11:37 - 09/09/2014

Project CHANI: Επικοινωνια με οντοτητα απο παραλληλο συμπαν και τι ειπε για ΕΡΠΕΤΟΕΙΔEIΣ και ΣΕΛΗΝΗ!

Kατά τη διάρκεια των ετών 1994-1999, μια ομάδα ερευ­νητών είχε πρόσβαση σε μια απόρρητη εγκατάσταση στην Αφρική, στην οποία υπήρχε εγκατεστημένος ένας επιταχυντής τύπου CERN.

Εκεί, η ομάδα συμμετείχε στο μυ­στικό πρόγραμμα CΗΑΝΙ, βασική επίτευξη του οποίου ήταν η επαφή των ερευνητών με -τουλάχιστον- έναν κόσμο παράλλη­λου σύμπαντος. Όταν η επαφή επιβεβαιώθηκε, οι συμμετέχο­ντες άρχισαν να παραλαμβάνουν μηνύματα και να επικοινω­νούν με μια οντότητα που διατεινόταν ότι προερχόταν από ένα σύμπαν ή διάσταση παράλληλη προς το δικό μας!

Εκείνο που κάνει το πρόγραμμα CΗΑΝΙ (chanelled Holographic Access Network Interface) πρωτοποριακό και μοναδικό είναι ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια αυτομα­τοποιημένη συσκευή ως δίαυλο επικοινωνίας με ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξασφαλιζόταν η απαλοιφή κάθε είδους παρεμβολών του ανθρώπινου παράγο­ντα – το συναίσθημα και η συναισθηματική ερμηνεία, οι εναλ­λαγές της διάθεσης, παρεμβολές από το υποσυνείδητο ή ακό­μα και τα ψυχολογικά τραύματα.

Σε αυτή την πενταετή περίοδο, οι ερευνητές έθεσαν στην οντότητα πάνω από 20.000 ερωτήσεις
και έλαβαν απαντήσεις σε περισσότερες από το 95% των ερωτήσεων τους. Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων αφορούσε σε προβλέψεις που φαίνεται να έχουν εξαιρετική σημασία για την ανθρωπότητα.

Οι πτυχές του χρόνου

Οι ερευνητές εξέταζαν το ενδεχόμενο σύγκρουσης των «χρό­νων» – και δεν απογοητεύτηκαν. Η «ύφανση» του χωροχρό­νου δοκιμάστηκε και επαληθεύτηκε στο πρόγραμμα CΗΑΝΙ.

Η επικοινωνία με την οντότητα ενός άλλου, παράλληλου σύ­μπαντος ήταν η απόδειξη. Παράλληλα, και άλλες πτυχές του φαινομένου αυτού ερευνήθηκαν και δοκιμάστηκαν, όπως οι χρονομηχανές, η συνειδητή προβολή της ανθρώπινης συνειδη-τότητας εμπρός ή πίσω στον χρόνο, καθώς και η προβολή «αντικείμενων» (κυρίως μέσω συσκευών καταγραφής που λειτουργούν σε υπο-νανο-κβαντικό επίπεδο).

Όπως καταγράφηκε στην έρευνα του προγράμματος CΗΑΝΙ, χρόνος είναι γραμμικός (linear) αλλά κινείται σε κύκλο.

Επίσης, είναι ελαστικός και μπορεί να «τεντωθεί». Υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους κύκλους στον «χωροχρό­νο», οι οποίοι μερικές φορές εναλλάσσονται, συγχωνεύονται ή και διασταυρώνονται μεταξύ τους, όπως περίπου τα κύματα βαρύτητας και οι τροχιές των πλανητών. Όταν κάτι από αυτά συμβαίνει, κάποια όντα ή οι αναπτυγμένες αντιλήψεις τους έχουν τη δυνατότητα είτε να μεταπηδούν από το ένα «σύστη­μα» στο άλλο, είτε να «δουν» και να «αλληλεπιδράσουν».

