ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ…

Επιστολή ανθύπατου Ιουδαίας για τον Ιησού στον Τιβέριο, τότε Καίσαρα της Ρώμης…

Του Μιχαήλ Γ. Κελαϊδή | Η επιστολή του τότε Ρωμαίου ανθύπατου στην Ιουδαία Πούπλιο Λεντούλου προς τον Αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο Ιούλιο Καίσαρα, μας περιγραφει το πως ήταν η Ιησούς Χριστός.

Ο Πούπλιο Λεντούλο ήταν ο προκάτοχος του Πόντιου Πιλάτου και από τη θέση αυτή που είχε, ενημέρωνε τον Καίσαρα για τον άνθρωπο που ήταν άξιος λόγου. Ο συντάκτης είχε αντικρίσει τον Χριστό και είναι ακριβέστατος στην περιγραφή του. Όπως διαπιστώνεται το έγγραφο συμφωνεί με την χριστιανική παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Χριστός ήταν ξανθός με ελληνική κατατομή.

Την έκθεση είχε ζητήσει ο αυτοκράτορας εξαιτίας του θορύβου που προκάλεσαν στη Ρώμη η διδασκαλία και τα θαύματα Του. Ο ανθύπατος λοιπόν έγραψε. Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7, Σελήνη 11 «Ήκουσα, ω Καίσαρι, ότι επιθυμείς να μάθειες, ότι σοι γράφων νυν περί ανθρώπου τίνος εναρέτου, καλούμενου Ιησού Χριστού, oς είναι Υιός Θεού Δημιουργού των Ουρανών, της γης και πάντος υπέρ υπάρχει. Αλήθεια ω Καίσαρι, καθ’ ημερών ακούονται θαυμάσια πράγματα δια μιας λέξεως και μόνης.

Είναι ανήρ μετρίου αναστήματος. Καλός την όψιν, περιβεβλημένος με μεγαλοπρέπειαν, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον κοιτάζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον σέβωνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ωρίμου, εξικνουμένην μέχρι των ώμων και εκείθεν μέχρι των ωμοπλατών του διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρηνών (το 95% των κατοίκων της περιοχής ήταν Έλληνες). Το μέτωπον του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπο του άνευ ρυτίδος, η ρίς και τα χείλη κανονικώτατα. Το γένειον του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, διχάζεται δε εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι λίαν σοβαρόν και εμπνέει φόβον, έχει δεν ηλιακής ακτίνος δύναμιν. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήση ατενώς.

Όταν εκτιμά φοβίζει, όταν δε πράττη τούτο κλαίει. Έχει ωραίας τα χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευχαριστεί πάντας, δυσκόλως όμως φαίνεται, όταν δεν φανή κάπου είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου.


Θεραπεία της σεξουαλικής ανικανότητας

Το φυτικο σκεύασμα που θεραπεύει τα προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας χωρις καμία παρενέργεια

Το μοναδικό 100% φυτικό σκεύασμα που θεραπεύει το πρόβλημα και δεν το συντηρεί οπως αλλα χημικά γνωστά προιόντα με παρενέργειεςΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις είναι η ωραιοτέρα γυνή ταύτα,.

Εάν όμως η ση Μεγαλειότης, ω Καίσαρ, ποθή να ίδη αυτόν, πληροφόρησόν με, διότι θα σοι τον στείλω πάραυτά. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του, και τοι ουδέποτε εσπούδασε τι και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης.

Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής. Πολλοί βλέποντες αυτόν, γελώσιν, αλλ’ όταν ευρίσκωνται προς αυτού τρέμουσι και θαυμάζουν αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός εφάνη εκ τα μέρη ταύτα.

Τη αληθεία ως μοι λέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκηρύχθει διδασκαλία ως η δική του.

Άλλοι πάλι μας λέγουσιν ότι είναι εχθρός της Σης Μεγαλειότητος, ω Καίσαρ. Πολλαπλώς με ενοχλούσιν, οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσαρεστησε τινά, άλλά ότι μάλλον εποίησε το αγαθόν.

Όλοι όσου εγνώρισαν αυτόν ευηργετήθησαν παρ’ αυτού.

Όμως εις την Σην Μεγαλειότητα, ω Καίσαρι, εις της την προς Σε υπακοήν, ειμί πρόθυμος, ότι διατάξης θέλει εκτελεσθή.

Τη Ση Μεγαλειότητι πιστότατος και ευπειθέστατος.

ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Κυβερνήτης της Ιουδαίας.»

Ως γνωστό ο Τιβέριος δεν ήθελε τον θάνατο του Ιησού, έλεγε μάλιστα ότι αφού λατρεύουμε τόσους Θεούς ένας παραπάνω τι πειράζει.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Λεντούλου, διέταξε να χαρακτεί η εικόνα του Χριστού επάνω σε σμαράγδι. Το κειμήλιο αυτό φυλασσόταν στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε ειδικό θησαυροφυλάκιο ως το 1453 όπου περιήλθε στους Οθωμανούς. Το 1484 ο διάδοχος του πορθυτή το χρησιμοποίησε ως λύτρο για την απελευθέρωση ενός αδελφού του από τους Χριστιανούς. Κατέληξε στα χέρια του πάπα Ινοκέντιου Η΄ όπου εξαφανίστηκε.

Η επιστολή βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Geranini στη Ρώμη.

Εχει κι αλλο??

Η Ιουδαία υπήγετο στην κυριαρχία της Ρώμης. Και είχε, η Ιουδαία, τον εκάστοτε κυβερνήτη της. Στην εποχή του Χριστού κυβερνήτης ήταν ο Πιλάτος. Και αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Τιβέριος.

Έδρα του Πιλάτου ήταν η Καισαρεία της Παλαιστίνης. Όταν χρειαζόταν, πήγαινε και στα Ιεροσόλυμα. Κατά τις μεγάλες Ιουδαϊκές γιορτές βρισκόταν πάντα στα Ιεροσόλυμα προς πρόληψη και καταστολή των ταραχών. Τώρα, στη μεγάλη γιορτή του Πάσχα, βρισκόταν στην ιερή αυτή πόλη.

Διέμεινε στο φρούριο «Αντώνια», πού βρισκόταν δίπλα στο ναό του Σολομώντος. Και το φρούριο αυτό ήταν το «πραιτώριο», το μεγάλο Δικαστικό Μέγαρο.

Η επιστολή του Πιλάτου προς τον αυτοκράτορα Τιβέριο

Ο Πιλάτος, βάσει όσων άκουσε για Το Χριστό σχημάτισε περί Αυτού μία καλή εικόνα. Αυτό φαίνεται από μία επιστολή πού έστειλε ο ίδιος στον Τιβέριο, λίγο πριν τη Σταύρωση. Στην επιστολή του αυτή ομιλεί με θαυμασμό για Τον Χριστό. Το κείμενο αυτό διασώζεται στο «Αρχείο των Καισαρίνι» της Ρώμης.

Βέβαια δεν ξέρουμε, κατά πόσο είναι έργο του Πιλάτου. Εφόσον το περιεχόμενο του συμφωνεί απόλυτα με το πνεύμα και το γράμμα του αγίου Ευαγγελίου, καθώς και άλλων έξω – ευαγγελικών μαρτυριών, γιατί να την απορρίψουμε;

Γράφει στην Επιστολή :

«Σου κάνω γνωστόν ότι ζει εδώ ένας άνθρωπος εξαιρετικά ενάρετος, πού λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο λαός τον αποκαλεί προφήτη της αλήθειας και οι μαθηταί του λένε πώς είναι Υιός του Θεού, που έπλασε ουρανό και γη κι όλα όσα υπάρχουν και θα υπάρξουν στον κόσμο. Πραγματικά, Καίσαρ, καθημερινώς ακούγονται θαυμάσια πράγματα γι αυτόν τον Ιησού Χριστό! Με μία και μόνο λέξη του ξαναφέρνει στη ζωή νεκρούς και γιατρεύει αρρώστους».

«Έχει ανάστημα μέτριο, είναι πολύ ωραίος, κι η όψη του αποπνέει τόσο μεγαλείο, πού εμπνέει αγάπη μαζί και φόβο σ’ όσους τον αντικρίζουν. Τα μαλλιά του έχουν το χρώμα του ώριμου φουντουκιού είναι δηλαδή κοκκινωπά, πέφτουν ως τους ώμους και είναι χωρισμένα στη μέση τον κεφαλιού, καθώς το συνηθίζουν οι Ναζωραίοι. Το μέτωπό του, που φανερώνει ηρεμία και γαλήνη, είναι πλατύ – καμιά ρυτίδα ή κηλίδα δεν έχει στο ελαφρά ροδόχρωμο πρόσωπο του. Στη μύτη και στο στόμα του δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, και το γένι του, που έχει το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά, δεν είναι πολύ μακρύ, και χωρίζεται στη μέση. Το βλέμμα του είναι σεμνότατο και σοβαρό και Τα μάτια του πεντακάθαρα και φωτεινά».

«Το φέγγος, που, σαν να ξεχύνεται από έναν ήλιο, αστράφτει στο πρόσωπο του, είναι τέτοιο, ώστε κανένας δεν μπορεί να το αντικρίσει. Εκείνη η λάμψη σε κάνει να τρομάζεις, κι όταν συμβουλεύει και διδάσκει κλαίγοντας, εμπνέει την αγάπη και τον σεβασμό σε όλους. Λένε πώς δεν τον είδανε ποτέ να γελάει, παρά μόνο να δακρύζει πότε – πότε. Τα χέρια τον είναι πλαστικότατα. Η ομιλία τον είναι πολύ ευχάριστη, παρουσιάζεται όμως σπάνια και είναι πάντα γεμάτος μετριοφροσύνη όταν βρίσκεται με άλλους – τόσο στην έκφραση όσο και στους τρόπους. Είναι ο ωραιότερος άντρας που μπορεί να φαντασθεί κανείς, και μοιάζει εντελώς με τη Μητέρα του, που είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου».

«Κι αν, Μεγαλειότατε Καίσαρ, επιθυμείς να τον ιδείς, όπως έμαθα, γράψε μου το κι εγώ θα σον τον στείλω αμέσως.

Όσο για τις γνώσεις του, κάνουν κατάπληξη σ’ ολόκληρη την Ιερουσαλήμ. Ξέρει κατά βάθος όλες τις επιστήμες, χωρίς ποτέ να σπουδάσει καμιά, και πεζοπορεί ξεσκούφωτος και χωρίς σαντάλια. Λένε πως τέτοιος άνθρωπος δε φάνηκε εδώ ποτέ, μήτε ακούστηκε… Πολλοί Ιουδαίοι πιστεύουν πως είναι Θεός αληθινός, άλλοι όμως τον κατηγορούν, ότι αντιστρατεύεται τούς νόμους της Μεγαλειότητας σου. Πολύ μ’ ενοχλούν οι κακόβουλοι αυτοί Εβραίοι. Κανένα δεν έβλαψε ποτέ αυτός ο άνθρωπος κι όλοι όσοι τον ξέρουν, βεβαιώνουν πώς μόνον ευεργεσίες έχει κάνει. Μολαταύτα, εγώ είμαι πρόθυμος να υποταχθώ σ’ ό,τι με διατάξει η Μεγαλειότητα σου.

Ιερουσαλήμ Ζ’ Ίνδικτιώνος, Νέα Σελήνη

Πιστότατος και ευπειθέστατος της Μεγαλειότητας σου. ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Έπαρχος της Ιουδαίας».

Loading...

632 thoughts on “ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ…

 1. Σπίθα says:

  Προσοχή λίγο στο τι γράφετε το δεύτερο κείμενο είναι απλά μια άσχημη μετάφραση του πρώτου στην νεοελληνική

 2. μπραβο!!! says:

  ωραιο κειμενο και ιστορικες αναφορες καταπληκτικες…και ο ποντιος πιλατος ειχε ελληνικη καταγωγη αν δεν κανω λαθος..οσο για τους εβραιους,αυτες τις ιστορικες αναφορες προσπαθουν να διαστρεβλωσουν και εξαφανισουν…

 3. ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

  ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ. Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι, ο Χριστός με την ενσάρκωσή του στον κόσμο, τελείωσε τον παλαιό και δημιούργησε τον νέο κόσμο. Τον κόσμο των εσχάτων καιρών. Πιστεύουν δεν πιστεύουν κάποιοι το έτος γεννήσεως του Χριστού είναι το ενναρκτήριο σάλπισμα για όλον τον κόσμο, για όλες τις θρησκείες. Οι πάντες στον πλανήτη γη αναφέρονται στο έτος 2017 από γεννήσεως Ιησού Χριστού.

 4. Tibers says:

  Παρουσιαζετε την ιδια επιστολη δυο φορες, απλως η μια ειναι «αμεταφραστη» και λετε την εγραψε ο «Πουπλιος Λεντουλος που ηταν προκατοχος του Ποντιου Πιλατου» και η δευτερη ειναι απλως μεταφρασμενη στα νεοελληνικά (η ιδια επιστολη) και λετε την εγραψε ο Ποντιος Πιλατος… Τελικα ποιος την εγραψε, αποφασίστε!

  • IC XC NI KA says:

   Το κείμενο αυτό διασώζεται στο «Αρχείο των Καισαρίνι» της Ρώμης.

   Βέβαια δεν ξέρουμε, κατά πόσο είναι έργο του Πιλάτου. Εφόσον το περιεχόμενο του συμφωνεί απόλυτα με το πνεύμα και το γράμμα του αγίου Ευαγγελίου, καθώς και άλλων έξω – ευαγγελικών μαρτυριών, γιατί να την απορρίψουμε;

   …απλα εξεταζουμε την υπαρξη του Ιησου σαν ιστορικο προσωπο…δεν μπορουν να γινονται επισημες αναφορες με υπαρκτες επιστολες για καποιον που δεν υπηρξε!!!

 5. Προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς says:

  Οι ευαγγελιστές δεν αναφέρουν τίποτα για την εμφάνιση του Ιησού, γιατί γνώριζαν ότι θα εμφανίζονταν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Ο Ιησούς στην 2η παρουσία θα έρθει σαν αστραπή. Μην πλανηθήτε από τέτοιες περιγραφές και τέτοια άρθρα.
  ———————
  διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς (Ματθαίος 24:24)
  ———————
  καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου (Ματθαίος 24:27)
  ———————
  Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται (Ματθαίος 24:40)
  ———————
  Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου(Ματθαίος 24:44)
  ———————
  έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου (1 Θεσσαλονικείς 4:17)

  • IC XC NI KA says:

   Δεν μπορω να καταλαβω που διαφωνουμε..συμφωνω απολυτα με αυτα που λες!
   Τα αποκρυφα που δεν απορριφθηκαν,απλα θεωρηθηκαν περιττα,κανουν πολλες αναφορες για τον Ιησου…ομως πιο πανω λεει:» Εφόσον το περιεχόμενο του συμφωνεί απόλυτα με το πνεύμα και το γράμμα του αγίου Ευαγγελίου»…αρα δεν μιλαμε για την εμφανιση!πιο πολυ η αναφορα αυτη γινεται για τα θαυματα και για την αδικη αντιμετωπιση του απο τα εβραικα ιερατεια!
   και αυτο που εξεταζουμε εδω ειναι η ιστορικη υπαρξη του Θεανθρωπου!Το θεμα ειναι ποιος θελει να πλανησει???εγω που προσπαθω να αποδειξω την υπαρξη του η αυτοι που προσπαθουν να μας πεισουν πως ηταν ενας μυθος???

   • Προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς says:

    Οι ευαγγελιστές γιατί δεν αναφέρουν πως μοιάζει ο Ιησούς; Δείτε παρακάτω τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς.
    ————————–
    Τότε, αν κάποιος σας πει: “Ιδού, εδώ ο Χριστός” ή “εδώ”, μην το πιστέψετε. Γιατί θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατό, και τους εκλεκτούς (Ματθαίος 24:23,24)
    ————————
    το λέει καθαρά «ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ» ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες.

 6. Ανώνυμος says:

  Πούβλιος Λέντουλος είναι το όνομα που χρησιμοποιήθηκε στην υπογραφή μιας πλαστής επιστολής, στην οποία ο υπογράφων ως κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ (φερόμενος ως προκάτοχος του Ποντίου Πιλάτου στη διοίκηση της ρωμαϊκής επαρχίας της Ιουδαίας) ενημερώνει τη ρωμαϊκή Σύγκλητο (ή τον ίδιο τον Αυτοκράτορα) για την περίπτωση του Ιησού Χριστού. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 Ο Ιησους Χριστος σας εκανε τα μυαλα κιμα

  • Lol says:

   Εσυ εστειλες λινκ απο την wikipedia για να τους δειξεις οτι η επιστολή του «Λεντουλου» ειναι πλαστη μπας και τους ανοiξεις τα ματια και αυτοι σε κανουν dislike 😀

    • Ανώνυμος says:

     Δημητρη οι παραποιητες της ιστοριας ειναι οι χριστιανοι οχι η βικιπαιδεια.Ενα μικρο παραδειγμα [Η απάτη του υποτιθέμενου «χρησμού» της Πυθίας προς τον Ιουλιανό Εφευρέθηκε από τον Βυζαντινό χρονογράφο Γ. Κεδρηνό 700 χρόνια αργότερα![Πείτε στον βασιλιά, ότι στο χώμα κείτεται ο έντεχνος αυλός, ο Φοίβος δεν έχει πια κατοικία, ούτε δάφνη μαντική, ούτε πηγή ομιλούσα. Χάθηκε και το νερό που μιλούσε] Ο «χρησμός» εφευρέθηκε και καταγράφηκε από τον Βυζαντινό χρονογράφο Γεώργιο Κεδρηνό τον 11ο αιώνα, δηλαδή 700 χρόνια αργότερα!!! Φαίνεται πως ακόμη και τον 11ο αιώνα, παρά τις καταστροφές, διώξεις, λεηλασίες, σφαγές τόσων αιώνων, οι χριστιανοί δεν είχαν εξαφανίσει τους Εθνικούς. Η Ελληνική ψυχή ήταν ακόμα ζωντανή.Ένα άλλο δεδομένο πάντως που δεν θα πρέπει να διαφεύγει από κανέναν λογικό άνθρωπο είναι επίσης το εξής: Οι χριστιανοί πρέσβευαν με πάθος πως τάχα η Μαντική Τέχνη των προγόνων μας ήταν μία «πλάνη». Παρόλα ταύτα, εκτός από τους απηνείς διωγμούς που οργάνωσαν επί αιώνες για να ξηλώσουν από προσώπου γης αυτή την «πλάνη», προσέδωσαν μέσω του Κεδρηνού σε αυτά τα υποτιθέμενα «τελευταία» «λόγια» της Πυθίας μεγάλη εγκυρότητα και βαρύτητα και τα χρησιμοποίησαν ως τρανταχτό τάχα επιχείρημα κατά των Εθνικών, επί αιώνες.Επειδή λοιπόν και εμείς, ως Έλληνες κανονικοί, μάθαμε να αναλύουμε τον Κόσμο λογικά, θα ήθελα κάπου εδώ να θέσω σε πάντα ενδιαφερόμενο τον παρακάτω προβληματισμό: Έστω ότι ο Χριστιανισμός δέχεται ειλικρινά την αλήθεια και βαρύτητα του εν λόγω «χρησμού». Τότε οφείλει να δέχεται και την σοβαρότητα και βαρύτητα ΟΛΩΝ των χρησμών που έδινε η Πυθία, γιατί είναι μάλλον παράλογο να χρησμοδότησε αυτή σε διάρκεια τριών περίπου χιλιετιών μία μόνο φορά σωστά, και αυτήν στον Ιουλιανό. Έστω ότι ο Χριστιανισμός δεν δέχεται την αλήθεια και βαρύτητα κάθε χρησμού της Πυθίας. Άρα και ο «χρησμός» που υποτίθεται ότι αυτή έδωσε στον Ιουλιανό, είναι λανθασμένος. Άρα και ο Φοίβος έχει καλύβην και μάντιδα δάφνην!Και έρχεται στη Λογική Επιστήμη η Ιστορική Επιστήμη να προσθέσει και αυτή το στοιχείο ότι ούτε το Μαντείο χρησμοδοτούσε επί Ιουλιανού, ούτε κανείς ήξερε για τέτοιον «χρησμό» έως τον 11ο αιώνα !!!

    • Ανώνυμος says:

     Δημητρη αλλο ενα παραδειγμα.Η εκκλησια σημερα και οι πιστοι της ισχυρίζονται οτι οι Αρχαιοι ελληνες δεν διωχθηκαν για την πιστη τους αφου αυτοι οταν γνωρισαν τον Χριστιανισμο ειδαν την αληθεια και απέρριψαν την πιστη τους.ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών «Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα»

    • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ IC XC NI KA says:

     καταλαβες Δημητρη?Τα παιδακια ειναι χειραγωγημενα…ειναι μορφωτικου επιπεδου WIKI!aaaaaaaaaaxaxaxaxaaxa…………

     • Ανώνυμος says:

      Μια μελέτη το 2005 στο επιστημονικό περιοδικό Nature ανάφερε ότι τα επιστημονικά λήμματα της Βικιπαίδεια πλησίασαν σε επίπεδο ακριβείας την Encyclopædia Britannica.Μεταξύ 2008 και 2012 ένας αριθμός μελετών εξέτασε την αξιοπιστία λημμάτων της αγγλικής ΒΠ σε ιατρικά και επιστημονικά θέματα Τουλάχιστον μία εξ αυτών, στον τομέα της παθολογίας, έκρινε ότι η (αγγλική) WP είναι «μια ενημερωτική και ακριβής πηγή για επιμόρφωση στην Παθολογία» και ότι «είναι δυνητικά ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης για την γενιά του διαδικτύου».Αναφέρεται ότι το 50% των ιατρών των ΗΠΑ έχουν συμβουλευτεί τη ΒΠ για θέματα υγείας.

 7. Ανώνυμος says:

  «Έχει την κόμην χρώματος καρύου ωρίμου»
  το καρυδί ειναι το κλασικο μεσογειακο χρωμα για ποιο ξανθο και ποιο φουντουκι μιλάει το κειμενο;;

 8. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, δημιουργό του ουρανού και της γης, όλου του ορατού και του αόρατου κόσμου.

  Πιστεύω και σε έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, που γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιώνια. Φως από το φως, αληθινό Θεό από Θεό αληθινό, που γεννήθηκε και δε δημιουργήθηκε, ομοούσιο με τον Πατέρα, δια του οποίου Υιού όλα δημιουργήθηκαν.

  Αυτόν που για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και σαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και τη Μαρία την Παρθένο και έγινε άνθρωπος.

  Και που σταυρώθηκε για χάρη μας την εποχή του Ποντίου Πιλάτου και θυσιάστηκε και ενταφιάστηκε.

  Και που αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, σύμφωνα με τις Γραφές.

  Και που ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται δεξιά του Πατέρα.

  Και που πάλι θα επιστρέψει με δόξα για να κρίνει ζώντες και νεκρούς, του οποίου η Βασιλεία δε θα έχει τέλος.

  Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, που είναι Κύριον ως Θεός, αυτό που δίνει ζωή, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτό που μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται, το οποίο μίλησε με το στόμα των προφητών.

  Πιστεύω στην Εκκλησία που είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική.

  Ομολογώ ένα βάπτισμα για τη συγχώρηση των αμαρτιών.

  Περιμένω με ελπίδα την ανάσταση των νεκρών.

  Και τη ζωή στη μέλλουσα βασιλεία του Θεού.

  Αμήν.

 9. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΟΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΓΝΗΣΙΑ.
  ΟΜΩΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ EΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ.
  Υπήρχαν αρκετοί αξιωματούχοι με το όνομα «Lentulus», γύρω από τη στιγμή που O«πούβλιος Λέντουλος» υποτίθεται ότι έχει συγγράψει. O Sir Ronald Σύμη , που θεωρείται ευρέως ως μεγαλύτερος ιστορικός της αρχαίας Ρώμης του 20ου αιώνα, έχει εντοπίσει τέσσερις προξενους Lentuli κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τιβέριου Καίσαρα :[5]
  • Servius Cornelius Lentulus Cethegus, Πρόξενος στο 24 μ.Χ..
  • Publius Cornelius Scipio Lentulus , Πρόξενος suffectus στο 24 μ.Χ., και αργότερα γερουσιαστής.
  • Cossus Κορνήλιος Lentulus (ο νεότερος), πρόξενος στο 25 μ.Χ., και
  • Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus , Πρόξενος στο 26 μ.Χ., και εκτελέστηκε σε 39 μ.Χ. Σύμφωνα με τον Σύμη, αυτός ο άνθρωπος είχε μια γεύση για την ευγενική γράμματα. Εννέα ποιήματα στην Ελληνική Ανθολογία φέρουν το όνομά του? έγραψε επίσης στα λατινικά, σε ερωτικά θέματα? και συνέθεσε ένα έργο πρόζας, ίσως απομνημονεύματα.
  • Επιπλέον, cossus Κορνήλιος Lentulus (ο πρεσβύτερος), ο πατέρας του cossus (ο νεότερος) και Gaetulicus (και οι δύο που αναφέρονται παραπάνω), κατέχουν υψηλά αξιώματα, όπως νομάρχης της Ρώμης 33-36 μ.Χ..
  • Το χειρόγραφο του 15ου αιώνα «Marston 49″ (μεταφρασμένο στα αγγλικά παραπάνω), καθώς και στο λατινικό κείμενο του «Codex Harleianus 2729» , και τα δύο αυτά χειρόγραφα δεν κάνουν καμία αναφορά στον τίτλο του Publius Lentulus ως ο λεγόμενος «κυβερνήτης της Ιουδαίας»? η οποία ως εκ τούτου φαίνεται να είναι μια παραλλαγή που εισήχθη από άλλα χειρόγραφα, ή αλλιώς έγινε λανθασμένη μετάφραση στα αγγλικά και μεταφέρθηκε στο εν λόγω παραλλαγή ή εσφαλμένη μορφή.
  • ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟ Ο LENTULUS ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ 39 ΜΧ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ?
  • ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ.

 10. lykaonas says:

  ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΣΛΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΩΣ ΠΛΑΣΤΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΠΥ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ

 11. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ

  ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

  H ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΕΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΠΕΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ.
  ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΜΕ ΓΙΑ
  ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ,ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ.
  ΜΕΛΕΤΗΣΑ ΩΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΑΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.
  ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΩΣ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΗ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΣΕ ΣΚΕΨΕΙΣ.
  ΕΡΕΥΝΗΣΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΕΙΔΑ Lentulus ΥΠΗΡΞΑΝ ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
  ΧΡΙΣΤΟΥ.ΠΡΩΤΑ ΕΠΕΣΕ ΤΟΝ ΜΑΤΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΩΣΑ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟ.
  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΚΟΙΤΑΞΑ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ .
  ΕΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ
  ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΙ
  ΘΑ ΣΕ ΦΑΝΕΡΩΝΕ.
  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

  Cossus Cornelius Lentulus Gaetulicus (πρόξενος 1 π.Χ.)
  Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
  Cossus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus ήταν ρωμαϊος πολιτικός και στρατηγός, που ήταν πρόξενος στο 1 π.Χ..
  Βιογραφία [ Επεξεργασία ]
  Αρχικά γεννήθηκε cossus Cornelius Lentulus, Gaetulicus ήταν μέλος της πατρικίωνυποκατάστημα Lentulus της Cornelii φατριών.
  Παρά δίνοντας την εντύπωση της τεμπελιάς, [1] του δόθηκε μια σειρά από σημαντικές εντολές. Αφού υπηρέτησε ως πρόξενος στο 1 π.Χ. παράλληλα Lucius Calpurnius Πίσω, εξελέγη ανθύπατος της Αφρικής σε 6 μ.Χ. [2] Ενώ εκεί, πάλεψε μια επιτυχή εκστρατεία εναντίον της Gaetuli , η οποία του χάρισε την προσωνυμία Gaetulicus. [3] Ένα από τα λίγα άτομα που εμπιστεύονται τον αυτοκράτορα Τιβέριο , [1] είχε σταλεί στην Παννονία στις 14 μ.Χ. για να συνοδεύσει τον Τιβέριο γιος Drusus στην τοποθέτηση κάτω από μια ανταρσία των λεγεώνων εκεί. [3] Αργότερα, του δόθηκε η θέση του praefectus Urbi στο 33 μ.Χ., [1]κρατώντας για πολλά χρόνια πριν από το θάνατό του.
  Gaetulicus είχαν τουλάχιστον ένα γιο, Gnaeus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus . [4]

  ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ:
  Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
  ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
  τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
  καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·
  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
  Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
  μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;
  πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
  ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
  Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

  Ο Cossus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus ηταν ‘’τεμπελης’’ και ηταν απορίας πως του δόθηκαν Σημαντικά αξιώματα!
  Ειχε ιδιαίτερη σχέση με τον Τιβέριο και το κυριότερο του δόθηκε η θέση του κατι σαν νομάρχη Της Ρώμης το 33 μ.χ .ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ!
  ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΠΩΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
  ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΜΗΠΩΣ Ο Cossus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
  ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ?
  ΠΩΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΛΩΝΙΖΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ?ΓΙΑ ΤΟΝ Cossus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus το Βικιπαίδεια
  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.
  ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ?
  ΜΗΠΩΣ ΠΗΡΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ τον Cossus Κορνήλιος Lentulus Gaetulicus του αλλάξαν τα στοιχεία
  Σε Πούλιο ΛΕΝΤΟΥΛΟΥΣ(ανυπαρκτο προσωπο) ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΝΘΥΠΑΤΟ ΙΟΥΔΑΙΑΣ για να φέρουν Το σκοτάδι στο κόσμο.

  ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ

  ΛΙΓΟΤΕΡΟ,

  • Ιστορικη υπαρξη και θεοτητα του Ιησού Χριστού says:

   Υπάρχει ένα πολύ καλό βιβλιαράκι που εξηγεί πολλά

   «Ιστορικη υπαρξη και θεοτητα του Ιησού Χριστού»
   – Πρωτοπρεσβυτερου Ιωαννου Αθ. Αντωνοπουλου
   – Αποστολικη Διακονια

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

   ΤΟ «εγώ δε και γεγέννημαι» (Πράξ.

   22:28)ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

   Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΡΩΜΑΙΚΗ

   ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ

   ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΡΩΜΑΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ

   ΒΟΗΘΑΕΙ.

 12. ΠΔ. says:

  Επειδη τα πλαστα παρουσιαζονται σαν αληθινα και τα αληθινα σαν πλαστα,εμενα δεν με ενδιαφερουν οι επιστολες και δεν περιμενω αποδειξεις.Το οτι ο Χριστος περπατησε στη γη ειναι σιγουρο.Απο την αλλη δεν με ενδιαφερει αν ηταν Εβραιος η ειχε Ελληνικη καταγωγη για να τον πιστεψω.Δηλαδη πρεπει να τον κανουμε Ελληνα για να πιστεψουμε;Αυτα ειναι ανθρωπινες πλανες.

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

   ΟΥΤΕ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

   ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.

   ΕΑΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΔΕΝ

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ,ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ

   ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΜΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο

   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ?

   ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

   • Ανώνυμος says:

    Ασχετακο μου τι να τις κανεις εσυ τις αποδειξεις ? Μπορεις να τις διαχειριστεις ? Εισαι ο στοκος στο ντουβαρι και εγω η σπατουλα και θα σε μεταμορφωσω απο λυκο σε προβατο οπως αρμοζει σε εναν χριστιανο ωστε οταν σε ραπιζει ο διαολος να γυρνας και το αλλο μαγουλο για να μην πρηστεις μονοπαντα.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Έτσι είναι αδελφοί μου. Ο Θεός είναι Θεός των πάντων. Δεν ανήκει σε κανέναν και όλοι ανήκουμε σ’ Αυτόν. Τι θα πει Έλληνας ή Εβραίος; Ενσαρκώθηκε στην περιοχή της Παλαιστίνης γιατί έτσι ήθελε. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς θα του πούμε τι να κάνει; Θεός είναι ότι θέλει κάνει. Γενηθήτω το Θέλημά Του.

   • Ανώνυμος says:

    Ρωμιοσυνη ο Θεος σου Γιαχβε Ιησους ειναι του Υπακουσε με η Καηκες.[ Και αν και με τούτα δεν με υπακούσετε θα φάτε τις σάρκες των γιων σας, και τις σάρκες των θυγατέρων σας ] Οταν αυτος ο Θεος θυμωνει την πληρωνουν παντα αθωοι ανθρωποι και παιδια.Και στο τελος οταν ξαναρθει θα αιματοκυλησει ολη την ανθρωποτητα καταστρεφοντας τα παντα στο περασμα του,και οι μονοι που θα την γλυτωσουν θα ειναι ? Κατα τους ορθοδοξους οι Ορθοδοξοι -κατα τους καθολικους οι καθολικοι και ουτω καθεξης. Aλληλουια my friend

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟ.

    ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.

   • ΠΔ. says:

    Η μεγαλυτερη αποδειξη ειναι η υπαρξη των χριστιανων.Εκτος αυτου,ακομα και οι Εβραιοι,και οι Μουσουλμανοι και αυτοι που δεν Τον δεχονται σαν Θεο,τον δεχονται σαν μεγαλο δασκαλο.Ποιος αμφισβητει οτι πραγματικα υπηρξε[μονο εσυ νομιζω]

    • Ανώνυμος says:

     ΠΔ Η φτωχεια των επιχειρηματων σου μια αρμαθια από τα πατροπαραδοτα κλισε. Η Πιστη των ανθρωπων δεν ειναι τεκμηριο πραγματικοτητας. Αν με την Πιστη σου μετακινησεις ενα βουνο θα σου παρω κουλουρι.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Αδελφέ, ΑΣΧΕΤΕ και ΠΔ, άλλο άθλιο άρθρο για τον Χριστιανισμό από το terrapapers.com ανέβηκε στα κατοχικά.
   http://katohika.gr/diethni/peri-anti-evraikis-ipothesis/#comment-339422. Είναι ότι χειρότερο έχετε διαβάσει. Ακούστε επιχείρημα. Ο Απόστολος Παύλος λέει για να εκδικηθεί την καταστροφή της Ιερουσαλήμ επό τους Ρωμαίους, αποφάσισε να εκδικηθεί την Ρώμη διαδίδοντας τον χριστιανισμό. ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!! Αφού ο Απόστολος Παύλος είχε ήδη πεθάνει γύρω στο 66 μ.Χ. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 70 μ.Χ. Ρε, ούτε τα σκυλιά δεν μπορούν να τους πιστέψουν πια!!!! ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑ

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΙΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

    ΚΑΦΡΟΥΣ.ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ,

    ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ

    ΑΝΕΒΑΖΕΙ.

  • Ανώνυμος says:

   Υπαρχει μια μεριδα ανθρωπων [ χειραγωγημενων προβατων ] η οποια δεν εμαθε ακομα το ΟΠΩΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ .Δυστυχως αυτη η μεριδα των ανθρωπων [χειραγωγημενων προβατων ] καταλαμβανει το μεγαλυτερο μερος του παγκοσμιου πληθυσμου .Οι εξουσιαστες αφου τους ποτισαν αφιονια [ θρησκειες ] τους μετεδωσαν την πεποιθηση οτι για ολα τα δεινα του κοσμου υπευθυνος ειναι ο διαολος .
   Ετσι λοιπον τα χειραγωγημενα θνητα προβατα αισθανονται αδυναμα μπροστα στο μεγαλυτερο εχθρο τους .Παρεδωσαν τα οπλα και αφησαν την τυχη τους στα χερια του θεου.Συχνα τους βλεπουμε προσκυνημενους να ζητουν το ελεος του θεου και την προστασια του ,ενω καποιοι αλλοι με πιο εντονη θρησκευτικη συνειδηση [ θρησκοληπτοι ] φαντάζονται οτι τους δοκιμαζει ο θεος. Οσον αφορα τα ελληνικα χειραγωγημενα προβατα αυτα ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ .Τα ελληνικα χειραγωγημενα προβατα επεριψαν την καταγωγη τους και εγιναν απογονοι του αβρααμ του ισαακ και του ιακωβ.Και ο Θεος των προγονων τους εγινε ο ΓΙΑΧΒΕ. Και τελος τα χειραγωγημενα ελληνικα προβατα βαφτισαν την ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και ανακηρυξαν την κοσμογονικη παραδοση των εβραιων ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .Καποια ελληνικα προβατα με εντονο το εθνικιστικο στοιχειο προσηλυτίστηκαν απο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ τα οποια δηλωνουν οτι η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ και ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ απορρίπτοντας ΤΟ εβραικο στοιχειο ΩΣΤΕ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. Δυστυχως το δηλητηριο που ηπιαν τα προβατα ειχε πολυ ισχυρη δραση και ετσι μεταδιδεται απο γενια σε γενια το φαρμακι που τα εβαλε σε ληθαργο καθιστώντας τα ανικανα να αντιδρασουν.

   • IC XC NI KA says:

    Εσυ εαν δεν στρωσεις καλα ο Θεος θα σου φταιει και παλι,αν κανεις κατι αξιοποινο θα βαφτισεις τον δικαιο τιμωρο,οποτε οτι και να λεμε η κατασταση σου ειναι ανιατη δυστυχως.

    • Ανώνυμος says:

     Οχι φιλε μου δεν μου φταιει κανεις. Εμεις χτιζουμε το μελλον μας και ο Θεος μας δινει το ελευθερο. Εχουμε ολα τα απαραιτητα «εργαλεια» για να φτιαξουμε εναν ομορφο κοσμο αλλα δυστυχως καποιοι δεν το επιθυμουν γιατι εχουν βαλει το προσωπικο τους συμφέρον πανω απο ολους καταπατωντας καθε αξια. Αφιερωνω σε ολη την παρεα αυτο το τραγουδι
     https://www.youtube.com/watch?v=NER306ogPzE

 13. Ανώνυμος says:

  Ρωμιοσυνη,ΠΔ και Ασχετε στο προηγουμενο αρθρο σας στριμωξα και δεν καταφερατε να δωσετε απαντηση στο απλο ερωτημα μου,αντιθετως ο Ρωμιοσυνη επικαλεστηκε την εξελιξη,ο ΠΔ παρεθεσε απο την exeldim ενα κειμενο κατακριτέο απο την ορθοδοξη εκκλησια οπου αργοτερα δηλωσε Αγνοια για το περιεχομενο του,και ο Ασχετος της παρεας απλα ζει στον κοσμο του.Προκειμενου λοιπον να αποφύγετε τις κακοτοπιες μεταφερθηκατε σε ενα αλλο αρθρο και απο αυτο με προκαλειτε.Για να μην σας χαλασω το χατιρι δεχομαι την προκληση και οπως συμβαινει παντα θα καταληξετε για αλλη μια φορα στα δοντια του Μεγαλοσαυρου.

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Δεν επικαλέστηκα καμία ΕΞΕΛΙΞΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ!!!!!!!!!!

  • ΠΔ. says:

   Δεν υποστηριζω την exeldim γιατι δεν ξερω και σου αφησα μηνυμα στους Δαιμονες,δεν ξερω αν το ειδες,αλλα θελω να μου δωσεις πηγη,πως η ορθοδοξια την απορριπτει,γιατι εντοπισα μια διαμαχη με τον Χ.Σ.Καλα λεω εγω οτι δεν πρεπει να τα πολυψαχνουμε.Το μηνυμα το ειχα στειλει πριν εντοπισω αυτο που σου λεω,ειναι δηλ.η δικη μου αποψη.

 14. Ανώνυμος says:

  Επειδη φιλοι μου δεν υπαρχουν αποδειξεις για την ιστορικοτητα του Χριστου θα φροντισω εγω για αυτο.Θα τρυπωσω κρυφα μεσα στην χρονομηχανη του δοκτορα Emmett Brown [back to the future] θα πληκτρολογησω στο πανελ το ετος 33 και με την σουπερ ψηφιακη μου καμερα θα βιντεοσκοπησω την σταυρωση του Θεανθρωπου χριστου απαθανατιζοντας το περιφημο ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι,υλικο το οποιο θα παραδωσω στο τηλεοπτικο καναλι που θα μου δωσει τα περισσοτερα χρηματα, τα οποια αργοτερα θα πεταξω σε ενα χωραφι για να κρεμαστω οπως ο ιουδας, ωστε να γινω η πρωτη ειδηση σε ολα τα τηλεοπτικα καναλια του κοσμου ενισχυοντας την πιστη των απανταχου χριστιανων ολου του κοσμου και τεκμηριωνοντας παραλληλα την Ιστορικοτητα του Χριστου καλυτερα και απο την βικιπαιδεια .

 15. Ανώνυμος says:

  Οι αλκοολικες φαντασιωσεις της καινης Διαθηκης χτιστηκαν πανω στις φαντασιωσεις του εβραικου λαου διοτι το μυαλο των ανωνυμων συγγραφεων ηταν στειρο απο φαντασια σε αντιθεση με τους ασυναγωνιστους Ελληνες παραμυθαδες. [Ο λαός του Ισραήλ ζώντας σε ένα πολυθεϊστικό και μυθολογικό περιβάλλον διαμόρφωσε, μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων την πίστη του για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Έτσι χρησιμοποίησαν το κοσμοείδωλο και παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους. Παρόλο που δεν μας πληροφορούν για την ιστορική αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου, μας μαθαίνουν τουλάχιστον πώς η Ισραϊλιτική θρησκεία και η ισραηλιτική θεολογία φαντάζονταν τον 8ο αιώνα, και πως τρεις αιώνες αργότερα τη δημιουργία και την αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου, πως και προς ποια κατεύθυνση από τη μια εποχή στην άλλη είδαν τις ιδέες αυτές να προοδεύουν. Δεν μας χρησιμεύουν πια για να ανασυνθέσουμε την Ιστορία του κόσμου, διατηρούν όμως για εμάς τεράστια αξία για την ανασύνθεση της ιστορίας της ισραηλιτικής σκέψης.] https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82

 16. Ανώνυμος says:

  Σχετικα με τις αλκοολικες φαντασιωσεις των εβραιων [Εμπειρογνώμονας βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G.Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .Finkelstein and Mizrahi,.. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.]

 17. Ανώνυμος says:

  Η Καινη Διαθηκη δεν ειναι τιποτα αλλο απο ενα συνοθυλευμα Μυθων. Αμέτρητοι οι «θεοί» που… σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν!Ο Κρίσνα, το δεύτερο πρόσωπο της Ινδικής τριάδας αντίστοιχο της χριστιανικής τριάδας, ο οποίος ονομάζεται και «υιός θεού», σταυρώθηκε όπως και ο Ιησούς. Πρόκειται για την ενσάρκωση τουΒισνού. Οι ουρανοί σκοτείνιασαν την ώρα του θανάτου. Ο Κρίσνα κατέβηκε στον άλλο κόσμο, και αναστήθηκε την τρίτη μέρα, και ανελήφθη στους ουρανούς. Ο Κρίσνα, θεωρείται επίσης«άνθρωπος και Θεός» καταρρίπτοντας το χριστιανικό επιχείρημα πως ο Ιησούς ήταν ο πρώτος άνθρωπος-θεός που νίκησε τον θάνατο.Ο Πέρσης θεός Μίθρα αποκαλούνταν «ο καλός ποιμένας» και σταυρώθηκε τουλάχιστον μια χιλιετία πριν τον Ιησού, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα.Ο Ασσυροβαβυλώνιος Ταμμούζ (Damuzu) σταυρώθηκε και αναστήθηκε από την Αστάρτη.Ο Άττις, αποκαλούμενος «ο αμνός του θεού» περνάει το μαρτύριο της σταύρωσης και ανασταίνεται.Ο Μεξικανός Κετσατκοάτλ θανατώθηκε με σταύρωση και αναστήθηκε την τρίτη μέρα.Ο Όσιρης σκοτώνεται από τον Σεθ, και ανασταίνεται από την Ίσιδα, ενώ ο γιος τους Ώροςσταυρώνεται μεταξύ δύο κλεφτών.Ο Όντιν σταυρώθηκε στο δέντρο της ζωής, ενώ ο γιος του Μπάλντερ σκοτώνεται από τον πανούργο Λόκι με γκυ. Αμφότεροι ανασταίνονται.Οι θεοί ΙΑΩ, και Χέσους σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια πριν την εμφάνιση του Ιησού.Ο Ίντρα αναπαριστάται με οπές από καρφιά.Ο Χαλδαίος Κριτε και ο Ασιάτης Μπαλού αναφέρονται στα αντίστοιχα ιερά τους κείμενα ως«εσταυρωμένοι λυτρωτές».Ο Αιγύπτιος Θούλις πέθανε στο σταυρό, θάφτηκε, αναστήθηκε και ανήλθε στους ουρανούς.Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης (Αξιόκερσα κατά τα Καβείρια) περιέχει την κάθοδο στον Άδη, την παραμονή εκεί για ένα χρονικό διάστημα και την επιστροφή στη ζωή.Ο μύθος της Ευρυδίκης.
  Ο Ρωμαίος ήρωας Κουιρίνους, σταυρώθηκε και η γη σκοτείνιασε.Η ανάσταση νεκρών και η νίκη επάνω στο θάνατο, δεν είναι λοιπόν μια ιδέα που γεννήθηκε στον χριστιανισμό. Στις αρχαίες θρησκείες υπήρξε πληθώρα θεών και ανθρώπων που είτε θυσιάστηκαν και ξαναγύρισαν στη ζωή, ή ήρθαν σε συμφωνία με τις θεότητες του Άδη να μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η ιδέα της ανάστασης πιθανολογείται πως προήλθε από την παρατήρηση της «νεκρανάστασης» της φύσης.Οι εμπνευστές της χριστιανικής θρησκείας παρέλαβαν τους αρχαίους μύθους, τους άλλαξαν ελαφρώς και τους παρουσίασαν ως δική τους αποκάλυψη.Τα βασικά συστατικά του μύθου εμφανίζονται στις παραδόσεις όλων σχεδόν των λαών της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο.

 18. Ανώνυμος says:

  Xριστιανικές έννοιες μιας διχοτόμησης ψυχής-σώματος, αρχαίας ελληνικής προέλευσης, εισήχθησαν νωρίς στη χριστιανική θεολογία από τον Γρηγόριο Νύσσης και τον Αυγουστίνο με ένα εντελώς διαφορετικό όμως περιεχόμενο, ο οποίος «ακολουθών την τριμερή διαίρεσιν της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα…ισχυρίσθη ότι ο Λόγος προσέλαβε σώμα χωρίς λογικήν ψυχήν» https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE ] Αν δεν υπηρχαν οι ειδωλολάτρες ελληνες και οι εβραιοι με την παλια τους διαθηκη δεν θα ειχατε κανενα δογμα διοτι το μυαλο σας ειναι στειρο.

  • ΠΔ. says:

   Μα οι χριστιανοι ειδωλολατρες Ελληνες,Ρωμαιοι και Εβραιοι ηταν πριν γινουν χριστιανοι.Δεν εκαναν αποβαση απο την Ανδρομεδα.

    • ΠΔ. says:

     Tι δε με πιανεις,οι χριστιανοι,πριν γινουν χριστιανοι,ηταν Ιουδαιοι και Ελληνες και Ρωμαιοι εθνικοι.Χρησιμοποιησαν τις βασεις που ειχαν για να καταλαβει καλυτερα ο κοσμος αυτα που ελεγαν.Οσο για την Π.Δ.,εκει αναφερονται ολες οι προφητειες για την ελευση του Χριστου.Χωρις την Π.Δ.πως θα καταλαβαιναν οι εθνικοι το σχεδιο του Θεου.

     • Ανώνυμος says:

      Δηλαδη ΠΔ συγκεντρωθηκαν οι Ιουδαιοι ,οι Ελληνες, και αλλοι εθνικοι εβαλαν κατω τους Μυθους τους και εφτιαξαν τον Χριστιανισμο ? Μα δεν ειχα καμια αμφιβολια.Ο Χριστιανισμος ειναι ενα συνοθυλευμα Μυθων. Και μεσα στις παραισθησεις σας περιμενετε να ζωντανεψει ο Μυθος Χριστος και να πραγματοποιησει επιτελους αυτη την δευτερα του ελευση. Μονο που οι υποσχεσεις του για αυτην δεν εκπληρώθηκαν γιατι απλα ειναι ενας Μυθος.

     • ΠΔ. says:

      Γιατι διαστρεβλωνεις ο,τι λεω;Εισαι διαβολεας;Ειπα οτι χρησιμοποιησαν τις εννοιες που ηξεραν για να καταλαβει ο κοσμος.Η Π.Δ.δεν ειναι ενας απλος μυθος,μας δειχνει την υποσχεση και το σχεδιο του Θεου για τους ανθρωπους.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ ακριβως αυτο ειπες οσον αφορα την παλαια διαθηκη αυτη ειναι ενας εβραικος μυθος.[Εμπειρογνώμονας βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G.Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .Finkelstein and Mizrahi,.. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.] Ο λαός του Ισραήλ ζώντας σε ένα πολυθεϊστικό και μυθολογικό περιβάλλον διαμόρφωσε, μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων την πίστη του για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Έτσι χρησιμοποίησαν το κοσμοείδωλο και παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους.Παρόλο που δεν μας πληροφορούν για την ιστορική αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου, μας μαθαίνουν τουλάχιστον πώς η Ισραϊλιτική θρησκεία και η ισραηλιτική θεολογία φαντάζονταν τον 8ο αιώνα, και πως τρεις αιώνες αργότερα τη δημιουργία και την αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου, πως και προς ποια κατεύθυνση από τη μια εποχή στην άλλη είδαν τις ιδέες αυτές να προοδεύουν. Δεν μας χρησιμεύουν πια για να ανασυνθέσουμε την Ιστορία του κόσμου, διατηρούν όμως για εμάς τεράστια αξία για την ανασύνθεση της ιστορίας της ισραηλιτικής σκέψης.

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

   Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ

   ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ,ΨΑΧΩΝΤΑΣ ΝΑ ΒΡΕΙ

   ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΒΡΗΣΚΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ

   ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ.

   Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ.

   ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΟΝΝΟΕΙΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ

   ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣ?

   • Ανώνυμος says:

    Εσεις λοιπον οι χριστιανοι αναφερεστε στην ψυχικη δυναμη που ειχε ο καθηγητης πανω στην ζωη και στον θανατο για να σπιλωσετε το εργο του. Μαλιστα μαλιστα καμια αλλη δικαιολογια παιζει ?

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ.

     ΑΜΑ ΒΑΛΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ

     ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ.

     Ο Θεος συγχωρήσει τον!

     • Ανώνυμος says:

      Ασχετε προτεινεις η λογικη μας να ειναι κατω του μετριου ωστε να γινουμε ολοι καλα προβατακια του Γιαχβε Ιησου ? Για σενα ταιριαζει αυτο [ μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι ] με την γραμματικη εννοια.

    • ΠΔ. says:

     Ευτυχως που οι αρχαιοι Ελληνες δεν ηταν σαν το Λιαντινη και δεν αυτοκτονησαν ολοι απο απελπισια για την καταμαραμενη δοξα τους.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ Πιστευεις οτι ολα οσα ειπε ο καθηγητης στους μαθητες του ηταν ψεματα ? Αν το πιστευεις τοτε ο λογος σου εναντιον του και ας ειναι απων. Για να σε δω να τον διαψευδεις ?

     • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

      Εννοείται ότι είναι ψέμματα. Δεν κάνει φιλοσοφία, θρησκευτική προπαγάνδα κάνει και προσηλυτισμό. Η φιλοσοφία διερωτάται, ερευνά, συγκρίνει, υποθέτει, συμπεραίνει. Ο συγχωρεμένος τι από αυτά κάνει;

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη Αφου δεν ειναι εδω αυτος για να σε βαλει στην θεση σου απεδειξε σε μενα οτι ολα οσα ειπε ειναι ψεματα. Ηδη μεχρι στιγμης η αξιοπιστια του λογου σου εχει χαθει και αυτο που μενει ειναι να γινεις δημοσια ρεζιλι.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Σε ποιο θέμα έχει χαθεί η αξιοπιστία μου; Και να σου αποδείξω τι; Θες να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή;

     • ΠΔ. says:

      Δεν αμφιβαλλω πως αυτος τα πιστευε,δεν εβλεπε την αληθεια και απελπιστηκε γι’αυτο οδηγηθηκε σ’αυτην την καταληξη.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Τι θες να σου πω; Να ασχοληθώ με τις μπερδεμένες σκέψεις ενός ανθρώπου που γι αυτόν ο χριστιανισμός είναι η κόλαση του Δάντη; Όταν μιλάμε για χριστιανισμό μιλάμε για Ορθοδοξία. Όταν επικαλείσαι άλλους σημαίνει πολύ απλά ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα από χριστιανισμό. Τι να σου πω; Ότι επιβεβαίωσε πως σε όλες τις αρχαίες θρησκείες προφητεύεται ο Χριστός; Κάνει ένα συνειρμικό λάθος. Αυτές οι θρησκείες μιλάνε για τον εσταυρωθέντα Θεό που δεν είδαν ακόμη και τον προσμένουν. Τελικά όμως κάποια στιγμή ήρθε και τον είδαμε και τον μάθαμε. Και επαλήθευσε την προσδοκία όλων των ανθρώπων.

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη παρεθεσα ενα ηχητικο ντοκουμεντο απο τον δασκαλο Λιαντινη. Πες μου λοιπον σε ποιο σημειο αυτος επιβεβαίωσε πως σε όλες τις αρχαίες θρησκείες προφητεύεται ο Χριστός, οπως εσυ λες.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Γιατρέ μου καλησπέρα. Τρέχω με τις δουλειές και σου απαντώ στα γρήγορα. Σε κάποιο σημείο ο Λιαντίνης απευθύνεται στους φοιτητές του και λέει ότι οι βαβυλώνιοι πίστευαν σε έναν θεό τον Μαρδούκ, ο οποίος σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές. Και τον επιβεβαιώνει κι ένας φοιτητής του ο Γιώργος. Αν αυτό δεν είναι προφητικός λόγος τότε τι είναι; Αυτό που παρατηρείται είναι μία κοινή βάση σε όλες τις αρχαίες θρησκείες. Από κάπου δεν προέρχεται η βάση αυτή; Οι εβραίοι (δική μου άποψη) κράτησαν την κοινή πίστη αυτή πιο καθαρή από τους άλλους, και συνέχισαν να πιστεύουν στον ένα Θεό. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε απ’τον Θεό για να εμφανισθεί.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Βέβαια ίσως να μην στο διατύπωσα σωστά στο πιο πάνω σχόλιό μου. Έγραψα βέβαια ότι «επιβεβαίωσε» , εννοώντας ότι με αυτό που είπε, επιβεβαιώνει χωρίς να το θέλει ή χωρίς να το καταλαβαίνει αυτό που ισχυρίζομαι.

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη επειδη εδω ειναι στεναχωρα σας προκαλω ολους κατω κατω να αποδειξετε αν μπορειτε την αληθεια του ισχυρισμου σας.

 19. Ανώνυμος says:

  Η Καινη Διαθηκη λοιπον χτιστηκε πανω στις φαντασιωσεις των εβραιων [Παλαια διαθηκη] και σε εναν σωρο ειδωλολατρικους μυθους.Απο αυτο το παντρεμα ομως προεκυψαν πολλες αντιφασεις οπως η παρακατω.Ο Θεος Γιαχβε της Παλαιας διαθηκης [της κοσμογονικης παραδοσης των εβραιων] εγινε ο Ιησους Χριστος την Καινης διαθηκης. http://www.paterikiorthodoxia.com/2013/10/Yaxve-o-Theos-ton-Xristianvon.html
  Ο Γιαχβε ειναι ενας τιμωρος καταστροφικος Θεος του οφθαλμου αντι οφθαλμου ενω ο Χριστος ειναι το αντιθετο.Οι ιδιοτητες του Θεου καθως και οι καρποι του Πνευματος [ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία,. χρηστότης, ἀγαθωσύνη,. πίστις] συμφωνα με την καινη διαθηκη δεν ταυτιζονται με την προσωπικοτητα του Γιαχβε. Εφοσον κατα την εκκλησια ο Γιαχβε ειναι ο Χριστος τοτε ειτε αυτος ο Θεος ειναι διπροσωπος ειτε κατι αλλο συμβαινει. Και αυτο το κατι αλλο ειναι οτι οι μυθοι δεν δενουν μεταξυ τους οσο και αν προσπαθησε ο Απ Παυλος να ταυτισει τον Γιαχβε με τον Χριστο. Επειδη οπως ειπα και πιο πανω το μυαλο των χριστιανων ειναι στειρο δεν μπορουν να απορρίψουν την παλαια διαθηκη γιατι θα πρεπει να φτιαξουν καινουργια κοσμογονια. Και τι θα απογινει το κατ εικονα και ομοιωση ? Ο προφητευομενος Χριστος ?

 20. Ανώνυμος says:

  ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. Στις νεότερες και αποδεκτές εκδοχές του Eυαγγελίου του Mάρκου, τα χωρία που αναφέρονται στην νεκρανάσταση του Iησού θεωρούνται πλαστά. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά… σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880,…ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 16ο ..Απο τους αρχαιοτερους κωδικες απουσιαζουν τα εδαφια 9 ως 20 που κανουν αναφορα στην νεκρανασταση του Χριστου. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0 ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  • ΠΔ. says:

   Ειπαμε,οποιος κοιταξει τον σιναιτικο κωδικα,αναφερει την ανασταση του Χριστου.Γιατι κοροιδευεις τον κοσμο;

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ Το ευαγγελιο του Μαρκου ειναι το αρχαιοτερο και η Νεκρανασταση ειναι μετεπειτα προσθηκη. και για τον Ασχετο της παρεας που εγραψε αυτο [ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 18 Μαρτίου 2017 @ 12:58
    https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_Biblica ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ!] Του αφιερωνω αυτο [ «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά… σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880,] Αν δεν σου κανει Ασχετε δες τον Σιναιτικο κωδικα.

    • ΠΔ. says:

     Σιναιτικος κωδικας.κατα Μαρκον ευαγγελιο 16,2-16,8_________και λιαν πρωι τη μια τω σαββατω ερχονται επι το μνημα ανατιλατος του ηλιου και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου.και αναβλεψασαι θεωρουσιν ανακεκυλισμενο τον λιθον.ην γαρ μεγας σφοδρα.και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον στολην λευκην και εκθαμβηθησαν.ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε.Ιησουν ζητειτε τον εσταυρωμενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε.ιδε ο τοπος οπου εθηκαν αυτον αλλα υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω Πετρω οτι προαγει υμας εις την Γαλειλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν.και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου.ειχεν γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ._______εδω τελειωνει το κατα Μαρκον στον σιναιτικο κωδικα,βλεπεις να λειπει η ανασταση;

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ Γραφω [ τα χωρία που αναφέρονται στην νεκρανάσταση του Iησού θεωρούνται πλαστά. Απο τους αρχαιοτερους κωδικες απουσιαζουν τα εδαφια 9 ως 20] Τα παρακατω εδαφια δεν υπαρχουν στους αρχαιοτερους κωδικες και ειναι πλαστα [ Ἀφοῦ δὲ ἀνέστη τὸ πρωΐ τῆς πρώτης τῆς ἑβδομάδος, ἐφάνη πρῶτον εἰς τὴν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνήν, ἐξ ἧς εἶχεν ἐκβάλει ἑπτὰ δαιμόνια.
      10 Ἐκείνη ὑπῆγε καὶ ἀπήγγειλε πρὸς ἐκείνους, οἵτινες εἶχον σταθῆ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐνῷ ἐπένθουν καὶ ἔκλαιον.
      11 Καὶ ἐκεῖνοι, ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς, δὲν ἐπίστευσαν.12 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐφανερώθη ἐν ἄλλῃ μορφῇ εἰς δύο ἐξ αὐτῶν, ἐνῷ περιεπάτουν καὶ ἐπορεύοντο εἰς τὸν ἀγρόν.13 Καὶ ἐκεῖνοι ὑπῆγαν καὶ ἀπήγγειλαν πρὸς τοὺς λοιπούς· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰς ἐκείνους ἐπίστευσαν.14 Ὕστερον ἐφάνη εἰς τοὺς ἕνδεκα, ἐνῷ ἐκάθηντο εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ νείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, διότι δὲν ἐπίστευσαν εἰς τοὺς ἰδόντας αὐτὸν ἀναστάντα.15 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὑπάγετε εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλην τὴν κτίσιν.16 Ὅστις πιστεύσῃ καὶ βαπτισθῇ θέλει σωθῆ, ὅστις ὅμως ἀπιστήσῃ θέλει κατακριθῆ.17 Σημεῖα δὲ εἰς τοὺς πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεῖ ταῦτα, Ἐν τῷ ὀνόματί μου θέλουσιν ἐκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεῖ νέας γλώσσας·
      18 ὄφεις θέλουσι πιάνει· καὶ ἐὰν θανάσιμόν τι πίωσι, δὲν θέλει βλάψει αὐτούς· ἐπὶ ἀρρώστους θέλουσιν ἐπιθέσει τὰς χεῖρας, καὶ θέλουσιν ἰατρεύεσθαι.
      19 Ὁ μὲν λοιπὸν Κύριος, ἀφοῦ ἐλάλησεν πρὸς αὐτούς, ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.20 Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, συνεργοῦντος τοῦ Κυρίου καὶ βεβαιοῦντος τὸ κήρυγμα διὰ τῶν ἐπακολουθούντων θαυμάτων. Ἀμήν.] Εσυ ΠΔ βρηκες αυτα τα εδαφια στον Σιναιτικο κωδικα ?

     • ΠΔ. says:

      Στον σιναιτικο κωδικα,οπως ειδες παραπανω εως το εδαφιο 16,8,αναφερεται η ανασταση του Χριστου.Αυτο που αμφισβητειται ειναι η περικοπη 16,9-16,20.Σε αλλους κωδικες υπαρχει και σε αλλους οχι.Οι μαρτυριες των Πατερων,συνηγορουν υπερ της αξιοπιστιας της περικοπης αυτης[16,9-20],ως γνησιου μερους του κατα Μαρκον ευαγγελιου.Το οτι τα εδαφια αυτα τα συμπεριελαβε η Εκκλησια στο βιβλιο του Μαρκου,ειναι απο μονο του επαρκες κριτηριο αξιοπιστιας του.Ομως για την ιστορια,πρεπει να πουμε οτι και το υφος των εδαφιων 9-20 δεν θυμιζει το υφος του Μαρκου,το οποιο μαρτυρειται σε ολο το υπολοιπο βιβλιο.Τα αμφισβητουμενα αυτα εδαφια,περιεχουν σε μεγαλο ποσοστο λεξεις που δεν βρισκουμε στο υπολοιπο βιβλιο του Μαρκου και που μας οδηγουν στο συμπερασμα,οτι ισως πραγματι ο Μαρκος εγραψε το βιβιο του ως το εδαφιο 8 και επειδη τελειωνε αποτομα,καποιος αλλος συμπηρωσε τα εδαφια 9-20.Οπως παρατηρει ομως ο Mangenot,δεν ειναι παραδοξη η χρηση νεων λεξεων στο τμημα αυτο,καθως εκει ο Μαρκος αφηγειται καποιο νεο ειδικο γεγονος και κατ’αρχην χρησιμοποιει πρωτοτυπες λεξεις.Ακομα ομως και αν δεχθουμε ως αδιασειστες τις διαφορες που υπαρχουν στη χρηση λεξεων των εδαφιων αυτων,υπαρχουν και αλλες ενδειξεις που τοποθετουν το χρονο της περικοπης αυτης ακομα παλαιοτερα.Γιατι η αμφισβητουμενη περικοπη,ηταν ηδη γνωστη στον Ειρηναιο,πιθανως μαλιστα και στον Τατιανο,κατι που την αποδεικνυει παλαιοτερη του 150μ.Χ.Ως εκ τουτου,δεν υπαρχει κανενας λογος να απορριψουμε την μαρτυρια,την οποια βρισκουμε στο περιθωριο του παλαιου Αρμενικου χειρογραφου,κατα την οποια συγγραφεας της περικοπης,κατονομαζεται ο Αριστων η Αριστιων,ο μαθητης του Κυριου εκεινος που οπως ο Μαρκος,ανηκε στον ευρυτερο κυκλο των μαθητων Του.[Ευσεβ.Εκκλησ,ιστορια ΙΙΙ 39].Εαν λοιπον γραφτηκε απο τον Αριστιωνα και οχι απο τον Μαρκο αυτο το τμημα,εξηγειται το γεγονος,το οτι καποια ελαχιστα χειρογραφα το ειχαν στην πρωτυτερη μορφη του,χωρις την προσθηκη του Αριστιωνα,ειτε οτι καποιοι αντιγραφεις ,προτιμησαν να διατηρησουν μονο το καθαρο κειμενο του Μαρκου ως το εδαφιο 8.Ειτε λοιπον δεχθουμε οτι το τμημα αυτο των εδαφιων 9-20 το εγραψε ο Μαρκος,ειτε δεχθουμε οτι το εγραψε ο Αριστιων,η προελευση του ειναι αποστολικη.Και καλως η Εκκλησια το συμπεριελαβε στο περιεχομενο του κατα Μαρκον Ευαγγελιου και το αναγνωρισε ως εγκυρο.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ το ευαγγελιο του Μαρκου δεν το εγραψε κανενας Μαρκος. Οσον αφορα την εκκλησια που ισχυρίζεται οτι η Πλαστογραφια ειναι αποστολικη προσθηκη ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ.

     • ΠΔ. says:

      Δηλαδη τωρα αμφισβητεις ολο το ευαγγελιο του Μαρκου και οχι μονο τα εδαφια 9-20;Ποιος εισαι τελικα.Κι εγω αμφισβητω ολα οσα ξερεις εσυ.

 21. Ανώνυμος says:

  Ετσι λοιπον χωρις να το καταλάβετε ο Θεος της κοσμογονικης παραδοσης των εβραιων Γιαχβε εγινε και δικος σας Θεος,και ειναι αυτος που ειπε αυτο [ Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν δι’ εμαυτόν ως τόξον· ισχυρώς ενέτεινα τον Εφραΐμ και εξήγειρα τα τέκνα σου, Σιών, κατά των τέκνων σου, Ελλάς·] Μπραβο σας Ελληνες. Ενω στην Καινη Διαθηκη άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Εδω ο Γιαχβε Χριστος μας βεβαιωνει οτι εκτος απο τον Ισραηλ εχει και αλλο ποιμνιο.Φανερώνεται στον Απ Πετρο με οραμα και του δειχνει ενα σεντονι γεματο ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ….Αυτα τα ζωα ειστε εσεις και απο ακαθαρτα γινατε ΠΡΟΒΑΤΑ. Μπραβο σας Ελληνες.

 22. Ανώνυμος says:

  Οι αρχαιοι ημων προγονοι ομως δεν ηθελαν να γινουν προβατα [δουλοι] του Γιαχβε Ιησου.Αυτοι οι Ελληνες που δημιουργησαν τον πολιτισμο και εθεσαν τις βασεις για ολες τις επιστημες ηταν πολυθειστες και οχι σκλαβοι καποιας οργανωμενης θρησκειας οπως εγινε ο Χριστιανισμος ο οποιος αρπαξε οτι μπορουσε απο τον ελληνισμο και μετα τον καταδικασε.ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ…Ο φιλοσοφος Ισοκασιος απο την κιλικια κατηγορηθηκε οτι ηταν ελληνας,δηλαδη ειδωλολατρης και οδηγηθηκε μπροστα στην εδρα γυμνος και δεμενος πισθαγκωνα.]

 23. Ανώνυμος says:

  «Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών]

 24. Ανώνυμος says:

  Και μιας και μιλαμε για δουλους Ο «ΘΕΟΣ» ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ. .ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 25.44-46 ..44 Ὁ δὲ δοῦλός σου καὶ ἡ δούλη σου, ὅσους ἄν ἔχῃς, ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν πέριξ ὑμῶν, ἐκ τούτων θέλετε ἀγοράζει δοῦλον καὶ δούλην.45 Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ἔτι τῶν ξένων τῶν παροικούντων μεταξὺ σας, ἐκ τούτων θέλετε ἀγοράζει καὶ ἐκ τῶν συγγενειῶν αὐτῶν αἵτινες εἶναι μεταξὺ σας, ὅσοι ἐγεννήθησαν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν· καὶ θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς εἰς ἰδιοκτησίαν.46 Καὶ θέλετε ἔχει αὐτοὺς κληρονομίαν διὰ τὰ τέκνα σας ὕστερον ἀπὸ σᾶς, διὰ νὰ κληρονομήσωσιν αὐτοὺς ὡς ἰδιοκτησίαν· δοῦλοί σας θέλουσιν εἶσθαι διαπαντός· πλήν ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς σας, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, δὲν θέλετε ἐξουσιάζει ὁ εἷς ἐπὶ τὸν ἄλλον μετὰ αὐστηρότητος……..ΓΙΑ ΔΟΥΛΟ ΕΒΡΑΙΟ .ΕΞΟΔΟΣ 21.2-7…Ἐὰν ἀγοράσῃς δοῦλον Ἑβραῖον, ἕξ ἔτη θέλει δουλεύσει· ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ θέλει ἐξέλθει ἐλεύθερος, δωρεάν. 3 Ἐὰν εἰσῆλθε μόνος, μόνος θέλει ἐξέλθει· ἐὰν εἶχε γυναῖκα, τότε ἡ γυνή αὐτοῦ θέλει ἐξέλθει μετ᾿ αὐτοῦ. 4 Ἐάν ὁ κύριος αὐτοῦ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν γυναῖκα, καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν υἱοὺς ἤ θυγατέρας, ἡ γυνή καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς θέλουσιν εἶσθαι τοῦ κυρίου αὐτῆς, αὐτὸς δὲ θέλει ἐξέλθει μόνος.5 Ἀλλ᾿ ἐὰν ὁ δοῦλος εἴπῃ φανερά, Ἀγαπῶ τὸν κύριόν μου, τὴν γυναῖκά μου καὶ τὰ τέκνα μου, δὲν θέλω ἐξέλθει ἐλεύθερος· 6 τότε ὁ κύριος αὐτοῦ θέλει φέρει αὐτὸν πρὸς τοὺς κριτάς· καὶ θέλει φέρει αὐτὸν εἰς τὴν θύραν ἤ εἰς τὸν παραστάτην τῆς θύρας, καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ θέλει τρυπήσει τὸ τίον αὐτοῦ μὲ τρυπητήριον· καὶ θέλει δουλεύει αὐτὸν διαπαντός.7 Καὶ ἐὰν τις πωλήσῃ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ διὰ δούλην, δὲν θέλει ἐξέλθει καθὼς ἐξέρχονται οἱ δοῦλοι….. Προς εφεσιους στ.5[Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους με φόβο και τρόμο, με ευθύτητα και ειλικρίνεια της καρδιάς σας, σαν να υπακούετε στο Χριστό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες σκλάβων (ακόμα και οι «ειδωλολάτρες») που εκείνη την εποχή ήταν οι πλούσιοι Ρωμαίοι φεουδάρχες, στα μάτια των σκλάβων τους έπρεπε να μοιάζουν όπως ο Χριστός, όπως ο ίδιος ο Θεός του Παύλου δηλαδή!]…Αυτος ειναι ο Θεος σας ενας Θεος που προαγει την δουλεια ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΜΙΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ.

  • ΠΔ. says:

   Η οικονομικη ζωη στην αρχαια Ελλαδα στηριζοταν στην εργασια των δουλων,η οποια επετρεπε στους πολιτες να εχουν ελευθερο χρονο και να ασχολουνται με τα κοινα.Στην αρχαια Αθηνα τον 5ο αι.π.Χ ο αριθμος των δουλων ηταν μεγαλυτερος απο τους ελευθερους πολιτες.Οι ευποροι Αθηναιοι ειχαν γυρω στους 50 στη δουλεψη τους,ενω στον μεσο Αθηναιο αναλογουσαν γυρω στους 10.Οι πολυ πλουσιοι,οπως στην περιπτωση του πολιτικου Νικια,διεθεταν πανω απο χιλιους.Η πειρατεια ηταν ενας τροπος με τον οποιο προμηθευονταν δουλους.Ο πατερας ειχε το δικαιωμα να πουλα τα παιδια του σε δουλεμπορους η εαν δεν ειχε χρηματα να τα αναθρεψει,μπορουσε να τα παρατησει σε δημοσιο μερος.Εαν δεν πεθαινε,ο ΄΄σωτηρας΄΄ του το μετεβαλε σε δουλο,οπως συνεβη και στην περιπτωση του Οιδιποδα.Σε αλλη περιπτωση,ενας φτωχος μπορουσε να πουλησει τον εαυτο του σαν δουλο για να επιβιωσει.Με τη ληξη ενος πολεμου,οι ηττημενοι γινονταν δουλοι των νικητων.Τα μεγαλυτερα σκλαβοπαζαρα γινονταν στη Δηλο.τη Χιο,τη Σαμο και την Κυπρο.Στην Αττικη οι βασικες αγορες δουλων γινονταν καθε μηνα στο Σουνιο και στην Αγορα των Αθηνων.Οι δουλοι ηταν υπευθυνοι για τις εργασιες του σπιτιου και την καλλιεργεια της γης,αλεθαν το σιταρι,κουβαλουσαν νερο απο το πηγαδι και περιποιουνταν τα ζωα.Οι δουλοι που εργαζονταν σε σπιτια ειχαν καλυτερη μοιρα απο εκεινους που δουλευαν στις βιομηχανιες της εποχης. [στο σπιτι του κρεμασμενου δεν μιλανε για σχοινι]

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ γραφεις [ Με τη ληξη ενος πολεμου,οι ηττημενοι γινονταν δουλοι των νικητων.] Στην Αρχαια ελλαδα, το δικαίωμα της ζωής ήταν εξασφαλισμένο στους δούλους.Για τον λαο του Θεου ομως η ζωη του δουλου [αιχμαλωτου] ηταν εξασφαλισμενη ? [ Αριθμοι 31 12-18 Καὶ ἔφεραν πρὸς τὸν Μωϋσῆν καὶ πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ τὰ λάφυρα καὶ τὴν λεηλασίαν, εἰς τὸ στρατόπεδον.. 15 καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς, Ζώσας ἀφήσατε πάσας τὰς γυναῖκας; [τους αντρες τους ειχαν εξολοθρευσει ολους] καὶ τώρα θανατώσατε ἐκ τῶν παιδίων πάντα τὰ ἀρσενικά, καὶ θανατώσατε πάσας τὰς γυναῖκας, ὅσαι ἐγνώρισαν ἄνδρα, κοιμηθεῖσαι μετ᾿ αὐτοῦ·πάντα ὅμως τὰ κοράσια, ὅσα δὲν ἐγνώρισαν κοίτην ἀνδρός, φυλάξατε ζῶντα δι᾿ ἑαυτούς·] Αυτος ειναι ο Θεος σας.Ενας Θεος που διαταζει τον θανατο παιδιων και αιχμαλωτων ακομα και των ζωων τους.

    • ΠΔ. says:

     Aναφερομαι στους χριστιανους και στην παγιωμενη κατασταση που ειχαν να αντιμετωπισουν.Οπως βλεπεις η δουλεια ηταν ενας θεσμος που βρισκουμε σε ολους τους αρχαιους λαους.Ο χριστιανισμος πιστευει οτι ολοι οι ανθρωποι ειναι ισοι πρωτα απεναντι στο Θεο,αλλα και μεταξυ τους.Η δουλεια ειναι βδελυγμα.Η κατασταση ομως δεν μπορουσε να αλλαξει με επαναστασεις γιατι το αιματοκυλισμα και απο τις δυο πλευρες θα ηταν βεβαιο.Μονο μεσα απο την κατανοηση της χριστιανικης διδασκαλιας μπορουσαν να αλλαξουν τα πραγματα.Οσο για τους Εβραιους ερμηνευαν τα παντα κατα το θελημα τους οπως κανουν ακομα και τωρα.Δεν αλλαξαν καθολου γιατι δεν γνωρισαν τον χριστιανισμο και ακομα ονειρευονται να επιβληθουν στους αλλους λαους και να παρουν ισως και την εκδικηση τους.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ Ας δουμε λιγο και την χριστιανικη διδασκαλια [Προς εφεσιους στ.5 Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους με φόβο και τρόμο, με ευθύτητα και ειλικρίνεια της καρδιάς σας, σαν να υπακούετε στο Χριστό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες σκλάβων (ακόμα και οι «ειδωλολάτρες») που εκείνη την εποχή ήταν οι πλούσιοι Ρωμαίοι φεουδάρχες, στα μάτια των σκλάβων τους έπρεπε να μοιάζουν όπως ο Χριστός, όπως ο ίδιος ο Θεός του Παύλου δηλαδή!] Η ουσια ειναι μια. Ο Θεος σας προαγει την δουλεια τοσο στην Παλαια Διαθηκη οσο και στην Καινη.Και αφου λοιπον εγινες δουλος του καλα να παθεις.Ειναι αυτο που λεμε τα ηθελε ο κωλος σου.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ ο Θεος Γιαχβε Ιησους προωθει την δουλεια [ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 25.44-46 ..44 ΕΞΟΔΟΣ 21.2-7.εφεσιους στ.5 ] Δεν διαφωνεις με εμενα αλλα με την Αγια σου Γραφη.Αμα θελεις κοφτην στη μεση και κρατα μονο οτι σου αρεσει.

 25. Ανώνυμος says:

  Ο Θεος ΓΙΑΧΒΕ -ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ με τα διαστροφικα δολοφονικα ενστικτα.[ΕΞΟΔΟΣ 32-27..Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἄς βάλῃ ἕκαστος τὴν ῥομφαίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὑτοῦ· καὶ διέλθετε καὶ ἐξέλθετε ἀπὸ πύλης εἰς πύλην διὰ τοῦ στρατοπέδου, καὶ ἄς θανατώσῃ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν φίλον αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ.28 Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μωϋσέως· καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκείνην τὴν ἡμέραν περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες. ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ …Αλλη περιπτωση …Για ενα σφαλμα που εκανε ο Δαβιδ ο Θεος σκοτωσε 70000 απο τον λαο του ..Οταν ο Δαβιδ ειπε στον Θεο ΤΙ ΦΤΑΙΞΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ? εμενα επρεπε να θανατωσεις τοτε εκεινος του εδωσε οδηγιες πως να φτιαξει ενα θυσιαστηριο για να αρχισει τις θυσιες μεχρι να του φυγει ο θυμος.Β ΣΑΜΟΥΗΛ 24.10-25 Η απολυτη διαστροφη και οχι μονο αυτο,αλλα αυτη η θρησκεια με τα ιδια δολοφονικα ενστικτα εσφαξε τους προγονους μας και ισοπεδωσε το ελληνικο πνευμα.Ενα μικρο παραδειγμα για το πως καταντησε ο νεοελληνας..[Αστά να πάνε 15 Δεκεμβρίου 2016 @ 12:22 Πολύ σύντομα έχει σφάξιμο στο γόνατο , ούτε ένας σας θα μείνει άθεα σκουλίκια] ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ Ο κατ εικονα και ομοιωση του Γιαχβε…Πισω και σας εφαγα απιστα γουρουνια χαχαχαχα

 26. Ανώνυμος says:

  ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ…Α σαμουηλ 15.3 [ὕπαγε τώρα καὶ πάταξον τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐξολόθρευσον πᾶν ὅ, τι ἔχει καὶ μή φεισθῇς αὐτούς· ἀλλὰ θανάτωσον καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ παιδίον καὶ θηλάζον καὶ βοῦν καὶ πρόβατον καὶ κάμηλον καὶ ὄνον.]Σαν να λεμε τωρα οτι ο Χριστος διαταζει τους ορθοδοξους να σφαξουν τα βρεφη των απιστων 12θειστων που θηλαζουν. Κατι τυποι σαν τον «Αστα να πανε» δεν θα εχουν κανενα προβλημα,θα την καταβρουν μαλιστα αφου δεν θα τους περιμενει η κολαση.

 27. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!

  ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ

  ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ,

  ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ?

  ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΕΙΑ ΤΟΥ

  ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΥ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙΣ ΛΑΚΙΣΕΙ.

  ΠΗΓΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

  ΘΕΟΥ ΨΥΧΟΦΑΓΟΥ!!!! ΚΑΙ ΟΙΚΤΡΑ ΑΠΕΤΥΧΕΣ.

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΙΑ

  ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΟΙ

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΟΧΙ.

  ΟΛΟΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΝ.Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

  ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ

  ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ.

     • Ανώνυμος says:

      ΑΣΧΕΤΕ ενεργοποιηθηκε το ενστικτο της μητροτητας. [Δίνεται το παράδειγμα του σαρκοφάγου ζώου που σκοτώνει το θήραμα του ακολουθώντας τα ένστικτα του, όντας «προγραμματισμένο» έτσι από τη φύση του και χωρίς βέβαια ελεύθερη επιλογή.] Το ενστικτο της μητροτητας δεν ακυρωνει και τα υπολοιπα ενστικτα των ζωων. Οποτε επαναλαμβανω την ερωτηση. [ Αυτη η δημιουργια μας δειχνει οτι ο Θεος ειναι Παναγαθος ? Γεματος καλοσυνη και αγαπη για τα πλασματα του ?]

     • Ανώνυμος says:

      Σχετικα με το δευτερο βιντεο η Αρκουδα ηταν χορτατη, τον ουρακοταγκο τον εφαγε η περιεργεια,οι μπαμπουινοι επιτεθηκαν στο αιλουροειδη γιατι ηταν στην περιοχη τους κτλ.Αυτο δεν σημαινει βεβαια οτι τα ζωα δεν αγαπανε η οτι ειναι εντελως αναισθητα σαν και σενα αφου τα ανωτερα θηλαστικα εκδηλωνουν ενσυναίσθηση σε βαθμο Ε1 και Ε2 οι πιθηκοι.Ολα τους τα χαρακτηριστικα εκδηλώνονται με τα ενστικτα και αντανακλουν την προσωπικοτητα του προγραμματιστη τους. Οποτε λοιπον γιατι εσεις πιστευετε οτι ο προγραμματιστης τους εκφραζει το ΑΠΟΛΥΤΟ καλο ? Ειστε τυφλοι εσεις οι Χριστιανοι ? Η μηπως φτιαξατε εναν ψευτικο κοσμο και χωθηκατε μεσα του γιατι ειστε δειλα και φοβισμενα ανθρωπακια ?

 28. Ανώνυμος says:

  Αγαπητοι μου φιλοι αν ο Χριστος η αλλιως Γιαχβε συμφωνα με την Πιστη σας,σας διαταξει την Μεγαλη μερα του Αρμαγεδδωνα να σφαξετε τους απιστους 12θειστες και τα παιδια τους.ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ? ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ?

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

   ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ,ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

   ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

   ΕΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ

   ΣΟΥ ΘΕΟΣ(ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ-ΕΚΠΤΩΤΟΣ

   ΑΓΓΕΛΟΣ) ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ

   ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ.

   ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΣΟΥ ΚΥΤΑΡΑ ΣΕ

   ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΕΙΑ ΣΟΥ.

   • Ανώνυμος says:

    ΑΣΧΕΤΕ ο Θεος σου εχει παραδοση στο αθλημα [ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἄς βάλῃ ἕκαστος τὴν ῥομφαίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὑτοῦ· καὶ διέλθετε καὶ ἐξέλθετε ἀπὸ πύλης εἰς πύλην διὰ τοῦ στρατοπέδου, καὶ ἄς θανατώσῃ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν φίλον αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ.28 Καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μωϋσέως· καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκείνην τὴν ἡμέραν περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες.ΕΞΟΔΟΣ 32-27.] ΕΔΩ http://www.paterikiorthodoxia.com/2013/10/Yaxve-o-Theos-ton-Xristianvon.html η εκκλησια σου βεβαιωνει οτι ο Γιαχβε ειναι ο Θεος των χριστιανων και συγκεκριμενα το 2ο προσωπο της Τριαδας ο ιδιος ο Χριστος. Αν δεν εμπιστεύεσαι την εκκλησια σου εμπιστευσου εμενα τον προσωπικο σου γιατρο .

  • IC XC NI KA says:

   ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΕΔΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΑΧΤΟΥΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ….ΟΧΙ WIKI!!!χεχχεεεε…
   ΚΡΙΜΑ ΠΑΝΤΩΣ..ΝΑ ΜΗΝ ΖΩ Σ’ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ..ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΓΑΜΑΝΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ..ΠΑΡΤΟΥΖΕΣ..ΔΙΑΦΘΟΡΑ..ΘΥΣΙΕΣ..ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ..ΟΡΓΙΑ..ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ….ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ε???

   https://www.youtube.com/watch?v=LeCuH4dXoHI

   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΦΤΑΙΓΕ ΤΕΛΙΚΑ….ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ!!!

   • Ανώνυμος says:

    Οι Έλληνες δεν δημιούργησαν ποτέ κανένα είδος δόγματος και θρησκευτικού φανατισμού. Μέχρι και μνημείο για τον άγνωστο θεό υπήρχε στην Αθήνα, ούτως ώστε οι ξένοι επισκέπτες να μπορούν να πάνε εκεί και να προσευχηθούν στο δικό τους θεό. Και ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες να καταδιώξουν άλλους εξ αίτιας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
    Ποτέ στην Ελλάδα δεν διεξήχθη πόλεμος που να έχει θρησκευτικά αίτια. Μέχρι που ήλθε ο Χριστιανισμός.

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ

     ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝ,ΘΑ ΣΕ ΑΝΑΤΡΕΞΩ ΣΕ ΜΙΑ

     ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΓΕ

     ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΓΙΑΤΙ

     ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ .600 ΧΡΟΝΙΑ

     ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΙ!

     • Ανώνυμος says:

      Δυστυχως υπηρχαν και οι πολεμοι, ενα μελανο κομματι της ιστοριας μας, και ευτυχως που τους κατεκτησαν οι ρωμαιοι και απο αγρια Αρχαιοελληνικα θηρια εγιναν προβατα του Γιαχβε.Δοξα τον Θεο να λες.Μας εκαναν ανθρωπους οι Ρωμαιοι,και το περιεργο της υποθεσης ειναι οτι ολος ο κοσμος αναγνωριζει εκεινον τον αρχαιο πολιτισμο ως το λικνο του κοσμου.[ Για να γίνουμε αμίμητοι πρέπει να μιμηθούμε την ελληνική αρχαιότητα.ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότης. Σ’ αυτήν οφείλουμε ό,τι κάνει την ζωή ανώτερη και ωραιότερη.MEHN HENRY. Εκεί όπου οι Έλληνες είχαν μέτρο, ποίηση και κάθετι που γοητεύει και κοσμεί την ανθρωπότητα εμείς έχουμε χυδαιότητα. ΡΕΝΑΡ ΕΡΝΕΣΤΟ. Το ελληνικό θαύμα είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά που δεν θα δούμε ούτε είδαμε αλλού. Αυτά που έσπειρε όμως θα διαρκέσουν επ’ άπειρω.RABELAIS. Συγγραφέας. Μορφωμένοι λέγονται αυτοί που μελετούν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.ΡΟΜΛΑΝ ΡΟΜΑΙΝ. Οι αρχαίοι Έλληνες θέλησαν να αγκαλιάσουν όλες τις δυνάμεις της ψυχής και της σκέψης και να καταστήσουν καλύτερους τους ανθρώπους.SCHUBART W.]

     • Ανώνυμος says:

      Ασχετε τωρα που εμαθες ποιος ειναι ο Θεος σου… αν ο Χριστος η αλλιως Γιαχβε συμφωνα με την Πιστη σας,σας διαταξει την Μεγαλη μερα του Αρμαγεδδωνα να σφαξετε τους απιστους 12θειστες και τα παιδια τους ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ? ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ?

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Τι σχέση έχει η θρησκεία των αρχαίων με τον πολιτισμό τους; Οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες δεν πίστευαν σε δώδεκα θεούς. Λίγοι πίστευαν σε αυτούς. Αρκετοί ήταν και άθεοι. Είχαν άλλη θεώρηση για τον θεό. Το δωδεκάθεο πολλές φορές ήταν αντικείμενο χλεύης από τους φιλοσόφους και τους επιστήμονες. Ο απλός λαός πίστευε. Πρέπει να έχετε διάκριση. Μην τα κάνουμε όλα αχταρμά.

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ [ Μην έχετε επομένως την απαίτηση, Αθηναίοι, να συμπεριφερθώ σε σας με τρόπο που πιστεύω ότι ούτε ωραίος είναι, ούτε δίκαιος, ούτε αρέσει στους θεούς· προπαντός, μα το Δία, από τη στιγμή που με μήνυσε για ασέβεια αυτός εδώ ο Μέλητος. Γιατί σαφέστατα, αν σας έπειθα και σας βίαζα με παρακάλια να παραβείτε τον όρκο σας, θα σας δίδασκα να μην πιστεύετε στην ύπαρξη των θεών και, πράγματι, με την απολογία μου θα επέρριπτα ο ίδιος στον εαυτό μου την κατηγορία ότι δεν πιστεύω στους θεούς. Αλλά αυτό πολύ απέχει από την αλήθεια. Γιατί πιστεύω, Αθηναίοι, πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοσδήποτε από τους κατήγορους μου ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Χρωστάμε, Κρίτωνα, ένα κόκορα στον Ασκληπιό. Να του τον δώσετε, μην το αμελήσετε.] Όρκος του Ιπποκράτη [ Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.]

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Φίλε μου ακριβώς αυτό που είπα. Πολλοί λίγοι. Άντε να σου προσθέσω και τον Αισχύλο.

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη τα σχολια σας βρισκονται κατω απο την ερωτηση μου [Αγαπητοι μου φιλοι αν ο Χριστος η αλλιως Γιαχβε συμφωνα με την Πιστη σας,σας διαταξει την Μεγαλη μερα του Αρμαγεδδωνα να σφαξετε τους απιστους 12θειστες και τα παιδια τους.ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ? ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ? ] ….Πραγμα που σημαινει οτι αποφευγετε να απαντησετε αλλαζοντας διαρκως θεμα. Συνεπως αλλη μια νικη υπερ μου και το σκορ διαμορφώνεται Μεγαλοσαυρος vs χριστιανισμος 19-0

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη παραπανω γραφεις [ Τι σχέση έχει η θρησκεία των αρχαίων με τον πολιτισμό τους;] Η Αρχαία Ελληνική «Θρησκεία» έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αρχαία Ελλάδα και συνεχίζει και σήμερα να είναι σημαντική στην πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων καθώς διαμόρφωσε τη μυθολογία τους και τη θέαση και προσέγγιση του κόσμου τους.Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να πιστεύει σε μια ανώτερη, θεϊκή δύναμη. Ο Δωδεκαθεισμός ήταν η θρησκεία των Αρχαίων Ελλήνων. Μέσω της «θρησκείας» αυτής οι άνθρωποι της αρχαίας Ελλάδος μπορούσαν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.Ο Αρχαίος πολιτισμός αναπτύχθηκε πολύ εξαιτίας της θρησκείας. Οι άνθρωποι άρχιζαν να χτίζουν ναούς, να φτιάχνουν αγάλματα, τοιχογραφίες προς τιμή των θεών που μερικές από αυτές σώζονται ως σήμερα. Όλα αυτά αποτελούν ταυτότητα για τον Έλληνα αφού πολλοί ξένοι έρχονται στην χώρα μας και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Αρχαία Ελληνική «Θρησκεία» και για τα αρχαία αντικείμενα που σχετίζονται με αυτήν, σώζονται και αποτελούν μεγάλα έργα τέχνης.Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία βοήθησε όχι μόνο τους αρχαίους Έλληνες αλλά και τους σημερινούς αφού μεγάλο μέρος του τουρισμού και της οικονομίας της Ελλάδος στηρίζεται στην αρχαιότητα και στην κληρονομιά που άφησε σε μας ( μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ).

    • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ IC XC NI KA says:

     Κοιτα ομως ποιος πολεμαει ποιον!!Δεν συμπεριφερεσαι σαν Ελληνας και το μαρτυρας με λογο και πραξη!πολεμας τους παντες και τους αναγκαζεις με τις προσβολες σου να ασχοληθουν μαζι σου!Δεν μπορεις να καταλαβεις οτι ο λαος αυτος αγκαλιασε τον Χριστο απο το 54μ.χ. και οτι οι Φιλοσοφοι,που ειναι το μονο που με κανει να περιφανευομαι απο την αρχαια Ελλαδα,προλειαναν το εδαφος με τις αναζητησεις τους!Μονο οι εχοντες εξουσια χαλαστηκαν!Οπως στο Ισραηλ ετσι και εδω ετσι και παντου!Μονο αυτοι κυνηγανε την Αληθεια..ΜΟΝΟ!!!Εσυ εχεις καταλαβει για ποιους δουλευεις?

     • Ανώνυμος says:

      «Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών

   • ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΝΙΚΑΣ ICXύουCας ημερομηνίας λήξεως says:

    Δεν πειράζει εν Γιαχβε «αδελφέ», ζεις τώρα με έναν εβραίο θεό που έχει περιτμημένη ψωλή (και τη γιορτάζεις 1 Ιανουαρίου) και ο οποίος γαμούσε παρθένες συζύγους άλλων (του Γιουσούφ) με τον εβραικό… «κρίνο» του και γεννούσαν θεόπουλα (Γεχόσουα)!!! χαχαχαχαχαχαχα
    Βλέπω προτιμάς να… λατρεύεις εβραικά παλαμάρια και γαμήσια (Γιαχβέδαρος) αντί των Ελληνικών (Δίας). Το γουστάρεις κομένο το πετσάκι, έτσι ατιμούλικο; χαχαχαχαχαχαχαχα

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Αν ο ίδιος ο Θεός εμφανιζόταν μπροστά μου και μου έλεγε αυτό, πρώτον θα είχα ξεραθεί και δεν γνωρίζω πως θα αντιδρούσα. Δεύτερον αν άκουγα μια φωνή που έλεγε ότι ήταν ο Θεός και με διέταζε να κάνω αυτά, δεν θα υπάκουα αρχικά διότι είναι πιο αρεστό στον Θεό να τον παρακούσεις όταν αμφιβάλεις για την πηγή προέλευσης της φωνής. Γιατί η φωνή μπορεί να προέρχεται κι από αλλού. Οπότε θα έκανα αυτό που ξέρω για τον Θεό, να δείξω αγάπη και να προσευχηθώ για το έλεός Του. Τρίτον, αν έλεγε κάποιος άνθρωπος (όποιος κι αν είναι αυτός) ότι του μίλησε ο Θεός και του είπε να κάνω αυτά, απλά θα αδιαφορούσα. Όλα αυτά βέβαια που λέω είναι στα λόγια. Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα ήταν η αντίδραση του καθενός. Ούτε εσύ γιατρέ γνωρίζεις. Ο κόσμος τότε λειτουργούσε με διαφορετικούς κανόνες. Γι αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να δείξει τον νέο τρόπο.

   • Ανώνυμος says:

    Ρωμιωσυνη επι της παρουσιας του Θεου κανεις δεν τον αμφισβητησε ουτε ο Μωυσης ουτε οι Ισραηλιτες ουτε και οι Εχθροι τους. Ποιος εισαι εσυ ρωμιοσυνη που μας το παιζεις αμφισβητιας του Θεου ?Η Αγια Γραφη λεει οτι κατα την Δευτερα παρουσια του θα θρηνησουν οι παντες… και εσυ θα τον αμφισβητησεις ? Αυτος ο Θεος συμφωνα με την Αγια σου Γραφη εχει παραδοση σε τετοιου ειδους ενεργειες. Ξεχνας οτι ειχε διαταξει τους Λευιτες να σφαξουν τα αδερφια τους και τους φιλους τους ? Και ποιον νεο τροπο εδειξε ο Χριστος ? Στο τελος με το κοφτερο του σπαθι θα αιματοκυλησει ολους τους απιστους.Δεν εχεις φτασει ακομα στην Αποκαλυψη? Σας ρωτω λοιπον οταν σας διαταξει να σφαξετε τους απιστους 12θειστες και τα παιδια τους θα υπακουσετε ?

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Γιατρέ την Αποκάλυψη την έχω διαβάσει και παλαιότερα την είχα «μελετήσει», με το βιβλίο του αείμνηστου π. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου. Την ΠΔ δεν έχω διαβάσει πέρα από την Γένεση. Δεν με ενδιέφερε η ΠΔ τόσο πολύ, απλά είχα ρίξει το βάρος στην Καινή Διαθήκη καθώς και σε αντιαιρετικά βιβλία. Κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού που θα έρθει για να αναστήσει τους νεκρούς, εσύ μας λες ότι θα σφάξει τους ζωντανούς;

    • ΠΔ. says:

     Θα θρηνησουν παντες οσοι δεν τον δεχτηκαν,γιατι θα αποκοπουν για παντα απο το Θεο,χωρις την ελπιδα επανενωσης,που ειχε η ανθρωποτητα μετα την πτωση του Αδαμ και την υποσχεση του Θεου για λυτρωση.

 29. Ανώνυμος says:

  Αληθεια γιατι οι Ισραηλιτες [συμφωνα με την Παραδοση τους] υπακουσαν στον Θεο και εσφαξαν τα αδερφια τους,και τους φιλους τους ? Δεν μπορουσαν να φυγουν και να εγκατασταθουν καπου αλλου με τα αδερφια και τους φιλους τους ? Για να δουμε ? [Εάν δεν υπακούσεις επιμελώς στην φωνή του Κυρίου του θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του τα οποία εγώ σε προστάζω σήμερα, όλες αυτές οι κατάρες θα έλθουν πάνω σου και θα σε βρούν… Ο Κύριος θα φέρει πάνω σου θανατικό… θα σε χτυπήσει με πυρετό, ρίγος, ερεθισμό, μαρασμό, φλόγωση και με μαχαίρι… θα σε καταδιώκει εωσού αφανισθείς… το πτώμα σου θα γίνει τροφή στα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης… ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου μεγάλες και αθεράπευτες και τις ασθένειές σου κακές βαριές και αθεράπευτες. Θα φέρει πάνω σας όλες τις οδυνηρές πληγές της Αιγύπτου και θα τις κολλήσει σε σας, αλλά (θα φέρει ακόμα εναντίον σας) και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτό, και θα σας χτυπήσουν μέχρι αφανισμού! Και θέλεις φάγει τον καρπόν της κοιλίας σου, τας σάρκας των υιών σου και των θυγατέρων σου, τους οποίους έδωκεν εις σε Κύριος ο Θεός σου, εν τη πολιορκία και εν τη καταθλίψει, με την οποίαν θέλει σε καταθλίψει ο εχθρός σου Δευτερ.28.15-63 ] ΠΟΥ ΠΗΓΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ?

  • Ανώνυμος says:

   49 κατασκευαστες πλυντηριων βεβαιωνουν οτι εισαι ΑΣΧΕΤΟΣ. Ελα απο το ιατρειο μου να στο βεβαιωσω και εγω και να πατησω την σφραγιδα μου στο μετωπο σου. [Μην φοβασαι δεν θα ειναι το χαραγμα].

 30. Ανώνυμος says:

  Αληθεια καλα μου προβατα πιστευετε οτι εχετε ελευθερη βουληση ? ΟΧΙ Το μυαλο σας εχει χειραγωγηθει απο την οργανωμενη θρησκεια με αποτελεσμα να γεμισει ενοχες και να καταστραφει η ευφυια σας. Ειστε προσκυνημενα προβατα του Γιαχβε και μολις ξεφυγετε απο τα προκαθορισμενα ορια που σας εχουν επιβαλει αισθανεστε ακαθαρτοι και τρεχετε να εξομολογηθειτε για να συγχωρεθουν οι αμαρτιες σας. Ειστε ακαθαρτα ζωα οπως ακριβως αποκαλυφθηκε στον Απ Πετρο. Ενα σεντονι γεματο ακαθαρτα ζωα και αν ειστε καλα παιδακια θα μεταμορφωθειτε σε προβατακια του καλου [λεμε τωρα] Θεου Γιαχβε Χριστου της Αγια Γραφης του Μυθου και των αλκοολικων φαντασιωσεων καθε τυχαρπαστου.

 31. Ανώνυμος says:

  Ο χριστος υποσχεθηκε στους μαθητες του [συμφωνα με τα ευαγγελια των ανωνυμων συγγραφεων] οτι η δευτερη ελευση θα λαμβανε χωρα στην εποχη τους. ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ σαν τους αλλους απο οπου προηλθε. Μπορεί κανείς να μην γνώριζε τον ακριβή χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού, πουθενά όμως δεν αναφέρεται, ότι θα καθυστερούσε επί χιλιετίες. Σύμφωνα με αυτά -που κατ’ επανάληψη αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη-, την επιστροφή του Ιησού θα έπρεπε να την αναμένουν οι άνθρωποι σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την εποχή του. Ας δούμε τι λέει σε αρκετά σημεία ο ίδιος ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).
  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34). «Σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν, όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς» (Μάρκ. ιγ΄30, Λουκ. κα΄32 και Ματθ. κγ΄36). Το θέμα αυτό τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δημιούργησε μεγάλο θεολογικό κενό. Τα λόγια του ίδιου του Ιησού είχαν αποδειχθεί ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και δεν το έπραξε. Συνήλθε λοιπόν η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ. στη Νίκαια και στην προσπάθειά της να διορθώσει την κατάσταση συνέταξε το «Σύμβολον της Πίστεως», στο οποίο αναφέρεται, ότι ο Ιησούς θα επανέλθει κάποτε, σε απροσδιόριστο όμως χρόνο στο μέλλον («πάλιν ερχόμενος μετά δόξης»). Με λιγα λογια Πιστευε και μην ψαχουλευεις.

  • ΠΔ. says:

   Ολο τα ιδια γιατρε.Ειπαμε τα εζησαν ολα αυτα που προφητευσε ο Χριστος στη γενια της εποχης του.Ηταν ομως προτυπωση των γεγονοτων της Δευτερας Παρουσιας.

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ οι μαθητες του δεν ειδαν ουτε την δευτερα παρουσια του, ουτε την βασιλεια του, ουτε την κριση ,ουτε την αρπαγη, ουτε τιποτα διοτι ο Χριστος ειναι ενας ΜΥΘΟΣ η αλλιως οι αλκοολικες φαντασιωσεις των Ανωνυμων συγγραφέων των ευαγγελιων και λοιπων πλανεμενων.Για αλλη μια φορα ηττηθηκατε και το σκορ διαμορφώνεται Μεγαλοσαυρος vs χριστιανισμος 20-0

 32. Ανώνυμος says:

  Και παρολο που οι προφητειες για την 2 ελευση του Χριστου δεν εκπληρωθηκαν οι επιτηδειοι υποστηριζουν οτι η Αγια Γραφη ειναι Θεοπνευστο βιβλιο γιατι περιεχει πολλες προφητειες που εχουν εκπληρωθει. Εδω εγω γελαω. [αχαχουχα] Ας δουμε μια απο τις κορυφαιες και ανεπαναληπτες προφητειες που εκαψαν το μυαλο του φιλου ΠΔ και απώλεσε ο φουκαρας τα μισα του εγκεφαλικα κυτταρα με αποτελεσμα καποιοι αναγνωστες να τον χαρακτηρισουν ενηλικο με μυαλο 9χρονου.
  Λεει ο αγγελος του Θεου προς τον Δανιηλ.[Δανιηλ 11.1-2 Και εγω εν τω πρωτο ετει ΔΑΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔΟΥ ισταμην δια να κραταιωσω και να ενδυναμωσω αυτον και τωρα θελω σοι αναγγειλει την ΑΛΗΘΕΙΑΝ.Ιδου 3 βασιλεις ακομη θελουσιν εγερθη εν τη Περσια και ο 4ος …θελει ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ το παν εναντιον του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Ετσι λοιπον οι χριστιανοι κανουν τον εξης συλογισμο.Μετα τον Δαρειο τον Μηδο πρωτος απο τους τρεις βασιλιαδες ειναι ο ΚΥΡΟΣ,δευτερος ο Καμβυσης,τριτος ο Δαρειος Α ,και ΤΕΤΑΡΤΟΣ ο Ξερξης η Ασσουηρης ο οποιος ΔΙΕΓΕΙΡΕ ΤΟ ΠΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.[σαλαμινα 480πχ και πλαταιες 479πχ ] Αρα λοιπον ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ μια προφητεια που γραφτηκε τον ΕΚΤΟ αιωνα π χ αναγγελοντας τα μετεπειτα γεγονοτα.ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ ? Ο Δαρειος ο Μηδος δεν ειναι ΙΣΤΟΡΙΚΟ προσωπο αυτο ομως δεν πτοει τους χριστιανους που ισχυριζονται οτι η Ιστορια θα αργησει να τα μαθει ολα.Ας δουμε την αληθεια.Η Αγια Γραφη Π Δ των χριστιανων βασιζεται στο μασοριτικο κειμενο το οποιο ολοκληρωθηκε το 1100 μχ…ΑΠΟΔΟΣΗ του ιδιου εδαφιου απο την Μεταφραση των εβδομηκοντα [Και εγω εν ετει πρωτω του ΚΥΡΟΥ εστην εις κρατος και ισχυν…]Βλεπουμε λοιπον οτι απο την μεταφραση των εβδομηκοντα ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ο Δαρειος ο Μηδος και στην θεση του βρισκεται ο ΚΥΡΟΣ.Αρα λοιπον η σειρα διαδοχης αλλαζει και ο πρωτος απο τους τρεις βασιλιαδες δεν ειναι ο Κυρος αλλα ο ΚΑΜΒΥΣΗΣ, και ο 4ος δεν ειναι ο Ασσουηρης αλλα ο ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ Ο ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΑΣ ο οποιος ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΙΡΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ στο λημμα Δανιηλ [Το βιβλιο γραφτηκε πολυ αργοτερα οταν οι εβραιοι υπεφεραν απο τους αγριους διωγμους του Αντιοχου του Επιφανους που βασιλεψε απο το 175 μεχρι το 163 πχ.] Το βιβλιο του ΔΑΝΙΗΛ βρισκεται προτελευταιο στην μεταφραση των εβδομηκοντα αφου αυτη ολοκληρωθηκε μετα απο 100 περιπου χρονια στο 180-160 πχ.Αυτο που συνεβει πραγματικα ειναι οτι οι συγγραφεις αυτου του βιβλιου ουτε την ιστορια δεν μπορεσαν να καταγραψουν.

 33. Ανώνυμος says:

  Δεν υπάρχει σύγχρονος σοβαρός μελετητής που να μην υποστηρίζει ότι το βιβλίο του Δανιήλ (και ειδικά το δεύτερο τμήμα του, από το κεφάλαιο 7 και κάτω) γράφτηκε γύρω στο 165 παχχ, 500 χρόνια σχεδόν μετά την υποτιθέμενη συγγραφή του. Μάλιστα, οι μελετητές αυτοί πιστεύουν πως ενδεχομένως δεν ήταν ένας ο συγγραφέας αλλά περισσότεροι, κυρίως εξαιτίας του διαφορετικού ύφους που παρουσιάζει σχεδόν κάθε κεφάλαιο.
  Επίσης, οι συγγραφείς του βιβλίου του Δανιήλ, ενώ κάνουν χοντρά ιστορικά λάθη περιγράφοντας την εποχή του 6ου αι. παχχ (τότε που υποτίθεται ότι έγραφε ο Δανιήλ τις προφητείες του) εντούτοις είναι αξιοθαύμαστα ακριβείς για τα γεγονότα που περιγράφουν το 2ο αιώνα (τότε που πραγματικά γράφτηκε).1. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ο πρώτος που αναφέρεται στο βιβλίο του Δανιήλ, αμφισβητώντας όχι μόνο το πότε γράφτηκε αλλά και το από ποιον γράφτηκε, είναι ο νεοπλατωνικός Πορφύριος, τον 3ο αιώνα, υποστηρίζοντας πως «το βιβλίο του Δανιήλ γράφτηκε από κάποιο πρόσωπο που ζούσε στην Ιουδαία την περίοδο του Αντίοχου του Επιφανούς και που στο βιβλίο του καταγράφει την ιστορία της εποχής» (Αγ. Τζερόμ, «Σχολιασμός στο Δανιήλ», 4ος αι.)Η άποψη αυτή θεωρήθηκε, όπως είναι φυσικό, «παγανιστική προπαγάνδα» και στα χρόνια που ακολούθησαν την επικράτηση του χριστιανισμού και τις διώξεις των «αιρετικών», σταμάτησε οποιαδήποτε αμφισβήτηση για οτιδήποτε σχετιζόταν με τη Βίβλο.Τον 18ο αιώνα η γνώση και οι συνθήκες επέτρεψαν μια εκ νέου κριτική προσέγγιση των γραπτών της Βίβλου και η άποψη αυτή, που άρχισε τον 3ο αιώνα σαν θεωρία, άρχισε να παίρνει τη μορφή της αποδείξιμης πιθανότητας, για να καταλήξει στον 20ό αιώνα (και με τη συνδρομή της βιβλικής αρχαιολογίας) σε βεβαιότητα.Την ίδια άποψη ασπάζεται και η Βίβλος των καθολικών (η επονομαζόμενη «Βίβλος της Νέας Ιερουσαλήμ») που στα εισαγωγικά σχόλια για το Δανιήλ σημειώνει:»To βιβλίο του Δανιήλ έχει γραφεί την περίοδο των διώξεων από τον Αντίοχο τον Επιφανή και πριν το θάνατό του» (Βίβλος της Νέας Ιερουσαλήμ, εισαγωγή στο Δανιήλ)
  Η Encyclopaedia Britannica σημειώνει σχετικά:
  Το βιβλίο του Δανιήλ αποτελεί μια συλλογή λαϊκών ιστοριών για τον Δανιήλ, έναν πιστό Εβραίο, καθώς και την καταγραφή των οραμάτων που αποδίδονται σ’αυτόν, έχοντας σαν υπόβαθρο τη Βαβυλωνιακή εξορία του 6ου αιώνα παχχ. Το βιβλίο εντούτοις, γράφτηκε πολύ αργότερα, όταν οι οι Εβραίοι υπέφεραν από τους άγριους διωγμούς του Αντίοχου 4ου του Επιφανούς, που βασίλεψε από το 175 μέχρι το 164/163)» (Encyclopaedia Britannica, λήμμα «Δανιήλ»).
  2. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H χριστιανική παράδοση θέλει το βιβλίο του Δανιήλ να έχει γραφεί σαν σύνολο γύρω στο 537 με 530 παχχ. Το πρόβλημα είναι όμως πως δεν υπάρχει καμία αναφορά στην εβραϊκή ιστορία/λογοτεχνία (ή την ιστορία άλλων λαών) για κάποιον μεγάλο προφήτη Δανιήλ που ζούσε τον 6ο αιώνα ούτε αναφέρεται τίποτε σχετικά με τη ζωή του ή με τα κατορθώματά του. Η πρώτη αναφορά στο πρόσωπο αυτό και στις προφητείες του, γίνεται γύρω στο 164 παχχ.
  Ταυτόχρονα, το αρχαιότερο αντίγραφο του Δανιήλ που έχουμε, είναι του 125-100 παχχ ενώ η πρώτη αναφορά στη Βίβλο για το Δανιήλ γίνεται στο βιβλίο των Μακκαβαίων, που γράφτηκε γύρω στο 100.Αφήνουμε στην άκρη τις ελληνιστικές επιρροές στο ύφος γραφής των διαφόρων κειμένων του Δανιήλ, κάτι που συνηγορεί στην άποψη της συγγραφής του πολύ μετά τον Αλέξανδρο, κι ας ρίξουμε μια ματιά στη γλώσσα που γράφτηκε το βιβλίο του Δανιήλ και η οποία αποδεικνύει την ύπαρξη πολλών συγγραφέων του συγκεκριμένου βιβλίου.Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο του John Collins, καθηγητή της εβραϊκής Βίβλου στη Θεολογική Σχολή του Σικάγου, ο οποίος σημειώνει:1. Οι διάφορες ιστορίες των κεφαλαίων 2-6 ήταν αρχικά χωριστές.
  2. Υπήρχε μια αρχική συλλογή των κεφαλαίων 3-6 που επέτρεψε την ανάπτυξη των δύο κειμενικών παραδόσεων στα κεφάλαια αυτά.
  3. Οι Αραμαϊκές ιστορίες συλλέχθηκαν κατά την ελληνιστική περίοδο.4. Το κεφάλαιο 7 γράφτηκε στα Αραμαϊκά κατά την περίοδο των διωγμών του Αντιόχου του Επιφανή.5. Μεταξύ του 167 και του 164 προστέθηκαν τα κεφάλαια 8-12 (το κεφάλαιο 8 έχει την «προφητεία» για τον Αλέξανδρο) τα οποία είχαν γραφτεί στα Εβραϊκά και ταυτόχρονα μεταφράστηκε το κεφάλαιο 1 στα εβραϊκά. (J. Collins, «Daniel», 1993) σ. 38.Επιπλέον η καθολική ΠΔ περιλαμβάνει δύο ακόμη κεφάλαια, το 13 και το 14, τα οποία είχαν γραφτεί στα ελληνικά και παρουσιάζουν το Δανιήλ σαν μικρό παιδί (Σουσάννα και Δανιήλ) και σαν γέρο (Βηλ και Δράκων). Η ορθόδοξη ΠΔ (εγκεκριμένη από την εκκλησία της Ελλάδας), αν και δεν τα έχει σαν χωριστά κεφάλαια (με αρίθμηση) εντούτοις τα περιλαμβάνει στο τέλος του Δανιήλ.

  • ΠΔ. says:

   Αν η προφητεια για τον Αλεξανδρο γραφτηκε το 164π.Χ,γιατι οι Εβραιοι υποδεχτηκαν τον Αλεξανδρο σαν ελευθερωτη και μαλιστα τον διαβεβαιωσαν πως υπαρχει προφητεια,για τη νικη του επι των Περσων;

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ ό φαρισαίος ιουδαίος εθνικιστής Ίώσηπος σερβίρει τον Αλέξανδρο Οχι μόνο γνώστη βαθύ της εβραϊκής θεολογίας του Σαββαώθ, παρά και πιστό του αυτόχρημα, κ’ εκείνον σαββαωθικώτατα επίσης σύμμαχο του για την… κατάκτηση της Ασίας, πράγματα δηλαδή εντελώς εξωφρενικά, όχι απλώς αναξιόπιστα εις άκρον. Ό Tscherikower, Hellenistic Civilisation and the Jews, Philadelphia, 1959, 45*, σημειώνει: Ή επίσκεψη του Αλέξανδρου στην Ιερουσαλήμ δέν είν’ ιστορικό περιστατικό, πού ξέχασαν τάχα ν’αναφέρουν οι έλληνες συγγραφείς και «τυχαία» σώθηκε μονάχ’ άπό τον Ίώσηπο, παρά επίτηδες σκαρωμένο παραμύθι, γιά νά έμφανίση τον Αλέξανδρο σ’ επαφή τάχα στενώτερη με τους ‘Εβραίους, και να μιλήση εγκωμιαστικά και γιά τις δυο πλευρές.Τέλος, και για τή γνησιότητα του σχετικού χωρίου του Ίώσηπου — κι άρα τήν άποδοχήν ή απόρριψη του περάσματος του Μεγαλέξαντρου άπ’ τήν Ιερουσαλήμ — μεγάλη έρις και βιβλιογραφία ανθεί, πού λεπτομερώς παραθέτει ό Seibert, 103-7.]

    • ΠΔ. says:

     Αντι να λεμε δοξα τω Θεω,που εγραψε αυτα ο Ιωσηπος για τον Αλεξανδρο,μας ξινιζει κιολας.Ετσι θεωρουν και οι Εβραιοι τον Αλεξανδρο μεγαλο ηρωα και απελευθερωτη.Φαντασου να ειχαν μονο την εμπειρια του Αντιοχου,τι μισος θα ειχαν για τους Ελληνες.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ χαμαιλεοντα που αλλαζεις θεμα οταν ζοριζεσαι, το βιβλιο του Δανιηλ δεν ειναι προφητικο και σε αυτο συμφωνουν και οι Εβραιοι αφου δεν το εχουν καταταξει στα προφητικα βιβλια αλλα στον γραπτο λογο.Δες την Τανακ να ξεστραβωθεις.http://tanach.us/Tanach.xml

    • ΠΔ. says:

     Και να σου πω και το αλλο,που δεν καταλαβαινουν οι ΄΄Ελληναραδες΄΄πατριωτες.Χαρις σ’αυτα που αναφερει ο Δανιηλ για τον Αλεξανδρο,φαινεται παγκοσμιως -γιατι η Αγια Γραφη διαβαζεται απο εκατομμυρια ανθρωπους- η παραχαραξη της ιστοριας απο τα Σκοπια,γιατι ο Δανιηλ αναφερει καθαρα πως ο Αλεξανδρος ειναι Ελληνας.Αλλα τοσο μυαλο εχουν καποιοι,μυαλο κουκουτσι και αν.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ το βιβλιο του Δανιηλ δεν ειναι προφητικο. Οποιαδηποτε πληροφορια που τεκμηριωνεται απο την βιβλικη αρχαιολογια ειναι απλα μια καταγραφη και οχι μια προφητεια.

  • ΠΔ. says:

   Η Αγια Γραφη γραφτηκε απο τον Θεο.Το Β’Τιμοθεον 3:16 μας λεει οτι η Αγια Γραφη ειναι ΄΄Θεοπνευστη΄΄.Ο Θεος εποπτευε τους συγγραφεις της Αγιας Γραφης,ετσι ωστε,ενω χρησιμοποιουσαν το δικο τους στυλ γραφης και την προσωπικοτητα τους,να καταγραφουν ακριβως αυτο που ο Θεος ηθελε.Η Αγια Γραφη δεν υπαγορευτηκε απο τον Θεο αλλα ηταν τελεια καθοδηγουμενη και εξ ολοκληρου εμπνευσμενη απο Αυτον.Ανθρωπινα μιλωντας,η Αγια Γραφη γραφτηκε απο περιπου 40 ατομα απο διαφορετικα υποβαθρα κατα τη διαρκεια 1500 χρονων.Ο Ησαιας ηταν προφητης,ο Εσδρας ηταν ιερεας,ο Ματθαιος ηταν φοροεισπρακτορας,ο Ιωαννης ηταν ψαρας,ο Παυλος ηταν σκηνοποιος,ο Μωυσης ηταν βοσκος,ο Λουκας ηταν γιατρος.Παρα το γεγονος,οτι η Αγια Γραφη γραφτηκε απο διαφορετικους συγγραφεις κατα τη διαρκεια 15 αιωνων,δεν αντιφασκει και δεν περιεχει λαθη.Ολοι οι συγγραφεις παρουσιαζουν διαφορετικες προοπτικες αλλα ολοι διακηρυσσουν τον ιδιο εναν αληθινο Θεο και τον ιδιο ενα τροπο σωτηριας,τον Ιησου Χριστο[κατα Ιωαν.14:6 Πραξ.4:12].Μερικα απο τα βιβλια της Αγιας Γραφης κατονομαζουν ειδικα τον συγγραφεα τους.Τα περσσοτερα βιβλια της Π.Δ. γραφτηκαν στα Εβραικα,ενω ορισμενα τμηματα των βιβλιων του Δανιηλ καθως και το βιβλιο του Εσδρα και του Ιερεμια,γραφτηκαν στα Αραμαικα.Τα βιβλια αυτα γραφτηκαν αρχικα στην παλαιοεβραικη στρογγυλη γραφη,μια παραλλαγη του βορειοσημιτικου αλφαβητου.Μετα την αιχμαλωσια,γραφτηκαν στην ονομαζομενη τετραγωνη γραφη[μηπως γι’αυτο θεωρουν οτι γραφτηκε αργοτερα;].Η Κ.Δ. γραφτηκε ολοκληρη στα Ελληνικα.Ο Αρχιμ.Αθανασιος Μυτιληναιος μας πληροφορει οτι ο Δανιηλ ειναι ο μοναδικος Προφητης που αναφερει χρονολογιες,ενω ΄΄εχει εκπληρωθει εως κεραιας΄΄.Επισης ο Ιησους,δεχοταν την Π.Δ.και ποτε δεν ειπε οτι περιεχει λαθη.[αναφερθηκα σε ολη την Αγια Γραφη,για να σε προλαβω,πριν βγαλεις κι αλλα βιβλια νοθευμενα]

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ λογω της αδυναμιας σου να αντικρουσεις τα σχολια μου περι του βιβλιου του Δανιηλ σκεφτηκες οτι ολη η Γραφη ειναι Θεοπνευστη Β’Τιμοθεον 3:16 Ετσι λοιπον αφου η Αγια Γραφη ΑΥΤΟΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ αρα το βιβλιο του Δανιηλ ειναι και αυτο Θεοπνευστο.Ασφαλως η λογικη αυτη ειναι προσκειμενη στην Πιστη και ο καρπος αυτης η ΠΙΣΤΗ. Παρακατω καταβαλεις απεγνωσμενες προσπαθειες για να περισωσεις οτι μπορεις λεγοντας οτι η Α Γ δεν εχει Αντιφασεις παρολο που γραφτηκε απο διαφορετικους συγγραφεις κατα τη διαρκεια 15 αιωνων. Μα ΠΔλτακο μου γιατι να περιεχει αντιφασεις ? Ο επομενος συγγραφεας ειχε Αγνοια για το συγγραφικο εργο στο οποιο θα εκανε την προσθηκη ? Παρολα αυτα η Αγια Γραφη εχει αντιφασεις [Ο Μωυσης ΔΕΝ φοβηθηκε τον Φαραω Εβραιους 11.27…..Ο Μωυσης ΦΟΒΗΘΗΚΕ τον φαραω Εξοδος 2.14-15 Ο Θεος ΘΑ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Εξοδος 20.5….Ο Θεος ΔΕΝ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Ιεζεκιηλ 18.20.Ο Θεος ΔΕΝ μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.29….Ο Θεος μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.35 Η συκια ξεραθηκε ΑΜΕΣΩΣ μολις την καταραστηκε ο Χριστος Ματθαιος 21.19-20…..Η συκια ξεραθηκε την αλλη μερα Μαρκος 11.14-21 και αλλες πολλες ] Σχετικα με την Παλαια Διαθηκη ο Εμπειρογνώμονας βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G.δηλωσε [Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .Finkelstein and Mizrahi,.. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. ] Σχετικα με την Καινη Διαθηκη τα ευαγγελια των Ανωνυμων οπαδων μιας Πιστης δεν αποτελουν ιστορικο τεκμηριο και ως αποδειξη του Μυθου οι προφητειες του Χριστου για την 2 ελευση του που διαψεύστηκαν. Περαν αυτου ολοκληρη η χριστιανικη διδασκαλια συγκροτηθηκε απο προυπαρχουσας Μυθους ως αποτελεσμα την διαιώνιση των μυθων μεσα απο μια αλλη οπτικη. ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις σύγχρονες για την εποχή εκείνη παγανιστικές θρησκείες, αλλά ντυμένος με άλλο όνομα.

 34. Ανώνυμος says:

  Η αρχή της εργασίας των χριστιανών πάνω σε θεολογικά, ιστορικά ή θρησκευτικά προβλήματα, μπορεί να συνοψιστεί στην εξής έκφραση: «όταν τα δεδομένα δε συμφωνούν με τη θεωρία, τότε αντί να αλλάξει η θεωρία, αλλάζουν τα δεδομένα για να συμφωνούν μ’αυτήν». Η λέξη «προφητεία», είναι σύνθετη από την πρόθεση «προ» και το ρήμα «φημί» που σημαίνει «λέω» και σαν όρος η προφητεία σημαίνει «λέω από πριν», «προλέγω». Έτσι, γενικά, μια προφητεία προλέγει γεγονότα και καταστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον. Αυτό στη θεωρία.
  Στην πράξη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Επειδή όλοι οι νοήμονες άνθρωποι γνωρίζουν πως ούτε προφήτες υπάρχουν ούτε προφητείες, κι επειδή οι προφητείες απ’ την άλλη αποτελούν βασικό στοιχείο των αβραμικών θρησκειών (ιουδαϊσμό, χριστιανισμό, ισλάμ), με το χριστιανισμό και τον ιουδαϊσμό να μοιράζονται κοινές «προφητείες» (όπως μοιράζονται κοινό θεό και κοινά θρησκευτικά βιβλία), κι επειδή οι «προφητείες» είναι το καλύτερο μέσο χειραγώγησης των αφελών πιστών, έπρεπε να βρεθούν τρόποι:- δημιουργίας προφητειών- εκπλήρωσης προφητειών- εκπλήρωσης διαψευσθέντων προφητειών. Έτσι, για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν μερικές πολύ γνωστές μέθοδοι στη χριστιανική βιβλιογραφία, όπως η κατασκευή προφητειών, η πλαστογραφία διαψευσθέντων προφητειών και η εφαρμογή της «θεωρίας-λάστιχο» ώστε να ταιριάζουν υπάρχουσες «προφητείες» σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις και πρόσωπα.

 35. Ανώνυμος says:

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ? Η δάφνη κατεμαράνθη. Είμαστε οι «ορτοντόξ»… η ταφόπετρα τής Ελληνικής Ιδέας. Το αρνί και ο λύκος…»Η δάφνη κατεμαράνθη. Έτσι δεν εψιθύριζε ο Σολωμός στο Διάλογο κλαίγοντας; Η δάφνη κατεμαράνθη… Όταν είσαι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, είναι δύσκολο νά ‘χεις εικόνα για τα γύρω σου. Και ζώντας μέσα στη χώρα δεν έχουμε εικόνα για τη σημερινή Ελλάδα. Για τους ευρωπαίους οι νεοέλληνες είμαστε μια δράκα ανθρώπων απρόσωπη, ανάμεσα σε βαλκανιλίκι, τουρκο-λογιά και αράπηδες. Είμαστε οι «ορτοντόξ» …Από το Ελληνικό ερχόμαστε στό Εβραίικο. Ερωτάμε το ίδιο στατιστικό δείγμα, το ευρύ και το πλήρες, αν έχουν ακουστά τα ονόματα Μωϋσής, Αβραάμ, Ησαΐας, Ηλίας με το άρμα, Νώε, Βαφτιστής, Εύα η πρωτόπλαστη, Ιώβ, ο Δαναήλ στο λάκκο, η Σάρα που γέννησε με εξωσωματική. Και όχι μόνο τα ονόματα, αλλά και τις πράξεις ή τις αξίες που εκφράζουν αυτά τα ονόματα. Υπάρχει γριά στην επικράτεια που να μην τους ξεύρει τούτους τους εβραίους; Δεν υπάρχει ούτε γριά, ούτε ορνι-θοκλόπος στις Σποράδες, ούτε κλεφτογιδάς στην Κρήτη. Εδώ τα ποσοστά αντιστρέφουνται. Στους χίλιους νεοέλληνες τα ναι γίνουνται ενιακόσια τόσα, και τα όχι δύο. Και δεν ξεύρουν μόνο τα ονόματα, αλλά είναι έτοιμοι να σου κάνουν αναλύσεις στην ουνιβερσιτά και στην ακαντέμια για τις ηθικές και άλλες αξίες που εκφράζει το κάθε όνομα. Μ’ ένα λόγο, ο μέγας και ο βαθύς εβραίικος πολιτισμός -δεν ειρωνεύομαι, κυριολεκτώ- μέσα από τη χριστιανική του μετάλλαξη, κι αυτή πια δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε βαθιά, πέρασε ως το μυελό των οστών και στη διπλή σπείρα του DNA όλων των νεοελλήνων. Ένα μόνο δε γνωρίζουν. Ότι ο σπουδαίος αυτός πολιτισμός είναι εντελώς αντίθετος με τον πολιτισμό της κλασικής Ελλάδας. Το αρνί και ο λύκος. Ο πάμφωτος ναός της Αφαίας στην Αίγινα, και το μονύδριο της αγίας Ελεούσας στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, με την αγράμματη καλόγρια που κυνηγά τις έγκυες και τις λεχώνες, γιατί ‘ναι μαγαρισμένες, λέει… Δυστυχώς, από τόν Θεοδόσιο έως τήν Ευδοξία καί τό 843 εξοντώθηκε ό Ελληνισμός. Η γιορτή τής Ορθοδοξίας έβαλε τήν ταφόπετρα τής Ελληνικής Ιδέας. «Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, Και πεθαμένο γράψε με»… (Κείμένο από την ΓΚΕΜΜΑ του Δ. Λιαντίνη).

 36. Ανώνυμος says:

