ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Γερμανοί, Βούλγαροι, Ιταλοί και συμμορίτες ήθελαν από το 1940 να μας πάρουν την Μακεδονία και την Θράκη

Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης
Θέλουν να διαλύσουν την πατρίδα μας, να μας πάρουν την Μακεδονία και την Θράκη. Κάποιοι αποτυχημένοι έγιναν πολιτικοί αρχηγοί των ανταρτών. Φιλόδοξοι, βλάκες, ασυνείδητοι και μωρόδοξοι οι κομμουνιστές αρχηγοί. Αυτά, και αρκετά άλλα, έγραψε κάποιος δημοκράτης. Κάποιος δημοκράτης που ήταν μάλιστα Πρόεδρος Ελληνικής Κυβερνήσεως. Τα έγραψε ο «γέρος της δημοκρατίας». Ο Γεώργιος Παπανδρέου ο Α΄. Στην τελευταία του προκήρυξη προς τους συνασπισμένους σε συμμορίες αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ., ο Γεώργιος Παπανδρέου ο Α΄, αναφέρει κάποια γεγονότα από τα οποία προκύπτουν δύο βασικά στοιχεία.

Πρώτον, ότι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί εχθροί του Ελληνικού έθνους έχουν συνεργασία και πολυχρόνια επιμονή στο σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από την διάλυση της Ελλάδος βάσει σχεδίου το οποίο δεν εγκαταλείπουν μέχρι να υλοποιηθεί.

Και δεύτερον, το μίσος τους προς τον αθάνατο, ούτως ή άλλως ελληνισμό, είναι αιώνιο και μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά στους ομοίους τους, ως κληρονομιά. Το αβυσσαλέο μίσος τους προς τον ελληνισμό είναι η κινητήριος δύναμή τους.
Η επιμονή στον σκοπό τους και το μίσος προς τον ελληνισμό, αποτελούν στοιχεία που παραμένουν στην ψυχή τους αναλλοίωτα στον χρόνο.

Από την προκήρυξη του Γεωργίου Παπανδρέου του Α΄, (που ποιος μπορεί να φαντασθεί πως θα ήταν το μέλλον της Ελλάδος εάν ήταν στείρος), προκύπτουν πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι εν ισχύ μέχρι και σήμερα. Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την προκήρυξη την οποία υπογράφει και το υπουργικό συμβούλιο της τότε κυβερνήσεως, με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1944. Εξεδόθη δηλαδή είκοσι ημέρες μετά τα Δεκεμβριανά που διεδραματίσθησαν στις 3 Δεκεμβρίου 1944. Η Προκήρυξη απευθύνεται στους ξενοκίνητους κομμουνιστές της Ελλάδος, και διαβάζοντάς την θα διαπιστώσετε ότι πολλά από τα οποία έχουν μείνει «σ’ εκκρεμότητα» από τότε, υλοποιούνται σήμερα. Αυτό, διότι δεν επετεύχθη τότε το «πρώτη φορά αριστερά», αλλά τώρα.

Η Προκήρυξη έχει ως εξής:

«Αξιωματικοί και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από 20ημέρου εστρέψατε τα όπλα εναντίον της πατρίδος. Τα όπλα αυτά τα είχατε πάρει με την βοήθειαν της μεγάλης μας συμμάχου Αγγλίας, για να τα στρέψετε εναντίον των Γερμανών.

Δυστυχώς οι Γερμανοί έφυγαν ανενόχλητοι και τα όπλα τα εστρέψατε εναντίον των συμμάχων μας, οι οποίοι επί 4 χρόνια μας εβοήθησαν για να ζήσωμε και οι οποίοι μας προστατεύουν, αφ’ ότου εγίναμε Κράτος.

Οι πολιτικοί σας αρχηγοί δεν ετήρησαν τον λόγον τους, διότι θέλουν να επιβάλουν την Δικτατορίαν εις τον τόπον μας.
Μερικοί εξ αυτών, όπως ο Τζήμας, είναι όργανα της Βουλγαρικής προπαγάνδας. Διέταξε εις την Δυτικήν Μακεδονίαν, στα Σχολεία, να διδάσκουν την Βουλγαρικήν γλώσσαν. Οι στρατιωτικοί σας αρχηγοί είναι μερικοί φιλόδοξοι αποτυχόντες, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να διοικήσουν την δύσμοιρον Ελλάδα.

Αξιωματικοί και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.

Χθές το ραδιόφωνον εξήγγειλε, ότι οι Αλβανοί βαδίζουν εναντίον της Ηπείρου. Βούλγαροι εισήλθον εις την Ελληνικήν Δυτικήν Μακεδονίαν και σφάζουν. Οποία προσβολή!!! Οι νικηταί μετεβλήθησαν εις ηττημένους. Γιατί;
Εις τας τάξεις σας υπηρετούν Γερμανοί, Βούλγαροι και Ιταλοί, υπό το πρόσχημα δήθεν, ότι είναι κομμουνισταί και υπακούετε εις αυτούς.

Έλληνες, γιατί δεν σας καλούν οι Βούλγαροι κομμουνισταί να πάτε στην Βουλγαρία να επιβάλετε εκεί το κομμουνιστικό καθεστώς πρώτα; να ρίξετε την Κυβέρνησίν των, πού ήταν σύμμαχος με τους Γερμανούς; να διαλύσετε τον στρατόν της και να τον κάμετε με καθοδηγητάς και καπεταναίους; Όχι, δεν σας καλούν, μπήκανε μέσα εις τας τάξεις σας εκμεταλλευόμενοι την φιλοδοξίαν, την βλακείαν και ασυνειδησίαν των μωροδόξων αρχηγών σας για να διαλύσουν την πατρίδα μας, να μας πάρουν την Μακεδονίαν και την Θράκην.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον σας καλεί δια τελευταίαν φοράν να στρέψετε τα όπλα εναντίον των Γερμανών, των Βουλγάρων και των Ιταλών, που έχετε στας τάξεις σας και ύστερα να καταθέσετε τα όπλα και να καταταγήτε εις τον Εθνικόν Στρατόν και να πάμε όλοι μαζί εναντίον των Γερμανο-βουλγάρων.

Όποιος παρουσιασθή και καταθέση το όπλον εντός 48ώρου αμνηστεύεται.

Θα δικασθούν μόνον οι αρχηγοί και οι δολοφόνοι.

Όσοι συνεχίσουν τον εμφύλιον πόλεμον θα δικασθώσιν ως στασιασταί εν ώρα πολέμου και προδόται της πατρίδος. Η περιουσία των θα δημεύεται υπέρ του Έθνους.

Απευθύνομαι τελευταίως προς τον λαόν της υπαίθρου. Γνωρίζω ότι σας επεβλήθη τυραννία, έχετε υπομονή. Με την απελευθέρωση Αθηνών και Πειραιώς έχομεν οργανώσει ήδη 5 Ταξιαρχίας αρτίως εξωπλισμένας και εντός ολίγου θα επιβληθή το Κράτος του Νόμου.

Εις ολόκληρον την χώραν θα σας αποδωθούν αι ελευθερίαι για να εκλέξετε το πολίτευμά σας και την Κυβέρνησίν σας. Το Έθνος μας θα καταλάβη πάλιν την πρέπουσαν θέσιν μεταξύ των συμμάχων Εθνών, την θέσιν που δικαιούται το τόσον αίμα.
Το Κράτος του Νόμου θα επιβληθή, η Ελλάς θα γίνη μεγάλη, είτε το θέλουν, είτε όχι, οι ολίγοι στασιασταί και οι εχθροί της.

23 Δεκεμβρίου 1944
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ. Παπανδρέου
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

Οι αλήθειες που προκύπτουν από το κείμενο, αν και εγράφη πριν από 74 χρόνια, δεν είναι μόνο εντυπωσιακές, αλλά και μέχρι σήμερα υπαρκτές. Ο αγώνας των συνασπισμένων εχθρών του Ελληνισμού συνεχίζεται αμείωτος, κάτι το οποίο μας προτρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, και κυρίως ενωμένοι, ώστε να παραμείνουμε ζωντανοί κ’ ελεύθεροι.
Ως επίλογος ταιριάζει η τελευταία παράγραφος της Προκηρύξεως με μια μόνο αλλαγή. Ν’ αντικατασταθεί η λέξη «ολίγοι» με την λέξη «πολλοί».

Το Κράτος του Νόμου θα επιβληθή, η Ελλάς θα γίνη μεγάλη, είτε το θέλουν, είτε όχι, οι ΠΟΛΛΟΙ στασιασταί και οι εχθροί της.

Loading...

7 thoughts on “ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Γερμανοί, Βούλγαροι, Ιταλοί και συμμορίτες ήθελαν από το 1940 να μας πάρουν την Μακεδονία και την Θράκη

 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ says:

  … Μην διστάσετε όμως να δράσετε σαν να είστε σε μια κατακτημένη πόλη, όπου μια τοπική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη… Πρέπει να κρατήσουμε και να κυριαρχήσουμε στην Αθήνα. Θα ήταν πολύ καλό να το πετύχετε χωρίς αιματοχυσία, αν αυτό είναι δυνατό, αλλά και με αιματοχυσία αν χρειαστεί». ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ.
  https://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/pos-o-tsortsil-dielyse-tin-elliniki-antistasi
  ΟΙ ……«ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ».
  ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΑ`Ι’ΔΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ…. ΟΠΩΣ ΤΟ «ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ» [ΕΔΩ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ, ΑΛΛΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΤΕ ΗΘΙΚΟΣ, ΠΑΝΤΑ Η ΑΡΠΑΓΗ].
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ…. ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ.

 2. ΧΧΧ says:

  H.RICHTER:»ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΙΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ. ΔΕΝ ΕΠΕΔΙΩΚΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»
  ΣΕΦΕΡΗΣ(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:»ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ, ΑΚΟΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥΠΕΙ Ο ΛΙΠΕΡ(ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ) ΣΑ ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΡΗΤΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΑΛΑΓΑΝΙΕΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΑΡΧΟΥ»
  ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΖΩ. ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ;;; ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΓΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΣΑΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΗΤΩΝ…
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ Ο ΤΖΗΜΑΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΓΙΑ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΥΛΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΑΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΥΛΩΝ ΠΑΛΙΑΤΣΩΝ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΔΙΑΧΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ. ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΜΑΣ.
  ΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΤΑΠΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

 3. ΧΧΧ says:

  Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ(ΟΠΟΥ ΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΠΟΥ ΚΟΜΙΖΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ):
  «ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ, ΠΡΟ ΤΗΣ ΝΑΝΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΕΚΛΗΘΗΝ ΕΙΣ ΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΩ.
  -ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ, ΚΥΡΙΕ ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ: ΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΑΣ;»
  Ο ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ..
  «-ΤΟΤΕ, ΤΟΝ ΕΛΑΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΥΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ, ΕΙΠΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ Ο Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  -ΠΡΟ Η’ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ;
  -ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ.
  -ΜΑ ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ.
  -ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΕΙΣ ΕΜΕ»
  (ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

  ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΘΣ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΜ(ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ, ΤΑ ΜΙΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Κ.Ο.Κ) ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ. ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΕΙ Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ».
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ.
  ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΒΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗ ΚΑΙ ΡΟΥΣΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ…

 4. Στέργιος Σμυρλήςα says:

  Δέχομαι ότι οι πολιτικοί δεν έχουν ιερά και όσια αλλά σταθήκαμε τυχεροί γιατί βγήκαμε από την καλή πλευρά, στην οποία σου επέτρεπαν να έχεις Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Δεν σου στέρησαν το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία, να έχεις ιερά, να ασκείς μια κάποια επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά αποφύγαμε να είμεθα ένα από τα εκατομμύρια θύματα του Στάλιν , ο φόβος και η ένδεια που ανάγκαζε πολυμελείς οικογένειες να θυσιάζουν κάποιο παιδί τους για να επιβιώσουν δεν το ζήσαμε. Ο Καπιταλισμός και ο Κομμουνισμός ήσαν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που τελικά ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και βαδίζουν μαζί χέρι-χέρι σαν «Νέα Τάξη» Οι κομμουνιστικές χώρες παρήγαγαν πολύ χρήμα για το κράτος που πέρασε στα παιδιά του Αβραάμ, Αβράαμοβιτς κλπ. Στον καπιταλιστικό κόσμο το 90% του πλούτου πέρασε σε δύο τρείς οικογένειες που ελέγχουν το χρήμα και μέσω αυτού ελέγχουν τα πάντα. Δέχομαι ότι ο Ελληνισμός σαν πολιτισμός δείχνει το δρόμο για την σωτηρία της ψυχής που είναι και το ζητούμενο. Η επί του όρους ομιλία αποτελεί την πεμπτουσία του Χριστιανισμού που δείχνει σε θρησκευτικούς όρους επίσης τον δρόμο της σωτηρίας της ψυχής. Ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός σφυρηλατήθηκε στα 400 χρόνια σκλαβιάς και επέζησε λόγω θρησκείας, χάρη στην Ελληνική συμπαντική γλώσσα, στα κρυφά σχολεία και στους λίγους ήρωες που ξεσήκωσαν το Έθνος. Μακάρι να είχαμε μία μυστική, Ασπίδα Εθνικής Σωτηρίας, με σοφούς μεγάλους Έλληνες που θα μπορούσαν να προστατεύσουν το Έθνος που αργοπεθαίνει και να το οδηγήσουν στη μεγάλη του αποστολή. Η Δημοκρατία σήμερα δεν λειτουργεί , είναι μία κατ, επίφαση Δημοκρατία στην οποία ο παραπληροφορημένος Λαός καλείται να διαλέξει μεταξύ αυτών που επέλεξε ο μεγάλος αδελφός. Θα δούμε ότι η προδοτική Βουλή των ανθελλήνων θα περάσει το όνομα ‘Βόρεια Μακεδονία», θα δούμε βουλευτές να θέτουν ερωτήματα για την ύπαρξη μειονοτήτων, θα δούμε Δημάρχους να ομιλούν για Καλλικράτη και αποσχίσεις, τέλος θα καταλάβουμε ότι τα ΜΜΕ και η δικαστική εξουσία είναι όργανα κουφά, τυφλά, άλαλα με παροπλισμένη την νοητική τους λειτουργία, στερούμενα αξιών, φιλοπατρίας και ανθρωπισμού.
  Το δια ταύτα, τι μέλει γενέσθαι:
  Α. Ρωτήστε Αριστερούς Πατριώτες, είναι λίγοι αλλά σωστοί, να σας πουν τι σημαίνει κομμουνισμός, ποιος τον εγκατέστησε και τον προδοτικό του ρόλο.
  Β. Ψάξτε, βρείτε ανιδιοτελείς Έλληνες που έχουν μυαλό και αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο.

  • ΧΧΧ says:

   ΜΗ ΜΠΕΡΔΕΥΕΤΕ ΤΟ ΕΑΜ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ. ΤΟ ΕΑΜ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝΕ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑ.
   ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΙΤΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ.
   ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ, ΑΝ ΟΙ ΗΓΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝΕ ΤΟ ΛΑΟ , ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΙΤΩΝΑΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΧΟΥΝΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΛΠ. ΚΛΠ.
   ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟΣΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΚΕΛΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ.

   ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ:
   WOODHOUSE: «ΑΝ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ NA ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ. ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΖΕ ΑΚΡΙΒΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΘΕΙ-ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗ»
   ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ:»ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ! ΕΓΩ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΗΡΘΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ… ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΜΟΥ!
   MAZOWER:»ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Η’ ΞΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ ΟΤΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.»
   ΗΝΤΕΝ :1)ΠΡΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟ «ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΑΜΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ»
   2) ΠΡΟΣ ΤΣΟΡΤΣΙΛ » ΜΟΥ ΦΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
   ΤΣΟΡΤΣΙΛ:» NAI, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΗΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ 95% ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
   Σ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ:»ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΑΙΛΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΤΣΟΡΤΣΙΛ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΤΗΝ ΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΤΑΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΝ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ»

   ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ!

 5. ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΛΟΥ says:

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟ. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ. Ο ΑΗΜΝΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΡΟΣΩΠΟ ΥΛΙΣΜΟ. ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ,ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ,ΓΙ ‘ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΕΝΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΚΕΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΑΝ ΟΛΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ. ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗ ΘΕΩΣΗ. ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ, ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΥΛΗ. ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΥΣΣΑ ΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ
  ΤΟΝ ΔΕΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ. ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ. ΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕΙ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ ΛΙΓΟ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *