in

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 4

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 4

Σέ πέντε επεισόδια…

Γνώμη μού ερμηνεύσετε πρωτίστως τό αρχαίον κείμενον από μόνοι σάς καί ύστερα αναγνώσετε τήν μετάφραση, η διττή ενόραση αρχαίου καί μετάφραση θά σάς κάνει νά καταλάβετε καλύτερα τά λόγια αυτά. Ό Χριστός ωμιλούσε πολύ μέ υπονοούμενα, συνάμα ώς γνωστόν όταν ό λόγος αλλάζει συχνότητα αλλάζει τό νόημα, προσπαθείστε νά τό κατανοήσετε. Εάν δέν τό κατανοήσετε μήν απορρίψετε αμέσως, πιθανόν νά έχετε πρόβλημα συντονισμού μέ κάποιες συχνότητες εννοιολογίας τών λέξεων, καθότι αλλάζουν νόημα από αναλόγως συχνότητας, καί πρέπει νά «μπείτε στό πνεύμα», νά «μπείτε μέσα» όπως λέγαμε μέ τή παρέα μού δι’ αυτά καί άλλα θέματα… Νά είστε υπομονετικοί. Αναγνώθωντας ξανά καί ξανά, η οία άλλη συχνότητα θά έρθει σ’ εσάς από μόνη τής όπως έρχεται Τώ Αγίω Πνεύματι, η έμπνευση τού καλλιτέχνη, η ενέδρα τής έμπνευσης τού διαβόλου…. Είς τό παράκατω κείμενον παραθέτω τήν γνώμη μού σέ κάποιους στίχους.

Ιω. 8,31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,Ιω. 8,31 Προς αυτούς, λοιπόν, τους Ιουδαίους που είχαν πιστεύσει, είπεν ο Ιησούς και τα εξής· “εάν σεις μείνετε ακλόνητοι εις την διδασκαλίαν μου και την εφαρμόζετε εις την ζωήν σας, τότε θα είσθε αληθινοί μαθηταί μουΙω. 8,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.Ιω. 8,32 και θα γνωρίσετε, όχι μόνον από την διδασκαλίαν μου, αλλά και από την προσωπικήν σας πείραν, την αλήθειαν και η αλήθεια θα σας ελευθερώση από την τυραννίαν και τον θάνατον, που φέρνει η αμαρτία”.Γνώμη μού: Από τί θά τούς ελευθερώσει;

Από τά δεσμά τής βαρύτητας τής αμαρτίας, τής υλοφροσύνης, τής σαρκοκρατίας, τής περιορισμένης αισθησιοκρατίας. Η Δικαιοσύνη δέν κατοικεί σ’ αυτά, διότι σ’ αυτά κατοικεί ανάμοικτον κάθετι. Ενώ είς τή Δικαιοσύνη υφίσταται παγκάθαρον μόνον ότι είναι δίκαιο καί ό,τι είναι δίκαιο ψέγος δέν έχει. Η Αγάπη έν τή Δικαιοσύνη κατοικεί καί η Δικαιοσύνη έν τή Αγάπη. Διότι ό,τι είναι άδικο δέν είναι αγάπη καί ό,τι είναι ιδιοτελές (χειρότερο από τήν έννοια μίσος, διότι τό μίσος κατά τής αδικίας καί δή τής αδικίας γενικώς όχι τής αδικίας κατά εσένα μόνον, είναι δίκαιο) δέν είναι δίκαιο.

Η Αγάπη δέν αγαπάει υπό όρους καί η Δικαιοσύνη δέν χαρίζει υπό όρους προτιμητέας αρεσκείας. Η αδικία δέν δικαιούται τίποτε καί η Δικαιοσύνη δικαιούται τά πάντα διότι τά δικαιώματα είναι τέκνα τής Δικαιοσύνης καί οί αδικίες μαζύν μέ τίς αμαρτίες τέκνα τής αδικίας. Συνεπώς, κατά Τή Θεία Κρίση έκαστος λαμβάνει ό,τι δικαιούται. Ό άδικος δικαιούται τά άδικα εναντίον τού καί ό δίκαιος δικαιούται τά δίκαια υπέρ τού.

Ό άδικος δικαιούται ό,τι έχει καί ό,τι έδωσε καί ό δίκαιος δικαιούται επίσης ό,τι έχει καί ό,τι έδωκε. Μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θά πάρεις, δίκαιον έδωκες δίκαιον θά πάρεις…. Εάν μετανοήσεις διά τά άδικα αυτά σβύνονται, άν μετανοήσεις διά τά δίκαια οπού έδωκες ή έκαμες αυτά σβύνονται. Ό,τι δώσεις ή μετανοήσεις πρίν προλάβεις νά αποθάνεις τά ίδια θά κληρονομήσεις χωρίς νά δύνησαι ή δικαιούσαι νά παραλλάξεις μετά τή γέφυρα τού θανάτου τού σαρκίου. Καί άν ελεηθείς κατόπιν, μετά από σαρανταλείτουργα καί προσευχές, είναι επειδή η Δικαιοσύνη δέν χαλάει χαττήρι είς τούς όμοιους Τής, τούς δίκαιους.

Καί άν αυτοί είναι αμαρτωλοί καί προσεύχονται δι’ άλλον άνθρωπο αυτόν είναι δίκαιο επειδή είναι ανιδιοτελές καί επειδή προσεύχονται είς Τόν Άγιον Πατέρα, διότι δέν υπάρχει τίποτε αγιότερο από τό ν’ αναγνωρίζεις Τόν Πατέρα ώς Πατέρα καί Μητέρα σού!Ιω. 8,33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε;Ιω. 8,33 Εκείνοι δεν ενόησαν τα λόγια του, ενόμισαν ότι τους αποκαλεί δούλους ξένων κατακτητών, και με έξαψιν είπον· “ημείς είμεθα απόγονοι του Αβραάμ προωρισμένοι να κατακτήσωμεν τον κόσμον και ποτέ έως τώρα δεν εγίναμεν δούλοι εις κανένα. Πως, λοιπόν, συ λέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι;” (Και έλεγον αυτά λησμονούντες ότι το έθνος των εις πολλούς κατακτητάς είχεν υποδουλωθή, όπως και τώρα στους Ρωμαίους).

Γνώμη μου: Εδώ εννοούν ότι ουδέποτε υποτάκτηκαν πνευματικώς καί μέ τή σύμφωνη γνώμη τούς σέ άλλους παρά μόνον είς τόν Αυραάμ. Ούτως νομίζουν, αλλά Ό Χριστός πάρακατω τούς λέγει ότι δέν αληθεύει. Ουσιαστικώς πίστευαν πάντοτε σ’ εκείνο οπού αιρετικοποίησαν ώς Αυραάμ καί δή τόν διάβολον. Ιω. 8,34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας.Ιω. 8,34 Τους απήντησεν ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω ότι καθένας, που πράττει την αμαρτίαν και μένει αμετανόητος εις την αμαρτίαν, είναι δούλος της αμαρτίας.

Γνώμη μού: Σύν τοίς άλλοις τούς λέγει μέ υπαινιγμούς ότι ό Αυραάμ δέν ήταν δούλος τής αμαρτίας. Άρα τέ δέν είναι πατέρας καί πρόγονος τούς πνευματικώς. Εδώ ωμιλεί σέ άλλη συχνότητα κβαντομηχανικώς αλλά αυτοί κολλημένοι είς τή συχνότητα τής υλοφροσύνης δέν πήραν είδηση, ή πήραν αλλά λόγω τής αυτής τούς κόλλας δέν παραδέχοντο καί δέν άλλαζαν. Δέν μετανοούσαν, τούς άρεσε καί τούς συνεπήρε η σάρκα τού κάθε είδους τής ύλης. Ιω. 8,35 ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.Ιω. 8,35 Ο δε δούλος δεν μένει εις την οικίαν του κυρίου του, κληρονόμος και ιδιοκτήτης. Ο Υιός όμως μένει πάντοτε εις την οικίαν, διότι έχει κληρονομικώς από τον πατέρα του αυτά τα δικαιώματα.

Γνώμη μού: Εννοεί τόν δούλο τής αμαρτίας ό οποίος δέν ελευθερούται. Συνάμα εννοεί ότι ό δούλος Τού Θεού είναι ελεύθερος διότι απολαμβάνει τά δώρα καί τήν ευλογία Τού Θεού οπού είναι αιώνια ελευθερία έξωθεν κάθε τυραννίας, καί ότι Ό Θεός αυτά είναι αυτά δίδει καί αυτά έχει. Ενώ ό δούλος τής αμαρτίας καί ελεύθερος νά είναι έν αυτή ή ωσαύτως νομίζει, δούλος εσαεί είναι καί θά αποθάνει έν τή αμαρτία καί είς τήν αιώνια αδικοκρατία τήν οποίαν ηγάπησεν.

Θά λάβει ό,τι έδωκε καί ό,τι αγάπησε, ήτοι τή κόλληση έν κολλάσει (τό λέγω κόλλαση τή κόλαση διότι τέτοια είναι).Ιω. 8,36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.Ιω. 8,36 Εάν λοιπόν ο σαρκωθείς Υιός του Θεού σας ελευθερώση από την αμαρτίαν, τότε πράγματι θα είσθε ελεύθεροι.Ιω. 8,37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.Ιω. 8,37 Γνωρίζω ότι είσθε απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά δεν του ομοιάζετε και ζητείτε να με φονεύσετε, διότι η διδασκαλία μου δεν εισχωρεί εις την ψυχήν σας, που είναι δούλη της αμαρτίας.

Γνώμη μού: Πολύ περίργη δήλωση άν καί φαίνεται τό αντίστροφο. Πάρακατω τούς αποκαλεί παιδιά τού διαβόλου. Τό οίδα σημαίνει γνώρισα. Ουσιαστικώς πάλαι ωμιλεί μέ αλγόριθμους συχνοτήτων. Τούς λέγει ουσιαστικώς ότι είναι μέν σπέρμα σαρκικό τού Αυραάμ (αύρα εμού) αλλά πνευματικώς σπέρμα διαβόλου καί ότι δέν έχει καμμία σημασία τί σαρκικό σπέρμα είσαι αλλά τί πνευματικό σπέρμα είσαι. Ένας Δερυνειώτης σχεδόν 100 ετών είπε πρίν αποθάνει: «σ’ όλη τή ζωή μού δύο έθνη γνώρισα, τούς καλούς καί τούς κακούς».

Συνάμα όμως ίσως υπονοεί δι’ ειρωνίας ότι δέν είναι ούτε σαρκικά παιδιά τού Αυραάμ….Ιω. 8,38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε.Ιω. 8,38 Εγώ εκείνο που έχω ιδεί πλησίον του ουρανίου Πατρός μου αυτό και διδάσκω. Και σεις αυτό που είδατε και εμάθατε πλησίον του πατρός σας, τον οποίον δεν θέλω να ονομάσω, αυτό κάνετε”.

Γνώμη μού: Διαχωρίζει ευθαρσώς Τόν Πατέρα Τού από τόν πατέρα τούς. Εδώ μάς λέγει ότι δέν τόν ενδιαφέρει τό σαρκίον τόσον όσον τό πνεύμα. Ότι έστω καί άν είναι από τή γενεά τού Δαυίδ, διότι τόν επέλεξε λόγω τής μετάνοιας τού από τά βαρετά αμαρτήματα τού, σημασία έχει τή ράτσα = φυλή πνεύμα είσαι καί όχι τί φυλή σαρκίου.

Αγοράζεις μία φιάλη ακριβού οίνου, σημασία έχει τό περιεχώμενο όχι η φιάλη καί τά διακριτικά τής φυλής τής ώς μάρκα. Κάκιστα δύναται τίς νά βάλει σέ διακριτικά ακριβού οίνου φιάλης τόν χειρότερον οίνο ή καί δηλητήριο.

Ένας ζάμπλουτος αγόραζε ακριβούς οίνους μετά έκανε απομιμήσεις φιάλων καί έχυνε μέσα κατώτερης ποιότητος οίνους ή έστω οίνους οπού δέν ήταν αυτοί όπου αγόραζαν οί πελάτες, τόν ανακάλυψαν, ήταν απατενώνας. Τέτοιοι καί αυτοί, είχαν φιάλη ήτοι σώμα Αυραάμ αλλά περιεχώμενο διαβόλου!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ένα γράμμα στόν συνοπλαρχηγό αντάρτη τής φύσης, στόν φυγά από τή χλιδάτη φυλακή τής εποχής stranger! Καί σ’ όλους τούς άλλους φίλους μοναχικούς λύκους!

Μπλόκο Ελλάδας σε τομάτες από Τουρκία με ιό της ηπατίτιδας