13:54 - 25/11/2021

Αίνιγμα: Μπορείς νά αναιρέσεις τό Πυθαγόρειον Θεώρημα; Μπορεί Ό Θεός; Είναι εφικτόν νά αναιρεθεί ή αυτοαναιρεθεί;…

Αίνιγμα: Μπορείς νά αναιρέσεις τό Πυθαγόρειον Θεώρημα; Μπορεί Ό Θεός; Είναι εφικτόν νά αναιρεθεί ή αυτοαναιρεθεί;…

Αποκαλύπτω τά μυστικά μού. Δύο από τίς μεγαλύτερες αγάπες μού ήσαν η Φιλοσοφία καί η Ποίηση, πότε η μέν πότε η δέ έστω φαινομενικώς περισσότερον…

Πέριξ τών 25 ετών μού συνειδητοποίησα ότι η Φιλοσοφία δέν μπορεί νά είναι Φιλοσοφία εάν δέν συμφωνεί μέ τά Μαθηματικά καί έστω εάν φαίνεται ότι διαφωνεί μέ τά Μαθηματικά, διότι υπάρχουν Άπειρα Μαθηματικά, όρος που πρώτος χρησιμοποίησα καί κατ’ εξακολουθήσει έκτοτε. Αμέσως συναισθάνθηκα ότι καί η Ποίηση δέν μπορεί νά είναι Ποίηση Αλήθειας εάν δέν συμφωνεί μέ τά Μαθηματικά τής Φιλοσοφίας καί τήν Φιλοσοφία τών Μαθηματικών.

Η Φυσική είναι μία Φιλοσοφία Μαθηματικών χωρίς τέλος καί σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται τά πάντα. Δεύτερον, οί πλείστες ανθρώπινες επιτεύξεις είναι μέ κάποιον τρόπον σπαράγματα τής Φιλοσοφίας τής Αλήθειας που τυχαία συνδέουμε μέ άλλα σπαράγματα αλλά δέν συνειδητοποιούμε τό όλον Κράμα Αλήθειας, μέ πρωταγωνιστικό γνώμονα ότι δέν νοείται Αλήθεια δίχως Ηθική. Ότι η συνέπεια τών Μαθηματικών είναι Ηθικογενής. Ότι η Αληθινή Σοφία είναι απαύγασμα Ηθικής. Ότι τά Μαθηματικά σέ όλον τούς τό εύρος καί κατηγορίες που φαίνονται καί δέν φαίνονται Μαθηματικά καί τά γνωρίζουμε σπαργματικώς ώς άλλη «επιστήμη» είναι απόρροιες τής Ηθικής…

Προχωρώντας σ’ αυτόν τόν δρόμον Λογικής είπα ότι σέ ό,τι γράφω πρέπει νά έχω συνέπεια Μαθηματική είς τήν Φιλοσοφία μού μέ αυστηρά Κριτήρια καί επειδή οί ανθρώποι δέν τό γνωρίζουν αυτό, θά τό κάνω πότε μέ σκληρότητα Αλήθειας, πότε σπαραγματικώς ώστε νά μυούνται είς τήν Αλήθεια σταδιακώς κλιμακωτώς καί ότι ακόμη καί όταν θά γράφω φαινομενικώς άσχετα πράγματα μέ αυτόν τόν αυστηρόν Κώδικα Μαθηματικής Αλήθειας, πάντοτε θά τήν συμπεριλαμβάνω, κάτι που θά μέ κάνει νά φαίνομαι παράξενος, παράδοξος, εκκεντρικός, πρωτότυπος, μυστήριος, αλλά όσοι έχουν τό Χάρισμα καί τήν Ευλογία, θά αρπάσσουν τά τρωγλομονοπάτια τής μέσα από τόν Κυκεώνα τών πλατειών αναφορών καί εκτάσεων οίου θέματος…

Θά μπορούσα νά παραπέμψω είς τήν Αφάνεια τά όσα προείπα, νά τά παραγκωνίσω καί ν’ αρχίσω τό άρθρον όπως αρχίζει κατωτέρω, αλλά έπρεπε νά κουράσω μέ τά ανωτέρω ώστε ό Ανα+γνώστης καί μόνον αυτός νά καταλάβει μέσα από τό καψόνι τά όσα ακολουθούν καί θά μπορούσα νά γράψω ώς «ξεκούραστα» λόγια έξ’ αρχής!… Φιλοσοφία είναι εξέταση τών αυτονόητον, ό Αρχικός Κανόνας τών Μαθηματικών, από αυτόν τόν Κανόνα ανακάλυψα τόν Νόμον τής Τετραπιθανότητος χωρίς βοήθεια από λόγια άλλων φιλοσόφων καί μαθηματικών…

Μπορείς ν’ αναιρέσεις τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν;… ΌΧΙ!…

Μπορεί Ό Θεός νά αναιρέσει τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν; ΌΧΙ!… Τί Θεός είναι θά διερωτηθεί κάποιος που δέν μπορεί ν’ αναιρέσει τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν καί νά χλευάζει! Ό Θεός δέν αναιρεί τήν Αλήθεια διότι είναι ωσάν ν’ αυτοαναιρείται καί Ό Θεός δέν μπορεί νά αυτοαναραιθεί όχι μέ τήν έννοια δέν μπορεί αλλά επειδή η Αλήθεια που είναι Ό Ίδιος δέν αναιρείται ούτε αυτοαναιρείται καί είναι ιεροσυλία, βλασφημία καί κατάρα νά σκέπτεσαι ότι Ό Θεός δύναται ή δέν δύναται νά αυτοαναιρεθεί ή μέ χειρότερα ρήματα!

Δι’ αυτού άφησε τό ώς εδώ από Ευλάβεια!… Κάποτε σάς έλεγα ότι η Θρησκεία μού είναι η Αλήθεια καί όσοι τό κατάλαβαν αντιλήφθηκαν ότι αυτή η Θρησκεία είναι Άπειρη καί δίχως ίχνος ψέγους! Συνεπώς, όποτε η Αλήθεια λέγει κάτι, καί δή απ’ αυτά που διαβλέπουν όσοι ευρίσκονται είς τούς τρομακτικούς θεώρατους ουρανοξύστες τής Φιλοσοφίας, έστω καί εάν φαίνεται εντελώς εξωφρενικό από οία σκοπιά, αφού τό λέγει η Αλήθεια έχει κάποια ή κάποιες Λογικές. Μένει νά τίς κάνεις κτήματα Αντίληψης, Συνειδητοποίησης καί Συναίσθησης σού μέ όσους κόπους χρειαστούν! Ή η άλλη επιλογή κάνεις Υπακοή! Δέν υπάρχουν άλλοι τρόποι πρός τήν Αλήθεια είτε προχωρείς καί αναβιβάζεσαι είς Μαθηματική Γνώση, είτε υποχωρείς εάν δέν έχεις χρόνο καί δυνατότητα λόγω ελλείψεων τινών νά ανακατήσεις είς τόν νούν όσων γνωρίζει η ψυχή, είτε έξ’ αρχής γίνεσαι ταπεινός πάντοτε μακάριος πτωχός τώ πνεύματι!.. Όλ’ αυτά αναφέρονται διεξοδικώς καί μυστηριακώς, μέ κωδικούς διά νά μήν εξάπτονται καθυβριστικώς οί φαύλοι εντός τής Αγίας Γραφής καί σ’ άλλα βιβλία!…

Μπορεί τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν νά αυτοαναιρεθεί; ΌΧΙ! Διά τούς ίδιους λόγους που αναφέραμε περί Θεού! Η Αλήθεια δέν αναιρείται ούτε αυτοαναιρείται Ποτέ!… Τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν δέν ποίησε ό Πυθαγόρας αλλά ανακάλυψε. Ακολούθησε έναν δρόμον είς τήν ζούγκλα τής ύπαρξης που τόν έφερε σ’ αυτήν τήν Αλήθεια, μέ τήν ίδια ευκολία, αφοσίωση καί δυσκολία που ανακαλύπτει ό σπηλαιολόγος ή ό φυσιοδυφής έναν βάραθρον κ.ο.κ…

Τώρα είσαι σαφώς έτοιμος νά μάθεις τήν Ύψιστη Αλήθεια που είναι Νόμος καί Αναλλοίωτη Αρχή: «Σ’ ό,τι δέν υφίσταται δυνατότητα αναίρεσης καί αυτοαναίρεσης είναι Αλήθεια ήτοι Ά+λήθη καί Άλ+ήθη ήτοι είναι Άκτιστον καί ό,τι είναι Άκτιστον είναι σωματίδιον, κυματίδιον, οίας σειράς Τού Τριαδικού Θεού, είτε μόριον, είτε κύτταρον, είτε ό,τι άλλον απ’ αυτά… Τ’ αφήνω εδώ, διότι υπάρχει καί πάρακατω καί τά είπα ξανά σκόρπια ή μή σκόρπια»…

Ποίος ό σκοπός νά σάς ειπώ όλα αυτά σήμερα;…

Κάθε πράγμα έχει τούς καιρούς τού, κάθε καιρός καί συγκαιρός έχει τά πράγματα καί τά συμπράγματα τού!…

Δέν μπορείς νά αναιρέσεις τά δώρα, τίς συνέπειες καί τίς δυνατότητες τής Τεχνολογίας σέ κάθε επίπεδον τής. Όταν ήταν η επεξεργασία τών μετάλλων δέν μπορούσες ν’ αναιρέσεις τίς σπάθες καί όταν ήταν η επεξεργασία τής μικροηλεκτρονικής καί φωτοδεσμικής/κβαντομηχανικής που καί αυτοί που καυχόνται ότι κατέχουν, προκαλώ ότι σέ κάποια σημεία τουλάχιστον δέν γνωρίζουν όσον εγώ, απλά χρησιμοποιούν συνδέσεις σπαραγμάτων, όπως ανάφερα ανωτέρω, θυμάσαι;…

Μπορεί η κβάντα νά αναιρέσει τό Πυθαγόρειον Θεώημαν; ΌΧΙ!… Αυτόν δείχνει ότι οί κβαντιστές επειδή δέν είναι Φιλοσόφοι δέν συνειδητοποιούν επαρκώς τήν κβάντα. Η κβάντα δέν μπορεί νά αναιρέσει τόν εαυτόν τής καί τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν, τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν δέν μπορεί νά αναιρέσει τήν κβάντα καί τόν εαυτόν τού! αυτά είναι Νόμοι, ασχέτως εάν διαφωνούν οί δύο αρχές μεταξύ τούς, αλλά είναι πλάνη ότι διαφωνούν αφού συμφωνούν! Εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε διαφωρές σέ ρητές καί άρρητες Μυστηριακές Αλήθειες…

Ό,τι συμφωνεί δέν μπορεί νά διαφωνεί καί εάν κάποιος νομίζει ότι συμφωνεί μέ τόν άλλον, δέν είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνεί μ’ αυτόν ό άλλος καί εάν συμφωνεί, τότε δέν πρέπει νά έχουν καμμία διαφωνία Ηθικής, αφού όλα είναι απόρροιες Ηθικής… Σέ διαφορετική περίπτωση υπάρχουν πλάνες, ενσφαλμένες εντυπώσεις, πάθη, συμφέροντα, προτιμήσεις, υποκρισίες, γοητείες καί εκβολές προώθησης αυτογοητείας!…

Τό άρθρον γράπτηκε διά νά σάς ειπεί αυτόν:

Δέν μπορείς νά αναιρέσεις ή νά αυτοαναιρεθεί η εποχή που αποδέχθηκες, που ήρθε, που συντρέχει. Η εποχή αυτή είναι σέ γενικά πλαίσια η μικροηλεκτρονική καί μικροβιολογική σέ συνδοιασμόν μέ στίγματα άλλων εποχών όπως η νομοθεσία, οί οργανωμένοι στρατοί, κακεντρεχών μυστικών εταιρειών, συνηθειών τύπου ζωής όπως τά αυτοκίνητα, τό οργανωμένον σύνστημα πολυεργασίας, πολυδιασκέδασης κ.ο.κ…

Η μοναδική περίπτωση νά οπισθοχωρήσει όχι νά αναιρεθεί η εποχή αυτή είναι διά νόμου νά απαγορευτεί ήτοι η υψηλή μικροτεχνολογία καί μικροβιολογία καί τά συναφή μ’ αυτές. Η απαγόρευση αυτή είναι υπόθεση Ηθικής Απόφασης πρώτον καί δεύτερον Επιβιωτικής Απόφασης μέσα εί τά πλαίσια τής Ηθικής, Ισότητος, Δικαιοσύνης, Αγάπης καί Αλληλεγγύης όλων.

Από τήν στιγμή που εσύ νοστεύεις τά προηγούμενα πρό τής επίσημης επίθεσης τής εποχής αυτής ήτοι τής μικροβιολογίας καί μικροηλεκτρονικής διά παράνομης ψευδονομοθεσίας καί ψευδοανάγκης, ενώ αυτή υπάρχει καί καλπάζει, γίνεσαι Μώρος ή είσαι Μώρος!…

Θέλεις νά γνωρίζεις διατί; Διότι αυτή καλπάζει μή απαγορευμένη καί σύ θά θυμάσαι εποχές που έφυγαν καί που διά νά επαναφέρεις πρώτιστον μέλλημα, ανάγκη, προϋπόθεση είναι νά φύγει αυτή! Δέν μπορείς νά φέρεις τό Καλοκαίρι εάν δέν φύγεις ή δέν φύγει ό Χειμώνας, διά νά έρθει έναν ή όταν έρθει έναν, όταν εγκαταστείται ή επανεγκαταστείται έναν συνάμα φεύγει τ’ άλλον καί αντίστροφον ή αντίθετον.

Π.χ. είσαι είς τό Τρόοδος καλαθιασμένος από τό κρύον σ’ έναν πέτρινον σπιτάκι, πώς φεύγει ό Χειμώνας; Ανάβεις τήν θερμάστρα ή τό τζάκι, τόσο απλά, φεύγεις τό έναν μέ τό νά φέρεις τ’ άλλον τοπικά, μικροτοπικά, μικροκλιματικά, μικροεσωκλιματικά (καταλάβεις τώρα διατί παράγω συνεχώς καινούργιες λέξεις;)… Είσαι άρρωστος; Διά νά φέρεις τήν υγεία πρέπει νά φύγεις τήν α+σθένεια, μέ φάρμακα, οία φάρμακα, έστω καί εάν αυτά είναι η υπομονή είς τά εσωτερικά οργανικά σού φάρμακα από τά εσωτερικά οργανικά σού εργαστήρια αυτοφαρμακοποιίας!…

Εσύ βρέ Μώρε τί κάνεις; Θέλεις νά φύγει η αρρώστεια αλλά ταυτοχρόνως θέλεις νά απολαμβάνεις τήν αρρώστεια ή εκείνα που έφεραν τήν αρρώστεια! Χαχαχαχα! Αυτό δέν είναι λύση, είναι αυτοϋποκρισία, αυτοαναίρεση νέας εποχής ή αναεποχής υγείας, αυτοεμπαιγμός καί γενικώς Ασοφία!…

Π.χ. καπνίζεις σού λέγει ό καλός ιατρός εάν δέν κόψεις τό τσιγάρο θά αποθάνεις από πάθη πνευμόνων. Εσύ όμως συνεχίζεις νά καπνίζεις καί συνάμα θέλεις νά φέρεις υγεία! Δέν γίνεται, ή τό ένα ή τό άλλο!… Ή η άλλη περίπτωση κόβεις τό τσιγάρο αλλά αναπολείς όταν κάπνιζες μέ νοσταλγία, δέν λέω είναι έξη καί τό θυμάσαι, αλλά άμα υγειάνεις καί επαναρχίσεις τό κάπνισμα, είναι ώς νά φύγεις τά εμβόλια καί χαράγματα μικροηλεκτρονικής καί μικροβιολογίας καί αμέσως μετά νά τά επαναφέρεις διά νά απολαμβάνεις τίς έξεις καί ευκολίες (βλακείας) μέσα απ’ αυτά.

Εδώ είναι όλο τό νόημα τής Μετάνοιας ήτοι Ευμετάνοιας καί Αγαθομετάνειας, όχι δηλαδή μετάνοιας διά τά κακά που δέν έκαμες, π.χ. τότες που σού δόθηκε η ευκαιρία καί δέν έκλεψες ή δέν κεράτωσες!…

Σού λέγει η Ηθική ήτοι η Άκτιστη Αρχή τών Πάντων: «Εάν μετανοήσεις καί εξομολογηθείς αναιρείται η ασθένεια, νόσος, αρρώστεια, τής αμαρτίας καί είσαι πλέον ψυχικώς υγεικής, λατρεύοντας πλέον Τό Άκτιστον Τριαδικόν Ών καί όχι επί μέρους ημιαλήθειες που πάντοτε τό άλλον ημί είναι ψεύδη, πλάνες καί φιλόκακες απολαύσεις καί συμφέροντα, καί πράγματα ή όντα κτισμένα!… Εσύ θέλεις όμως νά έχεις άφεση αμαρτιών ήτοι ασθνειών δίχως νά μετανοήσεις καί εξομολογηθείς. Δηλαδή θέλεις υγείαν ενώ καπνίζεις ή κάνεις κάτι άλλον που αναιρεί τήν αυτοϋγεία σού! Δέν γίνεται, εσύ θέλεις καί τόν σκύλλον χορτάτον καί τό ψωμί γερόν! Σ’ αυτήν τήν περίπτωση ό σκύλλος αποθαίνει έκ πενίας!…

Εσύ τώρα θέλεις καί τό εμβόλιον διά τά εισιτήρια ευκολίας καί ψευδοπροστασίας που παρέχει καί Θεία Κοινωνία που νά μήν εξοργίζει Τόν Θεόν, αφού μέ τά εμβόλια είσαξες σωματίδια από εκτρωμένα καί φονευμένα θυσιασμένα παιδιά! Είσαι όπως εμένα που ενιότε θέλω νά Κοινωνώ δίχως νά Νηστεύω νά καθαρίσω από οξύνες που εισάγουν δαιμόνια, πάθη, εκκρίνουν καί συνάπτουν ηδονικά πάθη, ανοίγματα, συνθέσεις, ενεργοποιήσεις!…

Συνάμα βάσει αυτών θέλεις νά μήν είναι αμαρτία τό εμβόλιον, τό QR, τό χάραγμα! Μά αφού σού τό είπε, ότι είναι αμαρτία! Θέλεις τό 666 νά μήν είναι αμαρτία, μά δέν είναι αυτός καθεαυτός ό αριθμός, αλλά είναι αμαρτία επειδή τόν χρησιμοποιεί ό διάβολος καί δι’ όσα άλλα κρύβει ώς χάραγμα όπως τό ισογώνιο ισοσκελές τρίγωνο που σφετερίζεται ώς σύμβολον Θεού από τόν διάβολον, τόν αδάμαντο που έχει 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρίνια, 6 ουδετερόνια, τόν αριθμόν 18 σέ κάτι καί άλλα συναφή μέ τήν μικροτεχνολογία καί μικροβιολογία τού Αντίχριστου.

Τώρα εάν είσαι ή είμαι ξεροκέφαλος, τουλάχιστον εάν ζητήσουμε συγχώρεση λόγω έξης είς τήν αμαρτία καί τήν Αναισθησία παντός είδους, από τήν υποκρισία έως τήν βλασφημία τής υποχόνδριας εσωτερικής σατανικής πειρασματικής έξης ότι δέν Ζή Θεός, δέν μπορεί νά μάς κάνει τίποτε, δηλαδή εκδίκηση, τιμωρρία καί εφαρμογή Δικαίου μέ τήν ίδια ψυχρότητα που εμείς αγνοήσαμε τήν Μαθηματική Φιλοσοφία τής Παναπόρροιας τών Πάντων ήτοι τής Ηθικής!!!!

Καί έναν τελευταίον παράδειγμαν.

Μού λέει κάποτε ένας φίλος: «μ’ απάτησε η γυναίκα μού»… Πώς νά μήν σ’ απατήσει τού λέω, αφού φιρί φιρί εκεί τό έπαιρνες! Τί εννοείς μού λέγει. Αφού ρέ… ήσασταν μπουζουκοζεύγαρο! Εξινάστην! Τί εννοείς μ’ αυτό μού λέγει. Αυτές οί συντροφιές καί δήν νυμφευμένες που συχνάζουν όλες μαζύν σέ μπουζούκια καί άλλα νυχτερινά κέντρα γιά νά ξεσκάσουν από τήν πλήξη ή «πλήξη» τής έγγαμης ζωής, τί γυρεύουν; Τί άλλο από αλλαγή!

Αλλάσσουν παραστάσεις, εικόνες, ψυχολογίες, έτσι δέν είναι, τού λέγω. Έτσι είναι αλλά τί σχέση μ’ αυτό που μού έκανε; Έχει πώς δέν έχει τού λέγω. Διατί είναι συχνότερα τά κερατώματα παρασάγγας σέ ζεύγη που συνδιασκεδάζουν είς τά ακόλαστα μέρη καί όχι σέ ζεύγη που είναι τής Εκκλησίας;

Διότι άλλα είς τό καθένα αναπτύσσονται μέσα τούς. Είς τά κέντρα ακολασίας ακούς τραγούδια διά κερατώματα άμεσα ή μέ υπόνοιες συνεχώς, ήτοι υποσυνείδητα καί δή υπερυποσυναίσθητα μηνύματα ελεύθερης «αγάπης» ήτοι ό,τι καυλώσεις γάμα καί «Άγιος Ό Θεός». Δέν είναι έτσι φίλε. Ενώ τά ζεύγη τής Εκκλησίας, είναι συνεσταλμένα καί νά έχουν ισχυρότερες ορμές οίστρου τίς κατασταλάζουν σιγά σιγά επειδή γνωρίζουν τό καλό καί τήν ηθική, τό κακό καί τό απρεπές, τό άδικο καί τό δίκαιο, επειδή αυτά ακούν ώς τραγούδια είς τήν Εκκλησία καί σέ βιβλία καί κατηχητικά αυτής.

Ενώ εσείς μέ τά μπουζουκοτράγουδα, καί νά είστε χαμηλών ορμώνων στρήνας αναβιβάζονται, τίς ψάχνετε καί τίς επεκτείνετε! Όταν ήμουν νέος σύχναζα σέ μπουζούκια καί σέ ρεμπέττικα ώς σκάπουλος/ανύμφευτος/ελεύθερος μέ τίς συντροφιές μού. Έβλεπα εκεί μέσα τά καμώματα τών νυμφευμένων ζευγών είς τό ίδιον τραπέζι. Πρώτα έρχεται η οικειότητα, μετά μερικά φιλικά φιλιά, συνάμα μιτσοκαμμύματα = κλείσιμο ματιού ερωτικά καί μετά τό εξήγημα γιά κεράτωμα. Δέν λέω, μπορεί νά χορέψεις σέ μπουζούκια καμμία φορά μαζύν μέ άλλους ειδικώς σέ γιορτές κάποιων, που κι’ αυτόν κρίνεται μοιραίον κάποτε, αλλά όταν σπανίζει η συνεσταλμένη ηθική δέν σχοινοκόβεται ακόμη, αλλά τό πολύ πολύ σέ κάνει εκλελυμένον, όπως τό λέμε: «έβγαλε καί τό σχοινί καί τό παλλούκι»…

Καί πώς νά διασκεδάζουμε μού λέγει. Όταν θέλεις ν’ αλλάξεις παραστάσεις, εικόνες, τοπία, τόπους, περιβάλλοντα, κάνε κάτι πειό προκομμένον, πήγαινε εκδροχή είς τήν φύση καί σέ ταπεινά χωριά που είναι εύμορφα, συνεσταλμένα καί ταπεινά. Πήγαινε γιά φαγητό κάπου ωραία αλλά ευπρεπώς κομψα. Πήγαινε ψάρεμα, περιπάτημα είς τήν φύση. Διαλογίστου μέ εκκένωμα αρνητικής καί κουραστικής σκέψης κάθε φορά σέ μία ωραία παραλία ή τοπίο καί άλλα πολλά!…

Ενώ εσύ φίλε μού ξέρεις τί έκανες τού λέγω. Τί έκανα; Έπαιρνες τήν ωραιοτάτη όρνιθα σού στό λημέρι τού αλουπού (αρρέν αλεπού) καί είχες απαίτηση νά μήν τήν πνίξει μέ τό νά τήν κάνει νά τόν βηλοπνίξει!… έμεινε άναυδος. Φίλε τού λέω, θά στά λέγα από πρίν αλλά ήσουν αλλού καί θά μέ μισούσες καί απαιχθανώσουν. Τώρα που τά έπαθες καί τά είδες, φρόντισε νά πάρεις άλλη που δέν είναι μπουζουκομανής ή άν είναι ξηγήθου έξ’ αρχής ότι είναι κομμένα όλ’ αυτά, διότι η επόμενη φωλειά που μπορεί νά διασκεδάσεις μπορεί νά είναι καί λύκος! Μπορεί καί νά είναι καί κανένας αλαζόνας γλοιώδης μεγάλης φαντασίας, δύναμης καί θράσους νεαρός λέοντας καί νά έχεις καί επιπρόσθετα Τράβαλλα!

Τού φρονίμου τό παιδί πρίν πεινάσει μαγειρεύει. Τού φρονίμου τό παιδί πρίν τού πηδηκτεί προκόβει πράγματα καί προσέχει. Τού φρονίμου τό παιδί πρίν μαρκαριστεί μέ μικροψήγμα προνοεί αντίσταση, επιβίωση, ετοιμότητα νά Μαρτυρήσει. Νά χωραττευούμε μέ τό παράδειγμα τού χότζια. Ήταν ένας χότζιας που έστειλε τό γυιό τού νά φέρει νερό από τήν κεντρική βρύση τού χωριού καί πρίν τού δώσει τήν κούζα = είδος χειροφορητής υδροφόρας τόν έδειρε. Γιατί τό δέρνεις τό παιδί ρέ χότζια τού λέγει ό παπάς, τί σού έκανε; Γιά νά μήν σπάσει τήν (πήλινη) κούζα παπά μού. Μά δέν τήν έσπασε χότζια μού! Άμα τήν σπάσει καί μετά παπά μού ποία η χροία νά τόν δέρω! Πρόνοια, Πρόνοια σ’ όλα, πόσοι τής εξέλιξης σήμερον έχουν τής Ηθικής τήν Πρόνοια;… Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσαι… Εάν είσαι μώρος καί συνεχίζεις νά είσαι μώρος μέ ακαταλαβησία Ηθικής, βούλεται απολέσαι σύ. Εάν όχι, εάν Μετανοήσεις έστω καί τώρα τήν υστάτη, ούκ βούλεται Κύριος απολέσαι σύ…

Σ’ όσους αρέσει ό,τι τούς αρέσει θά εύρουν!… μάχαιρα σ’ αρέσει μάχαιρα θά εύρεις, ψυχοσωτηρία σ’ αρέσει ψυχοσωτηρίαν θά εύρεις!… Σ’ ό,τι σ’ αρέσει καί τό αναζητάς, κυνηγάς, ακολουθείς ώς αμνός τήν μάνα…!

Βρέ καί βρά, μπορεί ό εξωγήϊνος νά αναιρέσει τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν; ΌΧΙ! Όστις δέν μπορεί νά αναιρέσει τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν δέν δύναται νά αναιρέσει ούτε τό Σύμπαν, ούτε άλλον Θεώρημαν Αλήθειας, ό,τι είναι κτίσμα δέν μπορεί νά αναιρέσει Άκτιστον Σώμαν ή Σωματίδιον. Τότε διατί χολοσκάς εάν ό τάδε σατανιστής είναι ερπετοειδές ή γηινοερπετοειδές ή ερπετόψυχος;…

Τί θά κερδίσεις εάν αποδείξεις ότι ό τάδε ή τινά είναι εξωγήϊνος ή γήϊνος, άν τούς νικήσεις, εάν αποδείξεις ότι ό ένας χυμικός εξωγήϊνος έφτειαξε τόν άλλον όμοιον ή ανόμοιον εξωγήϊνον τού, αφού δέν μπορεί ούτε νά φτειάξει ούτε ν’ αναιρέσει, ούτε τό Σύμπαν καί Άπειρον τών κτισμάτων ούτε τό Σύμπαν καί Άπειρον τών Άκτιστων Κυματιδίων καί Σωματιδίων Τού Τριαδικού Άκτιστου, καί χάσεις τήν ψυχήν σού;…

Ποία η διαφορά τού άδικου καί αμαρτωλού εξωγήϊνου από τόν άδικον καί αμαρτωλόν γήϊνον καί ποία η διαφορά τού δίκαιου καί ηθικοκόπου εξωγήϊνου από τόν δίκαιον καί ηθικοκόπον γήϊνον; Ή μήπως νομίζετε ότι εάν καί εφόσον υπάρχουν εξωγήϊνοι άνθρωποι δέν υπάρχουν σ’ αυτούς ηθικοκόποι καί δίκαιοι αλλά μόνον υπερεξελιγμένοι είς τήν αμαρτία λόγω τής υπερεξέλιξης είς τήν ματαιοπροσωρινοελευθερία τής τεχνολογίας;…

Αποθαίνει ή δέν αποθαίνει ωρέ ό εξωγήϊνος; Βρέ μώρε ποίος έφτειαξε τόν πρώτον εξωγήϊνον που έφτειαξε τόν πρώτον εξωγήϊνον; Μπορεί νά αναιρέσει Αυτόν που τόν έφτειαξε καί αυτό που τόν κυοφόρησε ήτοι τό Σύμπαν; Τότε τί σέ τσακράει καί εκπλήττει ότι υπάρχουν εξωγήϊνοι; Μήπως είτε υπάρχουν είτε όχι θά σωθεί η ψυχή σού μέ απλή κατάφαση ή άρνηση τού ενός από τά δύο; Ή μέ τίς πράξεις καί Μετάνοιες σού;…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Είναι εντελώς άσχετο το συμπέρασμα με την Ιερά Παράδοση Της Εκκλησίας κ δείχνει μεγάλη άγνοια Της.
  1. Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν Κτίσαντα.
  2. Νενίκηνται της Φύσεως οι Όροι εν συ Παρθένε Άχραντε.

  Εσύ ακριβώς θεοποιείς τη φύση υποβιβάζοντας την Θεία Οικονομία κ το Σωτηριώδες έργο Της. Καθαρά αιρετική θέση η οποία έχει αντικρουστεί από Οικουμενικές Συνόδους.

  Πιο τίμιο θα ήταν να έλεγες ότι Ο Θεός στον οποίο αναφέρομαι είναι ένα προσωπικό σου κατασκεύασμα.

 2. ΠάνοςΓέριμου 11/25/2021 @ 5:40 ΜΜ

  Τό μόνον που έχω νά πώ γιά τό σχόλιον σού είναι ότι δέν έχεις καταλάβει τό άρθρον, πιθανόν δέν διάβασες όλον τό άρθρον, μέ αδικείς παράφορα, καμμία σχέση μέ όσα λές γιά Οικουμενική Σύνοδον, συνδέεις άλλα τ’ άλλων, η κατηγορία σού ότι είμαι αιρετικός είναι η ύψιστη κατηγορία που μπορούσες νά μού κάνεις, μήν κρίνεις διά νά μήν κριθείς, δέν εννοώ αυτά που λές καί ότι υπονοώ λατρεία τών κτισμάτων αντιθέτως μάλιστα φαίνεται εντός τού άρθρου καί εύχομαι νά σώσει Ό Θεός αμφότερους μάς…

 3. ΠάνοςΓέριμου 11/25/2021 @ 5:44 ΜΜ

  Αλλάζει Ό Θεός τόν αριθμόν έναν; όχι διότι ό ίδιος τόν καθόρισε δι’ έναν καί τί είναι έναν καί είναι λόγος καί λογική, ομοίως καί κάθετι άλλον που καθόρισε ώς αριθμόν ή κάτι άλλον, τό λέγει καί ό Σολωμόντας καί ό Ησαϊας καί ό Άγιος Αυγουστίνος καί ό Πυθαγόρας. Ό αριθμός όχι ώς σύμβολον αλλά ώς πνεύμα… είναι άϋλος, πούντος;… είναι άϋλος… κάποιοι μπορεί νά μήν πειάνουν αυτές τίς χορδές καί από κακία ή ζήλον θρησκευτικόν εξοργίζονται… συνάμα δέν έχουν διαβάσει κάποια πράγματα, θρησκευτικά

 4. ΠάνοςΓέριμου 11/25/2021 @ 5:45 ΜΜ

  πάντοτε…

 5. ΠάνοςΓέριμου 11/25/2021 @ 5:55 ΜΜ

  Όταν έτσι είναι κάτι δέν γίνεται νά είναι αλλιώς διότι είναι αληθεία καί είναι Τού Θεού! δέν γίνεται λόγου χάριν έναν ισογώνιον ισοσκελές τρίγωνον νά μήν έχεις τρείς γωνίες ίσων μοιρών, αφού είναι ισογώνιον καί είναι Τού Θεού, μπορείς νά πείς ότι οί μοίρες είναι 70ο ίσως καί όχι 60ο αλλά δέν παύει νά είναι ίσες μεταξύ τούς, είναι ίσες γωνίες που προκύπτουν από ίσες πλευρές!…

 6. …. δεν υπάρχει θεωρία ούτε τρένα ούτε πλοία
  κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί
  από παιδί στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.
  Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα
  και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή
  δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία
  στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή…

  youtube.com/watch?v=6sAWK3XB_Jc

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*