in

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 3

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 3

Σέ πέντε επεισόδια…

Γνώμη μού ερμηνεύσετε πρωτίστως τό αρχαίον κείμενον από μόνοι σάς καί ύστερα αναγνώσετε τήν μετάφραση, η διττή ενόραση αρχαίου καί μετάφραση θά σάς κάνει νά καταλάβετε καλύτερα τά λόγια αυτά. Ό Χριστός ωμιλούσε πολύ μέ υπονοούμενα, συνάμα ώς γνωστόν όταν ό λόγος αλλάζει συχνότητα αλλάζει τό νόημα, προσπαθείστε νά τό κατανοήσετε. Εάν δέν τό κατανοήσετε μήν απορρίψετε αμέσως, πιθανόν νά έχετε πρόβλημα συντονισμού μέ κάποιες συχνότητες εννοιολογίας τών λέξεων, καθότι αλλάζουν νόημα από αναλόγως συχνότητας, καί πρέπει νά «μπείτε στό πνεύμα», νά «μπείτε μέσα» όπως λέγαμε μέ τή παρέα μού δι’ αυτά καί άλλα θέματα… Νά είστε υπομονετικοί. Αναγνώθωντας ξανά καί ξανά, η οία άλλη συχνότητα θά έρθει σ’ εσάς από μόνη τής όπως έρχεται Τώ Αγίω Πνεύματι, η έμπνευση τού καλλιτέχνη, η ενέδρα τής έμπνευσης τού διαβόλου…. Είς τό παράκατω κείμενον παραθέτω τήν γνώμη μού σέ κάποιους στίχους.

Ιω. 8,21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

Ιω. 8,21 Είπε, λοιπόν, πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς· “εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, αφού τελειώσω το έργον μου, και θα με αναζητήσετε ως Σωτήρα σας, όταν αι συμφοραί επιπέσουν εναντίον σας, αλλά δια την απιστίαν σας θα αποθάνετε ζυμωμένοι με την αμαρτίαν σας. Δι’ αυτό και όπου εγώ πηγαίνω, δεν ημπορείτε σεις να έλθετε”.

Γνώμη μού: Διατί αποθαίνει η αμαρτία; Διότι δέν είναι Δικαιοσύνη καί ό,τι δέν είναι Δικαιοσύνη δέν είναι δίκαιον νά ζή αιωνίως. Είναι αδικία νά ζή η αμαρτία αιωνίως, άρα τέ η αμαρτία θά αποθάνει καί μαζύν μέ τήν αμαρτία θά αποθάνουν καί οί προσωποποιήσεις τής αμαρτίας, ήτοι οί άνθρωποι τής αμαρτίας, αί ψυχαί τής αμαρτίας, αί ζωαί τής αμαρτίας. Εδώ Ό Χριστός ωμιλεί διά τή ψυχή, διά τή κατά Κβαντομηχανική θά έλεγα διάσταση τού ανθρώπου ή καί κάτι περισσότερον. Αυτοί όμως όντες υλόφρονες έλεγαν πώς όλοι αποθαίνουν καί ότι καί Αυτός αποθαίνει καί θά τόν αποθάνουμε, όπως καί έπραξαν καί Τόν ειρωνεύοντο επειδή απόθανε όπως όλοι καί φώναζε είς τόν Ηλία νά έρθει νά Τόν σώσει. Αυτός όμως δέν απόθανε πνευματικώς, δέν αποθαίνει ποτέ πνευματικώς καί συνάμα Αναστήθηκε καί σαρκικώς. 

Ιω. 8,22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

Ιω. 8,22 Ελεγαν τότε οι Ιουδαίοι· “μήπως θανατώση μόνος του τον ευατόν του; Διότι λέγει, ότι όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν ημπορείτε να έλθετε”.

Γνώμη μού: Εδώ Τόν κήρυξαν τελείως λωλόν. 

Ιω. 8,23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

Ιω. 8,23 Και είπεν προς αυτούς· “σεις είσθε από τα κάτω, από την γην και έχετε γήϊνα και υλικά φρονήματα και ελατήρια. Εγώ όμως είμαι εκ των άνω, από τον ουρανόν με ουράνιον πνευματικόν πλούτον. Σεις είσθε από τον αμαρτωλόν τούτον κόσμον, που ζη μακράν από τον Θεόν. Ενώ εγώ, καίτοι ζω τώρα στον κόσμον, δεν προέρχομαι από τον κόσμον τούτον.

Γνώμη μού: Ό Χριστός τούς έλεγε ότι είναι από τή κάτω περιοχή, δηλαδή τή σαρκική, τήν υλόφρονη. Δέν είχαν διάσταση πνευματική ταχύτητος τού φωτός εκείνου οπού τρέχει όχι μέ 300,000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο αλλά μέ άπειρη ταχύτητα ανά άπειρο χρόνο. Τήν ψυχή τούς τή κόλλησαν είς τή σάρκα καί έγινε ένα μέ τή σάρκα καί σάρξ. Η αμαρτία καί η αδικία αυτά προσφέρει. Ό Ίδιος ήταν Άπειρο Άκτιστο Φώς, μέ αυτή τήν κβαντομηχανική έννοια συχνότητος Λόγου ωμιλούσε. 

Ιω. 8,24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

Ιω. 8,24 Δι’ αυτό και σας είπα ότι θα αποθάνετε ζυμωμένοι με τας αμαρτίας σας, διότι είσθε, και επιμένετε να είσθε, άνθρωποι του αμαρτωλού τούτου κόσμου. Εάν δε δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και μοναδικός Σωτήρ, θα αποθάνετε βυθισμένοι εις τας αμαρτίας σας”.

Ιω. 8,25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν.

Ιω. 8,25 Είπαν τότε προς αυτόν· “ποίος είσαι συ, που ισχυρίζεσαι ότι χωρίς σε δεν ημπορούμεν να σωθώμεν;” Και απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· “είμαι ο,τι ευθύς εξ αρχής και συνεχώς λέγω προς σας.

Ιω. 8,26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾿ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾿ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον.

Ιω. 8,26 Πολλά ακόμη έχω να πω δια σας και να σας κρίνω, δεν θα τα δεχθήτε όμως. Αλλά εκείνος που με έστειλε, είναι απολύτως αληθινός, και εγώ όσα ήκουσα από αυτόν, αυτά ακριβώς λέγω στον κόσμον, πάντοτε δηλαδή αληθινά και δίκαια”.

Γνώμη μού: Εδώ τούς λακτίζει είς τόν στόμαχον. Τούς λέγει ουσιαστικώς πώς άν ακούσουν τήν πλήρη δίκαιη κρίση, διάκριση καί δίκη δέν θά αντέξουν καί θά αποθάνουν, αλλά θά τήν ακούσουν από Τόν Ίδιο καί Τόν Πατέρα όταν αποθάνουν καί δή είς τή Κρίση Τού έν Δευτέρα Παρουσία Τού. 

Ιω. 8,27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.

Ιω. 8,27 Οι Ιουδαίοι όμως δεν αντελήφθησαν ότι τους έκανε λόγον δια τον ουράνιον Πατέρα του.

Ιω. 8,28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ.

Ιω. 8,28 Είπε τότε προς αυτούς ο Ιησούς· “όταν υψώσετε επάνω στον σταυρόν τον υιόν του ανθρώπου, τότε θα μάθετε ότι είμαι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ του κόσμου και ότι από τον ευατόν μου εγώ δεν κάνω τίποτε απολύτως, αλλά όπως με εδίδαξε ο Πατήρ μου, αυτά ακριβώς λέγω.

Γνώμη μού: Υφίσταται καί δευτέρα ερμηνεία κβαντομηχανικός αλγόριθμος πολυσυχνοτήτων ό Λόγος Τού. Ότι εάν Τόν υψώσουν δηλαδή εάν Τόν παραδεχθούν καί αποδεχθούν βασιλέα τούς ήτοι νά Τόν πιστεύσουν τότε καί μόνον θά ανοιχθεί ό νούς τής καρδίας τούς καί θά καταλάβουν. Ήτοι πρωτίστως νά επιδείξουν ευλάβεια καί ύστερον νά λάβουν τά δώρα. Όταν Τόν Ενσταύρωσαν Αναστήθηκε καί τότε έμαθαν ποίος είναι. Αλλά άλλοι όμοιοι είς συμμορία είχαν ήδη καταλάβει ποίος εστίν καί όμως ήθελαν αποκτήναι Αυτόν. 

Ιω. 8,29 καὶ ὁ πέμψας με μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

Ιω. 8,29 Και εκείνος, που με έστειλε, είναι μαζή μου. Δεν με αφήκε ποτέ μόνον ο Πατήρ, αλλά έχει συνεχή και αδιατάρακτον επικοινωνίαν με εμέ, διότι εγώ πράττω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα”.

Ιω. 8,30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Ιω. 8,30 Ενώ δε εδίδασκεν αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σεισμός στην Τουρκία

Άντρας μοντέλο με τακούνια – Η Ελληνική τηλεόραση στα καλύτερά της (vid)