Η οντότητα εξήγησε στους ερευνητές ότι η συγκεκριμένη «επαφή» μαζί τους έγινε επειδή η ίδια
αποτελούσε ένα είδος «σπουδαστή» στον κόσμο της και είχε εξουσία από Γέροντες του σύμπαντος
τους να μελετήσει την ανθρώπινη φυλή. Επί­σης, εξήγησε ότι η ανθρώπινη φυλή δεν είναι η μόνη που έχει φθάσει σε αυτό το σταυροδρόμι συγχώνευσης των δύο παράλληλων συμπάντων, αλλά ότι
μπορούσαν να «δουν» και άλλες φυλές στο ηλιακό μας σύστημα, τις οποίες μελετούσαν άλλοι
«μαθητές». Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλά μια «συγχώνευση» ή «σύγκρουση» της Γης με την πραγματικότητα τους. Ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα έρχεται σε «επαφή» και «διασχίζει: την πραγματικότητα τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Οντότητας και των Γερόντων σκοπό έχει να γνωρίσουν την ανθρώπινη φυλή και την ιστορία της, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τον πολιτισμό τους για την «άφιξη τους/συγχώνευοη». Η αρχική εκτίμηση των ερευνητών του προγράμματος CΗΑΝΙ ότι το 2008 θα ήταν το «Ετος Συγχώνευσης». Ωστόσο, η νεότερη άποψη που επικρατεί είναι για αργότερα.

Η διαρροή του CΗΑΝΙ στο Διαδίκτυο

Γύρω στα τέλη του 2005, οι φάκελοι του προγράμματος CΗΑΝΙ παραδόθηκαν στον σταθμό Rubicon (που δια­μορφώθηκε από μια ομάδα δυσαρεστημένων ανώτερων μελών του Echelon) για την αποκάλυψη του προγράμμα­τος.

Ο σταθμός Rubicon είναι επιφορτισμένος με την ελεγχόμενη γνωστοποίηση απόρρητων πληροφοριών προς «δημόσια κατανάλωση». Ένας από χους πλέον διακε­κριμένους τρόπους διάδοσης είναι χα «κατάλληλα» φόρα συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ όχι οι Μυστικές Υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνά χα φόρουμ για να επικοινωνούν και να απελευθερώνουν πληροφορίες. Επιλέ­χθηκε, λοιπόν, το Goodlike Productions, δεδομένου ότι είναι ευρέως γνωστό για την ενασχόληση του με τις θεωρίες συνω­μοσίας.

Η «διαρροή» ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου του 2008, με περιο­ρισμένη αποδέσμευση πραγματικών κοινοποιήσεων σχετικά με θέματα πολιτικής, πνευματικής φύσης και διαφόρων άλλων εμπιστευτικών δεδομένων. Μόλις οι πληροφορίες δημοσιο­ποιήθηκαν, οι αποκρίσεις και οι αντιδράσεις του κόσμου άρχι­σαν να καταγράφονται, να παρακολουθούνται και να αναλύο­νται. Ανάλογα με τις αντιδράσεις,
απελευθερώνονταν περισ­σότερες πληροφορίες με μια σταδιακή και συγχρονισμένη με­θοδολογία
που βασιζόταν στη δημόσια συμπεριφορά, την αντί­ληψη και τις αποκρίσεις. Αν οι αντιδράσεις θεωρούνταν «δυ­σμενείς», τότε η δημοσιοποίηση του σχεδίου είτε θα αναστελ­λόταν για αργότερα, είτε θα τερματιζόταν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αντίδραση του κόσμου ήταν άμεση και το ενδιαφέρον αυξήθηκε εκθετικά. Σήμερα είναι ακόμη στο top 10 των συζητήσεων στα διάφορα φόρα. Ερω­τήσεις από τα μέλη των φόρα απαντήθηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές αποκρίσεις που δόθηκαν από την οντότητα, ενώ αξιοποιήθηκε η ίδια ακριβώς μορφή γραπτού λόγου που χρη­σιμοποιήθηκε.

Για τη συνοχή και την εξασφάλιση καλύτερης αλληλεπίδρασης, οι απαντήσεις ήταν εξατομικευμένες και δια­κριτικές.

Μια κοινή υπόθεση-αντίληψη στα φόρα ήταν ότι η οντότητα έκανε τη συγκεκριμένη επαφή για να μας προειδο­ποιήσει σχεχικά με τη «σύγκρουση» ή «συγχώνευση» των δυο παράλληλων κόσμων μας.

Σε τι αναφέρθηκε η οντότητα

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα λόγια της οντότητας συλλέχθηκαν, εμφανίστηκαν και αναπαράχθηκαν από τη χρήση του προγράμματος CΗΑΝΙ, εξακολουθεί να είναι απόρρητος.

Κατά πάσα πιθανότητα, είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτω­ση, κατά την οποία ένα εξελιγμένο μηχάνημα και ένας ηλε­κτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στην επίτευξη επαφής και αλληλεπίδρασης με μια άλλη οντότητα, από μια άλλη διάσταση.

Οι ημερομηνίες που δίνει η οντότητα στις εκτιμήσεις-προ-βλέψεις της (π.χ. ο θάνατος του Ομπάμα) είναι δίχως χρονο­λογία και αρκετά σιβυλλικές (δηλαδή θα μπορούσαν να ται­ριάξουν σε διάφορα γεγονότα, όπως η πετρελαϊκή μόλυνση, ο σεισμός στην Ιαπωνία, συντριβή αεροπλάνων, πόλεμοι
κ.λπ.). Θα σταθούμε σε μερικές, γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά άμεσα προκλητικές προβλέψεις.

Η οντότητα συμβουλεύει: «Αντί να χαλάτε χρήματα για να πη­γαίνετε στον Άρη και αλλού, αξιοποιήστε τα για να εξερευνήσε­τε τους ωκεανούς. Εκεί βρίσκονται και ταξιδεύουν πολλά κοσμικά μυστικά.» Επίσης, δίνει μεγάλη σημασία στα δελφίνια και τη συμπεριφορά τους, τα οποία θεωρεί ως τα μόνα ιερά ζώα και άξια μεγάλου σεβασμού. Η οντότητα προτείνει να χαρά­ξουμε τη γλώσσα και τις γνώσεις μας στην πέτρα, όπως έκαναν οι Σουμέριοι και οι Αιγύπτιοι, για να επιβιώσει όλη η τεχνολογία μας και να εξασφαλιστεί το μέλλον των επόμενων γενεών.

Αναφέρθηκε σε ένα πόλεμο ερπετοειδών (στο δικό τους σύμπαν), τον οποίο έχουν κερδίσει. Ερπετοειδείς κάποιου εί­δους υπάρχουν και στο εσωτερικό της Γης, οι οποίοι θα συμ­βάλουν στην οπισθοδρόμηση του πλανήτη . Σημει­ωτέον ότι οι ερπετοειδείς υπήρξαν ένα από τα θέματα για χα οποία η οντότητα ήταν πολύ απρόθυμη να προσφέρει πλη­ροφορίες.

Οι ερευνητές ζήτησαν από την οντότητα να εξηγήσει την εννοια της Τριάδας. Εκείνη εξήγησε πως οι ηγέτες των θρησκειών απέκρυψαν την αλήθεια. Η ουσία της Τριάδας είναι ο Πατέρας (μυαλό), η Μητέρα (πνεύμα ισορροπίας και αρμονίας) και το Παιδί (σώμα). Η Τριάδα είναι το άθροισμα των
εμπειριών του σώματος, του νου και του πνεύματος.

Ο ρόλος της Σελήνης

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στο πώς η οντότητα περιέγραψε την άμεση και «προγραμματισμένη» επιρροή της Σελήνης στην ανθρώπινη αίσθηση του χρόνου. Η πορεία του χρόνου και η ευαισθητοποίηση μας γι’ αυτόν είναι άμεσα ελεγχόμενη από τη Σελήνη μας.Το φεγγάρι έχει μια επίδραση στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα του κάθε ζωντανού οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος που οι Γέροντες της οντότητας κατέστρεψαν το δικό τους,όπως τους συμβούλευσαν κάποια άλλα εσωπλανητικά όντα. Χωρίς φεγγάρι, παρατηρήθηκαν 5 άμεσες αλλαγές:

α) Όλατα ζωντανά όντα επηρεάστηκαν. Άλλαξε η διάθεση και η ιδιο­συγκρασία τους, έγιναν πιο ήρεμα και γαλήνια, χωρίς άγχος και συναισθηματικές φοβίες,

β) Υπήρξαν καιρικές και κλι­ματικές αλλαγές σε όλο τον πλανήτη τους.

γ) Μπορούσαν να δουν και να κάνουν διάκριση μεταξύ νέων χρωμάτων με έναν τρόπο που δεν μπορούσαν πριν.

δ) Έλαβαν γνώση τηλεπαθητι­κών ικανοτήτων σε επίπεδο επικοινωνίας, ιδίως μεταξύ γονέ­ων και παιδιών και μεταξύ αδελφών, χωρίς ανάγκη εκπαίδευ­σης ή γεροντικής καθοδήγησης ή άλλων μέσων,

ε) Η χημεία στο αίμα και την αναπνοή τους άλλαξε ή προσαρμόστηκε. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τη διάλυση της Σελήνης ήταν σε θέση να κρατήσουν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για ώρες, κάθε φορά.

Το τέλος του προγράμματος

Οι ικανότητες και η ακρίβεια της οντότητας ελέγχθηκαν από τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια του 5ετούς προγράμματος. Οι προβλέψεις δεν ήρθαν συλλήβδην, αλλά σταδιακά, κατά τη διάρκεια του όλου ερευ­νητικού έργου. Στην απόρρητη βάση τηςΑφρικής υπήρχαν και άλλα ερευνητικά προγράμματα που έτρεχαν ταυτόχρονα:

Κατασκευή Διαστημικού Χρόνου (space Time Fabricating), Προσομοίωση με Αντι­κατάσταση και Αφαίρεση Ατόμων (Simulation by AtomReplacement and Removal), Ολογραφικός Προγραμματι­σμός της Σκοτεινής Ύλης (Holographic Programming of Dark Matter), Εκδήλωση Ενέργειας των Κβαντικών Πηγών και Προγραμματισμός των Συσχετισμένων Χορδών με Αιθερική Αλληλεπίδραση Manifestation of Quantum Energies and Associated StringProgramming with Ether/Etheric Interaction) κ.ά.

Βάσει των σημειώσεων της έρευνας, σε κάποια φάση όλα τα παραπάνω προγράμματα φάνηκε να συντονίζονται και να συν­εργάζονται υπό έναν επικεφαλής: το πρόγραμμα CΗΑΝΙ.

Στο τέλος του 2009, το εγχείρημα απελευθέρωσης πληροφοριών στην God Like Productions διακόπηκε από τον Rubicon, αλλά συνεχίστηκε στο Bezerek, που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010.

Στις 14 Νοεμβρίου 1999, η καθημερινή και συνεχής πενταε­τής επικοινωνία με την οντότητα ουσιαστικά χάθηκε. Μήνες δαπανήθηκαν στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η επαφή. Τελικά, δεν τα
κατάφεραν. Τον Απρίλιο του 2000, το Τμήμα Έρευνας του προγράμματος CΗΑΝΙ έλαβε τέλος.

http://www.awakengr.com/

ΠΗΓΗ

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (34)

 1. 0
  0
  ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 72 ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ. ΑΥΤΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 72 ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΣ.
 2. 0
  0
  Κανα λαρ χες ει δολοπλοκει τσιμεντωσαν τον μοζαρτ γιατι εγραψε των μαγικό αυλο.Σ την αναπτυξη της φωνής της βασιλυσας της νύκτας με την πλήρωση των τριων ελεκτρον την σκα που λαρ ει ς α τ οφιος
 3. 0
  0
  Βασίλισα της νύκτ ας σικα ναλια σε ληνει
 4. 0
  0
  Υπαρχει το προπατορικό αμάρτημα κι αν ναι ποιό ειναι;
  • 0
   0
   Λοιπον το προπατορικο αμάρτημα ειναι η κατανάλωση μήλου απο τη Ρωσίδα Ευα σε καιρο εμπαργκου!!!!
   Ο αδαμ δεν εβρισκε γυναικα κι ο θεος του εφερε μια Ρωσίδα, αυτη υπεκυψε και εφαγε !!!και ροδάκινο να ηταν παλι θα το έτρωγε….η χρόνια λιγουροπεινα βλέπεις….
   ΝΙΚΟΣ
 5. 0
  0
  Για πόσα και ποιά αγαθά κοπιαζεις στην ζωή σου;
 6. 0
  0
  Εντάξει:-)
 7. 0
  0
  ομπο μπο μπο μπο…τιιιι μαλακιες ειναι αυτες που διαβαζωω…ουτε καν να προσπαθησω να σας αλλαξω αποψη δεν θελω…τοσες ασυναρτησιες γραφετε….
 8. 0
  0
  Γιατί κάτι τέτοια θέματα πρέπει πάντα να είναι καμιά δεκαριά σελίδες;
  Παραμυθάδες.
 9. 0
  0
  Ωραία, ξεκινάμε να γκρεμίσουμε το Φεγγάρι!!!
 10. 0
  0
  μιλάμε για ατράνταχτα επιχειρήματα!!!
 11. 0
  0
  ξέχασε να σας πει… (εμένα με το είπε η οντότητα).. μετά που γκρέμισαν το φεγγάρι τους.. ενώ κάνανε καφέ μέτριο.. αυτός ξαφνικά γινόταν γλυκός με γάλα! :@v@:
 12. 0
  0
  Οι αρχαίοι που απαλαγμένοι απο αγχος αντιλαμβανόντουσαν τις επιδράσεις των φυσικών φαινομένων σαν βασική αρχή κάθε θεραπείας η αποκατάστασης ψυχολογικής πιέσεως η μεταβολής της διάθεσης,συζητώντας αυτο ου αισθάνονται με άλλους που εβλεπαν το ίδιο.έδωσαν μορφή σ την σελήνη μη ξέρωντας όμως οτι λόγω απόστασης κονινής επηρεαζει άμεσα τα όντα απο οτι άλλα μακρυνα κύμματα.Εδωσαν βήμα στην σεληνη και θεότητα που ονόμασαν μιληνοη η κροκοπεπλος αντιλαμβανόμενοι ακόμα και την επιρο'ή της στο κίτρινο φάσμα του φωτός όπου συμπιρώνει τα άλλα δυο βασικά το μπλέ και κόκκινο.Εδιναν μάλιστα και εγκυρη εξήγηση για την τρέλλα που έπιανε απο τότε τους ανθρώπους σε ανω του κανονικου σελληνιακες δινες πιατοσεληνης κατατάσοντας την σε χθόνιο σωμα.
  Το κίτρινο ….τα παντα εν σοφια επ…..
 13. 0
  0
  Σε τι γλωσσα επικοινωνουσαν,δεν μας ειπαν…
 14. 0
  0
  πρέπει να τους έκανε μεγάλη πλάκα κανένας χάκερ ….
 15. 0
  0
  Ρε δεν παρατάτε το φεγγάρι στην ησυχία του λέω,να δείτε και λίγο τα γήινα που μας έχουν δέσει χειροπόδαρα τα λαμόγια και δεν ξέρουμε πως να τα ξεφορτωθούμε.
 16. 0
  0
  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΠΑΝ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ??ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΑΝ ΟΙ ΕΚΕΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΑΝΗ.ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ-ΠΑΙΔΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ Ο ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
