Αποδείξεις για τη μαθηματική κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας.


Από τον μαθηματικό και συγγραφέα Λευτέρη Αργυρόπουλο.
Η Ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα όλων των γλωσσών της γής, δηλαδή είναι η γλώσσα των γλωσσών. Σε αντίθεση με τις άλλες γλώσσες, η Ελληνική γλώσσα είναι μία υπέροχη μαθηματική δημιουργία και ως μαθηματική κατασκευή είναι κατά συνέπεια και μουσική γλώσσα. Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική γλώσσα αποτελείται από 28 σύμβολα και 27 αριθμητικές θέσεις. Αναλυτικά, τα 28 αυτά σύμβολα είναι τα εξής:

Α=1
Β=2
Γ=3
Δ=4
Ε=5
F=6
S΄= 6
Ζ=7
Η=8
Θ=9
Ι=10
Κ=20
Λ=30
Μ=40
Ν=50
Ξ=60
Ο=70
Π=80
Q=90
Ρ=100
Σ=200
Τ=300
Υ=400
Φ=500
Χ=600
Ψ=700
Ω=800
ΣΑΜΠΙ=900

Το σύμβολο F ονομάζεται δίγαμμα, το S΄ στίγμα, ενώ το Q ονομάζεται κόππα και το σαμπί είναι ένα π στραμμένο προς τα δεξιά κατά 45 μοίρες.

Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα αριθμήσεως, κάθε λέξη έχει ένα και μόνο ένα άθροισμα, το οποίον ονομάζεται λεξάριθμος. Έτσι, ο λεξάριθμος της λέξεως ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι:
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = 30+5+60+1+100+10+9+40+70+200 = 525. Η λέξη ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις ΛΕΞΙΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ, είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε Ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως.


Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε λέμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.


Οι περισσότεροι λεξάριθμοι κυμαίνονται μεταξύ των αριθμών 200 και 1800, ενώ γενικά οι αριθμητικές τους τιμές βρίσκονται μεταξύ του 1 και του 5000. Έτσι, είναι μικρή η πιθανότητα για δύο λέξεις να έχουν τον ίδιο λεξάριθμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωση το γεγονός της ισοψηφίας.
Οι λέξεις ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ και ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, διότι:
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ = 200+500+1+10+100+10+20+70+200 = 1111
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ = 9+5+40+5+30+10+800+4+8+200 = 1111


Η ερμηνεία της προηγούμενης λεξαριθμικής ταυτότητος είναι προφανής, διότι ο ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ είναι ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ μαθηματικός μηχανισμός της δημιουργίας της ύλης, δεδομένου του γεγονότος ότι τα υποατομικά σωματίδια της ύλης είναι σφαιρικά, αλλά ακόμη και οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν σφαιρικό σχήμα.

Οι λέξεις ΦΩΤΟΝΙΟΝ και ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ ισοψηφούν με τον αριθμό 1850, δηλαδή
ΦΩΤΟΝΙΟΝ = ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ = 1850,
γεγονός που δηλώνει ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ότι το ΦΩΤΟΝΙΟΝ διαδίδεται ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ εις τον τρισδιάστατον χώρον. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνον το ΦΩΤΟΝΙΟΝ διαδίδεται ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ, αλλά επιπλέον οι κυματοειδείς καμπύλες της διαδόσεως του φωτονίου είναι ημιτονοειδείς.


Μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις του γεγονότος ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική λαμβάνεται από την λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π=3,14… .
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός π ορίζεται σαν το πηλίκον του μήκους της περιφερείας ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού. Πρέπει να τονίσουμε ότι το σύμβολον π προέρχεται από το αρχικόν γράμμα της λέξεως πηλίκον, διότι το π δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πηλίκον του μήκους της περιφερείας του κύκλου ως προς τη διάμετρό του. Εάν σχηματίσουμε το πηλίκον των λεξαρίθμων
(ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ)/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, παρατηρούμε ότι αυτό ισούται με τον αριθμό 3,14 !!! με ακρίβεια τριών ψηφίων. Πράγματι έχουμε:
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338+1016+940 = 2294
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730, επομένως 2294/730=3,1424657534…!!!


΄Ομως υπάρχει και συνέχεια, η οποία δείχνει ότι η λεξαριθμική εξαγωγή του π δεν ειναι τυχαία. Η συνέχεια είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του χρυσού αριθμού. Αυτή έχει ως εξής:
Από τα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι Φ = (√5+1)/2 = 1,618… . Σχηματίζοντας το πηλίκον που δίδει τον αριθμό Φ, χρησιμοποιώντας την αρχαία Ελληνική γλώσσα λαμβάνουμε:
(Ο ΠΕΝΤΕΠΟΔΟΣ + ΕΝ)/(Η ΔΥΑΣ) = (70+864+55)/(8+605) = 989/613 = 1,61…!!!


Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ακόμη και τις κυριότερες μαθηματικές σταθερές όπως το π και το φ. Όμως και το φ δεν έχει δοθεί τυχαία ως σύμβολο του χρυσού αριθμού, διότι είναι το αρχικόν γράμμα της λέξεως ΦΥΣΙΣ, η οποία έχει τον ίδιο λεξάριθμο με τη λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ και την φράση ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ. Είναι γεγονός ότι η ΦΥΣΙΣ, αλλά καί ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχουν κατασκευασθεί με βάση τον χρυσό αριθμό φ. Πράγματι:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1+50+9+100+800+80+70+200 = 1310
ΦΥΣΙΣ = 500+400+200+10+200 = 1310
ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ = 515+31+391+373 = 1310 .


Η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει λοιπόν τη γεωμετρία της κατασκευής του ανθρώπου, αλλά και τον τρόπο της κατασκευής του. Πράγματι:
ΣΤΥΣΙΣ = ΧΥΜΟΣ = ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΦΥΣΙΣ = 1310, γεγονός που δηλώνει ότι ο άνθρωπος δημιουργείται από την στύση του ανδρικού οργάνου που παράγει το σπέρμα και είναι ένα ον ταυτιζόμενον με την φύσιν, διότι γεννιέται από αυτή και επιστρέφει εις αυτήν. Για το γεγονός της λεξαριθμικής ταυτίσεως της φράσεως ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ με τη λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ, πρέπει να πούμε ότι το πηλίκον του ύψους του ανθρώπου προς το ύψος του ομφαλού του, δίδει τον χρυσόν αριθμόν, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ.


Στα δύο βιβλία του ο Λευτέρης Αργυρόπουλος έχει καταγράψει χιλιάδες παραδείγματα λεξαριθμικών ταυτοτήτων

όπως οι προηγούμενες, δίνοντας στον αναγνώστη την ευκαιρία να κατανοήσει ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ακόμη και τους νόμους της συμπαντικής δημιουργίας και κατά συνέπεια την αλήθεια. Πράγματι:
ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΝ = 64+565 = 629
ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 256+373 = 629, δηλαδή:
ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΝ = ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 629 !!!


Επίσης:
Ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ = 699!!!
Δια τούτον τον λόγον, ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εστίν ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ

Οι τίτλοι των δύο βιβλίων του Λευτέρη Αργυρόπουλου είναι:
1) «ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ«

2) «Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ»
Τα δύο βιβλία του Λευτέρη υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος.

Παρουσίαση των βιβλίων του Λευτέρη Αργυρόπουλου στο ESOTERICA.gr

Ο Λευτέρης Αργυρόπουλος είναι ένας μαθηματικός που έχει ανακαλύψει 525 αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος και πρόσφατα ανακάλυψε ένα νέο θεώρημα στη γεωμετρία, το οποίον θα ονομαστεί το σημείον του Αργυρόπουλου, καθώς και ένα νέο τρόπο υπολογισμού οριζουσών τετραγωνικών πινάκων. Επίσης, πρόσφατα απέδειξε το τελευταίο θεώρημα του Φερμά για την περίπτωση των αρτίων εκθετών. Η απόδειξή του αυτή είναι η πρώτη κλασσική απόδειξη για την περίπτωση των αρτίων εκθετών που παρουσιάζεται. Ο ίδιος μας λέει ότι είναι κοντά στην πρώτη γενική κλασσική απόδειξη του θεωρήματος αυτού. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνές του στο Northeastern University της Βοστώνης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Λευτέρη Αργυρόπουλο μπορείτε να βρείτε στην ιστοτελίδα του
www.geocities.com/lefteris_02115 και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση lefteris_02115@yahoo.com

Τί Γνωρίζουμε Για Το Ελληνικό Αλφάβητο..??.
Το ελληνικό αλφάβητο είναι ένας συμπαντικός κώδικας και αποτελεί την μητέρα όλων των γλωσσών.
Στην ελληνική γλώσσα μιλούσε ο Χριστός και στην ίδια γλώσσα είναι βασισμένες όλες οι επιστήμες.
Το σημερινό ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το ιωνικό, το οποίο επεκράτησε έναντι του Αιο-λοδωρικού, του Αττικού, του Νησιώτικου κ.α., στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα.
Με βάση το ιωνικό αλφάβητο σχηματίστηκαν όλα τα αρχαία ιταλικά αλφάβητα τα οποία συγχωνεύτηκαν στο λατινικό, από το οποίο προήλθαν όλες οι δυτικές γλώσσες. Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο αποτελούνταν από 27 γράμματα και όχι από 24 όπως το σημερινό. Τα τρία επιπρόσθετα γράμματα ήταν το στίγμα, το κόππα, και το σαμπί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετατροπής του ελληνικού αλφαβήτου κυρίως του χαλκιδαϊκού σε λατινικό, είναι η μετατροπή του εν αχρηστία σήμερα αρχαίου γράμματος κόππα στο λατινικό Q. Στα 27 αρχαία γράμματα υπήρχε η ιερή σχέση των τριών εννεάδων, όπου τα πρώτα εννέα γράμματα χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν τις μονάδες, τα δεύτερα εννέα τις δεκάδες και τα τρίτα εννέα τις εκατοντάδες.
Το σύστημα αυτό διατηρήθηκε ως το μοναδικό αριθμητικό σύστημα μέχρι και το τέλος της βυζαντινής περιόδου. Από το χίλια και πέρα χρησιμοποιούνται ως χιλιάδες και πάλι τα γράμματα α-θ, αλλά με την οξεία να σημειώνεται στο κάτω αριστερό μέρος του γράμματος.
αψνε’ =1755, χξς’ =666
Ακόμη και το χάραγμα του Αντίχριστου μας δόθηκε στην Αποκάλυψη βάσει του ελληνικού συστήματος αρίθμησης.
Ό έχων νουν ας υπολογίσει τον αριθμόν του θηρίου αριθμός ανθρώπου είναι και ο αριθμός αυτού χξς’ [χ600+ξ60+ς6=666] Αποκάλυψη, 13,18.
Κάθε λέξη στην αρχαία Ελλάδα ήταν συγχρόνως και ένας λεξάριθμος, δηλαδή ήταν ένας αριθμός που προερχόταν από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας των γραμμάτων της λέξης. Έτσι, κάθε λέξη υποδηλωνόταν με την διπλή της υπόσταση, τόσο ως εγγράμματη φθογγική ενότητα, όσο και ως αριθμός.
Πχ. Ο λεξάριθμος της λέξης Θεός είναι θ9+ε5+ο70+σ200=284
Η εξέλιξη του αλφαβήτου και χρήσεις.
Το ελληνικό αλφάβητο έγινε η βάση για τη δημιουργία του λατινικού αλφαβήτου. Πράγματι, το λατινικό αλφάβητο προέρχεται κυρίως από το ετρουσκικό αλφάβητο το οποίο με τη σειρά του, και σύμφωνα με την επικρατέστερη σήμερα άποψη, βασίστηκε στο ελληνικό.
Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου χρησιμοποιούνται και στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.Το ελληνικό αλφάβητο χρησιμοποιείται ευρέως ως δεξαμενή συμβόλων για χρήση στις επιστήμες είτε ως διεθνώς καθιερωμένα σύμβολα (π.χ. π=3,14) είτε για κάθε πρόσφορη χρήση.
Όπως και το λατινικό, το ελληνικό  αλφάβητο χρησιμοποιείται για την αρίθμηση (κυρίως όταν μας ενδιαφέρει η σειρά), π.χ. οι 24  ραψωδίες της Οδύσσειας αριθμούνται με τα μικρά γράμματα του αλφαβήτου, ενώ της  Ιλιάδας με τα κεφαλαία. Ιδιαίτερα στην Αστρονομία το ελληνικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για την αρίθμηση των  αστέρων π.χ. το άλφα Κενταύρου είναι ο φωτεινότερος αστέρας του αστερισμού του Κενταύρου, ενώ το ωμέγα είναι ο 24ος σε φωτεινότητα. Μετά το τέλος των ελληνικών γραμμάτων ακολουθούν τα λατινικά και κατόπιν οι αραβικοί αριθμοί.
+Λεξάριθμος του π=
Ο αριθμός π ορίζεται ως το πηλίκον του μήκους της περιφερείας ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού. Το σύμβολον π προέρχεται από το αρχικόν γράμμα της λέξεως πηλίκον, διότι το π δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πηλίκον του μήκους της περιφερείας του κύκλου ως προς τη διάμετρό του.
Η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π = 3,14… έχει ως εξής: Εάν σχηματίσουμε το πηλίκον των λεξαρίθμων (ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ)/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, παρατηρούμε ότι αυτό ισούται με τον αριθμό 3,14 με ακρίβεια τριών ψηφίων. Πράγματι έχουμε: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338+1016+940 = 2294 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730, επομένως 2294/730=3,1424657534…!!!
«Έστιν ουν πρόνοια η μεν ανωτάτω και πρώτη του πρώτου θεού νόησις είτε και βούλησις ούσα ευεργέτις απάντων, καθ’ ην πρώτως έκαστα των θείων δια παντός άριστά τε και κάλλιστα κεκόσμηται». Πλούταρχος, «Ηθικά», Τόμος 15, Περί Ειμαρμένης

Η αριθμολογία είναι η μαθηματική δομή της γλώσσης μας.Η γνώση της σοφίας των αριθμών και των λέξεων έχει ρίζες στα αρχαία χρόνια.Αν και έχει υποστεί την αλλοίωση του χρόνου, κάποια σημεία αυτής διεσώθηκαν αλλά παραμένουν με διάφορους τύπους συμβολισμών.Είναι δύσκολο να προσεγγισουμε με την δική μας σύγχρονη αντίληψη τής επιστήμης και της ανθρώπινης λογικής.Το γράμμα ή και ο αριθμός Ο ή 0 είναι ένας κύκλος,μια σφαίρα.Τι μπορεί να συμβολίζει όμως αν μπει στην κατάλληλη ακολουθεία από αριθμούς ή γράμματα;;
ΟΜΙΚΡΟΝ== Ο=70 + Μ=40 + Ι=10 + Κ=20 + Ρ=100 + Ο =70 + Ν=50 => 360
Τι 360;;Μοίρες μήπως;Έχουμε ένα 0 ή ένα Ο (όμικρον) τι μπορεί να μας δώσει μια σφαίρα ή ένας κύκλος;

Στον πίνακα έχω προσθέσει τα 3 γράμματα ΣΑΜΠΙ – ΚΟΠΠΑ – ΣΤΙΓΜΑ αλλιώς ο Λεξάριθμος δεν θα είναι σωστός.
1η εννεάς ——————– 2α εννεάς——————– 3η εννεάς
Α = 1——————– Ι = 10——————– Ρ = 100 ——————– Α + Ι + Ρ = 111
Β = 2——————– Κ = 20——————– Σ = 200 ——————– Β + Κ + Σ = 222
Γ = 3——————– Λ = 30 ——————– T = 300 ——————– Γ + Λ + Τ = 333
Δ = 4——————– Μ = 40——————– Y = 400 ——————- Δ + Μ + Υ = 444
Ε = 5——————– Ν = 50——————– Φ = 500 ——————- Ε + Ν + Φ = 555
ς = 6——————– Ξ = 60——————– Χ = 600 ——————– ς + Ξ + Χ = 666
Ζ = 7——————– Ο = 70——————– Ψ = 700 ——————- Ζ + Ο + Ψ = 777
Η = 8——————– Π = 80——————– Ω = 800 ——————- Η + Π + Ω = 888
Θ = 9——————– Q = 90——————– ΣΑΜΠΙ = 900 ————- Θ + Q + ΣΑΜΠΙ = 999
+ = 45——————– + = 450——————– + = 4500 ————— 45+ 450 + 4500 = 4995

Οι 3 εννεάδες διαφέρουν μεταξύ τους μόνον στα μηδενικά πού προσδιορίζουν τις δεκάδες και τις εκατοντάδες.Το άθροισμα όλων των γραμμάτων δίδει τον αριθμό 4995 που με την σειρά του μας δίνει τον ΙΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ 9 (27)

elikoncc


Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

PROFIT MAXIMISER

Μάθε πώς να να κερδιζεις σε ονλινε σελιδες στοιχηματισμου παντα !!

Ενα καταπληκτικο προγραμμα και μια απιστευτη ιδεα οπου με βαση της δικες τους προσφορες να βγαινεις 100% κερδισμενος παντα !

Διαβαστε το αρθρο μου να δειτε πως ξεπερασα τον περιορισμο στην χωρα μας για τις στοιχηματικες εταιριες

Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

Η προωθηση αυτη ειναι πρωθηση ενημερωσης και πληροφοριας και κατα κανεναν λογω δεν ειναι προτροπη προς στοιχηματισμο η επενδυση η οποιαδηποτε αλλη παρανομη πραξη ..!

ΤΙΜΗ: 1,5 € euro για τις πρωτες 14 μερες να δοκιμασεις το προγραμμα,Ηλεκτρονικο προιον για συνδρομη
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *