19:27 - 14/04/2021

Μπορείς νά Νικήσεις εάν μπορείς νά μήν αλλάξεις!…

Μπορείς νά Νικήσεις εάν μπορείς νά μήν αλλάξεις!…

Σού κάνουν τό κακόν γιά νά σού εύρουν τήν λύση τού χειρότερου, εμφανούς ή αφανούς έν αρχεί…

Είμαστε έναν έθνος μέ κουρασμένη Ιστορία, διαβάζωντας καί ακόμη καλύτερα κατανοώντας τήν άγραφη πραγματική Ιστορία σέ καταπλακώνει η κατάθλιψη ή δέ μή δέν κατάλαβες τί έγινε…

Ό κόσμος δέν αντιδράσει διότι ενστικτωδώς, συνειδητώς ή ασυνειδήτως, γνωρίζει διά μέσω τής Ιστορίας ότι ό Έλληνας νικητής ή ηττημένος είναι πάντοτε ό χαμένος. Π.χ. σκοτώθηκε διά νά επανακτήσει τήν Βόρρειον Ήπειρον, 100 χιλιόμετρα βάθος εντός Βουλγαρίας μέ όλα ελληνικά καί όλους Έλληνες, δύο φορές πήραμε τήν Κωνσταντινούπολη καί μία θά τήν κατακτούσαμε όταν επέστρεφαν από τήν προδοτική οπισθοχωρητική ήττα έξω από τήν Άγκυρα τό 1922 μ.Χ. μέ όλα ελληνικά καί όλους Έλληνες καί έν τέλει ήρθε μία διαταγή από τά βδελυγματικά σαλόνια τής Ευρώπης: «οπισθοχωρείστε»…

Ποίος έχει όρεξη νά μοχθεί καί όχι μόνον νά μήν αμοίβεται αλλά καί νά συρρικνώνεται μέ διαταγές πολιτικών σέ παλλικάρια τών όπλων; Είς τήν Ελλάδα/Κύπρο έχει εφαρμοστεί ό χείριστου είδους κομμουνισμός. Θυμάστε τί λέγαμε τότες έν καιρώ σωβιέτ; Διατί νά δουλεύει ό κομμουνιστής περαιτέρω αφού ό,τι καί άν παράξει τά ίδια θ’ αμοιφθεί καί άλλος θά τά εκμεταλλευθεί….

Η Ιστορία ΜΑΣ είναι κατά 90% Ιστορία Γενοκτονιών, θλίβομαι καί ανιαρώ νά απαριθμίσω τά οικτρά αυτά γεγονότα, όλοι ολίγον ή πολύ τά γνωρίζετε καί δύναστε νά θυμηθείτε τά δημοτικότερα, αλλά υπάρχουν καί πολλά άγνωστα μεγαλύτερα, π.χ. τήν Γενοκτονία 1,500,000 Ελλήνων από τόν Στάλιν, όλους αυτούς θά έπρεπε νά τούς μνημονεύουμε σ’ ετήσια Θλιπτική Ιορτή Πανεκκλησιακώς…

Ό κόσμος γεννάται Έλληνας διά νά βασανίζεται σέ δυσβάκτακτα χρέη, απειλές, αβεβαιότητες, αδημονίες, υπουλίες, μηχανορραφίες, προδοσίες, αφασίες, αφέλειες, αυτές είναι οί λέξεις κυριαρχίας είς τά μυαλά τών Ελλήνων, ακόμη καί σ’ αυτών οπού υποτίθεται δέν ενδιαφέρονται ή προσποιούνται ότι δέν ενδιαφέρονται ή τώ όντι δέν πολύ ενδιαφέρονται… Η Ιστορία τών Ελλήνων είναι μία μόνιμη Πολυκρίση! Επιλέξετε περίοδον νά μήν ισχύει αυτόν! Δέν μπορείτε επειδή δέν υπάρχει…

Πάντοτε μετά από νίκη ή ήττα γνωρίζουμε ότι ήδη πλησιάζει από κάπου ή από πανταχόθεν τό επόμενον κύμα τραγωδίας, δοκιμασίας, δυστυχίας, δυστοκίας, μήπως υπερβάλλω ή μήπως είμαι ό αντικειμενικότερος;…

Πρέπει νά παραδεχθούμε ότι ζούμε είς τόν πλανήτη τής Γενοκτονίας, Αυτογενοκτονίας καί Αλληλοαυτογενοκτονίας τών Ελλήνων. Μήπως είμαι υπερβολικός; Διαλέξετε περίοδον οπού νά μήν ίσχυσε τούτον! Δέν υπάρχει, διότι πάντοτε υπήρχε τούτον…

Είμαστε η μάζα καί ζύμη τών ανατροπών επ’ ανατροπών…/ Η Κρίση είναι μέσα είς τήν ψυχή ΜΑΣ διαρκώς… Τό νά είσαι Έλληνας είναι Τραγικόν, Υπερτραγικόν!… Δέν νοοείται Έλληνας χωρίς Τραγωδία… Είναι τού Τράγου η Ωδή!!!!

Ό κόσμος έχει κουραστεί καί κορεστεί ήδη από πολλών δεκαετιών καί όσον περισσότερη Ιστορία γνωρίζει τόσον περισσότερη κούραση καί κορεσμόν Απροθυμίας ενστερνίζεται αναχνωτώς μέσα είς τήν ψυχήν! Δέν θέλει νά παλεύει, αφού γνωρίζει ότι εάν δέν είναι ό ηττημένος θά στέψουν μέ αποφάσεις διαιτητικές τόν αντίπαλον σέ νικητή. Αυτόν τό διαπιστώνουν οί ευφυείς ακόμη καί είς τό ποδόσφαιρον, πάντοτε οί ποδοσφαρικές ομάδες άξιζαν πολύ περισσότερα είς τούς ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά πάντοτε οί ανθρώποι μέ τά μαύρα, οί διαιτητές, ώς ραββίνοι τών γηπέδων καθορίζουν άλλως πώς τό αποτέλεσμα… Ψεύδος μήπως;…

Μπορεί νά μήν τό Κατάλαβες ευθαρσώς αλλά τό ένστικτον σού ήδη τό αποδέχθηκε καί όταν τό αποδεχθεί τό υποσυνείδητον έν αγνοία τού συνειδητού καί τού συναισθητού, τότε η πλακούρα είς τήν ψυχήν είναι έτι χειρότερης ασθενικής καί νοσικής μορφής! Τό νά τά γράφεις καί νά τά διαβάζεις αυτά δέν επιβαρύνουν τήν Πολυασθένεια καί τήν Πολυνόσον αλλά τήν θεραπεύουν, διότι τόσον είς τήν Θεία Εξομολόγηση όσον καί είς τήν Ψυχολογική Εξομολόγηση η διά παρρησίας ξέραση τών βαρών τών γογγυσμών, τών παραπόνων καί τών ψυχαχθών, είναι απελευθέρωση καί αναζωογονητική γοητεία… Ποίος μπορεί νά διαφωνήσει μέ αποδείξεις;…. Άλλωστε, πώς θά Μάθεις τήν Συναισθηματική Ιστορία δηλαδή τήν Ουσιώδη Ιστορία εάν δέν διηγηθείς σ’ εαυτόν καί σ’ άλλους;

Κατά πλειοψηφία πιθανοτήτων, θά παραμείνουμε κάτι σκόρπιοι ολίγοι, οί άλλοι θά εμβολιαστούν, θά μετεμβολιαστούν, θά χαρακτούν, θά υποκύψουν δηλαδή έχουν προϋποκύψει καί θά χαθούν.

Παλλικάρια καί μάγγες είναι οί παραμένοντες Γνήσιοι καί μή αυτοπωλημένοι είς τόν εχθρόν όταν οί πιθανότητες υπέρ τούς είναι η βεβαία ήττα… Τότε είναι οπού ενίοτε συμβαίνει τό θαύμα, έναν θαύμαν Θείον ή πραγματιστικόν Θείον…

Η Γενοκτονία ΜΑΣ σέ πολιτική καί στρατιωτική υβριδική πολυμορφία είναι όμοια μέ τήν Γενοκτονία τών Ερυθρόδερμων…

Θά μάς κατακτήσουν καί μετά νά μάς τό εί πούν…

Θά μάς γενοκτονήσουν καί μετά νά τό μάθουμε…

Θά χαθούμε καί μετά νά τό καταλάβουμε…

Βαστάξετε γερά, εάν δέν μπορούμε νά σώσουμε ο,τιδήποτε άλλον, μπορούμεν νά σώσουμε τό καλύτερον, Τήν Αιώνια Ψυχή!

Μπορεί νά μήν σωθούμε όλοι παρά ελάχιστοι αλλά όσοι σωθούμε θά σωθούμε ώς ψυχές! Καί αυτή είναι η Αληθινή Νίκη, διότι τί νά τήν κάνεις μία νίκη καί όσες μετανίκες μέ ημερομηνία λήξεως;…

Μπορείς νά Νικήσεις εάν μπορείς νά μήν αλλάξεις!…

Θά φθάσουμε είς τά όρια τών Αντοχών ΜΑΣ εκεί οπού Αναβλύζουν τά Όρια τών Θαυμάτων ΜΑΣ!!!!

Μακάριος όστις οιδεί τήν ισοπέδωση τού Πολιτισμού Ζωντανός, διότι εάν είσαι σκλάβος μεταλλαγμένος καί δούλος τής Κακομεταμόρφωσης αυτόν έγινε διαμέσω τών αναρίθμητων προσυνδεδεμένων πολυλαβυρίνθρων τού Ειδωλοπολιτισμού!

Μπορεί η Ρωσσία νά κτίσει τίς γέφυρες σώσης όσων προορίζονται νά σωθούν έκ Θεού, γέφυρες διά μέσω τής Καταστροφής τού Πολέμου τών παραπολιτισμένων πολεμίων τών Ψυχών!/

Σού γράφω αυτόν τό Γράμμα ωσάν νά είμαι εκεί καί βλέπω τήν Λύτρωση μέσα από τήν Καταστροφή, είμ’ εκεί καί βλέπω Αμφότερες σ’ αμάξια αόρατα τής Θείας Διόρθωσης!/!/!

Αυτόν τό Γράμμα είναι Γράμμα Παρηγοριάς, εάν μπορείς νά σ’ Αγγίξει αυτόν τό Γράμμα θά σ’ Άγγιξε η Παρηγοριά τής Θαλπωρής τής Θείας Αφής! Εάν σ’ Άγγιξε δέν μπορείς νά Χαθείς, μπορείς νά Σωθείς ή νά Καθυστερήσεις νά Σωθείς…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh