Οικογενειακές στρατηγικές επιβίωσης

11 βασι­κές τεχνι­κές επι­βί­ω­σης για άτομα χαμη­λών και μεσαίων εισοδημάτων

Σε όλους μας είναι εμφα­νές πως οι δύσκο­λοι και­ροί έχουν έλθει για τα καλά. Και δεν είναι μόνο η οικο­νο­μική κρίση ή το ξεπού­λημα της χώρας μας. Τα περα­σμένα χρό­νια ο μέσος Έλλη­νας έχει χάσει ένα σημα­ντικό κομ­μάτι των εισο­δη­μά­των του και της αγο­ρα­στι­κής του δύνα­μης, ενώ επί­κει­ται και άλλη μεί­ωση χάρη στα μέτρα λιτό­τη­τας. Πλέον τα επί­σημα στοι­χεία μιλάνε για 1 στους 5 Έλλη­νες κάτω από το όριο της φτώ­χειας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τητα, αυτό το νού­μερο είναι μεγα­λύ­τερο καθώς η στα­τι­στική δεν έχει αλλά­ξει από το 2008!

Είναι προ­φα­νές πως όσο λιγό­τερα χρή­ματα έχουμε, τόσο μεγα­λύ­τερο αντί­κτυπο θα έχει η τρα­γική αυτή κατά­σταση στη ζωή μας.

Για τον μέσο άνθρωπο που προ­σπα­θεί να επι­ζή­σει και να δια­τη­ρή­σει το επί­πεδο ζωής που είχε μάθει, τα πράγ­ματα δεν είναι ρόδινα. Το πιο πιθανό είναι πως τα ευρώ που έχετε στα χέρια σας, ή οποιο­δή­ποτε άλλο νόμι­σμα, δεν θα έχουν την ίδια αξία στο μέλ­λον με αυτή που έχουν σήμερα. Κατευ­θυ­νό­μα­στε προς μια οικο­νο­μική κρίση που θα κάνει όλες τις προη­γού­με­νες να φαντά­ζουν σαν επο­χές ευη­με­ρίας. Ειδικά στην Ελλάδα, με τα οικο­νο­μικά πει­ρά­ματα και τον βασα­νι­σμό της κοι­νω­νίας της για παρα­δειγ­μα­τι­σμό στους υπό­λοι­πους Ευρω­παί­ους, η κρίση μας χτυ­πάει πολύ πιο σκληρά από άλλες χώρες.

Το ζήτημα είναι αυτό: Αν θέλετε να προ­στα­τέ­ψετε τον εαυτό σας και την οικο­γέ­νεια σας σ’ αυτούς τους χαλε­πούς και­ρούς, θα πρέ­πει να αλλά­ξετε τον τρόπο που ζείτε. Αν οι υπό­λοι­ποι σας δεν δίνουν βάση σ’ αυτό, τότε απλά δεν έχουν αντι­λη­φθεί αυτό που γίνε­ται γύρω τους. Η οικο­νο­μία μας είναι πλέον μια κατα­σκευή από τρα­που­λό­χαρτα που μπο­ρεί να καταρ­ρεύ­σει ανά πάσα στιγμή. Αντί όμως να κοι­τούν για το κοινό καλό, οι πολι­τι­κοί λαμ­βά­νουν απο­φά­σεις που πλήτ­τουν βάναυσα τους κοι­νούς ανθρώ­πους, ενώ παράλ­ληλα ωφε­λούν κάποια μεγάλα συμ­φέ­ρο­ντα, εγχώ­ρια αλλά κυρίως ξένα.

Εδώ θα σας δώσω τα καλά νέα: Δεν χρειά­ζε­ται εμείς οι υπό­λοι­ποι να παί­ζουμε το παι­χνίδι τους. Ακόμα και μέσα σ’ αυτόν τον κυκε­ώνα γύρω μας, μπο­ρείτε να βρείτε μια σχε­τική οικο­νο­μική ασφά­λεια και να ανα­πτύ­ξετε έναν αξιο­πρεπή τρόπο ζωής για εσάς και την οικο­γέ­νειά σας. Εδώ σας προ­σφέ­ρουμε μερι­κές στρα­τη­γι­κές επι­βί­ω­σης για να αντι­με­τω­πί­σετε αυτό που έρχε­ται και να το ξεπεράσετε.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προη­γου­μέ­νως, όμως, θα πρέ­πει να διευ­κρι­νί­σουμε κάτι. Δεν αρκεί να έχει κανείς λεφτά για να αντι­με­τω­πί­σει τις προ­κλή­σεις των και­ρών. Δεν μπο­ρεί να αγο­ρά­σει κάποιος πλέον την ευη­με­ρία, ξοδεύ­ο­ντας τα χρή­ματά του. Οι δια­φη­μί­σεις και ο πολι­τι­κός λόγος που ενθαρ­ρύ­νουν κάτι τέτοιο είναι το οικο­νο­μικό αντί­στοιχο του εθι­σμού στην μεθαμ­φε­τα­μίνη. Για λίγο μπο­ρεί να σας κάνει να αισθαν­θείτε καλά, όμως θα πρέ­πει να ξοδεύ­ετε ολο­ένα και περισ­σό­τερα χρή­ματα για να “την ακού­σετε”. Και μετά, ακόμα περισ­σό­τερα χρή­ματα και σύντομα θα ξοδεύ­ετε όλα σας τα χρή­ματα και δεν θα κατα­λα­βαί­νετε τίποτα, καθώς δεν θα έχει κανένα αντί­κτυπο πια σ’ εσάς. Στο τέλος θα δίνετε όλα σας τα λεφτά εκεί και τότε θα έλθει η κατάρ­ρευσή σας καθώς θα κατα­φτά­νουν οι ληγ­μέ­νοι λογα­ρια­σμοί και δεν θα μπο­ρείτε πια να ξεφύ­γετε από τις συνέ­πειες του ανό­η­του και ακρι­βού τρό­που ζωής σας.

Σας προ­τεί­νουμε να ακο­λου­θή­σετε τις ακό­λου­θες στρα­τη­γι­κές επιβίωσης:

1.

Ξεκι­νή­στε κλεί­νο­ντας τα αυτιά σας στα ψέματα που λένε οι πολι­τι­κοί

και οι πολυ­ε­θνι­κές. Σβή­στε την τηλε­ό­ρασή σας και μη δίνετε σημα­σία πια στις δια­φη­μί­σεις. Η ζωή σας δεν θα γίνει καλύ­τερη αν αγο­ρά­ζετε τα προ­ϊ­ό­ντα που βλέ­πετε στις δια­φη­μί­σεις. Δεν χρειά­ζε­στε μεγα­λύ­τερη τηλε­ό­ραση ή ακρι­βό­τερο αυτο­κί­νητο. Τα παι­διά σας δεν θα γίνουν εξυ­πνό­τερα αν φορούν ακριβά ρούχα γνω­στών σχε­δια­στών. Στην πραγ­μα­τι­κό­τητα, αν αγο­ρά­ζετε τα προ­ϊ­ό­ντα που βλέ­πετε στις δια­φη­μί­σεις, τότε η ποιό­τητα ζωής σας θα υπο­βαθ­μι­στεί. Θα έχετε πολύ λιγό­τερα χρή­ματα, περισ­σό­τερο στρες και η οικο­γέ­νειά σας θα υπο­φέ­ρει από τα προ­βλή­ματα που προ­έρ­χο­νται από την οικο­νο­μική εξάντληση.

2.

Ο δανει­ζό­με­νος είναι δού­λος στον δανει­στή

. Αυτό είναι προ­φα­νές από τις περι­πέ­τειες της χώρας μας. Γι’ αυτό, σε προ­σω­πικό επί­πεδο, απο­φύ­γετε το χρέος σαν την πανού­κλα. Επί­σης, αν και η κατά­σταση πιθα­νώς να αλλά­ξει στο μέλ­λον και οι πιστω­τι­κές κάρ­τες να γίνουν ένας ακόμα ανα­χρο­νι­σμός, προς το παρόν είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τητα που πρέ­πει να λάβουμε υπόψη μας. Γι’ αυτό σας προ­τεί­νουμε να ακο­λου­θή­σετε τις παρα­κάτω στρα­τη­γι­κές, ως προς τα χρέη σας:

Ποτέ πια να μην χρη­μα­το­δο­τείτε κατα­στά­σεις άμυα­λης κατα­νά­λω­σης με την πιστω­τική σας κάρτα. Δεν χρειά­ζε­στε νέες τσά­ντες, παπού­τσια, γκά­τζετ, χρω­μιω­μένα εξαρ­τή­ματα για το αυτο­κί­νητό σας ή λαμπερά ρούχα με τερά­στιες ταμπέ­λες με το όνομα τους σχεδιαστή.

Ποτέ ξανά μην πάρετε δάνειο με εγγύ­ηση τον μισθό σας ή κάποιο ακί­νητό σας.

Μεί­νετε μακριά από ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ρια και μαγα­ζιά που αγο­ρά­ζουν χρυσό — θα τον χρεια­στείτε στο μέλλον!

Απο­πλη­ρώ­στε το στε­γα­στικό σας δάνειο όσο γίνε­ται πιο γρή­γορα. Όσο έχετε το ακί­νητο σας σε υπο­θήκη, ΔΕΝ είστε ο πραγ­μα­τι­κός του ιδιο­κτή­της, παρόλο που πλη­ρώ­νετε όλα τα τέλη και τις υπο­χρε­ώ­σεις του. Και τη στιγμή που θα χάσετε από­τομα το εισό­δημά σας, μπο­ρεί να βρε­θείτε ξαφ­νικά στον δρόμο, άστε­γοι, ενώ ο τρα­πε­ζί­της θα μετράει τα λεφτά του από την επι­κερδή συμ­φω­νία που έκανε σε βάρος σας.

Αν μπο­ρείτε, πλη­ρώ­νετε επι­πλέον χρή­ματα ένα­ντι του κεφα­λαίου του δανείου κάθε μήνα για να μειώ­νε­ται ο τόκος στη διάρ­κεια του δανείου. Δείτε τους όρους της συμ­φω­νίας που έχετε κάνει με την τρά­πεζα και αν δεν μπο­ρείτε να απο­πλη­ρώ­σετε νωρί­τερα, αλλάξτε τράπεζα!

Μην πάρετε ποτέ ξανά επι­σκευα­στικό, εορ­το­δά­νειο ή δια­κο­πο­δά­νειο ή οποιο­δή­ποτε άλλο κατα­να­λω­τικό δάνειο, ακόμα και αν σας το προ­φέ­ρουν με μικρό επι­τό­κιο (που αυξά­νει εύκολα μετά). Ποτέ, μα ποτέ μην ανα­χρη­μα­το­δο­τή­σετε χρέος από πιστω­τική κάρτα με κάποιο κατα­να­λω­τικό δάνειο, βάζο­ντας υπο­θήκη το σπίτι σας. Αυτό θέτει σε κίν­δυνο το σπίτι σας για κάποιες δικές σας ανό­η­τες κατα­να­λω­τι­κές συνή­θειες! Οι άνθρω­ποι με χαμηλά εισο­δή­ματα θα πρέ­πει να είναι πολύ προ­σε­κτι­κοί για τυχόν επι­θε­τικά δάνεια. Αν η περιου­σία σας είναι χωρίς βάρη, σε καμία περί­πτωση μην βάλετε υποθήκη!

Ένα σπίτι χωρίς χρέος είναι μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες στρα­τη­γι­κές επι­βί­ω­σης

για τους δύσκο­λους και­ρούς που έρχο­νται. Φυσικά, αν το κρά­τος σας αφή­σει να το έχετε και δεν το κατα­σχέ­σει ένα­ντι φόρων ή του ενοι­κίου που δεν του κατα­βά­λετε για να το έχετε. Το μέλ­λον είναι αβέ­βαιο και η όποια απο­λυ­ταρ­χία που πιθα­νώς να ξεπη­δή­σει από τις συν­θή­κες, ορι­σμέ­νες φορές οδη­γεί τα πράγ­ματα σε αδιέ­ξο­δες και αντι­πα­ρα­γω­γι­κές καταστάσεις.

Μια από τις ισχυ­ρό­τε­ρες στρα­τη­γι­κές επι­βί­ω­σης που έχετε είναι να παλέ­ψετε για να αλλά­ξουν τα πράγ­ματα. Για παρά­δειγμα, πρό­σφατα στην Ισλαν­δία έχουν προ­βεί σε σει­σά­χθεια όλου του χρέ­ους στο εσω­τε­ρικό. Αυτό επι­τρέ­πει στην ισλαν­δική οικο­νο­μία να ξεκι­νή­σει από την αρχή. Το πρό­βλημα είναι κατά βάση πολι­τικό και όχι οικο­νο­μικό και ας σας λένε το αντί­θετο τα κανάλια.

3.

Συγκα­τοι­κή­στε.

Πάνω από μια οικο­γέ­νειες μπο­ρούν να ζουν μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι, αρκεί να υπάρ­χει αρμο­νία, συμπα­ρά­σταση και πραγ­μα­τική αλλη­λεγ­γύη (όχι ευρω­παϊ­κού τύπου). Σύντομα θα ξημε­ρώ­σει η μέρα που οι πολί­τες χαμη­λών εισο­δη­μά­των δεν θα μπο­ρούν να ζουν μόνοι τους σε ένα σπίτι, εκτός αν αυτό είναι δικό τους και χωρίς χρέη ή αν είναι τυχε­ροί να συμ­με­τέ­χουν σε κάποιο πρό­γραμμα εργα­τι­κών κατοι­κιών (που τώρα καταρ­γού­νται κι αυτά). Το ίδιο ισχύει για μητέ­ρες μόνες με παι­διά. Δύο ή τρεις μικρές οικο­γέ­νειες που ζουν μαζί μπο­ρούν να επι­βιώ­σουν με πολύ λιγό­τερα χρή­ματα απ’ όσα θα χρεια­ζό­ντου­σαν αν είχαν δικό τους χωρι­στό νοι­κο­κυ­ριό. Η συγκα­τοί­κηση είναι μια λύση ανά­γκης που όμως μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε ένα πολύ υψη­λής ποιό­τη­τας τρόπο ζωής με όλους να συνει­σφέ­ρουν στο κοινό καλό. Τα παι­διά θα έχουν άλλα παι­διά να μεγα­λώ­νουν, όσοι δεν δου­λεύ­ουν έξω θα μπο­ρούν να συντη­ρούν εύκολα το σπίτι και να μαγει­ρεύ­ουν. Το βασικό είναι η αρμο­νία και η προ­σοχή στις σχέσεις.

Η συγκα­τοί­κηση μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει και για την αγορά σπι­τιού. Τρεις οικο­γέ­νειες μπο­ρούν να συμ­μα­χή­σουν και να αγο­ρά­σουν ένα τερά­στιο σπίτι (αρκεί να μπο­ρούν να αντε­πε­ξέλ­θουν στα τέλη και στους φόρους).

4.

Αν μπο­ρείτε και οι συν­θή­κες το επι­τρέ­πουν, εγκα­τα­λείψτε το αυτο­κί­νητο.

Αυτό είναι μια επι­λογή που στο μέλ­λον θα σας γλι­τώ­σει πολλά χρή­ματα. Η λει­τουρ­γία του αυτο­κι­νή­του είναι ήδη ακριβή με το κόστος των καυ­σί­μων, τα τέλη, το δάνειο από­κτη­σης, το κόστος της ασφά­λειας και της οδι­κής βοή­θειας. Όπως πάνε τα πράγ­ματα, σύντομα αυτό θα αυξη­θεί κατα­κό­ρυφα. Πλέον είναι πολύ πιο συμ­φέ­ρον να παίρ­νετε το λεω­φο­ρείο ή το μετρό και καμιά φορά ταξί ή να νοι­κιά­ζετε ένα αυτο­κί­νητο μερι­κές φορές το χρόνο, παρά να έχετε στην κατοχή σας αυτο­κί­νητο. Αυτό σημαί­νει βέβαια πως θα πρέ­πει να ζείτε σε μια περιοχή με κάποιες συγκοι­νω­νίες και πρό­σβαση σε εμπο­ρι­κές περιο­χές. Αν ζείτε σε περιο­χές αμι­γούς κατοι­κίας πάνω σε λόφους μακριά από το εμπο­ρικό κέντρο του δήμου που ζείτε, ξανα­σκε­φθήτε το. Η αλλαγή κατοι­κίας σας συμ­φέ­ρει από κάθε άποψη.

5.

Μην αγο­ρά­ζετε άλλα και­νούρ­για πράγ­ματα.

Μειώ­στε, ξανα­χρη­σι­μο­ποι­ή­στε, ανα­κυ­κλώ­στε, επι­σκευά­στε, ξανα­φτιάξτε, ανε­χθήτε ή ζήστε χωρίς αυτά. Αγο­ρά­στε πράγ­ματα από παζά­ρια και στο­κά­δικα. Μην αγο­ρά­ζετε και­νούρ­για έπι­πλα για να ται­ριά­ζουν με τις κουρ­τί­νες σας. Μην αγο­ρά­ζετε και­νούρ­γιες συσκευές γιατί τις είδατε στην τηλε­ό­ραση, ακριβά ρούχα και είδη δια­κό­σμη­σης για το σπίτι σας. Πάντα να κοι­τά­ζετε την αγορά μετα­χει­ρι­σμέ­νων πριν κοι­τά­ξετε αλλού. Μόνο αν δεν βρείτε εκεί αυτό που ψάχνετε, τότε και μόνο τότε, κοι­τάξτε στα και­νούρ­για. Αν αγο­ρά­ζετε για να καλύ­ψετε κάποιες συναι­σθη­μα­τι­κές και όχι πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες, ανα­ζη­τή­στε βοή­θεια από ψυχο­λόγο. Ποτέ μην ξοδεύ­ετε χρή­ματα για να αισθαν­θείτε καλύ­τερα ή γιατί είστε ανα­στα­τω­μέ­νοι για κάτι.

6.

Να χρη­σι­μο­ποιείτε ενέρ­γεια με εξαι­ρε­τική προ­σοχή.

Μην ξοδεύ­ετε ρεύμα και αντι­κα­τα­στή­στε όλες τις λάμπες σας με λάμπες οικο­νο­μίας ή LED. Ξεφορ­τω­θήτε τις παλιές ενερ­γο­βό­ρες ηλε­κτρι­κές συσκευές. Εγκα­τα­στή­στε ηλιακό θερ­μο­σί­φωνα, αν μπο­ρείτε, η επέν­δυση αξί­ζει στη χώρα μας. Μαγει­ρεύ­ετε με γκάζι. Το κόστος του ρεύ­μα­τος αυξά­νε­ται και σύντομα αυτό θα γίνει πολύ χει­ρό­τερο. Σκε­φθήτε επί­σης έξω από το κουτί. Εγκα­τα­στή­στε μικρά ηλιακά πάνελ, μπα­τα­ρίες και μια μονάδα ελέγ­χου. Με αυτό τον τρόπο θα εξα­σφα­λί­σετε πως θα έχετε του­λά­χι­στον φως το βράδυ. Δεν χρειά­ζε­ται να μπείτε στην περι­πέ­τεια να που­λάτε το ρεύμα στην ΔΕΗ με ακρι­βές κατα­σκευές, που δεν είναι καθό­λου βέβαιο ότι θα συνε­χί­σει να επι­δο­τεί­ται. Δεν είναι ιδιαί­τερα δύσκολο να εγκα­τα­στή­σετε τα δικά σας φτηνά μονο­κρυ­σταλ­λικά ηλιακά πάνελ (σε αντί­θεση με τα ακριβά πολυ­κρυ­σταλ­λικά), τα οποία μπο­ρείτε να φτιά­ξετε οι ίδιοι, για να σας προ­σφέ­ρουν φως σε συν­δυα­σμό με λάμπες LED ή ρεύμα για το laptop, το ραδιό­φωνο ή την τηλε­ό­ρασή σας. Το Ίντερ­νετ είναι γεμάτο με οδη­γίες πώς να τα κατα­σκευά­σετε. Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τητα είναι δευ­τε­ρεύ­ουσα προ­τε­ραιό­τητά σας, καθώς δεν θέλετε να που­λή­σετε ρεύμα, αλλά να κατα­να­λώ­νετε μικρές ποσότητες.

7. Αρχί­στε να απα­σχο­λή­στε μερικά με κάτι που κάνετε παράλ­ληλα με την κύρια απα­σχό­λησή σας, αν έχετε.

Ανα­πτύξτε μια τέχνη και γίνετε καλοί σ’ αυτή.

Σύντομα αυτό μπο­ρεί να γίνει η κύρια απα­σχό­ληση σας. Τούτο μπο­ρεί να είναι κάτι απλό, όπως το να ψήνετε ψωμί, να φτιά­χνετε πίτες από το σπίτι, να καλ­λιερ­γείτε κήπους, να πλέ­νετε και να σιδε­ρώ­νετε για άλλους. Αγο­ρά­στε φτηνά κάποια πράγ­ματα και που­λή­στε τα για ένα μικρό κέρ­δος σε παζά­ρια ή σε αγο­ρές ανταλ­λα­γής ειδών που εμφα­νί­ζο­νται δειλά-δειλά. Καθα­ρί­στε σπί­τια. Καλ­λιερ­γή­στε λαχα­νικά και που­λή­στε τα στη γει­το­νιά σας. Μάθετε να φτιά­χνετε ψωμί και τυριά. Ποτέ μα ποτέ μην μπείτε σε κατα­στά­σεις που κάποιοι θα σας διδά­σκουν πώς να βγά­ζετε λεφτά ή να γίνετε μέλος πολυ­ε­πί­πε­δων πυρα­μι­δι­κών ομά­δων πωλή­σεων. Ανα­πτύξτε μια τίμια δου­λειά, προ­σφέ­ρετε υπη­ρε­σίες ή προ­ϊ­ό­ντα που οι άνθρω­ποι χρειά­ζο­νται σε τακτική βάση. Διδάξτε τα παι­διά σας να κάνουν το ίδιο.

8.

Καλ­λιερ­γή­στε όσα περισ­σό­τερα τρό­φιμα μπο­ρείτε.

Φυτέψτε πράγ­ματα που σας αρέ­σει να τρώτε, που είναι εύκολα να καλ­λιερ­γη­θούν και που έχουν μεγάλη αξία. Αν έχετε δική σας ακί­νητη περιου­σία, φυτέψτε δέντρα που παρά­γουν φρούτα και καρύ­δια, αλλά και θάμνους με βατό­μουρα. Με αυτά μπο­ρείτε να φτιά­χνετε φρέ­σκες μαρ­με­λά­δες, ζελέ και πίτες. Φτιάξτε τυριά και γίνετε καλοί σ’ αυτό. Όταν καλ­λιερ­γείτε τρό­φιμα ή μεγα­λώ­νετε οικό­σιτα ζώα είναι σαν να φυτρώ­νει χρήμα στον ίδιο σας τον κήπο. Ακο­λου­θή­στε τις οδη­γίες για την καλ­λιέρ­γεια τρο­φί­μων αλλού στον ιστό­τοπό μας. Μαγει­ρεύ­ετε με απλά καθη­με­ρινά υλικά και βότανα. Ψωνί­ζετε με φειδώ και έξυπνα.

9.

Απο­τα­μιεύ­ετε χρή­ματα κάθε μήνα.

Ακόμα και αν είναι 5 ευρώ, ή ίσως 10 δραχ­μές αύριο, από κάθε μισθό που παίρ­νετε, να το φυλάτε. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλή­ξεις και τα έκτα­κτα έξοδα μπο­ρούν να σας στεί­λουν στο ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ριο, στο μαγαζί αγο­ράς χρυ­σού ή να σας τινά­ξουν στον αέρα τις πιστω­τι­κές κάρ­τες που σας έχουν απο­μεί­νει. Αυτά οδη­γούν πολ­λές φορές σε πραγ­μα­τικά οικο­νο­μικά προ­βλή­ματα. Να κρα­τάτε πάντα κάποια χρή­ματα για φαγητό και πάντα να έχετε από­θεμα βασι­κών τρο­φί­μων για 2–3 μήνες μέσα στα ντου­λά­πια σας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μονώ­σετε τον εαυτό σας από τις από­το­μες αλλα­γές στις τιμές των τρο­φί­μων στα σου­περ­μάρ­κετ και τους κιν­δύ­νους ξαφ­νι­κών κατα­στά­σεων ανά­γκης και κρίσεων.

10.

Προ­σέ­χετε την παγίδα των δύο εισο­δη­μά­των.

Πολ­λές οικο­γέ­νειες νιώ­θουν πως τους αρκούν δύο εισο­δή­ματα για να επι­βιώ­σουν. Πολ­λές φορές αυτό όντως ισχύει. Παρόλα αυτά, με τις πρό­σφα­τες αλλα­γές στα εργα­σιακά και την πορεία των μισθών, τίποτα δεν είναι σίγουρο πια, ακόμα και για τους δημό­σιους υπάλ­λη­λους. Θα πρέ­πει να καθί­σετε να υπο­λο­γί­σετε αν τα δύο εισο­δή­ματα σας φτά­νουν. Αν έχετε παι­διά, υπο­λο­γί­στε αν το κόστος της εργα­σίας των γονέων καλύ­πτε­ται από το εισό­δημα. Υπο­λο­γί­στε κάποια επι­πλέον έξοδα όπως τη μετα­φορά των παι­διών στον παι­δικό σταθμό ή στους παπ­πού­δες ή το κόστος της μπέι­μπι σίτερ. Παράλ­ληλα, ο επι­πλέον χρό­νος που ξοδεύει ένας γονιός εργα­ζό­με­νος από το σπίτι, πιθα­νώς να γλι­τώ­σει χρή­ματα από άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες, όπως τα μετα­φο­ρικά από και προς την εργα­σία. Ένας γονιός που δου­λεύει από το σπίτι μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει σε οικο­γε­νειακή επι­χεί­ρηση μερι­κής απα­σχό­λη­σης η οποία θα μπο­ρούσε να έχει στη­θεί. Επί­σης μην ξεχνάτε πως αν τα πράγ­ματα πάνε στο χει­ρό­τερο, η διδα­σκα­λία των παι­διών μας στο σπίτι, του­λά­χι­στον στο επί­πεδο δημο­τι­κού ή αν είστε άνερ­γος καθη­γη­τής, είναι δυνατή και πολ­λές φορές μια μεγάλη ευλο­γία για τις οικογένειες.

11.

Μην υπο­κύ­ψετε στην απελ­πι­σία και μην αισθά­νε­στε λύπηση για τον εαυτό σας.

Να σπέρ­νετε ευλο­γία και καλο­σύνη και θα θερί­σετε ευλο­γία και καλο­σύνη. Να ζείτε πιο φει­δωλά και βιώ­σιμα. Δεν θα σας κάνει αυτό πολί­τες δευ­τέ­ρας κατη­γο­ρίας, αλλά θα σας οδη­γή­σει σε ένα τρόπο ζωής με ευη­με­ρία και χωρίς πολλά προ­βλή­ματα. Από εδώ και πέρα θα πρέ­πει να νιώ­θουμε λύπη για τους ανθρώ­πους που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι σε έναν υπερ­κα­τα­να­λω­τικό τρόπο ζωής και επι­διώ­κουν να τον δια­τη­ρή­σουν έτσι. Η αυτο­ε­κτί­μησή τους εξαρ­τά­ται άμεσα από το πόσα πράγ­ματα έχουν στην κατοχή τους. Δεν είναι ποτέ ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι, πάντα θέλουν ολο­ένα και περισ­σό­τερα πράγ­ματα, θέλουν και­νούρ­για πράγ­ματα, θέλουν καλύ­τερα πράγ­ματα. Αν δεν ξοδεύ­ουν χρή­ματα για να το πετύ­χουν αυτό, τότε νιώ­θουν κατά­θλιψη. Μπο­ρεί να έχουν ακριβά ρούχα και πολλά πράγ­ματα στην κατοχή τους, όμως στην πραγ­μα­τι­κό­τητα δεν είναι τίποτε άλλο από σκλά­βοι των τρα­πε­ζών, των πολυ­ε­θνι­κών και των εται­ρειών πιστω­τι­κών καρ­τών. Αυτοί οι άνθρω­ποι θα αντι­με­τω­πί­σουν μεγάλη δυσκο­λία και θα έχουν πολλά προ­βλή­ματα μέχρι να προ­σαρ­μο­στούν στις πραγ­μα­τι­κό­τη­τες της ζωής τα επό­μενα χρό­νια. Αν το κατα­φέ­ρουν ποτέ…

Όσο ακο­λου­θείτε αυτές τις στρα­τη­γι­κές, τόσο περισ­σό­τερο θα έχετε περισ­σό­τερο έλεγχο πάνω στη ζωή σας και θα είστε λιγό­τερο ευά­λω­τοι σε κρί­σεις και κατα­στά­σεις εκτά­κτου ανά­γκης. Αν ανα­διορ­γα­νώ­σετε τη ζωή σας, θα μειώ­σετε το στρες, τον κίν­δυνο και τα ψυχο­λο­γικά προ­βλή­ματα που μας πνί­γουν όλους. Και το πιο σημα­ντικό: Θα έχετε περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να επι­βιώ­σετε στους πολύ δύσκο­λους και­ρούς που ξημερώνουν.

ΠΗΓΗ

Loading...

36 thoughts on “Οικογενειακές στρατηγικές επιβίωσης

 1. Μάγδα Λίγδα says:

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΜΙΑ ΕΝΝΙΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ
  ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΖΟΥΣΕ ΤΩΡΑ
  ΣΗΜ.Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥ ΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΧ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ
  ΜΑΓΔΑ

 2. Ανώνυμος says:

  χρησιμό, αλλά ειναι πολύ αργά τώρα πια ελάχιστους αφορά πλέον αυτό το άρθρο και είναι αυτοί που έτσι ζουν χρόνια πριν… αυτά έπρεπε να είχαν ειπωθεί εδώ και δέκα χρόνια

 3. Ανώνυμος says:

  Μεί­νετε μακριά από ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ρια και μαγα­ζιά που αγο­ρά­ζουν χρυσό — θα τον χρεια­στείτε στο μέλλον!

 4. Ανώνυμος says:

  τι δεν καταλαβαίνεις? μην πουλάτε απο τώρα τις πλάκες χρυσού που όλοι έχουμε !!!για ευρώ γιατι στη δύσκολη τις κανεις τραμπα με τρόφιμα

  • Ανώνυμος says:

   εγώ που προτίμησα να ξοδεύω λίγα λίγα όσα μπορώ για να αποθηκεύσω λίγα βασικά τρόφιμα (αντί να τα παίζω τα χρήματα σε πυραμίδες), δεν τα ανταλλάσω με χρυσό για κανένα λόγο πάντως.
   1) γιατί σε εκείνες τις συνθήκες δεν θα μπορώ να ελέγξω τη γνησιότητά του
   2) γιατί κάτι που είναι ζωτικά χρήσιμο το ανταλλάσω μόνο με κάτι ζωτικά χρήσιμο για μένα που δεν θα το έχω. Να δώσω λίγο από το λάδι μου π.χ. για μια κουτσουλιά χρυσό; γιατί ; επειδή εάν και εφόσον ζήσω, εάν και εφόσον εξομαλυνθεί η κατάσταση (άγνωστο ως πότε θα κρατήσει) να έχω κάνει περιουσία; κι όταν μου τελειώσει το λάδι θα φάω το τουβλάκι;

 5. Ανώνυμος says:

  αν εξαιρέσει κανείς τις συμβουλές περί χρηματοοικονομικών που είναι πολύ σωστές αλλά και διαχρονικές (δηλαδή δεν είναι συμβουλές για το παρόν, στο παρόν όλα αυτά είναι καμμένα), όλα τα υπόλοιπα δεν είναι ΖΩΗ είναι επιβίωση…. έτσι ζούμε και τώρα, δε χρειαζόμασταν συμβουλές.
  Τον τρόπο να αρχίσουμε να ξαναζούμε ψάχνουμε, τον τρόπο για να επιβιώσουμε τον γεννάει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δε χρειάζεται να τον διαβάσουμε κάπου

 6. becky ovia says:

  Γεια σας, είμαι η κ. Becky Ovia, ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα δάνειο που δίνει τη ζωή του χρόνου δάνεια ευκαιρία. Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να καθαρίσετε τα χρέη σας ή χρειάζεστε ένα δάνειο κεφαλαίου για να βελτιώσει την επιχείρησή σας; έχετε ήδη απορριφθεί από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά οργανισμούς; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο σταθεροποίησης ή μια υποθήκη; αναζήτηση όχι περισσότερο, όπως είμαστε εδώ για να κάνουμε όλα τα οικονομικά προβλήματά σας ένα πράγμα του παρελθόντος. Εμείς ταμεία δανείων σε ιδιώτες που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια, που έχουν μια κακή πιστωτική ή χρειάζονται χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς, να επενδύσουν στις επιχειρήσεις σε ποσοστό 2%. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να σας ενημερώσω ότι έχουμε καταστήσει αξιόπιστη και των δικαιούχων βοήθειας και θα είναι πρόθυμοι να σας προσφέρει ένα δάνειο. Έτσι, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail στη διεύθυνση: (beckyovia99@live.co.uk)

 7. smith white says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσει τα οικονομικά προβλήματά σας και να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας ή να αυξήσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας; αν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: smithiwhite@gmail.com

 8. WORLD LOAN says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσουν τα οικονομικά προβλήματά σας και επίσης να ξεκινήσει την επιχείρησή σας ή για να αυξήσει την επιχείρησή σας ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ; ΑΝ ΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ EMAIL: worldloancompany3@gmail.com

 9. Ανώνυμος says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσει τα οικονομικά προβλήματά σας, αλλά και να επενδύσουν στην επιχείρησή σας ή να αυξήσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας; αν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 10. clack packer says:

  dzień dobry
  Czy potrzebujesz pożyczki lub odrzucona przez bank tutaj jest okazja, aby być szczęśliwy ponownie Globalny Kredyt Firm są tutaj, aby położyć kres wszystkich problemów i zmartwień, Oferujemy kredyty dla osób fizycznych, firm i współpracy organów na poziomie 2% odsetek w okresie od 1-40 długości lat.Minimalna kwota, którą można wypożyczyć $ 1,000.00 dolarów na maksymalnie $ 10.Million. przeszliśmy przez rząd federalny więc kraj jest do udzielania pożyczek na linii ludzi, którzy są zainteresowani mogą skontaktować się z nami poprzez e-mail: info.globalloanfirm101@gmail.com, nie wahaj się zadawać pytań, czekamy na szybką odpowiedź i wniosek , dziękuję

 11. adrianne scott says:

  Good Day Όλοι εδώ,,
  Είμαι τόσο χαρούμενος σήμερα ότι εγώ μόλις πάρει ένα δάνειο από την εν λόγω εταιρεία σε απευθείας σύνδεση, τους οποίους ήρθα σε επαφή εδώ σε απευθείας σύνδεση, ένα δάνειο των $ 50,000.00USD μόλις πιστωθεί στον λογαριασμό μου σήμερα το πρωί, παρακαλώ, αν σας ενδιαφέρει να πάρει ένα δάνειο σε επαφή τους τώρα και να πάρει το δάνειό σας,,, το όνομά μου είναι Rachel swanker από ενιαίο κράτος, σας υπόσχομαι με τη ζωή μου, ότι τη στιγμή που θα επικοινωνήσετε μαζί τους θα πάρει το δάνειό σας κάτω από δύο ημέρες, αν είμαι ξαπλωμένη για να σας αφήσει όλη μου την οικογένεια χαθεί με το ατύχημα, μόνο επικοινωνήσετε μαζί τους αν χρειάζεστε ένα δάνειο που είναι νόμιμη εταιρεία που είναι έτοιμη να βοηθήσει τους φτωχούς εδώ είναι το email τους adriannescott79@gmail.com

 12. Pastor Andrew Rio says:

  Χρειάζεται επειγόντως ένα δάνειο; Ψάχνετε για μια φθηνή, γρήγορη και εύκολη δάνειο για τις επιχειρήσεις; Δεν ανησυχούν περισσότερο, επειδή μπορούμε να σας προσφέρουμε το ποσό του δανείου που χρειάζεστε. επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail: cashcityloanlender@hotmail.com

 13. Morgan Dorcas says:

  Γεια σας,
  Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό ότι η κ Morgan Δορκάς, ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα δάνειο έχει ανοίξει μια οικονομική ευκαιρία για όλους που έχουν ανάγκη από κάθε οικονομική βοήθεια. Δίνουμε έξω δάνειο με επιτόκιο 2% σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες με σαφή και κατανοητό τρόπο και την κατάσταση. επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail στη διεύθυνση: believersloanfirm@gmail.com

 14. Harvard Smith says:

  Γεια σας, είμαι ο κ Χάρβαρντ Smith, ένας ιδιώτης δανειστής δανείου που.
  δίνει χρόνο ζωής δανείων ευκαιρία.
  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να καθαρίσετε τα χρέη σας ή θα πρέπει να έχετε ένα δάνειο κεφαλαίου.
  να βελτιώσει την επιχείρησή σας;
  έχετε ήδη απορριφθεί από
  τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών;
  Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο σταθεροποίησης ή μια υποθήκη;
  αναζήτηση τίποτα περισσότερο, όπως είμαστε εδώ για να κάνουμε όλα τα οικονομικά προβλήματά σας ένα πράγμα.
  του παρελθόντος. Εμείς ταμεία δανείων σε ιδιώτες
  που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια, που έχουν μια κακή πιστωτική ή χρειάζονται χρήματα.
  να πληρώσει τους λογαριασμούς, να επενδύσουν στις επιχειρήσεις σε ποσοστό 2%. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό.
  μέσο για να σας ενημερώσω ότι έχουμε καταστήσει αξιόπιστη και δικαιούχο βοήθεια και.
  θα είναι πρόθυμοι να σας προσφέρουν μια loan.So επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  Datas δανειολήπτη

    1) Ονοματεπώνυμο: ………………………… …………… ……….
    2) Χώρα: ………………………… ……………. ………….
    3) Διεύθυνση: ………………………… ……………. …………
    4) Κράτος: ………………………… ……………. ………….. ..
    5) Φύλο: ………………………… ……………. ………….. ….
    6) Οικογενειακή Κατάσταση: ………………………… …………… ….
    7) Επάγγελμα: ………………………… ……………. …….
    8) Τηλέφωνο: ………………………… …………… …
    9) Επί του παρόντος, η θέση σε χώρο εργασίας: …………………
    10) Μηνιαίο εισόδημα: ………………………… ……………
    11) Ποσό δανείου που απαιτείται: ………………………… …….
    12) Διάρκεια δανείου: ………………………… …………… …
    13) Σκοπός του δανείου: ………………………… …………..
    14) Θρησκεία: ………………………… ……………. ……….
    15) Έχετε υποβάλει αίτηση πριν από ……………………….. ….

    Ευχαριστώ,
  Ο κ Χάρβαρντ Σμιθ

 15. villaspin anderson says:

  Γεια σας,
  Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό ότι η κ Villaspin Άντερσον, ένας ιδιώτης δανειστής δανείου έχει ανοίξει μια οικονομική ευκαιρία για όλους που έχουν ανάγκη από κάθε οικονομική βοήθεια. Δίνουμε έξω δάνειο με επιτόκιο 2% σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες με σαφή και κατανοητό τρόπο και την κατάσταση. επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail στο (villaspinanderson@outlook.com)

 16. merit hope says:

  Γεια σας,
  Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό ότι η κ αξία ελπίδα, ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα δάνειο έχει ανοίξει μια οικονομική ευκαιρία για όλους που έχουν ανάγκη από κάθε οικονομική βοήθεια. Δίνουμε έξω δάνειο με επιτόκιο 2% σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες με σαφή και κατανοητό τρόπο και την κατάσταση. επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail στο: (merithope6@gmail.com)

 17. Jerry Kelly says:

  Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο Χριστούγεννα σήμερα;
  Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για να πληρώσει το χρέος σας; Ή Είστε στην ανάγκη ενός δανείου επιχείρηση. χρειάζεστε ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι;
  Τύπος του δανείου που χρειάζεστε. είμαστε έτοιμοι να σας παρέχει οποιοδήποτε τύπο δανείου. Ο κ Kelly Jerry είναι αξιόπιστη για να σας δανείσει οποιοδήποτε ποσό του δανείου. από 3000Euros να 72,000,000,000Euros. Επικοινωνήστε μαζί μας στο kellyjerry040@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  όνομα:
  Ηλικία:
  Φύλο:
  Χώρα:
  ποσό:
  διάρκεια:
  Τηλέφωνο:
  Μηνιαίο Εισόδημα:
  Τύπος του δανείου:
  Μιλάτε αγγλικά:
  Έχετε scammed πριν από:
  Επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας του απατεώνας:

  Περιμένουμε σας απαντήσω. να προβεί στη μεταβίβαση.
  Χαιρετισμοί
  Ο κ Kelly Τζέρι.

 18. FRED LARRY LOAN COMPANY PLC says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή σας ή για οποιονδήποτε σκοπό; Είμαστε πιστοποιημένοι και νομικά και διεθνής δανειστής δανείου άδεια, προσφέρουμε τα δάνεια προς τις εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες, σε προσιτή επιτόκιο του 2%, μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια, ή ακόμα και αν έχετε την κακή πίστωση, θα επεξεργαστούμε του δανείου σας το συντομότερο λάβουμε την αίτησή σας.
  Είμαστε ένα ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Έχουμε δημιουργήσει μια εξαιρετική φήμη κατά τη διάρκεια των ετών για τους διάφορους τύπους δανείων για χιλιάδες πελάτες μας. Παρέχουμε εγγυημένη υπηρεσίες δάνειο οποιοδήποτε αριθμό των πολιτών και μη πολιτών, που προσφέρουν εύκολη προσωπικά δάνεια, εμπορικές / επιχειρηματικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης / χρηματοδότησης εξοπλισμό, δάνειο σταθεροποίησης χρέους, ενυπόθηκων δανείων, για όλους τους πολίτες και μη-πολίτες ως καλό ή κακή πιστωτική ιστορία. Αν σας ενδιαφέρει η προσφορά μας σας δάνειο υψηλότερες συμβουλές, παρακαλούμε συμπληρώστε τις πληροφορίες και να επιστρέψει σε μας για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτό το email {} fredlarryloancompany@gmail.com εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο λάβουμε σας λεπτομέρειες του δανείου.
  Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας και να τους δώσουμε μια ασφαλή υπηρεσία, τα πακέτα μας περιλαμβάνουν:
  * Στεγαστικό Δάνειο
  * Δάνειο Αυτοκινήτου
  * Στεγαστικό δάνειο
  * Επιχειρηματικό δάνειο
  * Διεθνής δάνειο
  * Προσωπικό δάνειο
  * Δάνειο όλων των ειδών,
  Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ασφάλιση και δεν πιστωτικό έλεγχο, 100% εγγύηση ικανοποίησης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας πείτε τι θέλετε και εμείς σίγουρα θα κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. (FRED LARRY ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.). λέει ναι όταν οι τράπεζες σας πούμε ΟΧΙ. Τέλος, έχουμε τη χρηματοδότηση μικρής κλίμακας πιστωτικής σταθερή, μεσάζοντες, μικρά χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για εμάς απεριόριστο κεφάλαιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες πηγαίνετε να πάρετε επείγουσα δάνειο σας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως, απαντήστε σε αυτό το email: fredlarryloancompany@gmail.com
  Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το επιτόκιο του δανείου είναι 2% ετησίως, την καλοσύνη να πάρετε πίσω σε μας τώρα, αν ενδιαφέρονται.
  Με τις καλύτερες ευχές.

 19. FRED LARRY LOAN COMPANY PLC says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή σας ή για οποιονδήποτε σκοπό; Είμαστε πιστοποιημένοι και νομικά και διεθνής δανειστής δανείου άδεια, προσφέρουμε τα δάνεια προς τις εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες, σε προσιτή επιτόκιο του 2%, μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια, ή ακόμα και αν έχετε την κακή πίστωση, θα επεξεργαστούμε του δανείου σας το συντομότερο λάβουμε την αίτησή σας.
  Είμαστε ένα ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Έχουμε δημιουργήσει μια εξαιρετική φήμη κατά τη διάρκεια των ετών για τους διάφορους τύπους δανείων για χιλιάδες πελάτες μας. Παρέχουμε εγγυημένη υπηρεσίες δάνειο οποιοδήποτε αριθμό των πολιτών και μη πολιτών, που προσφέρουν εύκολη προσωπικά δάνεια, εμπορικές / επιχειρηματικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης / χρηματοδότησης εξοπλισμό, δάνειο σταθεροποίησης χρέους, ενυπόθηκων δανείων, για όλους τους πολίτες και μη-πολίτες ως καλό ή κακή πιστωτική ιστορία. Αν σας ενδιαφέρει η προσφορά μας σας δάνειο υψηλότερες συμβουλές, παρακαλούμε συμπληρώστε τις πληροφορίες και να επιστρέψει σε μας για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτό το email {} fredlarryloancompany@gmail.com εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο λάβουμε σας λεπτομέρειες του δανείου.
  Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας και να τους δώσουμε μια ασφαλή υπηρεσία, τα πακέτα μας περιλαμβάνουν:
  * Στεγαστικό Δάνειο
  * Δάνειο Αυτοκινήτου
  * Στεγαστικό δάνειο
  * Επιχειρηματικό δάνειο
  * Διεθνής δάνειο
  * Προσωπικό δάνειο
  * Δάνειο όλων των ειδών,
  Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ασφάλιση και δεν πιστωτικό έλεγχο, 100% εγγύηση ικανοποίησης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας πείτε τι θέλετε και εμείς σίγουρα θα κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. (FRED LARRY ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.). λέει ναι όταν οι τράπεζες σας πούμε ΟΧΙ. Τέλος, έχουμε τη χρηματοδότηση μικρής κλίμακας πιστωτικής σταθερή, μεσάζοντες, μικρά χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για εμάς απεριόριστο κεφάλαιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες πηγαίνετε να πάρετε επείγουσα δάνειο σας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως, απαντήστε σε αυτό το email: fredlarryloancompany@gmail.com
  Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το επιτόκιο του δανείου είναι 2% ετησίως, την καλοσύνη να πάρετε πίσω σε μας τώρα, αν ενδιαφέρονται.
  Με τις καλύτερες ευχές.

 20. Green Witch says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσει τα οικονομικά προβλήματα σας και να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας ή να αυξήσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας; αν ναι επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Δάνειο προσφορά από αξιόπιστη πηγή

 21. FRANKLIN BROWN says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσει τα οικονομικά προβλήματα σας και να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας ή να αυξήσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας; αν ναι επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Δάνειο Προσφορά

 22. Mic Tson says:

  Γεια σας,

  Ψάχνετε για ένα δάνειο σταθεροποίησης χρέους, ακάλυπτο δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο,
  στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, φοιτητικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, επιχειρηματικών κεφαλαίων,,,
  κλπ ..! Είμαι ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα, θα χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και
  τα άτομα με χαμηλό επιτόκιο και προσιτό επιτόκιο του 2%. e-mail στη διεύθυνση:
  Infomw515@gmail.com

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Το όνομά σας:
  Τηλέφωνο:
  Πόλη σας.:
  Η χώρα σας:
  Δάνειο Ποσό που απαιτείται:
  Διάρκεια Δανείου:
  Μηνιαίο εισόδημα:
  Φύλο:
  Ζητήσατε δάνειο πριν ….;
  Eric Morris

 23. Mic Tson says:

  Γεια σας,

  Ψάχνετε για ένα δάνειο σταθεροποίησης χρέους, ακάλυπτο δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο,
  στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, φοιτητικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, επιχειρηματικών κεφαλαίων,,,
  κλπ ..! Είμαι ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα, θα χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και
  τα άτομα με χαμηλό επιτόκιο και προσιτό επιτόκιο του 2%. e-mail στη διεύθυνση:
  Infomw515@gmail.com

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Το όνομά σας:
  Τηλέφωνο:
  Πόλη σας.:
  Η χώρα σας:
  Δάνειο Ποσό που απαιτείται:
  Διάρκεια Δανείου:
  Μηνιαίο εισόδημα:
  Φύλο:
  Ζητήσατε δάνειο πριν ….;
  Eric Morris

 24. Mic Tson says:

  Γεια σας,

  Ψάχνετε για ένα δάνειο σταθεροποίησης χρέους, ακάλυπτο δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο,
  στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, φοιτητικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, επιχειρηματικών κεφαλαίων,,,
  κλπ ..! Είμαι ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα, θα χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και
  τα άτομα με χαμηλό επιτόκιο και προσιτό επιτόκιο του 2%. e-mail στη διεύθυνση:
  Infomw515@gmail.com

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Το όνομά σας:
  Τηλέφωνο:
  Πόλη σας.:
  Η χώρα σας:
  Δάνειο Ποσό που απαιτείται:
  Διάρκεια Δανείου:
  Μηνιαίο εισόδημα:
  Φύλο:
  Ζητήσατε δάνειο πριν ….;
  Eric Morris

 25. joel williams says:

  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα οικονομική πιστωτικό δάνειο;
  * Πολύ γρήγορη και άμεση μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό σας
  * Αποπληρωμής ξεκινά οκτώ μήνες μετά μπορείτε να πάρετε τα χρήματα
  τραπεζικός λογαριασμός
  * Χαμηλό επιτόκιο 2%
  * Μακροχρόνια αποπληρωμής (1-30 χρόνια) Μήκος
  * Ευέλικτη όρους του δανείου και μηνιαία πληρωμή
  *. Πόσο καιρό χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει; Μετά την υποβολή της αίτησης δανείου
  Μπορείτε να περιμένετε μια προκαταρκτική απάντηση λιγότερο από 24 ώρες
  χρηματοδότηση σε 72-96 ώρες μετά από τη λήψη των πληροφοριών που χρειάζονται
  από σένα.

  Επικοινωνήστε με αυτό το νόμιμο και άδεια της εταιρείας, εξουσιοδοτημένο
  να δώσει οικονομική βοήθεια να Everybody
  Για περισσότερες πληροφορίες έντυπο και την εφαρμογή του δανείου

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Sir Joel Williams
  ΜΕΤΡΗΤΑ FIRM ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  CEO
  Τηλ: +60182913326
  Email: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 26. joel williams says:

  γεια
  Είμαι Korejs Φιλίππου, Διευθυντής Marketing, Global Trade Int.
  Προσφέρουμε οικονομικές υπηρεσίες δάνειο foreverybody που έχουν ανάγκη από δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο από 2%

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  Χάρη & Regards,
  Korejs Φίλιππου

  +60183723787
  Διευθυντής Marketing επιχειρήσεων.

 27. Rico Stone says:

  Χρειάζεστε προσωπικό δάνειο; Μήπως επιχείρηση, εταιρεία ή τον κλάδο σας χρειάζεται οικονομική βοήθεια; Μήπως χρειάζονται χρηματοδότηση για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας; Μήπως χρειάζεται χρηματοδότηση για να επεκτείνετε την επιχείρησή σας; Δίνουμε έξω δάνειο σε ενδιαφερόμενα άτομα που αναζητούν δανείου με καλή πίστη. Είστε σοβαρά που έχουν ανάγκη από επείγουσα δάνειο επαφή μαζί μας στο Email: exxonmobil191@outlook.com

  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ:

  1) Πλήρης ονόματα: …………
  2) Φύλο: ……………..
  3) Ηλικία: ……………………
  4) Χώρα: ……………..
  5) Τηλέφωνο: ……..
  6) Επάγγελμα: …………..
  7) Μηνιαίο εισόδημα: ……
  8) Ποσό δανείου που απαιτείται: …..
  9) Διάρκεια Δανείου: ……………
  10) Σκοπός του Δανείου: ………..

  Ευχαριστώ.

 28. Mr berry manda says:

  Reconozco su correo. Pero antes de proceder con su solicitud de préstamo, aquí
  Son la información necesaria para procesar su préstamo. Somos
  prestamistas legítimos
  Aprobado por el Ministerio Federal de Finanzas, estoy dispuesto a
  ayudarle con la
  Préstamo que usted está en necesidad de. Debajo están los detalles
  necesarios para
  Procesar el préstamo. Ofrezco Préstamos con una base de capital entre un mínimo
  Cantidad de $ 5,000.00 y un monto máximo de $ 10,000,000 con un interés
  Tasa del 3%. El período de tiempo normalmente es determinado por el
  solicitante. Si tu
  Están aplicando este préstamo quiero que usted sea serio sobre él, yo también
  Quiero que sepas que conseguir préstamos de mi empresa es 100%
  tranquilizado, por lo que
  Todo depende de usted, Y DEBE SER CONFIANZA DIGNO.

  Por lo tanto, se espera que nos dé su solicitud de solicitud rellenando el
  Formulario de solicitud de préstamo a continuación para que podamos
  procesar su préstamo dentro de 4
  Horas. Le enviaré los términos y condiciones del préstamo una vez que
  el préstamo
  Formulario de solicitud.

  Calificaciones:

  1) El Prestatario debe tener por lo menos 18 años de edad
  2) Incluso con mal crédito, todavía garantizamos al Prestatario el Préstamo
  3) El préstamo se puede conceder incluso con crédito bajo.
  4) Tasa Fija del Préstamo 3%.

  Nota: Usted debe llenar la información de la solicitud de préstamo y el
  Tendremos más detalles sobre usted en esta Transferencia de Préstamo.

  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO (PRIMERA INFORMACIÓN NECESARIA DE USTED)

  * Nombre del solicitante:
  * Dirección:
  * Ciudad:
  * Estado:
  * País:
  * Género:
  * Estado civil:
  * Ocupación:
  * Ingreso mensual:
  * Tel:
  * Móvil:
  * Propósito del préstamo:
  * Cantidad del préstamo:
  * Duración del préstamo:
  * ¿Ha aplicado antes:

  En el reconocimiento a estos detalles, le enviaré un términos bien calculados
  Y Condición que incluirá el acuerdo. Toda la información es estrictamente
  Confidencial y sólo se utilizará para el propósito al que se ha
  pedido. NOTA: Estaremos esperando su respuesta tan pronto como usted consigue
  este mensaje.

  Gracias por su comprensión y cooperación.

 29. Mr berry manda says:

  Καλή μέρα,
  Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για να λύσουν τις οικονομικές ανάγκες σας, παρέχει δάνειο
  που κυμαίνονται από $ 3,000.00 έως $ 1000,000.00 Max, είμαστε αξιόπιστη, αποτελεσματική,
  γρήγορη και δυναμική, με εγγυημένο δάνειο 100% και δίνει (ευρώ, λίρες
  και δολάρια.) το επιτόκιο που ισχύει για όλα τα δάνεια είναι (3%), αν
  ενδιαφέρεστε να πάρετε πίσω σε μας.
  μέσω Geepeeloanfirm@gmail.com): Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  * Βελτίωση Αρχική
  * Δάνεια Inventor
  * Δάνειο σταθεροποίησης χρέους
  * Επιχειρηματικά Δάνεια
  * Προσωπικά δάνεια.
  επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστείτε μαζί μας
  e-mail: Geepeeloanfirm@gmail.com

 30. MONIKA MARAGAKI says:

  Με εκτίμηση
  Το όνομά μου είναι ΜΌΝΙΚΑ MARAGAKI.
  Ακριβώς για να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή της χαράς.
  Πήρα ακριβώς ένα δάνειο ύψους 30.000 € σε μια μεγάλη γαλλική έμπορος.
  Μαζί του, είχα την απόλυτη ικανοποίηση.
  Αυτή τη στιγμή, είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο.
  Και αυτό χάρη σε έναν άνθρωπο.
  Είναι ο Θεός ο οποίος έχει βάλει στο δρόμο μου.
  Και εγώ είμαι πρόκειται να μοιραστώ αυτή τη μαρτυρία μαζί σας.
  Το όνομά του είναι CHARLY KERKIR.
  Αυτό είναι ένας άνθρωπος που πάντα σεβάστηκαν τις δεσμεύσεις τους.
  Είναι ένας άνθρωπος της λέξης.
  Είναι το μοναδικό.
  Αν είστε στην ανάγκη να δανειστεί χρήματα,
  Ζητήστε τους να επικοινωνήσετε μαζί τους.
  Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός άνθρωπος στη λίστα με τα αξιόπιστα έγγραφα.
  Έκανα ακριβώς μια πληρωμή πριν από την απόκτηση πιστωτική μου.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο,
  Έρθετε σε επαφή μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  monikamaragaki132@gmail.com
  Ή επικοινωνήστε με τον δανειστή: charlykerkir@gmail.com
  Ευχαριστούμε

 31. James says:

  Χαίρετε,

  Αυτό το μήνυμα εστάλη από την James Ben GROUP PLC.
  Σήμερα προσφέρουμε δάνεια παγκοσμίως σε όλους τους αιτούντες δάνειο με πολύ προσιτό επιτόκιο.
  Το ποσό του δανείου μας κυμαίνεται από 10.000 έως 10.000.000,00 και μια περίοδο αποπληρωμής από 1 έως 50 χρόνια με επιτόκιο 2%.

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για το δάνειο σας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: jamesben614@gmail.com

 32. Tuğba says:

  Γεια σε όλους

  εγω ειμαι
  Αλλαγή
  MRS LINDA
    , ένας έγκριτος δανειστής που δίνει δάνεια σε όλα τα άτομα, τόσο άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και άτομα χωρίς αναπηρία. Δώζομαι δάνεια τόσο σε μισθωτούς όσο και σε ανέργους, μέχρι στιγμής θα μπορείτε να επιστρέψετε σε εύθετο χρόνο.

  Δίνω δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 3%, ώστε να μπορείτε να δείτε ότι έχει γίνει εύκολη.

  Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  mrslindarobertloanfirm@gmail.com

  http://privatelanders12.wixsite.com/loan

  ή κείμενο / τηλεφώνησέ μου? +1
  (323) 989-9329

  .
  Ευχαριστώ και περιμένω την αίτησή σας
  Τις καλύτερες ευχές
  Ομάρ Νιούμαν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *