήσανε αυτοί, αυτό που ήταν πάνω από τις δυνάμεις τους ήταν να μην μπορέσουν να σταματήσουν την διάδωσή του, και μαζί με τον Χριστιανισμό και την ρετσινιά τους που σταυρώσανε τον Ιησού, διαδίδουν πως ήταν Ιουδαίος για να δημιουργείται σύγχυση στα μυαλά των Χριστιανών ώστε να απομακρυνθούν από αυτόν και να γίνουν συνειδησιακά έρμαια στις ορέξεις των Δαιμόνων που υπηρετούν οι Εβραίοι. Βασίλης Μυρμιδόνας

 7. Ανώνυμος says:

  Ανατρέξατε όλοι σας σε βιβλία που αμφισβητούν τον Ιησού και θα δείτε ότι είναι απλά αντιγραφές του Ταλμούδ. Έχω διαβάσει άπειρα πράγματα σε βιβλία για τον Ιησού. τίποτε δεν υφίσταται ιστορικά. Όλα προέρχονται από αυτά τα εβραϊκά κείμενα. Για να ξέρετε όλοι σας ποιοι κρύβονται πίσω από τα δήθεν αρχαιελληνικά βιβλία που σας πουλάνε. Βγάζουν χρήματα εις βάρος σας ακόμα οι Εβραίομασώνοι.

 8. Ανώνυμος says:

  EΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣΥΝΑΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕ ΖΗΛΟΦΘΟΝΕΙ… ΔΕΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ…ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ…ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ…ΔΕΝ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ….

  Η ΑΓΑΠΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ… ΕΛΠΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ…Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΡΗ…ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΘΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΕΙΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΓΝΩΣΗ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΥΣΟΥΝ …ΔΙΟΤΙ ΤΩΡΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ …ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΤΟΤΕ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ…ΝΗΠΙΟ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΣΑΝ ΝΗΠΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΟΥΝ…ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ΕΓΙΝΑ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΝΗΠΙΩΔΗ…

  ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΤΕΛΕΙΟ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΦΑΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ …ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ…ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ… ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΟΣΗ ΓΝΩΣΗ ΟΣΟ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΣ…ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ….

  ΤΩΡΑ ΔΕ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕΝΟΥΝ…ΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΑΠΗ…ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΟΛΩΝ ΗΑΓΑΠΗ…

  ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

 9. Ανώνυμος says:

  Eμεις οι Ελληνες ειμαστε ανωτερη φυλη και εχουμε τα δικα μας Ιερα Ευαγγελια !
  Αυτα ειναι η Ιλιαδα και η Οδυσσεια .
  Ο Αλεξανδρος ο Μεγιστος ειχε στην εκστρατεια μαζι του μια ειδικη διασκευη της Ιλιαδος που του δωρισε ο Αριστοτελης λιγο πριν την εκστρατεια .
  Ετσι εχοντας πιστη στην Ιλιαδα που ειχε παντα στο μαξιλαρι του την ωρα του υπνου πετυχε ολα αυτα !
  Εμεις οι Ελληνες να αφησουμε τα ευαγγελια κατα μερος και οι παπαδες μεσα στις εκκλησιες να απαγγελουν Οδυσσεια και Ιλιαδα .

 10. Ανώνυμος says:

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΔΩ:

  ZOHAR (I, 46B, 47Α). "Αι ψυχαί των ειδωλολα­τρών έχουν ακάθαρτον θεϊκήν προέλευσιν".

  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΛΑ;;;

  Άρα, έχουν δίκαιο οι ελληνιστές αλλά και ο Λιακόπουλος που μιλάνε για προέλευση των Ελλήνων από τους Ελ, τους θεούς του Ολύμπου. Σύμφωνα με την θεωρία οι Έλληνες προήλθαμε από την ένωση των Ελ με τους ανθρώπους, γι αυτό και έχουμε κάτι ξεχωριστό στο DNA μας και τον περίφημο Ιχώρ.

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;

  • Ανώνυμος says:

   ΚΟΨΕ ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ.ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;

   "Να αναφέρης σχετικός περικοπάς των Αγίων Γραφών, ίνα αποφεύγης να αναφέ­ρης το όνομα του Θεού των Χριστιανών".
   ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟ.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ.ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΚΑ.ΚΟΨΕ ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ΘΑ ΣΤΟ ΞΑΝΑΠΩ.

   Όι Χριστιανοί πρέπει να κατάστραφούν, ως ειδωλολάτραι"
   ΑΡΑ ΩΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ ΚΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΕΙΚΗΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΝ;
   ΚΟΨΕ ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *