08:02 - 25/04/2015

Δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων δήμων και φορέων στην ιδιωτική “Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία”

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και των φορέων που δεν έχουν ήδη κατατεθειμένα τα χρήματα τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όποιος από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και δεν διατηρεί τα διαθέσιμα του ήδη σε ταμείο που να ελέγχεται από το δημόσιο, θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματα που διαθέτει για τις άμεσες ανάγκες του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, ίσως οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να εξετάσουν λίγο βαθύτερα τη μορφή της “προσωρινής” αυτής δέσμευσης, τη διαχείριση της “επένδυσης” αυτής από μια μη κρατική τράπεζα, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και τα ιστορικά παραδείγματα παρόμοιων λογαριασμών που έχουν δεσμευτεί στο παρελθόν υπέρ της ίδιας τράπεζας.
ΤΟ 8ο VIDEO BLOG ΤΟΥ BANQUEDORIENT.ORG

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ναυτεμπορική [1], η άτυπη «δέσμευση» των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που ήδη υπογράφηκε και εκδόθηκε, αλλά ισχύει αναδρομικά από τις 17 Μαρτίου 2015 και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις θιγόμενων φορέων και πολιτικών κομμάτων.

Οι φορείς που θίγονται υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Ενδιαφέρον είναι και το σκεπτικό της ΠΝΠ, στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως λήφθηκε υπ’ όψιν η «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Το ΥΠΟΙΚ αγωνιά να καλύψει τις πληρωμές μισθών και συντάξεων του Απριλίου, όπως και τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Απριλίου. Ακολουθεί ο δύσκολος Μάιος, εντός του οποίου υπάρχει στις 12 η πληρωμή της δόσης προς το ΔΝΤ ύψους 747 εκατ. ευρώ, πληρωμές τόκων ύψους 320 εκατ. ευρώ, μισθολογικές δαπάνες 1,57 δισ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που φτάνουν σε 1,15 δισ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι φορείς αυτοί, εφόσον βέβαια έχουν ταμειακά διαθέσιμα που δεν θα χρειαστούν τις επόμενες 15 μέρες, υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η “Τράπεζα της Ελλάδος” είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο και αποδίδει κέρδη σε ιδιώτες μετόχους, τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς. Είναι η μία από τις δύο ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιστορικά, η πρώτη δέσμευση ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος έγινε με την ίδρυση της. Την 27η Οκτωβρίου 1927, υπεγράφη στην Αθήνα η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας για την παραίτηση της Εθνικής Τράπεζας από το προνόμιο έκδοσης του χαρτονομίσματος και για τη σύσταση της νέας Εκδοτικής Τραπέζης υπό την επωνυμία “Τράπεζα της Ελλάδος” .

Ο νόμος 3424/1927 με τον οποίο ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος προέβλεπε την υποχρεωτική τήρηση σε αυτήν καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με το νόμο 5076/1931 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών”, που συμπλήρωσε τον νόμο 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους καταθέτες και επενδυτές από τις συχνές χρεοκοπίες των τραπεζών.

Ο νόμος 5076/1931 υποχρέωσε με το άρθρο 15 τις υπάρχουσες τράπεζες να τοποθετήσουν το 12% των καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, ποσοστό που στα αργότερα χρόνια αυξομείωθηκε, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Όταν ξεκίνησε η εφαρμογή της υποχρεωτικής δέσμευσης ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιαίτερα μετά την παγίωση της κατάστασης με τον νόμο “Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών”, οι περισσότεροι Διοικητές Τραπεζών αντέδρασαν και προσπάθησαν, μέσω πολιτικής πίεσης στον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, να αναστείλουν το μέτρο, αίτημα που δεν βρήκε ανταπόκριση.

Μία από τις τράπεζες που μετέφεραν μέρος των καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τη νομοθεσία της εποχής ήταν και η Τράπεζα της Ανατολής.

Ενδεικτικοί λογαριασμοί της Τράπεζας Ανατολής που τηρούνταν υποχρεωτικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος και των οποίων η κατάσταση αναζητείται σήμερα!
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Η σύμβαση και το Καταστατικό ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρώθηκαν την 10η Νοεμβρίου 1927 και επικυρώθηκαν με τον Νόμο 3424/1927 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α – 298. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος ορίστηκε στο ποσό των 400.000.000 δραχμών και διαιρέθηκε σε 80.000 μετοχές. Η Τράπεζα της Ελλάδοςα εισήχθηκε στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου διαπραγματεύεται ακόμη και σήμερα. Μάλιστα σήμερα κυκλοφορούν 19.864.886 κοινες μετοχές και η κεφαλαιοποίηση της είναι €183,75 εκατομμύρια ευρώ (25.04.2015).

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που ανήκει στους μετόχους της. Οι μέτοχοι της εταιρείας, που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, βρίσκονται πάνω από τη Διοίκηση, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ίδιας της τράπεζας.

Σύμφωνα όμως με το αρχικό καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές επιθυμίες της εποχής, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα και μοιράστηκε στους μετόχους της ίδιας, χωρίς να γνωρίζει κανείς σε ποιόν ανήκει η πλειοψηφία. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορεί ποτέ το Δημόσιο να αποκτήσει ποτέ την πλειοψηφία!

Για να αποφύγουν την υποχρεωτική δήλωση των ποσοστών ιδιοκτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μέτοχοι χωρίζουν τις μερίδες τους σε μικρά ποσοστά, τα οποία στη συνέχεια “αναθέτουν” σε διάφορες, εξωχώριες εταιρείες. Αυτό έχει σαν συνέπεια, αφενός να μη “δίνουν στόχο”, αλλά αφετέρου να περιφρουρούν τα συμφέροντα τους, χωρίς να μειώνεται η δυναμική τους.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, η Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνει τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου φορέα, να “στραγγίξουν” και να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία τα ποσά αυτά θα επενδυθούν. Μόνο που αυτοί που συνήθως εισπράττουν τα κέρδη από τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι κυρίως οι άγνωστοι μέτοχοι της!

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι υποχρεωτικές καταθέσεις όμως και τι έχει γίνει ιστορικά με τα άλλα παραδείγματα τέτοιων λογαριασμών; Ποιες εγγυήσεις δίνει η Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος στους φορείς, των οποίων τα χρήματα δεσμεύει, ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα αποδοθούν στους νόμιμους δικαιούχους και δεν θα καταλήξουν κάπου αλλού, μετά από κάποια πιθανή ή απίθανη αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος;

Ακολουθεί η επιστολή μου προς τη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου της Τραπέζης Ελλάδος:Τα περισσότερα από τα συνημμένα έγγραφα που υπέβαλα αναλύθηκαν στο προηγούμενο video blog, το οποίο ήταν ουσιαστικά η προαπαιτούμενη βάση για αυτή την αίτηση ( http://banquedorient.org/web/?p=4551). Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της Τραπέζης Ελλάδος, στην οποία προΐσταται η κα Μ. Παγώνη, έχει ξεκινήσει τη σύνταξη της απάντηση της, την οποία θα δημοσιοποιήσουμε μόλις παραληφθεί.

Θεωρώ ότι θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απάντηση, από τη στιγμή που αρκετά χρόνια αργότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να παίξει τον ίδιο ρόλο και θα πρέπει να αποδείξει αυξημένα ανταλλακτικά, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

http://banquedorient.org/web/?p=4618

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

 1. 0
  0
  πεδιον δοξησ λαμπρον
  ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ αντι να τρεχουν στον φουχτελακη και στρουναρακη ΖΗΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ με μετοχοποιηση των κατοικων και της περιουσιας του δημου ,,φτιαχνοντας ισχυροτατες τραπεζες με αποθεματικα υπαρκτα
  ξεκολαν απο την κεντρικη εξουσια
  και αντλουν παγκοσμια λεφτα απο μετοχες τσαμπα
  χωρις τον φοβο δεσμευσης απο το ταμειο του ΕΚΤ που αν θελει περνει τους δημους αιχμάλωτους οπως ειναι το τωρινο συστημα στο αγγλικο δικαιο
  ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ
  ΑΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟ- ΑΡΧΗ
  ΕΙΔΕΜΉ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΑΝΔΡΙΚΕΛΑ ΤΟΥ ΦΟΥΧΤΕΛΑΚΗ ΚΛΠΩΝ μην ακουτε τα ξεφωνημενμα κομματικα φερεφωνα
  ας δουμε τωρα το συμφερον μας
  ο δημος φτιαχνει την δικη του τραπεζα και περνει την δυναμη στα χερια του,,,,εμεις ειμαστε ο ΔΗΜΟΣ και τουτη η γη ειναι δικη μας και οχι των κομματων και του ντραγκι

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί