Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
16:27 - 19/08/2022

Ποίος είναι αυτός [το όνομα του; Όπως δεν τον γνωρίσατε ποτέ ξανά]…. Dragon Drangs Τράγος Tragon !… Μπαφομέθης-Βαθομέθης… Trakon = no kart….

Ποίος είναι αυτός [το όνομα του; Όπως δεν τον γνωρίσατε ποτέ ξανά]…. Dragon Drangs Τράγος Tragon !… Μπαφομέθης-Βαθομέθης… Trakon = no kart….

[no kart? = no cart από το κάρτα από το χάρτα = χαρτί = όχι χαρτοβασίλειον αλλά ηλεκτρονοβασίλειον και συνάμα μην πάρεις την χάρτα ηλεκτρονικού πολίτη-λοπίτη… go kart… χάρτινη χαρτογραφημένη heart = he.art…]

Τι ακούς όταν λές Ντράκον; Θα απαντήσεις πολύ σωστά Δράκος, άλλωστε είναι ελληνική λέξη…

Ν+τράκον = τράκον ή τράγκον = Τράγος! Ναι ό dragon είναι τράγος = tragon = dragon = τράγον = τράγων = τρία+άγων = τριών αγών με καλή έννοια ή με τριών δαιμονίων Αποκάλυψης ίδε παρακάτω. Δράκων = Τράκων και Θράκων εξού και καλούντο Θράκες και Δράκες και τυχαία ό Τρώγων; Και drangs = trangs = drang = drangωδία & trangωδία & drankωδία trankωδία, τά δράνξ ή δράξ ή τράνξ ή τράξ ή τραν-σεξ-ου-αll είναι dragon & tragon ωδή. Οί συνθέσεις των λέξεων δεν σφάλλουν διότι είναι Λόγος… Να διατί ό Τράγος είναι ό Δράκος και ό Δράκος ό Τράγος-[μυστικισμός]… Όλα συνδέονται καταπληκτικά… Θέλετε και άλλη μαρτυρία; Όπως λέγει η Αποκάλυψη παρακάτω το θηρίον θα αναδυθεί έκ των εγκάτων της γής ή εκ της γής και θα έχει όψη αρνίου, θα φοράει προβειά αλλά θα λαλεί ως δράκος, ό τράγος θα λαλεί ως δράκος και θα φέρει δύο κέρατα ως αρνίον και ερίφιον… Και θέλει τάς ψυχάς σας, τά παιδιά σας και τις περιουσίες σας εφ’ όρου ζωής, το λέγει παρακάτω ό Δανιήλ-[που κάποιοι λένε ότι ήταν Έλληνας, άσχετον]. Και το θηρίον Δανιήλ και Αποκάλυψης ομοιάζει με την Λερναία Ύδρα, πότε έγινε αυτός ό μύθος και πότε έγραψε ό Δανιήλ και ό Μωυσής, δεν θα μαλλώσουμε ποίος είπε πρώτος ματαιόδοξα και κενόδοξα όπως κάποιοι, θα ιδούμε πόσο αλήθεια είναι… παρακάτω… ! ενώπιοι ενωπίω !…

Είπα ότι ό Μπαχομέθ-(ή Baphomet = Βαφομέθ = Βαφομέθης και Βαφομέτρης = Μετραίγια της κακής σατανικής έννοιας κ.α.)  όπου βάσει της δοξασίας περί αυτού ευρίσκεται είς τά έγκατα της γής και θα αναδυθή και τον καρτερεί, προσμένει και καλεί έρχου έρχου Μπαχομέθ η νέα τάξη σατανάδων είναι το θηρίον και δράκος της Αποκάλυψης, ίδε κατωτέρω. Και είπα ότι Μπαχομάθ είναι η ελληνική λέξη Βαθομέθ = Βαθομέθης = το βάθος της μέθης ό βαθομεθύστακας της αλαζονείας, το βάθος της μέθης του ασυνειδήτου και ασυναισθήτου της ψυχής και της καρδίας διά του πονηρού δράκου-διαβόλου & σατανά-[σατά ελληνιστί σημαίνει σάκκος, σακκί, σακκίδιον, ελληνοκυπριαστί σατσιήν και ιαπωνιστί σατσίν ή σατσί σημαίνει γέμισμα ενέργειας το σώμα διά τεχνικών με τά χέρια κυρίως καράτε, διά τις οποίες γνωρίζω κάποιες ως κινήσεις και επειδή γνωρίζω πώς γίνεται ό καθένας δύναται άμα αντιληφθή να επινοήσει περισσότερες ή άλλες, κάποιοι το επιτυγχαίνουν έν αγνοία τους, δεν είναι μυική δύναμη μόνον ή τόση όση των γυμναζόμενων σε γυμναστήρια, αλλά χωρίς να φαίνεται η μυική δύναμη κουβαλάς τεράστια δύναμη όπου ένας γυμνασμένος δεν θα σε υπολόγιζε αλλά το τι θα πάθαινε θα τον έκπληττε εάν δοκίμαζε να μάθει… Σάτσί = σα+τσί και τσί κινεζιστί = ενέργεια = σάτσι εάν κάνουμε το σίγμα κάππα όπως σε διάφορες λέξεις ισχύει π.χ. το κοίτη = city,  το κίνημα = cinema κ.α. τότε έχουμε κατσί = κότσια = κόττα = κότας αρχαιοελληνιστί.

Ό δράκων εβλήθην έκ του ουρανού και το θηρίον αναδύθην έκ της γής και ό δράκος έδωκεν την εξουσίαν όλην είς το θηρίον… Συνάντηση κορυφής είς την επιφάνεια της γής… διά πανπόλεμον!..

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· 16-14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος 16-15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

Ό Δράκος εβλήθην έξ’ ουρανού επί της γής. Το θηρίον αναδύθην έκ της γής είς την επιφάνεια. Ό ψευδοπροφήτης; Είναι αυτός: 13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. Δύο ανεβαίνουν έκ της γής, το δε θηρίον έκ θαλάσσης γής:-[ Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. Και αυτά ακάθαρτα δαιμόνια ως βάτραχοι είδε ανωτέρω 16,13-14] [ποίον θηρίον έν υδάτι; Λερναία Ύδρα, χαχαχαχα Λέρν η = Learn = L,earn = earn = μαθαίνω νά κερδίζω καί μαθαίνω = κερδίζω και L.ear.n & ear n = η μάθηση και τό κέρδος είναι θέμα νά ακούω, ακροάζομαι, πληροφορούμαι, τό τί θά μάθεις καί κερδίσεις, εξαρτάται, είναι τέσσερα, από ώφελος έως ζημία, από ουδέτερον ώς ανάμεικτον] και ear = έαρ διότι με έαρ ακούεις και έαρ = αέρ+ας και αήρ = & πνεύμα!

13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13-13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13-14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ-[και εικόνα και εικονική κβαντική πραγματικότητα ήτοι Quantum Financial System of World Financial Forum] , ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ-[πνεύμα είναι ζωή αλλά και ροή, ενέργεια, κβάντα φωτοδεσμομηχανικής αλλά και εί δυνατόν φωτοδεσμοζωντανοψυχής του θήρ+ιού = θηριού ιδέστε το νόημα], ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

11-7 καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.-[Ανεβαίνει έξ’ αβύσσου το θηρίον κβάντα, ό ψευδοπροφήτης και είναι αμφότερα δαιμόνιες ενέργειες. Αποκτείνει αυτούς ποίον έκ των δύο; Αμφότερα δύνονται, μήπως αναμέτρηση δυνάμεων Αγίων Προφυτών με Quantum Machine -Financial Syster;]

12-3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 12-4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν-[έναν τρίτον των αγγέλων όπου σατανοποιήθηκαν]. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούοης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 12-5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.

12-9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν-[θα τους απαγορευτεί πάσα διαμονή είς τον ουρανόν, θα κυκλοφορούν ως ενέργειες μόνον σε ύλην, και έν καιρώ αυτών ό Ουρανός ήδη πανκαθαρός έξ’ αυτών και όστις δραπετεύσει από την γήν εισέρχεται είς καθαρόν ουρανόν]

12-10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.-[όλη ημέρα παρατηρεί πιθανά πλειμελλήματα ή και πταίγματα και κακά των Πιστών διά να τους τιμωρρήσει Ό Θεός με τρόπον τινάν ώστε να μην μπορέσουν να Μετανοήσουν ή να τους κάνει την ζωήν κόλλαση διά να δυσκολευτούν ή και δεν καταφέρουν να Μετανοήσουν]

12-11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου-[Μία αγάπη έχεις και άμα την αγαπήσεις ολόκαρδα δεν αγαπάεις την ψυχή σού ήτοι ζωή σού, όσοι κατάφεραν να αγαπήσουν [Μαρκ. 12,28       Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν· ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολή;

Μαρκ. 12,28            Επλησίασε τότε ένας από τους γραμματείς, ο οποίος όταν τους ήκουσε να συζητούν και είδεν ότι ορθώς απήντησεν εις αυτούς ο Χριστός, τον ερώτησε με ειλικρινές ενδιαφέρον· “ποία είναι η μεγαλυτέρα από όλας τας εντολάς;”

Μαρκ. 12,29       ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πάντων ἐντολή· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι·

Μαρκ. 12,29            Ο δε Ιησούς του απήντησεν, ότι η πρώτη από όλας τας εντολάς είναι αυτή·” άκουε λαέ Ισραήλ, ο Κυριος ο Θεός ημών ένας και μόνος Κυριος είναι.

Μαρκ. 12,30       καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή.

Μαρκ. 12,30            Και οφείλεις να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδίαν και με όλην σου την ψυχήν και με όλην την διάνοιάν σου και με όλην σου την δύναμιν, με ολόκληρον δηλαδή την ύπαρξίν σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή.

Μαρκ. 12,31       καὶ δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.

Μαρκ. 12,31             Και δευτέρα εντολή ομοία προς την πρώτην είναι αυτή· Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου. Αλλη μεγαλυτέρα εντολή από τας δύο αυτάς δεν υπάρχει”.

Μαρκ. 12,32       καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς· καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾿ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστι καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ·

Μαρκ. 12,32            Και είπεν εις αυτόν ο γραμματεύς· “πολύ καλά, διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθειαν απήντησες, ότι ένας είναι ο Κυριος και Θεός και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος.

Μαρκ. 12,33       καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν.

Μαρκ. 12,33             Και το να αγαπά κανείς αυτόν με όλην του την καρδιά και με όλην του την διάνοιαν και με όλην του την ψυχήν και με όλην την δύναμιν της θελήσεώς του και το να αγαπά τον πλησίον του σαν τον ευατόν του, είναι πολύ ανώτερον από όλα τα σφάγια, που καίονται ολόκληρα ως θυσία επάνω στο θυσιαστήριον και από όλας τας άλλας θυσίας”.

Μαρκ. 12,34       καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ· οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

Μαρκ. 12,34            Οταν είδε ο Ιησούς, ότι τόσον συνετά και έξυπνα απήντησε, του είπεν· “δεν είσαι μακρυά από την βασιλείαν του Θεού, όπως είναι οι άλλοι γραμματείς και Φαρισαίοι”. Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον ερωτήση.]….

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,

Ό δράκων δίδει την εξουσία του είς το θηρίον όπου η μία έκ των κεφαλών του ήταν ενσφαγμένη και εθεραπεύθην ενώ του ψευδοπροφύτου ομοία αρνίω, μήπως είναι αυτού η κεφαλή διότι κάτι αναφέρει ό Δανιήλ:

Δανιήλ 7/ζ΄ 7,8: “…θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν, και ισχυρόν σφόδρα. και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. κατέτρωγε και κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων τών θηρίων τών προ αυτού. και είχε 10 κέρατα.

Παρετήρουν τα κέρατα, και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβει μεταξύ αυτών, έμπροσθεν τού οποίου τρία εκ τών πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα”.

Δανιήλ 7/ζ΄ 17-27: “Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι τέσσαρα, είναι τέσσαρες βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθεί εκ τής γης. Αλλ’ οι άγιοι τού Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα τού αιώνος.

Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί τού τετάρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων τών άλλων, καθ υπερβολήν τρομερόν, τού οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί, και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. κατέτρωγε, κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί τών 10 κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού, και περί τού άλλου το οποίον ανέβει, και έμπροσθεν τού οποίου έπεσον τρια. Περί τού κέρατος εκείνου λέγω, το οποίον είχεν οφθαλμούς, και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, τού οποίου η όψις ήτο ρωμαλαιωτέρα παρά τών συντρόφων αυτού.

Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά τών αγίων, και υπερίσχυε κατ’ αυτών. εωσού ήλθεν ο Παλαιός τών ημερών, και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους τού Υψίστου. και ο καιρός έφθασε, και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν.

Και εκείνον είπε: ΄΄Το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί τής γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών τών βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν, και κατασυντρίψει αυτήν.

Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ τής βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή. και αυτός θέλει διαφέρει τών πρώτων, και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον τού Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους. και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών, και ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει, και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού, δια να φθαρεί και να αφανισθεί έως τέλους.

Και η βασιλεία, και η εξουσία και η μεγαλωσύνη τών βασιλειών τών υποκάτω παντός τού ουρανού, θέλει δοθεί εις τον λαόν τών αγίων τού Υψίστου, τού οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσαι αι εξουσίαι θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν΄΄”.

Τα κεφάλια όμως τού θηρίου είχε 10 κέρατα, όπως το θηρίο που είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 13 κεφ. Στο 12 κεφ. Έχει 7 κέρατα…

Ξαφνικά, φύτρωσε άλλο ένα κέρατο μικρό, που ξερίζωσε 3 από τα 10 άλλα κέρατα.

Συνεπώς έχουμε: 10-3=7

12-3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα[7 κεφαλάς+10 κέρατα+7 διαδήματα = 24 σημεία δύναμις του θηρίου]

13-1Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.[10 κέρατα+7 κεφαλάς +10 διαδήματα = 27 σημμεία δύναμις θηρίου] Επιβεβαίωση διά εξερρίζωμα τριών κεράτων όπως αναφέρει ό Δανιήλ, αλλά… η εκρίζωση γίνεται είς το 12ον κεφάλαιον, αντί είς το 13ον, ήτοι η Αποκάλυψη αναγνώθεται αντίστροφα ή και ανακατωμένα και με σταυροβελονιές όπως διέκρινα παλαιότερα και σας έγραψα ότι τά διπλάσια σε αριθμόν κεφάλαια είναι όμοια ή και συνέχειες, π.χ. το 11 με το 22, το οποίον 11 ομοιάζει και με το 16 όπου εβραϊστί 1 = 6 βάσει συμβολογραφίας του 6 ήτοι 11 και 66]

Έναν θηρίον θα εξερριζώσει τρία… θηρία… και αυτόν είναι το όγδοον κέρας αλλά και έναν από τά 7:

17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 17-11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου. 17-13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. 17-14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 17-15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὖ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι

Κάποιοι εισήλθαν είς Μυστικισμόν αλλά άμα εγνώρισαν τον Αληθινόν Μυστικσιμόν δεν άντεξαν και βλασφήμησαν και ύβρισαν και βλασφημούν και υβρίζουν!…

17 = και 67 διότι 1-Ι = 6 είς την εβραϊκή γραμματοσειρά και 67 = 13 ήτοι συνέχεια του κεφαλαίου 13 και 13 = 4 και 63 = 9 και 9+4=13 κ.ο.κ….

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (26)

 1. Αγαπητέ Παναγιώτη ένα ακόμα διαφωτιστικό άρθρο για ελάχιστους που κατανοούν τι γίνεται. Πριν δυο χρόνια σε άρθρο μου είχα αναφέρει ότι ο Ελληνισμός αντεπιτίθεται από τον Καύκασο και τον Προμηθέα δεσμώτη .Λίγοι τον κατανόησαν. Συνέχισε την διαφώτιση ,με εκτίμηση

 2. Τόσες πολλές ασυναρτησίες δεν έχω ξαναδιαβάσει σε άρθρο. Πρόκειται για παραλήρημα εις βάρος των λέξεων και κάθε έννοιας.

 3. τραγοσουπα η παιδακια η στο φουρνο η κοκκινιστο !! αυτη η μουρη φαγητα μου θυμιζει !! α και γαλα απο εγοπροβατα

 4. Ναι συνέχισε

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 8:22 ΜΜ

  Γεώργιε Κούτκα η ευ+εκτίμηση είναι αμοιβαία μέ τό πώς γράφεις μού μυρίζει η ευωδία τής σύνεσης σού αδελφέ, Ό Θεός μαζύν σού!…

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 8:23 ΜΜ

  Κώστα καλά λές, θές μακροζωϊα; Κατανάλωνε γαλακτοκωμικά αιγός!

 7. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 8:23 ΜΜ

  Δήμο, θά συνεχίσω τό κατά δύναμει…

 8. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 8:47 ΜΜ

  ΝΙΚΟΣ, μπορώ νά σού απαντήσω μέ πολλούς τρόπους, θά σου απαντήσω μέ αγάπη ότι πρόκειται για ανώτερον επίπεδον κατανόησης που εσύ λόγω κατώτερου σού φαίνονται ασυναρτησίες λόγω α+νοησίας σού, είδες πώς έδωσα άλλη έννοια στήν λέξη ανοησία! Άλλοι ενθουσιάζονται, πρόκειται γιά τζιαζ, αλχημεία, σουρεαλισμός, σύνθεση ανώτερου νοήματος καί κατά που γράφεις φαίνεται ότι ούτε κάν τό διάβασες χαχαχα. Εγώ έγκρινα τό σχόλιον σού γιά εξηγούμαστε… Καλό υπόλοιπον…

 9. Θοδωρης 08/19/2022 @ 9:24 ΜΜ

  Μιας και το εφερε η κουβέντα Παναγιώτη ήθελα να πω ότι αν και παλιός αναγνώστης του Κατοχικά είσαι ο μόνος που δυσκολεύομαι να κατανοήσω. Δεν είναι μια αλλά αρκετές φορές που έχεις παραποιήσει νοήματα των λέξεων. Μάλιστα κάποιοι σου είχαν κάνει την παρατήρηση και τους ειρωνεύτηκες. Δεν ξέρω τι να πω…

 10. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 9:31 ΜΜ

  ΘΟΔΩΡΗΣ, εσύ που κάθε λίγο αλλάσσεις ονόματα, δέν θά πάει πολύ αυτό, όχι μόνον δέν παραποιώ τίς λέξεις, τίς διορθώνω καί δέν ειρωνεύομαι κανέναν εκτός εάν μέ ειρωνευτεί καί όχι πάντοτε, ούτε διάβασες τό άρθρον που είναι ευκολότατον αλλά έχεις χαμηλή νοημόσύνη δέν τό λέγω εγώ εσύ τό λές, συνάμα επεκτείνω τίς λέξεις καί τό ότι σ’ ενοχλεί που γράφω, τά λέγει όλα, η υπουλία σού καταρράκτης τί επιδιώκεις, τώρα πήγαινε άλλαξε όνομα καί επανέλθε… Τό ξέρω που λές είναι εξεύρηκα, όπως είπα και πρίν

 11. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 9:34 ΜΜ

  φέρε έναν Έλλην τού 50υ αιώνος π.Χ νά μάς ειπεί ποίος γράφει πλησιέστερα είς τίς τότε εκφράσεις καί σωστά τίς λέξεις. Ό παλιός που λές λόγω άγνοιας καί ασχετοσύνης είναι ό παλαιός ή ενδιάμεσα ό παλειός καί σύ τόν έκανες παλιός χαχαχα, αυτά είναι τά ελληνικούτερα χαχαχα; Καί νά μή ειπείς όχι πείς τίποτε διότι δέν τό έφερε η κουβέντα πρόθεση σού παλαιοτέρα,,,, εί ναί ! …

 12. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 9:37 ΜΜ

  Όσοι έχουν άγνοια νά επιστρέψουν οπίσω νά μάθουν ελληνικά, αναγνώθωντας εκατοντάδες βιβλία από τίς προηγούμενες δεκαετίες, ελληνικά τά οποία δέν θ’ αφήσουμε νά χαθούν καί θά τά επεικτείνουμε συνάμα καί όσοι απορρίπτουν εδώ μέσα τήν αρχαϊζουσα ώς μη ελληνική γλώσσα, τί νά ειπώ; Τυχαία έχουμε αυτήν τήν κατάντια εμβολίων, χαραγμάτων, διαφθοράς; Σηκώστηκαν τά ποδάρια νά κτυπήσουν τό κεφάλι!… Ο δόλος τής πειρακτικής υπουλίας τους δέν περνάει μάς δίδαξε καλά αυτό τό Ευαγγέλιον, μέ τούς τότε πονηρούς

 13. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 9:37 ΜΜ

  όπως καί τούς νύν κατά τό “ελληνικότερον” τωρυνούς όφεις-όφιδες!… ή φίδες, χαχαχα, όχι Φειδίες, φίδες!!!!

 14. Γιωργος 08/19/2022 @ 10:37 ΜΜ

  Δεν ειναι ωραιος ο τροπος σου προς τους αναγνωστες του κατοχικα . Εγω οταν ξεκιναω να διαβασω αρθρο σου το παραταω . οντως εισαι ανορθογραφος και μην κοροιδευεις οσους το λενε…

 15. ενας που βλεπει 08/19/2022 @ 11:21 ΜΜ

  Στην Ελλάδα του σήμερα μιλάμε νέα Ελληνικά. Όταν απευθύνεσαι δημόσια θα πρέπει ο λόγος σου να εναρμονίζεται με αυτόν του κοινού που σε διαβάζει αλλιώς τράβα διακτινίσου στην αρχαία Ελλάδα. Είσαι εκνευριστικός …

 16. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 11:44 ΜΜ

  Όταν λέτε είμαο ανορθόγραφος, εννοείτε, ότι γράφω π.χ. τό έ αντί τό αι; ή τό ω αντί τό ο; ή ότι οί λέξεις είναι μή κατανοητές και επεκτεινόμενες; Στό πρώτο μπορεί ενίοτε νά ισχύει, στό δεύτερο είσαστε υποκριτές και σας προκαλώ νά μου δώσετε παραδείγματα από τή γραφή μού γιά νά φανή πόσον βλάκες είστε ή υποκριτές, περιμένω παραδείγματα, συνάμα η επόθεση σάς αυτή δείχνει φθόνο καί είναι φθόνος διότι απλά μπορούσατε νά μέ προσπεράσετε, φθόνο επειδή δέν τά πειάνεται όπως γράφετο πρίν μερικά έτη ή

 17. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 11:47 ΜΜ

  πιάνεται όπως γράφεται τώρα. Ή και φθόνο λόγο θρησκείας. Περιμένω απτά παραδείγματα από τον λόγο μού ή επειδή δεν αντιλαμβάνεστε τήν γλώσσα τού Ευαγγελίου, αυτό εννοείτε; Περιμένω απτά παραδείγματα από τά γραπτά μού, μήπως δέν αντιλαμβάνεστε τό βαθομέθης ή ότι τό dragon ομοιάζει μέ τό tragon = τράγον-τράγος; Έ τότε αηυτογελοιοποιείστε τί νά σάς πώ! Μόνοι σάς, γιά θίξετε εμένα μέ επιχειρήματα 0000000000000!!!!! Μπορεί καί νά είστε ένας άντε δυό μέ διάφορα ονόματα. Τί δεν καταλαβαίνετε, ερωτήστε

 18. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 11:50 ΜΜ

  με σύνεση, σοβαρότητα και συνεργασία, αλλά δέν είναι αυτό τό ζητούμενο σάς, τό ζητούμενο σάς είναι νά με λασπολογίσετε, υποκριτές και φαρισσαίοι, εγωιστές που όπως έγραψα δέν καταδέχεστε νά ερωτάτε, μόνον νά κατηγορείτε, ό,τι έχετε μέσα σάς βγάζετε, δηλητήριο έχιδνας όπως οί ραβίννοι πρός Χριστόν, εμπρός λοιπόν δείξετε τί δεν αντιλαμβάνεστε, νά αυτογελοιοποιηθείτε περαιτέρω. Όχι δεν θά δεχθώ άλλες ύβρεις καί λάσπες, μόνον απτά στοιχεία σέ τί δεν καταλαβένετε!… Λυσσάξατε εγωιστές, ή δέν τά

 19. ΠάνοςΓέριμου 08/19/2022 @ 11:52 ΜΜ

  διαβάζετε ή ερωτάτε! Γιατί δέν ερωτάτε ρε! Διότι είσαστε εγωιστές ή καί κάτι χειρότερο! Επειδή έχουν επιτυχία τά άρθρα μού θέλετε νά κλείσετε τήν πόρτα καί σ’ αυτούς που τά διαβάζουν καί ακούουν τήν αλήθεια, όπως είπε Ό Χριστός γιά τους ραββίνους που κλείνουν τίς πόρτες τού παραδείσου στούς άλλους. Εμπρός λοιπόν τί δεν καταλαβένετε ερωτήστε, δέν θά δεχθώ ειρωνικά σχόλια, χαλάλι σάς τά φαρμάκια σάς απ’ αυτά ζήτε….

 20. Νεα ελληνικά;; χμ.. Βέβαια οταν το παιδί πάει σχολείο και μαθαίνει στα νεα ελληνικά πχ το αβγό με βητα, δεν θα καταλάβει γιατι το έγραφαν το αυγό με ύψιλον.. το τωρινο αβγό με την σφραγίδα ειναι το βιο-μηχανικό.. των εργα-στασίων με κοτουλες να βλέπουν λάμπα και φαί το 24ωρο.. ενώ το αυγό με ύψιλον, ερχόταν στον γήινο κόσμο την αυγή=πρωϊ.. και παρέμενε ασφράγιστο.. και κάπως πάνε έτσι και τα υπόλοιπα/υπόλοιποι. Χρειάζεται όμως-ώμος και εργασία.. όχι δουλειά/δουλεία για να λάβεις νόημα.

 21. καλημέρα panagiots
  άλλοι πινουν καφέ να πάνε οι πικρες κάτω.. ας πάρουμε λοιπόν μια τεκίλα.. που για να την πιείς-ποιείς μονορούφη πρεπει λέει να ετοιμάσεις αλάτι και λεμόνι..
  sal y l-imon… χαχαχα

  καλημέρα panagiots

  youtube.com/watch?v=XlFu-edKASI

 22. ΠάνοςΓέριμου 08/20/2022 @ 11:27 ΠΜ

  AAAΑ, σοφέ άνθρωπε! Μ’ αφήνεις άναυδον! Πόσα ββλία λές μέ τόσα ολίγα λόγια!Πού νά ιδούν τόν τράγον! Ό Θεός νά σ’ έχει πάντα καλά, Καλημέρα σοφέ άνθρωπε!…

 23. Έχει δικιο ο ενας που βλέπει ,εχεις γίνει εκνευριστικός έτσι όπως γράφεις και συμπεριφέρεσαι στους άλλους…

 24. Τώρα το ειδα. Με είπες ανόητο; Εβαλες ένα + δίπλα στο α και άλλαξε η έννοια; Με κοροιδεύεις; Αντε πήγαινε στον ακατανόμαστο αλήτη. Εγω είπα την άποψη μου για αυτά που έγραψες δεν σε είπα ανόητο

 25. Μη μασας Παναγιωτη και μην αλλαξεις το στυλ σου,γιατι ειναι δικο σου! Σε οποιον δεν αρεσει μπορει ευκολα να προσπερασει τα αρθρα σου..

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*