  Και σαν να μην εφταναν ολα αυτα η εκκλησια αναθεματιζει και τους αρχαιους ημων προγονους.[και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και των κτισμάτων λατρείαν τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ. 2. Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων και τας Πλατωνικάς (γνησιοι ανθελληνες) ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ. 3. Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα (αγραμματα ζωα απο τοτε) ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ 4. Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα (τα ελληνικά ρήματα ειναι ματαια μονο τα εβραϊκά σωζουν σαλομ) ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ. 5. Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη και Καθολική Εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γής, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς, ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ. 6. Τοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ. 7. Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα, και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών(οχι ελληνων αλλα ανδρων), άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.] χαχαχαχαχα Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός περιόρισε την ανθρώπινη ευφυΐα, φαίνεται άδικο που δεν περιόρισε και την ανθρώπινη βλακεία.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ……………………ΥἈκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς συμβουλῆς μου: δὲν πρέπει νὰ παραδώσετε στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς τὸ τιμόνι τοῦ νοῦ σας, γιὰ νὰ σᾶς πᾶνε ὅπου αὐτοὶ θέλουν. Δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀκολουθεῖτε σὲ ὅλα. Πρέπει νὰ πάρετε ἀπ᾿ αὐτοὺς ὅ,τι εἶναι χρήσιμο καὶ νὰ μὴ δώσετε προσοχὴ στὰ ὑπόλοιπα. Ἔρχομαι, λοιπόν, ἀμέσως νὰ σᾶς ὑποδείξω ποιὰ εἶναι τὰ ἄχρηστα μέσα στὰ συγγράμματά τους καὶ πῶς νὰ ξεχωρίζετε τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ δεύτερα……….Ἂς ἔλθουμε τώρα νὰ δοῦμε καὶ τὸ πῶς πρέπει νὰ τὰ ἀφομοιώνετε. Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὰ πολύμορφα ἔργα τῶν ποιητῶν. Δὲν πρέπει νὰ δίνετε σημασία σὲ ὅλα, χωρὶς ἐξαίρεση, τὰ διδάγματά τους. Ὅταν σᾶς ἐξιστοροῦν κατορθώματα, ἢ σᾶς ἐκθέτουν λόγια καλῶν ἀνθρώπων, νὰ τὰ ΔΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥς ΜΙΜΗΘΗΤΕ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΣΕΤΕ, ὅσο μπορεῖτε. Ὅταν ὅμως φέρνουν στὴ μέση κακοὺς ἀνθρώπους, πρέπει νὰ ἀποφεύγετε τὶς τέτοιες εἰκόνες, φράζοντας τ᾿ αὐτιά σας ὅμως ὁ Ὀδυσσέας, πού, καθὼς διηγεῖται ὁ Ὅμηρος, ἤθελε ν᾿ ἀποφύγει τὴ μελῳδία τῶν Σειρήνων. Γιατί; Διότι ἅμα συνηθίσει κανεὶς στὰ ἁμαρτωλὰ λόγια, περνᾶ καὶ στὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα. Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ προφυλάσσουμε τὴν ψυχή μας. Διότι ὑπάρχει κίνδυνος, μαζὶ μὲ τὴ γλύκα τῶν λόγων νὰ πάρουμε μέσα μας καὶ κάτι θανάσιμο, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε. Εἶναι μέλι, ποὺ ἔχει καὶ δηλητήριο. Δὲν θὰ ἐπαινέσουμε, ἔτσι, τοὺς ποιητές, ὅταν παριστάνουν ἀνθρώπους ποὺ ἀσεβοῦν, ποὺ ἐμπαίζουν, ποὺ παραδίνονται στὴν ἀκολασία, ποὺ παρασύρονται ἀπὸ τὸ πιοτό, οὔτε ὅταν περιορίζουν τὴν εὐτυχία σὲ πλούσια τραπέζια καὶ σὲ ἄσεμνα τραγούδια. Καὶ δὲν θὰ δώσουμε καμιὰ σημασία, ὅταν κάνουν λόγο γιὰ θεοὺς καὶ μᾶς λένε ὅτι οἱ θεοὶ αὐτοὶ εἶναι πολλοὶ κι ἀλληλομισοῦνται. Διότι, καθὼς ξέρετε, οἱ ψεύτικοι θεοὶ τῆς εἰδωλολατρίας πολεμᾶνε ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸ κι ὁ πατέρας τὰ παιδιά του κι ἐκεῖνα τοὺς γονεῖς τους, μὲ ὑπουλότητα. Θ᾿ ἀφήσουμε στοὺς ἀνθρώπους τοῦ θεάτρου τὶς μοιχεῖες τῶν θεῶν, τοὺς ἔρωτές τους, τὶς ἀσύστολες σαρκικές τους σχέσεις καὶ πρὸ παντὸς τοῦ μεγαλύτερου ἀπ᾿ ὅλους θεοῦ Δία, ὅπως λέγουν αὐτοί. Εἶναι πράγματα ὅλα αὐτά, ποὺ καὶ γιὰ τὰ ζῷα ἂν τὰ ἔλεγε κανεὶς θὰ κοκκίνιζε. Τὰ ἴδια ἔχω νὰ πῶ καὶ γιὰ τοὺς πεζογράφους καὶ μάλιστα ὅταν γράφουν γιὰ νὰ διασκεδάσουν……..Ἐπίσης δὲν θὰ μιμηθοῦμε τοὺς ρήτορες τῶν δικαστηρίων, ποὺ ἡ τέχνη τους εἶναι τὸ ψέμα. Διότι τὸ ψέμα δὲν εἶναι ὠφέλιμο οὔτε στὰ δικαστήρια οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, μιὰ καὶ προτιμήσαμε, σὰν χριστιανοί, τὸν σωστὸ κι ἀληθινὸ δρόμο τῆς ζωῆς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς προστάζει νὰ μὴ καταφεύγουμε στὰ δικαστήρια. Ἀπ᾿ ὅσα μᾶς διδάσκουν οἱ παρὰ πάνω, θὰ διαλέγουμε καὶ θὰ παίρνουμε μονάχα ὅ,τι εἶναι ἔπαινος τῆς ἀρετῆς καὶ κατάκριση τῆς κακίας. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τ᾿ ἄλλα ζῷα, τὰ λουλούδια εἶναι καλὰ μονάχα γιὰ τὸ ἄρωμά τους καὶ τὸ χρῶμα τους. Γιὰ τὶς μέλισσες ὅμως, ὑπάρχει σ᾿ αὐτὰ καὶ κάτι ἄλλο: τὸ μέλι. Ἔτσι κι ἐδῶ. Ὅσοι στὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δὲν ἀναζητοῦν μονάχα τὴ γλύκα καὶ τὴ χάρη τοῦ λόγου, μποροῦν ν᾿ ἀποκομίσουν καὶ κάποια ὠφέλεια γιὰ τὴν ψυχή. Πρέπει, λοιπόν, αὐτὰ τὰ συγγράμματα νὰ τὰ σπουδάζουμε ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν μελισσῶν. Οἱ μέλισσες δὲν πετᾶνε σὲ ὅλα τὰ λουλούδια μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Κι ὅπου καθίσουν, δὲν κοιτᾶνε νὰ τὰ πάρουν ὅλα. Παίρνουν μονάχα ὅσο χρειάζεται στὴ δουλειά τους καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὸ παρατοῦν καὶ φεύγουν. Ἔτσι κι ἐμεῖς, ἂν εἴμαστε φρόνιμοι. Θὰ πάρουμε ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ κείμενα ὅ,τι συγγενεύει μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ μᾶς χρειάζεται καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ ἀφήσουμε πίσω μας. Κι ὅπως, κόβοντας τὸ τριαντάφυλλο, ἀποφεύγουμε τ᾿ ἀγκάθια τῆς τριανταφυλλιᾶς, ἔτσι κι ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ θὰ πάρουμε ὅ,τι εἶναι χρήσιμο καὶ θὰ φυλάξουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι ἐπιζήμιο. Ἀπὸ τὴν πρώτη, λοιπόν, στιγμὴ πρέπει νὰ ἐξετάζουμε τὰ διδάγματα χωριστὰ καὶ νὰ τὰ προσαρμόσουμε στὸν σκοπό μας, φέρνοντας, κατὰ τὴ δωρικὴ παροιμία τὴ σχετικὴ μὲ τοὺς κτίστες, τὴν πέτρα στὸ ἀλφάδι.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Στὴν ἄλλη ζωή, θὰ φθάσουμε μὲ τὴν ἀρετή. Τὴν ἀρετή, ποὺ ἐξύμνησαν κι οἱ ποιητὲς κι οἱ πεζογράφοι, ἄλλα πιὸ πολὺ οἱ φιλόσοφοι. Ἔτσι, μεγαλύτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δώσουμε στὰ συγγράμματα αὐτῶν τῶν τελευταίων. Δὲν εἶναι μικρὸ τὸ κέρδος, ὅταν οἱ ψυχὲς τῶν νέων συνηθίσουν καὶ κάνουν δική τους τὴν ἀρετή. Ὅσα ὁ ἄνθρωπος ἀφομοιώνει στὴν τρυφερὴ ἡλικία του, μένουν ἀσάλευτα. Διότι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀκόμα ἁπλὴ τότε καὶ ὅ,τι δέχεται, ἐντυπώνεται πολὺ βαθιὰ μέσα της. Τί ἄλλο τάχα σκέφθηκε ὁ Ἡσίοδος ἀπὸ τὸ νὰ προτρέψει τοὺς νέους στὴν ἀρετή, ὅταν φιλοτεχνοῦσε τοὺς στίχους του, ποὺ ὅλοι τους τραγουδοῦν; Σκέφθηκε ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς εἶναι στὴν ἀρχὴ κακοτράχαλος καὶ δυσκολοδιάβατος κι ἀνηφορικός. Ὅτι τὸν διανύει κάποιος μὲ πολὺν ἱδρώτα καὶ πολὺ κόπο. Ὅτι, γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο, δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ βάλει τὸ πόδι του σ᾿ αὐτὸν τὸν δρόμο, μὲ τὴν ἀποτομιὰ ποὺ δείχνει, κι οὔτε, ἂν τὸν περπατήσει, θὰ φθάσει εὔκολα στὴν κορυφή. Ὅτι σὰν φθάσει ὅμως ἐκεῖ πάνω, βλέπει πὼς στὴν πραγματικότητα ἦταν ἕνας δρόμος ἴσιος, ὄμορφος, εὔκολος, καλοδιάβατος καὶ πιὸ εὐχάριστος ἀπὸ τὸν ἄλλο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κακία καὶ ποὺ ὁ ἴδιος ποιητὴς εἶπε ὅτι μονομιᾶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν διαβεῖ, διότι βρίσκεται κοντά μας. Ἐγὼ τὸ πιστεύω: Ὁ Ἡσίοδος ἱστόρησε ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μᾶς παροτρύνει στὴν ἀρετή, νὰ σπρώξει τὸν καθένα στὸ καλό, νὰ μᾶς κάνει νὰ μὴ τὸ βάλουμε κάτω μπροστὰ στοὺς κόπους καὶ νὰ μὴ σταματήσουμε πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ δρόμου. Κι ὅποιος ἄλλος μὲ τέτοιο τρόπο τραγούδησε τὴν ἀρετή, ἂς γίνει ὁ λόγος του καλόδεχτος ἀπὸ μᾶς, μιὰ κι ὁδηγεῖ στὸν ἴδιο σκοπό. Ἄκουσα κάποτε νὰ μιλᾶ σχετικὰ μ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ εἶχε τὴ δύναμη νὰ ἐμβαθύνει στὸ νόημα τῶν ποιητῶν. Ἔλεγε, λοιπόν, ὅτι ὅλη ἡ ποίηση τοῦ Ὁμήρου δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἕνας ὕμνος τῆς ἀρετῆς. Ὅλα, στὸν Ὅμηρο, ἐκτὸς ἀπὸ ὅ,τι εἶναι περιθωριακό, ἀποβλέπουν σ᾿ αὐτό. Ἔτσι, λόγου χάρη, συμβαίνει μὲ ὅσα γράφει γιὰ τὸν Ὀδυσσέα, ποὺ σώθηκε γυμνὸς ἀπὸ τὸ ναυάγιο καί, στὴν ἀρχή, μὲ μόνη τὴν ἐμφάνισή του, προκάλεσε τὸν σεβασμὸ τῆς βασιλοκόρης Ναυσικᾶς. Ἡ γύμνια του δὲν ἦταν ντροπή, διότι ἀντὶ γιὰ ροῦχα ἦταν ντυμένος μὲ τὴν ἀρετή. Κι ὕστερα προκάλεσε ἀγαθὴ ἐντύπωση καὶ στοὺς ἄλλους Φαίακες, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ παρατήσουν τὴν τρυφηλὴ ζωή τους καὶ νὰ προσπαθοῦν, θαυμάζοντάς τον, νὰ τὸν μιμηθοῦν. Καὶ στὸ στόμα κάθε Φαίακος, τότε, ἄλλη εὐχὴ δὲν ὑπῆρχε παρὰ νὰ γίνει δεύτερος Ὀδυσσεας, ἔστω καὶ θαλασσοδαρμένος. Διότι -ἔλεγε ὁ ἑρμηνευτὴς ἐκεῖνος τοῦ ποιητικοῦ νοήματος- μὲ αὐτὰ ὁ Ὅμηρος διδάσκει ξάστερα τὰ ἑξῆς: Ἄνθρωποι γυμνασθῆτε στὴν ἀρετή, ποὺ κολυμπᾶ μαζί σας στὸ ναυάγιο, κι ὅταν πατήσετε στὴ στεριὰ γυμνοί, θὰ σᾶς παραστήσει πιὸ τιμημένους ἀπὸ τοὺς ἀμέριμνους Φαίακες. Καί, πραγματικά, αὐτὸ εἶναι. Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ τυχὸν ἔχουμε, ἀνήκουν ἐξ ἴσου στοὺς ἰδιοκτῆτες τους καὶ σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἄνθρωπο. Πέφτουν πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, ὅπως τὰ ζάρια. Ἡ μόνη ἀναφαίρετη ἰδιοκτησία εἶναι ἡ ἀρετή. Τὴν ἔχει δική του ὁ καθένας κι ὅσο ζῆ κι ὅταν φύγει ἀπ᾿ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο. Γι᾿ αὐτὸ κι ὁ Σόλων, θαρρῶ, εἶπε στοὺς πλουσίους τό: Δὲν θ᾿ ἀνταλλάξουμε μαζί τους τὸν πλοῦτο μὲ τὴν ἀρετή. Πάντα ἐκείνη μένει, ἐνῷ τὸ χρῆμα συχνὰ ἀπ᾿ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο περνᾶ. Παρόμοια εἶναι κι ὅσα λέγει ὁ Θέογνις. Ὁ κάθε θεὸς γέρνει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὸν ζυγὸ μὲ διαφορετικὸ πάντα τρόπο, ὥστε: ἄλλοτε νὰ πλουτοῦν κι ἄλλοτε νὰ μὴν ἔχουν τίποτε. Ἀλλὰ κι ὁ σοφιστὴς Πρόδικος, ὁ Κεῖος, ἐκφράζεται παρόμοια κάπου στὰ συγγράμματά του, φιλοσοφώντας γύρω ἀπὸ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κακία. Ἂς δώσουμε, λοιπόν, καὶ σ᾿ αὐτὸν προσοχή, διότι εἶναι ἀξιόλογος ἄνθρωπος. Διηγεῖται τὰ ἑξῆς, ἀπὸ ὅσο θυμᾶμαι, διότι δὲν ἔχω ἀποστηθισμένο τὸν λόγο του, ποὺ εἶναι πεζὸς κι ὄχι σὲ στίχους. Ὅταν ὁ Ἡρακλῆς ἦταν ἀκόμα πολὺ νέος, σχεδὸν τῆς ἡλικίας σας, σκεφτόταν ποιὸν δρόμο νὰ πάρει, τὸν κοπιαστικὸ τῆς ἀρετῆς ἢ τὸν πολὺ εὔκολο. Τὸν σίμωσαν, λοιπόν, δυὸ γυναῖκες, ἡ Ἀρετὴ κι ἡ Κακία. Ἡ διαφορά τους φάνηκε εὐθύς, μὲ τὴν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση, πρὶν ἀκόμα ἀρθρώσουν λέξη. Ἡ μιὰ ἦταν στολισμένη φανταχτερὰ ἀπὸ τὴν κομμωτικὴ τέχνη, σὰν καλλονή, ἀλλὰ μὲ πλαδαρὲς σάρκες ἐξ αἰτίας τῆς τρυφηλῆς ζωῆς, κι ἀπὸ πίσω της ἔρχονταν ὅλα τὰ πάθη τῆς ἡδονῆς. Τὰ ἔδειχνε ὅλα αὐτὰ καὶ τὰ συνόδευε μὲ πολλὲς ὑποσχέσεις, προσπαθώντας νὰ τραβήξει πρὸς τὸ μέρος τῆς τὸν Ἡρακλῆ. Ἡ ἄλλη ἦταν ἰσχνή, ἀτημέλητη, μὲ σοβαρὸ βλέμμα κι ἔλεγε πράγματα ἐντελῶς διαφορετικά. Δὲν ὑποσχόταν τίποτε τὸ ἀναπαυτικὸ καὶ τὸ εὐχάριστο. Ὑποσχόταν μονάχα χίλιους δυὸ κόπους κι ἱδρώτα καὶ κινδύνους παντοῦ, σὲ στεριὲς καὶ θάλασσες. Καὶ τὸ βραβεῖο, γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ ἦταν νὰ γίνει ὁ Ἡρακλῆς θεὸς – ἔλεγε ὁ Πρόδικος. Κι ὅπως ξέρετε, ὁ Ἡρακλῆς, στὸ τέλος αὐτὴν ἀκολούθησε.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Ὅλοι, λοιπόν, σχεδὸν οἱ ἀξιόλογοι γιὰ τὴ σοφία τους ἄνθρωποι, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, κι ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, ἔχουν ἐξυμνήσει, στὰ ὅσα ἔγραψαν, τὴν ἀρετή. Αὐτοὺς πρέπει νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ πασχίζουμε νὰ ἐφαρμόσουμε στὴ ζωή μας τὰ λόγια τους. Διότι ὅποιος στηρίζει μὲ πράξεις τὴ φιλοσοφία, ποὺ ἄλλοι τὴν περιορίζουν στὰ λόγια αὐτὸς μονάχα ἔχει νοῦ, σὰν σκιὲς οἱ ἄλλοι γυροφέρνουν. Ἔχουμε, σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωση, μιὰ θαυμαστὴ σὲ ὀμορφιὰ προσωπογραφία καὶ πλάι της τὸ ἴδιο πρόσωπο στὴν πραγματικότητα, ἐξίσου ὡραῖο με τὴν ἀπεικόνισή του. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μὲ φουσκωμένα λόγια ἐξυμνοῦν τὴν ἀρετὴ μπροστὰ στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ στὴ δική τους ζωὴ προτιμοῦν τὴν ἀκολασία ἀπὸ τὴ σωφροσύνη, τὴν πλεονεξία ἀπὸ τὸ δίκιο. Μὲ τί μοιάζουν αὐτοί; Μοιάζουν μὲ τοὺς ἠθοποιοὺς ποὺ παίζουν δράματα καὶ παρουσιάζονται στὴ σκηνὴ συχνὰ σὰν βασιλιάδες καὶ μεγάλοι ἄρχοντες, χωρὶς νὰ εἶναι οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο στὴν πραγματικότητα καί, καμιὰ φορά, οὔτε ἐλεύθεροι πολίτες, ἀλλὰ δοῦλοι. Ὁ μουσικὸς θὰ δεχόταν νὰ μὴν εἶναι καλὰ κουρντισμένη ἡ λύρα του; Ὁ κορυφαῖος του χοροῦ, στὴν τραγῳδία, θὰ δεχόταν νὰ μὴν εἶναι ὁ χορὸς ἐναρμονισμένος μαζί του; Ὄχι. Ὑπάρχουν ὅμως ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ διαφωνοῦν μὲ τὸν ἑαυτό τους, κι ἡ ζωή τους νὰ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λόγια τους, νὰ συμβαίνει σ᾿ αὐτοὺς αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Εὐριπίδης· ἡ γλώσσα μου ὁρκίσθηκε ἀλλὰ ὄχι κι ὁ νοῦς, καὶ ποὺ νὰ θέλουν νὰ φαίνονται κι ὄχι νὰ εἶναι στ᾿ ἀλήθεια καλοί; Ἀλλὰ κάτι παρόμοιο θὰ ἦταν τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἀδικίας, ἂν πρέπει νὰ πιστέψουμε στὸν Πλάτωνα, τὸ νὰ δίνει κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι σωστὸς ἄνθρωπος καὶ στὴν πραγματικότητα νὰ μὴν εἶναι.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Ὅσα, λοιπόν, λόγια ὁδηγοῦν πρὸς τὸ καλό, πρέπει νὰ τὰ ἀφομοιώνουμε, ὅπως εἴπαμε παραπάνω. Ἀλλὰ καὶ σπουδαῖες πράξεις τῶν ἀρχαίων σώθηκαν στὴ μνήμη ὡς τὶς ἡμέρες μας ἢ καταγραμμένες στὶς σελίδες τῶν ποιητῶν καὶ τῶν πεζογράφων. Ἂς μὴ παραμελήσουμε καὶ τὴ δική τους ὠφέλεια. Κάποτε, λόγου χάρη, ἕνας χυδαῖος ἄνθρωπος ἔβριζε τὸν Περικλῆ, ἐνῷ ὁ μεγάλος πολιτικὸς δὲν ἔδινε καμιὰ σημασία. Ὅλη τὴν ἡμέρα ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος περιέλουζε μὲ βρισιὲς τὸν Περικλῆ, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἔμενε ἀδιάφορος. Ὅταν, λοιπόν, ἔπεσε τὸ βράδυ καὶ σκοτείνιασε κι ἐκεῖνος ἀποκαμωμένος ἀπομακρυνόταν, ὁ Περικλῆς, πιστὸς στὴν ἄσκηση τῆς φιλοσοφίας, πρόσταξε νὰ τοῦ φωτίσουν τὸ δρόμο ποὺ περπατοῦσε. Μιὰ ἄλλη φορά, πάλι, ἕνας ἄνθρωπος ὀργισμένος ἐναντίον τοῦ Εὐκλείδη, τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τὰ Μέγαρα, τὸν ἀπείλησε, καὶ μάλιστα μὲ ὅρκο, ὅτι θὰ τὸν σκότωνε. Ἀλλὰ κι ὁ Εὐκλείδης τοῦ ὁρκίσθηκε ὅτι θὰ τὸν ἱκανοποιοῦσε καὶ θὰ τὸν ἔβγαζε ἀπὸ τὴν ὀργή του. Τί σπουδαῖο θὰ ἦταν ἂν ὅσοι παρασύρονται στὸ πάθος τοῦ θυμοῦ ἔφερναν στὸν νοῦ τους τέτοια περιστατικά! Διότι δὲν πρέπει νὰ πιστεύουμε στὴν τραγῳδία, ποὺ διδάσκει ὅτι ἡ ὀργὴ ὁπωσδήποτε ἀρματώνει τὸ χέρι ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ μας καὶ νὰ ἐρεθιζόμαστε ἀπ᾿ αὐτή. Κι ἂν αὐτὸ εἶναι δύσκολο, πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴ λογικὴ ἐναντίον της καὶ νὰ τῆς κόβουμε τὰ φτερά. Ἂς γυρίσουμε πάλι στὰ παραδείγματα σπουδαίων πράξεων. Ὅρμησε κάποιος ἐναντίον τοῦ φιλοσόφου Σωκράτη καὶ τὸν χτυποῦσε ἀλύπητα στὸ πρόσωπο. Ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν ἔφερε ἀντίσταση. Ἄφησε τὸν μεθυσμένο νὰ χορτάσει τὴν ὀργή του, ἕως ὅτου ἡ ὄψη του εἶχε μελανιάσει καὶ πρησθεῖ ἀπὸ τὰ χτυπήματα. Ὅταν τὸ ξύλο σταμάτησε καμιὰ φορά, ὁ Σωκράτης ἔκανε μονάχα αὐτό: ἔγραψε στὸ μέτωπό του «ὁ τάδε τό ῾κανε», ὅπως ἐπιγράφουν στοὺς ἀνδριάντες τὸ ὄνομα τοῦ γλύπτη. Ἦταν ἡ μόνη του ἐκδίκηση. Τὰ παραδείγματα αὐτὰ ἔχουν σχεδὸν τὴν ἴδια ἐπιδίωξη μὲ τὴν Ἁγία Γραφή μας. Γι᾿ αὐτὸ εἶπα ὅτι εἶναι γιὰ τὴν ἡλικία σας πολὺ ἀξιομίμητα. Λόγου χάρη, τὸ τελευταῖο περιστατικό, ἐκεῖνο τοῦ Σωκράτη, μοιάζει μὲ ὅ,τι παραγγέλλει ὁ Κύριος: ἂν σὲ χτυπήσει κανεὶς στὸ ἕνα μάγουλο, στρέψε του καὶ τὸ ἄλλο, ἀντὶ νὰ ὑπερασπίσεις τὸν ἑαυτό σου. Ὅσο γιὰ τὰ περιστατικὰ τοῦ Περικλῆ ἢ τοῦ Εὐκλείδη, θυμίζουν τὴν ἐντολὴ νὰ ὑπομένουμε ὅποιους μᾶς κάνουν κακὸ καὶ νὰ βαστᾶμε μὲ πραότητα τὴν ὀργή τους, νὰ μὴν καταριόμαστε ἀλλὰ νὰ ἀπαντᾶμε μὲ εὐχὲς στοὺς ἐχθρούς μας. Ὅποιος προγυμνασθεῖ στὰ ἀρχαῖα ἐκεῖνα παραδείγματα, δὲν θὰ δυσπιστήσει στὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου σὰν ἀκατόρθωτες. Δὲν θὰ λησμονήσω καὶ τὴν πράξη τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἀφοῦ ἔπιασε αἰχμάλωτες τὶς πανέμορφες, ὅπως λέγεται, κόρες τοῦ Δαρείου, δὲν καταδέχθηκε οὔτε νὰ τὶς κοιτάξῃ, θαρρώντας ντροπὴ γιὰ τὸν νικητὴ ἀνδρῶν νὰ νικηθεῖ ἀπὸ γυναῖκες. Αὐτὸ συμπίπτει μὲ τὸ εὐαγγελικό: ὅποιος ρίξει βλέμμα ἐπιθυμίας σὲ γυναίκα, ἔστω κι ἂν δὲν κάνει μοιχεία στὴν πράξη, μὲ τὸ νὰ δεχθεῖ ὅμως τὴ μοιχεία στὴν ψυχή του, εἶναι ἔνοχος. Ὅσο γιὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κλεινία, μαθητῆ τοῦ φιλοσόφου καὶ μαθηματικοῦ Πυθαγόρα, εἶναι δύσκολο νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι τυχαίως συμπίπτει μὲ αὐτὴ τοῦ φιλοσόφου καὶ μαθηματικοῦ Πυθαγόρα. Τί ἔκανε ὁ Κλεινίας; Ἂν ὁρκιζόταν, θὰ γλίτωνε πρόστιμο τριῶν ταλάντων. Ἀλλὰ προτίμησε νὰ πληρώσει αὐτὸ τὸ ὑπέρογκο ποσὸ γιὰ νὰ μὴ πάρει ὅρκο, ἔστω κι ἂν ὁ ὅρκος θὰ ἦταν ἀληθινός. Κι αὐτὸ τὸ ἔκανε, ἴσως διότι ἄκουσε τὴν ἐντολή, ποὺ ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Ἀλλὰ ἂς κάνουμε πάλι πίσω, σὲ ὅ,τι ἔλεγα στὴν ἀρχή. Στὸ ὅτι δηλαδὴ δὲν πρέπει νὰ τὰ ἀφομοιώνουμε ὅλα χωρὶς διάκριση, ἄλλα μονάχα ὅσα ὠφελοῦν. Διότι εἶναι ντροπή, νὰ ἀπωθοῦμε τὶς βλαβερὲς τροφές, ἐνῷ στὰ μαθήματα, ποὺ εἶναι ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς, νὰ μὴ δίνουμε καμιὰ σημασία, ἀλλὰ νὰ τὰ παίρνουμε καὶ νὰ τὰ καταπίνουμε σὰν τὸ ὁρμητικὸ ποτάμι. Ὁ καπετάνιος δὲν παρατᾶ τὸ καράβι του ὅπως λάχει στοὺς ἀνέμους, ἀλλὰ τὸ κατευθύνει πρὸς τὸ λιμάνι. Ὁ τοξότης σκοπεύει τὸν στόχο του. Ὁ χαλκιὰς κι ὁ χτίστης ἐργάζονται σύμφωνα μὲ τὸν προσανατολισμὸ καὶ σχεδιασμὸ τῆς ἐργασίας τους. Ἐμεῖς εἴμαστε τάχα κατώτεροι ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἐπαγγελματίες τουλάχιστο στὸ νὰ ξεχωρίζουμε τὸ συμφέρον μας; Ὅπως ὁ ἐπαγγελματίας ἔχει ἕνα στόχο στὴν ἐργασία του, ἔτσι κι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ἔχει ἕνα δικό της στόχο. Καὶ σ᾿ αὐτὸν ἔχουν τὰ μάτια τοὺς ὅλοι ὅσοι δὲν θέλουν νὰ μοιάζουν μὲ ἄλογα ζῷα. Ἀλλιῶς θὰ εἴμαστε τὸ ἴδιο πρᾶγμα μὲ πλοῖα, ποὺ δὲν ἔχουν ἔρμα, τὸ τιμόνι τῆς ψυχῆς μας δὲν θὰ τὸ μεταχειρίζεται ἡ λογικὴ καὶ θὰ γυροφέρνουμε μέσα στὴ ζωὴ ἄσκοπα. Στοὺς γυμναστικοὺς ἀγῶνες καὶ στοὺς μουσικοὺς ἐπίσης διαγωνισμούς, ὅποιος λαβαίνει μέρος, ἔχει ὑπόψη του τὸ ἀντίστοιχο στεφάνι. Ὅποιος ἀθλεῖται στὴν πάλη ἢ στὸ παγκράτιο, δὲν χάνει τὸν καιρό του νὰ παίζει κιθάρα ἢ αὐλό. Παράδειγμα ὁ χεροδύναμος ἀθλητὴς Πολυδάμας, ποὺ πρὶν κατεβεῖ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ἀναχαίτιζε καταμεσὶς τοῦ δρόμου τὰ ἅρματα ποὺ ἔτρεχαν καὶ μ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο δυνάμωνε τοὺς μῦς του. Ἐπίσης ὁ Μίλων ὁ Κροτωνιάτης δὲν μετατοπιζόταν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀλειμμένο σκουτάρι κι ἀντιστεκόταν στὸ σπρώξιμο ὅπως τὰ κολλημένα μὲ μολύβι ἀγάλματα. Μ᾿ ἕνα λόγο, γυμνάζονταν γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμοι στὰ ἀγωνίσματά τους. Ἂς ὑποθέσουμε ὅμως ὅτι τοὺς ἔτρωγε ἡ περιέργεια κι ἄφηναν τὸν κουρνιαχτὸ τῶν γυμναστηρίων γιὰ τὶς μελῳδίες τοῦ Μαρσύα, τοῦ αὐλητῆ ἀπὸ τὴ Φρυγία, καὶ τοῦ μαθητῆ του, τοῦ Ὄλυμπου. Τί θὰ συνέβαινε τότε; Θὰ κέρδιζαν τὸν κότινο; Θὰ δοξάζονταν; Θὰ προκαλοῦσαν τὸν θαυμασμὸ μὲ τὴν σωματική τους ἀλκή; Ἀλλὰ οὔτε κι ὁ Τιμόθεος, ὁ περίφημος αὐλητὴς ἀπὸ τὴ Θήβα, παράτησε τὴ μουσικὴ γιὰ νὰ χάνει τὸν καιρό του στὶς παλαῖστρες. Διότι ἂν ἔκανε κάτι τέτοιο, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ξεπεράσει ὅλους στὴν τέχνη τῶν ἤχων καὶ νὰ ἔχει τέτοια ἱκανότητα σ᾿ αὐτήν, ὥστε, ἀνάλογα μὲ τὸ κέφι του, ἄλλοτε οἰστρηλατοῦσε τὴν ψυχὴ μὲ τὴ σοβαρὴ κι αὐστηρὴ ἁρμονία κι ἄλλοτε, γλυκαίνοντας τοὺς τόνους, τὴ χαλάρωνε καὶ τὴν ἐπράϋνε. Χάρη στὴν τέχνη του, καθὼς λένε, ἀκόμα καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, παίζοντας ἕνα φρυγικὸ μέλος, τὸν ἔκανε νὰ πεταχτεῖ ἀπὸ τὸ τραπέζι σὲ πολεμικὸ συναγερμὸ κι ὕστερα τὸν ξανάφερε ἀνάμεσα στοὺς συνδαιτημόνες του, ἁπαλαίνοντας τὸ μουσικό του παίξιμο. Τόση εἶναι ἡ δύναμη καὶ στὴ μουσικὴ καὶ στὸν ἀθλητισμό, ποὺ δίνει ἡ προσαρμοσμένη στὸν σκοπό της ἄσκηση. Καὶ μιὰ ποὺ ὁ λόγος γιὰ στεφάνια κι ἀθλητές. Τί τραβοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι! Αὐξαίνουν τὴ δύναμή τους μὲ πολὺ ἱδρώτα καὶ κόπους στὰ γυμναστήρια. Ὁ προπονητής τους ἀκόμα καὶ ξύλο τοὺς δίνει. Ἡ δίαιτά τους δὲν εἶναι καθόλου ζηλευτή. Εἶναι ἡ γνωστὴ τῶν γυμναστῶν. Κι ἀπὸ κάθε ἄλλη ἄποψη -γιὰ νὰ μὴ μακρηγορήσουμε- περνοῦν ζωὴ δύσκολη, ποὺ εἶναι προετοιμασία γιὰ τὸν ἀγώνα. Κι ἀφοῦ ἔτσι ἑτοιμασθοῦν, τότε μπαίνουν γυμνοὶ στὸ στάδιο καὶ περνοῦν ὅλους τοὺς κόπους καὶ τὶς λαχτάρες, γιὰ νὰ κερδίσουν ἕνα στεφάνι ἀπὸ ταπεινὸ χορτάρι καὶ νὰ ἀναγορευθοῦν νικητές. Κι ἐμεῖς, τώρα, ποὺ περιμένουμε τόσο θαυμαστὰ στὸν ἀριθμὸ καὶ στὴν ἀξία στεφάνια, ἀπερίγραπτα μὲ λέξεις, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πετύχουμε μὲ ἡμίμετρα, μὲ μαλθακὴ ζωή, μὲ ἔλλειψη περιορισμῶν; Ἂν ἦταν ἔτσι, ἡ ἀμεριμνησία θὰ ἦταν πολύτιμο πρᾶγμα στὴ ζωή. Ὁ Σαρδανάπαλος, ὁ Ἀσσύριος ἐκεῖνος βασιλιάς, ποὺ ἦταν ὀνομαστὸς γιὰ τὴν τρυφηλὴ ζωή του, θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ὁ πιὸ εὐτυχισμένος ἄνθρωπος. Ἐπίσης ὁ Μαργίτης, ποὺ καθὼς ἀναφέρει ἕνα ποίημα ἀποδινόμενο στὸν Ὅμηρο, δὲν ἦταν ἱκανὸς οὔτε νὰ ὀργώνει οὔτε νὰ σκάβει οὔτε τίποτε ἄλλο παρόμοιο νὰ κάνει. Ἀλλὰ ἂς κοιτάξουμε μήπως εἶναι μεγάλη ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ εἶπε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑφτὰ σοφούς, ὁ Πιττακός, ὅτι τὸ νὰ γίνει κανεὶς καλὸς ἄνθρωπος εἶναι δύσκολο πράγμα. Πραγματικά, θ᾿ ἀποκτήσουμε μὲ πολλοὺς κόπους τὰ ἀγαθά, πού, καθὼς προείπαμε, τίποτε τὸ ἀνθρώπινο δὲν τοὺς μοιάζει. Δὲν πρέπει, λοιπόν, νὰ εἴμαστε ἀμελεῖς καὶ μὲ λιγόχρονη ἀκηδία νὰ χάσουμε τὶς ἐλπίδες πολὺ ἀκριβῶν πραγμάτων. Ἔτσι, θὰ ἦταν σὰν νὰ θέλουμε νὰ τιμωρηθοῦμε καὶ σ᾿ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, πρᾶγμα πολὺ βαρὺ γιὰ κάθε συνετὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ στὰ κριτήρια, ποὺ ὑπάρχουν, εἴτε κάτω ἀπὸ τὴ γῆ, εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τοῦ σύμπαντος. Διότι, ὅποιος χωρὶς νὰ θέλει δὲν ἐξεπλήρωσε τὸ καθῆκον του, ἴσως συγχωρηθῇ κάπως ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλλὰ ὅποιος διάλεξε συνειδητὰ τὸ κακό, εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητος καὶ θὰ τιμωρηθεῖ ἀπανωτά.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Ἀλλὰ κι ὁ Θέογνις ἂς ἔρθει στὴ μέση γιὰ νὰ μᾶς διδάξει σ᾿ αὐτὸ τὸ ζήτημα: Δὲν ποθῶ οὔτε εὔχομαι νὰ γίνω πλούσιος. Ἄμποτε μὲ λίγα νὰ ζῶ, χωρὶς δεινά. Ἄξιος θαυμασμοῦ εἶναι κι ὁ Διογένης, ποὺ περιφρονοῦσε ὅλα μαζὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ κι ἔλεγε ὅτι εἶναι πλουσιώτερος κι ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τῆς Περσίας, διότι στὴ ζωή του εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ λιγότερα πράγματα. Οἱ πολλοὶ ὅμως τίποτε δὲν θαρροῦν ἀρκετὸ καὶ θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν τὰ τάλαντα τοῦ Πυθίου κι ἀπέραντα χωράφια κι ἀναρίθμητα κοπάδια. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι τὸν πλοῦτο, ὅταν δὲν τὸν ἔχουμε, δὲν πρέπει νὰ τὸν ποθοῦμε. Κι ὅταν τὸν ἔχουμε, νὰ μὴ καυχώμαστε γιὰ τὸ ὅτι εἶναι δικός μας, ἀλλὰ γιὰ τὸ ὅτι ξέρουμε νὰ τὸν χρησιμοποιοῦμε. Σωστὰ μίλησε ὁ Σωκράτης σ᾿ ἕνα πλούσιο, ποὺ καυχιόταν γιὰ τὸ βιός του, ὅταν τοῦ εἶπε ὅτι δὲν θὰ τὸν θαύμαζε πρὶν διαπιστώσει ἂν ἤξερε νὰ τὸν χρησιμοποιήσει. Θὰ ἦταν γιὰ γέλια ὁ Φειδίας κι ὁ Πολύκλειτος, ἂν καυχιόντουσαν γιὰ τὸ χρυσάφι καὶ τὸ φίλντισι, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ ἕνας ἔφτιαξε τὸ ἄγαλμα τοῦ Δία γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Ἠλείας κι ὁ ἄλλος τὸ ἄγαλμα τῆς Ἥρας γιὰ τοὺς Ἀργείους. Διότι θὰ εἶχαν καυχηθεῖ γιὰ πλοῦτο ποὺ δὲν ἦταν δικός τους καὶ διότι δὲν θὰ λογάριαζαν τὴν τέχνη τους ποὺ ἔδωσε νόημα κι ὀμορφιὰ στὸ χρυσάφι. Ἐμεῖς τώρα εἴμαστε λιγότερο καταγέλαστοι ἂν παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἀρετὴ δὲν εἶναι ἀρκετὸ στολίδι τοῦ ἑαυτοῦ της; Ἂς ποῦμε, λοιπόν, ὅτι καταπατήσαμε τὸν πλοῦτο καὶ περιφρονήσαμε τὶς ἡδονὲς τῶν αἰσθήσεων. Θὰ ἐπιζητήσουμε ὅμως τὴν κολακεία καὶ τὰ χάδια καὶ θὰ ἀντιγράψουμε τὴ φιλοκέρδεια καὶ τὴν εὐστροφία τῆς ἀλεποῦς, ποὺ ἀναφέρει ὁ μύθος τοῦ λυρικοῦ ποιητῆ Ἀρχιλόχου; Ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος τίποτε ἄλλο δὲν πρέπει νὰ ἀποφεύγει περισσότερο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἐπιδείξεων, ἀπὸ τὸ νὰ τὸν ἐπηρεάζει τὸ τί θὰ πεῖ γι᾿ αὐτὸν ὁ κόσμος, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἔχει πυξίδα τῆς ζωῆς του τὴ λογική. Ἂν τὰ ἔχει ἀποφύγει αὐτά, τότε δὲν φοβᾶται νὰ πάει ἀντίθετα πρὸς τὴ γνώμη ὅλης τῆς κοινωνίας, νὰ τὸν κατηγορήσουν, νὰ κινδυνέψει γιὰ χάρη τοῦ ἀγαθοῦ, νὰ σταθεῖ ἀκλόνητος στὴν ὀρθὴ ἀπόφαση. Ἕνας ποὺ δὲν ζῆ ἔτσι, δὲν διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τὸν ὁμηρικὸ Πρωτέα, ποὺ ὅταν ἤθελε γινόταν φυτὸ ἢ ζῷο ἢ φωτιὰ ἢ νερὸ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο πράγμα. Διότι ἕνας τέτοιας λογῆς ἄνθρωπος ἄλλοτε ἐξυμνεῖ τὸ δίκιο σὲ ὅσους τὸ τιμοῦν, ἄλλοτε θὰ πεῖ τὰ ἀντίθετα, ὅταν δεῖ ὅτι κυριαρχεῖ ἡ ἀδικία, ὅπως ἀκριβῶς κάνουν οἱ κόλακες. Κι ὅπως τὸ χταπόδι ἀλλάζει χρῶμα ἀνάλογα μὲ τὸν βυθό, ἔτσι κι αὐτὸς θ᾿ ἀλλάζει γνῶμες ἀνάλογα μ᾿ ἐκεῖνες τῶν γύρω του.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Αὐτὰ ὅλα θὰ τὰ διδαχθοῦμε τελειότερα στὴν Ἁγία Γραφή μας. Ἀλλὰ πρὸς ὥρας τὰ περιγράφουμε, σὰν σκιαγράφημα τῆς ἀρετῆς ἀπὸ τὴν κοσμικὴ σοφία. Ὅσοι μ᾿ ἐπιμέλεια μαζεύουν τὴν ὠφέλεια ἀπὸ κάθε τι, μοιάζουν μὲ ποτάμια ποὺ παίρνουν στὸ διάβα τους νερὸ ἀπὸ παραποτάμους κι ὁλοένα γίνονται μεγαλύτερα. Εἶναι σωστὴ ἡ ὑπόμνηση τοῦ Ἡσιόδου γιὰ τὸ λίγο ποὺ προστίθεται στὸ λίγο, ὄχι μονάχα σχετικὰ μὲ τὸ χρῆμα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ γνώση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν κι ἡ γνώση γίνεται περισσότερη καὶ μεγάλη. Ὅταν ὁ φιλόσοφος Βίας ἀποχαιρετοῦσε τὸν γιό του, ποὺ ἔφευγε γιὰ τὴν Αἴγυπτο, καὶ τὸ παιδὶ τὸν ρώτησε μὲ ποιὰ πράξη του θὰ τὸν εὐχαριστοῦσε περισσότερο, τοῦ ἀποκρίθηκε: Ἀποκτώντας ἐφόδιο γιὰ τὰ γηρατιά σου. Καὶ μὲ τὴ λέξη ἐφόδιο ἐννοοῦσε τὴν ἀρετή, περιγράφοντάς τη σύντομα, μιὰ καὶ τὴν ὠφέλεια τῆς τὴν περιόριζε στὸ μῆκος τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ἀλλὰ γιὰ μένα, ἔστω κι ἂν πρόκειται γιὰ τὰ γηρατιὰ τοῦ μυθικοῦ Τιθωνοῦ ἢ τοῦ μακρόβιου βασιλιὰ τῆς Ταρτησσοῦ, τοῦ Ἀργανθωνίου ἢ καὶ τοῦ Μαθουσάλα, ποὺ ἀναφέρει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ λέγει ὅτι ἔζησε ἐννιακόσια ἑβδομῆντα χρόνια, ἔστω ἀκόμα κι ἂν πρόκειται νὰ ὑπολογίσουμε ὅλο τὸν χρόνο ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοφάνηκε ὁ ἄνθρωπος, βλέπω τὸ διάστημα αὐτὸ σὰν παιδιάστικη, γιὰ γέλια ἔκταση. Διότι ἀτενίζω τὸν μακρὸ κι ἀγέραστο αἰῶνα, ποὺ τέλος δὲν ἔχει, τὴν ἡλικία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς. Συμβουλεύω ν᾿ ἀποκτοῦμε ἐφόδιο γιὰ τὴν ἀτελεύτητη αὐτὴ ζωή, κινώντας, σύμφωνὰ μὲ τὴ γνωστὴ ἔκφραση, πάντα λίθον, ὥστε νὰ παίρνουμε ἀπὸ παντοῦ ὠφέλεια γιὰ μιὰ τέτοια προοπτική. Βέβαια εἶναι ζήτημα ποὺ θέλει κόπο κι ἔχει δυσκολίες. Ἀλλὰ δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀποθαρρυνθοῦμε καὶ νὰ τὸ ἀμελήσουμε. Ἀλλὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ παράγγελμα τῶν Πυθαγορείων, ποὺ λέγει ὅτι ὁ καθένας πρέπει νὰ διαλέγει τὸν ἄριστο τρόπο ζωῆς καὶ νὰ βρίσκει χαρὰ μέσα του, συνηθίζοντάς τον. Ἔτσι, θὰ ἐπιχειρήσουμε τὸ καλύτερο ἀπ᾿ ὅλα. Εἶναι ντροπὴ νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὴν τωρινὴ εὐκαιρία κι ὅταν περάσει ὁ καιρὸς νὰ πασχίζουμε νὰ φέρουμε μπροστά μας τὰ περασμένα, χωρὶς νὰ κατορθώσουμε τίποτε ἄλλο ἀπὸ θλίψη. Ἀπ᾿ ὅσα, λοιπόν, θαρρῶ ὅτι εἶναι τὰ καλύτερα, ἄλλα σᾶς τὰ εἶπα τώρα κι ἄλλα ὅσο ζῶ θὰ σᾶς τὰ συμβουλεύω. Καὶ σεῖς, τώρα, ἀνάμεσα στὰ τρία εἴδη ἀρρώστιας, μὴ τοποθετηθῆτε στὸ τελευταῖο, τὸ ἀθεράπευτο. Καὶ μὴ δείξετε ὅτι ἡ ψυχική σας ἀσθένεια μοιάζει μ᾿ ἐκεῖνες τῶν σωματικὰ ἀρρώστων. Ὅσοι δηλαδὴ ἔχουν κάποια μικρὴ ἀρρώστια, πᾶνε οἱ ἴδιοι στοὺς γιατρούς. Ὅσοι ἔπαθαν κάποια μεγαλύτερη ἀρρώστια τοὺς προσκαλοῦν στὸ σπίτι τους. Κι ὅσοι ἔπεσαν σὲ ἐντελῶς ἀνίατη μανία, καὶ ποὺ τοὺς πλησιάζουν οἱ γιατροί, δὲν τοὺς δέχονται. Μὴ πάθετε κάτι τέτοιο, παιδιά μου, ἀποφεύγοντας τὶς ὀρθὲς σκέψεις.

   • Ανώνυμος says:

    Ο «Αγιος», χλευαστης του ελληνισμου αντιπαρεβαλε την σοφια των Ελληνων ,τους Θεους τους, αλλα και τα παθη τους με την «θεοδοτη» θεολογια του χριστιανισμου βρομιζοντας με τα λογια του τον Ελληνικο πολιτισμο αγνοωντας επιδεικτικα οτι τα παθη η ομοφυλοφιλια και ολα τα αισχη εδρευουν στον πυρηνα του χριστιανισμου απο αρχαιοτατων χρονων.Καλα εκανες και ανεβασες τον λογο του «Αγιου» χλευαστη των ελληνων ωστε να καταλαβουμε ολοι μας οτι η υπεροχη του ελληνικου πνευματος καταπολεμηθηκε απο τους τοιουτους με πλαγια μεσα καθοτι μια κατα μετωπο επιθεση στο αρχαιο ελληνικο πνευμα θα μας χαριζε αφθονο γελιο .Οριστε η καταληξη των λογων του [Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ.] Αγορι μου ο Μεγαλοσαυρος με ορθανοιχτο το στομα θα καταπιει οχι μονο τον ισραηλ αλλα και το ορος Σιων, ωστε ο χριστος να ψαχνει να βρει βουνο με τους 144000 του για να εγκατασταθει.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Καλημέρα. Φίλε μου ή δεν διάβασες τίποτα από τους λόγους του Αγίου Βασιλείου ή δεν σε ενδιαφέρει η αλήθεια και έχεις ιδιοτελείς σκοπούς. Αν το συμπέρασμά σου είναι αυτά που λες, λυπάμαι αλλά είσαι τυφλωμένος ψυχικά. Και το ύφος του Αγίου και αυτά που λέει, δείχνει απέραντο θαυμασμό και αγάπη για τους προγόνους του. Τι κακό λέει; Επειδή είπε να έχουμε διάκριση και να μην τα ασπαζόμαστε όλα; Έχει άδικο; Οι αρχαίοι ήταν αλάνθαστοι; Το λέει καθαρά στην αρχή » Ὅταν σάς εξιστορούν κατορθώματα, ή σας εκθέτουν λόγια καλών ανθρώπων, νὰ τὰ ΔΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥς ΜΙΜΗΘΗΤΕ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΣΕΤΕ, όσο μπορείτε.»

     • Ανώνυμος says:

      Μέγας Βασίλειος «Προς τους νέους»
      «Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ.]

     • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

      Αυτό που λες, σε ποιο σημείο το αναφέρει; Για δείξε μου γιατρέ. Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε μάλλον εσύ ή έχεις άλλη πηγή και δεν μπήκες στον κόπο να τη διασταυρώσεις ή σε έχουν πλανήσει και εσένα τόσο που ενώ σου γράφω παραπάνω το λόγο αυτόν του Αγίου δεν μπήκες καν στον κόπο να τον διαβάσεις και αναπαράγεις ψεύδη. Πετάς τη λάσπη και λες, όλο και κάτι θα μείνει. Κλασική Γκεμπελίστικη τακτική.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Τα αποκόβεις και τα παρουσιάζεις όπως θέλεις για να υπάρξει παρανόηση από τον κόσμο….. Η ΑΛΗΘΕΙΑ……
   1 ΑΝΑΘΕΜΑ..Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενάργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γάρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις. Μή ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις..Το κείμενο αυτό ξεκάθαρα αναφέρεται σε όσους πιστεύουν πώς οι ενέργειες και η δύναμη του Θεού καθώς και η ουσία του είναι κτιστά και ουσιαστικά μέρος του κόσμου και όχι η δημιουργική και τελική αιτία του η οποία βρίσκεται έξω απ’ τον κόσμο. Εναντίον αυτών καταφέρεται το παραπάνω απόσπασμα. Και αντιπαραβάλλει την ειδωλολατρική και γενικά τη μη Χριστιανική μυθολογία και θεολογία για να καταστήσει την διαφορά ακόμη ευκρινέστερη………………….2 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταίς δόξαις αυτών ταίς ματαίαις επομένοις, και, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις….Αυτό πάλι είναι υπέρ των Χριστιανών. Γιατί φανερώνει ότι η Εκκλησία δεν αντιτίθεται στην μελέτη των αρχαίων σοφών αλλά στο να πιστεύουμε ότι όλα όσα είπαν είναι αληθή και αλάνθαστα. Και καλώς κάνει την διευκρίνιση αυτή και το ίδιο πίστευαν και οι αρχαίοι…………….3 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, εφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις..Το κείμενο κάνει σαφή διάκριση και δεν κατηγορεί τον Πλάτωνα ούτε το σύνολο του έργου του αλλά διευκρινίζει ότι διαφωνεί με κάποιες από τις ιδέες του που είναι εσφαλμένες, όπως π.χ. «το αυθυπόστατό της ύλης»………………….4 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις δεχομένοις και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προΰπαρξίς εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και δια πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αΐδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις ανάθεμα τρις…Εδώ πάλι φαίνεται για άλλη μία φορά ότι η Εκκλησία με τα κείμενα αυτά δεν επιτίθεται εναντίων κανενός αλλά απλά οριοθετεί την πίστη της. Λέει λοιπόν ότι η Ελληνική διδασκαλία περί προΰπαρξης των ψυχών είναι εσφαλμένη, συνεχίζει όμως λέγοντας εξ ίσου εσφαλμένη είναι και η διδασκαλία περί καταργήσεως της κόλασης.

   Ας προσέξουμε ότι η τελευταία αυτή διδασκαλία δεν είναι Αρχαιοελληνική, αφού οι Έλληνες δεν πίστευαν σε κόλαση. Άρα Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΔΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ τα οποία έχουν παρεξηγήσει και παραποιήσει την διδασκαλία της.

   Επομένως καταλαβαίνουμε ότι δεν μεροληπτεί έναντι καμίας φυλής και παραδόσεως. Μένει όμως άγρυπνη και οποιαδήποτε πλαστογράφηση και διαστροφή του πιστεύω της την καταγγέλλει χωρίς να έχει πρόβλημα, από ποιόν χώρο προέρχεται η πλαστογράφηση αυτή…………….5 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρις…Τά των Ελλήνων δυσσεβή δόγματα.. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το νόημα της φράσεως αυτής. Δηλώνει ότι η Εκκλησία με την Άγια αντίληψη που έχει για τον Θεό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με χαμηλές περί θείου δοξασίες με τις οποίες είναι γεμάτες οι πολυθεϊστικές μυθολογίες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι η Εκκλησία η πρώτη οπού εκφράζει τέτοιες θέσεις. Πολύ πριν απ’ την ίδρυσή της ο ΠΛΑΤΩΝ έλεγξε κάθε πάτρια ιδέα περί θεού και έδειξε το άτοπο αυτής. Μάλιστα φυγάδευσε κυριολεκτικά τον Όμηρο από την «Πολιτεία» του, διότι θεώρησε ότι οι ανήθικοι μύθοι για τους θεούς αποτελούν επιζήμια πρότυπα για τους νέους. Τόνισε εμφατικά ότι ο Όμηρος και ο Ησίοδος έπλασαν ψευδείς και ανάξιους μύθους για τους θεούς (Πολιτ. 368Α-383C). Αρνήθηκε ουσιαστικά την πατρώα ειδωλολατρική θρησκεία και προσηλώθηκε στην δική του ιδεατή θεότητα, το «Όντως Όν».

   Ο Πλάτωνας όμως δεν ήταν ο μόνος. Ο ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΣ τόλμησε να αρνηθεί την κρατούσα ειδωλολατρική θρησκεία της εποχής του και να διακηρύξει επίσημα: «Είς Θεός, εν τέ θεοίσι και ανθρώποισι μέγιστος ούτε δέμας θνητοιςι όμοιος ουδέ νόημα». Όμως «πάντα θεοίσ’ ανέθηκαν Όμηρος θ’ Ησίοδος τε… όσσα παρ’ ανθρώποισιν ονείδεα και ψόγος εστίν, κλέπτειν, μοιχεύειν τέ και αλλήλους απατεύειν» (Ξενοφ. Άπ.,11)! Τούς θεούς θεωρούσε εξ ολοκλήρου ΑΠΟΚΥΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΜΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ. Υποστήριζε μάλιστα πώς όσοι πιστεύουν ότι οι θεοί γεννήθηκαν, ασεβούν το ίδιοι με όσους λένε πώς οι θεοί πεθαίνουν!

   Τέλος ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υποστήριζε πώς ο Όμηρος και ο Ησίοδος, αποδίδοντας στους θεούς κακίες και ανηθικότητες είχαν ολέθρια επίδραση στα ήθη των ανθρώπων. Ακόμη στηλίτευσε τον ανόητο ανθρωπομορφισμό, τόνισε την απόλυτη διαφορά ανθρώπου και Θεού (Αποσπ. 88) και απειλούσε όσους έκαναν ανίερες τελετές (Βακχισμός, ιερά όργια, ιερή πορνεία κ.λπ.).
   Τα παραπάνω δείχνουν την ορθότητα της Εκκλησίας όταν μιλά για δυσσεβή δόγματα……………….6 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις την μωράν των έξωθεν (στο σημείο αυτό οι Νεοειδωλολάτρες προσθέτουν: «= Ελλήνων») φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμούσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρις…Εδώ πάλι δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος Έλληνας αλλά προστίθεται εκ των υστέρων! Ας είμαστε σοβαροί. Στο κάτω κάτω το κείμενο αναφέρεται στην μετεμψύχωση και σε όσους αρνούνται την ανάσταση. Αν τώρα αυτοί είναι Έλληνες, Ινδοί, Χριστιανοί, Πολυθεϊστές και δεν ξέρω ‘γώ τι άλλο, δεν έχει σημασία…………………………7 ΑΝΑΘΕΜΑ..Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρις….Εφόσον το ανάθεμα σημαίνει αποκοπή και αποβολή από το σώμα της Εκκλησίας, η επιβολή του σαν ποινή έχει νόημα μόνο εφ’ όσον εφαρμόζεται σε μέλη της Εκκλησίας. Δεν έχει νόημα να αναθεματιστεί κάποιος Μουσουλμάνος, Εβραίος ή Δωδεκαθεϊστής αφού δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, από τι θα αποκοπούνε από κάτι από το οποίο δεν ήταν ποτέ συνδεδεμένοι; Όχι φυσικά.

   Επομένως με τα παραπάνω δείξαμε ότι το ανάθεμα αναφέρεται σε όσους είναι ήδη Χριστιανοί και νοθεύουν την πίστη τους με δοξασίες ξένες προς την πίστη τους όπως ειδωλολατρικές ή οι αιρετικές. ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

   • Ανώνυμος says:

    Ρωμιοσυνη ολα τα αναθεματα ειναι κατα των ελληνων.Αυτο μπορει να το διακρίνει και ενα μικρο παιδακι.Ωστοσο η οοδε απο την οποια παρεθεσες http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/synodiko1.htm απευθύνεται σε ανθρωπους σαν και σενα με τα μυαλα στα καγκελα.Δεν χρειαζεται και πολυ για να καταλαβουμε το μισος της εκκλησιας κατα των αρχαιων ελληνων. [ Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος,Το γένος των Ελλήνων είναι άξιον περιφρονήσεως και ταλανισμού, όχι διότι του έλειψαν οι Ηράκλειτοι, οι Πυθαγόρες, οι Πλάτωνες και οι Αριστοτέλεις και οι τοιούτοι άλλοι μετεωρολέσχαι (= ανοητολογούντες ), αλλά διατί έλειψαν οι Αθανάσιοι, οι Βασίλειοι, οι Κύριλλοι.]- [ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.]-[Ο Θεόφιλος Αντιοχείας Οι Έλληνες ήσαν ) άθλιοι και δυσσεβέστατοι και ανόητοι… και φιλοσοφήσαντες ματαίως»]-[Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στο έργο του «Προτρεπτικός προς Έλληνας » έγραφε :Άνδρες ανάξιους του ονόματος του άνδρα, απατηλούς , που με της μουσικής το πρόσχημα διέφθειραν τη ζωή» (3,1). [Αναφέρεται στον Ορφέα, τον Πίνδαρο και τον Αρίωνα.]-[Γεώργιος Σχολάριος, ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης: Παραμονές της Άλωσης:«Τους γουν δυσσεβείς και αλάστορας (=καταραμένους) τούτους Ελληνιστάς … πυρί και σιδήρω και ύδατι και πάσι τρόποις εξαγάγετε της παρούσης ζωής… Ράβδιζε, είργε (=φυλάκιζε), είτα γλώσσαν αφαίρει, είτα χείρα απότεμνε· αν και ούτως μένη κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ.» (Σ. Λάμπρου, «Παλαιολόγεια-Πελοποννησιακά», τ. Β, σ. 247.)]-[Στα λειτουργικά βιβλία τα ψαλλόμενα και αναγιγνωσκόμενα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Ελλάδος κείμενα, στους ύμνους, στις ωδές, στις παρακλήσεις, στα τροπάρια ο Ελληνισμός χαρακτηρίζεται «μωρία», « αγνωσία», «πλάνη», « απιστία», «λυμαντική βλάβη», «πλάνου δυναστεία», « αρχεκάκου παγίς», «άκανθα αγνωσίας », «πολύθεος απάτη », «εσπέρα αθεΐας», «σκότος πλάνης», « ύλη δυσσεβείας», «πλάνη διαβόλου», «θάλασσα πλανών»· και οι άνθρωποι του Ελληνορρωμαϊκού κόσμου «αγέλαι εθνών » κ.λπ.:]-[ μέγας Χρυσόστομος Για τα ελληνικά ονόματα (ονοματοδοσία) μας προτρέπει: «Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγόνων να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαίων (της Π. Διαθήκης), των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Προς αυτούς ας είναι και τούτος ο ζήλος σας… Και μη μου τα έθη (έθιμα) τα ελληνικά… Γι’ αυτό σας παρακαλώ των δικαίων (αυτών της Π. Διαθήκης) τα ονόματα να δίνεται στα παιδιά σας» (Περί κενοδοξίας και πως δει τους γονείς ανατρέφειν τα τέκνα (690) 641. 65-] Τα παραμυθια σας Ρωμιοσυνη κρατηστε τα για εσωτερικη καταναλωση.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Βλέπω Έλληνες να μιλούν για Έλληνες και να ελέγχουν τις θρησκευτικές δοξασίες τους. Όπως και σήμερα υπάρχουν και Ελληνες να ελέγχουν άλλους Έλληνες καθολικούς, προτεστάντες, βουδιστές κ.α. Εσείς τι διαφορετικό κάνετε; Εσείς είστε πολύ χειρότεροι, βρίζετε και τα Θεία και δεν έχετε κανέναν σεβασμό για τα πιστεύω του άλλου. Εσείς δεν έχετε ελληνικό λόγο. Εσείς είστε πρακτοράκια (συνειδητά ή ασυνείδητα) των μασόνων τύπου Κεραμειδά, Ρασσιά, Καλογεράκη. Τους ξεσκέπασε ο Φουράκης. Αυτοί ως μασόνοι πως και κατηγορούν τους Εβραίους; Η Μασονία είναι εργαλείο στα χέρια των σιωνιστών Εβραίων. Και αυτοί είναι μέλη. Και σας πιπιλίζουν τα μυαλά με μα@@@@@ς. Έχετε πέσει στην παραμύθα τους και αναπαράγετε μόνο μίσος.

     • Ανώνυμος says:

      Οχι φιλε μου ηταν Χριστιανισμος vs Ελληνισμου. «Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών] Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ.

     • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

      Έλληνες το γένος vs Έλληνες το γένος. Για τους διωγμούς τα έχουμε ξαναπεί.

     • Ανώνυμος says:

      Ηταν χριστιανισμος vs ελληνισμου [Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.]
      [ Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.]

 37. Ανώνυμος says:

  Δυστυχώς, από τότε που εφευρέθηκε η «θρησκεία», αυτή παραμυθόγλωσση λαοφιλής απάτη, τα ιερατεία κυβερνούν το σκάφος της παγκόσμιας ιστορίας, σύμφωνα με τα εξουσιαστικά συμφέροντα τους και όχι τις οποιεσδήποτε αλήθειες της άδολης ευγενούς θεολογίας! Αυτός είναι ο λόγος, που παράγουν και συντηρούν τους πλέον γλυκόπιοτους θρησκευτικούς μύθους, που μετατρέπουν την ανθρώπινη νοημοσύνη σε σκουπιδότοπο και μεταβάλουν τους λαούς σε εκμεταλλεύσιμη αγέλη! Όσα θλιβερά συμβαίνουν γύρω μας σήμερα, είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της ερμηνευτικής αδράνειας αιώνων.

 38. Ανώνυμος says:

  Η θρησκευτική πίστη διαμορφώνεται, εξ αίτιας της κατήχησης και πλύσης εγκεφάλου που δεχόμαστε κατά την παιδική μας ηλικία, όταν η αίσθηση της λογικής δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Το όλο θέμα ριζώνει καλά στο υποσυνείδητο, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε και «απλώς» να πιστεύουμε. Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, αργά αλλά σταθερά, εντασσόμαστε σε όλους αυτούς, που εδώ και χιλιάδες χρονιά, σε όλες τις γωνίες του κόσμου, γίνονται αφελή θύματα στο αρχαιότερο παγκόσμιο εμπόριο ελπίδας, που ντυμένο με τα ρούχα της θρησκείας, εξαπατά τόσα εκατομμύρια ανθρώπων, να πιστεύουν σε θεούς που τους υπόσχονται το αδύνατον!
  Με δυνατή φωνή θέλω να γκρεμίσω αυτό που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να βρει μέσα μας η θρησκεία το γόνιμο έδαφος που χρειάζεται και να αναπτυχθεί: δηλαδή τον συνδυασμό αφέλειας και λίγης ή καθόλου ιστορικής γνώσης.
  Όλοι πρέπει να μάθουν, τι επιβλήθηκε κάποτε στους Έλληνες ούτως ώστε αυτοί να γίνουν υπάκουα και άβουλα πρόβατα του χριστιανικού ποιμνίου. Και με ποιον τρόπο υποχρεώθηκαν οι Έλληνες ως οι μοναδικοί άνθρωποι, να ξεχάσουν το μεγαλύτερο πολιτισμό που έχει ποτέ υπάρξει στο πλανήτη. Το δικό τους τον Ελληνικό Πολιτισμό !

  • ΠΔ. says:

   Αφου μας γινεται πλυση εγκεφαλου απο μικρα και ριζωνει στο υποσυνειδητο,εσυ και καποιοι αλλοι,πως και ξεφυγατε;

   • Ανώνυμος says:

    Παρε παραδειγμα τον chaoskampf οταν τον δαγκωσε ο Μεγαλοσαυρος απο νεοεποχιτης εγινε ορθοδοξος πελασγορωμιος.Αν σε δαγκασω ΠΔλτακο θα ξυπνησεις και θα βρεθεις εξω απο το ματριξ του Γιαχβε.Αν λοιπον σου αρεσει το ονειρο κρατα τις αποστασεις.

 39. Ανώνυμος says:

  Ευριπίδης
  Ευτυχής είναι αυτός που γνωρίζει την ιστορία.
  Αυτή η επιτυχία της πνευματικής δολοφονίας του ελληνικού πολιτισμού, ανοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα διάδοση του Χριστιανισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη.Η εξάπλωση του Χριστιανισμού είχε διαφορες επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους. Αλλά δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τις συνέπειες που η εξάπλωση του Χριστιανισμού είχε για τους Έλληνες. Και αυτό επειδή Για τους Ευρωπαίους εκτός από τους Έλληνες, ο εκχριστιανισμός τους έλαβε χωρα πριν αυτοί γίνουν πολιτισμένοι άνθρωποι! Για τους Έλληνες όμως ήταν διαφορετικά: αυτοί ήταν ήδη πολιτισμένοι και γι αυτό έπρεπε να τους υποχρεώσουν με το ζόρι να γίνουν Χριστιανοί! Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν σε ένα υψηλό στάδιο ανάπτυξης που όμοιο του δεν υπήρχε πουθενά στην Ευρώπη, γι αυτό οι καρποί του και τα έργα του έπρεπε να εξαφανιστούν. Ο Ελληνισμός έπρεπε να πεθάνει. Γι αυτό λοιπόν πανεπιστήμια και φιλοσοφικές σχολές έκλεισαν, βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν, Ασκληπιεία έπαψαν να λειτουργούν, ναοί γκρεμίστηκαν, σταδια (Ολυμπία…) ισοπεδώθηκαν, επιστήμες και καλές τέχνες όπως π.χ. το θέατρο, κυνηγήθηκαν ως έργα του Σατανά. Και περάν αυτών, απαγορεύτηκε να ονομάζεται κανείς Έλληνας. Η τιμωρία ήταν θάνατος! Οι Χριστιανοί δήμιοι εκτέλεσαν καλά το καθήκον τους!

 40. Ανώνυμος says:

  Στην υπόλοιπη Ευρώπη, 1.000 χρονια μετά την ισοπέδωση της Ελλάδος δηλαδή στην περίοδο της αναγέννησης και μετά από αυτή, οι Ευρωπαίοι ένοιωσαν ένα μικρό δείγμα θρησκευτικής καταδίωξης και παραλογισμού! Όταν ο Παπας και η καθολική εκκλησία κατάλαβαν ότι το παλιό θηρίο, ο Ελληνισμός σηκωνόταν από τον τάφο του και απειλούσε να αφυπνίσει και την υπόλοιπη Ευρώπη, πανικοβλήθηκαν.Η απάντηση τους λοιπόν ήταν η «Ιερά Εξέταση», που καταδίκαζε όλη τη γνώση και τους επιστήμονες. Αλλά, παρά την αντίσταση της εκκλησίας κατά την περίοδο της αναγέννησης ο Ελληνισμός επανήλθε στο κέντρο και η Ευρώπη κατάφερε να έλθει σε επαφή με τις αρχαίες ελληνικές αξίες, τη γνώση και τον πολιτισμό. Η Ελλάδα όμως δεν ήταν το ίδιο τυχερή. Σ’ αυτήν επιφυλασσόταν μια νέα καταδίκη:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε ένα καινούργιο μεσαίωνα, που ήταν ακόμα χειρότερος από το προηγούμενο, τον Οθωμανικό. 400 χρονιά Τουρκικής κατοχής είχαν αρχίσει!Μονό όταν αποκτήσουμε ιστορική γνώση, μπορούμε να ξεφορτωθούμε την τυφλή και χωρίς κριτική πίστη. Μονό τότε γινόμαστε σε θέση να «δούμε» όλο το παιχνίδι που παίχτηκε και παίζεται κατά της ανθρωπότητας.

 41. Ανώνυμος says:

  ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
  Δεν υπάρχει θεός σε οποιαδήποτε θρησκεία, που να μην τον κατασκεύασε άνθρωπος. Όλους τους θεούς όλων των θρησκειών, οι άνθρωποι τους έχουν φτιάξει, για να ελέγχουν τους άλλους ανθρώπους για να ασκούν εξουσία και έλεγχο στις μεγάλες μάζες.»Μισώ όλους τους θεούς… «Αισχύλος….. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΕΟΙ
  Το τι είδους θεός έχει κατασκευασθεί σε μια κοινωνία, καθώς και η θέση και ο ρόλος που παίζει σ’ αυτή, αντικατοπτρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το επίπεδο αυτής της κοινωνίας.
  Η εξέλιξη που έλαβε χώρο στην Ελλάδα επί πολλές χιλιετίες, δεν επηρέασε μονό τους Έλληνες, αλλά και τους θεούς τους. Οι θεοί για τους Έλληνες, εκτός του ότι ήταν αθάνατοι, κατά τα αλλά ήταν ακριβώς ίδιοι με αυτούς, δηλαδή είχαν τα ίδια προτερήματα και ελαττώματα με τους ανθρώπους. Είχαν δηλαδή εξανθρωπιστεί.Αντί για έναν παντοδύναμο και αλάθητο θεό, όπως αυτόν που γνωρίζουμε στις μέρες μας στις διαφορές θρησκείες με τις απαιτήσεις του και τις εντολές του, οι Έλληνες είχαν θεούς που αντιπροσώπευαν τον ερωτά, τη μουσική, το φως, την ομορφιά, τη θάλασσα, τον αέρα, τη χαρά, τον πόλεμο κλπ. Μέχρι και ισότητα των δυο φυλών υπήρχε στους θεούς τους. Από τους 12 κυρίους θεούς, 6 ήταν άνδρες (Δίας, Ποσειδώνας, Απόλλων, Ήφαιστος, Ερμής, Άρης,) και 6 ήταν γυναίκες (Ήρα, Αθήνα, Αφροδίτη, Δήμητρα, Άρτεμις, Εστία).

 42. Ανώνυμος says:

  Ισότητα δεν υπήρχε μονο ανάμεσα στους θεούς, αλλά και στους αντιπροσώπους τους: Ιερέας και ιέρεια στην αρχαία Ελλάδα!Η μονή δέσμευση που υπήρχε ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους ήταν «να μην υπάρχει καμία δέσμευση»! Η ελληνική αντίληψη των θεών ήταν η συνεχεια του δικού τους περιβάλλοντος ελευθερίας σκέψεως.
  Σ’ αυτό ακριβώς το ελεύθερο περιβάλλον έγινε δυνατόν και να γεννηθεί και να αναπτυχθεί η φιλοσοφία.Οι Έλληνες, μέσω της φιλοσοφίας τους, κατάλαβαν τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αλήθεια. Πραγματικότητα ήταν το Όλο, είτε το καταλάβαιναν είτε όχι. Αλήθεια ήταν το μέρος του όλου που αυτοί καταλάβαιναν. Το ποσο σωστά όμως το καταλάβαιναν ήταν άμεσα εξαρτημένο από το επίπεδο εξέλιξης και γνώσης που είχαν αναπτύξει ως άνθρωποι.«Η αλήθεια δεν είναι στατική, απόλυτη και τελική, αλλά δυναμική και σχετική, που σημαίνει ότι συνεχώς αλλάζει με τον ίδιο ρυθμό που αλλάζουμε κι εμείς. Όσο πιο πολύ εξελισόμεθα ως άνθρωποι τόσο πιο διαφορετικές γίνονται οι Αλήθειες μας ».
  Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν την αλήθεια, αλλά μονο να την πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Ο Ηράκλειτος είπε χαρακτηριστικά: «Τα πάντα ρει» = Όλα κινούνται. Όλα αλλάζουν διαρκώς. Το ίδιο και η αντίληψη μας περί αλήθειας.«Τα πάντα ρει». Ηράκλειτος .Γι αυτό λοιπόν, επειδή η αλήθεια είναι σχετική και πάντα αλλάζει μαζί με τους ανθρώπους και το επίπεδο εξέλιξης τους, οι Έλληνες δεν δημιούργησαν ποτέ κανένα είδος δόγματος και θρησκευτικού φανατισμού. Μέχρι και μνημείο για τον άγνωστο θεό υπήρχε στην Αθήνα, ούτως ώστε οι ξένοι επισκέπτες να μπορούν να πάνε εκεί και να προσευχηθούν στο δικό τους θεό. Και ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες να καταδιώξουν άλλους εξ αίτιας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
  Ποτέ στην Ελλάδα δεν διεξήχθη πόλεμος που να έχει θρησκευτικά αίτια. Μέχρι που ήλθε ο Χριστιανισμός.

  • ΠΔ. says:

   Τοση γνωση για τον Θεο ειχαν δυστυχως οι αρχαιοι Ελληνες,που λατρευαν τα παντα.Θεους,δαιμονες,βασιλεις,εραστες,τη φυση,δεν αφηναν τιποτα,Βλεπεις λογικη σ’αυτο;Δυστυχως τυφλωθηκαν και εβλεπαν μονο την κτιση,οσοι δε προχωρουσαν λιγο πιο περα,δεν ειχαν και το καλυτερο τελος.

   • Ανώνυμος says:

    Συμφωνω στο οτι εσεις οι χριστιανοι κανατε ενα βημα παραπερα. Πηρατε ολους τους Μυθους τους ριξατε μεσα στην μητρα του αρχετυπου του αποκρυφισμου τους ανακατωσατε καλα και ειδατε το φως το αληθινο. https://www.youtube.com/watch?v=Q1XwEvT-jl0

  • Ανώνυμος says:

   Εχω μεγαλο ρεπερτοριο μην φοβασαι, απο εγκυκλοπαιδειες ,παπαδες ,βιβλικη αρχαιολογια ολα ανακατεμενα χαρμανι και τα μυαλα μου στα καγκελα.Σε λιγο εκτος απο τον Ασχετο της παρεας θα χρειαστω και εγω ψυχιατρο.

    • Ανώνυμος says:

     Θα μου κανω αυτοδιαγνωση και θα αυτοφαρμακωθω συμφωνα με την μεθοδο θεραπειας του Φρουντ [τον Γιουνγκ τον απατεωνα δεν τον θελω ] υποβαλοντας την ψυχη μου σε αρχεγονες τεχνικες υπνωσης καταπολεμωντας τα συμπτωματα της νευρωσης, της οποιας αιτια ειναι η αρνητικη ενεργεια που εκπεμπει ο ΠΔ μεσω του διαυλου συνδεσης μεταξυ εμου και του ιδιου.Εχοντας αυτα υπόψη θα προσπαθησω να διοχετευσω την αρνητικη του ενεργεια στο υποσυνείδητο μου μπλοκαρωντας καθε διοδο προς το συνειδητο μηπως και απαλλαγω επιτελους απο αυτον τον εφιαλτη. Παιδες αφησα μια πορτα ανοιχτη για να μου την πειτε. Για να δω στροφαρει το μυαλο σας ?

     • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

      Γιατρέ, η μόνη δίοδος που καταλαβαίνω είναι η δίοδος zener. Τα άλλα είναι κινέζικα. Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, έχω τελειώσει και καθηγητική σχολή. Εκεί κάναμε τα πάντα περί ψυχολογίας. Το τι γέλοιο έπεφτε με μένα και τους δασκάλους δεν φαντάζεσαι. Η κόντρα που τους έκανα πήγαινε σύννεφο. Στο τέλος με πέρναγαν. Στις εξετάσεις τα μαθήματα τα πέρασα με ανοιχτό βιβλίο (αντιγραφή – σκονάκι). Δεν την γούσταρα την ψυχολογία με τίποτα. Αδελφέ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο να αποδεχθεί τον Χριστό. Μην τον πιέζεις με λογικίστικα και λογικοφανή συμπεράσματα. Εμείς οι φίλοι σου θα σε βοηθήσουμε.

 43. Ανώνυμος says:

  Ο ΧΡΙΣΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  Καμία απολύτως ανάγκη δεν είχαν οι Έλληνες από το Χριστιανισμό για να γίνουν άνθρωποι και για να αποκτήσουν ηθική! Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες, πολύ πριν από οποιονδήποτε άλλον λαό, είχαν να επιδείξουν έναν πολιτισμό, που όχι μονο ήταν μοναδικός με τέτοιο επίπεδο, αλλά ήταν και ο μονος που είχε βάλει τον άνθρωπο στο κέντρο. Οι ρίζες του ελληνικού πολιτισμού χάνονται πίσω στις χιλιετίες.
  Οι Έλληνες είχαν αρχές, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, αυτογνωσία, φιλοσοφία. Ήταν άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως. Άνθρωπος είναι ο άνω θρώσκων. Θρώσκω σημαίνει πετάγομαι προς τα πάνω, ανεβαίνω, γι αυτό λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που ολοένα ανεβαίνει, εξελίσσεται, χρησιμοποιώντας την σκέψη του, την περιέργεια του και τη λογική του. Αυτός ήταν ο Έλληνας. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος, που απορούσε για τα πάντα και δεν δεχόταν δόγματα του τύπου «πίστευε και μη ερευνα», όπως ο Χριστιανισμός δια πυρός και σίδηρου ήθελε να επιβάλει. Ο Έλληνας ήταν εμπόδιο, έπρεπε να φύγει από τη μέση, ήταν ο ήλιος που έπρεπε να σβήσει για να μπορέσει να κυριαρχήσει ο σκοταδισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός.Βεβαια μπορεί να αναρωτηθεί κανείς υπήρχε κάτι το κακό στις 10 εντολές του Χριστιανισμού το οποίο ερχόταν σε σύγκρουση με τον ελληνικό πολιτισμό; Η απάντηση σε αυτό είναι, ότι στην Ελλάδα, τέτοιου είδους εντολές ήταν τελείως εκτός εποχής και άχρηστες.
  Καταρχήν, όλη αυτή η παράδοση περί εντολών είναι καθαρά ελληνική. Ο Μίνωας ανέβαινε στο ορός Ίδη της Κρήτης κάθε τόσο, συνομιλούσε με το Δια και επέστρεφε κρατώντας εντολές ραμμένες πάνω σε πέτρινες πλάκες που τις έδινε στους ανθρώπους Αυτή λοιπόν η παράδοση εκλάπη και κατεγράφη και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο: πήρανε τη δικη μας μυθολογία,την παραλλάξανε και μας τη ξανασερβίρανε ως ιστορία. Και εμείς τους πιστεύουμε!Εκτός αυτού, αν οι Έλληνες θέλανε εντολές μπορούσαν να πάνε στο μαντείο των Δελφών. Εκεί υπήρχαν γραμμένες 147 εντολές(ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)… Και αυτό ήταν και συμβολικό. Γιατί 1+4+7=12. Οι 12 Θεοί…
  Ας σταθούμε λίγο στις 10 εντολές του Χριστιανισμού. Τι μηνύματα έδιναν;
  Ου κλέψεις, ου φονεύσεις ου μοιχεύσεις ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ.Και ερωτώ: Πριν αυτές οι εντολές του Μωυσή, (δηλαδή των Εβραίων), φτάσουν στους Έλληνες μέσω της θρησκείας του Χριστιανισμού, τι ήταν οι Έλληνες; Ήταν κλεφτές δολοφόνοι, μοιχοί, ψευδομάρτυρες κλπ. Και περιμένανε τους σωτήρες τους, τον Μωυσή και τους αντιπροσώπους του, να τους δωρίσουν τις εντολές τους και να τους βάλουν στον σωστό δρόμο; Σε τι χρησίμευαν τέτοιου είδους εντολές σε μια κοινωνία που ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό βασισμένη σε κανόνες ηθικής νομοθεσίας και δίκαιου;

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

   Τὸ μεγαλύτερο καὶ τελειότερο κατόρθωμα, ποὺ μπορεῖ νὰ πῇ ἢ νὰ συλλογισθῇ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τὸ νὰ πλησίαση κάπως στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ αὐτόν.

   Λοιπόν, ἐὰν ἐσύ, ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀναγνώστη, ἐπιθυμεῖς νὰ φθάσης σὲ αὐτὴν τὴν κορυφή, πρῶτα πρέπει νὰ γνωρίσῃς, ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ χριστιανικὴ τελειότητα (1). Γιατὶ, εἶναι πολλοί, ποὺ λένε, πὼς αὐτὴ ἡ ζωὴ καὶ ἡ τελειότητα βρίσκεται στὶς νηστεῖες, στὶς ἀγρυπνίες, στὶς γονυκλισίες, στὶς χαμαικοιτίες καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες σκληραγωγίες τοῦ σώματος. Ἄλλοι πάλι λένε πὼς βρίσκεται στὶς πολλὲς προσευχὲς καὶ στὶς μεγάλες ἀκολουθίες. Καὶ ἄλλοι πολλοὶ νομίζουν, ὅτι ἡ τελειότητα βρίσκεται ὁλόκληρη στὴ νοερὰ προσευχή (2), στὴ μοναξιὰ καὶ στὴν ἀναχώρησι, στὴ σιωπὴ καὶ στὴν ἐκπαίδευσι μὲ τὸν κανόνα· δηλαδή, τὸ νὰ βαδίζουν μὲ τὸν κανόνα καὶ τὸ μέτρο, καὶ οὔτε νὰ φτάνουν σὲ ὑπερβολές, οὔτε σὲ ἐλλείψεις. Οἱ ἀρετὲς ὅμως αὐτές, μόνες τους, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε ὡς χριστιανικὴ τελειότητα, ἀλλὰ εἶναι ἄλλοτε μέσα καὶ ὄργανα, γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ κάποιος τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄλλοτε πάλι εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Καὶ ὅτι μὲν εἶναι πολὺ δυνατὰ ὄργανα, γιὰ τὴν ἀπόλαυσι τῆς χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, γιατὶ βλέπουμε πολλοὺς ἐνάρετους ποὺ τὰ μεταχειρίζονται ὅπως πρέπει, μὲ αὐτὸ τὸν σκοπόν, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν δηλαδὴ ἰσχὺ καὶ δύναμι κατὰ τῆς κακίας καὶ τῆς χαλαρότητας, γιὰ νὰ δυναμώνουν ἐναντίον τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πλάνης τῶν τριῶν κοινῶν ἐχθρῶν, δηλαδὴ τῆς σάρκας, τοῦ κόσμου καὶ τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ παίρνουν ἀπὸ ἐκεῖνες τὴν πνευματικὴ βοήθεια, ποὺ εἶναι ἀναγκαῖες σὲ ὅλους τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα στοὺς ἀρχαρίους, καὶ ἁπλά, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ πάρουν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· δηλαδή, «Πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας· Πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος· Πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως· Πνεῦμα φόβου Θεοῦ», καθὼς τὰ ἀπαριθμεῖ ὁ Ἡσαΐας (11,2).

   Ὅτι αὐτὲς οἱ πράξεις εἶναι καὶ καρπὸς τοῦ Πνεύματος καὶ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν «ἀγάπη, χαρά, πίστι, ἐγκράτεια» (Γάλ. 5,22), ὅπως εἶπε ὁ Παῦλος, καὶ αὐτὸ εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία. Γιατὶ οἱ πνευματικοὶ ἄνδρες παιδεύουν τὸ σῶμα μὲ αὐτὲς τὶς σκληραγωγίες, γιατὶ λύπησε τὸν Ποιητή του (3) καὶ γιὰ νὰ τὸ κρατᾶνε πάντα ταπεινωμένο καὶ ὑποτεταγμένο στὸ νὰ ἐργάζεται τὰ τοῦ Θεοῦ. Σιωποῦν καὶ μονάζουν, γιὰ νὰ ἀποφεύγουν καὶ τὴν παραμικρὴ λύπη πρὸς τὸν Θεό. Προσεύχονται καὶ προσέχουν στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ στὰ ἔργα τῆς εὐσέβειας, γιὰ νὰ ἔχουν τὸ πολίτευμά τους στοὺς οὐρανούς· μελετᾶνε τὴ ζωὴ καὶ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου μας, ὄχι γιὰ τίποτα ἄλλο, παρὰ νὰ γνωρίσουν περισσότερο τὴν δική τους κακία, καὶ τὴν ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὸ νὰ ἀπαρνοῦνται τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τὸ σταυρὸ στοὺς ὤμους, γιὰ νὰ θερμαίνωνται περισσότερο στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ μῖσος τοῦ ἑαυτοῦ των.

   Οἱ ἀρετὲς ὅμως ποὺ ἀναφέρθηκαν, μποροῦν νὰ προξενήσουν σὲ ἐκείνους, ποὺ θέτουν ὅλο τους τὸ βάρος σὲ αὐτές, περισσοτέρη βλάβη ἀπὸ τὶς φανερὲς ἁμαρτίες· ὄχι ἐξαιτίας αὐτῶν (γιατί, αὐτὲς εἶναι ὅλες ἁγιώτατες), ἀλλ᾿ ἐξ αἰτίας ἐκείνων ποὺ τὶς μεταχειρίζονται, ἐπειδή, αὐτοὶ προσέχοντας σ᾿ αὐτὲς μόνο, ἀφήνουν τὴν καρδιά τους νὰ τρέχῃ στὰ δικά τους θελήματα καὶ τὰ θελήματα τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος βλέποντάς τους πὼς πηγαίνουν ἀπὸ τὸν εὐθὺ δρόμο, τοὺς ἀφήνει ὄχι μόνον νὰ ἀγωνίζωνται μὲ χαρὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς σωματικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ ἀκόμη νὰ ἐπεκτείνωνται, μὲ τὸν μάταιο λογισμό τους, καὶ ὡς στὰ μεγαλεῖα του Παραδείσου. Ὅθεν καὶ νομίζουν οἱ τοιοῦτοι πὼς ὑψώθησαν μέχρι τὰ τάγματα τῶν Ἀγγέλων καὶ πὼς αἰσθάνονται τὸν Θεὸ μέσα τους· καὶ κάποτε, βυθισμένοι μέσα σὲ κάποιες σκέψεις καὶ λογισμοὺς περιέργους καὶ ὑψηλούς, νομίζουν πὼς ἄφησαν σχεδὸν τὸν κόσμο αὐτὸν καὶ ἁρπάγησαν μέχρι τὸν τρίτο οὐρανό.

   Ἀλλά, σὲ πόσα σφάλματα εἶναι μπλεγμένοι αὐτοὶ καὶ πόσο εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ τελειότητα, μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβη ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἤθη τους. Γιατὶ, αὐτοὶ θέλουν νὰ προτιμοῦνται ἀπὸ τοὺς ἄλλους σὲ κάθε τί ποὺ ὑπάρχει· εἶναι ἰδιόρρυθμοι καὶ ἰσχυρογνώμονες στὸ θέλημά τους, εἶναι τυφλοὶ σε ὅλα τὰ δικά τους, μὲ ἐπιμέλεια ὅμως ἐξετάζουν τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις τῶν ἄλλων, ἂν τοὺς ἀγγίξη κάποιος λίγο στὴ μάταιη ὑπόληψι τῆς τιμῆς τους, ποὺ αὐτοὶ νομίζουν πὼς ἔχουν καὶ ποὺ (σὲ ὑπόληψι) θέλουν νὰ τοὺς ἔχουν καὶ οἱ ἄλλοι· ἢ ἐὰν τοὺς ἐμπόδιση κάποιος ἀπὸ κεῖνες τὶς εὐλάβειες καὶ τὶς ἀρετές, μὲ τὶς ὁποῖες καταπιάνονται (ὁ Θεὸς νὰ φυλάει!) ἀμέσως συγχύζονται, ἀμέσως ἀνάβουν ὅλοι ἀπὸ θυμὸ καὶ γίνονται ἔξαλλοι.

   Καί, ἂν ὁ Θεὸς θέλοντας νὰ τοὺς φέρῃ σὲ ἀκριβὴ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ στὸν ἀληθινὸ δρόμο τῆς τελειότητας, τοὺς στείλη θλίψεις καὶ ἀρρώστειες ἢ παραχωρήσῃ νὰ τοὺς ἔρθουν διωγμοὶ (οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ δοκιμαστήριο ποὺ δοκιμάζει τοὺς γνήσιους καὶ ἀληθινοὺς δούλους του), τότε φανερώνουν τὰ κρυφὰ τῆς καρδιᾶς τους, πὼς εἶναι διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Γιατὶ, σὲ κάθε λυπηρὸ γεγονὸς ποὺ συμβαίνει, δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένουν ἀναπαυμένοι στὶς δίκαιες, ἂν καὶ κρυφὲς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, οὔτε θέλουν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ ταπεινωθέντα καὶ παθόντα Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ ταπεινωθοῦν κάτω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα, ἔχοντας γιὰ ἀγαπητοὺς φίλους τους τοὺς διῶκτες, σὰν ὄργανα τῆς θείας ἀγαθότητας καὶ συνεργοὺς τῆς σωτηρίας τους.

   Ὁπότε εἶναι φανερὸ πὼς βρίσκονται σὲ μεγάλο κίνδυνο. Γιατὶ, ἔχοντας τὸ ἐσωτερικὸ μάτι, δηλαδὴ τὸν νοῦ τους, σκοτεινό, βλέπουν μὲ ἐκεῖνο τὸν ἑαυτόν τους· καὶ σκεπτόμενοι νὰ πετύχουν τὶς ἐξωτερικὲς πράξεις ποὺ κάνουν, πὼς εἶναι καλές, νομίζουν πὼς ἔφτασαν στὴν τελειότητα· καὶ κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑπερηφανευόμενοι, κατακρίνουν τοὺς ἄλλους. Γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀλλάξη ἄλλος κάποιους ἀπὸ αὐτούς, πάρα μόνο μία ξεχωριστὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ εὐκολώτερα μετατρέπεται στὸ καλὸ ὁ φανερὸς ἁμαρτωλός, παρὰ ὁ ἀπόκρυφος καὶ σκεπασμένος μὲ τὸ κάλυμμα τῶν φαινομενικῶν ἀρετῶν.

   Τώρα λοιπὸν ποὺ γνώρισες πολὺ καλὰ ὅτι ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ τελειότητα δὲν στέκεται σὲ αὐτὲς τὶς ἀρετές, ποὺ εἴπαμε, γνώριζε ὅτι δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄλλα παρὰ ἀπὸ (4) τὴν γνῶσι τῆς ἀγαθότητας καὶ τῆς μεγαλειότητας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικῆς μας μηδεναμηνότητας καὶ κλίσεως σὲ κάθε κακὸ στὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ μῖσος τοῦ ἑαυτοῦ μας· στὴν ὑποταγή, ὄχι μόνο του Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κτισμάτων, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὴν ἀποστροφὴ κάθε δικοῦ μας θελήματος, τέλειας ὑπακοῆς στὸ Θεῖο θέλημα· καὶ ἀκόμη, νὰ τὰ θέλουμε ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ τὰ κάνουμε ξεκάθαρα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ (5) καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρέσουμε σὲ αὐτόν, καὶ γιατὶ ἔτσι θέλει καὶ αὐτὸς καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὸν ἀγαπᾶμε καὶ νὰ τὸν ὑπηρετοῦμε.

   Αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος τῆς ἀγάπης, αὐτὸς ποὺ ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ στὶς καρδίες τῶν πιστῶν δούλων του. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἑαυτοῦ μας, τὴν ὁποία ζητεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶναι ὁ γλυκὸς ζυγὸς τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸ φορτίο του τὸ ἐλαφρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία μᾶς προσκαλεῖ ὁ λυτρωτής μας καὶ Διδάσκαλος μὲ τὸ δικό του παράδειγμα καὶ μὲ τὴ φωνή του (6).

   Λοιπόν, ἐσὺ ἀδελφέ, ποὺ ἐπιθυμεῖς νὰ φθάσης στὸ ὕψος αὐτῆς τῆς τελειότητας, ἐπειδὴ καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνῃς μία ἀκατάπαυστη πάλη μὲ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ νικήσῃς γενναῖα καὶ νὰ ἐξουδετερώσῃς ὅλα τὰ θελήματα μεγάλα καὶ μικρά, ἀναγκαστικά, πρέπει νὰ ἑτοιμασθῇς μὲ κάθε προθυμία τῆς ψυχῆς σου σὲ αὐτὸ τὸν πόλεμο (γιατί, τὸ στεφάνι δὲν δίνεται σὲ ἄλλο, παρὰ μόνο στὸν γενναῖο πολεμιστή)· ὁ ὁποῖος πόλεμος, καθὼς εἶναι δυσκολώτερος ἀπὸ κάθε ἄλλο πόλεμο (γιατὶ πολεμώντας ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας, πολεμούμαστε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό μας), ἔτσι καὶ ἡ νίκη ποὺ πετυχαίνουε σὲ αὐτόν, θὰ εἶναι ἐνδοξότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη, καὶ περισσότερο εὐπρόσδεκτη στὸν Θεό. Γιατὶ ἂν θελήσῃς νὰ θανατώσῃς τὰ ἄτακτα πάθη σου, καὶ τὶς ἐπιθυμίες καὶ θελήματά σου, θὰ ἀρέσῃς στὸν Θεὸ περισσότερο, καὶ θὰ τὸν ὑπηρετῆς καλύτερα, παρὰ νὰ μαστιγώνεσαι μέχρι νὰ βγάλης αἷμα, καὶ νὰ νηστεύῃς περισσότερο ἀπὸ τοὺς παλιοὺς ἐρημῖτες, καὶ παρὰ νὰ ἐπέστρεφες στὸ καλὸ χιλιάδες ψυχές, ὄντας ἐσὺ κυριευμένος ἀπὸ τὰ πάθη (7).

   Γιατὶ, ἂν κι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ περισσότερο τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ψυχῶν, ἀπὸ τὴ νέκρωσι ἑνὸς μικροῦ θελήματος, ὅμως ἐσύ, ἀγαπητέ, δὲν πρέπει νὰ θέλῃς, οὔτε νὰ κάνῃς τίποτα ἄλλο βασικώτερο, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς ζητᾷ, καὶ θέλει πλέον ἀποκλειστικὰ ἀπὸ σένα· γιατὶ αὐτός, βεβαιότατα, καλύτερα εὐχαριστεῖται στὸ νὰ ἀγωνίζεσαι γιὰ νὰ ἀπονεκρώσῃς ἐσὺ τὰ δικά σου πάθη, παρὰ στὸ νὰ κάνῃς ὁποιοδήποτε ἄλλο πρᾶγμα, καὶ ἂς εἶναι μεγάλο καὶ σπουδαῖο, παραβλέποντας τὰ πάθη σου.

   Τώρα λοιπόν, ποὺ ἔμαθες ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ χριστιανικὴ τελειότητα καὶ ὅτι γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃς πρέπει νὰ ἔχῃς ἕνα παντοτινὸ καὶ σκληρότατο πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου, εἶναι ἀνάγκη νὰ προμηθευτῇς τέσσερα πράγματα, σὰν ὁπλισμὸ πολὺ ἀσφαλῆ καὶ ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ γίνῃς νικητὴς σὲ αὐτὸν τὸν ἀόρατο πόλεμο καὶ νὰ λάβης τὸ στεφάνι. Καὶ αὐτὰ εἶναι: α) τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι ποτὲ τὸν ἑαυτόν σου, β) τὸ νὰ ἔχῃς πάντα ὅλο σου τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα στὸ Θεὸ γ) τὸ νὰ ἀγωνίζεσαι πάντα· καὶ δ) τὸ νὰ προσεύχεσαι. Γιὰ αὐτὰ θέλω νὰ σοῦ μιλήσω ξεχωριστά, σὺν Θεῷ, σύντομα.

   1. Ἡ τελειότητα τῶν χριστιανῶν ἀπαιτεῖται σὰν ἐντολὴ καὶ παραδίδεται στὴν Καινὴ Διαθήκη γιατὶ λέγει ὁ Κύριος· «νὰ εἶσθε τέλειοι, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ Πατέρας σας» (Ματθ. 5,48). Καὶ ὁ Παῦλος λέει «τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε» (Α´ Κορινθ. 14,20)· καὶ πάλι «νὰ εἶσθε τέλειοι καὶ νὰ ἐκπληρώνετε σὲ ὅλα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Κολοσ. 4,12). Καὶ πάλι· «Στὴν τελειότητα ἂς ὁδηγούμαστε» (Ἐβρ. 6,1). Προανεκηρύχθηκε αὐτὴ σὰν ἐντολὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιατὶ λέει στοὺς Ἰουδαίους ὁ Θεὸς στὸ Δευτερονόμιο: «Νὰ εἶσαι τέλειος ἀπέναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου» (18,18). Καὶ ὁ Δαβὶδ διατάζει τὰ ἴδια στὸν υἱό του τὸν Σολομῶντα. «Καὶ τώρα παιδί μου Σολομῶντα, νὰ γνωρίσῃς τὸν Θεὸ τῶν πατέρων σου καὶ νὰ τὸν ὑπηρετήσῃς μὲ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ προθυμία ψυχῆς» (Α´ Παραλ. 28,9). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀσκοῦν καὶ νὰ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ τὴν τελειότητα, δηλαδὴ ζητάει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός, νὰ γίνουμε τέλειοι σὲ ὅλες τὶς ἀρετές.

   2. Γιὰ αὐτὴ βλέπε στὸ μς᾿ κεφάλαιο.

   3. Σημείωσε, ὅτι, κατὰ τοὺς θεολόγους, βλάβη τοῦ Θεοῦ λέγεται, κάθε ἁμαρτία ἁπλά, γιατὶ βλάπτει, πληγώνει καὶ ἐναντιώνεται στὸ Θεόν. Καὶ κατὰ τὸ ὅτι αὐτὴ μὲν δὲν ὑπάρχει σὰν ζωντανὸς ὀργανισμός, βλάπτει καὶ ἐναντιώνεται στὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ, καὶ καθότι εἶναι κακό, βλάπτει τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, καθότι εἶναι ἀσθένεια καὶ ἀδυναμία, βλάπτει τὴν δύναμί του, καθότι ἀγνωσία, βλάπτει τὴν σοφία του. Καὶ ἁπλά, καθότι αὐτὴ εἶναι καὶ λέγεται ἀτελειότητα καὶ παράλειψη, βλάπτει καὶ ἐναντιώνεται στὶς ἄπειρες τελειότητες τοῦ Θεοῦ καὶ καθότι παράβαση καὶ ἀνομία βλάπτει καὶ πληγώνει τοὺς νόμους καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ καθώς, κάθε λόγος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζεται βλασφημία, γιατὶ βλάπτει τὴν φήμη καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ κάθε ἁμαρτία βλάβη λέγεται τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο γιατὶ ἀπὸ μόνη της ἐναντιώνεται σὰν μεγαλύτερο κακὸ στὸ μεγαλύτερο κακό, ἀλλὰ γιατὶ καὶ σὰν γίνεται στὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ, κάνει νὰ βλασφημῆται ὁ Κτίστης αὐτῶν, πὼς εἶναι καὶ αὐτὸς τέτοιος κακός, καὶ στὴ συνέχεια ὅτι ἔκτισε καὶ τέτοια κακά· καθὼς καὶ ἡ ἀρετὴ τῶν κτισμάτων, κάνει νὰ δοξάζεται καὶ ὁ Κτίστης τους.

   4. Βλέπε ἀγαπητέ, πόσο ἄριστη εἶναι ἡ τάξι καὶ ἡ μέθοδος, ποὺ μεταχειρίζεται αὐτὸ τὸ βιβλίο. Ἐπειδὴ κάθε τάξι καὶ τέχνη, ἀπὸ τὸ σκοπό της γνωρίζεται, σύμφωνα μὲ τὸ φιλοσοφικὸ ἀξίωμα καὶ τὸ τέλος ποὺ προκατασκευάζεται καὶ στοχεύεται σύμφωνα μὲ τὴν διάνοια, ἀρχὴ γίνεται καὶ λόγος τῆς ἐργασίας καὶ τῆς ἐπιχειρήσεως κάθε πράγματος· γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ βιβλίο αὐτό, πρὶν ἀπὸ κάθε τί ἄλλο, προσθέτει ἐδῶ στὴν ἀρχή, τὴν τελειότητα καὶ τὸ σκοπὸ ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἀοράτου πολέμου, ὥστε γνωρίζοντας τὰ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πρόκειται νὰ πολεμήσουν, νὰ μὴν πλανηθοῦν μὲ τίποτα ἄλλο, ἀλλὰ νὰ κατευθύνωνται πρὸς αὐτό, σὰν σὲ σημεῖο καὶ πρὸς μία κατεύθυνσι νὰ ὁδηγοῦν ὅλες τὶς πράξεις τους.

   5. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος διατάζει νὰ κάνουμε γενικὰ ὅλα μας τὰ ἔργα γιὰ μόνο τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λέγοντας «Εἴτε τρῶτε, εἴτε πίνετε, εἴτε κάτι ἄλλο κάνετε, ὅλα νὰ τὰ κάνετε γιὰ τὴν δόξα» (Α´ Κορ. 10,31).

   6. Καὶ ἀληθινά, τὸ νὰ ὑποτασσώμαστε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πάντα καὶ νὰ προτιμᾶμε αὐτὸ ἀπὸ τὸ δικό μας, καὶ μὲ τὴν φωνή του μᾶς τὸ ἐδίδαξε ὁ ἀρχηγὸς καὶ τελειωτὴς τῆς σωτηρίας μας Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος μᾶς παράγγειλε νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ λέμε «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς… γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6,10), καὶ μὲ τὸ παράδειγμά του, γιατὶ καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του, ἀμέσως ποὺ μπῆκε στὸ κόσμο, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐζήτησε νὰ κάνῃ κατὰ τὸν Παῦλο ποὺ λέει: «Νά, ἔρχομαι νὰ κάνω τὸ θέλημά σου» (Ἑβρ. 10,9)· καὶ στὸ μέσον τοῦ Εὐαγγελίου του, αὐτὸ ἔλεγε «κατέβηκα ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὄχι γιὰ νὰ κάνω τὸ δικό μου θέλημα, ἀλλὰ τὸ θέλημα ἐκείνου ποὺ μ᾿ ἔστειλε» (Ἰωάν. 6,38)· καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, αὐτὸ τὸ ἴδιο ἐσφράγισε λέγοντας, στὴν προσευχή· «Πάτερ, ἂς μὴ γίνῃ τὸ δικό μου θέλημα, ἀλλὰ τὸ δικό σου» (Λουκ. 22,42).

   7. Τὰ ἴδια σχεδὸν λέει καὶ ὁ ἄββας Ἰσαὰκ (λόγ. κγ´), ὅπου λέει: «Εἶναι καλύτερο νὰ λύσῃς τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸν σύνδεσμο τῆς ἁμαρτίας, παρὰ νὰ ἐλευθερώσῃς δούλους ἀπὸ τὴν δουλεία»· καὶ ἄλλα πολλὰ σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ἐξηγοῦνται ἐδῶ (ἀνάγνωσε καὶ τὸν νς᾿ λόγο τοῦ ἰδίου).

 44. Ανώνυμος says:

  Τι ήθελε να πει άραγε ο Μιχαήλ Άγγελος που παρουσίασε τον Μωυσή κατ’; αυτόν τον τρόπο;
  Δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρει κανείς στην αρχαία Ελλάδα ονόματα μεγάλων νομοθετών. Ο Δρακων, γνωστός μέχρι και σήμερα για τους πολύ αυστηρούς νομους του, ακόμη μιλάμε για δρακόντειους νομους ή για δρακόντεια μετρα προστασίας όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιοι νομοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί, ο Λυκούργος από τη Σπάρτη, ο Σόλων ο Αθηναίος. Όλοι αυτοί δημιούργησαν εξαιρετικά νομοθετικά συστήματα που συνειδητοποίησαν τους Έλληνες για το καλό και το κακό, καθώς και για τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις τους. Όχι λοιπόν, δεν είχαν καμία απολύτως ανάγκη οι Έλληνες από τους «κανόνες ηθικής» του Μωυσή και του Χριστιανισμού!Αλλά οι υποτιθέμενες «θεόσταλτες» εντολές μας λένε και ένα άλλο σημαντικό πράγμα: Όλες αρχίζουν με τη λέξη «ου». Ου κλέψεις, ου φονεύσεις ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτύρησες. Που πάει να πει, ότι απευθύνονται:1ον) σε ανθρώπους με εξαιρετικά χαλαρή την αίσθηση της μεταξύ τους αλληλεγγύης και κοινωνικής συνύπαρξης, και
  2ον) σε ανθρώπους με χαμηλή ακόμη νοημοσύνη. Σαν να μιλάς σε ένα μικρό παιδί δηλαδή: Μη κανείς τούτο, μη κανείς κείνο!…
  Οι μύθοι που χρησιμοποιούν οι αρχαίοι τραγωδοί μας, περαν των οποίων άλλων ιστορικών και κοινωνικών πληροφοριών που μας δίνουν, σηματοδοτούν επίσης την ωρίμαση της ανθρωπινής συνείδησης το πέρασμα της από ένα πιο χαμηλό επίπεδο επίγνωσης σ’; ένα άλλο πιο υψηλό, πιο εκλεπτυσμένο, πιο συνειδητό.

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Όταν ο άνθρωπος είναι μωρός ακόμη και μη ώριμος, ο κηδεμόνας του τού επιβάλλει απαγορεύσεις χωρίς πολλά πολλά λόγια: «δεν θα πιάσεις το μαχαίρι…», «δεν θα οδηγήσεις μηχανάκι ή αυτοκίνητο …», «μη προχωράς μόνος σου στο δρόμο, δώσμου το χέρι…». Όταν έρθει ο χρόνος και το παιδί μεγαλώσει και ωριμάσει και το μαχαίρι θα πιάσει διότι θα ξέρει πως να το χειριστεί, και όταν βγάλει δίπλωμα θα οδηγήσει το αυτοκίνητο ή την μηχανή του και στο δρόμο θα προχωρήσει μόνος του. Και τελικά, διαφωνείς με το «ου φονεύσεις», με το «ου κλέψεις» ή με το «Τίμα τη μητέρα και τον πατέρα σου»;

   • Ανώνυμος says:

    Για τους Ελληνες ολα αυτα ηταν αυτονοητα οχι ομως και για τους βαρβαρους.Μην ξεχνας οτι εκτος απο τις 10 εντολες ο Θεος τους ειπε οτι θα επρεπε να θαβουν τα σκατα τους γιατι ο ιδιος περπατα στο στρατοπεδο. [ναι μην πατησει καμια σκατουλα] Τωρα τετοια θα λεμε ? Πας μη ελλην βαρβαρος.

 45. Ανώνυμος says:

  Επίσης δεν μπορούμε να μιλάμε για ηθική και να μην αναφέρουμε το Δημόκριτο, ο οποίος εκτός από την επιστημονική του πλευρά (ατομική θεωρία), είχε και την ηθική πλευρά την οποία είχε αναπτύξει σε αφάνταστο βαθμό. Το μήνυμα λοιπόν που μας δίνει ο Δημόκριτος, είναι ότι οπού υπάρχει καταπίεση και βούρδουλας δεν υπάρχει ηθική. Γιατί, όπως λέει, καλός και ηθικός δεν είναι αυτός που δεν κάνει το κακό, αλλά αυτός που δεν θέλει να κάνει το κακό. Γιατί το να μη κάνει κάνεις το κακό επειδή φοβάται την τιμωρία, αυτό δεν είναι ηθική, είναι φόβος . Το ζήτημα είναι να καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι σωστό και γι αυτό δεν το κάνει.Όμως ο Δημόκριτος το προχώρησε ακόμα παραπάνω ,και αυτό είναι και το πιο σημαντικό σημείο της ηθικής του. Είπε λοιπόν ότι δεν μετράει η πράξις αλλά το κίνητρο πίσω από την πράξη! Τι να το κάνω δηλαδή ότι μου φέρεσαι καλά όταν ο σκοπός σου είναι δόλιος;
  «Αγαθόν ου το μη αδικείν, αλλά το μηδέ εθελειν.» Δημόκριτος Από αυτά τα παραδείγματα είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, ότι στην Ελλάδα, όχι μονό την εποχή του Χρίστου αλλά και εκατοντάδες χρονιά π.Χ., οι εντολές του Μωυσή ήταν τελείως άστοχες και άχρηστες!

  • ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ says:

   Στην αρχαϊκή φάση της Ελληνικής ιστορίας (1100 – 479 π.Χ.), δημιουργήθηκε η Φιλοσοφία και για πρώτη φορά στον κόσμο, Έλληνες ήταν αυτοί που χώρισαν το «Λόγο» από τον «Μύθο». Πιο συγκεκριμένα οι Έλληνες της Μικρασίας. Εδώ παρουσιάζονται δύο σχολές: της Μιλήτου και της Εφέσου. Η σχολή της Μιλήτου ήταν καθαρά υλιστική και δεν τους απασχολούσε καθόλου η Θρησκεία. Κύριος εκπρόσωπός της ήταν ο ιδρυτής της παγκόσμιας φιλοσοφίας ο Θαλής (625 – 546 π.Χ.), καθώς και ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης.
   Στην Κλασική ή Αττική φάση (479 – 323 π.Χ.), έχουμε τη γέννηση του Δράματος. Κύριοι εκπρόσωποι ήταν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Αριστοφάνης, ο Ευριπίδης. Οι τρεις πρώτοι ήταν ευσεβείς βασικά άνθρωποι, με εξαίρεση τον Ευριπίδη ο οποίος κορόιδευε τη μωρία των αρχαίων μύθων, τις τερατώδεις αντιλήψεις των συγκαιρινών του για τους θεούς, τις προλήψεις και προκαταλήψεις του παλαιού κόσμου.
   Στην ίδια φάση έχουμε και την δημιουργία της Ιστορίας, η οποία αντιπαρατίθεται στην παλαιά μυθολογία. Ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς της περιόδου εκείνης ήταν ο Θουκυδίδης (460 – 395 π.Χ.). Έγραψε την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (431 – 404 π.Χ.). Στο έργο του δεν έχουν θέση οι μύθοι, οι παραδόσεις και τα «θαύματα». Τα αίτια των όσων συμβαίνουν στον κόσμο δεν τα αποδίδει στους θεούς ή την πρόνοιά τους, όπως ο Ηρόδοτος, αλλά σε φυσικά αίτια και στην ανθρώπινη φύση.
   Την περίοδο εκείνη υπήρξε μια από τις γενναιότερες φιλοσοφικές μορφές όλων των αιώνων, ο Δημόκριτος. Αυτός και ο δάσκαλός του ο Λεύκιππος είναι οι θεμελιωτές του υλισμού. Υποστήριζαν ότι τα αρχικά αίτια της δημιουργίας των όντων δεν ήταν οι θεοί, αλλά τα άτομα. Δηλαδή τα αδιαίρετα κομμάτια της ύλης, αιώνια, αμετάβλητα, άφθαρτα. Άπειρα σε αριθμό, κινούνται ασταμάτητα μέσα στο κενό και κατά την κίνησή τους δημιουργούν στροβίλους.
   Εκείνη η περίοδος βασικά, υπήρξε η απαρχή της στροφής του Ελληνικού πνεύματος, για το πώς αντιλαμβάνονταν τον κόσμο. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του νέου πνεύματος ήταν οι Σοφιστές (450 – 350 π.Χ.). Γι’ αυτούς η γνώση έχει υποκειμενικό χαρακτήρα. Η θρησκεία αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασμα, χρήσιμο όμως στους κυβερνήτες για την εξασφάλιση της κοινωνικής και πολιτικής τάξης. Οι θεσμοί θεωρούνταν αποτέλεσμα σύμβασης κι επομένως είναι μεταβλητοί κι ανατρέψιμοι. Σημαντικότεροι απ’ αυτούς ήταν ο Γοργίας ο Λεοντίνος, ο Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης, ο Πρόδικος ο Κείος, ο Ιππίας ο Ηλείος, ο Αντιφών ο Αθηναίος, ο Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος, ο Αλκιδάμας, ο Καλλικλής, ο Κριτίας.
   Την ίδια περίοδο με τους Σοφιστές γεννήθηκε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών, ο Σωκράτης (469 – 399 π.Χ.). Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του και πολύ περισσότερο το τέλος του. Θανατώθηκε γιατί αμφισβήτησε ανοιχτά την ύπαρξη των θεών και την ηθική της εποχής εκείνης. Και ήταν ίσως ο πρώτος που πίστεψε στην ύπαρξη ενός Θεού. Η δική του σκέψη ήταν αυτή που επηρέασε τους Αθηναίους, για να φτιαχτεί αργότερα και ο βωμός για τον Άγνωστο Θεό. Κοντά σ’ αυτόν τον μεγάλο άντρα της εποχής εκείνης ήταν και ο μαθητής του ο Πλάτων (427 – 347 π.Χ.), ο οποίος υιοθέτησε όλες τις αξίες και ηθικές αρχές του δασκάλου του. Γι’ αυτό και το έργο του Πλάτωνα επηρέασε αρκετά και την χριστιανική θεολογία, γιατί η φιλοσοφία του πλησίαζε πολύ στην χριστιανική ηθική.
   Στην Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική φάση (323 – 30 π.Χ.), η φιλοσοφία, αφού κατά την Κλασική εποχή κατόρθωσε να φθάσει σε απίστευτο ύψος, τώρα εξακολουθεί να κάνει γενναίες πτήσεις και γνωρίζει μια χωρίς προηγούμενο διάδοση και εκτίμηση. Από τη μια όμως η πτώση της Δημοκρατίας και από την άλλη ο κλονισμός της θρησκείας, της έδωσαν πρακτική και ηθική κατεύθυνση. Όλες οι σχολές της εποχής εκείνης δεν έδιναν σημασία στο δωδεκάθεο. Οι Επικούρειοι, που πήραν το όνομά τους από τον ιδρυτή της σχολής, τον Επίκουρο τον Αθηναίο (341 – 270 π.Χ.), δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τη θρησκεία, και μάλιστα πίστευαν ότι στον κόσμο τίποτα δεν γίνεται από το «μη ον». Ο Επικουρισμός ήταν μια από τις σπουδαιότερες υλιστικές πραγματώσεις των αιώνων.
   Μια άλλη σχολή της εποχής εκείνης ήταν οι Στωικοί. Τη σχολή αυτή την ίδρυσε ο Ζήνων, από το Κίτιο της Κύπρου. Κατά την στωική φιλοσοφία γενεσιουργό στοιχείο του κόσμου είναι η φωτιά, που ταυτίζεται με το θεό. Ο θεός είναι η ψυχή του κόσμου κι ο κόσμος το σώμα του θεού. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μονοθεϊστές.
   Οι επιστήμες την περίοδο αυτή έφτασαν σε αφάνταστα ύψη δημιουργίας και ανακαλύψεων. Οι θεοί, περιορίστηκαν στον απλό λαό και δεν είχαν πια θέση στον τρόπο ζωής των επιστημόνων. Τον 2ο αιώνα μάλιστα, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος διατύπωσε ολοκληρωμένες απόψεις για το ηλιοκεντρικό σύστημα, αλλά δεν επεβλήθησαν τότε για λόγους θρησκευτικούς, και κατηγορήθηκε «επί ασεβεία». Ιστορία που μας θυμίζει έντονα τον Γαλιλαίο και την Ιερά Εξέταση των Καθολικών αιρεσιαρχών.

   • Ανώνυμος says:

    ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ εγω εκανα αναφορα στην ηθικη του Δημοκριτου.Η συμφωνεις η διαφωνεις. Ολα αυτα που γραφεις κατω απο το σχολιο μου τι ειναι ? Μηπως σε κολλησε ο Ασχετος ?

 46. Ανώνυμος says:

  Ο Μεγαλοσαυρος εριξε το «δηλητηριο» του, ωστε να υπαρξει αντιπαραθεση και ενδιαφερον στην συζητηση αφου ο Δασκαλος chaoskampf δεν σας καταδέχεται και προτιμα να πιει το δηλητηριο της Νεας εποχης παρα να σας το σερβιρει και να πατε αδιαβαστοι σαν το σκυλι στο αμπελι.Διοτι το δηλητηριο της Νεας Εποχης οπως εχει αποδειχθει απο καναδους επιστημονες εχει αμεση δραση στην ψυχολογια σας και απο τις δημιουργηθεντες ψυχικες συστολες και διαστολες μπορει να χτυπησει μπιελα το κλαπετο της ψυχης σας [νεφες στα εβραικα] και να γινετε μια τεραστια ουρα εξω απο το Ιατρειο μου.Ενω το δικο μου «δηλητηριο» λειτουργει ως ανασταλτικος παραγοντας εμποδιζωντας τις αρνητικες ενεργειες και την μικροκυματικη υποβολη δια του πλεγματος της Γης ενεργοποιωντας την κουνταλινι σας ωστε να αφυπνιστει η συνειδηση σας και να γνωρίσετε την αληθεια που θα σας ελευθερωσει απο τα δεσμα του συμπανταρχη chaoskampf.Να επιστησω την προσοχη στον ΠΔ ο οποιος κυκλοφορει με τα μισα του εγκεφαλικα κυτταρα [τα αλλα μισα καηκαν] να ειναι προσεκτικος με την προφητεια στον Δανιηλ ωστε να μην κλαταρει σαν σαμπρελα (tubeless) και τον μαζευουμε απο κατω με τα κουταλακια. Οσον αφορα τον Ασχετο αυτος δεν διατρεχει κανεναν κινδυνο αφου το κρανιο του αντι για εγκεφαλο εχει πεπιεσμενο αερα ισα με 60 ατμοσφαιρες πιεση,εξου και τα λογια του, ειναι λογια του αερος. Και αν ο Δασκαλος ειναι οπαδος της Θεοσοφιας ο ΑΣΧΕΤΟΣ ειναι οπαδος της ΑΕΡΟΛΟΓΙΑΣ.Οσον αφορα τον Ρωμιοσυνη αυτος ειναι οπαδος της Μικροεξελιξης και σε λιγο θα ενεργοποιηθει μεσα του το μυστηριον της εξελιξης και θα μεταμορφωθεί σε Τυραννοσαυρο ωστε να πολεμησει τον Μεγαλοσαυρο σωμα με σωμα και να τον μαζεψουν και αυτον με τα κουταλακια.Τελος ελπιζω να μην θιχτει ο εγωισμος σας απο τους χαρακτηρισμους μου.Εγω ειμαι εξω καρδια και εξω απο το ματριξ και αν με βρισετε [οπως ο chaos] εγω θα ξεσκιστω στο γελια.Διοτι ο Μεγαλοσαυρος τρέφεται με καθε ειδους αρνητικη ενεργεια την οποια μετατρεπει σε θετικη. [Οπως τα φυτα παιρνουν μονοξειδιο και βγαζουν οξυγονο] Φυτουλας ο δικος σου.

  • ΠΔ. says:

   Ωραια μας τα λες και γελαμε,δεν σου κραταμε κακιες.Πρεπει ομως να σπερνουμε καλο σπορο,σαν τον καλο σπορεα,γι’αυτο μαζεψου λιγο.Αντε μη θυμωσω!!!

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ το δηλητηριο του Μεγαλοσαυρου ειναι ο σπορος της αμφιβολιας. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον Άνθρωπο από τα ζώα. Είναι η Φαντασία. Η δυνατότητα να ελπίζει, να οραματίζεται το μέλλον του, ακόμη και να έχει την γνώση ότι κάποτε θα πεθάνει. Ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται κι αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του. Έχει την δύναμη να κρίνει και να αμφιβάλλει. Η κριτική ικανότητα και η αμφιβολία είναι η μαγιά της δημιουργίας. Μέσω αυτής αναζητάς την αλήθεια και μελετάς την φύση των πραγμάτων. Αν δεν αμφισβητήσεις την δεδομένη πραγματικότητα, δεν μπορείς να βρεις κι άλλους δρόμους. Αν δεν κριτικάρεις το κατεστημένο (οποιασδήποτε μορφής) δεν μπορείς να επαναστατήσεις.Αν απλά δέχεσαι το κάθε «πιάτο ημέρας» τότε ή γίνεσαι ένας χαζοχαρούμενος υπήκοος σαν τον Ασχετο που ψάχνει για «άρτο και θεάματα» ή ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που βλέπει παντού αδιέξοδα σαν τον chaoskampf και στερείται την δυνατότητα δημιουργίας.Η μόνη βεβαιότητα είναι πως «τα πάντα ρει» όπως είχε πει ο Ηράκλητος. Ο άνθρωπος προόδευσε και δημιούργησε επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει τα όριά του και τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το όπλο του κι ας στρέφεται πολλές φορές εναντίον του. Πέτρα που δεν κυλάει χορταριάζει.

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Το ξέρουμε ότι είσαι έξω καρδιά και γι αυτό σε γουστάρουμε και σου κάνουμε παρέα. Ξέρεις πως μας βλέπω; Σαν τους τρεις ιεράρχες με τον Λιβάνιο. Χριστιανοί οι μεν, αρχαιολάτρης ο δε. Διαφωνούσαν αλλά υπήρχε αλληλοεκτίμηση.

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

   Τὸ μεγαλύτερο καὶ τελειότερο κατόρθωμα, ποὺ μπορεῖ νὰ πῇ ἢ νὰ συλλογισθῇ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τὸ νὰ πλησίαση κάπως στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ αὐτόν.

   Λοιπόν, ἐὰν ἐσύ, ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀναγνώστη, ἐπιθυμεῖς νὰ φθάσης σὲ αὐτὴν τὴν κορυφή, πρῶτα πρέπει νὰ γνωρίσῃς, ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ χριστιανικὴ τελειότητα (1). Γιατὶ, εἶναι πολλοί, ποὺ λένε, πὼς αὐτὴ ἡ ζωὴ καὶ ἡ τελειότητα βρίσκεται στὶς νηστεῖες, στὶς ἀγρυπνίες, στὶς γονυκλισίες, στὶς χαμαικοιτίες καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες σκληραγωγίες τοῦ σώματος. Ἄλλοι πάλι λένε πὼς βρίσκεται στὶς πολλὲς προσευχὲς καὶ στὶς μεγάλες ἀκολουθίες. Καὶ ἄλλοι πολλοὶ νομίζουν, ὅτι ἡ τελειότητα βρίσκεται ὁλόκληρη στὴ νοερὰ προσευχή (2), στὴ μοναξιὰ καὶ στὴν ἀναχώρησι, στὴ σιωπὴ καὶ στὴν ἐκπαίδευσι μὲ τὸν κανόνα· δηλαδή, τὸ νὰ βαδίζουν μὲ τὸν κανόνα καὶ τὸ μέτρο, καὶ οὔτε νὰ φτάνουν σὲ ὑπερβολές, οὔτε σὲ ἐλλείψεις. Οἱ ἀρετὲς ὅμως αὐτές, μόνες τους, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε ὡς χριστιανικὴ τελειότητα, ἀλλὰ εἶναι ἄλλοτε μέσα καὶ ὄργανα, γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ κάποιος τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄλλοτε πάλι εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Καὶ ὅτι μὲν εἶναι πολὺ δυνατὰ ὄργανα, γιὰ τὴν ἀπόλαυσι τῆς χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, γιατὶ βλέπουμε πολλοὺς ἐνάρετους ποὺ τὰ μεταχειρίζονται ὅπως πρέπει, μὲ αὐτὸ τὸν σκοπόν, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν δηλαδὴ ἰσχὺ καὶ δύναμι κατὰ τῆς κακίας καὶ τῆς χαλαρότητας, γιὰ νὰ δυναμώνουν ἐναντίον τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πλάνης τῶν τριῶν κοινῶν ἐχθρῶν, δηλαδὴ τῆς σάρκας, τοῦ κόσμου καὶ τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ παίρνουν ἀπὸ ἐκεῖνες τὴν πνευματικὴ βοήθεια, ποὺ εἶναι ἀναγκαῖες σὲ ὅλους τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα στοὺς ἀρχαρίους, καὶ ἁπλά, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ πάρουν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· δηλαδή, «Πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας· Πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος· Πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως· Πνεῦμα φόβου Θεοῦ», καθὼς τὰ ἀπαριθμεῖ ὁ Ἡσαΐας (11,2).

   Ὅτι αὐτὲς οἱ πράξεις εἶναι καὶ καρπὸς τοῦ Πνεύματος καὶ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν «ἀγάπη, χαρά, πίστι, ἐγκράτεια» (Γάλ. 5,22), ὅπως εἶπε ὁ Παῦλος, καὶ αὐτὸ εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία. Γιατὶ οἱ πνευματικοὶ ἄνδρες παιδεύουν τὸ σῶμα μὲ αὐτὲς τὶς σκληραγωγίες, γιατὶ λύπησε τὸν Ποιητή του (3) καὶ γιὰ νὰ τὸ κρατᾶνε πάντα ταπεινωμένο καὶ ὑποτεταγμένο στὸ νὰ ἐργάζεται τὰ τοῦ Θεοῦ. Σιωποῦν καὶ μονάζουν, γιὰ νὰ ἀποφεύγουν καὶ τὴν παραμικρὴ λύπη πρὸς τὸν Θεό. Προσεύχονται καὶ προσέχουν στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ στὰ ἔργα τῆς εὐσέβειας, γιὰ νὰ ἔχουν τὸ πολίτευμά τους στοὺς οὐρανούς· μελετᾶνε τὴ ζωὴ καὶ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου μας, ὄχι γιὰ τίποτα ἄλλο, παρὰ νὰ γνωρίσουν περισσότερο τὴν δική τους κακία, καὶ τὴν ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὸ νὰ ἀπαρνοῦνται τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τὸ σταυρὸ στοὺς ὤμους, γιὰ νὰ θερμαίνωνται περισσότερο στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ μῖσος τοῦ ἑαυτοῦ των.

   Οἱ ἀρετὲς ὅμως ποὺ ἀναφέρθηκαν, μποροῦν νὰ προξενήσουν σὲ ἐκείνους, ποὺ θέτουν ὅλο τους τὸ βάρος σὲ αὐτές, περισσοτέρη βλάβη ἀπὸ τὶς φανερὲς ἁμαρτίες· ὄχι ἐξαιτίας αὐτῶν (γιατί, αὐτὲς εἶναι ὅλες ἁγιώτατες), ἀλλ᾿ ἐξ αἰτίας ἐκείνων ποὺ τὶς μεταχειρίζονται, ἐπειδή, αὐτοὶ προσέχοντας σ᾿ αὐτὲς μόνο, ἀφήνουν τὴν καρδιά τους νὰ τρέχῃ στὰ δικά τους θελήματα καὶ τὰ θελήματα τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος βλέποντάς τους πὼς πηγαίνουν ἀπὸ τὸν εὐθὺ δρόμο, τοὺς ἀφήνει ὄχι μόνον νὰ ἀγωνίζωνται μὲ χαρὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς σωματικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ ἀκόμη νὰ ἐπεκτείνωνται, μὲ τὸν μάταιο λογισμό τους, καὶ ὡς στὰ μεγαλεῖα του Παραδείσου. Ὅθεν καὶ νομίζουν οἱ τοιοῦτοι πὼς ὑψώθησαν μέχρι τὰ τάγματα τῶν Ἀγγέλων καὶ πὼς αἰσθάνονται τὸν Θεὸ μέσα τους· καὶ κάποτε, βυθισμένοι μέσα σὲ κάποιες σκέψεις καὶ λογισμοὺς περιέργους καὶ ὑψηλούς, νομίζουν πὼς ἄφησαν σχεδὸν τὸν κόσμο αὐτὸν καὶ ἁρπάγησαν μέχρι τὸν τρίτο οὐρανό.

   Ἀλλά, σὲ πόσα σφάλματα εἶναι μπλεγμένοι αὐτοὶ καὶ πόσο εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ τελειότητα, μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβη ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἤθη τους. Γιατὶ, αὐτοὶ θέλουν νὰ προτιμοῦνται ἀπὸ τοὺς ἄλλους σὲ κάθε τί ποὺ ὑπάρχει· εἶναι ἰδιόρρυθμοι καὶ ἰσχυρογνώμονες στὸ θέλημά τους, εἶναι τυφλοὶ σε ὅλα τὰ δικά τους, μὲ ἐπιμέλεια ὅμως ἐξετάζουν τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις τῶν ἄλλων, ἂν τοὺς ἀγγίξη κάποιος λίγο στὴ μάταιη ὑπόληψι τῆς τιμῆς τους, ποὺ αὐτοὶ νομίζουν πὼς ἔχουν καὶ ποὺ (σὲ ὑπόληψι) θέλουν νὰ τοὺς ἔχουν καὶ οἱ ἄλλοι· ἢ ἐὰν τοὺς ἐμπόδιση κάποιος ἀπὸ κεῖνες τὶς εὐλάβειες καὶ τὶς ἀρετές, μὲ τὶς ὁποῖες καταπιάνονται (ὁ Θεὸς νὰ φυλάει!) ἀμέσως συγχύζονται, ἀμέσως ἀνάβουν ὅλοι ἀπὸ θυμὸ καὶ γίνονται ἔξαλλοι.

   Καί, ἂν ὁ Θεὸς θέλοντας νὰ τοὺς φέρῃ σὲ ἀκριβὴ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ στὸν ἀληθινὸ δρόμο τῆς τελειότητας, τοὺς στείλη θλίψεις καὶ ἀρρώστειες ἢ παραχωρήσῃ νὰ τοὺς ἔρθουν διωγμοὶ (οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ δοκιμαστήριο ποὺ δοκιμάζει τοὺς γνήσιους καὶ ἀληθινοὺς δούλους του), τότε φανερώνουν τὰ κρυφὰ τῆς καρδιᾶς τους, πὼς εἶναι διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Γιατὶ, σὲ κάθε λυπηρὸ γεγονὸς ποὺ συμβαίνει, δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένουν ἀναπαυμένοι στὶς δίκαιες, ἂν καὶ κρυφὲς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, οὔτε θέλουν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ ταπεινωθέντα καὶ παθόντα Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ ταπεινωθοῦν κάτω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα, ἔχοντας γιὰ ἀγαπητοὺς φίλους τους τοὺς διῶκτες, σὰν ὄργανα τῆς θείας ἀγαθότητας καὶ συνεργοὺς τῆς σωτηρίας τους.

   Ὁπότε εἶναι φανερὸ πὼς βρίσκονται σὲ μεγάλο κίνδυνο. Γιατὶ, ἔχοντας τὸ ἐσωτερικὸ μάτι, δηλαδὴ τὸν νοῦ τους, σκοτεινό, βλέπουν μὲ ἐκεῖνο τὸν ἑαυτόν τους· καὶ σκεπτόμενοι νὰ πετύχουν τὶς ἐξωτερικὲς πράξεις ποὺ κάνουν, πὼς εἶναι καλές, νομίζουν πὼς ἔφτασαν στὴν τελειότητα· καὶ κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑπερηφανευόμενοι, κατακρίνουν τοὺς ἄλλους. Γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀλλάξη ἄλλος κάποιους ἀπὸ αὐτούς, πάρα μόνο μία ξεχωριστὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ εὐκολώτερα μετατρέπεται στὸ καλὸ ὁ φανερὸς ἁμαρτωλός, παρὰ ὁ ἀπόκρυφος καὶ σκεπασμένος μὲ τὸ κάλυμμα τῶν φαινομενικῶν ἀρετῶν.

   Τώρα λοιπὸν ποὺ γνώρισες πολὺ καλὰ ὅτι ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ τελειότητα δὲν στέκεται σὲ αὐτὲς τὶς ἀρετές, ποὺ εἴπαμε, γνώριζε ὅτι δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄλλα παρὰ ἀπὸ (4) τὴν γνῶσι τῆς ἀγαθότητας καὶ τῆς μεγαλειότητας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικῆς μας μηδεναμηνότητας καὶ κλίσεως σὲ κάθε κακὸ στὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ μῖσος τοῦ ἑαυτοῦ μας· στὴν ὑποταγή, ὄχι μόνο του Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κτισμάτων, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὴν ἀποστροφὴ κάθε δικοῦ μας θελήματος, τέλειας ὑπακοῆς στὸ Θεῖο θέλημα· καὶ ἀκόμη, νὰ τὰ θέλουμε ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ τὰ κάνουμε ξεκάθαρα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ (5) καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρέσουμε σὲ αὐτόν, καὶ γιατὶ ἔτσι θέλει καὶ αὐτὸς καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὸν ἀγαπᾶμε καὶ νὰ τὸν ὑπηρετοῦμε.

   Αὐτὸς εἶναι ὁ νόμος τῆς ἀγάπης, αὐτὸς ποὺ ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ στὶς καρδίες τῶν πιστῶν δούλων του. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἑαυτοῦ μας, τὴν ὁποία ζητεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶναι ὁ γλυκὸς ζυγὸς τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸ φορτίο του τὸ ἐλαφρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία μᾶς προσκαλεῖ ὁ λυτρωτής μας καὶ Διδάσκαλος μὲ τὸ δικό του παράδειγμα καὶ μὲ τὴ φωνή του (6).

   Λοιπόν, ἐσὺ ἀδελφέ, ποὺ ἐπιθυμεῖς νὰ φθάσης στὸ ὕψος αὐτῆς τῆς τελειότητας, ἐπειδὴ καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνῃς μία ἀκατάπαυστη πάλη μὲ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ νικήσῃς γενναῖα καὶ νὰ ἐξουδετερώσῃς ὅλα τὰ θελήματα μεγάλα καὶ μικρά, ἀναγκαστικά, πρέπει νὰ ἑτοιμασθῇς μὲ κάθε προθυμία τῆς ψυχῆς σου σὲ αὐτὸ τὸν πόλεμο (γιατί, τὸ στεφάνι δὲν δίνεται σὲ ἄλλο, παρὰ μόνο στὸν γενναῖο πολεμιστή)· ὁ ὁποῖος πόλεμος, καθὼς εἶναι δυσκολώτερος ἀπὸ κάθε ἄλλο πόλεμο (γιατὶ πολεμώντας ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας, πολεμούμαστε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό μας), ἔτσι καὶ ἡ νίκη ποὺ πετυχαίνουε σὲ αὐτόν, θὰ εἶναι ἐνδοξότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη, καὶ περισσότερο εὐπρόσδεκτη στὸν Θεό. Γιατὶ ἂν θελήσῃς νὰ θανατώσῃς τὰ ἄτακτα πάθη σου, καὶ τὶς ἐπιθυμίες καὶ θελήματά σου, θὰ ἀρέσῃς στὸν Θεὸ περισσότερο, καὶ θὰ τὸν ὑπηρετῆς καλύτερα, παρὰ νὰ μαστιγώνεσαι μέχρι νὰ βγάλης αἷμα, καὶ νὰ νηστεύῃς περισσότερο ἀπὸ τοὺς παλιοὺς ἐρημῖτες, καὶ παρὰ νὰ ἐπέστρεφες στὸ καλὸ χιλιάδες ψυχές, ὄντας ἐσὺ κυριευμένος ἀπὸ τὰ πάθη (7).

   Γιατὶ, ἂν κι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ περισσότερο τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ψυχῶν, ἀπὸ τὴ νέκρωσι ἑνὸς μικροῦ θελήματος, ὅμως ἐσύ, ἀγαπητέ, δὲν πρέπει νὰ θέλῃς, οὔτε νὰ κάνῃς τίποτα ἄλλο βασικώτερο, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς ζητᾷ, καὶ θέλει πλέον ἀποκλειστικὰ ἀπὸ σένα· γιατὶ αὐτός, βεβαιότατα, καλύτερα εὐχαριστεῖται στὸ νὰ ἀγωνίζεσαι γιὰ νὰ ἀπονεκρώσῃς ἐσὺ τὰ δικά σου πάθη, παρὰ στὸ νὰ κάνῃς ὁποιοδήποτε ἄλλο πρᾶγμα, καὶ ἂς εἶναι μεγάλο καὶ σπουδαῖο, παραβλέποντας τὰ πάθη σου.

   Τώρα λοιπόν, ποὺ ἔμαθες ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ χριστιανικὴ τελειότητα καὶ ὅτι γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃς πρέπει νὰ ἔχῃς ἕνα παντοτινὸ καὶ σκληρότατο πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου, εἶναι ἀνάγκη νὰ προμηθευτῇς τέσσερα πράγματα, σὰν ὁπλισμὸ πολὺ ἀσφαλῆ καὶ ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ γίνῃς νικητὴς σὲ αὐτὸν τὸν ἀόρατο πόλεμο καὶ νὰ λάβης τὸ στεφάνι. Καὶ αὐτὰ εἶναι: α) τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι ποτὲ τὸν ἑαυτόν σου, β) τὸ νὰ ἔχῃς πάντα ὅλο σου τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα στὸ Θεὸ γ) τὸ νὰ ἀγωνίζεσαι πάντα· καὶ δ) τὸ νὰ προσεύχεσαι. Γιὰ αὐτὰ θέλω νὰ σοῦ μιλήσω ξεχωριστά, σὺν Θεῷ, σύντομα.

   1. Ἡ τελειότητα τῶν χριστιανῶν ἀπαιτεῖται σὰν ἐντολὴ καὶ παραδίδεται στὴν Καινὴ Διαθήκη γιατὶ λέγει ὁ Κύριος· «νὰ εἶσθε τέλειοι, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ Πατέρας σας» (Ματθ. 5,48). Καὶ ὁ Παῦλος λέει «τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε» (Α´ Κορινθ. 14,20)· καὶ πάλι «νὰ εἶσθε τέλειοι καὶ νὰ ἐκπληρώνετε σὲ ὅλα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Κολοσ. 4,12). Καὶ πάλι· «Στὴν τελειότητα ἂς ὁδηγούμαστε» (Ἐβρ. 6,1). Προανεκηρύχθηκε αὐτὴ σὰν ἐντολὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιατὶ λέει στοὺς Ἰουδαίους ὁ Θεὸς στὸ Δευτερονόμιο: «Νὰ εἶσαι τέλειος ἀπέναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου» (18,18). Καὶ ὁ Δαβὶδ διατάζει τὰ ἴδια στὸν υἱό του τὸν Σολομῶντα. «Καὶ τώρα παιδί μου Σολομῶντα, νὰ γνωρίσῃς τὸν Θεὸ τῶν πατέρων σου καὶ νὰ τὸν ὑπηρετήσῃς μὲ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ προθυμία ψυχῆς» (Α´ Παραλ. 28,9). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀσκοῦν καὶ νὰ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ τὴν τελειότητα, δηλαδὴ ζητάει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός, νὰ γίνουμε τέλειοι σὲ ὅλες τὶς ἀρετές.

   2. Γιὰ αὐτὴ βλέπε στὸ μς᾿ κεφάλαιο.

   3. Σημείωσε, ὅτι, κατὰ τοὺς θεολόγους, βλάβη τοῦ Θεοῦ λέγεται, κάθε ἁμαρτία ἁπλά, γιατὶ βλάπτει, πληγώνει καὶ ἐναντιώνεται στὸ Θεόν. Καὶ κατὰ τὸ ὅτι αὐτὴ μὲν δὲν ὑπάρχει σὰν ζωντανὸς ὀργανισμός, βλάπτει καὶ ἐναντιώνεται στὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ, καὶ καθότι εἶναι κακό, βλάπτει τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, καθότι εἶναι ἀσθένεια καὶ ἀδυναμία, βλάπτει τὴν δύναμί του, καθότι ἀγνωσία, βλάπτει τὴν σοφία του. Καὶ ἁπλά, καθότι αὐτὴ εἶναι καὶ λέγεται ἀτελειότητα καὶ παράλειψη, βλάπτει καὶ ἐναντιώνεται στὶς ἄπειρες τελειότητες τοῦ Θεοῦ καὶ καθότι παράβαση καὶ ἀνομία βλάπτει καὶ πληγώνει τοὺς νόμους καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ καθώς, κάθε λόγος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζεται βλασφημία, γιατὶ βλάπτει τὴν φήμη καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ κάθε ἁμαρτία βλάβη λέγεται τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο γιατὶ ἀπὸ μόνη της ἐναντιώνεται σὰν μεγαλύτερο κακὸ στὸ μεγαλύτερο κακό, ἀλλὰ γιατὶ καὶ σὰν γίνεται στὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ, κάνει νὰ βλασφημῆται ὁ Κτίστης αὐτῶν, πὼς εἶναι καὶ αὐτὸς τέτοιος κακός, καὶ στὴ συνέχεια ὅτι ἔκτισε καὶ τέτοια κακά· καθὼς καὶ ἡ ἀρετὴ τῶν κτισμάτων, κάνει νὰ δοξάζεται καὶ ὁ Κτίστης τους.

   4. Βλέπε ἀγαπητέ, πόσο ἄριστη εἶναι ἡ τάξι καὶ ἡ μέθοδος, ποὺ μεταχειρίζεται αὐτὸ τὸ βιβλίο. Ἐπειδὴ κάθε τάξι καὶ τέχνη, ἀπὸ τὸ σκοπό της γνωρίζεται, σύμφωνα μὲ τὸ φιλοσοφικὸ ἀξίωμα καὶ τὸ τέλος ποὺ προκατασκευάζεται καὶ στοχεύεται σύμφωνα μὲ τὴν διάνοια, ἀρχὴ γίνεται καὶ λόγος τῆς ἐργασίας καὶ τῆς ἐπιχειρήσεως κάθε πράγματος· γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ βιβλίο αὐτό, πρὶν ἀπὸ κάθε τί ἄλλο, προσθέτει ἐδῶ στὴν ἀρχή, τὴν τελειότητα καὶ τὸ σκοπὸ ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἀοράτου πολέμου, ὥστε γνωρίζοντας τὰ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πρόκειται νὰ πολεμήσουν, νὰ μὴν πλανηθοῦν μὲ τίποτα ἄλλο, ἀλλὰ νὰ κατευθύνωνται πρὸς αὐτό, σὰν σὲ σημεῖο καὶ πρὸς μία κατεύθυνσι νὰ ὁδηγοῦν ὅλες τὶς πράξεις τους.

   5. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος διατάζει νὰ κάνουμε γενικὰ ὅλα μας τὰ ἔργα γιὰ μόνο τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λέγοντας «Εἴτε τρῶτε, εἴτε πίνετε, εἴτε κάτι ἄλλο κάνετε, ὅλα νὰ τὰ κάνετε γιὰ τὴν δόξα» (Α´ Κορ. 10,31).

   6. Καὶ ἀληθινά, τὸ νὰ ὑποτασσώμαστε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πάντα καὶ νὰ προτιμᾶμε αὐτὸ ἀπὸ τὸ δικό μας, καὶ μὲ τὴν φωνή του μᾶς τὸ ἐδίδαξε ὁ ἀρχηγὸς καὶ τελειωτὴς τῆς σωτηρίας μας Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος μᾶς παράγγειλε νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ λέμε «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς… γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6,10), καὶ μὲ τὸ παράδειγμά του, γιατὶ καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του, ἀμέσως ποὺ μπῆκε στὸ κόσμο, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐζήτησε νὰ κάνῃ κατὰ τὸν Παῦλο ποὺ λέει: «Νά, ἔρχομαι νὰ κάνω τὸ θέλημά σου» (Ἑβρ. 10,9)· καὶ στὸ μέσον τοῦ Εὐαγγελίου του, αὐτὸ ἔλεγε «κατέβηκα ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὄχι γιὰ νὰ κάνω τὸ δικό μου θέλημα, ἀλλὰ τὸ θέλημα ἐκείνου ποὺ μ᾿ ἔστειλε» (Ἰωάν. 6,38)· καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, αὐτὸ τὸ ἴδιο ἐσφράγισε λέγοντας, στὴν προσευχή· «Πάτερ, ἂς μὴ γίνῃ τὸ δικό μου θέλημα, ἀλλὰ τὸ δικό σου» (Λουκ. 22,42).

   7. Τὰ ἴδια σχεδὸν λέει καὶ ὁ ἄββας Ἰσαὰκ (λόγ. κγ´), ὅπου λέει: «Εἶναι καλύτερο νὰ λύσῃς τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸν σύνδεσμο τῆς ἁμαρτίας, παρὰ νὰ ἐλευθερώσῃς δούλους ἀπὸ τὴν δουλεία»· καὶ ἄλλα πολλὰ σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ἐξηγοῦνται ἐδῶ (ἀνάγνωσε καὶ τὸν νς᾿ λόγο τοῦ ἰδίου).

   • Ανώνυμος says:

    Ρε μεγαλε Χρηστο χ το ιδιο ανεβασες παραπανω. Τι εγινε σου τελειωσαν τα σεντονια ? Εκτος αν προσπαθεις να μας πεις οτι η επαναληψη ειναι μητηρ πασης μαθησεως.

 47. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΓΑΠΩ!

  ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΚΑΝΕ ΜΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΗ.

  ΠΡΙΝ ΠΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

  ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ.

  ΕΑΝ ΕΙΧΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΘΑ ΕΚΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

  ΣΤΟΜΑ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΙ ΣΟΥ

  ΚΛΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ

  ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΜΕΤΑ ΛΥΠΗΣ ΜΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

  ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΣΚΑΤΑ!

  ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

  https://www.youtube.com/watch?v=R0BpccW75KE

  • Ανώνυμος says:

   Δηλαδη ρε Ασχετε εσυ προσευχηθηκες στον Χριστο και αυτος σου φανερωθηκε ? Και καλα μηπως εμοιαζε με αυτον της φωτογραφιας ? Δεν πιστευω να κρατουσε στην αγκαλια του και προβατο ? Παντος Μεγαλοσαυρο αποκλειεται να κρατουσε. Ειμαι καταδικασμενη ψυχη, ουτε στον ουρανο μπορω να αρπαχτω αλλα ουτε και η κολαση με χωραει.Οσον αφορα τον αερα που εχει μεσα το κεφαλι σου παρε ενα αερομετρο βαλτο στο στομα σου και φυσα το δυνατα ? Οχι ομως για πολυ ωρα γιατι μπορει να ανεβει η Πιεση των ματιων σου και να σου πεταχτουν οι βολβοι εξω. Χωρις αστεια παντως το εχω κανει και εφτασα τις 30 ατμοσφαιρες.Μπορω ανετα να φουσκωσω ενα λαστιχο αυτοκινητου.

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΟ ΛΕΩ ΕΜΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ!
    ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΛΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ.
    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΣΜΕΝΕΣ
    ΨΥΧΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
    ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΚΟΛ ΣΤΟ 90 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΕΙ.
    ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΑΝ ΜΕΙΝΩ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
    ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

    • Ανώνυμος says:

     Μεγαλοσαυρος vs Χριστιανισμος 18-0 Σουταρα την μπαλα της αληθειας η οποια βρηκε στοχο το κεφαλι του ΠΔ και τσουπ στα διχτυα του χριστιανισμου.

     • Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ says:

      Ρε συ ΙΤΑΛΟΛΑΤΡΗ (ρωμιοωσύνη = ρωμαιοσύνη = Ρώμη = σημερινή Ιταλία) μ’ αρέσει που έχεις και απορίες σε σχέση με το σκορ! Μόνος του σας παίζει και σας έχει ψοφήσει στη ΦΑΠΑ, τόσο στη γνώση και στις παραπομπές σε ΕΓΚΥΡΑ στοιχεία όσο και στο πνεύμα που σας πουλάει μέσα από τις ατάκες του!
      Όταν δε, σας παραθέτει στοιχεία που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να αντιπαραθέσετε ΤΙΠΟΤΕ ή δεν απαντάτε ή στέλνετε την μπάλα στην κερκίδα ή άρχίζετε τα… «αυταπόδεικτα» ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ παπαροσχόλια! χαχαχαχαχα
      Τα… «φφφααααπ» και τα «χλαααατς» και τα «ωωωωχ» και τα «αχ βαχ» και τα «κλαψ κλαψ» έχουν γίνει πια συνήθεια σε αυτό το site όταν σας την πέφτει αφού τον προκαλείτε! Ρε μήπως αντί του εβραίου Γιεχόσουα έχει πρώτα αναστηθεί ο… ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ, γιατί αυτός συμβόλιζε τον χαρακτήρα του ΚΑΡΠΑΖΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ σε εμάς τους Έλληνες από την εποχή των ελληνικών ταινιών! χαχαχαχαχαχαχαχαχα
      Ποιό 18-0 ρε φάπερμαν, πάνω από 50-0 είναι το σκορ και απλά ο Μεγαλόσαυρος το «μαζεύει» για να μην απογοητευθείτε και την κάνετε και δεν έχει κανέναν να βγάλει τη δύναμή και τη γνώση του.
      Εδώ ξεφτέλισε τον CHAOS που αν και ιουδαιο-μασονο ανθελληνική λουμπίνα έχει σίγουρα κάποιες γνώσεις (αν και κατευθυνόμενες από… «περίεργα» κέντρα). Αυτόν τον ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ πνευματικό πισωγλέντη τον έχει ισοπεδώσει, εσάς δεν θα διαλύσει; χαχαχαχα
      Απλά σας ρίχνει μόνο ΚΑΡΠΑΖΙΕΣ για να μην του ψοφήσετε και μείνει μόνος και δεν έχει λόγο να μας προσφέρει τις γνώσεις του.
      Εσείς ρε ΙΤΑΛΟΣΥΝΗ, είστε χωρίς να το καταλαβαίνετε οι λαγοί στους μαραθώνιους, με μοναδικό σκοπό να αυξήσουν τις επιδόσεις τους οι πραγματικοί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ!
      Σκέψου να μπαίναμε κι εμείς οι υπόλοιποι που σας διαβάζουμε (και από ότι φαίνεται από τα likes είμαστε αρκετοί) τι θα παθαίνατε.
      Απλά η αναλογία τρεις πειραγμένοι εναντίον ενός ευφυή είναι όχι μόνο αρκετή μα ακόμη μικρή! χαχαχαχαχαχαχαχαχα
      Ρε μήπως είστε ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣΤΙΑΝΟΙ; χαχαχαχαχαχαχα
      Ωχ, σκύψε Ιταλοσύνη, έρχεται κι άλλη………….
      ΦΦΦΦΦΑΑΑΑΑΑΠ – ΧΛΛΛΑΑΑΑΤΣ – ΩΩΩΩΧ- ΚΛΑΨ ΚΛΑΨ χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα 51-0!!! χαχαχαχαχαχα
      ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΝΤΟΥΝ ΤΟ ΠΗΡΑΤΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
      Άντε καλή μας απόλαυση όλων εμας των υπολοίπων όσο είστε αχόρταγοι! χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

 48. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΝΑ ΣΟΥ ΤΟΝΙΣΩ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΛΟΝ

  ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΦΑΞΩ

  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΟΥΝΕΛΙ .ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ

  ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

  ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ.

  ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

  ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΤΗΝ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΟΔΙ.

  ΟΤΑΝ ΠΑΛΙ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΚΡΙΣΗΜΟ

  ΣΗΜΕΙΟ……..

  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑΟΣΑΥΡΟΣ ΕΓΙΝΕΣ ΧΑΔΙΑΡΑ ΣΑΥΡΟΥΛΑ

  ΚΑΙ ΣΚΥΨΑΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΙΔΕΨΑΜΕ.

  • Ανώνυμος says:

   Η κατασταση σας ειναι κρισιμη καθοτι τα επιχειρηματα σας επεσαν στο κενο προκαλωντας δυσφορια στους χριστιανους αναγνωστες και αφθονο γελιο στους υπολοιπους. Επισεις η αδυναμια σας να καλυψετε τα ανωθεν θεματα θα οδηγήσει τελικα τον Μεγαλοσαυρο στην Νικη παίρνοντας σας το πρωταθλημα.

 49. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  KAT ΑΡΧΗΝ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ,ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ.
  ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΛΙΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ.
  ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ!
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
  ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ,ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ.
  Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ,ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ,ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΥΝΕΙ
  ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ,ΤΟΝ ΑΥΤΟΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΔΙΕΞΟΔΟ,ΕΝΙΟΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ.
  ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ.
  ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ
  ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ .
  ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ.ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ:
  Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ,ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΝ
  ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΚΟΒΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ .
  ΕΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ?
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ?
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΠΟΤΕ ΠΙΟ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ?
  ΠΙΟ ΕΙΠΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΠΩΤΑ?
  ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΜΟΝΟ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΦΕΡΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ!
  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ!

  • Ανώνυμος says:

   ΑΣΧΕΤΕ γραφεις οτι οποιος κανει υπερβολικη χρηση της λογικης θα οδηγηθει σε αδιεξοδο και μπορει να καταληξει και στην αυτοκτονια. Που το ειδες γραμμενο αυτο ? Υπαρχει καποια επιστημονικη ερευνα που να το επιβεβαιώνει ?

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟ
    «Όταν έχει βρέξει τότε το χώμα είναι βρεγμένο»
    «το χώμα είναι βρεγμένο»
    και συμπέρασμα
    «(άρα) έβρεξε». Συμπέρασμα που γενικά μοιάζει έγκυρο, αυστηρά όμως όχι, αφού είναι σαφές ότι υπάρχουν κι άλλα ενδεχόμενα και το συμπέρασμα δεν προκύπτει αναγκαστικά (μπορεί το χώμα να είναι βρεγμένο επειδή κάποιος πότισε τα λουλούδια).

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΟ(ΔΕΝ ΤΟ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ)

     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ

     ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ,ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΝΙΤΣΕ:

     «Η λογική, ακόμη, βασίζεται σε υποθέσεις που δεν αντιστοιχούν σε τίποτα στον πραγματικό κόσμο».

     • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

      ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ,

      ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΒΑΖΕΙΣ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ

      ΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΤΟ

      ΧΩΜΑ ,ΨΑΧΝΕΙΣ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ

      ΣΕ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΕΒΡΕΞΕ.

      ΕΝΩ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ

      ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΧΩΜΑ.

     • Ανώνυμος says:

      Ερωτηση προς τον Ασχετο της παρεας. Πως λεγονται οι ανθρωποι που εχουν μειωμενη ικανοτητα λογικης ?

     • Ανώνυμος says:

      Διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για το ζήτημα αυτό έδειξαν ότι αν ένα άτομο ταυτίζεται περισσότερο με τη λογική ή το συναίσθημα, στην πραγματικότητα αυτό δείχνει πολλά για την προσωπικότητά του.Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν πιο πολύ το μυαλό τους [λογικη] συνήθως είναι πιο πνευματικοί αλλά πιο ψυχροί στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ενώ όσοι λειτουργούν με το συναίσθημα εκφράζουν περισσότερο αυτά που νιώθουν και είναι πιο θερμοί στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.Επίσης, οι συντάκτες της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζουν στοιχεία για το ότι η πρώτη κατηγορία ανθρώπων [της λογικης] έχει περισσότερες γνώσεις σε σχέση με την άλλη κατηγορία.Αυτή η διάκριση λογικής / συναισθήματος μπορεί να ρίξει λίγο φως στην αιτία που οι άνθρωποι έχουν την τάση να συνδέουν μια πιο ευχάριστη προσωπικότητα με χαμηλότερη νοημοσύνη.

     • Ανώνυμος says:

      Ασχετε Ο Απ Παυλος ειχε πει οτι ο Θεος επλασε τον ανθρωπο λιγο κατωτερο απο τους αγγελους και οχι ως [α]λογο ζωο [χωρις λογικη δηλαδη] Απο οτι φαινεται ομως εσυ εισαι αλλουνου παπα ευαγγελιο.

  • Ανώνυμος says:

   Ασχετε αν ο Θεος ερθει στην γη να εισαι σιγουρος οτι δεν θα αναδημοσιευσει τις αλκοολικες φαντασιωσεις των ανωνυμων συγγραφεων των ευαγγελιων.Αν τον δεις παντως παρακαλεσε τον να αφαιρεσει απο το κρανιο σου τον αερα και να σου βαλει μυαλο.

 50. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΥΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΖΩΑ.
  ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΙΚΤΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ,ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ,ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ.

  ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΖΩΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ

  ΘΕΟ ΜΑΣ?

  1. Η ποιότητα επικοινωνίας των ζώων με εκπροσώπους ενός άλλου είδους (τους ανθρώπους) είναι ανώτερη, επειδή είναι κυρίως τηλεπαθητική, υπερβαίνει τον έναρθρο λόγο, ο οποίος συχνά λειτουργεί παραπλανητικά. Μπορούμε να ξεγελάσουμε εύκολα έναν άνθρωπο, δύσκολα όμως ένα ζώο!
  2. Στα ζώα με τα οποία έχουμε στενή σχέση συμβίωσης, βγαίνουν αυθόρμητα ιδιότητες τις οποίες ο άνθρωπος χρειάζεται ειδική προσπάθεια για να τις αναπτύξει, δίχως μάλιστα να το πετυχαίνει πάντα: αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός, αγάπη.
  3. Το ζώο που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με έναν άνθρωπο δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του. Οι άνθρωποι πάντα!
  4. Ορισμένα ζώα, όπως οι σκύλοι, φτάνουν μέχρι την αυτοθυσία για να σώσουν από θανάσιμο κίνδυνο τον εκπρόσωπο ενός άλλου είδους, τον άνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό για τους ομοίους τους;
  5. Τα ζώα σκοτώνουν άλλα ζώα μόνο για να τραφούν, σπανιότερα για να αμυνθούν ή για να προστατέψουν τα μικρά τους. Οι φόνοι μεταξύ ζώων του ίδιου είδους είναι ελάχιστοι. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, που σκοτώνουν ζώα για διασκέδαση ή που μπορεί να αλληλοσκοτωθούν ακόμη και για …ποδοσφαιρικές διαφορές!
  6. Τα ζώα, σε πολλές περιπτώσεις, υιοθετούν και μεγαλώνουν μικρά άλλου είδους, δίχως την παραμικρή υστεροβουλία και σε αντίθεση με τα ίδια τους τα ένστικτα, όπως η απίστευτη περίπτωση της λέαινας που υιοθετούσε μικρές ορφανές αντιλόπες!
  7. Τα ζώα επιδεικνύουν μια θαυμαστή στωικότητα στα θέματα των ασθενειών και του επικείμενου θανάτου τους: σε αντίθεση με τους ανθρώπους, δεν διαμαρτύρονται ποτέ!
  8. Τα ζώα, που υποτίθεται ότι βασίζονται στα ένστικτα και στερούνται λογικής, συχνά δρουν πολύ πιο λογικά από τον άνθρωπο, ο οποίος παραλογίζεται συστηματικά, προσπαθώντας μάλιστα να εκλογικεύσει την τρέλα του!

  • Ανώνυμος says:

   https://www.youtube.com/watch?v=B7Sr6nMpIM0
   Ασχετε τα σαρκοφαγα ζωα ειναι φτιαγμενα για να τρωνε σαρκες διαθετοντας τα καταλληλα ενστικτα και οπλα. Για αυτο λεγονται ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ. Δειχνει αυτη η δημιουργια οτι ο Θεος ειναι το Απολυτο καλο ? Γεματος καλοσυνη και αγαπη για τα πλασματα του ? Αλλα τι απαντηση να περιμενω απο σενα ? Εισαι ενα αναισθητο ανθρωποειδες μια σαρκοφαγα υαινα με βαθμο ενσυναισθησης Ε0

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ

    ΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΛΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ?ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ

    ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΣΟΥ!ΤΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ

    ΕΝΣΙΚΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ

    ΜΕ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ.

    ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ?

    ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΚΕΣΑΙ ΣΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ

    ΕΜΒΑΘΥΝΕΙΣ?

    ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ, ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΜΟΝΟ ΟΠΛΑ

    ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΟΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

    ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΣΙΚΤΟ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ,ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΙΚΤΟ

    ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ,ΕΝΣΙΚΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.ΑΥΤΑ ΤΑ

    ΕΔΩΣΕ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ?ΦΘΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ

    ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ.

    • Ανώνυμος says:

     Η θεολογια του χριστιανισμου ειναι ασυμβατη με την πραγματικοτητα και χανει διαρκως εδαφος προκαλωντας το γελιο στις νεες γενιες. Παραδειγμα εσυ , σε εχω στριμωξει και στην προσπαθεια σου να υπερασπιστεις την παρωχημενη θεολογια του χριστιανισμου εχεις γελοιοποιηθει ξανα και ξανα. Σε λιγο θα ειστε καταλοιπα του παρελθοντος.

     • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

      ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ?ΟΧΙ Ο ΦΑΜΦΑΡΑΣ(ΧΙΟΥΜΟΡ)
      ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙ ΛΟΓΩ ΦΘΑΡΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
      ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΛΛΑ ΖΩΑ
      ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ.
      Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΙΚΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΖΩΟ ΜΕ ΟΠΛΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ
      ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ,ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ,
      ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΟΙ ΓΥΠΕΣ ΩΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΔΕΣ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΛΘΕΙ
      ΒΡΩΜΑ,ΔΥΣΩΔΕΙΑ,ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ,ΘΑΝΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ.
      ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ TO KΥΡΙΩΣ ΟΠΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΚΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ
      ΝΑ ΦΑΝΕ ΑΝΤΙΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΔΙΑ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ.
      ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ.
      ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΛΟ(ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ) ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΡΩΝΕ ΒΟΔΙΑ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ ΕΝΤΟΜΑ,ΣΑΥΡΕΣ Κ.Λ.Π
      ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΑΣ ΑΔΑΗΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΠΟΝΟ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΙ,
      ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙ ΤΟ ΖΩΟ !
      ΑΠΛΑ ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΦΙ.
      ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΕΔΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΩΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.
      ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΩ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙΣ:
      1.1.3 Θεωρία της πύλης (GateTheory) Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή που διατυπώθηκε από τους Meltzakκαι Wall το 1965[9] ένα επώδυνο ερέθισμα για να φτάσει στον εγκέφαλο πρέπει να περάσει από μια πύλη. Η πύλη αυτή βρίσκεται στην πηκτωματώδη ουσία του οπίσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού. Εκεί υπάρχουν οι διαβιβαστικοί νευρώνες και οι ανασταλτικοί ενδονευρώνες. Η πύλη είναι συνεχώς μισάνοιχτη αφού οι C-ίνες είναι συνεχώς ενεργοποιημένες. Σε εφαρμογή επώδυνου ερεθίσματος αρχικά διεγείρονται οι Αβ ίνες μέσω των οποίων γίνεται η ταχεία μετάδοση του αρχικού πόνου. Τα σήματα των Αβ-ινών ασκούν μια επίδραση αυτοαναστολής και η πύλη κλείνει. Στη συνέχεια όμως, αν το επώδυνο ερέθισμα συνεχίσει την επίδρασή του, διεγείρονται οι Αδ και C ίνες, που μεταφέρουν πιο αργά το σήμα, με αποτέλεσμα η πύλη να ανοίγει και το επώδυνο ερέθισμα να γίνεται αντιληπτό. Μόλις το ερέθισμα φτάσει στον εγκέφαλο παράγονται από το στέλεχος του εγκεφάλου φυσικά (ενδογενή) οπιοειδή που λέγονται ενδορφίνες. Βασικά ενδογενή οπιοειδή είναι οι εγκεφαλίνες και οι ενδορφίνες α,β και γ. Τα οπιοειδή προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου (στο στέλεχος, στο θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου, στα οπίσθια κέρατα του εγκεφάλου και στην περιφέρεια) και καταστέλλουν το επώδυνο ερέθισμα. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν και άλλες νευροδραστικές ουσίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν τις βλαβερές πληροφορίες σε τρία επίπεδα του εγκεφαλονωτιαίου άξονα. Με αυτό τον τρόπο η πύλη ξανακλείνει[7,1].

     • Ανώνυμος says:

      Ασχετε καταρχην διαφωνεις με τους ομοπιστους σου οι οποιοι δεν δεχονται οτι ο Θεος εξοπλισε τα σαρκοφαγα με οπλα και ενστικτα, αλλα υποστηριζουν οτι αυτα τα χαρακτηριστικα ηρθαν σε υπαρξη με την μικροεξελιξη.Εκτος αυτου μεσα στην τρελα σου προσπαθεις να μας πεισεις οτι τα ζωα δεν πονανε. Ελπιζω Ασχετε να μην εχεις ουτε σκυλο ουτε γατα γιατι σιγουρα κοντα σου θα υποφερουν.

 51. Ανώνυμος says:

  Ενα αρρωστακι ηταν ο Λιαντινης οπως και ολοι σας και για αυτο αυτοκτονησε οπως θα επρεπε να κανουν και ολοι οσοι τον ακολουθησαν. Τα αυτονοητα πραγματα δεν χρειαζονται καποιου ειδους αναλυση. Απλα πραγματα ειναι ακομα και για τα ζωα τους αρχαιοβλακες που τους εκλασε ο Διαολος και για αυτο δεν τους επλασε ο Θεος.

  • Ανώνυμος says:

   Αρε chaoskampf σε εφαγε ο Μεγαλοσαυρος και απο τοτε εγινες ανωνυμος. Δασκαλε ελα στην παρεα μας μην φοβασαι ο Μεγαλοσαυρος τρωει αλλου.Οταν τους παρω το πρωταθλημα θα γινουν και αυτοι ανωνυμοι.

  • Ανώνυμος says:

   Σιγα την ομαδα που εχετε χαχαχα Ενας Ασχετος -Ενας μαντραχαλος με μυαλο 9χρονου [ΠΔ] – και ενας μεταλλαγμενος Γουλβεριν [Ρωμιοσυνη] που υψωσε το αναστημα του στον Μεγαλοσαυρο και νομιζει οτι θα την γλιτωσει χαχαχα Ρε θα σας τυλιξω σε μια κολλα χαρτι θα σας βαλω φοκο και θα γινετε η Δαδα της Ελπιδας για ενα καλυτερο ποδοσφαιρικο αυριο στην πολυπαθη και αιωνια πατριδα μας.

 52. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ IC XC NI KA says:

  ο Λιαντινης μου θυμισε μια ταινια που εχω δει (GOD IS NOT DEAD) τον σεβομαι και προσευχομαι γι’αυτον!Ομως εκανε το λαθος να προσεγγισει τον Θεο με την λογικη,ο Θεος ομως προσεγγιζεται με το συναισθημα,η λογικη ειναι απλα το μεσο!Τωρα για τους βλασφημους…τους λυπαμε γιατι ουτε οι αρχαιοι ουτε οι νεοι Ελληνες θυμιζουν κατι απ’αυτους οποτε…μαλλον για αλβανους τους κοβω!Απ’τη στιγμη που μεχρι και ο Λιαντινης δεν βλασφημαει..αυτοι τι θελουν να αποδειξουν?Μηπως κρεμαμενοι απ’τ’αρχιδια του νομιζουν οτι ειναι και κατι παραπανω απ’αυτον?Ετσι τον τιματε???Ωραιοι ρε!!!
  Αλλα τι να περιμενεις?Τα εχουν ισοπεδωσει ολα!Ουτε στην πιο αρχαια μορφη της Ελλαδας δεν θα ειχαν ελπιδες!

  • Ανώνυμος says:

   Εκείνο που γίνεται στην πράξη είναι ότι συνήθως το συναίσθημα κάνει τις επιλογές του αλλά τον τελευταίο λογο τον έχει η λογική. Αν χαθεί η σωστή σχέση ανάμεσά τους τότε οδηγούμαστε σε καταστροφικές καταστάσεις.

   • ΠΔ. says:

    Ο Λιαντινης ηταν λογικος η συναισθηματικος;Κι αν το συναισθημα τον οδηγησε στην αυτοκτονια,γιατι τον θαυμαζεις εσυ ο υμνητης της λογικης.

    • Ανώνυμος says:

     ΠΔ δεν ανεβασα το ηχητικο ντοκουμεντο επειδη θαυμαζω απλα τον Λιαντινη αλλα για αυτα που λεει.

     • ΠΔ. says:

      Καταλαβα,αλλα δεν αντεχουμε αλλο Λιαντινη,οχι αλλο καααρβουνο!Παντως λογικο δεν τον λες.

 53. Ανώνυμος says:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q1XwEvT-jl0
  Επειδη δεν ειναι εδω αυτος να σας βαλει στην θεση σας θα σας βαλω εγω. Σας προκαλω ολους να αποδειξετε με επιχειρηματα [αν εχετε] και Αληθη λογο οτι ο Καθηγητης Λιαντινης διδαξε ψευδη στους μαθητες του. «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

   1.Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΡΕΜΗ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΙΚΗ

   ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΜΦΟ.

   ΦΟΡΑΕΙ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΞΕΡΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ

   ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

   ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΙΣΧΥΟΥΝ!

   2.ΕΡΩΤΗΣΗ 130 ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

   ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

   ΕΑΝ ΖΟΥΣΕ ΘΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑΓΑ?

   ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΜΙΑ

   ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΤΗΝ

   ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΠΡΙΝ ΚΑΜΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ

   NOMIZΩ » ΠΕΘΑΝΕ Ο ΘΕΟΣ» ΗΤΑΝ Ο

   ΤΙΤΛΟΣ, ΚΑΤΕΛΗΓΕ: »ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

   ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ»?

   ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

   ΔΕΙΓΜΑ ΠΩΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΜΠΛΕΞΕΙ ΟΛΑ ΤΟΣΟ

   ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ,ΩΣΤΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ

   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΛΑ

   ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΝΕΥΜΑ!

   3,ΤΕΛΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΕ

   ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ

   ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ.

   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ

   ΑΛΛΑ ΑΦΟΒΟΥΣ .TI KΡIMA ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ

   ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΧΤΗΠΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ

   ΠΟΡΤΑ?ΤΙ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ?

   • Ανώνυμος says:

    Ασχετε εγινες και ψυχολογος τωρα ? Ασε αγορι μου την ψυχολογια σε μενα, εσυ δεν εχεις καμια ειδικοτητα πανω στο θεμα και ουτε σε καλεσα να μου το παιξεις ψυχολογος. Μεχρις στιγμης εισαι το κακο παραδειγμα του χριστιανου που απλα κατηγορεί και τιποτα αλλο.Αν μπορεις απεδειξε μου οτι οσα ειπε ο καθηγητης Λιαντινης στους μαθητες του ηταν ψεματα. Σε προκαλω

    • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

     https://www.youtube.com/watch?v=58hwWGsNUeM

     ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ

     ΟΤΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

     ΦΑΜΦΑΡΑΣ!ΕΙΣΑΙ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ

     ΑΧΙΝΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ).ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΝΑ

     ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΩ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ

     ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΦΑΜΦΑΡΑΣ? ΕΙΣΑΙ ΤΡΕΛΟΣ? ΝΑ ΠΑΣ

     ΝΑ ΣΕ ΔΕΙ ΓΙΑΤΡΟΣ.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      ΑΣΧΕΤΕ, ήσουν μέσα στο μυαλό μου. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα κι εγώ, τον Φανφάρα.

     • Ανώνυμος says:

      Σας προκαλω ολους να αποδειξετε με επιχειρηματα [αν εχετε] και Αληθη λογο οτι ο Καθηγητης Λιαντινης διδαξε ψευδη στους μαθητες του. «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»

 54. BECOMING THE ARCHETYPE says:

  Κατι θλιβερα και ψυχωσικα καραγκιοζακια οπως εσας και τον Λιαντινη το συμπαν τα εχει για να γελαει. Εχετε ξεπερασει καθε οριο βλακειας και μαλακιας και κανετε πολεμους με τον Χριστο και την Παναγια και τους Χριστιανους και οτι να ναι για να ταισετε την δαιμονικη σας αρρωστια και την αρρωστημενη υπεροπτικοαλαζωνεια του αρχαιοπανιβλακοηθλιθιου ειδωλολατρη απογονου του παιδεραστη Δια. lol

  Αμα εσεις εισαστε η σπορα του Λιαντινη και των αρχαιων παιδεραστων μαλακας ηταν και ο Λιαντινης μαλακες και οι αρχαιοι ανωμαλοι προγονοι σας και το θεμα ειναι εξαιρετικα απλο, καθως θα ηταν και γελοιος ο ισχυρισμος οτι τα μανιακα ζομπι του ειδους σας ειναι παιδια της Σοφιας.

  Ο Σωρρας για παραδειγμα δεν ειναι παιδι του Πλατωνα και του Πυθαγορα κλπ ειναι απλα ενα ακομα παιδι της Μαλακιας και της Βλακειας οπως και ολοι σας και απλα ενσαρκωνει την βρωμια που εχετε σπειρει ολοι μαζι.

  Συνεχιστε να μαλακιζεσται μεσα στην δαιμονικη σας αρρωστια καθως αυτη ειναι αλλωστε η αποστολη σας απο το συμπαν μεχρι να καταλβετε οτι εχετε παρει τον δρομο οχι για τον καδο ανακυκλωσης του συμπαντος αλλα για τον ΑΙΩΝΙΟ ΒΟΘΡΟ. lol

  Αντε τα λεμε και παλι σε ανυποψιαστο χρονο και σιγα σιγα να ξεχωριζουν οι ανθρωποι απο τα ζομπι καθως ξεκινησε ηδη το Zombie Apoalypse και δεν εχουν αρκετο χρονο αυτοι που θελουν να σωθουν απο την βρωμια του πλανητη με την οποια επι του προκειμενου οι πλειστοι απο τους αρχαιοβλακες εχουν ταυτισει το ειναι τους.

  Συντομα θα σας αποκαλυψω με επιστημονικο τροπο το πως ο Ιησους Χριστος ξεφτυλισε τοσο τους αρχαιους οσο και τους νεους ανωμαλους με ενα quantum leap και σε καποια φαση ανποφευκτα θα καταλαβετε οτι το κεφαλι σας ειναι γεματο σκατα και οτι η μοναδικη χρησιμοτητα που εχουν τα σκατα που εχετε μεσα στο αρρωστο κεφαλι σας ειναι για να ζαλιζεται τους ορχεις στο συμπαν με τον κομπλεξισμο σας.

  Να μην ξεχασω να βαλω και μουσικουλα:

  https://www.youtube.com/watch?v=dvYWo1Ffs0Q

 55. Ανώνυμος says:

  Αναποδα τα εβλεπε ο ειδωλολατρης και Σατανιστης επι της ουσιας ο Λιαντνης που απλα αυνανιζοταν σε οτι αφορα τις δομες του εξωτερικου-ειδωλου μη μποροντας να προσεγγισει την Σοφια του αντικειμενου ουτε στο απειροελαχιστο.

  Ο Λιαντινης περασε διπλα απο τους Σοφους και καποιος εκλασε και νομισε οτι η μυρωδια της κλανιας του Σοφου ειναι η δικη του σοφια.

  Επισης μεσα στα πλαισια της βλακειας του μπερδεψε τον Ταμμουζ με τον Μαρντουκ. Σιγουρη αυτοκτονια η ολη φαση.

  • Ανώνυμος says:

   Για σου ρε δασκαλε chaoskampf. Δεν σε δαγκωνω γιατι μπορει να κλαταρεις και να σε μαζευουμε απο κατω με τα κουταλακια σαν την αλλη φορα.Παντως μου αρεσε αυτο που ειπες για τον καδο ανακυκλωσης του συμπαντος ,και εχω την εντυπωση οτι με αντιγραφεις γιατι εγω χρησιμοποιω τους καδους ανακυκλωσης nwo. Απο οτι φαινεται και οι δυο εχουμε δωσει φυλλο πορειας στα ανθρωπινα αποβλητα [σαν τον Ασχετο].Για αυτο σου λεω ελα να ενωσουμε τις δυναμεις μας και να τους στειλουμε ολους στους καδους ανακυκλωσης nwo απο τους οποιους οι ανακυκλωτες της Νεας Εποχης θα εξαγουν βιολογικο υλικο για να φτιαξουν αυτα τα καινουρια βιορομποτ μικτης τεχνολογιας με χαλκινα εξαρτηματα οπως ο ταλως.Αφου τα ξερεις..Οσον αφορα τον Λιαντινη δεν μπορεσες να αντικρουσεις τον λογο του διοτι οπως και να το κανουμε εσυ εισαι δασκαλος της θεοσοφιας και εκεινος ηταν δασκαλος της Αληθειας. Ειναι σαν να λεμε οι δυο οψεις ενος νομισματος.Εσυ εισαι η αρνητικη σκοτεινη πλευρα και ο Λιαντινης το φως του κοσμου.Και φυσικα παιδι του χαους η υπαρξη σου επιβαλλεται για την διατηρηση της ισορροπιας αναμεσα στους δυο κοσμους.Οσο εσυ απουσιαζεις απο το Κατοχικα Νεα το καλο ενισχύεται γυρω απο το κακο με κινδυνο να δημιουργηθει οπη στον χωροχρονο και να μας ρουφήξει ολους η μαυρη τρυπα.Θελεις λοιπον να μας ρουφήξει η τρυπα ? Δεν λυπασαι καθολου τον ΠΔλτακο τον φιλο σου ? Ουτε την babalon ?

 56. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΑΦΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ

  ΔΟΥΛΕΙΑ!ΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΕ!

  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ!

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

    ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

    ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟ ΧΑΙΡΕΤΗΣΑ ΟΧΙ ΕΣΕΝΑ.

    ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Π.Δ!

    ΑΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ.

    ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ

    ΗΡΘΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ.

    Ο ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ

    ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΗΛΘΑ!

 57. Ανώνυμος says:

  Ολοι τα ιδια σκατα εισαστε ολοι εσεις οι σχιζοφενεις ψυχωσικοι και το μονο που κανετε ειναι να ταιζετε αρρωστημενα στοιχειακα και ψυχωσεις με την βρωμια σας και την απυθμενη βλακεια σας.

  Καλυτερα ειναι να κλανετε παρα να μιλατε και αυτο ειναι που καταλαβε και το συμπαν και για αυτο εστειλε τον Χριστο για να σας δωσει μια δευτερη ευκαιρια να θεραπευτειτε απο την ασυστολη μαλακια που σας δερνει.

  Ο «σοφοτερος» απο εσας συναντησε την κωλοτρυπιδα του Δια-ολου που τον εκλασε και αναφωνησε: Χαιρε Πατερα Ζευς.

  Δεν προκειται ασφαλως να διαβασω και να ταισω τα δαιμονισμενα αρχαιοφρικια αλλα αμα μου ερθει κανενα καλο μπορει να επανελθω.

  Αλλωστε το χιουμορ ειναι πλεον η μοναδικη διεξοδος απο την βρωμια που εχετε σπειρει ολοι μαζι.

 58. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΩΛΕ says:

  Μου ηρθε ακομα ενα.

  Οσο και να μαλακιζεστε με το αρρωστο σας κεφαλι η πραγματικοτητα δεν προκειται να αλλαξει και να προσαρμοστει στα μετρα σας και αυτο ειναι που δεν καταλαβαν οι μαυροι μαγοι και οι κατσικες τους οπως εσεις μεσα στο περασμα των αιωνων.

  Το Αρχετυπο = Manu (ο Θεος) της καθε εποχης εχει δικο του θελημα και δεν μπορει να προσαρμοστει στα μοτιβα που παραγει ο πρωκτοεγκεφαλος του καθε καραγκιοζη και ασφαλως η Ανωμαλια ουτε εθνικοτητα εχει ουτε θρησκευμα.

  Ολα αυτα θα τα εξηγησω επιστημονικα για τους ζωντανους και αυτους που μπορουν να διαβαζουν Αγγλικα καθως αρκετα εχω βρωμισει με την ανωμαλια σας.

  Το θεμα μαζι σας ειναι αδιεξοδο. Εισαστε παιδια της Μαλακιας και την Βρωμιας και ψυχωσικοι βρωμιαρηδες και αυτο δεν προκειται ποτε να αλλαξει και για αυτο το καλυτερο που μπορει να συμβει στον πλανητη και στην ανθρωποτητα σε οτι αφορα το θλιβερο ειδος σας ειναι να πατε ολοι μαζι στον πατερα τον Δια-ολο και αυτη ειναι η Λογικη των εκπορευσεων του Αρχετυπου και οχι το θελημα καποιου «μαγου».

  Αυτο που προσπαθουσα να εξηγησω στα διανοητικα μικροβια που παριστανουν τους Ελληναρες (οπως για παραδειγμα ο Σωρρας) ειναι την διαφορα του αιωνιου μοτιβου-αρχετυπου του μαυρου μαγου με τον πραγματικο μυστη και τα ηλιθια ανθρωπομορφα μιασματα απλα επελλεξαν να τροφοδοτησουν και να τραφουν απο τις αντιστροφικες ενεργειες και αυτο ειναι που σας συμβαινει και αυτη ειναι η προελευση της ψυχωσικης σας μανιας που ασφαλως υπηρχε πρωτου με γνωρισετε και αυτη ειναι η αρρωστια απο την οποια επασσχε και ο Λιαντινης που επισης τρεφοταν απο το ψευδες «φως» του «Εωσφορου» και ασφαλως μιλαμε για ειδωλολατρια και περα μαλιστα απο τις αντιληψεις της επικρατουσας θρησκειας.

  Το αρρωστο κεφαλι σας ειναι γεματο με τα σκατα του «Εωσφορου» και οσο περισσοτερο ταιζετε την αρρωστια σας τοσο περισσοτερο θα χειροτερευει η κατασταση σας.

  Δεν θελετε να μαθετε γιατι καθισατε πανω στην ψωλη του Δια-ολου και νομιζετε οτι κατι ξερετε και οτι μαλιστα αυτο που νομιζετε οτι ξερετε μπορει να εχει καποια χρησιμοτητα περα απο το να ζαλιζετε τους ορχεις στο συμπαν και να ταιζετε τις δαιμονικες σας ψυχωσεις, Αυτη ειναι η πηγη του προβληματος σε οτι αφορα το αιωνιο μοτιβο του μαυρου μαγου και του αντιχριστου δηλαδη αυτου που δεν ειναι πραγματικος μυστης και χρισμενος απο καποια ανωτερη πνευματικη δυναμη και για αυτο αλλωστε η πιστη στον Χριστο σωζει και απο τον Διαολο και απο την ματαιοδοξια του εγω.

  Οταν αναποφευκτα θα ξυπνησετε στην πραγματικοτητα θα καταλαβετε επισης οτι ειναι πολυ αργα για να επιστρεψετε στην αληθεια καθως εχουμε μπει στην διαδικασια οπου η παραισθησεις των μαυρων μαγων διαλυονται απο δυναμεις που ειναι περα απο την αντιληψη μας και περα απο το κτιστο-πλαστο φως του «Εωσφορου» και αυτη ειναι η πραγματικοτητα που συνειδητοποιησαν οι Σοφοι ημων προγονοι που ακολουθησαν τον Ιησου Χριστον και το Ακτιστο Φως και μεσα απο αυτη την πραγματικοτητα προεκυψε και ο προσδιορισμος της ειδωλολατριας και οχι φυσικα ανευ αντικειμενου ετσι οπως νομιζουν οι νοητικοι αυνανιστες που εχουν συνηθως και την εντυπωση οτι ειναι οι κληρονομοι των αρχαιων μυστηριων και της Σοφιας του συμπαντος λογω της καταγωγης τους.

  Το ολο θεμα μαζι σας και με τους Λιαντινιδες κλπ ειναι κωμικοτραγικο και απλα επειδη σας λυπαμαι σκεφτηκα να σας ελεησω με λιγη Σοφια για να καειτε μια ωρα αρχητερα και να ξεβρωμισει ο πλανητης απο τους ηλιθιους, καθως αλλωστε εχετε ταυτισει το ειναι σας με το αιωνιο μοτιβο του καραγκιοζη που προσπαθει να βιασει την Σοφια γιατι δεν του καθετε με τιποτα.

  Κατι εξυπνοβλακες κουτοπονηροι αρρωστοι δαιμονισμενοι καραγκιοζηδες οπως εσεις ειναι η βασικη αιτια που ο πλανητης βουλιαζει μεσα στην ανωμαλια μεσα στα πλαισια μιας αυτοκτονικης διαδρομης που ειναι ομοια με την διαδρομη του Λιαντινη και η ολη φαση ειναι οτι εχετε υπογραψει συμβολαιο με τον Δια-ολο και για αυτο η κατασταση σας ειναι μη αντιστρεψιμη καθως η ριζα και η πηγη της αρρωστιας σας ειναι πρωιον του πρωκτου καποιων ανωμαλων που παριστανουν τους θεους και ειναι αυτοι που εσπειραν και αυτη την αρρωστια στην Ελλαδα την οποια θα τσακισουν οι Ελληνες Χριστιανοι Ορθοδοξοι που και δικαιωματικα ειναι βασικα οι ultimate Greek lovers.

  Αντε και καλο καψιμο και ισως να τα πουμε.

  • Ανώνυμος says:

   Chaos λες οτι εμεις εχουμε κανει συμβολαιο με τον Διαολο.Εσυ ομως δεν εισαι χριστιανος ορθοδοξος. Απο δικο σου σχολιο [ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 11 Αυγούστου 2016 @ 17:48 Στο αλλο θεμα ειπα οτι δεν ειμαι ουτε Χριστιανος, ουτε Ορθοδοξος] Επισεις [Ταξιάρχης Απόλλωνας 20 Ιανουαρίου 2016 @ 16:00 Η ορθοδοξια ειναι μια ανθρωπινη κατασκευη οπως και το 12αθεο.] Αρα αφου δεν εισαι χριστιανος και η ορθοδοξια ειναι ενα ανθρωπινο οικοδομημα με ποιον εχεις κλεισει συμβολαιο εσυ ?

 59. Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ says:

  Αντε να πω και για τον καραγκιοζακο τον Λιαντινη μιας και βριζετε τον αληθινο Θεο και ψαχνετε συνεχως για αιμα για να ταισετε τους δαιμονες των αρχαιων ανωμαλων που καιγονται μαζι με εσας στα Ταρταρα.

  Ο Λιαντινης βασικα ηταν απλα ενας ακομα καραγκιοζοβλακοκος οπως ολοι σας και εσεις εισαστε η αποδειξη περι αυτου καθως και αυτος προσπαθουσε να ωραιωποιησει την κατασταση στην αρχαια Ελλαδα για να ταισει την ματαιοδοξια του και αποφευγε οπως και ΟΛΟΙ σας την ουσια των πραγματων οπως ο Διαολος το λιβανι καθως για παραδειγμα μας ελεγε για τα αρνητικα του χριστιανισμου και εφερνε για παραδειγμα τον Πυθαγορα για να αναδειξει την «σοφια» των αρχαιων αρα παρελειπε και αυτος οπως και εσεις να μας πει και για τα αρνητικα της αρχαιας πραγματικοτητας μεσα στα πλαισια της οποιας δημιουργηθηκε και ο χριστιανισμος με ολα τα αρνητικα του. Δεν μας ειπε για παραδειγα οτι ο Πυθαγορας δικαστηκε απο 1000 δικαστες για αθεια γιατι βασικα εφερε γνωση και αντιληψεις απο την Βαβυλωνα κυριως και την Αιγυπτο. Εγω ειμαι βασικα η ζωντανη αποδειξη οτι ο δικος μου προγονος ειναι ο Πυθαγορας και οι δικοι σας προγονοι αυτοι που εσφαξαν τους Πυθαγορειους και η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ δεν προκειται να αλλαξει γιατι την ειδατε κληρονομοι της Σοφιας του πλανητη λογω της δαιμονικης σας αρρωστιας που εχει γινει πλεον ανυποφορη για ολους τους ζωντανους και σε οτι αφορα το παραδειγμα του πατερα σας του Σωρρα κλπ. Ο Λιαντινης λοιπον ηταν απλα ενας απο εσας που προσπαθουσε να πουλησει την παραισθηση του μεσα απο εναν λογοτεχνικο παραξυσμο. Λογοτεχνης ναι υπηρξε και αρκετα καλος. Φιλοσοφος και μυστης δεν υπηρξε και ουτε περασε καν διπλα απο την Σοφια των αρχαιων μυστηριων οπως ουτε και εσεις αλλωστε καθως η μοναδικη σχεση που θα μπορουσατε να εχετε ολοι εσεις με την Σοφια ειναι αμα καποιος Σοφος σας κλασει και μυρισετε την κλανια του και για αυτο αλλωστε νομιζετε οτι σας ανηκει η σοφια των αρχαιων γιατι δεν εχετε τιποτα δικο σας. Εισαστε απλα βρικολακες που ψαχνουν για αιμα και που τρεφονται με τις παραισθησεις του αστρικου «φωτος» ετσι οπως το εχουν περιγραψει οι αλχημιστες μεσα στους αιωνες και μεσα απο την εργασια τους. Αυτο το αστρικο «φως» ειναι που προσδιοριζουν οι αλχημιστες ΟΛΩΝ των εποχων ως τον Διαολο/Απεπ/Τυφωνα και ως το πλαστο «φως» του «Εωσφορου» μετεπειτα μεσα απο την χριστιανικη παραδοση. Αυτο φυσικα για να το κατανοησει καποιος χρειαζετε ειδικη μελετη και εργασια επι της ουσιας του αντικειμενου και για αυτο αλλωστε επειδη βασικα αναλωνεστε στο να σκοτωνεστε για να ταιζετε τις ψυχωσεις σας δεν υπαρχει και κανεας λογος να προσπαθει καποιος να σας ξυπνησει. Αυτο που πρεπει να γινει ειναι να πατε ολοι μαζι στον Διαολο να συντησετε και τον Λιαντινη και να σταματησετε να ζαλιζετε τους ορχεις στο συμπαν. Το «φως» του «Εωσφορου» η αλλιως το αστρικο «φως» το οποιο ειναι το μονο πραγμα που βλεπετε καθως καιγεστε μεσα στην αρρωστια σας οδηγει σε ενα αυτοκαταστροφικο και αυτοκτονικο αδιεξοδο το οποιο αναποφευκτα συναντουν ΟΛΟΙ οι μαυροι μαγοι και ΟΛΑ τα θυματα της μαυρης μαγειας οπως για παραδειγμα ο Λιαντινης καθως η πηγη του πλαστου-κτιστου φωτος ειναι ο πρωκτος του πατερα σας του Διαολου και οχι για παραδειγμα το μυαλο και η ουσια καποιου μυστη που ανοιξε τον δρομο για την εξοδο απο καρμικο loop της αιωνιας επαναληψης προς την οδο της αιωνιας επιστροφης για την οποια μιλησε και ο Εμπεδοκλης που και αυτος οπως και ολοι αρχαιοι θα ηθελαν πολυ να βρουν την πορτα που οδηγει εδω που ειμαι εγω που ειναι βασικα η πορτα του Manu/Αρχετυπου που επιβεβαιωνει και την θεωρια του Παρμενιδη περι του οντος αλλα και του Αριστοτελη περι του κινουντος ακινητου. Ολα αυτα φυσικα θα τα εξηγησω και θα τα αποδειξω στο παγκοσμιο γιατι εμεις οι πραγματικοι Ελληνες Ορθδοδοξοι Χριστιανοι σε αντιθεση με εσας τους Βαρβαρους αρχαιοβρωμιαρηδες ειμαστε πλακατζηδες και τα καναμε πλακακια με το Θεο μεσα στους αιωνες.

  Οχι οτι ασχολουμαι μαζι σας απλα γιατι με πεθυμησε ο πρωκτος που εχετε για εγκεφαλο ειπα να σας ελεησω καθως αλλωστε εχουν περασει 2-3 μηνες και συνεχιζετε να μαλακιζεστε μεσα στην σκια μου και να ταιζετε τις ψυχωσεις και την δαιμονικη σας μανια εκει οπου μαλιστα σας το εχω εξηγησει αναλυτικα και επιστημονικα μαλιστα θα ελεγα οτι η σκια μου ειναι ο Διαολος και το αντιθετο του πραγματικου μυστη. Δεν σας ευχομαι περαστικα καθως η κατασταση σας ειναι αδιεξοδη για αυτο και σας αφησα μονους σας για να βουλιαξετε μεσα στο σκατο σας. Δεν νομιζω να επανελθω σε αυτο το θεμα. Ο Θεος πραγματικα να σας ελεησει.

  • Ανώνυμος says:

   chaos γραφεις [εμεις οι πραγματικοι Ελληνες Ορθδοδοξοι Χριστιανοι σε αντιθεση με εσας τους Βαρβαρους αρχαιοβρωμιαρηδες] Καλα εσυ πριν εναν χρονο μας ελεγες οτι δεν εισαι χριστιανος τι μεσολαβησε ωστε να αλλαξεις Πιστη ? Μηπως το δαγκωμα του Μεγαλοσαυρου ?

  • Ανώνυμος says:

   Σχετικα με τον Λιαντινη chaoskampf αποφευγεις και εσυ οπως και οι υπολοιποι να αντικρουσεις το ηχητικο ντοκουμεντο. Και αυτο γιατι η αληθεια σε ποναει chaos οπως ποναει και τους χριστιανους.

   • ΠΔ. says:

    Υποστηριζουν διαφοροι ασχετοι,αθεοι,αγνωστικιστες,νεοπαγανιστες,αρχαιολατρες κλπ.οτι υπαρχουν 15 προχριστιανικοι θεοι οι οποιοι σταυρωνονται και δεινοπαθουν.Η ανασταση νεκρων και η νικη πανω στο θανατο,δεν ειναι λοιπον μια ιδεα που γεννηθηκε στον χριστιανισμο.Στις αρχαιες θρησκειες υπηρξε πληθωρα θεων και ανθρωπων που ειτε θυσιαστηκαν και ξαναγυρισαν στη ζωη η ηρθαν σε συμφωνια με τις θεοτητες του Αδη να μοιραζουν τη ζωη τους αναμεσα σε δυο κοσμους.Η ιδεα της αναστασης πιθανολογειται πως προηλθε απο την παρατηρηση της ΄΄νεκραναστασης΄΄ της φυσης.Οι εμπνευστες της χριστιανικης θρησκειας παρελαβαν τους αρχαιους μυθους,τους αλλαξαν ελαφρως και τους παρουσιασαν ως δικη τους αποκαλυψη.Τα βασικα συστατικα του μυθου εμφανιζονται στις παραδοσεις ολων σχεδον των λαων της Μεσης Ανατολης και οχι μονο.Η σταυρωση και η ανασταση του Ιησου δεν εχει τιποτα πρωτοτυπο να δειξει_____Κατ’αρχην ειναι παραπανω απο αφελες να ισχυριστει καποιος οτι 12 αμαθεις ψαραδες Αποστολοι,που ξεκινησαν την διαδοση[και τον επινοησαν συμφωνα με την αποψη τους] του χριστιανισμου γνωριζαν το συνολο των μυθολογιων αυτων.Ανθρωποι που δεν ηξεραν τιποτα για τον κοσμο περα απο την περιοχη που ψαρευαν,θα ηταν αδυνατο να γνωριζουν ολες αυτες τις πληροφοριες,να καθισουν και να επιλεξουν αυτες που τους χρειαζονταν για να ΄΄φτιαξουν΄΄ την προσωπικοτητα του Χριστου και το κυριοτερο να δεχτουν να βασανιστουν και να θανατωθουν προθυμα για χαρη ενος ψεματος,που αυτοι σχεδιασαν.Μηπως ταξιδεψαν στο Μεξικο,το Θιβετ,την Ινδια ,στους Κελτες, στη Μικρα Ασια,ωστε να μαζεψουν αυτες τις πληροφοριες;Η κατεγραψαν στη μικρη γωνια του κοσμου που ζουσαν,τις πληροφοριες που ξενοι τους εδιναν;Δεν ειναι πασιφανες οτι κατεγραψαν ο,τι οι ιδιοι ειδαν και ακουσαν για τον Χριστο και απο τον Χριστο;Υπαρχουν πολυ μεγαλες διαφορες αναμεσα σ’αυτες τις παραδοσεις και στο χριστιανισμο___1ον Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑ___2ον ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ___3ον ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ___4ον ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ___Οι θεοι που αναφερουν οι νεοπαγανιστες 1ον δεν ειναι θεοι αλλα πραγματικοι ανθρωποι θεοποιηθεντες μετα θανατον η κατα τη διαρκεια της εξουσιας τους[φαραω κλπ.] 2ον δεν γεννωνται απο παρθενα 3ον δεν ειναι μονογενεις Υιοι Ενος μοναδικου Θεου 4ον δεν σταυρωνονται αλλα τοξευονται η φονευονται αλλιως 5ον εχουν σεξουαλικες σχεσεις με γυναικες,ακομα και με τη μανα τους 6ον πολλες φορες δεν ενσαρκωνονται καν 7ον δεν ανασταινονται σαρκικως μια φορα και για παντα 8ον ανασταινονται με μαγικα μεσα,νερο,αρωματα,με τη βοηθεια αλλων θεων 9ον ανηκουν σε πολυθειστικα θρησκευτικα συστηματα_____Ολοι αυτοι ηταν προτυπωσεις του ερχομου του Χριστου.Οι διηγησεις γι’αυτους ειναι απλες διηγησεις,μυθοι,χωρις καποιο ιδεολογικο νοημα.Ποτε δηλαδη δεν ανεπτυξε καμμια αλλη θρησκεια που ειχε ως κεντρικα προσωπα τον Μαρντουκ η τον Μιθρα η αλλους τετοιους,τετοια σωτηριολογια οπως η χριστιανικη.Οι παγανιστικοι μυθοι ειναι αλληγορικοι ενω ο Ιησους Χριστος υπηρξε και ειναι ο Θεανθρωπος και Σωτηρας του ανθρωπινου γενους.Την υπαρξη του,μαρτυρει η ιστορια,χριστιανικη και εξωχριστιανικη,πολυ δε περισσοτερο το γεγονος οτι με τη δυναμη Του η Εκκλησια υπερνικα καθε εμποδιο και αναδεικνυει σε καθε εποχη Μαρτυρες,Ομολογητες,Ασκητες και Γεροντες,με δραστηριοτητα και εργα τα οποια υπερβαινουν τον χρονο και οποιοδηποτε ενδοκοσμικο μετρο συγκρισης και ερμηνειας τους.

   • Ανώνυμος says:

    Α) Καμιά θρησκευτική κίνηση δε δημιουργήθηκε άπαξ και διατηρήθηκε χωρίς να εξελιχθεί αναμιγνύοντας συγκρητικά στοιχεία από άλλες θρησκευτικές κινήσεις του παρελθόντος.
    Β) Κανένα πρόσωπο, που φέρεται να δρα με υπερφυσικές δυνάμεις, συμβάλλοντας στη γένεση νέων θρησκευτικών δοξασιών, δε θα μπορούσε να υπάρξει ιστορικά. Καλυμμένο πάντα πίσω από το μύθο κάνει την εμφάνιση του μετά από έναν τουλάχιστον αιώνα, προκειμένου να καλυφθεί το «γεγονός» πίσω από το θρύλο και το ψέμα, γεννώντας κι αναπτύσσοντας στο μέλλον έναν καινούριο μύθο, θρύλο ή δοξασία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του σουμερικού, στη συνέχεια βαβυλωνικού, πολιτισμού, αναπτύχθηκαν διάφοροι μύθοι οι οποίοι είχαν σημαντική επίδραση στις μυθολογίες, στις θρησκευτικές αντιλήψεις, στα έθιμα άλλων λαών και δη των αρχαίων εβραίων έως και των σύγχρονων χριστιανών. Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ, Παγκόσμια Ιστορία, εκδόσεις «Μέλισσα» και «Μόρφωση» 1965, τόμος Ι, σελίδα 355. «Το κείμενο [των Παθών του Μαρδούκ] μας περιγράφει κυριολεκτικώς έναν παθόντα και ταφέντα και αναστάντα Μαρδούκ, όστις εθριάμβευσε του Αδου και του θανάτου».Σουμερικός και Βαβυλωνικός Πολιτισμός» Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις 1949, σελίδα 82 «Ο Μαρδούκ κρατείται αιχμάλωτος στα Δύο Ορη, όπερ σημαίνει το υποχθόνιο δικαστήριο. Εκεί υποβάλλεται σε ανάκριση. Επειτα θανατώνεται και άγεται στο όρος. Μαζί με αυτόν θανατώνεται και ένας κακούργος. […] Τα ιμάτια του Μαρδούκ απάγονται. […] Στο όρος στο οποίο βρίσκεται ο θεός φυλάγεται από στρατιώτες και είναι σκότος. Εκεί κατέρχεται η σύζυγός του [η «δέσποινα της Βαβυλωνίας»] και τον αναζητεί μέχρι της θύρας του τάφου. Τέλος όμως ο θεός ανίσταται εκ του όρους και επανέρχεται εις την ζωή.»

    • ΠΔ. says:

     Αυτα που λες για τον Μαρντουκ,δεν τα βρηκα πουθενα,εκτος απο και επιτηδειους σαν κι εσενα.Δεν ξερω,δεν εχω ασχοληθει με παναρχαιους θεους η δαιμονες.Οι Ισραηλιτες παντως δεν ειχαν τουλαχιστον στις ιερες γραφες τους επιρρεαστει απο τους Βαβυλωνιους,αφου ακομα και τωρα δεν πιστευουν στην ανασταση του Χριστου.Αν ειχαν επιρρεαστει θα πιστευαν απο την εποχη του Αβρααμ στον Μαρντουκ που και καλα αναστηθηκε.Ο Αβρααμ ομως κραταγε αλλη προγενεστερη μαλλον πιστη.Εnuma Elis σε παρακατω μηνυμα…

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ ο κοσμος ειναι μια πυραμιδα και κατω κατω κατοικουν τα προβατα που πρεπει να γνωριζουν μονο οσα θελει η εξουσια. Επειδη δεν καταλαβαινεις και πολλα θα αναφερω μια απο τις πολλες πηγες [που δεν προοριζονται για εσας] σχετικα με τον Μαρντουκ την οποια επιβεβαιωνει και η οοδε και την χρησιμοποιει. ΕΔΩ Σ. Μαρινάτου «Σουμερικός και Βαβυλωνικός Πολιτισμός» Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις 1949, σελίδα 82. ΕΔΩ [Αμέσως μετά ακολούθησε η 2η Δυναστεία τής Ουρούκ. (Σ. Μαρινάτου “Σουμερικός και Βαβυλωνιακός πολιτισμός” σελ. 12. Κόρπους Νο 5: σ. 49). http://www.oodegr.com/oode/istoria/mesopot1/poleis/kis1.htm%5D ΠΔλτακο ειστε αποκλεισμενοι απο την γνωση και τρέφεστε απο την πιστη που σας εδωσαν τα αφεντικα σας και την γνωση που σας αναλογει ωστε να γινετε γραναζια.

     • ΠΔ. says:

      Ακου μια εκδοχη για τη σχεση Μαρντουκ και Γιαχβε____[….Ο Ναβουχοδονοσορας Β’ που βασιλεψε στη Βαβυλωνα 2.500 χρονια πριν,ειναι ο βασιλιας στον οποιο χρεωνεται η καταστροφη του ναου του Σολομωντα το 586 π.Χ.Ηταν επισης ο υπαιτιος της εξοριας των Εβραιων,συμφωνα με τη Βιβλο.Ο Ναβουχοδονοσορας εμεινε στην ιστορια για τους θρυλικους κρεμαστους Κηπους της Βαβυλωνας,αλλα και πληθος ναων σε ολη την επικρατεια του.Ο βασιλιας που αυτοαποκαλουνταν ΄΄μεγας αναστηλωτης και κτιτορας(λανθασμενη γραφη του κτητορας απο επιδραση του κτιζω)ιερων τοπων΄΄,εδωσε εντολη να επισκευαστει και να αποκατασταθει ο ναος Etemenanki,ενα επταωροφο κτιριο υψους 300 ποδιων,επισης γνωστος ως ζιγκουρατ,ο οποιος ηταν αφιερωμενος στο θεο Μαρντουκ.Οι ερευνητες της Βιβλου πιστευουν οτι ο ναος αυτος ισως ειναι ο Πυργος της Βαβελ].[τι συμπερασμα να βγαλω απο αυτο;]www.archaiologia.gr/blog/2011/12/29/ο-πυργος-της-βαβελ-ο-ναβουχοδονοσορας.

    • ΠΔ. says:

     Ο χριστιανισμος εμφανιστηκε ενα αιωνα μετα την ανασταση του Χριστου;Οι χριστιανοι εμφανιστηκαν αμεσως με την ιδρυση της Εκκλησιας.Μεσα σε 33 χρονια ο χριστιανισμος ειχε φτασει μεχρι την Ρωμη.

   • Ανώνυμος says:

    Η αγία γραφή ιστορικά είναι ένα εντελώς άχρηστο κείμενο, μιας και είναι εντελώς άγνωστα τα δεδομένα του κάθε κειμένου και της ιστορίας του. Ποιος το έγραψε, πότε, που, γιατί, ποια πορεία ακολούθησε το κάθε κείμενο, τι επεμβάσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του μέχρι να γίνει κομμάτι του συνόλου «αγία γραφή». Ακόμα και οι υποτιθέμενοι συγγραφείς είναι άγνωστοι πέρα από ελάχιστες και αμφισβητούμενες χριστιανικές πηγές.Η αξιοπιστία μιας πηγής δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κοντά στο γεγονός έγινε η καταγραφή αλλά κυρίως από το ποιος την κατέγραψε, αν ήταν ο μόνος που την κατέγραψε, τι στοιχεία δίνει κλπ. Από τη στιγμή που έχουμε εντελώς ατεκμηρίωτη θαυματολογία, γεγονότα που μόνο οπαδοί της ίδιας θρησκείας καταγράφουν το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς.

    • ΠΔ. says:

     Ξερουμε πολυ καλα ποιος εγραψε το καθε βιβλιο της Αγιας Γραφης και επειδη οι συγγραφεις ειναι πολλοι και παρ’ολ’αυτα συμφωνουν ως προς το πνευμα της Γραφης,αυτο την κανει πιο αξιοπιστη απο καθε αλλο βιβλιο που εχει γραφτει απο εναν συγγραφεα και περιεχει μονο την αποψη του.Γιατι θεωρεις τις δικες σου πηγες πιο αξιοπιστες;

     • Ανώνυμος says:

      Ποιος εγραψε τα ευαγγελια ? Αμα το βρεις θα σου παρω κουλουρι. Ας ειναι καλα η εκκλησια που διαλεξε τα 4α ευαγγελια που συμφωνουν καπως, μεσα απο ενα πληθος ευαγγελιων διαμορφωνοντας το χριστιανικο Δογμα. Ξεχασα και τις πλαστογραφιες, αυτες που τις βαζεις ?

   • Ανώνυμος says:

    Όταν οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν τις Εβραϊκές Γραφές, χρησιμοποίησαν συστηματικά τον όρο «ψυχή» για να αποδώσουν τη λέξη «νέφες» (נפש). «Νέφες» στην κυριολεξία σημαίνει το «ον που αναπνέει», και γι’ αυτό συνήθως δηλώνει είτε ένα ζώο είτε τον ίδιο τον άνθρωπο [The Complete Word Study Old Testament, AMG Publishers, 1998, λήμμα Νέφες] Κατά την ελληνιστική περίοδο, ωστόσο, εμφανίζεται η διχοτόμηση του ανθρώπου σε άυλη ψυχή και υλικό σώμα, γεγονός που οφείλεται στην επίδραση του ελληνισμού, και ιδιαίτερα του πλατωνισμού.Xριστιανικές έννοιες μιας διχοτόμησης ψυχής-σώματος, αρχαίας ελληνικής προέλευσης, εισήχθησαν νωρίς στη χριστιανική θεολογία από τον Γρηγόριο Νύσσης και τον Αυγουστίνο με ένα εντελώς διαφορετικό όμως περιεχόμενο, ο οποίος «ακολουθών την τριμερή διαίρεσιν της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα…ισχυρίσθη ότι ο Λόγος προσέλαβε σώμα χωρίς λογικήν ψυχήν.

   • Ανώνυμος says:

    Ο Ιησούς μας πληροφορούν οι Χριστιανικές πηγές είναι «ο μονογενής Υιός του Θεού» και «Θεός εκ Θεού Αληθινού», κάτι που συναντάμε αιώνες πριν στην Διονυσιακή παράδοση.. Στις ‘Βάκχες’ του Ευριπίδη ο Διόνυσος αποκαλούνταν «Υιός του Δία, εν πλήρει φύση Θεός» και «Θεός Κύριος γεννηθείς εκ Θεού».. Από ιστορικής άποψης περιττό να αναφέρουμε ότι ο μύθος του Διονύσου προηγείται αρκετούς αιώνες..
    Μια ακόμα πιο πρωτοφανή συγγένεια είναι η φύση της μητέρας του Μεσσία.. Όπως είναι γνωστό από τα κείμενα της Βίβλου, ο Χριστός γεννήθηκε από γυναίκα παρθένα. Αρκετοί Θεοί όμως γεννήθηκαν από θνητή παρθένα, μας πληροφορούν παλαιότερες παραδόσεις αρκετών λαών.. Για τον Ιησού ήταν η Μαρία, για τον Άττι της Μικράς Ασίας η Κυβέλη, για τον Αδώνιδο της Συρίας η Μύρρα και για τον Διόνυσο η Σεμέλη..
    Ακόμα και η πασίγνωστη περιγραφή της γέννησης του Ιησού, σε σπηλιά με την παρουσία τριών βοσκών, συναντάται ήδη σε πολλούς παγανιστικούς θεούς. Αν και σήμερα έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σε στάβλο, στα ευαγγέλια αναφέρεται ως κατάλυμα.. Ο ερευνητής και συγγραφέας I.Wilson μας λέει ότι ως κατάλυμα στην ακρίβεια εννοείται σπηλιά ή παράπηγμα.. Ο Πέρσης Θεός Μίθρας γεννήθηκε σε σπηλιά, το ίδιο και ο Διόνυσος που μάλιστα κατά τους ορφικούς ύμνους αμέσως ανέβηκε στον θρόνο του ως «Βασιλεύς του Κόσμου». Οι τρεις βοσκοί που επισκέπτονται το θείο βρέφος εμφανίζονται και στη γέννηση του θεού Μίθρα, παλαιότερου κρίκου της αλυσίδας του «Μύθου του Μεσσία»..

   • Ανώνυμος says:

    Οι Χριστιανικές πηγές μιλάνε για τρεις μάγους που έφεραν στο βρέφος σμύρνα, χρυσό και λιβάνι. Ο Εμπεδοκλής μας πληροφορεί ότι κατά τη λατρεία του Θεού χρησιμοποιούσαν «αμιγή σμύρνα και λίβανο, σκορπίζοντας επίσης στο έδαφος σπονδές από χρυσό μέλι».. Οι πυθαγόρειοι ως γνωστό δεν δέχονταν τις θυσίες ζώων και το παραπάνω ήταν το εναλλακτικό τελετουργικό που πρότεινε ο Εμπεδοκλής. (*1)
    Η Βηθλεέμ, τόπος γέννησης του Χριστού, σημαίνει «Οίκος του Άρτου». Ο άγιος Ιερώνυμος, αναγνωρισμένος από την χριστιανική εκκλησία, παρατηρεί ότι την Βηθλεέμ σκίαζε από τον ήλιο μια σπηλιά καθαγιασμένη από τα μυστήρια του Θεού Αδώνιδος, ο οποίος- σύμπτωση(;!)- ήταν και ο Θεός του Άρτου. Η συγκεκριμένη όμως ομοιότητα μπορεί να εξηγηθεί με απλή λογική. Όντας η περιοχή κατοικήσιμη πριν την έλευση του Χριστιανισμού, πολύ πιθανόν να είχε επικρατήσει σε αυτήν η λατρεία του Αδώνιδος.. Έτσι, το όνομα Βηθλεέμ δόθηκε στην πόλη αυτή συμβολικά, «Οίκος του Άρτου»- «Οίκος του Θεού του Άρτου», και το όνομα δεν άλλαξε όταν η λατρεία αυτή πέρασε σε δεύτερη μοίρα..
    Κάποια από τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς συναντιόνται σε αρκετές παλαιότερες περιγραφές, δίχως εδώ να είναι εύκολη κάποια λογική εξήγηση.. Ένα από τα θαύματα του Πυθαγόρα ήταν «το καταλάγιασμα των κυμάτων των ποταμών και των θαλασσών ώστε να περνούν οι μαθητές του εύκολα πάνω απ αυτά».. Ένα θαύμα που καταγράφεται από τον Πορφύριο και που κατά το Μάρκον Ευαγγέλιο έκανε ο Ιησούς για τους μαθητές του στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Επίσης, ο Εμπεδοκλής ανέστησε μια γυναίκα σε 30 μέρες αφ’ ότου είχε πεθάνει (The death of Empedocles, Chitwood), όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Χριστός με τον Λάζαρο 500 χρόνια μετά τον Έλληνα φιλόσοφο..
    Κατά τη τελετή της μύησης στα Μυστήρια του Μίθρα ο θεός συνοδευόταν από 12 μαθητές, ντυμένοι όπως τα 12 ζώδια(Godwin). Όμως, 12 γνωρίζουμε ότι ήταν και οι μαθητές του Ιησού.. Επίσης μια «διαβολική» μίμηση που βάζει σε υποψίες ακόμα και τους ίδιους τους Χριστιανούς..
    Άλλα ακόμα και στην εξωτερική εμφάνιση ο Ιησούς παρέπεμπε στον Διόνυσο. «Ένας ξένος με μακριά μαλλιά που έφερνε μια ξένη θρησκεία» ήταν στα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και κατηγορήθηκε με πλαστές κατηγορίες ώστε να θανατωθεί. Στις Βάκχες του Ευριπίδη, 5 αιώνες πριν, βρίσκουμε την ίδια ακριβώς περιγραφή για τον Έλληνα Θεό.. Είναι το μοτίβο του «αποδιοπομπαίου τράγου», του μάρτυρα που τιμωρείται για τα αμαρτήματα των ανθρώπων, και εμφανίζεται τόσο στον Ιησού όσο και στον Διόνυσο..

    • ΠΔ. says:

     ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ________΄΄Ο Διονυσος εριξε τη μανια στο Λυκουργο.Αυτος λοιπον στην τρελα του επανω δινει μια τσεκουρια και σκοτωνει το γιο του Δρυαντα.Κι επειδη η γη εμεινε ακαρπη ο θεος χρησμοδοτησε οτι θα ξανακαρπισει οταν θανατωθει ο Λυκουργος[ωραια πραγματα].Μολις το ακουσαν οι Ηδωνοι τον εσυραν στο Παγγαιο ορος οπου συμφωνα με την επιθυμια του Διονυσου πεθανε απο τις κλωτσιες των αλογων.Αφου ο Διονυσος περασε τη Θρακη ηρθε στη Θηβα και αναγκασε τις γυναικες να αφησουν τα σπιτια τους και να επιδιδονται σε βακχικα οργια στον Κιθαιρωνα.Ο Πενθευς,βασιλιας της Θηβας εμποδιζε να γινονται ολα αυτα.Οταν ομως πηγε στον Κιθαιρωνα να κατασκοπευσει τις Βακχες,εγινε κομματια απο την ιδια του τη μανα την Αγαυη[ωραια πραγματα].Κι αφου εδειξε στους Θηβαιους ο Διονυσος οτι ειναι θεος,ηρθε στο Αργος.Κι εκει,επειδη δεν τον τιμουσαν,εκανε τις γυναικες μαιναδες να παιρνουν τα βουνα με τα μικρα στι βυζι και να τρεφονται απο τις σαρκες των ιδιων των μωρων τους(…..).[οχι θα τους αφηνε].Ετσι οι ανθρωποι πιστεψαν οτι ειναι θεος και τον τμουσαν΄΄.(πηγη,Απολλοδωρου βιβλιοθηκη,εκδ.Αφων Τολιδη).Επισης στο εργο του ΄΄Βακχες΄΄(στ.1345-1350)ο Ευριπιδης αφου μας εξιστορει πως ο Διονυσος εκανε τις γυναικες μαιναδες,μας μιλα για τον Καδμο,ο οποιος ζητα συγχωρεση για την φριχτη τιμωρια που του εχει επιβληθει,μονο και μονο για να συναντησει την κακοτητα και την μνησικακια του αιμοδιψους Διονυσου[γεματος ελεος].Ο Παυσανιας αναφερει τον Πηγασο ιερεα του Διονυσου εξ ελευθερων της Βοιωτιας,ο οποιος πηγε στην Αθηνα το αγαλμα του θεου θελοντας να εισαγαγει την λατρεια του.Οι Αθηναιοι δεν ηταν προθυμοι γι’αυτο ο Διονυσος προσεβαλε τα αιδοια των Αθηναιων ανδρων με νοσο την οποια δεν μπορουσαν να θεραπευσουν,εξαναγκαζοντας τους να τον λατρευσουν φτιαχνοντας φαλλους προς χαρη του. χαχαχαχαχαχα ποιοι εχουν αλκοολικες φαντασιωσεις.Τι τραβαγαν κι αυτοι οι αρχαιοι με καθε δαιμονα που ηθελε να το παιξει θεος!Κατα τ’αλλα ολο ομοιοτητες με τον χριστιανισμο βλεπω!!!

   • Ανώνυμος says:

    Στην τελετή της θείας κοινωνίας καλούμαστε να φάμε το σώμα και να πιούμε το αίμα του Κυρίου. Μια επιθυμία του ίδιου του Ιησού που ζήτησε από τους πιστούς του το συμβολικό αυτό τελετουργικό.. «Όποιος δεν φάει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου, ώστε να γίνει ένα μαζί μου κι εγώ ένα με αυτόν, δεν θα γνωρίσει τη σωτηρία».. Αν και το παραπάνω θυμίζει χωρίο της Βίβλου, εντούτοις αυτός που μιλάει είναι ο Μίθρας. Αποτελεί κομμάτι επιγραφής του ιερού του Πέρση Θεού, μας πληροφορεί σε βιβλίο του ο J.Godwin.. (*2)
    Ακόμα και ο σταυρός ως σύμβολο δεν ήταν κάτι πρωτοεμφανιζόμενο στην ιστορία του Χριστιανισμού. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν έχουμε αναπαραστάσεις του εσταυρωμένου Ιησού πριν από το 5ο αιώνα μ.Χ.. Αντιθέτως έχει βρεθεί ένα φυλακτό του 2ου ή 3ου αιώνα που δείχνει έναν εσταυρωμένο άντρα στον οποίο εύκολα κανείς αναγνωρίζει τον Ιησού. [φωτό 1] Και όμως, από κάτω αναγράφεται «Ορφέας Βακχικός».. δηλαδή «ο Ορφέας γίνεται Βακχείος».. Γνωρίζουμε ότι ο Ορφέας ήταν προφήτης του Διονύσου, μάλιστα για πολλούς ήταν και ο ίδιος θεός.. Το φυλακτό αυτό αναπαριστάνει «τον Διόνυσο θνήσκοντα επί του σταυρού και συμβολίζει τον μυστικιστικό θάνατο της κατώτερης φύσης του μυημένου και την αναγέννηση του ως θεός»..

    • ΠΔ. says:

     Ποσες εκδοχες αυτων των μυθων υπαρχουν;Καθε λαος τους προσαρμοζε συμφωνα με τις αντιληψεις του.Υπαρχει και ο σπερματικος λογος,που οδηγησε σε ατελεις συλληψεις της Θεοτητας και στην παγκοσμια προσδοκια Θεανθρωπου Λυτρωτη,λογω της νοσταλγιας του ανθρωπου για επιστροφη στον χαμενο παραδεισο και την ξεχασμενη γνωση του Θεου.Ο Χριστος ειναι ο ΛΟΓΟΣ.Ο Θεος λυπηθηκε τους ανθρωπους και την απεγνωσμενη αναζητηση τους και εστειλε τον »ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ»να μας ανοιξει τα ματια.

     • Ανώνυμος says:

      Ναι ο Θεος μας λυπηθηκε και εστειλε τον γιο του να πεθανει πανω στον σταυρο οπως και ο Μαρντουκ γιατι σκεφτηκε οτι αφου υπαρχει ο Μυθος του θεου που σταυρωνετε και ανασταινεται να μην μας χαλασει την μαγια χαχαχαχ Εχετε πλακα τελικα.

    • ΠΔ. says:

     Enuma Elis [….Σε γενικες γραμμες το κειμενο περιγραφει την Βαβυλωνιακη θεογονια,την καταστροφη των αρχικων θεων απο τους απογονους τους,την ανοδο του θεου Μαρντουκ στην κορυφη του πανθεου και τη δημιουργια του κοσμου…](αλλη μια εκδοχη,παρομοια με την αρχαιοελληνικη,πουθενα δε λεει για σταυρωση και ανασταση ψαξτε το μονοι σας ειναι ενδιαφερον)Enuma Elis.Η Βαβυλωνιακη κοσμογονια. On the way to ithaca.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ Η Enûma Eliš δεν είναι μια έκθεση της θεολογίας ή θεογονίας , αλλά η ανύψωση του Marduk, ως επικεφαλής θεός της Βαβυλώνας , πάνω από τους άλλους μεσοποταμιακους θεούς. Η Enûma Eliš είχε χρησιμοποιηθεί ως ένα «τελετουργικό», στην γιορτη Akitu.https://en.wikipedia.org/wiki/En%C3%BBma_Eli%C5%A1

     • Ανώνυμος says:

      Παρόμοια περιστατικά που σχετίζονται με τις θρυλικές ιστορίες των άλλων ειδωλολατρών ημίθεων και μεγάλων ανδρων. Ένα σύννεφο που περιβάλλει το φεγγάρι, ο ήλιος είχε σκοτεινιάσει στο καταμεσήμερο και ο ουρανός έβρεξε φωτιά και στάχτη κατά τη διάρκεια της σταύρωσης του Ινδικού Θεου Κρίσνα. Η γέννηση του Όσιρη είχε συνοδευτεί από μια έκλειψη του ήλιου και του θανάτου του, παρακολούθησαν ένα ακόμα μεγαλύτερο σκοτάδι. Κατά τη σταύρωση του Προμηθέα, το όλο πλαίσιο της φύσης συγκλονίζεται, η γη άρχισε να τρέμει, οι τάφοι άνοιξαν, και σε μια καταιγίδα που απείλησε τη διάλυση του σύμπαντος, η σκηνή κλείνει.

     • ΠΔ. says:

      Μονο για τον Χριστο δεν υπαρχουν στοιχεια ε;Ολα ψευτικα,για ολους τους αλλους ψευτοθεους ομως υπαρχουν και τα πιστευεις.___Ο Κρισνα ηταν ενσαρκωση του θεου Βισνου.Ηταν γιος του Βασουντεβα,αρχηγου της φυλης Γιανταβα και της Ντεβακη.Ο αδελφος της μητερας του Καμσα,ηταν ενας κακος βασιλιας που ακουσε μια προφητεια οτι θα σκοτωθει απο το 8ο παιδι της αδελφης του.Ορκιστηκε να το σκοτωσει.Οταν γεννηθηκε ο Κρισνα που ηταν το 8ο παιδι της Ντεβακη[δεν υπαρχει παρθενια],ο Βισνου βοηθησε να τον ανταλλαξουν με το νεογεννητο παιδι ενος βουκολου.Αυτο το ζευγαρι αναθρεψε τον Κρισνα σαν παιδι τους……Για να μην λεω πολλα,ο Κρισνα σκοτωνει τελικα τον Καμσα και εγκαθισταται με την γενια του ,τους Γιανταβας στο φρουριο της πολης Ντβαρακα.Παντρευτηκε μια ομορφη πριγκηπισσα.[μου θυμιζει την ιστορια του Κυρου του Μεγαλου].Γινεται πολεμος……κλπ.Μια μερα ενω καθοταν στο δασος,ενας κυνηγος τον περασε για ελαφι και τον σημαδεψε με το βελος του που διαπερασε την φτερνα,το μονο ευαισθητο σημειο του.[Αχιλλεας;]Το πνευμα του ανεβηκε στον ουρανιο παραδεισο[δεν ανεστηθη].Η παλη του Κρισνα συμβολιζε την παλη του καλου και του κακου.Για χιλιετιες ενεπνευσε εναν ολοκληρο πολιτισμο με τον οποιο οι Ελληνες ηρθαν σε επαφη μεσα απο τα ελληνιστικα βασιλεια της Βακτριανης.Παραλληλιζεται με τον Διονυσο που συμφωνα με αρχαιους συγγραφεις ηρθε απο την Ινδια.[βλεπουμε καμια σχεση με τον χριστιανισμο;Ειναι ενας ηρωας που γινεται βασιλιας,δεν γεννιεται απο παρθενο,δεν σταυρωνεται αλλα σκοτωνεται κατα λαθος απο βελος.δεν ανασταινεται]

     • ΠΔ. says:

      Ο Οσιρης ηταν ενας εκπολιτιστης βασιλιας-θεος,που διδαξε στους ανθρωπους την μονιμη εγκατασταση,την καλλιεργεια της γης,την ανεγερση ναων και την αναπτυξη τεχνων.Η ιστορια του Οσιρη αναλυεται συμβατικα ως ενας μυθος της γονιμοτητας που αναφερεται στην εναλλαγη των εποχων.Το χειμωνα ο βασιλιας πεθαινει και η γη παραμενει στειρα,την ανοιξη κατι μαγικο συμβαινει, ανασταινεται και γονιμοποιει παλι τον κοσμο.Βαθυτερα εχει και αλλους συμβολισμους.Ο θεος μισειται για τα καλα που προσφερει στους ανθρωπους,καταδιωκεται απο τις κακες δυναμεις του κοσμου και θανατωνεται.Ο εγκλεισμος στο κιβωτιο και η παγιδευση μεσα στη φυση[δεντρο],συμβολιζει ταυτοχρονα τη φυλακιση της ψυχης μεσα στο σωμα και την υλη.Ετσι η επαναφορα του Οσιρη στη ζωη ειναι η επαναφορα του στο πνευματικο επιπεδο.Η Ισιδα αφου ανασυγκροτησει το τεμαχισμενο του σωμα,γονιμοποιειται απο αυτο,οποτε η συλληψη του Ωρου ,του νεου βασιλια του κοσμου,γινεται απο το πνευμα του θεου που ταυτοχρονα εχει ανακαινισει τον κοσμο των νεκρων[αφου πεθανε].Βλεπουμε οτι ειναι θεος βασιλιας αυτου του κοσμου,ανασταινεται απο αλλον με μαγικο τροπο και οχι μονος του.Υπαρχουν καποιες ομοιοτητες ως προς τους συμβολισμους γι’αυτο και ειπα για σπερματικο λογο.___Την ιστορια του Προμηθεα,ολοι την ξερουμε,καμια σχεση με σταυρωση,ο Προμηθεας δεθηκε με αλυσιδες στον Καυκασο και ενας αετος του ετρωγε το συκωτι.Τον ελευθερωσε ο Ηρακλης.[ουτε απο παρθενα γεννηθηκε,ουτε σταυρωθηκε,ουτε αναστηθηκε,αφου δεν πεθανε]

     • ΠΔ. says:

      Mας δειχνει τον Μαρντουκ σαν δημιουργο,αλλα ταυτοχρονα μιλαει για θεους πριν απ’αυτον.Ποιοι ειναι οι πρωτοι θεοι,ειναι ο Μαρντουκ ο δημιουργος,η καποιος σφετεριστης που παρουσιαστηκε σαν δημιουργος;Αυτο που με βαζει σε υποψιες,ειναι οτι ο Θεος ξεχωρισε τον Αβρααμ,σαν εναν ανθρωπο πιστο του.Αρα μηπως πριν τον Μαρντουκ λατρευοταν καποιος αλλος αληθινος θεος,που ο Αβρααμ του εμεινε πιστος;Μηπως και οι επεσοντες αγγελοι επαιξαν καποιο ρολο στη δημιουργια ολων αυτων των θεοτητων;Δεν μπορω να ξερω,γι’αυτο μενω στα σιγουρα.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ ο κοσμος ειναι μια πυραμιδα και κατω κατω κατοικουν τα προβατα που πρεπει να γνωριζουν μονο οσα θελει η εξουσια. Επειδη δεν καταλαβαινεις και πολλα θα αναφερω μια απο τις πολλες πηγες [που δεν προοριζονται για εσας] σχετικα με τον Μαρντουκ την οποια επιβεβαιωνει και η οοδε και την χρησιμοποιει. ΕΔΩ Σ. Μαρινάτου «Σουμερικός και Βαβυλωνικός Πολιτισμός» Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις 1949, σελίδα 82. ΕΔΩ [Αμέσως μετά ακολούθησε η 2η Δυναστεία τής Ουρούκ. (Σ. Μαρινάτου “Σουμερικός και Βαβυλωνιακός πολιτισμός” σελ. 12. Κόρπους Νο 5: σ. 49). http://www.oodegr.com/oode/istoria/mesopot1/poleis/kis1.htm%5D ΠΔλτακο ειστε αποκλεισμενοι απο την γνωση και τρέφεστε απο την πιστη που σας εδωσαν τα αφεντικα σας και την γνωση που σας αναλογει ωστε να γινετε γραναζια.

     • ΠΔ. says:

      Nα μου λειπει τετοια γνωση,του μιξεροαχταρμα.Προτιμω τα ξεκαθαρα πραγματα.Και δεν ειμαι γραναζι κανενος συστηματος,δεν με γνωριζεις…

   • Ανώνυμος says:

    Για τη ζωή του Ιησού δεν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες, εκτός των Ευαγγελίων, τα οποία όμως, όπως όλα τα ιερά βιβλία των θρησκειών, δεν θεωρούνται έγκυρα ιστορικά συγγράμματα. Αλλά ακόμα και ανώτεροι εκκλησιαστικοί παράγοντες υποβαθμίζουν τη σημασία των Ευαγγελίων, αναφέροντας ότι: «Πηγή της πίστεώς μας δεν είναι τα Ευαγγέλια… αλλά η αποκαλυπτική αλήθεια… όπως καθορίστηκε και οριοθετήθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους» (μητροπολίτης Ναυπακτίας Ιερόθεος, Αυτό σημαίνει ότι τίποτα σταθερό (γραπτό) δεν υπάρχει, παρά τις συνεχείς αναφορές σε λόγια που είπαν ο Ιησούς, ο Παύλος, ο Πέτρος κλπ. Για κάθε εποχή ισχύει λοιπόν αυτό που επιβάλλει η συγκυρία και εξυπηρετεί τον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, «η χριστιανική πίστη προσαρμόζεται στις συνθήκες και στα αιτήματα κάθε τόπου και κάθε εποχής» (προμετωπίδα θεολογικής Σχολής Πανεπ. Αθήνας)

   • Ανώνυμος says:

    Η μεγαλυτερη αποδειξη οτι ο Χριστος ειναι ενας Μυθος ειναι οι αποτυχημενες προφητειες για την 2η του ελευση.Και η μεγαλυτερη αποδειξη οτι ειστε θρησκοληπτοι και οπαδοι ειναι οτι προσπαθειτε να δικαιολογησετε τα αδικαιολογητα.

   • Ανώνυμος says:

    Μπορεί κανείς να μην γνώριζε τον ακριβή χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού, πουθενά όμως δεν αναφέρεται, ότι θα καθυστερούσε επί χιλιετίες. Σύμφωνα με αυτά που κατ’ επανάληψη αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, την επιστροφή του Ιησού θα έπρεπε να την αναμένουν οι άνθρωποι σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την εποχή του.Ας δούμε τι λέει σε αρκετά σημεία ο ίδιος ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).«Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34 «Σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν, όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς» (Μάρκ. ιγ΄30, Λουκ. κα΄32 και Ματθ. κγ΄36).Το θέμα αυτό τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δημιούργησε μεγάλο θεολογικό κενό. Τα λόγια του ίδιου του Ιησού είχαν αποδειχθεί ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και δεν το έπραξε. Συνήλθε λοιπόν η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ. στη Νίκαια και στην προσπάθειά της να διορθώσει την κατάσταση συνέταξε το «Σύμβολον της Πίστεως», στο οποίο αναφέρεται, ότι ο Ιησούς θα επανέλθει κάποτε, σε απροσδιόριστο όμως χρόνο στο μέλλον («πάλιν ερχόμενος μετά δόξης»).

 60. ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΣ says:

  Επειδη βασικα εγω ειμαι ο Μεγαλοσαυρος λεω να γραψω ακομα ενα καθως αλλωστε σας υποσχεθηκα την Αποκαλυψη. Θα επρεπε βασικα να γνωριζετε απο τα αρχαια μυστηρια οτι ο καλος οφις τρωει των κακο οπως για παραδειγμα ο Ατουμ που στο τελος του κυκλου του που μεταμορφωνεται σε ερπετο και τρωει τον Απεπ/Σατανα που συμβολιζει το κακο ερπετο και εκφραζει το αρχετυπο του μαυρου μαγου μεσα στους αιωνες και μετα φυσικα αφου τον φαει τον Διαολο τον χεζει στην κολαση καθως αυτη ειναι η φυσιολογικη διαδικασια που προβλεπει το αρχετυπο και το πεπτικο μας συστημα. Αυτο ειναι που προφαθω να σας εξηγσω τοσο καιρο και δεν θελετε να το καταλαβετε και προσπαθειτε να καψετε και τους αλλους γιατι καιγεστε εσεις μεσα στις δαιμονικες σας παραισθησεις. Ολο αυτο που συμβαινει εχει να κανει με το Αρχετυπο και τον Αρχανθρωπο των Καβειριων μυστηριων = Αδαμ/Αδαμα και το πεπτικο του συστημα. Αληθεια σας λεω ο ανθρωπος ειναι το πιο επικνδυνο ον σε αυτον τον πλανητη γιατι ειναι σπορα θεων και οχι των δαιμονων και των Λιαντινιδων καθως επι της ουσιας μπορει να καταβροχθισει τον Διαολο τον ιδιο με την βοηθεια φυσικα των θεων που εργαζονται για την αποκατασταση του Αρχετυπου = Αδαμ εκει οπου φυσικα ο Αδαμ πρεπει να μετανοησει και να επιστρεψει στον Κηπο της Εδεμ κλπ που φερει και τον αναλογο συμβολισμο. Φυσιολογικα λοιπον μετα το φαγοποτι προκυπτει η Αναγκη για χεσιμο και ολα τα σκατα ακολουθουν τον προορισμο τους στον βοθρο. Για αυτο αλλωστε εγω βασικα αγαπαω τους σκατανορθωπους και τους λυπαμαι ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ γιατι ειναι τυφλοι και ηλιθιοι και ο λογος που τους λεω την ΑΛΗΘΕΙΑ και οτι δηλαδη ειναι μαλακες και καραγκιοζακια ειναι γιατι τους αγαπαω. Αλλωστε οπως γνωριζουμε η Αναγκη ειναι η γυναικα του Μεγαλου Ερπετου που ειναι ο Χρονος-Αιωνας. Εγω απλα κανω μια αναπαρασταση του αρχετυπου = Αδαμ και του ταξιδιου του μεσα στον χρονο και εσεις φανταζεσται θεους και δαιμονες να σας κυνηγανε οπως και ο Εμπεδοκλης που ελεγε οτι ειναι βασικα εκπτωτος δαιμονας γιατι ακριβως εχετε απομακρυνθει απο τον Εσωτερικο Χριστο = Αρχετυπο = Αδαμ πριν απο την πτωση του μεσα απο τις πρακτικες των μαυρων μαγων. Αυτα ολα φυσικα θα τα εξηγησω καλυτερα και με επιστημονικο τροπο καθως τωρα βρισκομαστε στο τελικο σταδιο της πεψης και για αυτο οι δαιμονισμενοι αναρωτιουνται ποιος κωλος τους εχεσε και αν αυτος δηλαδη ειναι ο κωλος του Διαολου η του Adam/Atum/Atman. >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Atman >> Εχω εμπνευση και εχω και μια υποψια οτι το συμπαντικο συμβουλιο της σχολης του Γιουγκ και τους Αβραξα ειναι πολυ κοντα στην ανακαλυψη για την θεραπεια του πνευματικου καρκινου για αυτο ισως και να επανελθω.

  • Ανώνυμος says:

   χαχαχα Ο Ρωμιοσυνη μεσω της μικροεξελιξης μεταμορφωθηκε σε Τυρανοσαυρο για να με φαει ,ο ΠΔ κραταει τις αποστασεις, ο Ασχετος εκστομιζει διανοητικες παπαρες με στοχο να μου καψει τα εγκεφαλικα κυτταρα και εσυ απο πελασγορωμιος μεταμορφωθηκες σε Μεγαλοσαυρο χαχαχαχα Δεν με λες εισαι αρσενικος – θηλυκος- η λουγκρα ? οχι τιποτα αλλο γιατι ο Ασχετος μπερδευτηκε. Και για να τα ξεκαθαρισουμε τα πραγματα εσυ εισαι ενας Νεοεποχιτικος Μεγαλοσαυρος και εγω Αρχαιοελληνικος Μεγαλοσαυρος. Εσυ εχεις μεσα σου το πνευμα της Νεας Εποχης, το πνευμα του Γιουνγκ και μια λεγεωνα βαβυλωνιακων δαιμονων ,και εγω απο την αλλη μερια εχω το Αθανατο αρχαιοελληνικο πνευμα το οποιο θα στρεψω εναντιον της Μητρας [χυτρας] του αρχετυπου του αποκρυφισμου σου γκρεμιζοντας τον Μυθο του Αρχανθρωπου Αδαμ/Αδαμα της σπορας του Γιαχβε – Μαρντουκ. Ταυτοχρονα θα ενεργοποιησω τα μυστικα οπλα του ΓΚΙΟΛΒΑ και θα επιστρατευσω τα κειμενα διανοητικης αποχαυνωσης του ΟΕΑ εναντιον της στρατιας των Αβρασαξ διαλυοντας και την ψυχη τους και το σωμα τους αφηνοντας σε ανυπερασπιστο. Οπως καταλαβαινετε θνητα μου προβατα Ρωμιοσυνη ΠΔ και Ασχετε η μαχη θα ειναι Τιτανια και καλο θα ειναι να απομακρυνθειτε μην σας παρουν τα σκαγια.

 61. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΟΥ

  ΛΙΑΝΤΙΝΗ!

  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΝ ΤΟΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑ ΛΑΛΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΟΚΚΟΡΑΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ!

 62. ΜΕΓΑΛΟΣΑΥΡΟΣ says:

  Αυτο λοιπον που γινεται περα απο τις παραισθησεις σας και περα απο το πλαστο-κτιστο «φως» του «Εωσφορου» ειναι μια προσπαθεια για την αποκατασταση του Αρχετυπου απο την ζημια που εχει υποστει απο τις πρακτικες των μαυρων τεχνω