16:09 - 04/01/2015

ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΥΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ !!! ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΚΑΝΕΙΣ !!!

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία συμμετείχαν 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.146.318 μετοχές ή ποσοστό 39,012% του Μετοχικού Κεφαλαίου και υπήρχε η εκ του νόμου απαρτία, απεφάσισε επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 50.000.000 Ευρώ και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό του ομολογιακού δανείου και τους λοιπούς όρους της έκδοσης (διάρκεια, επιτόκιο, όρους μετατροπής κ.λ.π.) σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η εταιρία χρεοκοπημένη. Και όμως για την οικογένεια Ψαλλίδα γίνονται θαύματα…

ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΥΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΚΑΝΕΙΣ !!!

Ορκωτοί λογιστές (2013)
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η λογιστική αξία των εταιρικών και ενοποιημένων ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων, ποσού € 38.991.000 και € 40.866.000 αντίστοιχα, υπερέβαινε το αντίστοιχο ανακτήσιμο ποσό τους κατά € 7.866.000 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει αναγνωρισθεί σχετική απομείωση ποσού € 7.866.000, το σύνολο της οποίας έχει προκύψει σε προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η λογιστική αξία των εταιρικών και ενοποιημένων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ποσού € 35.877.000 και € 38.234.000 αντίστοιχα, υπερέβαινε την αντίστοιχη εύλογη αξία τους κατά € 316 χιλ. και € 217 χιλ. αντίστοιχα. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει αναγνωρισθεί σχετική απομείωση ποσού € 316 χιλ. και € 217 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, το σύνολο της οποίας έχει προκύψει σε προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια η αξία των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

3.Δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προοριζόμενων για πώληση, ποσού € 4.153.000, με συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού της ενδεχόμενης απομείωσης του σχετικού υπολοίπου του αντίστοιχου λογαριασμού της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης.

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας € 12.388.000 Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 4.600.000 περίπου, το σύνολο της οποίας αφορά σε προηγούμενες χρήσεις. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπαριθμ. 6 επεξηγηματική σημείωση των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσης, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είχε καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το εν λόγω θέμα σε συνδυασμό με τη δυσμενή κατάσταση ρευστότητας όπου έχουν περιέλθει η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου αυτής.

Η επιτυχής έκβαση της εκ νέου υπαγωγής της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των αναθεωρημένων διατάξεων του άρθρου 106β του Ν. 3588/2007, όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη επεξηγηματική σημείωση, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

 1. 0
  0
  Κατσε καλα ρε ΠΗΓΗ !!!
  Χωρις αδεια της ΣΤΟΑΣ….μιλαει κανεις ;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΠΛΑ μπορει κανας ξεμπαρκος φουκαρας σαν και μενα..να πει…
  ΓΑΜΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ !!!! συγγνωμη…ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ακκ
 2. 0
  0
  Μετά τις Εκλογές Όχι αρτος Από Τους Κ@ΛΟΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΚΟΥ Γουδί ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΣΟΚ.
 3. 0
  0
  Καλό το άρθρο,αλλά σε παρακαλώ πολύ μήν πιάνεις το όνομα του Θεού μου,του Χριστόυ μου για να βάλεις έναν τίτλο στο άρθρο σου!Ωραίο μέν ,αλλά όχι μεαυτόν τον τίτλο!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί