Παγκόσμια Κυβέρνηση – Μασονία – Διωγμός των Χριστιανών

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ

Αναμφίβολα αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, ειδικά για όσους είχαν μάτια και αυτιά ανοιχτά ώστε να διαβάσουν τα σημεία των καιρών. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως ακόμα και σήμερα πολλοί Έλληνες δεν έχουν καταφέρει να συγκεκριμενοποιήσουν τον εχθρό σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε.

Eπιμένω να αναφέρομαι στα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» ως την μεγαλύτερη απόδειξη της προσχεδιασμένης και συντονισμένης στόχευσης κατά των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τραβηγμένο θα σκεφτείτε. Ίσως, με μια πρώτη ματιά να έχετε δίκιο. Ίσως ακόμη, να βρείτε στήριγμα στις αμφιβολίες σας από πολλούς άλλους στους οποίους θα εκθέσετε τις απόψεις μου.

Όμως, η αλήθεια δεν στηρίζεται σε προσωπικές ή συλλογικές δημοσκοπήσεις, ούτε καν στην πρώτη εντύπωση του καθενός. Διαβάστε το μίσος που αποτυπώνεται στα πρωτόκολλα εναντίων των Χριστιανών και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αν ακόμη δεν πείθεστε τουλάχιστον ας τα έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Έτσι, θα καταφέρετε αργότερα είτε να τα απορρίψετε με περισσότερα στοιχεία είτε να τα δεχτείτε.

Στα κείμενα που παραθέτω γίνεται εμφανής κατ’ εμέ η διάθεση των Σιωνιστών για την ίδρυση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, στοχεύοντας στην εξαφάνιση των Χριστιανών. Άραγε ποιοι είναι αυτοί που μισούν τόσο τους χριστιανικούς λαούς και τι σκοπεύουν να πετύχουν; Για να συγκεντρώσουν τον πλούτο (χρυσό) αναγκάστηκαν να θυσιάσουν πολλούς Ιουδαίους, (αλλά εξαγοράσθημεν θυσιάσαντες πολλούς εκ των ημετέρων) και συνεχίζει παρακάτω: «Έκαστον των θυμάτων μας αξίζει μυριάδες Χριστιανών ενώπιον του Θεού».

Ορίζεται φανερά το αντίπαλο στρατόπεδο των Σιωνιστών. Είναι οι Χριστιανοί. Υπάρχει μια αιώνια κόντρα μεταξύ τους και κρατάει πολύ πριν την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στη γη, που απλά γιγαντώθηκε με την περίφημη απόκριση του Ιουδαϊκού λαού στην πράξη του Ποντίου Πιλάτου να δηλώσει ότι είναι αθώος από το αίμα του Ιησού Χριστού «το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών» (Ματθαίος, κεφ.27, 26).

Στο Α’ Κεφάλαιο που αναλύονται οι γενικές αρχές των Σιωνιστών αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έχομεν ενώπιόν μας σχέδιον εις το οποίον εκτίθεται στρατηγικώτατα η γραμμή εκ της οποίας δεν δυνάμεθα ν’ απομακρυνθώμεν χωρίς να διακινδυνεύσωμεν να ίδωμεν κατεστραμμένους τους αγώνας πολλών αιώνων». Όσα γίνονται σήμερα είναι αποτέλεσμα υποχθόνιων ζυμώσεων που έγιναν μέσα στους αιώνες. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που ικανοποιούνται με κάτι που θα έχει αποτέλεσμα ύστερα από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια; Σε τι θεό πιστεύουν;

Στη συνέχεια, ενώ πρώτα έχουν εξηγήσει ότι η Γαλλική Επανάσταση ήταν έργο των ιδίων (Σιωνιστών) ώστε να ανατρέψουν την τότε άρχουσα τάξη της βασιλείας, εκτίθεται ο σκοπός των έργων τους: «Έκτοτε (σημ. από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά), άγομεν τον λαόν από μιας πλάνης εις άλλην ίνα απαρνηθή ακόμη και ημάς, προς όφελος του βασιλέως δεσπότου εκ του αίματος της Σιών, τον οποίον ετοιμάζομεν δια τον κόσμον». Προαναγγέλλουν την άφιξη του δικού τους βασιλέα. Είναι ο δικός τους μεσσίας που θα εξουσιάσει τον κόσμο και θα επιτρέψει στον «περιούσιο λαό» να κάνει φανερή την παρουσία του στον πλανήτη, μεταφέροντάς τον από το παρασκήνιο της πολιτικής-οικονομικής σκηνής στο προσκήνιό της.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός τους χρειάζεται να φέρουν τους Χριστιανούς σε σημείο να ζητήσουν οι ίδιοι την επιβολή της παγκόσμιας κυβέρνησης: «Θα κουράζωμεν τόσον πολύ τους Χριστιανούς δια της ελευθερίας ταύτης (σημ. εννοεί την πολλή δημοκρατία), ώστε θα τους εξαναγκάζωμεν να μας προσφέρωσι μίαν διεθνή εξουσίαν, της οποία η διάταξις θα είναι τοιαύτη ώστε να δυνηθή χωρίς να τας συντρίψη, να περιλάβη τας δυνάμεις όλων των Κρατών του Κόσμου και να σχηματίση την Υπέρτατην Κυβέρνησιν. Εις την θέσιν των παρουσών Κυβερνήσεων θα θέσωμεν εν φόβητρον το οποίον θα ονομάζεται Διοίκησις της Υπέρτατης Κυβερνήσεως. Αι χειρές του θα είναι τεταμμέναι πανταχόθεν ως αρπάγαι, και ο διοργανισμός του θα είναι τόσον κολοσσιαίος, ώστε όλοι οι λαοί κατ’ ανάγκην θα υποταχθώσιν εις αυτό»

Kαι πιο κάτω: «Όλα τα κράτη (…) ζητούσι την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνην, αλλά δεν θα τοις δώσωμεν την ειρήνην, εφ’ όσον δεν θ’ αναγνωρίσωσι την Υπέρτατην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν». Πιστεύω πως δεν χωρά αμφιβολία η φύση του σκοπού τους, ούτε όμως και το ότι σήμερα βιώνουμε ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης αυτού.

Η αιώνια κόντρα των Ιουδαίων με τους Χριστιανούς και τα αισθήματα μίσους που υπάρχουν κυρίως των πρώτων έναντι των δεύτερων φαίνονται καθαρά από το παρακάτω απόσπασμα: «Οι Χριστιανοί είναι ποίμνιον προβάτων και ημείς είμεθα δι’ αυτούς λύκοι. Ειξεύρετε δε τι συμβαίνει εις τα πρόβατα όταν οι λύκοι εισδύσωσιν εις την μάνδραν των». Τα σχόλια περιττεύουν!

Τι θα συμβεί όμως, όταν θα έλθει η στιγμή να κυβερνήσει ο «μεγάλος βασιλέας» τους; Στο ΙΔ’ κεφάλαιο αποκαλύπτεται ότι «Όταν θα έλθη η βασιλεία μας δεν θ’ αναγνωρίσωμεν την ύπαρξιν άλλης θρησκείας πλην της του ενός Θεού ημών, με τον οποίον η ειμαρμένη μας είναι συνδεδεμένη, διότι είμεθα ο εκλεκτός λαός και διά του Οποίου η αυτή ειμαρμένη είναι ηνωμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου. Δια τούτο ακριβώς οφείλομεν να καταστρέψωμεν πάσαν πίστιν».

Επίσης, στο ΙΕ’ κεφάλαιο: «Όταν τέλος δια πραξικοπημάτων παρεσκευασμένων παντού και κατά αυτήν ημέραν, μετά την οριστικήν ομολογίαν της μηδαμινότητος όλων των υφισταμένων Κυβερνήσεων (και θα παρέλθη πολύς καιρός ακόμη, ίσως αιών ολόκληρος, μέχρι της στιγμής εκείνης) αρχίσωμεν να βασιλεύωμεν, θα προσπαθήσωμεν να μη υπάρχωσι συνομωσίαι εναντίων ημών. Επί τω σκοπώ τούτω θέλομεν καταδικάζει εις θάνατον όσους θ’ αντιταχθώσιν ενόπλως κατά την εις την Αρχήν άνοδόν μας. Πάσε νέα δημιουργία οιασδήποτε μυστικής οργανώσεως θα τιμωρήται επίσης δια θανάτου».

Με δεδομένο ότι ήδη μπήκαμε στη φάση απαξίωσης ολόκληρου του πολιτικού συστήματος σε όλη την οικουμένη και με ατράνταχτο στοιχείο την ανακοίνωση τόσο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλωντ Τρισέ όσο και του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χέρμαν βαν Ρομπάι περί σχηματισμού Παγκόσμιας Κυβέρνησης, αρχίζει πλέον να διαφαίνεται και στον πλέον αμύητο στην συνωμοσιολογία η εφαρμογή των «Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών».

Γίνεται φανερό πλέον, πως εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο εκδίωξης Χριστιανών. Τελικά, όσο και να ωρύονται διάφοροι «επιστήμονες» και «αναλυτές» ότι όλα αυτά γίνονται για οικονομικά συμφέροντα, η αλήθεια τους διαψεύδει όλους. Ο πόλεμος στη γη είναι καθαρά θρησκευτικός. Όποιος το αντιληφθεί έγκαιρα θα έχει φροντίσει να δημιουργήσει τα όπλα εκείνα που χρειάζονται για να αντεπεξέλθει.

Όπως αναφέρει ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως: «Ώδε ο νους ο έχων σοφίαν». Οι υπόλοιποι απλά, ας συνεχίσουν να κοιμούνται τον ύπνο του «δικαίου» που εν μία νυκτί θα μετατραπεί σε ύπνο του «μωρέως».

ΠΗΓΗ

Loading...

31 thoughts on “Παγκόσμια Κυβέρνηση – Μασονία – Διωγμός των Χριστιανών

 1. Ανώνυμος says:

  ΤΑ λες μονος σου
  ""Ο πόλεμος στη γη είναι καθαρά θρησκευτικός. ""
  Η μονη χρησιμοτητα ΚΑΙ των μονοθειστικων θρησκειων που επιβληθηκαν στην ανθρωποτητα ΚΑΙ της μασονιας ειναι το ΔΙΑΙΡΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ !
  Μια φτιαχτη εχθρα δημιουργημενη απο τους ΙΔΙΟΥΣ που μας θελουν να τρωγομαστε !
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙ-ΤΕΛΟΥΣ
  ΟΛΑ τα δογματα εχουν σαν σκοπο την διχονοια μας
  Παψτε να πιπιλιζετε την καραμελα τησ μοναδικης αληθειας προερχομανη κιολας απο εβραιους "πατερες" σαν τον αβρααμ !
  ΜΗΝ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙΤΕ !
  ειναι σαν να μες οτι η νουδουλα μισει τους πασοκακιδες !!
  ΦΑΝΗΚΕ ΠΟΣΟ ΜΙΣΙΟΥΝΤΑΙ
  Ζ

 2. Μπαμπης Σιμωνιδης says:

  Χωρίς να θέλω να δαιμονοποιηθώ η μασονία ξεκίνησε με τις καλύτερες περγαμηνές και έβγαλε τον κόσμο απο τον σκοταδισμό του μεσαίωνα(για να μην μιλήσουμε για τα εγκλήματα των χριστιανών σε επιστήμονες και φιλοσόφους και τον αρχαιοελληνικό τρόπο σκέψης).Είμαι υπέρ μιας παγκόσμιας κυβέρνησης…..αλλα μιας κυβέρνησης φιλοσόφων και όχι τραπεζιτών όπως κατάντησε τώρα!Οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στα κλιμάκια των εκκλησιών,με το ίδιο ταλέντο είναι σήμερα στα κλιμάκια της μασονίας(αυτοι η άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο να επιβιώνουν και να ευημερούν έναντι των άλλων!)-θα σας παραπέμψω στο έργο του βολτέρου
  ''ταρτουφος'',σε αυτον τον χαρακτήρα θα δούμε πολλές ομοιότητες με αυτούς που κυβέρνησαν(παπάδες) και με αυτούς που κυβερνάνε(μασόνοι).Το μόνο αληθινό φως είναι ο αρχαιοελληνικός τρόπος σκέψης(ΑΝΑΡΧΟΣ και ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΣ ταυτόχρονα).Πάντως για να λέμε και του στραβού το δίκιο η Ορθοδοξία μας είναι ποιο ελεύθερη θρησκεία από όλες τις άλλες(ίσως έχει να κάνει με το DNA μας!) ="=

  Υ.Γ.μην ρωτήσετε,όχι δεν είμαι μασόνος!

  • Ανώνυμος says:

   Η ορθοδοξία μας είναι η πιο ελεύθερη θρησκεία γιατί έπρεπε να απορροφήσει τον αρχαιοελληνικό τρόπο ζωής ώστε να επιβιώσει.

 3. Ανώνυμος says:

  σωστος ο αρθρογραφος ετσι ακριβως τα λεει μεσα Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ αλοιμονο εαν δεν βλεπουμε το προφανες .

 4. Ανώνυμος says:

  ΡΕ ΦΙΛΕ ''Ζ '' 11.04…ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ…'''ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΡΘΕΙ '' ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ…'' ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ '' ΕΙΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ ΔΙΧΟΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ …ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ [ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΘΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ]…ΠΟΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ..Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ…ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΜΟΙΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΣΤΑΥΡΩΝΑΝ [ ΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ]…ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΝΕΣ…Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ [ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΗΤΑΝ ΕΣΣΑΙΙΑ-ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ]…ΦΙΛΕ ΜΠΑΜΠΗ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ …Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΗΚΕ [ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ ]…ΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ …ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΕΛΕΤΑΝΕ ΞΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ]…ΟΣΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ [ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ..ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ…ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΓΛΕΝΤΙΑ…ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ …ΟΜΩΣ Η ΣΚΕΨΗ [ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΟΥ …ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ]…ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΙΑΖΕΙ…ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΙΣΧΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ …ΔΩΣΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΑΓΚΑΚΟ…ΠΟΛΥ ΜΕ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ

  • Ανώνυμος says:

   Γιαννη
   ΟΛΑ αυτα που λες ειναι τα συνηθη παραμυθακια
   αμα δεν εχεις εστω και μια απλη αναφορα απο καποιον ιστορικο της εποχης ή της μετεπειτα εποχης να αναφερεις ΔΕΝ ΛΕΣ κατι καινουργιο περα απο τα εβραικα παραμυθακια !
   επισης τα εχω ξαναπει
   το αγαπατε αλληλους ενιναι ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ < ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΣΤΕΛΝΕ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΑ "ΘΑΥΜΑΤΑ"
   μιλαω βεβαια για το ναζωραιο γαιτι χριστος απλα ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ !
   τα παμε , συνοδο νικαιας , διπλη οναμασια απο κωσταντινουλη , ευσεβιος κοψς ραψε = καινη διαθηκη

   Να μην αρχισω παλι να βαζω χορία !
   Ζ

   • Ανώνυμος says:

    ΕΣΥ θεωρεις παραμυθια τα ευαγγελια.οσο για το αγαπατε αλληλους τα χουμε ξαναπει,κ μεις μαθητες Του ειμαστε κ αυτη ειναι η σχεση που πρεπει να χουμε μεταξυ μας.
    αυτο που λες οτι τους εστελνε απο πριν κ γινονταν τα θαυματα δεν καταλανβαινω τι εννοεις.

    • Ανώνυμος says:

     ΕΙΝΑΙ παραμυθακια και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ επιβεβαιωτικη αναφορα για ολα αυτα που λενε !
     ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΕ ΤΟ ΦΤΙΑΧΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
     Τελος ειναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ απο ποιον ανακυηχθηκε θεος ο ιησους !
     για τους μαθητες τα εχω πει επανελειμενα
     Εστελνε απο πριν και ειχε ετοιμους θεραπευμενους με "θαυμα" γκαβους κουτσους κλπ
     Λουκ. 10,1
     Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

     Λουκ. 10,1
     Μετά ταύτα ανέδειξε ο Κυριος και άλλους εβδομήκοντα μαθητάς και τους έστειλε δύο-δύο μαζή, να μεταβούν ενωρίτερα από αυτόν εις κάθε πόλιν και τόπον, όπου επρόκειτο και αυτός να έλθη.
     ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟ γινοταν αυτο ?
     Ζ

     • Ανώνυμος says:

      ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ!ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΤΣΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.ΑΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΣ ΘΑ ΣΟΥ ΛΥΝΟΤΑΝ Η ΑΠΟΡΙΑ.ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ.

     • Ανώνυμος says:

      δικο μυ συμερασμα οτι ΔΕΝ υπαρχει ιστορικη αναφορα ???
      αποδειξε μου το αντιθετο !
      αναμενω

     • Ανώνυμος says:

      δικο σου συμπερασμα ειναι αυτο που ειπες για τους μαθητες!καταλαβες τι ειπα?δεν εχεις διαβασει τα ευαγγελια κ με αυτα που λετε γελοιοποιειστε!

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      δηλαδή όποιος σκέφτεται και έχει δικά του συμπεράσματα γελιοποιοπιείτε ενώ αυτός που πιστεύει κατά γράμμα ''θεόπνευστα κείμενα απο ανθρώπους που μίλησαν με τον Θεό'' είναι σοβαρός!!!Συγνώμη αλλά Περαστικά σου!

     • Ανώνυμος says:

      μπαμπη συμωνιδη ελληνικα μιλαω!αυτο που ειπε ο Ζ ειναι λαθος κ θα το καταλαβαινε αν οντως ειχε διαβασει τα ευαγγελια.γιατι λενε ξεκαθαρα τι γινοταν με τους 72 μαθητες!κ μονο που εξεφρασε αυτη την απορια δειχνει την αμαθεια του!δεν ειναι αποτελεσμα μελετης κ κατοπιν σκεψης,αλλα αγνοιας!για να ξεχωριζουμε ποιος ειναι τελικα το προβατο.

     • Ανώνυμος says:

      αφουβ εχεις μελετησει τα ευαγγελια ΓΙΑΤΙ δεν μου λες ποιος ηταν ο 12ος μαθητης στην πεντηκοστη ???
      ειχαν παγκο ???
      μπουρδες ραμενες και κομενος απο τον ευσεβιο τον παμφιλου !
      τα πα 100 φορες

     • Ανώνυμος says:

      Πραξ. 1,15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν· ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν·

      Πραξ. 1,15 Και κατά τας ημέρας αυτάς εσηκώθηκε ο Πετρος στο μέσον των μαθητών και είπε· ήσαν δε εκεί συνηθροισμένοι εκατόν είκοσι περίπου πρόσωπα·

      ΚΑνε λιγο μοκο ρε ενας !
      ΔΕΝ σε παιρνει

  • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

   Το έχει δείξει ξεκάθαρα ότι ο μασονισμός δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία πλέον όπως Γαλλική επανάσταση-ισότης αδελφότης-Ελληνική επανάσταση(λόγο τις διακυβέρνησης και των χαλαρών ηθών που επιβάλουν με την μουσική κ.α.-ίσως έχουν σχέδιο,δημιουργώντας προβλήματα ώστε να έρθουν σαν μοναδική λύση),άμα ήμουνα μασόνος τώρα θα είχα εργασία-άλλα βλέπεις….αμέσως μου έβαλες ταμπέλα για αυτά που έγραψα Ε ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ και να μην δαιμονοποιούμε τον άλλον για αυτά που πιστεύει οτι είναι σωστά(για αυτο και το ξεκαθάρισα στην αρχή διότι το ήξερα!!!!)Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι ο πλανήτης μας πρέπει να ενωθεί-είμαστε άνθρωποι των αστεριών πλέον,αν όλα πάνε καλά,αργά η γρήγορα θα εξερευνήσουμε τον γαλαξία μας,τα εγγόνια μας θα δούνε θαύματα που ούτε φανταζόμαστε!(όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάμε-θα αυτοκαταστραφούμε-έχει ξαναγίνει).Όσο για τον χριστιανισμό,θα σου θυμίσω τους 9000 στον ιππόδρομο της θεσσαλονίκης αν θυμάμαι καλά ,τον Θεοδόσιο με το κλείσιμο τις Ολυμπίας,την Ακαδημία(πριν 10 χρόνια είχε κλείσει ενα σινεμά που πήγαινα μικρός και άνοιξε τράπεζα,μου έκανε ΤΕΤΟΙΑ εντύπωση-φαντάσου για την 1000χρονη ακαδήμια),τον Αλάριχο,το φρανσαιζ της καλοσύνης των παπάδων(λες και ο αρχαίοι ήταν κτήνοι)!Θα σου πω κάτι που μου το λέει η εμπειρία μου!Ο ΘΕΟΣ μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση και μας έχει αφήσει σε αυτο το ταξίδι μόνους ώστε να ζήσουμε να αγαπάμε να μισούμε ώστε να εξελισόμαστε!!!Ο πλανήτης περιμένει εμάς τους Έλληνες να δείξουμε τον δρόμο,το έχουμε ξανακάνει,αν δεν καταστραφούμε με τους δογματά μας Χριστός vs Μωάμεθ vs Γιαχβέ vs Μασόνοι και ολα τα γκαβά!ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΑ αρχαία Ελληνική σοφία ΘΕΟΣ=ΛΟΓΙΚΗ=ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=ΑΡΜΟΝΙΑ=ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ=ΕΞΕΛΙΞΗ=ΑΓΑΠΗ=ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ(πολοι έχουν μπερδέψη την υποταγή με την πειθαρχεία)

  • Ανώνυμος says:

   ΡεΖΖΖΖ η αφελης….η πονηρος εισαι.
   Κατα Λουκαν ι'1…2…3

   1)Μετα δε ταυταανεδειξεν ο Κυριος και ετερους εβδομηκοντα,και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι.

   2)ελεγεν ουν προς αυτους'ο μεν θερισμος πολυς,οι δε εργαται ολιγοι'δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου.

   3)υπαγετε'ιδου εγω αποστελλω υμας ως αρνας εν μεσω λυκων.

   Και αφου λεει τι να κανουν οταν μπουν σε μια πολη κλπ.καταληγει στον 16 στιχο.

   16)Ο ακουων υμων εμου ακουει,και ο αθετων υμας εμε αθετει'ο δε εμε αθετων αθετει τον αποστειλαντα με.

   Παρακατω στον στιχο 17 γραφει.

   17)Επεστρεψαν δε οι εβδομηκοντα μετε χαρας λεγοντες'Κυριε,και τα δαιμονια υποτασσεται ημιν εν τω ονοματι σου.

   Την συνεχεια και ολα μπορεις να τα διαβασεις…..αλλα που βλεπεις βρε αφελη οτι ο Χριστος τους στελνει πριν ταχα να ετοιμα σουν καποιο θαυμα???

   Διαβαζε καλυτερα εκτος και αν δεν καταλαβαινεις γρι οποτε μην ανακατευεσαι γιατι ζημια παθαινεις και απο ορθοδοξος γινεσαι κακοδοξος.

   Θα σε εχω στο κοντο οταν αναφερεις αποσπασματα γιατι βλεπω τα αντιλαμβανεσαι λαθος και παρασυρεις η μπερδευεις κοσμο

   Ενας ξανα

  • Ανώνυμος says:

   Μπαμπη…..ο ΖΖΖΖ….ειναι η αφελης η κακοβουλος αλλιως δεν εξηγειται…..εκτος και αν δεν ξερει να διαβαζει ελληνικα.

   Απο που προκυπτει οτι στελνει τους 70 να βρουν ταχα κουτσους κλπ.οπως ελεγε σε προηγουμενο σχολιο προκειμενου να παει να κανει ταχα θαυμα.

   Δεν θελει πολυ μυαλο να καταλαβεις γτ τους στελνει και τι να κανουν.

   Και μαλιστα επιστρεφουν και του λενε …..στο ονομα σου βγαζουμε δαιμονια.

   Τελος παντων….με τον ΖΖΖΖΖ δεν βρισκω ακρη…..ασε που λεει κατα Λουκα 10:1….ενω ειναι ι'1…..τι σσι Αγια Γραφη εχει δεν ξερω.

   Ενας ξανα

   • Ανώνυμος says:

    Πραξ. 1,21 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθε ἐφ᾿ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς,

    Πραξ. 1,21 Δια να εκπληρωθή και η τελευταία αυτή φράσις της προφητείας, πρέπει να πάρη την θέσιν του Ιούδα μεταξύ των Αποστόλων ένας από τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι ήσαν μαζή μας όλον τον καιρόν, από τότε που ο Κυριος εισήλθε εις την δημοσίαν δράσιν μέχρι την ημέραν, που έφυγε από ημάς.
    —————————————-
    ξανα
    ένας από τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι ήσαν μαζή μας όλον τον καιρόν, από τότε που ο Κυριος εισήλθε εις την δημοσίαν δράσιν

    Ζ

  • Ανώνυμος says:

   Θα σου λυσω ρε ΖΖΖΖΖ κι αυτη την απορια.
   Πηγαινε στις πραξει στο κεφαλαιο Α οπου στον στιχο 26 λεει:

   α'26.
   Και εδωκαν κληρους αυτων,και επεσεν ο κληρος επι Ματθιαν,και συγκατεψηφισθη μετα των ενδεκα αποστολων.

   Και μετα ξεκινα το Β κεφαλαιο που αναφερεται στην καθοδο του Αγιου Πνευματος.

   Με υπομονη σε καθε ερωτημα μπορεις να βρεις απαντηση…..καλη προαιρεση θελει….και γω ψαχνω και βρισκω δεν γινεται αλλιως.

   Ευχομαι να σε καλυψα….βρες τις πραξεις και διαβαζοντας θα παρεις ολοκληρωμενη αποψη.

   Ενας ξανα απ'τσ ιδια

  • Ανώνυμος says:

   Τι μοκο να κανω ρε ΖΖΖΖΖ…..Παραεισαι μπερδεμενος…..μονο οι 12 δλδ νομιζεις οτι ακολουθουσαν τον Χριστο???

   Οι 12 ηταν αυτοι που καλασε και ηταν ο στενος πυρηνας……….τι δεν καταλαβαινεις……μα τοσο αρνηση να δεις με απλη λογικη πως εχουν τα πραγματα???

   Τι στο καλο κρυφα ειναι???
   Μεινε στην αρνηση ρε φιλε αλλα μην παρερμηνευεις και κανεις σεναρια στο μυαλο σου.

   Αυτα…
   Ενας ξανα και ξανα

   • Ανώνυμος says:

    εσυ πριν ρωτουσες πιους πολλους μαθητες !!
    θα μας τρελανεις ???
    και γιατι τους εστελνε απο πριν εκει που θα πηγαινε ???
    τους β κατηγορια μαθητες ??
    πολιτικη ομλια οργανωνε ???
    ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΝΑ !!
    εισαι ή βαλτός ή δεν εχεις σκοπο να σκεφτεις καθολου μονος σου !

    • Ανώνυμος says:

     μιλησε ο ανθρωπος που δεν εχει διαβασει καν τα ευαγγελια!ΖΖ μια παρακληση..ΚΑΤΣΕ Κ ΔΙΑΒΑΣΕ κ σε ολες τις αφελεστατες ερωτησεις σου θα βρεις απαντησεις!!!

 5. Ανώνυμος says:

  …Επί τω σκοπώ τούτω θέλομεν καταδικάζει εις θάνατον όσους θ’ αντιταχθώσιν ενόπλως κατά την εις την Αρχήν άνοδόν μας. Πάσε νέα δημιουργία οιασδήποτε μυστικής οργανώσεως θα τιμωρήται επίσης δια θανάτου».

  Το προηγούμενο απόσπασμα μάλλον ενισχύει την άποψη πως τα Πρωτόκολλα είναι κατασκεύασμα της μυστικής αστυνομίας της Ορθόδοξης Ρωσικής Αυτοκρατορίας πρίν την Ρωσική Επανάσταση.

  Ο Σιωνισμός εξ'ορισμού είναι αντίθετος σε θέσεις του Ιουδαισμού.

  Γενικά η άποψη του Ζ υπερκαλύπτει το θέμα (μας φτάνουν τόσα αρκεί να τα εμπεδώσουμε).

  …….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *