13:26 - 29/08/2021

Σέ ικετεύω νά μέ ακούσεις στά σημαντικότερα…. Πάταξον μέ/μέν άκουσον δέ…. Πώς τό 5G μεταμορφώνεται σέ γραφένιον εντός σώματος Μέρος 2

Σέ ικετεύω νά μέ ακούσεις στά σημαντικότερα…. Πάταξον μέ/μέν άκουσον δέ…. Πώς τό 5G μεταμορφώνεται σέ γραφένιον εντός σώματος Μέρος 2

Εννοείται ότι πρέπει νά αναγνώσεις τό Μέρος 1 οπωσδήποτε….

Διά νά μού αποδείξεις εσύ ότι τό 5G δέν μεταμορφώνεται σέ γραφένιον καί σέ άλλα συνστατικά εντός τού σώματος, οίας επιφάνειας καί οίου άλλου πράγματος εντός, πρέπει νά μού αποδείξεις ότι δέν υφίσταται καί δέν γίνεται φίλε μού η φωτοσύνθεση, χαχαχαχα!….

Η φωτοσύνθεση είναι η άλλη όψη τού νομίσματος η αποκαλούμενη κβαντομηχανική = φωτοδεσμομηχανική… Αί φωτοδέσμαι εισίν φωτοσύνθεσις καί φωτοσυνθετικές, άρα τέ η φωτοδεσμομηχανική είναι εκτός τών άλλων η φωτοσύνθεση ή η κάθε φωτοσύνθεση η ανάλογη καί πολυανάλογη σέ κάθε Χυμεία/Χημεία, Φητεία/Φοιτεία/Φυτεία, Προχυμεία, Προχημεία, Προφητεία, Προφοιτεία, Προφυτεία, Χυτεία, Χητεία, Χοιτεία, Προχυτεία, Προχητεία, Προχοιτεία, Σχύμα, Σχήμα, Σχοίμα, Προσχύμα, Προσχήμα, Προσχοίμα, Προσύνθεση καί Προδιαφωτοσύνθεση μετά τήν Προδιασύνθεση Ριζικού!…

Τί εννοώ;…

Είναι τό φώς ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός; Είναι!…

Είναι ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός ή καί φώς εξαγώμενον από ήλιους, δορυφόρους πλανήτες, λάμπες, προβολείς, τεχνητόν Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμόν ήτοι ηλεκτρικόν καί ηλεκτρονικόν ρεύμα; Είναι!…
Άρα εάν καταλάβουμε τό φώς τής λάμπας καταλάβουμε καί τό φώς τού ήλιου καί τής Σελήνης; Ναί!…
Κάνει φωτοσύνθεση ό ήλιος είς τήν επτάφυλλη κάνναβη αλλά καί ό προβολέας σέ υπόγειον δωμάτιον; Ναί!… Άρα τέ κάνουν τό ίδιον πράγμα ήλιος καί λάμπες ή προβολείς φωτός!…

Είναι ό ηλεκτρισμός φώς; Είναι!… Είναι ό ηλεκτρισμός ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός; Είναι…! Ικάνει/Κάνει ό,τι τό μέν καί ό δέ; Ικάνει/Κάνει… Καί τό αντίστροφον, δέν ικάνουν/κάνουν ό,τι τό μέν καί τό δέ,,, σωστώς!…

Μία σταγόνα ή φωτόνιον προβολέα καί Ήλιου είναι η ίδια;… Είναι!… Μία σταγόνα ατμού, γλυκού, αλμυρού, νέφους, βροχής, είναι η ίδια, ασχέτως εάν αναμειγνύεται προσωρινώς μέ άλλα συνστατικά; Ναίαιαιαι!….

Συνεπώς, εάν φάς μία σταγόνα Ήλιου ή μία σταγόνα λάμπας ή αδάμαντου/διαμαντιού ή γραφενίου είναι η ίδια διατροφή εκτός τών άλλων συνστατικών διάμειξης/κόκτεϊλ; Είναι!!!!….
Δηλαδή, τό φώς είναι όμοιον ομοίου απ’ όπου καί εάν πελάζει; Ναί!

Είναι τό ηλεκτρόνιον όμοιον μέ τό φωτόνιον ή καί φώς έκ φωτός ήτοι φώς από τό σωματίδιον τού ατόμου; Είναι!… Καί ούτω απειροκαθεξής από τά άπειρα υποσωματίδια ή υποκυματίδια ανά σειρά σέ μικρότερη μάζα καί μεγαλύτερη ταχύτητα…. ΕΙΝΑΙ!!!!

Η διάθλαση τού φωτός εντός μίας σταγόνας αλμυρού ύδατος από προβολέα είναι ζομφότερου ουράνιου τόξου όταν ψεκάζεις τόν ουρανό μέ τό στόμα μέ τόν προβολέα οπίσω σού, τό έχω δοκιμάσει προσφάτως σέ μία παραλία καί δέν ήταν τυχαίον σού τό έκανα σέ άρθρα… Η διάθλαση φωτός προβολέα καί Ηλίου κάνει τό ίδιον ακριβώς ουράνιον τόξον άρα τέ γνωρίζουμε μέ πείραμα ότι είναι τό ίδιον απαράλλακτον σύνθετον φώς! χαχαχα!…

Τρέχει μέ 7 χρώματα ήτοι 7 διαφορετικών ταχυτήτων ακτίνες καί άλλες αόρατες είς τούς οφθαλμούς μάς… Παραρηρήστε τό ουράνιον τόξον μέ αμφότερους τρόπους διά μέσω υάλων ειδικών διά τές υπεριώδεις ακτίνες αλλά καί μικροσκοπικές ή μή παχειές ακτίνες…

Ό,τι ικανεί τό οίον μέν φώς ικανεί καί τό οίον δέ φώς!; Ναί!αιαιαι!…. Φωτοσύνθεση τό ένα φωτοσύνθεση καί τό άλλο….

Κάποια ακτίνα φωτός οφείλεται διά τήν δημιουργία βιταμίνης Δ η οποία είναι αποτελεσματική εναντίον τής κορωνοϊκής μετάλλαξης ή μάλλον προμετάλλαξης έν εργαστηρίω Δ…. χεχεχε!….

Η φωτοσύνθεση μεταμορφώνει διάφορα στοιχεία σέ άλλα στοιχεία. Τό φυτόν παράγει οξυγόνον αλλά καί διοξείδιον τού άνθρακα, αλλά κατακρατεί τήν περισσότερη ποσότητα διοξειδίου τού άνθρακα δηλαδή τού ίδιου υλικού που είς τήν Κίνα από τά καυσαέρια αυτοκινήτων καί εργοστασίων ικάνουν/κάνουν αδάμαντους/διαμάντια!… Τά δένδρα τά τούς περιαερισμένους καί έν χώματι άνθρακες τούς μετατρέπουν σέ ξύλα μαζύν μέ άλλα συνστατικά… Αυτά ισχύουν δι’ όλα τά ενόργανα ζωντανά είδη τού πλανήτου…

Τά φύλλα, τά φυτά, τά ζώα, τά σώματα, οί ανθρώποι, οί τοίχοι, τά πράγματα, απορροφούν Ηλεκτρομαγνητοβαρυτική ενέργεια ήτοι φώς ή φωτεινή ή εωσική ενέργεια καί τήν μετατρέπουν σέ μάζα! Ό Άϊνστάϊν ός είναι ό Εβραίος οπού παραδέχοντε καί όσοι δέν παραδέχοντε κανέναν άλλον Εβραίον, είπε ότι η ύλη αποτελείται από ενέργεια καί μάζα καί ότι η μάζα μετατρέπεται σέ ενέργεια καί η ενέργεια σέ μάζα καί…, βεβαίως υπάρχουν καί σ’ ανάμεικτη δοσολογία καί αένωας αναμεταμορφώνοντε! Σωστά; Σωστά!…

Αυτά βεβαίως τά είπε ό Αναξαγόρας καί ό Αριστοτέλης σέ μορφή Θεωρίας τής Σχετικότητος αλλά περισσότερα απ’ όσα είπε ό Άϊνστάϊν καί δέν κατανόησε όλα όσα είπε ό Αριστοτέλης, ούτε εσείς βεβαίως!… Αλλά καυχιέστε διά κάτι οπού δέν κατανοείτε, είτε είναι σωστόν είτε λάθος, απλά επειδή θεωρείτε ότι τά είπε Έλληνας πρώτος, όχι επειδή είναι αλήθεια, εάν όμως καυχιέστε διά τήν αλήθεια τών λόγων αυτών είσαστε ευλογημένοι… Καταλάβετε τήν διαφορά; Η διαφορά είναι καυχιέσαι διά τές αλήθειες απ’ όπου καί άν προέρχοντε καί ν’ αποδοκιμάζεις τές πλάνες απ’ όπου καί άν προέρχοντε, τότε είσαι Ευυπεράνθρωπος τουλάχιστον είς τήν ειλικρίνεια περί δικαίου αυτού τού τομέα…

Όλα τά χρώματα που μπορείς νά ιδείς σέ άνθη, σέ βουνά, σέ χώματα, σέ ζωντανά, σέ νεκρά, σέ συνθέσεις, υπάρχουν είς τό ουράνιον τόξον επειδή αυτόν είναι η ανάλυση ταχυτήτων ακτίνων ενέργειας τού φωτός… Ήτοι ό,τι χρώματα ιδείς σέ μάζες ή ενέργειες υπάρχουν είς τήν ύλη καί η ύλη είναι μέσα σέ ενέργειες καί μάζες καί οί ενέργειες καί οί μάζες καί κάθε μάζα καί ενέργεια εμπεριέχει τήν άλλη ήτοι γύν καί γιάνγκ… Καί η κάθε μία αναγεννάει καί προέχεται από τήν άλλη, ήτοι η μάζα από τήν ενέργεια καί η ενέργεια από τήν μάζα, αυτή είναι η ύλη ήτοι e=mc όπως είπε ό Άϊνστάϊν καί m=ec όπως συμπληρώνω!… Ήτοι, ενέργεια είναι όταν η μάζα τρέξει μέ τήν τάδε ταχύτητα (300,000 περίπου ανά δευτερόλεπτον) καί μάζα είναι όταν τρέξει μέ τήν τάδε ταχύτητα (-300,000 περίπου ανά δευτερόλεπτον) συμπληρώνω καί συνάμα μετασυμπληρώνω ότι μεταξύ τών μέν καί δέ άκρων (-300,000 καί +300,000 ανά δευτερόλεπτον) υπάρχουν άπειρες άλλες διαβαθμισμένες αριθμών ταχύτητες. Αυτόν είναι τό Ουράνιον Τόξον τών Μαζενέργειων καί Ταχυτήτων «μού»….

Τώρα διατί σού τά λέγω όλα αυτά τά οποία είναι υπερσπουδαία τής Αστροφυσικής, σέ σχέση μέ τόν κορωνοϊόν γραφένιον!;…

Τό 5G είναι τεχνητός ήλιος ή προβολέας ή απομόνωση ακτίνων μέ διάφορες ταχύτητες όπως τό ανωτέρω Ουράνιον Τόξον μού ταχυτήτων… Στέλλει ό,τι ή μερικά απ’ όσα έχει τό φώς ή ό ήλιος ή η λάμπα… Δέν μπορεί νά στείλει ό,τι δέν έχει ό Ηλεκτρομαγνητοπροπεδισμός!… Αυτά απορροφούντε από σώματα φυτικά ή ζωϊκά, πέτρινα ή μεταλλικά, αέρινα ή υδάτινα κ.ο.κ… Μπορούν νά στοχεύσουν συχνότητες άλλες ώς συχνότητες οπού είναι καί δή συγκεκριμμένα σώματα… Μπορούν νά ελκυθούν από υλικά που είναι μαγνητικά σ’ αυτά… όπως τά σώματα που έχουν εμβόλια ή νά σταλούν σέ σώματα νά γίνουν γραφένια καί αυτά νά απορροφούν περισσότερη ενέργεια που θά γίνει επίσης γραφένια…

Σάς φέρεται παράδοξον; Τότε διατί εσείς όταν τρώτε μορέγκα ή χοίρον, κανέλλα ή τυρί γίνεται ό,τι είστε; Χαχαχαχα!…. Ώδε σού εξηγώ μία παλαιότερη επίσης θεωρία μού ότι τό φώς προσαρμόζεται καί γίνεται ώς ενέργεια που είναι η μάζα που τό απορροφάει ή η άλλη ενέργεια ή ακτίνες άλλων συχνοτήτων που τό απορροφάνε…

Απορροφάει π.χ. ό τοίχος τό φώς καί γίνεται τοίχος αλλά συνάμα τό φώς μέ τούς αιώνες σαθροποιεί τήν βαφή τού τοίχου καί τόν τοίχον, η αλληλεπίδραση τής σύγκρουσης τής μεταμόρφωσης, εξομοιμορφώσεως, προσαρμογής, μεταρμογής….

Κάποιες συχνότητες όπως μπορούν κάποιοι επιστήμονες νά τές ορίσουν, καταλάβουν, ποιήσουν καί χρησιμοποιήσουν, επειδή έχουν τά μέσα ήτοι τά εργαστήρια, δύναται νά αποσταλούν σέ σώματα καί νά γίνουν από ενέργειες συγκεκριμμένες μάζες π.χ. γραφένια ή άλλοι άνθρακες… Είναι μία φωτοσύνθεση παρόμοια καί μέ τήν ίδια λογική μ’ εκείνη που γίνεται μεταξύ φωτός καί φυτού…!….
Δηλαδή, είς τήν κυριολεξία η φωτοσύνθεση είναι η δυνατότητα χυμικής μεταμόρφωσης ή δημιουργίας τής φωτοδεσμομηχανικής ανάρτησης = κβαντομηχανικής! Θυμάσαι όταν παλαιότερα εξέγαγα τό συμπέρασμα καί σού τό έγραψα σέ άρθρον ότι ό κορωνοϊός είναι κβαντομηχανική ασθένεια επιδημία ίωση!;…

Σού τ’ άφησα διά τό τέλος, αυτόν που κάνει τό 5G μ’ εσένα είναι μία Φωτοσύνθεση, νομίζεις ότι είναι η πρώτη φορά; Αυτόν που κάνει ό ήχος, η μουσική μ’ εσένα καί σ’ εσένα είναι Φωτοσύνθεση! Αυτόν που κάνει Ό Λόγος μ’ εσένα καί σ’ εσένα είναι Φωτοσύνθεση. Αυτόν που ικάνουν αισθήσεις, ανάγνωση, αισθησιασμός, σκέψη, διαντίληψη, θέα, ωραιότητα, μ’ εσένα καί δι’ εσένα είναι Φωτοσύνθεση…

Δηλαδή υφίσταται μία ασταμάτητη Φωτοσύνθεση Αλληλεπίδρασης Ανταλλαγής Ενέργειας, θυμάσαι τά σχετικά άρθρα;… Εάν δέν επιδράς είς τόν εαυτόν σού θά επιδράσουν άλλοι καταλυτικώς καί επειδή οί λαχαίες επιδράσεις είναι χαώδεις δέν μπορείς νά εξεύρεις ποίος έν τέλει θά γίνεις. Αυτή ήταν η συμβουλή μού διά τήν Προσευχή, εάν δέν Προσεύχεσαι καθημερινώς θά εισέρχεται μέσα σού ό,τι λάχει ειδικώς εάν εκεί δέν κατοικεί κάτι άλλον, είτε η Θεία Χάρις είτε κακά, ανάμεικτα καί ουδέτερα στοιχεία. Εάν πάλαι έρθεις σέ εκκένωση εσσωτερική έρχεται η παγίδα νά εισέρχοντε μέσα σού πνεύματα καί ενέργειες πονηρές, ενώ εάν επικαλείσαι Καλά Αγαθά Πνεύματα ήτοι Αγίους καί Τόν Άκτιστον Τριαδικόν Θεόν, τότε θά γεμίζεις καί επαναγεμίζεις μέ Αυτόν ώσπου νά κοπάσει οία άλλη επιθυμία καί νά παραμείνει συνάμα αυτοθελώς η Θεία Χάρις κολλημένη μέσα σού, αφού άρχισε από τά απέναντι τοιχώματα καί πάχυνε ώστε νά ενωθεί από εντεύθεν καί εντεύθεν κατεύθυνση…

Σέ είχα προειδοποιήσει σ’ ανύποπτον χρόνον περύσι ότι υπάρχει περίπτωση νά ελέγξουν μ’ εμβόλια καί δή μικροψήγματα όσους δεχθούν καί μετά νά στείλουν συχνότητες μέ 5G που νά βλάπτουν μόνον όσους δέν εμβολιάστηκαν, ούτως ώστε είτε νά εμβολιαστούν καί νά τούς έχουν είς τό χέρι δι’ αργότερα ή ν’ αποθάνουν. Μέ άλλα λόγια δηλητηριάζουν δι’ εμβολιασμών καί ΔΙ’ εσωτερικών χαραγμάτων καί μικροψηγμάτων ελέγχουν τούς μέν καί σκοτώνουν τούς δέ ήτοι ανεμβολίαστους καί δή όσους προλάβουν καί μετά επιστρέφουν νά χειριστούν δολοφονικώς καί τυραννικώς όσους εμβολιάστηκαν! Σού φαίνεται παράξενον αυτόν τό σενάριον βάσει τής δύναμης που κατ’ έχουν μέσω διαφόρων εξουσιών; Εάν ναί, τότε μ’ εκπλήττεις διά τούς μέν ιδικούς μού λόγους καί δέν μέ εκπλήττεις διά τούς δέ ιδικούς μού λόγους, που μπορείς νά συγκόψεις καί σύ από μόνος σού!!!!

ΕΆΝ δέν τά καταλάβεις αυτά α[‘ εδώ καί πέρα καί εάν δέν τά εμπεδώσεις ώς μόνιμη Πίστη, θά σέ πείθουν καί αποπείθουν από τό έναν λεπτόν είς τό άλλον ό,τι θέλουν καί τά αντίστροφα τά οποία θέλουν ανά πάσα στιγμή επιθυμίας «τούς»…. Θά είσαι συναυτοέρμαιον τής γνώσης «τούς» καί τής άγνοιας σού… Σέ ικάνουν ικανόν νά είσαι ανίκανος νά γνωρίζεις διά νά πιστεύεις καί γνωρίζεις ό,τι αποφασίσουν νά πιστεύεις καί νά γνωρίζεις πέραν τού ψεύδους καί τής αλήθειας ήτοι εν πεδίω πλανήσεως καί παραπλανήσεως….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Σωτήρης 08/29/2021 @ 5:17 ΜΜ

    Τα εμβ. είναι το μέσο εξόντωσης αυτών που θα εμβολιαστούν μόνο, διαφορετικά δεν θα είχαν νόημα οι προειδοποιήσεις της Αποκάλυψης και όλων των Αγίων μετέπειτα, διαφορετικά δεν θα είχε νόημα ο αγώνας που ζητάει ο Χριστός από τους ανθρώπους ώστε να αντισταθούν στο σφράγισμα. Εάν είτε το κάνεις είτε δεν το κάνεις είσαι νεκρός με το 5G, τότε για ποιους είπε ο Άγιος Παΐσιος «να δεις τί θα πάθουν αυτοί που θα σφραγίζονται!» και για ποιους πάλι είπε «ο Χριστός όποιους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει;».

  2. ΠάνοςΓέριμου 08/31/2021 @ 10:59 ΠΜ

    Σωτήρη ευγε, έχεις τήν χάριν τού ονόματος σού, Σωτήρ…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*