 17. 0
  0
  Λογικά είσαι άνεργος
 18. 0
  0
  Τι σχέση έχει το μήλο της εδέμ με τη σελήνη…αμεση
 19. 0
  0
  …παντως το CHANI της Γραβιας δεν ηταν.
 20. 0
  0
  Το προπατορικο αμάρτημα ηταν η αυτονομηση του ανθρωπου από το Δημιουργο του,η κινηση για ισοθεια όπως ακριβως του τη ''σφυριξε'' ο διαβολος.Ετσι ο ανθρωπος από δικη του επιλογή και με την προτροπή του εκπεσοντος ΔΙΕΚΟΨΕ την κοινωνια του με τη πηγη της Ζωης και επηλθε ο θανατος ο σωματικος και κατ'επεκταση και ο πνευματικος.
 21. 0
  0
  «Ει τις ευαγγελίζηται υμίν παρ’ ο ημείς ευαγγελισάμεθα εάν Άγγελος η απ’ ουρανού ανάθεμα έστω ( δηλ. όποιος σας φέρνει διδασκαλία ενάντια σε αυτή που σας παραδώσαμε και εάν ακόμη είναι Άγγελός από τον ουρανό ας είναι στο Ανάθεμα). Όσοι δε είναι ικανοί και μετέρχονται το διαβολικό και παράνομο έργο της Φραμασονίας, και όσοι ακολουθούν την φρενοβλάβεια και την πλάνη αυτών, να είναι αφορισμένοι και καταραμένοι παρά Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, ας είναι μετά θάνατον ασυγχώρητοι, αδιάλυτοι και τυμπανιαίοι. Στένοντες και τρέμοντες, ας είναι όπως ο Κάιν επί της γης. Να σχιστεί η Γη και να τους καταπιεί όπως άλλοτε τον Δαθάν και τον Αβειρών, η οργή του Θεού ας είναι στις κεφαλές τους, και το μέρος αυτών με του Προδότη Ιούδα, Άγγελος Κυρίου να καταδιώξει αυτούς με φλόγινη ρομφαία, και προκοπή να μην δουν εφόρου ζωής. Τα έργα αυτών και οι πόνοι να είναι ανευλόγητοι και να γίνουν ως κονιορτός (σκόνη) σε θερινό αλώνι. Και όσοι επιμείνουν στην κακία τους, ας έχουν αυτήν την αμοιβή, όσοι δε εξέλθουν εκ μέσου αυτών και απομακρυνθούν από την καταραμένη φρενοβλάβεια τους, αυτού ας λάβουν τον μισθό του Ζηλωτή Φινεές, δηλαδή ας είναι ευλογημένοι και συγχωρημένοι παρά Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, της Μόνης ασύγχητης και Αδιαίρετης Τριάδος, του Ενός στη φύση Θεού, και από εμάς τους δούλους Του.
 22. 0
  0
  ΕΠΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΒΑΣΤΑΝΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΔΩ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ. ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ.
 23. 0
  0
  ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ OBLIVION 2013 KAI TIME MACHINE 2002 ΚΑ..
 24. 0
  0
  Ευχαριστω πολύ τον φιλο δια την πληροφορια των γεροντων υπαρχουν ευτυχως αρκετοι που θελουν και διψουν . να μαθουν. Οσοι εχετε γνωσεις και οσο σας επιτρεπετε ας κανετε αναρτησεις.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡ ΧΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΧΑΡ ΧΑΡ ΠΟΥ ΓΡΙΛΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗΝΗ ΓΛΩΣΑ ΤΟΥ ……..Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΤΙ …ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ …ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΥΡΕΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
 25. 0
  0
  παλιο αρθρο
 26. 0
  0
  Τελικα θα γλυτωσουμε? LOL

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί