12:23 - 13/02/2021

Φουμάρω Πρωτόκολλα Σιών. Λέω νά σέ μαστουρώσω μέ τό σκληρόν αυτόν διεγερτικόν διότι τό ιδικόν σού σ’ έχει μαλθακώσει πλήρως! Τέταρτη Δόση…. Τό Κράκ/Κράχ/Σπάσιμο/Φραπέ Ρεσιτάλ…

Φουμάρω Πρωτόκολλα Σιών. Λέω νά σέ μαστουρώσω μέ τό σκληρόν αυτόν διεγερτικόν διότι τό ιδικόν σού σ’ έχει μαλθακώσει πλήρως! Τέταρτη Δόση…. Τό Κράκ/Κράχ/Σπάσιμο/Φραπέ Ρεσιτάλ…

Θ’ αρχίσω μέ κάποια αποσπάσματα καί μετά θά προχωρήσω είς ισχυράν υπερβολικήν δόσιν, τόσην ώστε νά Αφυπνισθείς καί Πεφωτεισθείς Πλήρως ή νά πνεύσει τά λοίσθια… τά οία λοίσθια… Δέν σ’ Αντέχω πιά μέ τόση βλακεία εάν τήν έχεις αλλά σ’ αγαπώ… Εντούτοις δέν είναι η βλακεία σού οπού μ’ ενοχλεί αλλά η φανερή ή υποκριτική Ιδιοτέλεια σού, η οποία θά κάψει κ’ ΕΜΑΣ καί ΕΣΑΣ, καί ΕΜΑΣ καί ΕΣΕΝΑ…
Τέταρτη Παράνομη Δόση:

Οί έξυπνοι χρησιμοποιούν τήν ίδιαν τήν κοινότυπη πραγματικότητα διά νά διαλύσουν ή ανυψώσουν εκείνον οπού επέλεξαν…

Αναγνώθοντας «τούς» νά ωμιλούν περί αντικατάστασης Τού Αγίου Πνεύματος μέ τίς καθημερινές φροντίδες, μέριμνες, ανάγκες καί φιλοδοξίες, ομοιάζουν μέ «τούς» έκ Θεού προεξαναγκασμένους ανεπαισθήτως ή καί χαλαρώς διαλόγους μεταξύ Μοναχών καί δαιμονίων….

Όστις έχει βιώματα μέ τέτοια συγγράμματα μέ βεβαιότητα έχει κατανοήσει τί εννοώ…

Οί ακέραιοι ψυχροί υπολογιστικοί καρδιογνωστικοί διαλόγοι ή καί μονολόγοι «τούς» εμπεριέχουν τήν αλήθεια αλλά συνειδητώς τήν χρησιμοποιούν κατά τών ανθρώπων καί δή τών μισητών δι’ «εκείνους» Χριστιανών επειδή μισούν Τόν Χριστόν αλλά καί επειδή Τόν μισούσαν πρίν κάν γεννηθεί είτε τό γνώριζαν είτε όχι καί μισούσαν πάν μή όμοιος «τούς» βααλσατανιστή άνθρωπον…

Ό βλάσφημος λόγος «τούς» διά τήν απομάκρυνση Τού Αγίου Πνεύματος από τίς καρδίες τών Χριστιανών, δηλώνει ότι γνωρίζουν Τόν Αληθινόν Θεόν αλλά θέλουν καί επιμένουν νά αναγνωρίζουν άλλον ώς θεόν καί προσηδονίζονται νά τόν υπηρετούν, νά τόν εξυπηρετούν καί νά «τούς» εξυπηρετεί πλουσιοπαροχευτικώς…

Τό μίσος διά τούς προνομοιούχους πηγάζει από τήν ποταπότητα τόσον τών προνομοιούχων όσον καί τών μή προνομοιούχων καί δή δι’ όσους ισχύει τούτον. Οί προνομοιούχοι διεφθάρησαν από τά κόμματα οπού εφ’ ίδρυσαν «αυτοί» καί σ’ αυτά συμπεριλαμβάνω κάθε προστριβήν καί σύγκρουσιν εγωισμού, κέρδους, κενοδοξίας, ματαιοδοξίας, φιλερισμού/φιλονικίας κ.α. συγγενικά σπαρτά δαιμόνια… Είναι εξεκάθαρον πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τό βιβλίον αυτόν είναι δαιμονέμπευστον, όχι επειδή λέγει κάτι καινούργιον αλλά διότι χρησιμοποιεί, αναμοχλεύει καί μεταμοχλεύει πάσα αδυναμία, πάθος, αμαρτία, υλοφροσύνη, οίηση, ματαιοδοξία πρός συγκεκριμένη διαπόρευση καί κατάληξη… ήτοι τήν συντριβήν καί εγκλώβιση τών ανθρώπων είς τά παγιδευτικά δεσμά τού σατανά…

Οί προνομοιούχοι υπήρχαν πάντοτε αλλά διεφθάρησαν καί διχάστηκαν διά μέσω τών διχαστικών οργάνων εντός τού Λαού ήτοι τών κομμάτων καί αυτοί οί προνομιούχοι πρός ίδιον συμφέρον συνεργάζονται. Όσοι από τούς μή προνομιούχους τό συνειδητοποιούν μισούν τούς προνομιούχους τών ανταγωνιστικών κομμάτων, οργανώσεων, συμπράξεων καί επιχειρήσεων κέρδους καί όσοι τό συνειδητοποιούν μισούν όλους τούς άδικους προνομοιούχους. Οί αμιγώς συμφεροντολόγοι μισούν όσους είναι δίκαια ή άδικα εμπόδια είς τά συμφέροντα τούς, ενώ οί βλάκες μισούν τούς αντίπαλους οργανωμένους. Κανένας τύπος δέν είναι 100% τό έναν ή τό άλλον, αλλά μερικοί είναι ιδιοτελείς τόσον ώστε ναί νά μισούν μέ βάση τό συμφέρον καί τόν φθόνον δι’ όσους άλλους κερδίζουν, ευτυχούν, είτε συνεργάζονται πολλοί μαζύν τούς είτε όχι….

Όλες οί ιδέες καί προωθήσεις «τούς» σέ βιβλία, ιδεολογίες, οργανώσεις, τέχνες, ταινείες, θέατρα, θεάματα, εμπορικές καί βιομηχανικές συναλλαγές καί δραστηριοποιήσεις έχουν σκοπόν τήν σήψη τής κοινωνίας, τής διαχώρισης τής σέ συμφέροντα, τής απογοήτευσης τών αγνών ανθρώπων ώστε είτε νά αποστασιοποιηθούν καί νά σιωπήσουν είτε νά γίνουν κλέπται, λωποδύτες, άδικοι καί ασεβείς όπως οί άλλοι υπό τό πρόσχημα τής ψευδαίσθησης ότι δέν θά είναι πιά οί παλλαβοί τής υπόθεσης!

Ό ανόητος άνθρωπος φοβάται νά μήν είναι ό ηλίθιος τής υπόθεσης, αυτός οπού χλευάζεται διά τήν αγαθότητα τού τήν οποία κηρύττει γνήσια βλακεία…

Διά νά ρίψουν τήν θρησκεία καί τήν εξουσία σέ κάθε κράτος, διαχώρισαν τούς ανθρώπους σέ διάφορες οργανώσεις, διέφθειραν τούς ανθρώπους διά τών κομμάτων, καί κανόνισαν τήν συνεργασία όλων τών διεφθαρμένων απ’ όλες τίς οργανώσεις ή κόμματα καί τήν θρησκεία καί έν τέλει συνένωσαν τίς θρησκείες σέ μία Μαϊμού Παθθρησκεία ούτως ώστε νά μισηθεί καί απαξιωθεί έκαστη θρησκεία διά αυτής τής κακούργικης ψευδοθρησκευτικής οργανώσεως. Σκοπός «τούς» όμως είναι νά μήν λέγεται Ό Λόγος Τού Θεού τής Αγίας Γραφής…
Παρότι θέλουν νά καταστρέψωσι πάσαν χώρα εντούτοις αναφέρονται είς τούς Χριστιανούς διότι αυτούς μισούν, ενώ τούς άλλους λαούς τούς απεχθάνονται…. Από ένστικτον καί μυστική φθονική έμπνευση από τόν σατανά πάντοτε μισούσαν τούς Έλληνες, όχι διά τά αρχαία φαύλα τούς αλλά διά τούς αρχαίους πανεπιστήμονες τούς οί οποίοι οδηγούσαν τό ποίμνιον τών Ελλήνων είς τήν Καθαρόαιμη Αλήθεια καί αυτόν ό σατανάς τό αναγνώρισε καί τό φθόνησε, αφού κατάλαβε ότι εάν γινόταν διδασκαλία έκ Θεού είς τούς Έλληνες αυτοί θά Εννοούσαν όσον κανένας άλλος Λαός τήν Σημασία Τού Λόγου Τού!…

Πρόκειται διά ρεσιτάλ τέχνης τής πολιτικής πανουργίας… Εντούτοις, εάν αναγνώσετε τό βιβλίον τού Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία» θά εννοείσετε ότι έχουν παραδειγματισθεί καί ακολουθήσει τούς λόγους τού όχι διά καλόν τού Λαού αλλά διά κακόν τού Λαού. Εξαιρουμένου έν μέρει τού ιδικού «τούς» λαού διότι ούτε καί αυτόν υπολογίζουν μέ συμπάθεια αγάπης… Αναγνώστε τήν Αθηναίων Πολιτεία καί κατόπιν τά Πρωτόκολλα τής Σιών καί θά εκπλαγείτε από τήν κατασκοπευτική μαεστρία τής συναγωγής τού σατανά… Μέ απλά λόγια πήραν τήν εφεύρεση τού μαχαιριού καί τήν χρησιμοποίησαν μόνον διά τό συμφέρον «τούς» κόβωντας καί ράβωντας όπως τούς ευνοεί πολιτικώς!….

Τώρα εισάγεστε σέ υποσυνείδητες μαστούρες αλλά μέσα σέ συνειδητόν σκηνικόν! Δέν έχουν καμμία ηθικήν αναστολήν καί η γνήσια εγκληματική «τούς» σκέψη καί ευφυία σέ κάνει νά γελάεις όταν σκέπτεσαι μαφίες από άλλες χώρες… Ό συνδοιασμός ευφυίας ή μάλλον εξυπνάδος καί ατυψίας επειδή έχουν τήν πεποίθηση ότι «τούς» επιτρέπονται τά πάντα από τόν θεόν «τούς» καί κανείς άλλος θεός δέν θά «τούς» τιμωρρήσει ούτε πιστεύσουν σέ μεταθανάτια ζωή ή καί όσοι πιστεύουν, δέν πιστεύουν σέ μεταθανάτια Κρίση αλλά μάλλον σέ μεταθανάτια επιδοκιμασία στεφανόματος από τόν θεόν «τούς»,… τούς έχει κάνει συνειδητά ασυνείδητα τέρατα παλειάνθρωπης ψυχολογίας… Καί όλ’ αυτά έξ’ όσων φανερώνονται από τά λόγια «τούς» σέ άλλα κεφάλαια, τά διασκεδάζουν ότι έν τέλει θά εφαρμόζουν τών Μωσαϊκόν Νόμον διά τό καλόν δήθεν…., ούτως ώστε νά έχουν άλλοθι πρός Τόν Θεόν καί πρός τήν συνείδηση «τούς» διότι κατά βάθος η ανασφάλεια τών πράξεων «τούς» διά τών τραυματικών κτύπων τών ψυχών «τούς»,… τούς κάνει νά υποψιάζονται ότι η παρουσία ερυνίων εξηγείται από τά ενσφαλμένα δρομολόγια τής νηφάλιας ψύχραιμης κακίας «τούς»…

Ό Χριστός είπε ότι η νηφάλια ψύχραιμη κακία… είναι ασυγχώρητη, διότι έχει διάρκεια καί δέν είναι έν βρασμώ ψυχής καί συνάμα περαστική, αλλά σχέδιον αιώνων, υπομονής καί πεισμωτικής συνέπειας….

Τό νά είσαι συνεπής είς τό αιώνιον κακόν είναι ό,τι χειρότερον τόσον σέ διάρκεια όσον καί σέ θέμα χαρακτήρος τινός τερατανθρώπου….

Τό νά είσαι συνεπής είς τό αιώνιον κακόν είναι ό,τι χειρότερον τόσον σέ διάρκεια όσον καί σέ θέμα χαρακτήρος τινός τερατανθρώπου…. Δηλώνουν ευθαρσώς χωρίς περιστροφές ότι η Διακυβέρνηση μπορούσε νά είναι αβλαβής αλλά αυτοί τήν μετέβαλαν σέ βλαβερή… Η διάδραση «τούς» πρός βλάβην τών Χριστιανών αρχίζει μονομιάς άμα τή Σταυρώσει Τού Ιησού Χριστού καί τήν ίδρυσιν τής θρησκείας Τού, κατά τών Χριστιανών οπού προσέφυγαν είς τήν «παρανομία» οπού εκρύβοντο σέ κατακόμβες, όρη καί πόλεις κρατώντας μυστική τήν θρησκευτικότητα τούς… Τότε «αυτοί» δημιούργησαν τίς αιρέσεις «χριστιανικού» γνωστικισμού, μετά υποκατέστησαν τό Χριστοελληνοβυζάντιον μέ τήν παρακμήν πρός έκαστον αναιδές καί απάτριδον πάθος καί βεβαίως τήν απιστία. Κατάφεραν νά περικυκλώσουν τό Ελληνοβυζάντιον μέ υφιστάμενες ξένες εχθρικές δυνάμεις. Διέσπασαν τούς Χριστιανούς σέ Ορθόδοξους καί Καθολικούς καί σέ άλλες αιρέσεις καί συνάμα ιδρυσαν έκ νέου τόν Γνωστικισμόν όχι πλέον ώς χριστιανική αίρεση αλλά ώς αίρεση υπό άλλον προφύτην καί Θεόν, τούς Μωαμεθανούς. Αυτή η περικύκλωση καί συνεργασία Ευρωπαίων καί Τούρκων υπό τίς μεθοδεύσεις τών αφεντικών τούς ήτοι τήν συναγωγή τού σατανά, κατάφεραν νά κρεμνίσουν τό Ελληνοβυζάντιον….

Είς τήν σύγχρονη εποχή διάσπειραν εκατοντάδες αιρέσεις οί οποίες είτε έχουν σχέση μέ αμφιλεγόμενους ηγέτες, είτε δέν δηλώνονται κάν αιρέσεις ή θρησκείες, αλλάσσωντας τήν νοοτροπία καί τήν πίστη τών ανθρώπων διά τής κακούργικης διδαχής, τής αμορφωσιάς καί τής αθεϊας…

Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν!

Παλαιότερα σάς είπα ότι κάθε καινούργια ιδέα η οποία κυκλοφορεί καί προσελκύει κάποιους ακόλουθους οί οποίοι έφυγαν από άλλα στρατόπεδα ιδεολογίας καί πίστης…. Φανταστείτε μία πόλη ή τουριστική περιοχή οπού διαθέτει τόν ίδιον πληθυσμόν αλλά καθημερινώς αυξάνονται τά καταστήματα πώλησης καφέ, έν τέλει θά κέρδη καί η δύναμη τούς θά μειωθεί, όμοιως καί τό άνοιγμα καταστημάτων ιδεολογίας….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh