Διεθνή εγκληματική οργάνωση με σκοπό το κέρδος συνέταξε την δανειακή σύμβαση. Θα επιληφθεί εισαγγελέας;

Του Γιώργου Παπαγεωργίου

Σύσταση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος, καρτέλ κατά οικονομίας κράτους μέλους της Ε.Ε, και του ευρώ συνιστούν την ευρωαπάτη που έχουν στήσει οι «δανειστές».

Υπάρχει, διακρατική υπερεθνική διεθνής ζημία εις βάρος των πιστωτών και ειδικότρεα των Ευρωπαίων φορολογουμένων αφού απόκρυψαν την αξία του ενεργητικού, δηλαδή την αξία της υποθήκης του κρατικού χρέους. Η καταχρηστική αποξένωση από ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα, σε συνταγματική εθνική παραχωρημένη αρμοδιότητα….

(2002 ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ-126(9)-136 ΣΛΕΕ ), από από τις 8/05/2010, απόκρυψη καθαρής περιουσίας αξίας ως ενεργητικού, υψίστου αγαθού της, ζωής 10 εκτμ Ελλήνων (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 2,5 ΤΡΙΣ) και της ιδιωτικής περιουσίας αυτών εγγεγραμμένων ως ενέχυρο εντός της δανειακής συνθήκης ως εξωτερικό χρέος σε αγγλικό δίκαιο! Βίαιη αποκοπή από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΑΜΑ και τον Κοινοτικό Χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, του ελληνικού Λαού.

Η εγκληματική βουβή και βίαιη οικονομική αποκοπή από εθνικά συνταγματικά-ευρωπαϊκά δικαιώματα, απόκρυψη από δόλο της ενεχυρίασης αυτού ως Λαού, ως εξωτερικό χρέος, μηδενικής αξίας της Ζωής του (δικαίωμα στην ζωή) 10 εκτμ Ελλήνων (ελάχιστης αξίας ελληνικού λαού 2,5 τρις ευρώ, ως ύψιστο αγαθό, δεν αποτιμάται), και της ιδιωτικής περιουσίας αυτού, παράνομη φορολόγηση ελληνικού πληθυσμού επί ενεχυριασμένων ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, ενέχυρο εις χείρας τρίτου, σε παραχωρημένη συνταγματική αρμοδιότητα ιδιωτικής περιουσίας αυτού, ενεχυριασμένη αυτή ως ιδιωτική περιουσία, σε αγγλικό δίκαιο από το 2010 σε διεθνή συνθήκη.

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
Παραβίαση διεθνών – ευρωπαϊκών λογιστικών, τύπων [Δημοσιονομικά – Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (ΔΧΛΠ) στέρηση,αυτοδιάθεσης,κατάχρηση δημοκρατικών αρχών, υποκείμενο ως λαός, σε δικαΐκες διατάξεις, δικονομικό πλαίσιο, υπερεθνικού χαρακτήρα, απόκρυψη με δόλο, πληροφόρησης, αυτού (ελληνικού λαού) εγγραφής του, ως εξωτερικό χρέους και υποκείμενο ως ενέχυρο εις χείρας τρίτου! διαθέσιμος προς χρήση των δανειστών-ενεχυροδανειστή]. Καρτέλ κατά κράτους της Ε.Ε, και της αξίας του νομίσματος του ευρώ, απόκρυψη, καθαρής περιουσίας αξίας, στρατηγικών οικουμενικών κρατικών έννομων αγαθών στρατηγικού χαρακτήρα, διακρατική υπερεθνική ζημία.

Η από 3/5/2010 προσυμφωνημένη ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, καρτέλ, υπέρ του Γερμανικού Κράτους, Ευθύνη του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, οφέλη αυτής της διακρατικής συμφωνίας υπέρ κρατικού γερμανικού συμφέροντός παραβίαση οικονομικης συλλογικότητας, εις βάρος του ευρώ, στην συνθήκη Δανειακής Διευκόλυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Διακρατική σύμβαση (εθνικό δίκαιο) που ναι μεν διέπεται από το αγγλικό δίκαιο αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει επιπροσθέτως να σέβονται και το ενωσιακό τηρούμενης της Αρχής της Υπεροχής Καταχρηστικό όταν κράτος εφαρμόζει το εθνικό του δίκαιο, δεν συνάδει με το σύστημα του δικαίου της Ένωσης),εις βάρος του ΕΥΡΩ, (Παραβίαση Συλλογικότητας, καταχρηστική Ευρωπαϊκή Θεσμική Συμπεριφορά, κατά κράτους, υπερ κράτους, η Ελληνική Δημοκρατία δεν συμβάλλεται) διεθνούς χαρακτήρα (συνθήκη ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ), αιτία η αποξένωση από συλλογικά ευρωπαϊκά όργανά από τις 8/10/2010 με ευθύνη ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτειακών παραγόντων, κρατών μελών για ζημίες τις οποίες υπέστησαν ιδιώτες λόγω παράβασης του δικαίου της Ένωσης.

Στρέβλωση από δόλο οικονομικών πραγματικών γεγονότων, αριθμητικών δεδομένων, των όρων της ελεύθερης διεθνούς αγοράς εντός της εσωτερικής αγοράς,Θεσμικών Ευρωπαϊκών – Κρατικών λειτουργών.

17.2.2014 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ , όσον αφορά τη διερευνητική έκθεση σχετικά µε τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ∆ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής (2013/2277(INI)) 11. τονίζει ότι τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε.δεσµεύονται πλήρως από το δίκαιο της Ένωσης και ότι υποχρεούνται όταν ενεργούν στο πλαίσιο της Τρόικας να τηρούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία ισχύουν ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θίξει την ιδιαιτερότητα του δικαίου της Ένωσης να ισχύει πλήρως και ενιαία σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Το οικονομικό σύνταγμα ανταποκρίνεται σε μια θεμελιώδη και συνολική απόφαση της πολιτικής κοινότητας που ισχύει ως κανόνας δικαίου και ορίζει το πρότυπο και τις αρχές λειτουργίας της οικονομικής διαδικασίας σε σχέση μάλιστα με το καίριο πρόβλημα των μορφών και των ορίων των κρατικών παρεμβάσεων στην λειτουργία της αγοράς, στην καταπολέμηση κάθε μορφής διασυνοριακής εγκληματικότητας, και, αντίστοιχα, την εγκληματολογική και ποινική μελέτη – της διεθνούς διάστασης της αντιεγκληματικής πολιτικής. 1.Α+(1.Α.8). Διεθνής Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,Στέρηση Δικαιώματος αυτοδιάθεσης,

Οι λαοί καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους (εάν έχει ενημέρωση) και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική και μορφωτική ανάπτυξή τους, για να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς όλοι οι λαοί μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον πλούτο και τους φυσικούς πόρους τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διεθνή οικο­νομική συνεργασία που στηρίζεται στην αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος και του διεθνούς δικαίου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ένας λαός να στερηθεί από τα δικά του μέσα επιβιώσεως.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εγγυηθούν ότι τα δικαιώματα που περιέχονται σ’ αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως.

Παραβίαση Αρχών Οικονομικης Νομιμοτητας, Δεθνη εγκληματική οργάνωση με σκοπό το κέρδος,

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Οι Κρατικοί Σχηματισμοί Διέπονται από δύο Ύψιστες Οργανωτικές Αρχές: Κράτος Δικαίου («rule of law») και την Δημοκρατία. η άμεση ισχύς του δικαίου της Ένωσης, βάσει της οποίας οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ ισχύουν πλήρως και ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη και ιδρύουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη αλλά και τους πολίτες τους, Άρθρο 5. –

1. Καμιά διάταξη του Συμφώνου αυτού δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι υπονοεί όπως έχει δικαίωμα ένα Κράτος, μια ομάδα ή ένα άτομο να επιδοθεί σε μια δραστηριότητα ή σε ενέργεια πράξεως που αποβλέπει στην καταστροφή των αναγνωριζομένων με το Σύμφωνο αυτό δικαιωμάτων ή ελευθεριών ή σε περιορισμούς μεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται με το Σύμφωνο.

2. Είναι απαράδεκτος οποιοσδήποτε περιορισμός ή παρέκκλιση από τα βασικά δικαιώματα του αν­θρώπου που είναι αναγνωρισμένα ή ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρα με νόμους, συμβάσεις, κανονισμούς ή έθιμα, με το πρόσχημα ότι το Σύμφωνο αυτό δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή τα αναγνωρίζει σε μι­κρότερα βαθμό. Αιτία χειραγώγηση της ελληνικής οικονομίας απόκρυψης Καθαρής περιουσίας εις γνώση των Θεσμικών Ευρωπαϊκών – Πολιτειακών Οργάνων. Εμπορία επιρροής, στον Ε.Ο.Χ. επί σκοπού ευρωπαϊκού κοινωνικού μείζονος ενδιαφέροντος για πολίτες, πιστωτές της Ένωσης και του ΔΝΤ.

nyxtobaths

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

7 thoughts on “Διεθνή εγκληματική οργάνωση με σκοπό το κέρδος συνέταξε την δανειακή σύμβαση. Θα επιληφθεί εισαγγελέας;

 1. Ανώνυμος says:

  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ; ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ; ΤΩΡΑ ΣΩΘΗΚΕΣ . ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ…ΕΧΟΥΝΕ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ .

 2. Ανώνυμος says:

  εισαγγελέας και πράσινα άλογα.

  πότε θα καταλάβετε ότι η μοναδική γραφειοκρατικη δικαιοσύνη σε όλων τον πλανήτη ΓΑΙΑ είναι αυτή που θεωρεί τρομοκράτες τους αντισυστηματικους [κατά του σιωνισμού] αναρχικοί και λοιπά μαλακιστηρια ανήκουν καθαρά στο φασιστικό σιωνιστικο σύστημα όπου είναι η άλλη όψη του νομίσματος του σιωνισμού όπου επίσης δείχνει ελεγχόμενα την ανταρσία και παράλληλα φακελωνει αυτούς που πρέπει – ψάχνει.

  εάν όντως υπήρχε ΕΛΛΗΝΙΚΗ δικαιοσύνη τώρα δεν έπρεπε να είχαμε πολιτικούς που πληρώνονται από σιωνιστες.

  είπε κάποιος εχθές σε κάποιο σχόλιο πως:

  δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε να τους αφήσουμε να μπουν μέσα στην χώρα μας για να ξυπνήσει και να ενωθεί ο ελληνας;

  Ναι φίλε μου πρέπει να ενεργοποιηθουν οι ισλαμιστες της Ελλάδος πρέπει να χυθεί αίμα για να ξυπνήσουν γιατί εάν ψάχνουν κάποιοι άνετοι τους μαλακες για να βγουν μπροστά να κάνουν αυτό που θέλει η σιων [χαος] και μετά να τους καταδικασουν όπως π.χ. Κολοκοτρώνης και μετά στο άνετο να περάσουν τους νόμους τους τότε φίλε μου οι μαλακες λένε αυτο: όλοι θα χάσετε τα πάντα όλοι θα πνίγουν στο αίμα των ανθελκηνων και των αλλοδαπών πολεμιστών θα φανούν οι ρουφιανοι θα καούν όλοι και μετά θα δεις τους μαλακες που ψάχνουν. Μέχρι τότε μην κλεγεστε. εσείς αποφασίσατε την σημερινή κατάσταση της ΕΛΛΑΣ και το ξεπούλημα της πέτρα πέτρα στους βάρβαρους με πολλούς και διάφορους τρόπους πρώτος και χειρότερος η ξεπουλημενη ψήφος [βουληση] σας σε εβραιομογγολοτουρκους για μια δουλεία η μερικά χρωματιστά χαρτάκια που σας βοηθούν να κάνετε τα αρρωστημένα γούστα και βίτσια σας.

  Το μήνυμα απευθύνεται στους λογικους προσκυνητές του παραλογου συστήματος και τους εμφανείς και αφανείς   άρχων αυτου.

  Υ.Γ.  ο αρχιμαλακας τρελός.

  Είναι χαρά μου το σύστημα να κάνει τα πάντα για να φαίνομαι τρελός στους γύρο μου για να μην περνουν στα σοβαρά αυτά που ακούν.

  μόνο οι τρελοί μπορούν να υπερασπιστουν το ΙΕΡΌ έδαφος τους με κάθε τρόπο. Έτσι λοιπόν κάνω αυτό που δεν θέλω με τρέλα. Απλά περιμένω να πάθουν όλοι αυτό που διάλεξαν με τις πράξεις τους.

  Σε έναν παράλογο κόσμο οι λογικοί προσκυνούν χρήμα χρυσό δύναμη εξουσία πλούτο γούστα και ότι άλλο υπάρχει να γεμίζει τα άρρωστα ένστικτα τους.

  Οι τρελοί πολεμούν με τον ΛΌΓΟΥ ΤΟΥΣ κόντρα σε όλους τους λογικους του κόσμου.

  Α.Ρ.Τ.Ε.Μ.Ι.Σ.

 3. Ανώνυμος says:

  Τον Χριστιανισμο βριζουν-Την θρησκεια τησ ΓΑΙΑΣ που πιστευουν μερικοι οι Χριστιανοι δεν τουσ βριζουμε γιατι πιστευουμε στην ελευθερια πιστης

 4. Ανώνυμος says:

  ΜΕ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ—ΠΟΛΥΣ ΘΥΜΟΣ ΜΣΑ ΣΟΥ- Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ- ΘΥΜΟΣ ΜΕ ΗΡΩΙΣΜΟ Η΄ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΗΡΩΙΣΜΟΣ'''

 5. Ανώνυμος says:

  δεν είναι θυμός.

  Είναι η οργή της προδοσίας.

  Ελπίζω αυτός Ο ΈΛΛΗΝ που με θεωρεί προδότη ΝΑ ΜΟΥ ΔΕΊΞΕΙ ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΟΡΓΉ και ακόμη παραπάνω….

  Α.Ρ.Τ.Ε.Μ.Ι.Σ.

 6. Ανώνυμος says:

  Ψάξτε εισαγγελέα καί τίμιο Έλληνόψυχο όμως δικαστικό, καί εάν τόν βρείτε ενημερώστε με παρακαλώ. Βολεμένοι μέ τούς τεράστιους μισθούς, καί πολλοί έξ αυτών προσκυνούν τίς στοές τού διαβόλου κάνωντας όργια. Αυτά γιά τούς ''τιμιους''-''ενάρετους'' δικαστικούς+όσα προανέφερε ή φίλη Άρτεμις γιά νά μήν αντιγράφω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *