19:27 - 29/09/2011

Τό μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί τῆς Ἑλλάδος

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ἡ Ἑλλάδα ὅπως ὑπογραμμίζουν οἱ New York Times, ἔχει σήμερα ἕνα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί, πού δέν διέθεταν χῶρες ὅπως ἡ Ἀργεντινή, ἡ Οὐρουγουάη ἤ ἡ Ῥωσία. Τό χρέος τῶν χωρῶν ἦταν ὑπό τό καθεστώς τοῦ ἀμερικανικοῦ ἤ τοῦ βρετανικοῦ δικαίου. Ἀντίθετα, ἄνω τοῦ 90% τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους ὑπόκειται στήν Ἐλληνική νομοθεσία. Αὐτό ὑποστηρίζουν διεθνεῖς νομικοί ἐμπειρογνώμονες, μπορεῖ νά δώσῃ στήν Ἐλλάδα τήν δυνατότητα – ἄν τό ἀποφασίσῃ – νά μεταβάλῃ τούς ὅρους τῶν δανειακῶν συμβάσεων, ἐπιβάλλοντας στούς ξένους πιστωτές εὐνοϊκότερους ὅρους ἀναδιαρθρώσεως. Γιά παράδειγμα, τό Ἑλληνικό κοινοβούλιο θά μποροῦσε νά ψηφίσῃ μιά διάταξι πού νά ἐπιβάλλῃ τόν

ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα μιᾶς ἀναδιαρθρώσεως, ἄν συμφωνήσῃ τό 51% τῶν πιστωτῶν. Ἤ ἀκόμη πιό δραστικά, ἡ Ἀθήνα θά μποροῦσε νά ἀρνηθῇ ἐντελῶς νά πληρώσῃ, στέλνοντας τούς πιστωτές στά Ἑλληνικά δικαστήρια νά βροῦν τό δίκιο τους. Ἡ κατάστασις αὐτή δίνει μοναδικό στήν παγκόσμια ἱστορία διαπραγματευτικό χαρτί στήν Ἑλλάδα, σημειώνουν διεθνεῖς εἰδικοί στό ζήτημα τού χρέους πού ἐπικαλοῦνται, ἐπαναλαβάνουμε, ὄχι ὁ Ῥιζοσπάστης ἤ ἡ Κόοκκινη Σημαία, ἀλλά οἱ New York Times!
Συνοψίζοντας, ἡ συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου εἶναι ὄχι μόνο μιά ἐξαιρετικά ἐπικερδής συμφωνία γιά τούς πιστωτές τῆς χώρας, ἀλλά ἐπί πλέον «κλειδώνει» τή χώρα σέ μιά κατάστασι ἀποικίας, ἀπό τήν ὁποία πολύ πιό δύσκολα θά μπορέσῃ νά ξεφύγῃ καί στό μέλλον «κλειδώνει» κατ΄ ἐλάχιστον  τή μετάπτωσίν της ἀπό χώρα τοῦ πρώτου σέ χώρα τοῦ τρίτου κόσμου, ὅλοκληρώνει τήν ἀφαίρεσι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας πού ξεκίνησε μέ τό μνημόνιο. Ἡ ἐπιδίωξις τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν πού συνέταξαν τήν συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου εἶναι νά ἀπασφαλίσουν τό τελευταῖο ὅπλο τῆς στάσεως πληρωμῶν. Καί, βεβαίως, νά χρησιμοποιήσουν τήν κυβέρνησι Παπανδρέου καί τήν Ἑλλάδα  γιά νά δημιουργήσουν προηγούμενο γιά τό χρέος ὅλης τῆς Εὐρωζώνης. 
Ἀσφαλῶς, τό ὅπλο τῆς στάσεως πληρωμῶν εἶναι τό οἰκονομικό ἀντίστοιχο ἑνός ἀτομικοῦ ὅπλου. Εἶναι καλύτερα νά μήν τό χρησιμοποιεῖς ποτέ, εἶναι ὅμως, πολύ ἀποτελεσματικό ὡς ἀπειλή. Καί στήν κατάστασι πού ἔχει εὑρεθεῖ ἡ χώρα δέν μπορεῖ νά ἀφήσῃ νά τῆς τό πάρουν, γιατί εἶναι ἡ τελευταία οἰκονομική γραμμή ἀμύνης πού διαθέτει. Ἡ χώρα ἔχει εὑρεθεῖ σήμερα στήν κατάστασι ἀσθενοῦς πού τόν ἔχουν βάλει στήν ἐντατική καί τοῦ ἀφαιροῦν ἕνα ἕνα τά ὄργανα. Δέν εἶναι πολύ καλή λύσις νά πετάξῃ τά σωληνάκια καί νά τρέξῃ νά σωθῇ, ἡ ἐναλλάκτική ὅμως, πού διαθέτει εἶναι ὁ θάνατος, ἴσως ἀργός ἀλλά σίγουρος, μέσα στήν ἐντατική.
Ὁ Ἑλληνικός λαός τελεῖ ἀκόμη σέ μεγάλη σύγχυσι, ὑπό τό κράτος τοῦ ἰσχυροτάτου σόκ πού ἔχει ὑποστεῖ. Τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς καί δεξιᾶς ἀντιπολιτεύσεως, παρά τίς κριτικές πού ἀσκοῦν, μοιάζουν ἔμφοβα ἀπό τήν προοπτική νά ἀναλάβουν εὐθύνες. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀπό τήν διακοπή τῆς σημερινῆς πορείας ὑποταγῆς καί τῆς ἀναζητήσεως ἐναλλακτικῶν, μέ κάθε τίμημα καί ῥίσκο καί βεβαίως, μέ τήν δέουσα φρόνησι καί προετοιμασία γιά τίς ὁποῖες, ὅμως, καθημερινῶς ἐξαντλοῦνται τά περιθώρια. Θά ἔρθῃ ἀσφαλῶς, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά ἐλεγχθοῦν οἱ πράξεις τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως καί ἰδίως νά ἐρευνηθῇ ἡ ὕπαρξις ἤ μή συνωμοσίας ἀναφορικά μέ τήν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό καθεστώς τοῦ μνημονίου, κάτι τό ὅποῖο συνιστᾶ – ἄν πράγματι ἀποδειχτῇ – πράξιν ἐσχάτης προδοσίας, καί τέτοια ἀναμφισβήτητα θά θεωρηθῇ σέ περιβάλλον βιούμενης ἐθνικῆς καταστροφῆς. Ἀλλά τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσο ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων κάθαρσις, ὅσο τό νά ἀποτραπῇ, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή, ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἐθνικῆς καταστροφῆς. Εὐθύνη γι΄αὐτό δέν ἔχουν μόνον ἡ ἡγεσία τῆς κυβερνήσεως, ἀλλά καί ὅλα τά στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἡ ἀντιπολίτευσις, ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίς, ἡ δικαιοσύνη καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες, στόν πατριωτισμό τῶν ὁποίων ἀναθέτει, σέ τελική ἀνάλυσι, τήν φύλαξιν τοῦ Συντάγματος ὁ συντακτικός νομοθέτης.- 

(Ἐπίκαιρα σελ. 17 ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ Δημητρίου Κωνσταντακοπούλου)  

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*