21:16 - 26/10/2020

Ό θυρεοειδής επηρεάζεται από τόν ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμόν, ασπούμε 5g…

Ό θυρεοειδής επηρεάζεται από τόν ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμόν, ασπούμε 5g

Ό θυρεοειδής είναι τό απόλυτον ευαίσθητον όργανον… τό κέντρον τού μεταβολισμού… Τό 5ον τσάκρα ή τό κέντρον τού μέ 48 πέταλλα…. Ή έστω πλησίον τού 5ου ενεργειακού κέντρου σέ συνάρτηση μέ τά δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα, διότι υφίστανται καί αυτά, αλλά η βλάβη είς τά μεγάλα κέντρα μεταφέρεται είς τά μικρά καί αμφίδρομα.

Έχει τήν δυνατότητα ευαισθησία νά επηρεάζει, μεταβολίζει ακόμη καί τόν εγκέφαλον, όλον τό σώμα, τίς ιδίες, τίς απόψεις, τήν ψυχολογία καί δή τήν Ψυχορμονολογία…

Τροποποιεί τήν διάθεση τού καί μετατροποποιεί τήν ψυχορμονολογία γενικώς καί άλλοτε ανά τόπους, ανά όργανα, ανά μερίδια οργάνων, ανά κύτταρα, ανά μόρια, ανά άτομα καί βάλε…

Η ευαισθησία τού είναι όπως τήν μύτη ήτοι τήν κορυφή τού ηδύοσμου μόλις νά τόν αγγίξει καί εκτοπίζει ευωδία, καί όπως τήν ανεμόνη ήτις μέ τό φύσημα διαλύονται τά άνθη τής, σκορπίζεται η γύρη τής κ.ο.κ…. Εάν ήταν ζώδιον θά λέγαμε ότι είναι τού αέρα.

Η δυναμική τού Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού μετατρέπει τά κέντρα βάρους ισορροπίας τού μέ τό παραμικρόν. Κάθε μεταβολή είς τόν θυρεοειδή συνεπάγεται μεταμεταβολή ή καί συνταυτόχρονη μεταβολή κάπου αλλού είς τό σώμα… Η μή ισορροπία τού συνίσταται μέ ανομαλία καί ανισορροπία τής βιορμονικής ψυχικής χυμείας τού σώματος ή μέρος τού σώματος όπως προπεριγράψαμε καί αυτή η μετατροπή γίνεται αλυσιδωτή, τουλάχιστον σέ κάποιον βαθμόν καί ενίοτε χειρότερα. Σέ περίπτωση ανισορροπίας άλλα κέντρα εξουσίας υγείας τού σώματος αντιστέκονται μέ τήν αντίδραση καί συναντίδραση τούς όπως αυτά γνωρίζουν καλύτερα απ’ εμάς ώς συνολικά εξωτερικά συνειδησιακά όντα τής οντότητος οπού είμαστε εσωτερικώς. Καί όντως η αληθινή μάς οντότητα «χάνεται» είς τά διάφορα ψήγματα σωρών τών διαστρωμάτων μέσα μάς μέ απώτερον εσωτερικόν είναι μάς τήν ψυχήν τού πνεύματος… μάς!

Ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός τού 5ου g εάν θά επηρεάσει κάτι πρωτίστως όπως καί τό 4g καί τ’ άλλα g τού Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού… καί τίς άλλες «άσχετες» μέ αυτά τάσεις Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού ή ηλεκτρικού ρεύματος γενικώς… είναι τόν θυρεοειδή.

Τά g βαρύτητας έχουν διάσχεση μέ τά g Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού αλλά αντίστροφα, ήτοι όσον περισσότερον g βαρύτητος τόσον ολιγότερον g Ηλεκτρομαγνητισμού. Εάν θά τά συγκρίναμε σ’ εκτεταμένη συνεποπτική συνοπτική συνειρμικής συνδονητικής συγκραδασμικής συνταυτοποίησης καί συνταυτότητος σέ μία πλατφόρμα συνταύτισης ή καί κατάλληλης αλληλοσυνταύτισης, τότε θ’ αρχίζαμε νά τά ονομάζουμε ώς +g τά βαρυτικά καί –g τά Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικά αλλά μόνον έν σχέσει μεταξύ τούς… σέ μία κλίμακα άνω/κάτω ή δεξιά/αριστερά ή εμπρός/όπισθεν…

Μέ κάθε βεβαιότητα τό ύπουλον υπερόπλον 5g επηρεάζει αρνητικώς, αποχαυνωτικώς, υπνωτικώς τήν συνείδηση, τήν διαντίληψη, τήν εξωτερική καί εσωτερική αντίδραση καί διάδραση τού οργανισμού καί τών επί μέρους οργάνων καί μικροοργάνων τού έως τά μικρότερα υποσωματίδια τού…

Καταλάβετε μέ τήν πονηριά έχουμε νά «παίξουμε» καί ό κορωνοϊός όπως καί άλλες τεχνητές ιώσεις εισίν ουσιαστικώς τυχοδιωκτικές λωποδύτισσες ασθένειες οπού καραδοκούν νά εισέλθουν από τίς πύλες τού οργανισμού, τών οργάνων καί τών επί μέρους μικροοργάνων τού σώματος όταν αυτές παραμείνουν ανοικτές λόγω εξάντλησης, εξάρτησης καί συνταύτισης τούς μέ αλλοπρόσαλλες ανισορροπητικές καί ανόμαλες προαντιδράσεις ένεκα εξωτερικής επήρρειας. Αυτή η πολυπροαντίδραση επισυμβαίνει πρωτίστως είς τό μυστήριον καί μυστικόν έν πολλοίς όργανον τού 5ου ενεργειακού κέντρου ή τσάκρα ήτοι τού θυρεοειδούς…

Η βιολογοχυμεία τού Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού καί τής οργανικής σωματικής ρευστότητος συνταυτίζονται, συνεργάζονται, αλληλοπολεμούνται καί οί συνέπειες τούς είναι τά αποτελέσματα τής μαθηματικής προσυνέπειας επί τού σώματος. Ό θυρεοειδής φαίνεται νά διαδραματίζει έναν μυστικόν ρόλον κρυφού καί μυστικού βιολογωρολογιακού βιοσυντονιστικού προγραμματισμού…

Ό τεχνητός Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικός βιοσυντονισμός καί ό βοτανικός βιοσυντονισμός οπωσδήποτε δύνονται νά ευαρωγήσουν ή δυσαρωγήσουν είς τήν γενικότερη υγεία τού οργανισμού. Ουσιαστικά εάν τά βότανα δέν είναι δηλητηριώδεις καί ό τεχνητός βιοσυντονισμός δέν είναι επίσης ηλεκτρικώς καί «ηλεκτρονικώς» δηλητηρίωδης, κάτι οπού μέ τήν μελέτη θά τό γνωρίζεις ήδη πρίν τόν δοκιμάσεις, τότε κάθε απόπειρα καί μείγμα από αυτά θά προξενήσει αγαστή σωμαωφέλεια, ορμονωφέλεια καί ψυχωφέλεια…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*