19:02 - 08/02/2014

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποια άποψη σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στο Βατικανό με τα δύο περιστέρια?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνήθως αποφεύγω να κάνω προβλέψεις … όμως το εν λόγω περιστατικό είναι μια ξεκάθαρη προειδοποίηση και ένας πολύ ξεκάθαρος, κακός οιωνός!

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Ένα (μαύρο) κοράκι και ένας (λευκός) γλάρος επιτέθηκαν στα δύο λευκά περιστέρια που απελευθερώθηκαν –ως σύμβολα Ειρήνης– από το ανοιχτό παράθυρο του Βατικανού, από τα δύο παιδιά που στέκονταν δίπλα στον Πάπα Φραγκίσκο, την Κυριακή (26/1/14) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Το Λευκό περιστέρι, αιώνες τώρα στην Χριστιανική Θρησκεία, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, ως το τρίτο μέλος της Αγίας Τριάδας μαζί με τον Πατέρα/Θεό και τον Ιησού Χριστό.
Η Ιδέα της Αγίας Τριάδας, είναι ένα από τα λίγα σύμβολα της Χριστιανικής θρησκείας, που παρέμεινε αλώβητο από την λαίλαπα της παραποίησης που διαστρέβλωσε όλη τη Χριστιανική Θρησκεία!
Στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή λευκής περιστεράς εμφανίζεται κατά την βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό:

–Κατά Ματθαίον κεφ. Γ (3) § 16.
«Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν.»

–Κατά Ιωάννην κεφ. Α (1) § 32.
«Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ’ αυτόν.»

Το περιστέρι είναι επίσης το σύμβολο της Ειρήνης.
Στην Γένεση, ένα λευκό περιστέρι επιστρέφει στην κιβωτό του Νώε, κρατώντας στο ράμφος του, κλαδί ελιάς και φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα του τερματισμού της πλημμύρας και των συμφορών.

Ας δούμε όμως τι συμβολίζει το συμβάν…

… Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο κόσμος μας άρχισε να βιώνει τα γεγονότα που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Βρισκόμενοι πλέον στις αρχές του 21ου αιώνα, βιώνουμε τα τελευταία γεγονότα της Αποκάλυψης, που είναι και τα πιο οδυνηρά.
Μια ματιά στα δελτία καιρού, θα μας πείσει, πως ο πλανήτης πνέει τα λοίσθια. Η γενικότερη πάλι εικόνα του πλανήτη είναι μια εικόνα ξεπεσμού και ηθικής εξαθλίωσης, με τη βία να καλπάζει και την ανηθικότητα να ανθεί.
Για όσους έχουν μελετήσει την Αποκάλυψη, θα έχουν διαπιστώσει πως ένα ορόσημο για το ξεκίνημα των τελευταίων τραγικών γεγονότων της Αποκάλυψης, είναι οι λεγόμενοι δύο Προφήτες:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦ. ΙΑ (11)

3. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.
4. Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού.
5. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή.
6. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι.
7. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς.
8. Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.
9. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα.
10. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι’ αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.
11. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.
12. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.
13. Και κατ’ εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.
14. Ουαί η δευτέρα απήλθεν ιδού, ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.

Οι δυο λοιπόν αυτές συμβολικές φιγούρες (οι δύο προφήτες), ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, χωρίς όμως να έχω ούτε το δικαίωμα ούτε την εξουσιοδότηση να τους αποκαλύψω.
Ας παραλληλίσουμε όμως τα γεγονότα με τα σύμβολα:

Τα δύο λευκά περιστέρια: Οι δύο προφήτες (μέρη του Αγίου Πνεύματος) του ΑΛΗΘΙΝΟΥ Πατέρα/Θεού.
Το μαύρο κοράκι: Η αρνητική (–) εκδήλωση αυτού του κόσμου, η Μαύρη Αδελφότητα
Ο λευκός γλάρος: Η θετική (+) εκδήλωση αυτού του κόσμου, η Λευκή Αδελφότητα

Μέσα σ’ αυτό λοιπόν το έτος (2014) –όπως ο οιωνός, μας προμηνύει– αναμένουμε το θάνατο των δύο προφητών …

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΕΦ. ΙΑ (11)
«7. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΙΚΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ.»
Οι δύο λοιπόν όψεις του άρχοντα του κόσμου τούτου, η θετική (+) –ως ο λευκός γλάρος– και η αρνητική (–) –ως το μαύρο κοράκι– θα επιτεθούν στους αντιπροσώπους του Αληθινού Πατέρα/Θεού —στους δύο προφήτες— και θα υπερισχύσουν απέναντί τους. Από εκείνο όμως το σημείο και έπειτα, ξεκινά … ο πραγματικός όλεθρος για τη Γη!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΕΦ. ΙΑ (11)
«13. Και κατ’ εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.
14. Ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.»

Ας έχουμε δύναμη για να τα αντιμετωπίσουμε!

antexeistinalitheia

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

ΠΗΓΗ

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (36)

 1. 0
  0
  papa fragkisko kataramene ceydoprofhth triskatarate edo sthn eyloghmenh ellada den ua fereis thn panurhskia
 2. 0
  0
  ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ …ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ…ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ…ΑΥΤΟ ΕΝΟΟΥΣΕ…ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ.
 3. 0
  0
  πέρα ότι τα 2/3 του κειμένου είναι εβραιλες… Αυτό που το κάνει ακόμη πιο εβραηλα είναι το παρακάτω απόσπασμα…
  "οι δυο λοιπόν αυτές συμβολικές φιγούρες (οι δύο προφήτες), ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, χωρίς όμως να έχω ούτε το δικαίωμα ούτε την εξουσιοδότηση να τους αποκαλύψω. "
  Πάντα οι εβραουσες και γιεχωβαδες αυτό γράφουν, δεν μπορώ, δεν με αφήνουν, ντρέπομαι, δεν επιτρέπετε… γιαυτό πιος ο λόγος να το γράψουν επι της αρχής? χε#$αμε.
  Ας το αναλύσω και εγώ λίγο. Για να θέλουν τα μαύρα και άσπρα σουργελα να επιτεθούν σε αυτούς τους 2, σημαίνει οτι είναι ηγέτες και ενοχλούν. Δεν μπορεί να είναι εγω η εσύ που δεν μας ξέρει και κανείς, αλλά ουτε και δημοσιογράφοι κτλ, μιας και αυτους τους σκοτώνουν ετσι και αλιως κάθε χρόνο.. Άρα είναι Κρονια…
 4. 0
  0
  τι εγινε πολυ τρομοκρατια σημερα ,γιατι???????????
 5. 0
  0
  Μια αλλη παραφραση….

  τα περιστερια συμβολιζουν την ειρηνη μετα την "ευ χη" του παπα.

  Η ειρηνη και σε ξηρα κορακας και σε θαλασσα γλαρος…. και γενικα τα λογια του πλεον δεν μπορουν να ταξιδεψουν.

  Ηρθε η ωρα του δικαιου…

  Οι μαχες θα χαθουν.

  Ο εωςφορος στις 15/02 θα φωτισει τον δρομο τους. Οπως τον φωτισε και στην αρχη του ετους.
  ειθε και εμεις να μην πλανηθουμε….

  Ας κρατησουμε το φως μας και το χρισμα μας ψηλα.

  Οσο για την αποκαλυψη ουδεις γνωριζει ….μονον ο Θεος.
  Και αν διαβασουμε και την περι ναου προφητεια. εκει θα δουμε πολλα.

  Το δικαιο πλεον θα λειτουργει απο παντου….
  τωρα ειναι η ωρα να ξεκαθαρισουμε στην ψυχη μας με ποιανου το μερος ειμαστε…
  Οτι στο βυζαντιο τοτε ετσι και στην Ορθοδοξια τωρα.Αυτη την φορα θα παει αντιστροφα….

  Καλη δυναμις
 6. 0
  0
  ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ . ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΟΙΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ . ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ…ΘΑ ΔΟΥΜΕ .
 7. 0
  0
  ….χωρίς όμως να έχω ούτε το δικαίωμα ούτε την εξουσιοδότηση να τους αποκαλύψω…Μάλιστα…λυπάμαι αλλά η συγγραφέας με 13 μόλις λέξεις ακύρωσε κατά τα άλλα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο….
 8. 0
  0
  Ne ego xero to alo , OTAN MAURA KORAKIA XTIPANE PANO SE MIA EKLISIA KATHOLIKI STIS PERISOTERES FORES ENO MESA GINETE EXORKISMOS

  SE AUTO TO VIDEO THA DITE ENA PARADIGMA SIMVOLISMOU OTI O SATANAS XTIPAI SIMVOLIKA TIN EKLISIA ARA AUTON POU EXI TIN KATARA…

  APO TO LEPTO 1.20

  http://youtu.be/BySJLmciR5E

  AUTO SIMVOLIZI TON SATANA TA MAURA KORAKIA
 9. 0
  0
  μου θυμιζει λιγο τον ποιητη φανφαρα ολη αυτη η ιστορια με τα κορακια…. ακουμε τον φανφαρα και στο τελος θα μας στριψει και θα κοκοριζουμε χαχαχαχα https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yfJDtGkBWko
 10. 0
  0
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΙΟΣ ΡΩΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΟΣΑ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ…ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ..ΠΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ,,ΚΑΙ ΠΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ,,ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ??ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ…Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΠΛΕΟΝ
 11. 0
  0
  τα βαλατε με την κοπελα , οτι δηθεν σας πειραξε που δεν μπορει ν αποκαλυψει , για να χτυπησετε και παλι το Χριστο…το γελοιο της υποθεσης και του ισχυρισμου σας , ειναι το οτι αυτα τα γραφετε και δεν ντρεπεστε που ; Στα ΚΑΤΟΧΙΚΑ…στα ΚΑΤΟΧΙΚΑ το ξαναλεω..ελεος και αιδος Αργιοι .
 12. 0
  0
  ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,,ΔΕΝ ΕΞΗΓΗΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΑΖΕΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ…ΕΛΕΟΣ
 13. 0
  0
  Εχω ακουσει πως τα κορακια ειναι συμβολο του Απολλωνος..
  Αν γνωριζει καποιος κατι περισσοτερο επι αυτου ας το μοιραστει.
  Ευχαριστω!
 14. 0
  0
  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΑΚΡΙΒΙΕΣ …ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ…ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ …ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ…ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΥΑΙ [ ΠΛΗΓΕΣ ] ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 3 ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΑΛΠΙΣΟΥΝ… ΤΡΕΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ …ΠΑΝΔΗΜΙΑ …ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ…ΤΕΛΙΚΗ-ΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ…ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ [ ΗΛΙΑΣ… ΕΝΩΧ… ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ]…Η ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΗ…ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ..ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΙΡΗΝΗΣ …ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ … ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ…ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΘΗΚΑΝ …ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ …ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΡΠΑΖΙΑ…ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ [ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ …ΑΥΤΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ …ΚΑΛΑ ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ …ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΦΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ …ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 15. 0
  0
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΛΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ…ΠΑΤΑΤΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΟΤΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΘΕΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΛΟΓΚ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡ.ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΙΛΑ Η ΔΕΝ ΜΙΛΑ,ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΞΕΡΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ.ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΩ.
 16. 0
  0
  Σοορυ φίλε αλλά οι προφήτες θα πεθανουν μετα τα 3.5 χρονια
 17. 0
  0
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΝΑ ΦΑΣ ΕΞΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΑΡΟΣΟΥΠΑ! ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ

  ΓΛΑΡΟΣ=ΘΑΛΑΣΣΑ=ΠΟΣΕΙΔΩΝ

  ΚΟΡΑΚΑΣ = ΙΕΡΟ ΠΤΗΝΟ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ,

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ; ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ,
  ΕΣΣΕΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΡΕ!
 18. 0
  0
  ΑΠΟ ΓΟΥΙΚΙ "Γενικά ο κόρακας εξημερώνεται πολύ εύκολα και μαθαίνει να συζεί με τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό. Κατά τον Μεσαίωνα σε πολλούς Πύργους στην Ευρώπη εκτρέφονταν και διατηρούνταν κοράκια όπου σε πολλές των περιπτώσεων ήταν και προσωπικοί φύλακες των ιπποτών εκτροφέων τους.
  Στην Αρχαιότητα οι αρχαίοι Έλληνες έτρεφαν ιδιαίτερη αγάπη στο πτηνό αυτό που το είχαν αφιερώσει στο θεό Απόλλωνα. Επίσης στη Γένεση αναφέρεται ως το πρώτο πτηνό που απελευθερώθηκε μετά τον κατακλυσμό το οποίο στη συνέχεια λησμόνησε και τον Νώε και την Κιβωτό του εξαιτίας των πολλών πτωμάτων ανθρώπων και άλλων ζώων που βρήκε. Έτσι ο Μωσαϊκός νόμος σύμφωνα με το Λευιτικό θεωρεί τον κόρακα "ακάθαρτο ζώο"." ΑΡΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟΤΑΤΟ! ΕΣΣΕΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

 19. 0
  0
  Ωραια αυτά που γραφετe αλλα αμα ψαξετε στο Youtube….seagull attacks pigeon k crow attacks pigeon…θα βρειτε αρκετα βιντεο….
  https://www.youtube.com/watch?v=9sDQhNWuJnY
  https://www.youtube.com/watch?v=SmEBUUdKIh0
 20. 0
  0
  Ετοιμα τα χετε τα κατεβατα από τα παραμυθια που διαβαζετε…στην πραγματικοτητα όμως το συμβαν είναι συνηθες φαινομενο…είναι σαν να αφηνεις ένα κουνελι σε μια περιοχη με ένα λυκο κ μια αλεπου…
 21. 0
  0

  Ο Απόλλων και το κοράκι του… Σα να μη φτάνει αυτό,
  ο "αντιπροσωπευτικός θεός της Ελλάδας" είναι ντυμένος γυναίκα…Απόλλων = καταστροφέας.Λέει ο Πλάτωνας: «το ίδιο συμβαίνει, όπως είπα, και με τον Απόλλωνα, πολλοί φοβούνται το όνομα του θεού, σα να προμηνά κάτι κακό» «ως σημαίνον φθορά τινά»Το όνομα προέρχεται από το ρήμα «απόλλυμι» «απολλύειν» και «απόλλειν», δηλ. «σκοτώνω», «καταστρέφω»! [2] Ο «Απολλύων» της Αποκάλυψης. «…ως και ο Απόλλων δοκεί τισίν εκ του απόλλειν δια το φοβερώτερον ονομάζεσθαι.» Είναι ο θεός των επιδημιών.
  Μαυρο κοράκι εμφάνιση εωσφόρου-σατανα-απόλλων όλοι οι Ελληνες θα γιορτάζουν την επιστροφή του μεγάλου θεού και θα τον προσκυνήσουν στγν Αγιά Σοφιά την οποία θα μας δωρίσει η νέα τάξη.
  Γλάρος πουλί του νερού υδροχόος σατανας μαζί.
  Ηλίας Κοζάνη


 22. 0
  0
  Ακου τι λενε…οι προφητες θα πεθανουν φετος…γιατι τους ειδαμε 3,5 χρονια τωρα ?? Ελεος…ηλιθιοτητες!!!Ο καθενας….
 23. 0
  0
  Φίλε μου Γιάννη-Κοζάνη μπράβο σου συνέχισε να μας διαφωτίζεις γιατί υπάρχει μεγάλη κοροϊδία και ό,τι έχω διαβάσει σε σχόλιο απο εσένα μου άλλαξε την στάση που είχα πριν το διαβάσω όντας και ημιμαθείς(δυστυχώς) φοιτητής.να σαι καλά και εσύ και οι υπόλοιποι (αυτοί που ειναι) που είστε πιο ψύχραιμοι και λογικοί.
 24. 0
  0
  Γιατί θα πρέπει να είναι κακός οιωνός; Η περιστέρα είναι η Σεμίραμης και ο άντρας της Νεμρώδ βασιλείς της Βαβυλώνας και σύμβολα των Ιλουμινάτοι – Ναιτών. Από την άλλη το κοράκι είναι σύμβολο του Θεού Απόλλωνα και κατ επέκταση του Ελληνισμού και του φωτός. Όσο για τον γλάρο δεν γνωρίζω, αν κάποιος γνωρίζει ας μας πεί.
 25. 0
  0
  2:11 Κ ΜΕΤΑ ΞΥΠΝΗΣΕΣ…..
 26. 0
  0
  ΑΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΥΠΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ…

  ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΕΝΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ… ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.

  ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ… ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟ… ΠΛΕΙΩ… ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ… ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ… ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

  Η ΠΕΛΙΑ (ΠΕΛΛΑ) Η ΠΕΛΙΑΔΕΣ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ… ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΠΈΛΕΙΑ), Κ.Λ.Π. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

  ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ… ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FOCUS;…
  http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120403/low/newego_LARGE_t_1101_54048886.JPG

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΑΡΔΑΝΟ ΠΟΤΑΜΟ… ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕΛΙΑ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ (ΒΛ. ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΑ – ΠΛΕΙΟΝΗ – ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΝ Η ΑΛΛΟΤΕ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΙΤΑΛΟ Κ.Λ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΙΔΕΩΝ… ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ… ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

  ΠΛΕΙΩ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟΝ "ΚΥΚΛΟ ΧΡΟΝΟ"… Η ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ… Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ.

  ΒΕΒΑΙΩΣ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΜΟΝΟ 69 ΕΤΗ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 72ο ΕΤΟΣ ΓΕΝΕΘΛΕΙΩΝ! ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ)

  Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ.. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ… (ΝΑΙ! ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ "ΓΕΡΑΚΙΑ" ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)… ΠΟΥ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ… ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΝΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ… ΒΕΒΑΙΩΣ Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FOCUS.

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ…
  http://www.israel1shop.com/catalog/images/iafpatch1.jpg

  ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΒΙΔΕΟ, ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ..
  http://www.youtube.com/watch?v=FrQS1OCy7n8&feature=related

  …'We're heading for Venus and still we stand tall
  'Cause maybe they've seen us and welcome us all"…

  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ… Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, Η ΤΗΣ ΗΡΑΣ… ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Κ.Λ.Π.

  ΑΥΤΑ.

  ΥΓ. Ο ΝΩΕ ΠΗΡΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΔΑΦΟΣ (ΣΑΡΚΑ) Κ.Λ.Π. Ο ΔΕ ΠΑΡΙΣ… ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΜΗΛΟ (ΣΑΡΚΑ) ΣΤΗΝ ΑΔΡΟΔΙΤΗ… ΜΙΛΑΜΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΝΑΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ.
 27. 0
  0
  Τελικά η Κοζανη βγάζει τρομερά φυντάνια.Φοβερές αναλύσεις και από τους δύο χαχαχαχαχα
 28. 0
  0
  κ ομως ο Γιαννης καλα τα λεει.οπως παντα.
 29. 0
  0
  2.11 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΑΡΟΣΟΥΠΑ , ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΦΑΓΕς ΟΛΗ ΕΣΥ….ΤΙ ΡΟΥΓΚΛΟΣΕς ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΝΕΨΕΙς ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ…ΜΑΛΛΟΝ Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟς ΣΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
 30. 0
  0
  ΦΙΛΕ ΜΟΥ 3.52 [ ΦΟΙΤΗΤΗ ] …ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ…ΣΟΦΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΥΤΟ…ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ…ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ…ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ Η ΕΠΑΡΣΗ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΚΡΑΤΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ…ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ…ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΚΡΑ ΛΟΓΙΑ…ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ…ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ [ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ]..3.10 ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ….ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 31. 0
  0
  Θα συμφωνήσω και πάλι μαζί σου..να'σαι καλα..! (φοιτητης)
 32. 0
  0
  ΕΓΩ ΠΑΛΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙΤΕ?????
 33. 0
  0
  εαν διαβασετε το αρθρο του τραιανου το "ειδωλο " του θεου θωρ,θα "αποκοδικοποιησετε" τα κορακια ,και τι μν στελνουν οι "πεφωτισμενοι"…
  καλην αναγνωση!! αξιζει πολλα,αυτο το αρθρο!!
 34. 0
  0
  Αυτην την φορα ο πονηρος απεστειλεν εις τον Επιμηθεα (ανθρωποτητα) δωρον την ωραιοτατην Πανδωραν(νεα εποχη) έλκουσα το ανοητο ανθρωπινο γενος.Η Πανδωρα προσεκομισε κιβωτιον εμπεριεχον αγνωστα δωρα του δαιμονα του σκοτους προς την ανθρωποτητα(Επιμηθεα).Ελκυσθεις η ανθρωπουητα απο την καλλονη της,ανοιγει το κιβωτιον,για να ιδη απο περιεργεια τι περιειχε παρα την απαγορευση.Παρευθυς εσκορπισθηκαν ανα τον κοσμο τα παντοια δεινα.Ενας μολις προλαβε να κλεισει το κιβωτιο εντος του οποιου παρεμεινε το μονο αγαθο: Η ΕΛΠΙΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

  Αφιερωμενο σε ολους τους ανώνυμους και επωνυμους όλων των μπλοκ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΝΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ που ενω τους δοθηκε η γνωση απο τον Ερμη τον τρισμεγιστο και τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ χαθηκαν στην αναζητηση διυλιζοντας των κωνωπα.Το εξυπνο πουλι απο την μυτη πιανετε.
  ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
 35. 0
  0
  ΦΙΛΕ ΗΛΙΑ 3.45 ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ [ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΖΟΥΝ ΘΑ ΟΡΜΑΣ ] ..ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΤΟΣΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΚΑΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΣΟΥΝ …ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ..ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ…ΠΑΝΤΩΣ ΕΣΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΡΚΕΤΑ..ΡΕ ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΚΕΡΑΣΕΙΣ…[ ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΩ ]..ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣ Η ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΣΙΜΠΗΣΕΙΣ …ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΗΛΙΑ …ΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΜΗ ΜΑΣΑΣ ΜΗ ΧΑΜΠΑΡΙΑΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ..ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΓΩ….ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 36. 0
  0
  Να υποθέσω ότι επρόκειτο περί εκπαιδευμένων πουλιών από τζιχαντιστές,για να την “σπάσουν”ή να προειδοποιήσουν για τον επόμενο στόχο τους τους χριστιανούς,και να συνδυάσω αυτό το γεγονός ,με τα λαθραία drones από Ελλάδα προς Ιταλια πριν λίγες ημέρες(ξέρετε τα μηχανάκια αυτά μπορεί να μεταφέρουν ΚΑΙ εκρηκτικά!).

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί