in

Ποία τά σωστά; Σκύλλα ή σκύλα; Κίσσινγκερ ή Κίσινγκερ; Αττική ή Ατική; Αετόπουλος ή Αετόπουλλος; Θάλασσα ή θάλασα; Ποίος «κατακρεουργεί» λέξεις…. Μέρος Β΄…Τιμής ένεκεν Κατοχικών Νέων!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ποία τά σωστά; Σκύλλα ή σκύλα; Κκίσσινγκερ ή Κίσινγκερ; Αττική ή Ατική; Αετόπουλος ή Αετόπουλλος; Θάλασσα ή θάλασα; Ποίος «κατακρεουργεί» λέξεις…. Μέρος Β΄…..

Α΄ΜΕΡΟΣ: https://katohika.gr/ellada/tin-glossa-ouk-elatto-paradoso-peri-katakreourgiseos-tis-ellinikis-glossas-epeidi-protos-apokalo-tin-selfie-aftofotografia/

Η σκύλλα καί ό σκύλλος πήραν τό όνομα τούς έξ’ ιδιομματισμού από τήν Σκύλλα τήν φιλενάδα τής Χάρυβδης…. Συνεπώς δέν είναι σκύλα καί σκύλος, καί ίσως λέγω ίσως αλλά είναι μάλλον μάλλον συγγενικά μέ τήν λέξη «τά σκύλα»….. Τό κανονικόν όνομα τού σκύλλου είναι κύων ή κύνας, εξού καί κυνόφιλοι καί όχι σκυλλόφιλοι, εξού καί κυνοκέφαλοι καί όχι σκυλλοκέφαλοι, άν καί δέν θά ήταν ενσφαλμένος/εσσφαλμένος (καί όχι εσφαλμένος όπως εσσφαλμένως γράφεται!) όρος ό κάθε δεύτερος…..

Συνεπώς, αντί νά γελάσετε ή εκνευριστείτε όταν ιδείτε ή ειδείτε ότι κάποιος γράφει σκύλλος αντί σκύλος, διερωτηθείτε καί ερευνάτε, τοιαύτως γίνεται η έρευνα, όχι μέ τήν υποτίμηση…..

Ό πολιτισμός είναι γεμάτος από τέτοια παραδείγματα όπου τά σωστά θεωρούντε ενσφαλμένα καί τά ενσφαλμένα σωστά…. Εκατομμύρια τά παραδείγματα…. σέ κάθε θέμα!!!!

Υπάρχουν οί λέξεις ίδωμεν καί είδωμεν καί οίδωμεν…. Τό ίδωμεν σημαίνει κάπως θά ενημερωθούμε, πληροφορηθούμε, τό είδωμεν ότι θά μάθωμεν κατ’ οράν καί τό οίδαμεν ότι θά γνωρίσουμε…. Η διαφόρα ειδικώς τών δύο πρώτων είναι δυσδιάκριτη (καί όχι δισδιάκριτη διότι δύσ+διακριτόν = δυσδιάκριτον καί τό αντίθετον εύ+διακριτόν = ευδιάκριτον….)…..

Τό σκύλλος τό λένε καί τό γράφουν έν Κύπρω διότι διατηρείται έν γένει μία αρχαία βαρετή προφορά…. καί είναι όμως τό σωστόν….

Τώρα διατί νά γράφεται Κκίσσινγκερ καί όχι Κίσινγκερ;…. Διότι είς τήν αγγλική διάλεκτον τό «k» προφέρεται βαρετώς ήτοι ώς διπλόν κάππα ελληνιστί = ό φθόγγος «κκ»…. Δέν όρισα εγώ τούς διπλούς φθόγγους καί είχαν τούς λόγους τούς αυτοί οπού τούς όρισαν όπως τό κάππα (κ) δέν τό γράφουμε κάπα….. Ό διπλός φθόγγος «σσ» είς τό όνομα Κκίσσινγκερ είναι επειδή προφέρεται ώς διπλός αγγλιστί καί γράφεται μέ διπλόν σίγμα…. Η αγγλική γλώσσα είναι βαρετή όπως η ελληνοκυπριακή… Η καθωμιλουμένη (ή καθομιλουμένη, γράφεται μέ αμφότερους τρόπους) ελλαδίτικη γλώσσα είναι αναλαφρότερη, εξού καί όταν ακούμε Ελλαδίτες νά συντυχαίνουν/ωμιλούν αγγλικά ακούγεται κάπως παράξενα σ’ εμάς τούς Ελληνοκύπριους επειδή προφέροντε οί βαρετές αγγλικές λέξεις ανάλαφρα…. Ενώ οί Ελλαδίτες προφέρουν ένεκα τής ελαφρύτητος τής προφορά τούς καλύτερα τήν γαλλική γλώσσα καί όχι όπως πρέπει οί Ελληνοκύπριοι διότι η τροπολογία προφοράς ομοιάζει περισσότερον όπως είπαμε μέ τήν αγγλική καί η ελλαδίτικη μέ τήν γαλλική προφορά…

Καί όπως δέν πρέπει νά λέμε ή γράφουμε σκύλος δέν πρέπει νά λέμε ή γράφουμε γάλος…. Τό νά λές τόν Γάλλο Γάλο είναι ώς νά λές τόν σκύλλο σκύλο…..

Δέν πρέπει νά λέμε Ατική αλλά Αττική, δέν πρέπει νά λέμε μάτω αλλά μάττω…. Δέν πρέπει νά λέμε μάσω αλλά μάσσω…. Δέν πρέπει νά λέμε μάτι αλλά μμάτι; Καθότι η λέξη είναι όμμα καί ομματός….

Τώρα κατά πόσον είναι σωστόν τό Γάλλος ή Γάλος, εξαρτάται από πού προήλθεν η λέξη καί έξ’ όσων φαίνοντε προήλθε από τούς Γαλάτες, άν θά λέμε Γάλλοι πρέπει η προφορά νά ήταν Γαλλάτες!…. Η χώρα τών Γαλατών είναι η Γαλία, η χώρα τών Γαλλατών είναι η Γαλλία…. Επιλέξετε….

Πρέπει νά λέμε Αετόπουλος ή Αετόπουλλος; Οί Ελληνοκύπριοι είτε τό γράφουν Αετόπουλλος είτε Αετόπουλος τό προφέρουν μέ διπλόν «λλ» ήτοι Αετόπουλλος καί έτσι τό προφέρουν κατά 80% καί οί Ελλαδίτες ασυνειδήτως, επειδή δέν διδάσκονται (Ελλαδίτες καί Ελληνοκύπριοι) μέ έμφαση τήν διαφορά τού ενός φθόγγου μέ τούς δύο συνεχείς φθόγγους…. Τό σωστόν όμως είναι Αετόπουλος διότι η λέξη πούλος από τήν Πελοπόννησον ή αλλού πρίν, προέρχεται από τήν λέξη πούλος = πουλάριον = πουλάρι = τό τέκνον τών ιπποειδών…. Συνεπώς όταν λέμε Ανδρεόπουλος σημαίνει ό πούλος κατά ιδιομματισμόν ήτοι ό τέκνος ή τέκνον τού Ανδρέου δηλαδή ό παίς = παιδίον = συγκεκριμμένως τό αρρέν τέκνον….

Δέν λέμε Ελάς καί Ελαδίτης αλλά Ελλάς καί Ελλαδίτης, άν δέν είχαν διαφορετική προφορά οί διπλοί φθόγγοι δέν θά γράφωνταν….

Όταν λέμε αγγείον σημαίνει άν+γείον, όταν λέμε άμπελος σημαίνει άν+πέλος, όταν λέμε αγγαρεία σημαίνει άν+γαρεία, όταν λέμε εγγύς σημαίνει έν+γύς, όταν λέμε αγκομαχώ σημαίνει άγχος+μαχώ, όταν λέμε αγκύλη ή αγγύλη σημαίνει άν+κύλη/κύλω/κύλον…. κ.ο.κ….

Όταν λέμε τό όνομα Angus είναι η λέξη Αγγαίος = Αν+γαίος…. Τό τί σημαίνει ίσως αναφερθούμε άλλη φορά…..

Δέν πρέπει νά λέμε θάλασα αλλά θάλασσα, ούτε θάλατα αλλά θάλαττα…

Δέν πρέπει νά γράφουμε τό Tony Τόνυ ή χειρότερα Τόνι όπως κατ’ εντολήν όπως μού είπε φίλος μού τά λένε όλα μέ ιώτα είς τίς τηλεοράσεις επειδή θέλουν νά καταργήσουν όλα τά φωνητικά «ι» καί νά αφήσουν μόνον τά ιώτα…. Πρέπει νά λέμε καί γράφουμε Ττόνυ διότι αγγλιστί τό Tony δέν ημπορεί κάν νά προφερθεί μέ έναν ταύ αλλά πάντοτε μέ δύο = «ττ»…. Ομοίως τό tonic προφέρεται ττόνικ, ασχέτως εάν είναι η ελληνική λέξη τονοτικόν…. Καί ό Ττόνυς ό Αντώνης καί όχι Ανττώνης….

Όταν λέμε touch δέν λέμε τάτς αλλά ττάτς…. τέτοια είναι η αγγλική προφορά καί τέτοια πρέπει νά προφέρεται καί γράφεται….

Από τήν άλλη τό Mickey αγγλιστί πότε προφέρεται Μίκκυ καί πότε Μίκυ, αναλόγως διαλέκτου χώρας καί πόλης ή χωρίου τής χώρας οπού έχουν μητρική γλώσσα τήν αγγλική, εντούτοις, τό σωστόν βάσει τού πώς γράφεται ήτοι «ck» είναι Μίκκυς!….. Όπως καί τό check = che+ck = τό σωστόν τσέκκ….. καί τσιεκκάρω όχι τσεκάρω….

Συνεπώς άν κάποιος θέλει νά εύρει (καί όχι τό δολοφονητικόν καί συνάμα δολοφονημένον βρεί) ποίοι κατακρεουργούν τίς λέξεις άν ανατρέξει είς τά Μέσα Μαζικής Εκπαραφθάρσεως καί όχι σ’ εμένα…. Διότι ακόμη καί όταν «κάνω λάθος» βγαίνει καλόν…. Καί δέν είναι βγαίνει αλλά εύ+άγει = ευάγει…. Τό ποίος δολοφονοκατακρεουργεί τίς λέξεις είναι ολοφάνερον…..

Τουτέστιν, σκοπίμως χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις οπού διά πολλούς είναι λανθασμένες = δήθεν λανθασμένες διά νά δοθεί η ευκαιρία νά φανεί η αλήθεια ότι τό μαύρον = μελανόν είναι τό άσπρον = λευκόν καί τό λευκόν τό μελανόν….

Αγγλιστί τό Catalina προφέρεται Καταλίνα ενώ τό Kate/Cate προφέρεται μέ δίφθογγον = Κκέητ…. Ενίοτε κάποιοι βαρετόγλωσσοι μητροαγγλόφωνοι τινής περιοχής προφέρουν τό Catalina ώς Κκαταλίνα καί άλλοι Κκάτταλινα….. Όταν λές catto ή κάττος δέν λές κάτο ή κάτος….

Ό Λυκαβητός δέν λεγώταν Λυκαβητός αλλά Λυκαβηττός επειδή εκεί ανέβαιναν είς τήν αρχαιότητα οί λύκοι καί βηττούσαν όπως λέμε βήγχουσαν = υλακτούσαν κλαγγιστί. Τό βήττος όμοιας όριζας μέ τό βόμβος έκ τού οποίου προέρχεται η λέξη bomb = βόμβα, διότι ό βόβμος είναι τό βούϊσμα τής ροής έν αήρ, εξού καί τά βοητά ή βοηττά = βοηττός = βηττός = Λυκαβηττός = Λυκαβοηττός = βόϋς = voice = βούς = βόδι = τό βομβομούγκρισμα τού βού = βόυς εξού καί βόυς σημαίνει βούς…. Έτσι διά νά κάνουμε μία τζιάζ εξήγηση τής κοινής όριζας όλων αυτών χωρίς νά παραθέτουμε ποία έγινε πρώτη καί ποία δεύτερη ώς λέξη…. Όπως λέμε καί Vodaphone ώς νά λέμε Βοηφωνή?!!!! Καί ό mr Βούς (Ταύρος) έγινε μίστερ bούς καί ύστερα μίστερ bull = Bull….

Καί μιάς καί ομιλούμε περί cows (κκάους όχι κάους προφέρεται) οπού έχουν σχέση μέ τήν κατσέλλα = αγελάδα ελληνοκυπριαστί, τήν γαζέλα ή κ+αζέλα = κατσ+έλα ή κατσ+έλλα ελληνοκυπριαστί θά αναφερθούμε καί διά τά cow boys….τά περίφημα!…..

Τό boys (μπόυς ή bόυς) είναι από τήν λέξη παίς = ό αγορίνος, τό αγόρι ή αγόριον (από τό αγορά) = καλείτο καί παϊς = pais = bais = boy….. Όσον διά τόν βούβαλον, τόν Βουκεφάλα, τόν μοσχοβούβαλον, τό βουβάλι ή βουβάλιον κ.α. όλα από τόν βούς = τά βοοειδή ή βουοειδή κατ’ ακρίβειαν επειδή βοϊζουν = voiceζουν ή βουϊζουν….

Ό Henry δέν είναι Χένρι αλλά Χένρυ ή Ερρίκος…. Τό καληνύχθα διαφέρει από τό καλλινύχθα, τό κάλλος από τό καλόν αλλά τό καλόν προήλθεν από τό κάλλος…. Τώρα από πού προήλθε τό κάλλος; Σύνθετη λέξη από τό: κάν+άλλος, όπως κάν+ένας = ούτε κάν ένας = κανένας, από τό καμμία καί όχι καμία = κάν+μία = καμμία = ούτε μία καί κάν ένας άλλος = ωραίον καί εύμορφον όσον κανέναν άλλος ήτοι μοναδικόν…. Κάλλιστον τής γλώσσης νοήματι νήμα….. Η αλήθεια είναι πικρή, άνοστη καί βαρετή είς τόν αμύητον δι’ αυτού ανιαρεί νά τήν αναγνώθει τίς έως ότου μυηθεί καί τότε θά έχει σκέψη αντιβαρή…..

Έπεται συνέχεια, πολλά έν ολίγοις…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

21 Comments

Leave a Reply
 1. Το κείμενο σου είναι ασύντακτο. Στην Ελληνική γλώσσα (αρχαία ή νέα) το ασύντακτο κείμενο είναι εξ’ ορισμού ασυναρτησία, έστω κι αν οι λέξεις που χρησιμοποιούσες ήταν πλήρως ορθογραφημένες. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά τα λατινικά και τα ελληνικά δεν είναι αντικείμενο για ιστοσελίδες τύπου “Κοινότητα Εναλλακτικής πληροφόρησης, Ελεύθερης Ερευνας και χαρούμενης διάθεσης” διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κάτι εναλλακτικό ή ελεύθερο στη δομή της γλώσσας.

  • Όσα ξέρεις ή εξεύρεις λές…. Ουδέν άλλον σχόλιον…. Βλέπεις τούς ψύλλους καί όχι τούς κάμηλους. Τό άρθρον μού δέν είναι δι’ όλους διότι έχει αλήθεια ύψους οπού ζαλίζει….

   • Απεναντίας το κείμενο σου είναι για όλους, τους mainstream. Ξέρεις, αυτούς που ξαφνικά από την περασμένη δεκαετία κάνουν τον έξυπνο στους κουτούς. Ο κάμηλος, όπως και ο σύνολος που είπε κάποτε ο Σημίτης, ίσως να είναι σωστά στη γραμμική Α. Τώρα θα σου πω γιατί επιμένω μαζί σου. Στη δεκαετία του ’80 το internet δεν είχε ξερόλες (ίσως επειδή δεν υπήρχε ανανέωση χρόνου ούτε για data ούτε για αρλούμπες). Ο αρθρογράφος δεν προσπαθούσε να επιβάλει τη γνώμη του (το όχι δεν είχε γίνει ναι ακόμα). Άρα τα PSTN χρόνια ήταν λιγάκι βαρετά. Χρησιμοποιώ λοιπόν το άρθρο σου και εσένα για να διασκεδάζω. Σ’ αυτό έχεις πετύχει 100%.

    • Βρυκολάκιασε όσον θές η κακία θά σέ φάει χαχαχαχα! Η λέξη είναι κάμηλος καί όχι καμήλα, βυρκολάκιασε όσον θές καί άλλον καί άλλον καί άλλον καί τό όλος γράφεται καί ούλος σέ αρχαία βιβλία, βρυκολάκιασε όσον θές. Ξέρω ποίος είσαι!

 2. ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ;ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΕΛΛΑΔΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΛΕΤΕΤΟΝ ΒΡΕΤΤΑΝΟ Η ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΩΣ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΓΩ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

  • Βλακείες, δέν είναι υποτιμητικός ό τίτλος, σημαίνει τούς Έλληνες εντός ελλαδικού κράτους, διότι Έλληνες υπήρχαν καί υπάρχουν παντού. Ό όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε διότι δέν άρεσε σέ κάποιους όχι Κύπριους, ό όρος Έλληνες τής Ελλάδος καί μάλλον είχαν δίκαιον…. Είπα ό όρος δέν είναι Ελληνοκυπριακής προέλευσης. Όπως άλλοι λένε Ελλάνιοι κτλ…. Δέν πρέπει νά δυσαρεστούμαστε μά πονηριά διά τά πάντα…. Δέν είναι σωστόν αυτόν καί έχει βάθος….. Επίσης τούς Ελληνοκύπριους κάτοικους Αγγλίας τούς λέμε Εγγλεζοκυπραίους όχι από υποτίμηση αλλά ώς κατοικούντες μόνιμα είς τήν Αγγλία….. Τό πρόβλημα μέ τούς Έλληνες γενικώς αρχίζει όταν νομίζουν ότι είναι τά πειό σοφά μυαλά αλλά παρεξηγούν τά σωστά καί αποδέχοντε τά ενσφαλμένα όπως τόν όρον παιδοφιλία καί όχι παιδοβιασμός!

   • ENNOHΣΑ ΟΣΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΛΑΚΕΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΛΙΓΟΙ, ΚΥΠΡΙΟΙ ,ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΙΛΟΥΝ Η ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΟΜΟΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ

   • ΠΑΝΟ, ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ ΤΣΑΡΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ;

    • Η λέξη τσιάρλυς ή τσιάρλης είναι κωδικός γιά συκγκεκριμμένους Ελληνοκύπριους τής Αγγλίας καί καλύτερα νά μήν ξέρετε γιατί…. Καμμία σχέση μέ σπουδές…. Όπως καί άν τό εννοείς σού έδωσα τήν απάντηση….

 3. Το ότι ένας κατ’ εξοχήν ανορθόγραφος, βιαστής των ελληνικών, διδάσκει την ορθή χρήση της ελληνικής, με ξεπερνάει. Δεν ξέρω αν πρέπει να θυμωσω ή να γελάσω με τη γραφή σου. Αλλά, έχεις θράσος, ίσως από άγνοια και ταυτόχρονα από την βεβαιότητα ότι μιλάς και γράφεις σωστά ελληνικά. Α, να μην το ξεχάσω. Ο ορθογράφος στους υπολογιστές έχει εφευρεθεί δεκαετίες τώρα. Μήπως να τον χρησιμοποιουσες πριν στείλεις τα κείμενα σου για δημοσίευση;

  • Νικο,. είσαι εντελώς αδαής! Γέλα ή θύμωσε δέν μ’ ενδιαφέρει! Δηλαδή τό ξεχνάω ήταν εξ’ αρχής ξεχνάω χαχαχαχα καί όχι εξ+χάνω, χαχαχαχ;;;;; Καί τό ξεχάσω δέν ήταν έξ+χάσω χαχαχαχα! Καί τό ξεπερνάω δέν είναι τό εξ+περνάω = εκπερνάω = τό έκ γίνεται έξ όταν ακολουθεί φωνήεν. Θά σού απαντήσω μέ μία παροιμία διά όσα λές καί διά τούς ορθογράφους: “πόσα ξέρεις βρέ στραβέ; όσα είδα”…. Σέ 100 έτη όπως πάτε = υπάγετε δέν θά εξεύρετε = ξέρετε ότι τό Νίκος είναι από τό Νικόλαος, εύγε σάς πρόοδος, βεβαίως διά τούς κοπαδούς θά υπάρχουν μόνον οί “ορθογράφοι” = ημιορθογράφοι καί ψεύδοορθογράφοι…. Αυτή είναι η αλήθεια no hard fillings!

   • Το εξ στο “εξ αρχής” δεν παίρνει απόστροφο, διότι το εξ δεν είναι συγκοπή άλλης λέξης. Επίσης, μπερδεύεις συνέχεια το 3ο ενικό με το 2ο πληθυντικό. Το να κάνεις λογικοφανή άλματα σε θέματα ετυμολογίας είναι προσβολή σε όσους έχουν ελάχιστη μόρφωση περί την γλώσσα. Μείνε στη θεματολογία σου, όπου μπορεί κανείς να συμφωνει ή να διαφωνεί, και άσε τις γλωσσολογικες αναλύσεις στους μορφωμένους.

    • χαχαχαχα! Πόσες αγγλικές λέξεις λένε στήν Ελλάδα κάθημερα, θέλεις νά μέ βάλεις νά μαλλώσω μέ τούς αδελφούς μού στήν Ελλάδα επειδή εσύ βρυκολακιάζεις; χαχαχαχα! Καί άμα είσαι μάγκας βγάλε στήν μάσκα τού τζού καί πές ποίος είσαι όνομα….

     • Σιγά το διπλωματικό επεισόδιο που θα μαλώσεις με τους Έλληνες και θα γίνει επιστράτευση. Θα σε βάλω να μαλώσεις με μένα. Θα με μισήσεις τόσο πολύ που θα με βλέπεις στον ύπνο σου και θα πετάγεσαι να γράφεις διακηρύξεις αρχών τύπου Magna Carta. Τις μάσκες τις φορέσαμε τότε που εμφανιστήκατε και καταντήσατε τον πλανήτη καρναβάλι, για να τηρούμε και τα έθιμα. Άσε τα χαχαχα και γράψε το επόμενο άρθρο, θέλω να σχολιάσω.

 4. Το εξ στο “εξ αρχής” δεν παίρνει απόστροφο, διότι το εξ δεν είναι συγκοπή άλλης λέξης. Επίσης, μπερδεύεις συνέχεια το 3ο ενικό με το 2ο πληθυντικό σαν (ή ως) δυσλεκτικος. Το να κάνεις λογικοφανή άλματα σε θέματα ετυμολογίας είναι προσβολή σε όσους έχουν ελάχιστη μόρφωση περί την γλώσσα. Μείνε στη θεματολογία σου, όπου μπορεί κανείς να συμφωνει ή να διαφωνεί, και άσε τις γλωσσολογικες αναλύσεις στους μορφωμένους.

  • Νίκο που ξέρω ποίος είσαι εντελώς είσαι βρυκόλαξ τού μίσους, άσχετος, πεζός καί σέ κατάθλιψη φιλοκακίας….Βγάλε τήν μάσκα τής ανωνυμίας καί φόρα τήν μάσκα τής κορωνοίας….

 5. ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΙΣ ΑΓΕΝΗΣ ΔΕ ΕΒΑΛΑ Ε ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΕ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ,ΕΙΣΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΑΣΧΟΛΗΘΩ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΙΠΟΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ…

Ξέρεις που βρίσκεσαι ;